Vymírání pozemských rostlin a zvířat způsobené klimatickým oteplováním?  
Topolům se při současném zvýšení teploty a koncentrace oxidu uhličitého daří lépe. Stejně tak se daří všem rostlinám téhož typu – totiž C3 – které reprezentují 95 % veškeré pozemské vegetace. Rostliny migrují dále na sever a výše do hor, aniž by vytlačovaly tam již rostoucí vegetaci. Narůstá tak biodiverzita (druhové bohatství). Za kytičkami táhnou také motýli, poněvadž pro ně představují potravu.


 

Souhrn

Předchozí články “Co prozradily přílivoměry”, “Koncentrace atmosférického metanu” a „Mysterium klimatu v minulosti“ byly ukázky článku autorů Idso a Idso (2007). Dozvěděli jsme se, že současně s nárůstem objemu oceánů se také globálně oteplila atmosféra. Ve 20. století hladina oceánů stoupala rychlostí 35 mm za 100 let. V porovnání s první polovinou 20. století se v druhé polovině 20. století nárůst objemu oceánů nezjistil. Vědce také udivuje, že v druhé polovině století vzrostlo množství CO2  3,5krát, ale vůbec se to neprojevilo na výši hladin oceánů. Industrializace se tedy na navýšení teploty v oceánech zřejmě neprojevila. A také jsme se dozvěděli, že množství metanu ve 20. století kontinuálně klesalo. Zdá se, že ani metan, ani CO2  nepůsobí ve smyslu skleníkových plynů, tj. jako příčiny navýšení globální teploty. Vrty do ledu v Antarktidě a Grónsku se zjistilo, že v meziledových dobách za posledních 400.000 let bylo tepleji než dnes. Dokonce i před 900 lety bylo tepleji než dnes. A opět, nárůst globální teploty v minulosti nemohl být důsledek industrializace, poněvadž tehdy žádná neexistovala. Co tedy způsobilo tehdy nárůst teplot planety? A co dnes nebo v posledních letech? Je to zvyšující se množství CO2 ? Jak to, že se ale nezvýšíla hladina oceánů? Chyba v měření? A jak se mírné oteplování v detailu podepisuje na rostlinách a zvířatech, jak bylo popsáno nahoře v upoutávce? Vymírají? Otázka za otázkou, záhada za záhadou …

 

 

Pokračování volného překladu

Hansen píše, že "pokračující obchod jako obvykle ohrožuje mnoho ekosystémů," – a nepřátelsky či spíše ještě víc osudově - že "stačí velmi malé dodatečné [klimatické] zesílení ... k vyhlazení velké části rostlin a zvířecích druhů." Ale kde je důkaz pro tato tvrzení? Hansen říká, že „živočichové a rostliny se přesouvají v závislosti na změně klimatu“ a to jak vzhůru vzhledem k nadmořské výšce, tak ohledně zeměpisné šířky vzhůru k pólům a prohlašuje, že jako odpověď na globální oteplování „polární druhy mohou být staženy z planety (tj. dohnány k zániku), poněvadž nebudou mít kam jít,“ a že „život v alpinských oblastech ... se nachází v podobném nebezpečí být stažen z planety.“ Ale opět, kde jsou doklady pro tato tvrzení?

Při prohledávání Hansenových důkazů a jeho „k publikování přijatého“ manuskriptu týkající se tématu jsme nemohli nalézt žádnou reálnou podporu pro jeho klimaticko alarmistickou tezi. Co jsme skutečně našli mělo tutéž typickou povahu jako Hansenovy vlastní práce: požadavky, hádky a názory, ale žádné očividné silné důkazy. Totéž platí o mnoha odborně recenzovaných článcích ve vědeckých časopisech, které propagují stejnou filosofii jako např. Root et al. (2003) a Pamesan a Yohe (2003). Nicméně jak jsme naznačili v důležitější studii archivované na naší webové stránce (Idso et al. 2003), dokonce i tyto výzkumy neposkytly žádné silné důkazy na podporu svých zvlášť neslýchaných extrapolací.
Takže jaká je skutečná situace s ohledem na rostoucí teploty a atmosferickou koncentraci CO2 ? A jaký mají – nebo nemají - dopad na rostliny a živočichy na Zemi?
Vhodným počátkem na zodpovězení této otázky je zvýšený atmosférický CO2 , který typicky narůstá s rostoucími teplotami vzduchu a listů a svými učinky usnadňuje jejich růst. Tento fenomen je ilustrován daty Jurika et al. (1984), který vystavil listy topolu atmosférickému CO2  o koncentracích 325 a 1935 ppm a měřil jejich rychlost fotosyntézy za různých teplot. Níže na obrázku jsme jejich výsledky reprodukovali a oba vztahy definované jejich údaji mírně rozšířili o teplou a studenou podmínku.
Na obrázku 1 vidíme, že při teplotě listů 10°C nemá v podstatě zvýšené množství CO2  žádný účinek na fotosyntézu tohoto určitého druhu. Jak Idso a Idso (1994) ukázali, platí to o rostlinách obecně. Nicméně při teplotě 25°C kdy je rychlost fotosyntézy listů exponovaných 325 ppm CO2  maximální, dodatečný CO2  zvedl výslednou rychlost fotosyntézy listí skoro o 100 % a při 36°C, kdy výsledná rychlost fotosyntézy vystavená 1935 ppm CO2  je maximální, dodatečný CO2  zvedl výslednou rychlost fotosyntézy v listech obrovsky o 450 %. Navíc extra CO2  zvedl optimum teploty výsledné fotosyntézy přibližně o 11°C: z 25°C vzduchu při 325 ppm CO2  na 36°C vzduchu při 1935 ppm CO2 .

Průměty teplot obou vztahů na pravé straně obrázku navíc ukazují, že přechod od pozitivní k negativní výsledné fotosyntéze – která ukazuje změnu ze situace život udržující na život oslabující – nastane pravděpodobně někde v sousedství 39°C vzduchu při 325 ppm CO2 . Ale při 1935 ppm CO2  někde v okolí 50°C vzduchu. Z toho plyne, že se nejen velmi zvýšilo optimum teploty fotosyntézy topolu dodatečným CO2 , nýbrž obdobně se zvýšila letální teplota (nad kterou již život není možný) přibližně o tutéž velikost, totiž 11°C.

 

Teplota a fotosyntéza.


Obr. 1 Závislosti mezi teplotou, množstvím CO2  a rychlostí fotosyntézy v listu topolu.

