Nepotopitelný vor RIFA. Kredit: Nathlon Mlot/ Ant Lab.