Patolog Alexander Chervonsky, University of Chicago