Hadrony se dělí do multipletů. Jako příklad si můžeme uvést baryonový oktet, který obsahuje proton a neutron. Částici charakterizuje její náboj Q, fyzikální veličina projekce izospinu Tz, kterou vnáší kvarky u a d a také podivnost S, kterou vnáší kvark s.