 

 

Tato pozorování, která jsou podobná tomu co bylo pozorováno na mnoha jiných rostlinách, nám připomínají, že jestliže teplota atmosféry a CO2  koncentrace společně rostou (Cowling, 1999), velká většina pozemských rostlin nebude pociťovat potřebu (nebo jen velmi malou) migrovat do chladnějších oblastí zeměkoule. Jakékoliv oteplení jim zřejmě poskytne příležitost stěhovat se do oblastí, které pro ně dříve byly příliš studené, nebude na ně ale vyvíjet tlak přesunout se, dokonce ani ne při nejteplejších extrémech z jejich pásma, poněvadž tak jak se planeta zahřívá, stoupající atmosférická koncentrace CO2  vykoná své biologické divy. Totiž významně naroste teplota za které většina pozemských rostlin typu C3 – které tvoří asi 95% veškeré pozemské vegetace – funguje nejlépe a vytváří situaci, kde pozemský rostlinný život by ve skutečnosti upřednostil teplejší podmínky.
Co tedy nalézáme na vrcholcích alpských hor dnes? Byly některé rostliny vytlačeny z planety jako odpověď na předpokládané nevídané globální oteplení 20. století?
Walther et al. (2005) ověřoval tuto noční můru klimatických alarmistů a nově přeměřil (v červenci a srpnu 2003) floristické (Florisktika je nauka o rostlinách vyskytující se v určité oblasti.) složení nejhořejších deseti metrů deseti horských vrcholů ve švýcarských Alpách toutéž metodologií použitou v dřívějších studiích na týchž vrcholcích jako Rubel (1912), která byly uskutečněna 1905, a Hofer (1922) provedená 1985. Jejich analýzy zahrnovaly větší část přechodu od malé doby ledové do současné teplé periody (1905-2003). O nedávné periodě (1985-2003) prohlašují klimatičtí alarmisté jako Hansen, že prodělala nevídané oteplení za poslední dvě tisíciletí (nebo více!) jak co do rychlosti nárůstu teploty, tak co do strmosti nárůstu.

Tato práce ukázala, že mnoho druhů rostlin pochodovalo po úbočích švýcarských Alp vzhůru jak se Země oteplovala, ale žádná z nich nebyla „vytlačena z planety“. Jako důsledek dramaticky narostlo druhové bohatství (biodiverzita) deseti horských vrcholků za poslední století globálního oteplování. Například v době 1905-1985 byl průměrný nárůst v počtu druhů zaznamenané Hoferem (1992) 86 %. Walther et al. (2005) ohlásili, že „počty druhů zaznamenaných v 2003 byly obecně dvojnásobné (138 %) v porovnání s výsledky Rubela (1912) a o 26 % vyšší než ty zaznamenané Hoferem (1992). Vyjádřeno jinak, říkají, že „rychlost změny druhového bohatství (3,7 druhů/dekáda) byla signifikantně větší v nedávné periodě v porovnání s Hoferovým znovupřeměřením (1,3 druhů/dekáda).“ Ze všeho nejdůležitější je výpověď, že „pozorovaný nárůst počtu druhů nebyl následek přemístění vysokoalpinských specialistů z nižších do vyšších nadmořských výšek, ale obohacení všeobecné biodiverzity na vrcholcích hor.“

Jinou případnou studií zabývající se biodiverzitou horských vrholů vedl Kullman (2007), který analyzoval změnu chování alpinských a subalpinských rostlin spolu s posunem jejich geografických vzorů v průběhu minulého století, kdy teplota vzduchu narostla okolo 1°C ve Skandech středozápadního Švédska. Tento „metodický přístup“, podle jeho slov, „také zahrnoval opakované fotografování, určování věku jednotlivých rostlin jakož i analýzu soustavného mapování.“ Práce podle Kullmana ukázala, že „na všech úrovních od stromů až po nepatrné trávy a od nízkých až po vysoké nadmořské výšky, výsledky naznačují kauzální souvislost (spojení) mezi růstem teploty a biotickou evolucí. (biotický = vztahující se k životu)“ Vysloveně hovoří o tom, že „postup hranice lesa od počátku 20. stol. kolísal mezi 75 a 130 m v závislosti na druhu a poloze a že “subalpinské/alpinské rostlinné druhy se posunuly po svahu vzhůru v průměru o 200 m.“ Nadto uvádí, že „v současné době zopakované floristické sčítání na dvou vrcholcích alpinských hor odkryl nárůst druhové bohatosti rostlin okolo 58 a 67 % v porovnání s počátkem let 1950.“ Kullman také znovu podává zprávu, že „žádný druh v nejvyšších nadmořských výškach nezanikl,“ dadávajíc, že jeho výsledky „celosvětově konvergují s měřeními na jiných horských regionech.“ Na podporu svého tvrzení cituje Grabherra et al. (1994), Kellera et al. (2000), Kullmana (2002), Virtanena et al. (2003), Klanderuda a Birkse (2003), Walthera et al. (2005) a Lacoula a Freedmana (2006). 
Konvergence je vývojová tendence organismů k postupnému utváření stejných nebo podobných morfologických a fyziologických znaků. Morfologie  je nauka o vnějších a vnitřních tvarových poměrech a změnách těla organismů.

Přejdeme-li od rostlin k živočichům Parmesan et al. (1999) zkoumali distribuci změn nestěhovavých druhů motýlů jejichž severní hranice rozšíření byla severní Evropa a jejichž jížní hranice byla jižní Evropa nebo severní Afrika. Jejich analýza poukázala na to, že z 52 druhů severní hranice se jich 65 % posunulo severně, stabilní zůstalo 34 %, jižně se posunuly 2 %. Z 40 druhů na jižní hranici se severně posunulo 22 %, stabilních zůstalo 72 % a jižně se posunulo 5 %. Proto slovy třinácti vědců, kteří výzkum vedli, „skoro všechny severní posuny znamenaly rozšíření severní hranice se stabilní jižní hranicí.“

Přesně to je typ chování, které bychom očekávali u rostlin v teplejším světě obohaceném o CO2 , tj. příležitost k podstatné expanzi směrem k zemskému pólu na chladnější hranici druhového rozšíření, ale malá nebo žádná pobídka k migraci na teplé hranici rozšíření. Je možné, že pozorované změny na chování evropských motýlů na horských loukách během doprovodného oteplování a nárůstu koncentrace CO2  v minulém století jsou ve vztah-u k odpovídajícím změnám horských pásem rostlin, na nichž jsou motýli potravově závislí. Nebo podobnost může být důsledek nějakých komplexnějších fenomenů, pravděpodobně dokonce přímý fyziologický důsledek teploty a atmosférického CO2  koncentrace působící na motýly. V každém případě, oteplení v Evropě o 0.8°C během 20. stol. a současný nárůst koncentrace atmosférického CO2  o 75 ppm (25%) v konečném důsledku evropské motýly vůbec neohrožoval, byl mnohem menší zlou předzvěsti vyhubení.

