O.S.E.L. - Vzduch a mutace
 Vzduch a mutace
Dýchání znečištěného vzduchu nezpůsobuje pouze problémy s dýcháním, ale má na svědomí také nárůst mutací, které se přenáší na potomstvo…


 To, že znečištěné ovzduší má na svědomí řadu problémů souvisejících s dýcháním, je známo a zdokumentováno řadou publikací. Jedna z posledních studií napovídá, že průmyslové exhalace mohou být také příčinou genetických defektů. Údaje zveřejněné minulý týden ve Sborníku, vydaným Národní akademií věd USA, dokládají, že myši vystavené dýchání vzduchu v okolí ocelárny, mají dvakrát více mutací, než jejich venkovské vrstevnice.

Také starší publikované práce ukázaly, že rackové žijící v blízkosti oceláren u Velkých jezer mají zvýšený výskyt mutací. Neblahá role ocelárnami znečištěného vzduchu zůstávala stále nejasná. V úvahu připadalo i vysvětlení, že nárůst mutací mohl být způsoben ocelárnami znečištěnou vodou ve které se ptáci koupali. Jasno do celé záležitosti přinesl se svými spolupracovníky až Christopher M. Somers z univerzity v Hamiltonu (Ontário). Pokus který jednoznačně vyloučil vliv kontaminované potravy byl jednoduchý a spočíval v tom, že k pokusu použili myši. Skupinu myší rozdělili na dvě menší skupiny, přičemž jednu z nich umístili do těsného sousedství ocelárny (1 kilometr od ocelárny) a druhou skupinu myší převezli na venkov (cca 30 kilometrů od ocelárny). Po deseti týdnech nechali obě skupiny myší a také jejich potomstvo vyšetřit na přítomnost mutací v jejich genetickém kódu (deoxyribonukleové kyselině – DNA).

Pokus s myšmi ukázal, že „ocelárenské myši“ nejen, že měly v průměru nižší počet mláďat ve vrhu, ale vykazovaly dvakrát více mutací, než jejich venkovské vrstevnice! Většina mutací zjištěných u potomků, pocházela od myšáků. Jinými slovy - pokud samci dýchají znečištěný vzduch, dochází u nich k poškození DNA a  poškození genetického kódu přenáší na své potomky. Jedná se zřejmě o první důkaz dědičných mutací, u nichž bylo  prokázáno, že je způsobil znečištěný vzduch.


Autor: Josef Pazdera
Datum:25.12.2002