Vědomostní soutěž pro žáky středních škol  
50 žáků, kteří nejlépe odpoví na otázky soutěže bude odměněno. Nejlepších deset získá možnost samostatně pracovat v laboratoři specializované na oblast molekulární genetiky.

 


Podrobnosti – otázky – pravidla

Vědomostní soutěž na podporu zájmu talentovaných žáků z oborů genetiky a životní prostředí vyhlašuje Laboratoř aplikované molekulární genetiky MZLU, Zemědělská 1 Brno, ve spolupráci s www.osel.cz .


50 účastníků soutěže z řad žáků středních škol bude odměněno. Deset nejlepších bude  pozváno na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně na setkání pedagogů a vědecko-výzkumných pracovníků pracujících v oborech genetika, genomika, reprodukční biologie a ekologie. Těmto deseti žákům bude umožněno zpracovat si svůj vlastní výzkumný projekt v laboratoři vybavené pro práci s DNA. Žáci budou moci v laboratoři pod vedením vědeckých pracovníků samostatně pracovat na moderním přístrojovém vybavení a využívat chemikálie a reagenty pro izolaci genomové DNA. Na vlastnoručně připravené DNA si budou moci vyzkoušet jak se určují varianty vybraných genů. Po dohodě bude možné upravit program podle individuálních požadavků.
Demonstrace vlastní práce na pracovišti v laboratoři agrogenomiky se uskuteční dne 23. listopadu 2006. Přednášková  a diskusní část se uskuteční dne 24. listopadu 2006. Deseti nejlépe umístěným žákům bude hrazeno ubytování (ze dne 23. listopadu na 24.listopadu) a to i pro jejich pedagogy. Padesáti nejlépe umístěným žákům v soutěži bude zaslána Miniencyklopedie – tisíc významných poznatků z vědy, výzkumu a praxe.
Do hodnocení budou zařazeny odpovědi na otázky, které obdržíme na adrese office@osel.cz  do 10 listopadu 2006.

 


 

 

 

SOUTĚŽNÍ  OTÁZKY

(Označte čísla správných odpovědí, nebo chybějící údaje doplňte. Soubor, do kterého můžete správné otázky označit, najdete jako dokument ke stažení na této stránce. Vyplněný soubor odešlete na adresu: office@osel.cz ).
__________________________________________________________________________


1) Důležitým biogenním prvkem, obsaženým v nukleových kyselinách nebo ATP a nezbytným při tvorbě plodů je

a) draslík

b) dusík

c) vápník

d) fosfor


2) Sousedící nukleotidy v DNA jsou navzájem spojeny

a) peptidickými vazbami

b) diesterickými vazbami

c) vodíkovými můstky

d) disulfidickými vazbami


3) Adenin se v nukleových kyselinách může párovat s

a) guaninem a cytosinem

b) tyminem a uracilem

c) pouze cytosinem

d) pouze z guaninem


4)  Sekundární struktura DNA je tvořena:

a) vodíkovými vazbami

b) iontovými vazbami

c) esterovými vazbami

d) van der Waalsovými silami


5) Informace těchto kodonů DNA ...ACA GGA TAA CCT…se přepisuje do kodonů mRNA takto:

a) …TGT CCT ATT GGA

b) …UGU CCU AUU GGA…

c) …UCU GGU ATT GGA…

d) …TGT GGT ATT GGA…


6) Gen je tvořen následující sekvencí nukleotidů: CCGACGCAACGGGATGGA. Kolik aminokyselin je kódováno tímto genem?

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6


7)  Hypotetický polypeptidový řetězec živočišné bílkoviny je tvořen 90 aminokyselinami. Jaká bude délka příslušného strukturního genu?