Ačkoliv jsme zvýraznili pouze několi málo skutečných studií průvodních jevů nárustu teploty vzduchu a atmosférické koncentrace CO2  na udržitelnost pozemských rostlin a zvířat, mnoho jiných dalších studií, které přinesly podobné výsledky, byly detailně popsány ve zprávě Idso et al. (2003), kterou lze nalézt na webové stránce www.CO2science.org a měla by být považována za životně důležitý dodatek naší kritiky Hansenova svědectví.

 

 

Manipulace s diagramy a fotografiemi
V populárně vědeckém časopise P.M.-Welt des Wissens (září, 2007) byl otištěn článek Manipulace s diagramy. Neuškodí, jestliže zde uveřejníme několik myšlenek: „Diagramy lze lidi vynikajícím způsobem manipulovat. Neboť podle toho, který výřez uveřejníme a podle toho, zda jednu nebo obě osy prodloužíme nebo stlačíme, můžeme u pozorovatele vyvolat naprosto odlišné reakce. ... Vezměme roční průměrnou teplotu a prezentujme ji tak, jak to lidé denodenně vidí v mediích. “
Diagram 1 ukazuje, že se - dejme tomu za 100 let - nic nezměnilo a že jen v poslední dekádě teplota stoupla o 1 stupeň. Jestliže obě osy prodloužíme (diagram 2), zobrazíme jen poslední dekádu a přidáme desetinky stupňů na svislé ose, obdržíme nárůst teploty. Ještě výraznější efekt získáme na diagramu 3, prodloužíme-li pouze svislou osu a vodorovnou ponecháme v původní velikosti. Pozorovatel pak „vidí“ dramatický nárůst teploty.

 

Tři diagramy

 http://btmdx1.mat.uni-bayreuth.de/smart/sinus/j05/diagramme/diagramme.pdf

 

Zopakujme, že data – tedy čísla – jsou ve všech třech diagramech táž. Co se mění jsou pouze osy diagramů. Při běžném prohlížení novin a populárních časopisů ale na popis os pozorovatel nebo čtenář nehledí a spokojí s interpretací autora diagramu. Manipulované diagramy tak nejsou výpovědí o naměřených závislostech, ale o úmyslech autora. Totiž manipulovat čtenáře.

 

Zvětšit obrázek
Skleníková vrstva pohybující se přes silnici mezi Pískem a Zátavím (2006).


Zatímco jiní vědci o skleníkové vrstvě pouze neurčitě akademicky hovoří, přikročili čeští vědci k jejímu důkladnému zkoumání a pečlivé dokumentaci. Snímek je první svého druhu na světě, poněvadž – laicky řečeno – nachytal skleníkovou vrstvu na švestkách. Pozoruhodná je naprosto zčernalá vozovka v důsledku interakce skleníkové vrstvy a 110 kV elektrického vedení (viz vpravo v pozadí). Industrializace tak přispívá ke zmírnění globálního oteplování, poněvadž zčernalá vozovka akumuluje teplo, které se jinde za nomálních podmínek šedivého asfaltu deakumuluje a odráží zpátky do atmosféry. Jde o vzácný úkaz interakce asfaltové a skleníkové vrstvy. Řečeno básnicky – jde o boj, který lze přirovnat k boji řeckých Gigantů.


Podle našich výpočtu můžeme očekávat, že okolo roku 2022 ledovce jednak roztají a jednak jinde vzniknou. Proto je nutné okamžitě přistoupit k ochraně prostředí a podpoře jeho udržitelnosti, zejména mezi Pískem a Zátavím, abychom tak zachránili světově působicí ledovce nejen v Himalájích, ale také v západní Antarktidě a v Grónsku.

Datum: 18.10.2007 06:19
Tisk článku

Související články:

Stoupající hladina moře korálovým ostrovům prospěje     Autor: Josef Pazdera (14.11.2018)
Klimatologům vadí, že polární mořský led odmítá roztát     Autor: Vítězslav Kremlík (29.04.2016)
CO2 atmosféru otepluje i ochlazuje zároveň     Autor: Dagmar Gregorová (18.12.2009)
Kyselým jablkem ke globálnímu osvěžení     Autor: Stanislav Mihulka (31.03.2009)
Jaro se zpožďuje     Autor: Jaroslav Petr (14.11.2007)Diskuze:

kolik ledovců bude muset roztát,

anděl,2007-10-29 17:45:17

kolikrát mi bude muset vyschnout studna/ kterou bez problémů používali moji prarodiče/, kolikrát nebudu mít čím zalít zahradu a všechno mi uschne, kolikrát se pro nedostatek sněhu nebude moci lyžovat tam ,kam školy leta jezdily na lyžáky,přesto, že se tam usilovně zasněžuje, kolikrát....aby si odpírači změn klimatu připustili, že se něco děje?
kdo konečně řekne, jak že se tomu přizpůsobit, když tomu neumíme zabránit. jak vysvětlíme ostatním tvorům na této planetě, ať se místo vymírání začnou bleskově přizpůsobovat, protože změny jdou rychleji, než kdykoliv dřív / a i to znamenalo vždy vymírání a velké změny ve vazbách meziorganismy /.
přímo k článku- někde jsem slyšela, že kosodřevina zůstala jenom v Krkonoších, v ostatních českých horách byla právě při posunech vegetačních stupňů behem kolísání teplot v dobách ledových a meziledových vytlačena do ztracena. prostě její vegetační stupeň byl asi tak 50 metrů nad nejvyšším kopcem.Víte o tom někdo něco?

Odpovědět

Sledování počasí.

Bohouš,2007-10-21 12:39:56

Uvítal bych třeba knižní vydání naměřených teplot ovzduší nejenom Prahy(1775),ale i jiných měst.Grafické znázornění teplot každého roku a tím i výkyvy plus-mínus by si oponenti mohli iniciativně udělat sami a pak se dohadovat.

Odpovědět

ZÁVĚREM:

Al,2007-10-19 10:51:10

1. Závěry o vlivu člověka na klima cíleně vybrané politicko- úřednického panelu "IPCC" (s vybranými pracemi uvědomělých ústavních klimatologů) - jsou zřejmě dost zkreslená. Pokud očistíme závery o tuto zplotizovanou a zčásti nevědeckou bublinu, tak lze uvažovat o vlivu člověka tak cca na 10- 30% a růst teploty na tomto základě asi tak o 0,5 až 1,0 st. za 50 let...
(Objektivní intenzivní výzkumu dalších cca 20 až 40 let je potřebný - nejspíš se zase dočkáme poklesu teplt a dost možná i dost závažných obav z blízkého příchodu další doby ledové respektive oscilací klimatu ji provázející!).

2. O většině důsledků oteplení o 1 st. nevíme nic - a je velmi pravděpodobné, že naopak budou pro celou biosféru i lidskou civilizaci přínosem...

3. Pokud by věda zjistila (o čemž si dovolím pochybovat), že negativní důsledky budou mírně převažovat, je otázka zda při reálném tržním diskontu (kolem 5- 10 %) je rozumné dnes investovat do boje proti CO2 např. 600 mldr EUR, abychom se ochránili před náklady např. 8000 mldr EUR a více... Silně pochybuji, že tyto náklady jsou pravděpodobné!

4. Politika kolem GW je naprosté šíůenství, na kterém se přiživuje množství "korektních" politiků, aktivistů, novinářů, akademiků - na úkor nás ostatních. Je to útok na svobodu, na civilizaci, na lidský rozum (na což upozornil V. Klaus). Důsledkem je to, že peníze chybí (velmi citelně!!!) jinde: důsledkem je umírání a utrpení lidí, kteří umírají ZBYTEČNĚ - protože zdroje byly vynaloženy neefektivně.
(Až budete číst např. o zoufalých matkách, kterým beznadějně umírá jejich dítě - zkuste si to probrat a dát do souvislostí).

ZÁVĚREM: Celé je to neuvěřitelná bublina poškozující přírodu, civilizaci i lidstvo...

(A celé je to velmi smutné)

Odpovědět


Konečně rozumný příspěvek

bikkhu,2007-10-19 11:32:39

Oni se lidi v německu taky teď velice diví že jim podstatně zdražila elektřina, ale co se dá čekat když rozvodné firmy jsou nucené ze zákona vykupovat zelenou energii za vysoké sazby. Jenom jim prostě nedochází že každá sranda něco stojí a kdo jiný to zaplatí než my všichni. Nás se to taky dotkne až začnou němci vykupovat elektřinu od nás, trhy v evropě jsou propojené.
Na alarmistech mi nejvíc vadí, že místo aby se zasazovali o nějaké rozumné řešení tak jenom křičí. Jako když u požáru někdo lítá srukama nad hlavou kolem a křičí "Hoří, hoří", místo aby se snažil pomoct tak jenom překáží těm kdo se snaží hasit. Stejně tak alarmisté obvykle jedním dechem blokují jediná dvě skutečná řešení, a to je atomová energie a regulace populace. Obzvlášť regulace jako jediné trvalé řešení. Je nás moc, a kdyby tuhle nepříjemnou pravdu hlásal Al Gore, tak ho upřímně obdivuju, ale takhle, i kdyby měl pravdu tak je to k ničemu.

Odpovědět


Na ekologický účely se vydává zlomek toho...

ZEPHIR,2007-10-19 12:16:38

..co na zbrojení. Např. náklady na válku v Iráku stojej přes 10 miliard USD za měsíc, přes 440 mld celkem. I USA začínaj chápat, že místo co by se měly o zbytky ropy prát s arabákama pro ně bude levnější investovat do výzkumu alternativních zdrojů. Fosilní zdroje nám dojdou tak jako tak, jejich náhradu budeme muset řešit tak jako tak, a pokud tak učiníme co nejrychlejc, ještě ušetříme přírodu, čili nejde o vyhozený peníze.

Rusko používalo svý satelity na drancování přírodních zdrojů, přesun hi-tech technologií v nich nepodporovalo, aby tak udrželo jejich závislost na Sovětským Svazu Naše banánová zemička se "díky tomu" větší části živí levným vývozem surovin a energie, dělala to už za komoušů z politickejch důvodů a dnes tento trend pokračuje i nadále, proto že to vyhovuje úzký energetický lobby a rozhazovačný vládě, která je na ni napojena. A právě toto by mělo co nejrychleji skončit a je úplně jedno, jak si to zdůvodníme. Jsme malá, hustě osídlená země a nemůžem si dovolit sloužit jako kotelna Evropy. To neznamená, že jsem třeba proti výrobě elektřiny z atomu, naopak - ale zase, jako země s omezenou rozlohou a přírodníma zdrojema bychom neměli stavět jaderky jako na běžícím pásu a přebytky energie vyvážet za levnější ceny, než se u nás doma nakupujou. To je akorád drancování přírodních zdrojů. Musíme se naučit žít jako ve Švýcarsku a pod. zemích, kde se živěj hlavama a ne uhelným mourem.

Pokud lidstvo nezačne s energií šetřit a přecházet na obnovitelný zdroje, zahájí kvůli zbytkům nalezišť fosilních paliv globální jadernej konflikt velmi brzy a pak budou našinci, co se tak bojej o svý životní pohodlí a o to, aby je zelený neomezovali akorád koulet očima. Protože jim nedocházej souvislosti a neviděj dál, než na splácení svý hypotéky. K takovýmu posouzení geopolitický situace vůbec nepotřebuju analyzovat řeči o globálním oteplování. Je to o tom, vidět si dál, než na špičku nosu.

Odpovědět


Na alarmistech mi nejvíc vadí...

ZEPHIR,2007-10-19 12:26:26

Ale vždyť alarmisti navrhujou řešení. Na každej metr čtvereční země dopadá tisíckrát víc energie, než dokáže lidstvo vyrábět spalováním fosilních paliv. Takže pokud dodnes místo toho hrabeme uhlí a ropu z kilometrovejch hloubek, je to o tom, že sme stále přikovaný k perhistorickýmu modelu získávání energií, kdy uhlí stačilo sebrat a spálit. Obnovitelnejch zdrojů je spousta a je jen otázka rozsahu využívání, aby se staly dlouhodobě rentabilní. Můžu vás ujistit, že kdybychom žili ze solárních elektráren, pak by se nám pokusy těžit ropu ze dna moře tak jak sme k tomu nucený dnes, taky bysme si museli vybudovat infrastrukturu k jejímu zpracování a jako celek by se nám to jevilo jako nehorázný plejtvání.

Je tedy zásadně nutný změnit energetickej model a přizpůsobit ho současný technologický úrovni lidstava, tak, jako umí každá kytka, která vystačí s tím, že se na ni svítí. Globální oteplování z tohodle pohledu vnímám spíš jen jako poslední varování přírody, ale skutečný nebezpečí nám hrozí z globálních geopolitickejch konfliktů, kterých se nevyvarujem, pokud svou závislost na fosilních palivech zásadně neomezíme. I proto dostal Al Gore Nobelovu cenu za mír. Takhle to vnímám já.

Odpovědět


Lidé v Německu se diví...

ZEPHIR,2007-10-19 12:36:49

..že se jim zdražila energie, ale je to prostě proto, že zdroje fosilních paliv začínaj docházet. Svádět to na zelený, s tim, že ještě metrová vrstva uhlí někde zbejvá znamená nevidět si na špičku nosu.

Zdá se, že lidi skutečně věřej, že ty zásoby fosilních paliv pod zemí sou nekonečný, či co a zloběj se, že jim někdo říká do očí pravdu. Proč myslíte, že se ropa dneska těží z pětikilometrovejch hloubek - to taky něco stojí? Kdybysme si vybudovali stejně rozsáhlou infrastrukturu na využívání obnovitelnejch zdrojů, pak by se nám náklady na využívání jednotlivejch druhů energie jevily úplně jinak: možná že by nám nakonec vyšlo, že se kvůli tý ropě vůbec nevyplatí hrabat ve dnu oceánů. Jenže my tu infrastrukturu nemáme, páč sme období hojnosti fosilních paliv prospali a teď stojíme před rozhodnutím co dál. Je tudíž pochopitelný, že se teď budem muset v řadě bodů omezit.

Odpovědět


Regulace populace...

ZEPHIR,2007-10-19 12:43:48

Populace se redukovat nezačne, pokud nevzniknou ekonomický vazby. Primárním důvodem toho, že lidi maj děti je absence důchodovýho systému, lidi v rozvojovejch zemích si pořizujou děti jako jistou záruku opory ve stáří. Bohužel, jak to vidím já, se důchodový systémy začínaj rozkládat i ve vyspělejch zemích, čili se vracíme do původního modelu, kdy člověka ve stáří měla zabezpečovat rodina. To neni moc dobrej vývoj pro omezování porodnosti.

Odpovědět


umírání a utrpení lidí, kteří umírají ZBYTEČNĚ

ZEPHIR,2007-10-19 12:52:01

Lidi začnou umírat a trpět zbytečně, pokud nepřejdou včas na model obnovitelnejch zdrojů. Je to celý trapný: NAPROSTÁ většina nákladů o kterejch mluvíte jde ve skutenčosti na zbrojení a to především proto, že si mocnosti hlídaj zásoby neobnovitelnejch paliv. Až nám dojdou, pomine i důvod zbrojení a ušetřený peníze budem skutečně moct vynaložit na něco smysluplnýho. Čili čim dřív lidstvo přejde na alternativní zdroje, tim líp. S ohledem na svou kořistnickou povahu to mělo udělat už dávno.

Odpovědět


Ještě k regulaci porodnosti

ZEPHIR,2007-10-19 13:00:38

Regulace porodnosti neni z dlouhodobýho hlediska řešení. Před lidstvem stojej gigantický cíle a na to bude potřeba hodně lidí. I lidi v produktivním věku patřej k bohatství lidstva. Musej to ovšem bejt lidi kvalifikovaný a motivovaný a ne takový, jejichž jediným zájmem je svoje bližní vochcat a žít na jejich úkor. Ať už to je vrcholovej manažer nebo cigoš z plechovýho baráku. Protože založení lidi se nezmění ze dne na den, tady bych kladl velkej důraz na rozvoj vzdělávací soustavy. Čim chytřejší lidi budem mít, tim víc se budou angažovat ve věcech, který jsou z dlouhodobýho hlediska prospěšný.

Odpovědět


Lidé jsou krátkozrací

Mulén,2007-10-19 14:24:32

To souhlasím. Ale to s těmi solárními elektrárnami beru jako vtip. Jejich výkon se dá regulovat jen směrem dolů. Transport emergie na velké vzdálenosti taky není zadarmo. A akumulace energie s přijatelnou účinností je hudba budoucnosti. To by jsme museli z české kotliny udělat jednu velkou přečerpávací elektrárnu. To by asi neprošlo.
Jsem přesvědčen že ropa se bude pomalu a jistě zdražovat a postupně bude růst tlak na rozvoj technologií a ty se začnou vyplácet. Takže k "ropné" válce nebude důvod. Jistota výkupu elektřiny z vrtule za cca 13,50 Kč určitě není motivující vylepšovat alternativní zdroje. Investovat do obnovitelných zdrojů ANO ale INTELIGENTNĚ.

Odpovědět


Výkon turbín

ZEPHIR,2007-10-20 01:41:21

se nedá regulovat vůbec. Největší problém je ta akumulace, ovšem elektrárny na fosilní paliva maj opačnej problém, že musej jet furt. Už jen jejich zfázování na síťovou frekvenci je pěkně náročná operace. Kotle běžej optimálně jen ve velmi úzkým režimu, pro jeho najetí se používaj počítače. Právě proto se stavěj přečerpávací elektrárny a páteřní sítě, vyrovnávající spotřebu mezi časovejma pásmama. Není to ale nic, co by nešlo technicky zvládnout už za dnešního stavu vývoje.

Transport energie na velký vzdálenosti je právě problém centralizovaný, těžkotonážní výroby elektřiny v elektrárnách.

Odpovědět


hehe

Elpepe,2007-10-20 17:16:29

Tak z techle komentaru (ZEPHIR) se budu vzpamatovavat jeste hodne dlouho :)

Odpovědět


už dlouho

ZEPHIR,2007-10-21 14:49:49

Tento článek, jakkoli s nim nesouhlasím, mi vnuknul myšlenku, kterou zouročím podáním patentu. Ostatně tou myšlenkou se už dlouho zabejvám. Jdeo malou bioplynovou stanicí, která by se vešla na balkon každého panelákového bytu. Jednou jsem to už navrhoval panu Bursíkovi, ani neodpověděl. Tentokrát to podám jako patent, tam to vzít musí.

Odpovědět


Re: výkon turbín

Mulén,2007-10-21 19:04:18

se nedá regulovat? Si sežeňte nějakou publikaci od pana Křižíka (už to asi bude starší vydání, ale plati dodnes). Souvislost mezi časovými pásmy a přečerpavacími elektrárnami při nejlepší snaze nechápu :-/ Pro přesné (bezstrátové) přifázování potřebujete počítač u každého zdroje. Naopak uregulovat energetickou soustavu kde musím regulovat keždý poryv větru a mráček přes oblohu...A vtomto okamžiku musím mít v záloze jiný zdroj a zvednout výkon turbíny (generátoru) i když to podle Vás nejde. Řešit to spoustou malých zdrojů? A co když bude noc a nebude foukat, kde si koupím světlo do žárovky a teplo na čaj?

Odpovědět


Všechny příspěvky...

ZEPHIR,2007-10-22 00:21:52

...který neobsahujou link na původní příspěvek nadále ignorujte, jsou od idiota, kterej se tu za mě vydává, protože mu straší ve věži. http://www.superstruny.info/?i=3

Odpovědět

Proč by měly být alpinský druhy...

ZEPHIR,2007-10-19 01:45:35

...vytlačený z planety, když se posune v důsledku oteplováná vegetační pásmo o dvěstě metrů nahoru? Copak Alpský vrcholky nekončej sněhem a ledem? To by přece musela vegetační zóna dospět až k vrcholu, aby alpinský druhy začaly bejt vytlačovaný.

Legrační je, že ačkoliv autor vehementně tvrdí, že teplomilný druhy nebudou mít žádnej důvod migrovat na nový stanoviště, jedním dechem dodává, že biodiverzita alpskejch vrcholků v důsledku oteplování vzrostla (snad aby tím vytvořil dojem o příznivým vlivu takovýho oteplování, jinak si podobnou argumentační tupost těžko můžu vysvětlit). K tomu ovšem může dojít pouze tak, že teplomilný subalpinský druhy do vrcholků hor v důsledku oteplování skutečně namigrujou. Současně tak autor uvádí další faktický důkazy klimatickejch změn, ačkoliv se je snaží deformacema škály teplotních křivek bagatelizovat.

Za co asi tak může čtenář pan Saša panu Turečkovi tleskat?

Odpovědět


je to těžké s těmi popírači.

Roman,2007-10-19 10:28:16

Sám jsem byl donedávna taky popírač, ale jen do doby, než jsem si o tom zjistil podrobné informace. Ono to totiž chce prostudovat argumenty obou stran bez emocí a ne se přiklonit k tomu, co je mi sympatické. Nechápu, jak můžou autoři na oslovi věřit v konspirační teorie, jako že klimatologové se proti nám spikli atd..

Odpovědět

většina rostlin nebude migrovat

ZEPHIR,2007-10-19 01:30:12

Zatímco většina invazivních druhů, který se na území republiky v posledních letech šířej sou druhy teplomilný, z jižních částí Evropy. Čímž je hned první polovina článku vyvrácená.

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004070005

Druhá polovina článku akorád v duchu třiceti Schopenhauerových zásad demagogicky vedený diskuse vrší absurdity a ironizuje s cílem zesměšnít argumenty protistrany a neobsahuje věcný argumenty, čili ji skutečně nemá smysl číst.

Odpovědět

Pochvala

Ccecil,2007-10-18 20:42:30

cool, pěkný a hlavně výstižný článek. Bohužel ho alarmisti nebudou číst a když už, tak ho nepochopí.

Odpovědět

dikutabilni

virus,2007-10-18 19:32:26

Myslim ze globalni oteplovani ozimnovani atd by nas nemelo ani tak zajimat kvuli biodiverzicite druhu rostlin a zvirat, ale z pohledu jednoho jedineho druhu a to homo sapiens sapiens. Je jedno kdo(co) za oteplovani muze,ale co se bude dit az z afriky bude jedna velka poust, sever evropy zamrzne.. jooo to uz nikoho nezajima.. Btw podle me oteplovani pomahame (staci vzit kalkulacku a spocitat kolik energie dodame do atmosfery) a zivot na planete zemi zustane..akorat bez nas

Odpovědět


Kalkulačku v ruce mám

Mulén,2007-10-18 20:23:21

... a nic. Jáká čísla a z jakých informačních zdrojů do ní mám zadat?

Odpovědět


Zkus si dosadit třeba..

ZEPHIR,2007-10-19 00:58:54

...rychlost zvětšování Saharský pouště, mízení Kaspickýho, Aralskýho moře nebo jezera Čad, změnšení ledový pokrývky Arktidy a Grónska za posledních třicet let. Ve většině případů jde o cca 40%. V podobných číslech postupuje vymírání druhů velkejch savců. Čtvrtina druhů primátů a kytovců se za posledních třicet let kriticky ohrožená výhynutím.

Odpovědět

co2science

Roman,2007-10-18 18:47:40

Mimochodem když už čerpáte z co2science, nebylo by marné porovnat tyto informace s IPCC nebo třeba s Realclimate.org, earthobservatory.nasa.gov, noaa.gov atd... Jedině tak si můžete udělat nezaujatý obrázek.

Odpovědět

graf

Roman,2007-10-18 18:27:12

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:2000_Year_Temperature_Comparison.png

Odpovědět

graf

Roman,2007-10-18 18:25:10

Když se podíváte na rekonstrukce teplot, tak zjistíte, že průměrná teplota během tzv. Medieval warm period nebyla nic moc ve srovnání s dneškem.

Odpovědět

Hmm..

Roman,2007-10-18 13:52:12

Předpokládám, že autor není klimatolog. Jinak by nemoh psát takové nesmysly, jako že před 900 léty bylo tepleji než dnes. Ono je to částečně pravda, tepleji bylo ale jenom někde, zatímco jinde bylo chladněji. Průměrná světová teplota tehdy nebyla vyšší než dnes.

Odpovědět


Hodně odvážné tvrzení

Vojta49,2007-10-18 14:03:31

Určitě lze z některých historických zdrojů odhadovat teploty v minulosti. Ovšem s jistotou tvrdit, jaká byla průměrná planetární teplota před devíti sty léty? Toto tvrzení shledávám podložené více vírou, než objektivním věděním.

Odpovědět


No, on bylo tepleji docela skoro všude

Bikkhu,2007-10-18 14:18:13

Bylo tepleji v Evropě, bylo tepleji v Antarktidě, bylo tepleji v severní americe, a bylo tepleji v Grónsku. Kde jinde byste to ještě potřeboval? Na Marsu?

Odpovědět


Na Marsu se otepluje dneska

Bikkhu,2007-10-18 14:38:04

Stejně jako na ostatních planetách... ...Jsou to ti lidi ale hrozní, vypouští tolik skleníkových plynů že z toho roztávají polární čepičky na Marsu :-)))

Odpovědět


Popírači oteplování by si měli konečně ujasnit....

ZEPHIR,2007-10-19 10:13:26

...jestli se tedy klima na Zemi nemění, nebo se mění tak, že je to vidět až na sousedních planetách dalekohledem. Teprve až se v tomdle bodě sjednotíme, má smysl debatovat dál, co s tim.

Odpovědět


Změny teplot

Pardal,2007-10-20 11:25:10

Hezký článek, škoda vtipného závěru o skleníkovém efektu na silnici u Písku, člověk pak má tendenci zlehčovat i předchozí odstavce. Pročetl jsem knihu Velká kniha klimatu zemí Kuruny české. Jestliže před kolem roku 900-1000 bylo teplo v Gronsku, asi bylo tepleji i jinde. Když ve 13. stol. zamrzlo moře u Benátek, já bych věřil, že u nás teplo nebylo. Nebo v 18. století zamrzl Balt a Švédové po ledu napadli Dánsko. Před 1. světovou válkou ( někdy po r. 1910) byly opakovaně chladné roky. Měření teploty se provádělo od Londýna, přes Klementinum, prostě všude. Jesliže tehdy byla kolerace mezi doloženými měřeními, proč nevěřit,že byla i jindy?

Odpovědět

Výborná myšlenka, ale špatná forma

Ohm,2007-10-18 13:24:24

Jestli měl článek otevřít oči alespoň několika aktivistům, tak se mu to těžko povedlo - text je nestravitelný, vyžaduje přemýšlení, jsou v něm spojena témata na tři články. Tato cílová skupina patrně nedočetla ani první odstavec a článek tak přesvědčuje především přesvědčené.

Alarmisté ovlivňují velkou část společnosti proto, že jejich sdělení je jednoduché a působí na emoce. Pokud chceme zastavit oblbování veřejnosti, tak je třeba psát stejně jednoduše a nepodceňovat emoční stránku věci. Jinak budeme dál ztrácet body.

Odpovědět


Na aktivisty jsme krátký

Bikkhu,2007-10-18 14:26:24

Zarýmujte si: Aktivista jako Jehovista. V obou případech jde o víru a ta jak známo na rozumné argumenty jaksi nezabírá. Vemte si například zdejšího exota Zephira nebo ten příspěvek nad Vámi.

Odpovědět


Takže když roztávaj ledovce...

ZEPHIR,2007-10-18 14:43:03

šířej se pouště, vymíraj druhy... je to proto, že příliš věřime? K dovršení legrace popírači proti mý víře argumentujou tím, že se přece ostatní planety oteplujou taky.

Odpovědět

cool :)

SM,2007-10-18 12:28:10

Super, stejně jako předchozí text.

Jen malá poznámka ... Nejspíš ne každej čtenář Osla prokouše hutnej text v odborným slangu s citacema. Možná bych to chtělo přidat krátkej popularizační souhrn, něco, jako dělá IPCC - summary pro politiky.

A všichni by si měli nejlíp třikrát přečíst a prohlídnout pasáž Manipulace s grafy. Je dost hustý, jak běžně se tohle používá v "seriózních" médiích.

Odpovědět

Jedním z důsledků

Michal,2007-10-18 09:59:26

zvýšené biodiverzity posunem severní hranice výskytu bude zřejmě i výskyt u nás zatím exotických nemocí.

Odpovědět


no a co?

SM,2007-10-18 12:30:59

1. významná část nemocí na jih od nás, včetně malárie je nebezpečná především díky sociálně-ekonomickým poměrům a blbý zdravotní péči
2. stejnou měrou odejdou nemoci z chladu a existuje vážný podezření, že v celkovým úhrnu na tom budeme v případě oteplení o dost líp.

Odpovědět


Existuje vážný podezření...

ZEPHIR,2007-10-18 13:51:15

...že v případě globálního oteplování nás bude čekat to, co nás už zasáhlo: dlouhý období sucha střídaný povodněma, snížení zásob spodních vod, rozsáhlý požáry lesů apod. vymoženosti.

Odpovědět


Re: Existuje vážný podezření...

edison,2007-10-18 16:37:26

No a teď jde o to, zda vyhodíme peníze za blbosti, abychom pak zjistili, že to nepomohlo, nebo je nevyhodíme a zbyde víc prostředků na přizpůsobení, případně opravdu účinné opatření.

Odpovědět


Surovinovou a palivovou základnu...

ZEPHIR,2007-10-19 01:04:58

..budem muset změnit tak jako tak, nebo se kvůli ní vyhladíme atomem. Čim dřív to uděláme, tím dýl zůstane tahle planeta obyvatelná pro současnej počet lidí. Nechápu, že lidem nedochází, že když budou težit uhlí jen dvakrát pomalejc, jeho cena vzroste na dvojnásobek, ale vydrží dvakrát tak dlouho. Třeba sedumdesát místo pětatřiceti let. A ten rozdíl se může stát klíčovej při přechodu na nový technologie.

Odpovědět

Polovina Arktidy a Grónskejch ledovců...

ZEPHIR,2007-10-18 09:20:09

...neroztála během třiceti let kvůli pár desetinám stupně - to je doufam každýmu jasný. Pokud vědátoři nenaměřej adekvátní změnu teploty, musej si hold seštelovat budíky, ale masy ledu teploměrem nevokecáte. Šíření pouští od poloviny minulýho století lze považovat za jednu z prvních předzvěstí globálního oteplování.

Odpovědět


Zephiro, zase jsi při fyzice nedávalo pozor

edison,2007-10-18 12:29:20

Aby mohla teplota začít pořádně růst, musí nejdřív roztát led, který tomu brání:-)
Počasí bude dělat co mu velí fyzikální zákony, masy nevzdělaných aktivistů jsou mu ukradené. Aby to pochopili, budou si muset seštelovat svoje mozečky.

Odpovědět


Aby mohla teplota začít pořádně růst

ZEPHIR,2007-10-18 13:49:04

Takže v Africe nemuže bejt horko, dokud neroztaje poslední ledovec?

Odpovědět


Šíření pouští od poloviny minulýho století

jar,2007-10-18 13:57:52

Šíření pouští od poloviny minulýho století.......

Dále netřeba snad komentáře. částečný vliv lidí na šíření pouští je jasný. Vypásání. Ale jak tohle souvisí s "global warming"?

Odpovědět


Vliv lidí je prokázanej...

ZEPHIR,2007-10-18 15:10:38

... v případě většiny projevů globálních poruch klimatu.

Odpovědět


Re: Vliv lidí je prokázanej...

edison,2007-10-18 16:42:45

Existence vlivu možná. Ale pokud bylo v minulosti vícktrát tepleji a pokud se oteplují i ostatní palanety je také dokázáno, že ten vliv není nijak zásadní a lze tedy vyslovit domněnku (hraničící s jistotou), že zastavení vlivu člověka nezastaví globální změny klimatu.

Odpovědět


Praha, UMG

Lenka Kabrtova,2007-10-18 22:19:39

Prosba redakci. Prosím vás, vyčleňte pro to zefiro samostatnou plochu v diskusi. Tam nechť si píše co chce. Proboha jen ať nediskutuje ke všemu. To se fakt nedá. Je to magor, který rozumí od strunové teorie, přes imunologii, genetiku, klimatologii i veterinářství a kadáverům. Copak nevidíte, že to je nemocný člověk? Je neschopný jakékoliv sebe reflexe. Už ho tady na jeho bláboly upozorňovali panové Petr, Koten, Brož, Wagner,... ale všechno marné. Tím více vám sem píše. Copak si od takového nýmanda necháte neustále váš produkt kazit?

Odpovědět


Diskuse pod články....

ZEPHIR,2007-10-19 01:09:36

...není produkt OSLA. Jestli tě to uklidní, mužu sem psát pod více jmény jako mnozí další.

Odpovědět


:-))

DARK RAVEN,2007-10-19 01:17:55

Srovnávat lidskou produkci tepla v planetárním měřítku s teplem přichazejícím ze Slunce a Zemí absorbovaným a vyvozovat z toho politickokorektkorelaci když se maxima křivek náhodou protnou, nebo neprotnou když jedna z křivek existuje jen asi 150let je směšný

Odpovědět


Je to směšný...

ZEPHIR,2007-10-19 01:24:23

...ale z maxim křivek lidský produkce tepla a teplem absorbovaným Zemí nikdo žádný předpovědi nedělal, ani alarmisti, ani popírači. Už proto, že ty křivky v rozsahu 150 let žádný maxima nemaj.

Odpovědět


upsssaaaa

DARK RAVEN,2007-10-19 01:24:40

Fuj na co sem to reagoval :-)))) Jen mu prodlužuju sloupec reakcí ,ale jen ať ma radost třeba pude dřív spát.

Odpovědět


Polovina Arktidy a Gronskejch ledovcu

kor,2007-10-19 12:31:55

Hele Zefire, polovina Arktickych a Gronskych ledovcu vubec neroztala. Napriklad co se tyce Gronskych ledovcu, tak stridave pribyvaji a ubyvaji. Podle mereni NASA do r 2005 pribyvaly a potom zacaly ubyvat. Takze to vypada, ze spis jejich mnozstvi kolisa. Zda se, ze na strnach (ve fjordech) se ty ledovce odlamuji, ale jejich tloustka ve vnitrozemi Gronska se zvetsuje. Je dojemne, ze se zminujes o Arktickych ledovcich, ktere skutecne trochu ubyvaji (zdaleka ne polovina, mozna nejake promile), ale nezminujes se o mnohem vetsim Antarktickem ledovci, ktery taky spis pribyva, ubyva pouze na Antarktickem poloostrove. Celkove je tahle diskuze o nicem, ubyvani/probyvani ledovcu nedokazuje vubec nic, oteplovaci napriklad jak pribyvani tak ubyvani povazuji za dukaz globalniho oteplovani (pomahaji si vlhkosti a kondenzaci), takze ja muzu oboji povazovat za dukaz globalniho ochlazovani (=doby ledove).

Odpovědět


Jak promile?

ZEPHIR,2007-10-20 01:47:24

Víc než 8% za dekádu. Jelikož se ten trend pochopitelně stále zrychluje, některý prognózy dokonce uváděj, že do konce roku 2030 roztaje arktickej led úplně.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4290340.stm

Pokud chceš diskutovat, měl by sis o problematice napřed něco přečíst, jinak z tebe lidi jako já budou dělat voly.

Odpovědět


Antarktickem ledovci, ktery taky spis pribyva

ZEPHIR,2007-10-20 01:53:16

Antartida je nejsušší světadíl světa, ročně tam nasněží pár milimetrů srážek na vrstvu ledu několik kilometrů tlustou.

O jakým přibejvání to mluvíš, můžeš ho nějak doložit? Normálně bych se o tom s tebou vůbec nebavil, tady je ovšem riziko, že tvejm kydům někdo uvěří, takže sem nucen se ozvat.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/02/AR2006030201712.html

Odpovědět


Prosim vysvetleni.

martalien,2007-10-20 15:15:19

Jak Zephir vysvetli, ze se otepluje krome Zeme i Mars a Venuse. Neni nahodou snaha o zastaveni oteplovani, na ktere ma clovek minimalni vliv stejne jako snaha zastavit rozjety vlak holou rukou? Nebylo by lepsi se prispusobit? Vzdyt uz v minulosti tady u nas bylo more a pozdeji se ochladilo. Ted se otepluje a pozdeji se bude zase ochlazovat tak proc to menit.

Odpovědět


Přechod na alternativní zdroje energie...

ZEPHIR,2007-10-20 21:30:11

s nějakým oteplováním planet nesouvisí. Buď nám dojdou a budem na to připravený a s přírodou jakž takž nezdevastovanou, nebo na to připravený nebudem a pak se bude muset velikost lidstva trochu zredukovat.

Vyber si.

Odpovědět

Ďakujem...

Martin,2007-10-18 09:15:06

... za mnoho nových a poučných informácií. Ešte doplním, že už pred mnohými rokmi nás na VŠ učili, že v rozmedzí teplôt vhodných pre život sa pri oteplení o 10°C zvýši rýchlosť metabolizmu rastlín na dvojnásobok.
Za takýto článok som nedokázal hodnotiť ničím iným ako jednotkou. Špeciálna vďaka patrí za upozornenie na možnosti manipulácie pomocou účelovo naťahovaných grafov. Len kedy sa tieto veci dostanú aj do médií s väčším dosahom...

Odpovědět

Báječné.

Saša,2007-10-18 08:34:01

Pane Turečku, tleskám Vám.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace