Higgsovy bubliny v simulaci. Kredit: University of Helsinki.