a) 30 nukleotidů

b) 90 nukleotidů

c) 270 nukleotidů

d) více než 270 nukleotidů


8)  Restrikční endonukleázy jsou

a) enzymy umožňující příčné rozdělení molekuly DNA v místě určitých sekvencí nukleotidů

b) enzymy umožňující spojení konců molekul DNA

c) enzymy umožňující podélné rozdělení molekul DNA

d) enzymy umožňující degradaci proteinů


9) Kolik má člověk přibližně genů

a) 20 000

b) 50 000

c) 100 000

d) 130 000


10) Posttranslační modifikace

a) opravují poškozenou DNA

b) snižují etický dopad genetických pokusů na zvířatech

c) dále upravují vytvořené proteiny

d) umožňují upravit mrtvoly obratlovců pro další badatelskou práci


11) Translace probíhá

a) v buněčném jádře a v cytoplazmě

b) současně podle obou vláken mRNA

c) za přítomnosti ribozómů v cytoplazmě

d) za enzymové katalýzy RNA-polymerázy


12) Replikace DNA

a) zabezpečuje přenos nezměněných genetických informací do všech buněk organizmu

b) probíhá při meiotickém dělení dvakrát

c) se uskutečňuje v počáteční G1 fázi buněčného cyklu

d) probíhá současně podle obou vláken DNA, aniž se tato od sebe oddělí


13) Plazmidy jsou

a) menší lineární molekuly DNA v cytoplazmě bakterií

b) menší kruhové molekuly RNA v cytoplazmě bakterií

c) menší kruhové molekuly DNA v cytoplazmě bakterií

d) zásobní organely vyskytující se v cytoplazmě buněk


14) V buněčném jádře se vytvářejí

a) všechny typy RNA

b) pouze rRNA a tRNA

c) bílkoviny

d) pouze mRNA a z ní odvozené bílkoviny


15) Exony jsou

a) typ nervových buněk

b) zmutované úseky DNA odstraňované reparačními mechanismy

c) strukturní proteiny, na něž se navíjí vlákno DNA v chromozómech

d) úseky DNA kódující protein


16) Introny jsou

a) smrtelné delece v DNA

b) úseky RNA odstraňované při sestřihu

c) nekódující oblast proteinu

d) sekvence, které nejsou přítomny v mRNA


17) Ribozomy jsou

a) místem translace, tj. překladu RNA do proteinů

b) nekódující úseky DNA

c) viry obsahující enzym ribozomální transkriptázu

d) molekuly RNA schopné katalyzovat chemické reakce


18) Chromatidou označujeme

a) viditelný chromozom v průběhu buněčného dělení

b) vlákno či rameno chromozomu

c) bod spojení dvou vláken chromozomu

d) jednu z fází buněčného cyklu


19)  Smyslem mitotického dělení je mimo jiné i

a) snížení počtu chromozomů v dceřiných buňkách

b) udržení stejné ploidie v dceřinných buňkách

c) zvýšení počtu chromozomů v dceřinných buňkách

d) výměna homologických chromozomů


20)  Které z uvedených buněk vznikají meiotickým dělením?

a) tělní buňky

b) buňky vodivých pletiv

c) pohlavní buňky

d) buňky asimilačních pletiv


21) Matka má krevní skupinu AB a dítě krevní skupinu B. Dva muži, podezřelí z otcovství, mají krevní skupinu 0 (muž č. 1) a B (muž č. 2). Lze určit, který z mužů je otcem dítěte nebo některého z mužů z otcovství vyloučit?

a) otcem dítěte je muž č. 1

b) otcem dítěte je muž č. 2

c) ani jednoho z mužů nelze z otcovství vyloučit

d) ani jeden z mužů nemůže být otcem


22)  Při dihybridním křížení (dihybridizmu) s úplnou dominancí se vyskytují v F2

a) 2 typy homozygotů

b) 4 typy homozygotů

c) 6 typů homozygotů

d) 8 typů homozygotů


23) Soubor všech genů v buňce se označuje jako karyotyp. Je toto tvrzení správné?


24) Kmenové buňky jsou

a) jakékoliv buňky

b) specializované haploidní buňky, spermie nebo vajíčka, sloužící k pohlavnímu rozmnožování

c) svalové buňky

d) relativně nediferencované buňky, které jsou schopny stálého dělení; vzniklé dceřinné buňky se pak diferencují v určitý specifický typ buňky


25) Nemoc šílených krav přenášejí

a) infekční proteiny

b) viriony

c) miniaturní archebaktérie

d) spóry schopné odolat tepelné úpravě masa a masokostní moučky


26) Polyploidie je

a) výskyt buněk s různým počtem chromozomů v jednom pletivu

b) křížení jedinců různých druhů

c) polynézská odnož voodoo magie

d) znásobení celé sádky chromozomů


27) DNA z genomu pampelišky se do genomu člověka

a) dostane vždy po požití pampelišky

b) nikdy nedostane

c) může dostat horizontálním přenosem pomocí viru

d) nemůže začlenit


28) Hox geny, čili geny obsahující sekvenci homeoboxu

a) regulují embryonální vývoj živočichů

b) jsou odpovědné za homosexualitu u savců

c) kódují enzymy dýchacího řetězce

d) kódují mimobuněčné konstrukční proteiny


29) Potraviny připravené z geneticky modifikovaných organismů mohou lidem škodit proto, že

a) narozdíl od jiných potravin obsahují geny

b) žádná z uvedených možností není pravdivá

c) vzhledem k nezbytnému výzkumu jsou přliš drahé a ne každý si je může dovolit

d) jejich DNA se teplem nerozkládá


30) Kolik párů chromosomů (2n) mají níže uvedené organismy? Vyberte správnou možnost.

a) člověk 48, skot 60, prase 28, kůň 66

b) člověk 46, skot 60, prase 38, kůň 64

c) člověk 46, skot 72, prase 40, kůň 68

d) člověk 46, skot 60, prase 46, kůň 60


31) Genetický polymorfismus není:

a) výskyt dvou nebo více variant určitého znaku v populaci daného druhu

b) výskyt právě jedné varianty určitého znaku v populaci daného druhu

c) determinován znaky z různých lokusů

d) variabilita různých znaků v populaci

 

32) Elektroforéza je:

a) elektrochemická metoda, která slouží k slučování látek v elektrickém poli

b) elektrochemická metoda, která slouží k dělení látek v elektrickém poli za přítomnosti pouze záporných iontů

c) elektrochemická metoda, která slouží k dělení látek v elektrickém poli

d) elektrochemická metoda, která slouží k dělení látek v elektrickém poli za přítomnosti pouze záporných iontů


33) DNA nelze získat u skotu z:

a) krve

b) mléka

c) chlupových cibulek

d) tukových buněk


34) Vyberte pro pojem amplifikace správnou charakteristiku ve vztahu k polymerázové řetězové reakci (PCR)

a) namnožení konkrétního úseku DNA

b) degradace geonomové DNA vedoucí k určení genotypu

c) degradace mitochondriální DNA vedoucí k vyřazení funkce mitochondrií

d) namnožení konkrétního úseku bílkovinného řetězce


35) Primery jsou:

a) dlouhé sekvence (obvykle okolo 200 – 500 párů bází) jednovláknových nukleových kyselin sloužících k DNA replikaci in vitro za použití specifických enzymů

b) krátké sekvence (obvykle okolo 15 – 30 párů bází) jednovláknových nukleových kyselin sloužících k DNA replikaci in vitro za použití specifických enzymů

c) primární DNA úseky užívané v evoluční biologii pro studium biodiverzity

d) primární DNA úseky vznikající při replikaci DNA v jádře buňky za účasti RNA polymerázy


36) Mikrosatelity jsou:

a) bodové mutace, které mění smysl genů a tím i charakterech odpovídajících bílkovin

b) úseky na chromozomu, většinou u báze raménka p, které se v důsledku meiotického dělení neustále prodlužují

c) miniaturní molekuly DNA, které se nacházejí v cytoplazmě, kde jejich funkce nebyla dosud objasněna

d) krátké úseky DNA (od 1 do 9 párů bází), které se opakují v tzv. repeticích a jsou charakteristické pro svoji vysokou variabilitu


37) Co je to genom?

a) část chromozomu, která je bohatá na geny důležité pro základní životní funkce organismu

b) část genetické informace uložené v DNA, které se netranskribuje a tudíž není důležitá pro organismus

c) veškerá genetická informace uložená v DNA (u některých virů v RNA) konkrétního organismu

d) úsek DNA se specifickou funkcí, která je schopena utvářet při dělení buňky svoje vlastní přesné kopie


38) Genetický kód je:

a) informace pro tvorbu nukleotidů

b) je tvořen dvojicemi bází

c) klíč, umožňující přeložit genetickou informaci obsaženou v DNA

d) sekvence aminokyselin v bílkovině


39) Haploidní počet chromozomů vzniká při:

a) meioze

b) mitoze

c) nepřímém dělení

d) telofázi


40) Základy genetiky jako vědy položil:

a) J. G. Mendel v letech 1820 – 1840

b) Crick a Watson v roce 1960

c) T. H. Morgan v letech 1920 – 1926

d) J. G. Mendel v letech 1856 - 1865

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pravidla soutěže
I. Účast
Soutěže se mohou účastnit všichni žáci středních škol

II. Registrace
1. Soutěžící se zaregistrují tím, že pošlou odpovědi na otázky s údaji o své osobě na e-mail: office@osel.cz.  Kromě odpovědi na jednotlivé otázky, žák uvede v souladu se skutečností svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a školu na které studuje. Doporučujeme uvést i telefonní kontakt pro včasné vyrozumění o případném vybrání. 

III. Ochrana osobních údajů
1. Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
2. Provozovatel soutěže se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uveřejněna na stránkách periodického tisku ve formátu "Jméno - Příjmení - Město")
3. Data získaná od uživatele slouží jako základ pro vyhodnocení soutěže a jako kontaktní údaje pro zasílání pozvánky k účasti na pracovním setkání vybraných talentovaných žáků a dále může být jejich jméno a adresa použita pro zaslání materiálů (mini-Encyklopedie a reklamní předměty, které věnují vítězům sponzorské organizace).
4. Po skončení akce budou veškerá data uživatele zanonymizována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

IV. Ukončení soutěže
1. Datum ukončení soutěže je 10. listopadu 2006.  Hodnocení správných odpovědí proběhne do 2 dnů od data ukončení soutěže. Výherci budou informováni prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu a písemně na adresu bydliště nebo školy.
2. Deset nejlepších bude  pozváno na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně na setkání pedagogů a vědecko-výzkumných pracovníků pracujících v oborech genetika, genomika, reprodukční biologie a ekologie. Těmto deseti žákům bude umožněno zpracovat si svůj vlastní výzkumný projekt v laboratoři vybavené pro práci s DNA. Dalším třiceti umístěným  bude zaslán CD ROM  Miniencyklopedie – tisíc významných poznatků z vědy, výzkumu a praxe a to do 3 týdnů od data slosování. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, bude po dobu 1 měsíce připravena k osobnímu vyzvednutí v sídle provozovatele. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

V. Vyhodnocení
1. Každá otázka je ohodnocena jedním bodem, který se při správném zodpovězení soutěžních otázek přičítá na účet  soutěžícího.  Vyhodnocení správných odpovědí provede kolektiv odborníků z Mendelovy zemědělské univerzity v Brně podle dosažených bodů.   
2. Body se přičtou soutěžícímu pouze při správném zodpovězení soutěžní otázky.
3. Pokud má největší počet bodů více uživatelů rozhodne o výherci losování.

VI Závěrečná ustanovení
1. Tato pravidla jsou platná ode dne 22.10.2006

Autor: Redakce
Datum: 23.10.2006 00:52
Tisk článku


Diskuze:

soutěž

L. Bartková,2006-11-12 22:20:04

Děkuji za poskytnutí CD panu profesorovi Ing. J. Dvořákovi. Test zítra vyzkouším s dětmi. Je to posldní možný den.
l. Bartková

Odpovědět

Odpovědní formulář

Jana,2006-11-08 15:06:16

Dobry den,
zajimalo by me, kde najddu ten formular na vyplneni odpovedi. Jediny soubor, ktery tady je,jsou pouze otazky.. dekuji za odpoved

Odpovědět


Formulář

josef pazdera,2006-11-09 14:22:13

Odpovědi je možno vyznačit rovnou do toho wordovského souboru (ten považujeme za formulář), nebo odpovědi je možno poslat samostatně jako odpovědi na jednotlivé otázky. Obě varianty jsou pro nás OK
josef

Odpovědět

počet správných odpovědí

studentka SŚ,2006-11-06 22:47:51

Zajímalo by mě, jestli je v každé otázce vždy jen jedna správná odpověď.

Odpovědět


Nemohu říci

Josef Pazdera,2006-11-07 13:37:39

To je součást testu, na to vám nemohu odpovědět.
Omlouvam se
josef

Odpovědět

Já jakožto středoškolák...

af,2006-10-26 00:26:52

Zdravím, já nevím, ale zdá se mi to vážně podfuk, když to někdo vyhledá na netu. Já osobně jsem si přečetla první 3-4 otázky, říkám si hm něco bych zvládla, i když u něčeho jsem si nebyla jistá,tak jsem radši nečetla dál, aby to potom nebyl podfuk(abych nevěděla otázky na které bych potom snadně našla odpovědi..)..a udělala jsem nálet na učebnici biologie a otevřela na straně Úvod do genetiky..četla jsem a četla, a když už jsem uznala za vhodné, že to tedy risknu a vyplním ten test, tak jsem se přesunula k počítači, avšak napřed jsem se koukla do kdy to má být vlastně poslané a tu vidím do 10.listopadu...naráz jsem si oddychla a řekla jsem si no tak to se za těch 14 dní můžu tu genetiku naučit(víte my jsme genetiku ještě neprobírali, ale biologie mě baví, takže bych se ráda zůčastnila) a potom uvidíme...Inu tímhle jsem chtěla říct, že pokud to někoho zajímá tak nebude chtít podvádět ovšem existují vyjímky. Také si myslím, že Ti organizátoři to v té laboratoři poznají kdo tomu rozumí a kdo to jen vyhledal...Chci se ale také přímo zeptat.: To s tím ti organizátoři počítají, že si to studenti vyhledají na internetu? Jaký to má potom smysl? Děkuji za odpověď.

Odpovědět


Pokus o odpověď

josef pazdera,2006-10-26 09:51:21

AF, děkujeme ti za názor. Z tvých slov vyplývá, že se hodláš zúčastnit, ale že si v některých odpovědích nejsi zatím jistý(á). A že budeš muset použít internet. A jestli to není podfuk, když si žáci mají možnost odpovědi vyhledat na internetu. Internet je mocné medium. Můžeš tu nalézt odpověď na všechny otázky, nejen na ty použité v testu. A k tomu podfuku používat internet k nalezení odpovědí. Svým způsobem je úspěch už to, že jsi se o této soutěži dověděl(a). Už z toho je vidět, že tě biologie zajímá. Budeš možná vědět víc, než ten, kdo sice genetiku probral, ale nezajímá ho. To že si nejsi v něčem jistý(á) a hodláš to najít, to je vlastně také úspěch. Je to mnohem lepší cesta, než se na to zeptat kantora. Hledání informací na internetu je efektivnější způsob, než listovat v knihách, nebo se jen někoho zeptat. Pokrok v genetice jde takovým tempem dopředu, že spolehnout se na informace z knih, vzhledem k jejich výrobním lhůtám, je v tomto oboru dost ošidné. Práci s internetem pořadatelé soutěže v žádném případě neměli v úmyslu zavrhovat. Naopak.

I tobě je jasné, že hlavní smysl akce ani tak není soutěž. Ta je především pro to, aby zaujala a neodradila přílišnou složitostí. To hlavní je umožnit alespoň několika z Vás, zkusit si vlastníma rukama pracovat v laboratoři, která je vybavena tak, že tak, že střední školy si takový „přepych“ u nás nemohou dovolit. To vše by samozřejmě nešlo bez ochoty těch, kteří s prací v oblasti výzkumu mají zkušenosti, a kteří jsou ochotni těmto zájemcům věnovat svůj čas. Pokud hovoříme o smyslu, ten to má hlavně pro ty, kteří se o genetiku zajímají a chtějí se jí nějakým způsobem věnovat, ať už profesně nebo jen ze zájmu. Diskuse o smyslu této akce mi připadá tak trochu jalová. A její hodnocení ještě před tím, než skončila, stejně tak. Je to jako kdyby si autoři, co píší na Osla řekli, že to vlastně také nemá smysl. Vždyť přece existuje tolik titulů a mocných institucí, které se popularizací vědy zabývají, že je to zbytečné a že kdo chce, tak si informace na internetu najde i bez Osla. A i to je pravda. Inu pravd je několik a každý máme tu svou. Pravdu mají jak ti, kterým připadají otázky lehké i ti co tvrdí pravý opak. Pravdu mají ti kdož tvrdí, že zadáním mělo být spíše zpracování seminární práce. Pravdu mají i rodiče, kteří říkají, že děti jsou tak vytížené, že úkolovat je dalším zpracováváním časově náročných úkolů by bylo nevhodné. Pravda je dokonce i to, že umožnit projít „super laborkou“ jen deseti studentům je moc málo. Naší pravdou je že dělat i málo, je lepší než nic. A tak se těšíme, že (jak píšeš) to v čem si nejsi jistá, dohledáš, a že nám od tebe přijde e-mail s odpověďmi. Na setkání v Brně přijedou také tři autoři článů, kteří píší na Osla. Takže i s nimi bude možnost diskutovat o tom, co Vás zajímá a o čem mají psát. Za všechny zdravím.

josef

Odpovědět

:(

Fejfar,2006-10-25 09:47:28

Upřímně řečeno, tak to ja bych neuspěl. A taky se zdá že to je poměrně dost složitý na ty "ucha" co mi každy den chodí domů s hlavou jen plnou sexu a muziky. Ale možná to je jen případ naší rodiny. Zdravím všechny. Jarda F., člen vašeho fanklubu.

Odpovědět


...

Pan Býček,2006-11-01 21:51:50

Aby Vás ty ucha jednou nepřekvapily, že toho vědí v biologii o X řádů víc než vy...

Odpovědět

Asi by jsem uspěl...

ElFa,2006-10-24 18:32:38

i bez googlu, a to jsem biologii nikdy nestudoval a teď dělám "ajtíka" :o)))
Ale jinak supr akce, já být na střední a být zažraný do genetiky, tak by jsem neváhal ;)

Odpovědět

Slovensko?

J,2006-10-24 15:56:06

Mám malú otázočku, môžu sa do súťaže hlásiť aj ľudia z iných krajín ako Česká republika (napr. Slovensko :) )?

Odpovědět


ANO

josef pazdera,2006-10-24 23:01:17

Samozřejmě. Osel a osloviny neznají hranic.
Zdravím, Josef

Odpovědět

Hmmm

leonka,2006-10-24 11:10:06

Nad některými váhám. Zkusím našeho prooofu. Schválně. Pak vám napíšu. Le

Odpovědět

Nezavidim

Fandim,2006-10-23 20:10:07

K těm otitulovanejm chytrákům, pro který to je všechno jasný jak facka a udělá to i jejich tchýně. Vážení, víte vůbec jaké znalosti mají vaše děti z genetiky na střední škole? A víte vůbec kolik mají času na to, aby případně zpracovávaly nějaké sáhodlouhé litanie?
Vážení pořadatelé, nenechte se odradit. Jen víc takových akcí. Všem středoškolákům byste měli umožnit, aby si ošahali nové metody přímo ve vybavené laboratoři. Alespoň by pak nebylo tolik přiblblíků, kteří si z neznalosti udělají z boje proti gmo životní náplň.

Odpovědět


O tu životní náplň ani tak nejde

Colombo,2006-10-23 20:16:39

jako že z toho mají skvělý byznys. Prachy, prachy, v našem světě jde o prachy až na prvním místě.

Odpovědět


ja ja

Jan Vlk,2006-10-23 20:37:31

To je fakt! Bohužel.

Odpovědět

středoškoláka

Máma,2006-10-23 19:54:36

Proč ne? Obdobné otázky jsem viděla v testech na přijímačky na vysokou. Proč by si to nemohli žáci vyzkoušet na nečisto? Jsem pro.

Odpovědět

Nemá to řešení

Láďa,2006-10-23 19:50:14

Tady se asi nezavděčíte. Vždycky to bude pro někoho lehké a pro někoho přesný opak. Mám sice maturitu, ale na řadu věcí jsem "krátkej". Asi bych to měl znát všechno, protože se o biologii celoživotně zajímám, a tak se až trochu stydím.

Odpovědět

Nemyslím

Leopold Krejčí,2006-10-23 19:42:45

Metodickou chybou by naopak bylo, kdyby jim to ulehčili, a řekli jim, že je jen jedna odpověď správná, nemyslíš?
Docela chápu, proč neudělali ten test aby byl jak přijímačky na medicínu. Soudím, že organizátoři chtěli, aby spíš dostali studenti sebevědomí a ne aby se jim nikdo nepřihlásil.

Odpovědět


Přijímačky na medicínu? Ano!

Reeve,2006-10-25 21:23:22

Ten test moc motivující není, jsou to skutečně úlohy opsané (nebo alespoň nápadně podobné) z přijímacích testů na medicínu. Drtivá většina z nich testuje jen pouhé (a mnohdy zbytečně podrobné) znalosti. A je to škoda, protože právě genetika výborně umožňuje vytvořit úlohy testující logický úsudek a představivost.
P. S.: Úlohy s přesně definovaným počtem správných odpovědí nejsou ani "lehčí", ani" těžší". Jsou jen jednoznačnější a umožňují objektivnější hodnocení. Což by bylo na delší vysvětlování...

Odpovědět

Máte tam chyby

Reeve,2006-10-23 18:51:22

Základní metodickou chybou celého testu je to, že není řečeno, zda z nabídky je správná vždy jen jedna odpověď, nebo zda správných odpovědí může být více. I tak mohu odhadnout, že u některých úloh jsou správné odpovědi více než sporné. Kdyby šlo o přijímačkový test na medicínu, určitě by se někdo odvolal - a byl by úspěšný.
Mimochodem (nic ve zlém), "dceřiné" se píše s jedním "n".

Odpovědět

Ale jinak

Petka,2006-10-23 18:41:40

je to moc fajn nápad a kdybych byla ještě středoškolák, tak se určitě přihlásím :o)

Odpovědět

Nevím jak vy,

Petka,2006-10-23 18:40:44

ale myslím si, že když někdo jenom umí googlovat a molekulární biologie ho nezajímá, tak se těžko do takové soutěže přihlásí......

Odpovědět

Mate vubec mozek????:)))

idiot,2006-10-23 17:59:27

Jaky ma vlastne tahle soutez smysl v dobe Wikipedii a Googlovani?:)
Spravne odpovedi vam do 10ti minut vysazi i necvicena tchyne, takze uuuzasny napad:))))

Odpovědět


Tak to zas ne

Colombo,2006-10-23 18:25:41

Spoustu věcí si musíš odvodit, tzn přečíst článek, který o tom pojednává a pravidlo zde popsané aplikovat na příklad. Nevím ale myslím, že neexistují zrovna biologické "tabulky".

Odpovědět


Ostrava Poruba

Kamil Fendrych,2006-10-23 18:50:28

Jasne, moje tchyne se take zucastni. Ma totiž děsnej zajem vyhrat a pracovat potom v laboratori :)
Ken

Odpovědět


Tchýně

Daniel Madzia,2006-10-23 19:09:48

Tchýně je ještě na střední?:o)

Odpovědět

nic moc

richard,2006-10-23 17:34:43

je to jak písemka. Měli byste dát taky nějakou příležitost k přemýšlení, ne jen k hledání v encyklopedii:(

Odpovědět


pozor

Dival ses,2006-10-23 21:30:30

Díval ses vubec? Jen vyhledat heslo ti vsude nepomuze.
Alespon si to myslim.

Odpovědět

Připojení na internet?

Ludva,2006-10-23 11:33:51

To je ten problém. Je to vhodné jako soutěž ve vyhledávání na internetu.

Odpovědět

:)

Pan Býček,2006-10-23 11:21:02

No pěkný! :-) A vzhledem k tomu že to není o moc těžší než normální biologická olympiáda, jsem si jistý že se na vás brzo pohrnou závěje správných odpovědí.

Odpovědět

Děkuji

Jana Kalendova,2006-10-23 09:01:04

Chtěla bych vám poděkovat jak za zajímavé věci na vašem portále. Jsou pro nás učitele velmi užitečnou pomůckou. A také za podporu žáků jakoukoli formou, včetně této soutěže.
Jana Kalendová, Kladno

Odpovědět

SŠ?

pavelm,2006-10-23 02:09:07

Neni to pro žáky sš trochu moc?

Odpovědět


Toť otázka

josef pazdera,2006-10-23 02:28:36

Názory na to mohou být různé, ale nemyslíme si, že by to "bylo moc". Jednak není podmínkou mít všechny odpovědi správně a pak je třeba vzít v patrnost, že to je soutěž pro žáky se zájmem o tuto problematiku. Otázky dávali dohromady tři pedagogové, kteří mají zkušenost s výukou žáků středních škol. Na některé otázky lze získat odpověď i na internetu.

Odpovědět


No právě

Colombo,2006-10-23 13:40:24

Když má někdo připojení na internet, není lama(umí hledat) tak si to najde. Takže mi to připadá jako: kdo má zájem a čas, tak si to vyhledá(přečte samozřejmě články na internetu), pošle a může jen doufat, že moc lidí zájem mít nebude(maximálně 9 :)) jinak možná to prubnu.

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace