Vědci kritizují „skandální zákon“  
Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky vydala stanovisko k hlasování poslanecké sněmovny k zákonu o ochraně ovzduší.

 

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

COMMITTEE FOR THE ENVIRONMENT OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC

Národní tř. 3, 117 20 Praha


Stanovisko KŽP AV ČR k hlasování PSP ČR k zákonu o ochraně ovzduší
ze dne 10. 2. 2012:

 

Průmyslové znečištění ovzduší začíná opět být u nás nejvážnější hrozbou životnímu prostředí a obyvatelstvu zejména v regionech zatížených těžkým průmyslem.

 

Se značným zneklidněním pozorujeme opětovné zhoršování kvality ovzduší  a životního prostředí v České republice v posledních letech. Týká se především jemných prachových částic PM10 a PM2.5, na které se váží zdraví nebezpečné látky. Jak ukazují výzkumy, lze identifikovat nepříznivé zdravotní dopady zejména v době těhotenství a u předškolních dětí s vážnými následky zvýšení zdravotního rizika v pozdějším věku. V uplynulém roce se zvětšila rozloha území, na kterém byly naměřeny nadlimitní a zákon překračující koncentrace znečištění i počty dnů jejich trvání. Jde o silné zatížení některých regionů, kde dochází k plošnému zvýšení a dlouhodobému přetrvávání koncentrací škodlivin, jež představují riziko pro střední délku života a zdraví obyvatel. Jakkoli v této oblasti postrádáme přesná hodnocení, která řeší účast zdrojů na imisním znečištění, které u nás dosud nejsou příliš často a účelně využívané, většina dosavadních poznatků svědčí o tom, že například nejméně 80% tohoto znečištění a zejména nebezpečných příměsí prachových částic je produkována na severní Moravě průmyslem.

Za těchto okolností se jeví jako naprosto nepřijatelné a neodpovědné hlasování poslanecké sněmovny o zákonu o ochraně ovzduší, který zbavil průmyslové znečišťovatele závazků ke znečišťování ovzduší a otevřel tak cestu k prohlubování obnovených nepříznivých trendů bez možnosti alespoň takto regulovat nepříznivý vliv průmyslu na zdraví obyvatelstva. V dané souvislosti konstatujeme, že je to poprvé v celé polistopadové historii, kdy se demokraticky zvolená sněmovna svým hlasováním zřetelně postavila proti všem dosavadním prohlášením a legislativním snahám v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Hlasování sněmovny připomíná neblahou zkušenost z období předlistopadové totality, kdy se rozcházela slova a činy tehdejší komunistické moci, která nepokrytě a cynicky hazardovala se zdravím a střední délkou života obyvatelstva, zejména v pánevních okresech Severních Čech v zájmu průmyslu, energetiky a exportu surovin.

Uvedený legislativní návrh je zcela zjevně v rozporu s dosavadním směrem vývoje v oblasti ochrany životního prostředí u nás a vyřazuje naši zemi z prostředí moderních evropských zemí, kde je realizováno heslo „znečišťovatel platí”. Tento krok zařadí Českou republiku mezi státy zaostávající jak v technologické úrovni ochrany prostředí, tak zejména v jejím legislativním ukotvení a vymahatelnosti zákonů upřednostňujících kvalitu života obyvatelstva před zájmy průmyslové lobby. Poslanci, kteří nechali projít tento skandální zákon, se přihlásili k plné politické odpovědnosti za katastrofální stav životního prostředí a měli by obyvatelstvu zejména v průmyslových regionech svoje důvody pro souhlas s navrženým zákonem (novelou) vysvětlit. Jejich chování vyvolává vážné podezření, že zhoršování životního prostředí u nás je způsobeno neschopností zbavit ekonomické a sociální prostředí enormní a donedávna nepředstavitelné korupční zátěže.


V Praze dne 14. 2. 2012    
MUDr. Radim Šrám, DrSc.
předseda KŽP AV ČR

 


Doplňující informace dodané Komisí pro životní prostředí:
Argumentace přísnějšími limity pro velká průmyslová zařízení z evropských norem je zavádějící. Tyto zdroje měly naplnit emisní limity a literu zákona podle stare směrnice IPPC v roce 2012. Jejich situace se však řešila kolektivními emisními stropy, což nepředstavovalo žádný tlak na zlepšování technologií, změnu paliva a snížení emisí. Novou směrnicí jim Evropská unie poskytla novou výhodu prodloužení termínu do roku 2016, další možnost „transformačního “plánu snížení emisí do roku 2020, a pokud se zavážou staré fungovat od roku 2016 do roku 2023 maximálně 17,5 tisíc hodin, nemusí přísnější limity až do roku 2023 plnit vůbec. To bude platit na obou stranách česko-polské hranice, takže naděje na rapidní zlepšení kvality ovzduší je mizivá. Emisní koktejl, který kdysi namíchal komunistický režim, proto ještě dlouho přetrvá.

 


Autor:
Datum: 14.02.2012 20:14
Tisk článku


Diskuze:

Tohle opravdu sesmolili vědci?

Lukáš Klazar,2012-02-17 21:35:03

Pokud bych chtěl obhajovat poplatkovou povinnost, pak bych asi použil méně pavědecký přístup, méně dezinformací a hysterie, než páni vědci z AV ČR (pokud tedy MUDr. Radim Šrám, DrSc. nemluví pouze za svou osobu).

Nejprve bych dohledal údaje z let minulých, které jsou dostupné například na stránkách ČHMÚ. Zde bych si udělal obrázek nejen o tom, jak se emise jednotlivých znečišťujících látek vyvíjely v čase
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr10cz/png/oI11em.png ,

ale například i o podílu jednotlivých skupin zdrojů na celkové emise
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr10cz/png/oI12em.png

(pro naše hodnocení jsou důležité REZZO 1 – zvláště velké a velké stacionární zdroje znečišťování ovzduší a REZZO 2 – střední stacionární zdroje znečišťování ovzduší). Do výsledné mozaiky patří rovněž data o vývoji topných sezón, od nichž se odvíjí spotřeba paliv a tím i vliv jejich spalování na celkové emise
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr10cz/png/oI13em.png

Obrázek si udělá čtenář sám, protože ve sloupcových grafech se vyzná každý. Už nyní možná začíná nezaujatý čtenář trochu váhat nad kvalitou stanoviska vědců z AV ČR. Ti totiž buď uvedené souhrny vůbec neviděli a své projevy psali pod vlivem inverzní situace (která je zásadním faktorem ovlivňujícím stav ovzduší) a otravy organismu nebezpečnými polutanty, nebo si realitu přiohli k obrazu svému. I přes vykreslovaný blahodárný a nenahraditelný vliv zpoplatnění emisí znečišťujících látek, který jediný do budoucna může zabránit znečišťovatelům zvlčet a zamořit ovzduší nad Českou republikou, se totiž pokles celkových emisí pomalu zastavuje (zastavil) a z pohledu laika to vypadá, že se limitně blíží své dosažitelné hranici. Mohli bychom zkusit výši poplatků za jednotlivé znečišťující látky řádově zvednout a tím šlápnout znečišťovatelům na krk. Potom je ale otázkou, zda bychom dosáhli kýženého výsledku bez toho, aby bylo dítě vylito i s vaničkou. Ono vylití i s vaničkou by obnášelo vedle odchodu klíčových regionálních zaměstnavatelů např. i navýšení cen za teplo (proto vlastně celá tahle mediální taškařice vznikla) a vyšší výdaje domácností napojených na CZT. Pak bychom si mohli gratulovat, jak se nám dýchá lépe (do další inverze) a jak si ten život v regionu s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností a drahým teplem můžeme užít v průměru o cca 6 měsíců déle.

Pokud nezaujatému čtenáři nestačí výše uvedené, pak bych motivační smysl poplatků vyjádřil na jednom příkladu:
- dle údajů ArcelorMittal Ostrava znečistil ovzduší v roce 2009 emisí cca 1100 tun tuhých znečišťujících látek (TZL), což při poplatku 3000,- Kč/tunu činí 3,3 mil. Kč. http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_grafe_s2_cz.html
- odprášení aglomerace přišlo ArcelorMittal Ostrava na cca 1 mld. Kč.
http://sdeleni.idnes.cz/arcelormittal-spustil-tkaninove-filtry-na-odprasovani-za-miliardu-korun-1rt-/zpr_sdeleni.aspx?c=A111024_164212_zpr_sdeleni_ahr

Kdybychom hledali hlavní důvody, které vedou ArcelorMittal Ostrava k investicím do snižování emisí, pak poplatky to asi nejsou. Za cenu odprášení aglomerace by mohl ArcelorMittal Ostrava emitovat TZL (a platit poplatky) stovky let. Pro případ pochybovačů fantazírujících o zásadním zkreslovaní dat dodávám, že ArcelorMittal je pod drobnohledem, pravděpodobně na rozdíl od předsedy KŽP AV ČR, případně komise celé.

Tvrdit, že „Průmyslové znečištění ovzduší začíná opět být u nás nejvážnější hrozbou životnímu prostředí a obyvatelstvu zejména v regionech zatížených těžkým průmyslem.“, je už jen účelovou manipulací s lidmi a šířením poplašné zprávy. Manipulací, kterou možná vezmou za svou tací, kteří nemají šajn o významu slova biomasa, popř. by s chutí a vervou sobě vlastní nahradili české jaderné elektrárny energetickým využitím dřevní hmoty. Doufám ale, že takových „intelektuálů“ nebude mezi čtenáři stanoviska KŽP AV ČR většina. Emise z průmyslových zdrojů zčásti díky přijatým ekologickým opatřením a zčásti díky útlumu výroby od počátku 90. let m.s. setrvale klesají, popř. v posledních letech stagnují. V každém případě vliv průmyslových emisí látek, o jejichž poplatku je tahle mediální přestřelka, na jejich celkových emisích trvale klesá, což je „lehce“ v rozporu s postřehem předsedy KŽP AV ČR (fakt se mi nechce věřit tomu, že k takovému závěru dospělo více vědeckých mozků).

Pokud se tedy chci bít za udržení poplatkové povinnosti, pak bych měl svůj názor spíše místo o poplašné a smyšlené agitace opřít o výčet a přínos projektů financovaných z prostředků vybraných od provozovatelů REZZO1 a REZZO2.

Na závěr jen tolik, že pan předseda KŽP AV ČR se asi nikdy nepohyboval v Ostravsko-Karvinské aglomeraci v době, kdy koktejl ještě míchal komunistický režim, protože by nemohl vyplodit takové tučně zvýrazněné slabomyslnosti. Kdo tam nebyl, si může udělat obrázek z grafů na stránkách ČHMÚ, Ostravák si jistě vzpomene na rozličné vůně, když se třeba ve Vítkovicích otevřely dveře tramvaje.

Pro milovníky tabulek třeba ještě odkazy na údaje z automatických měřících stanic ČHMÚ za roky 2010 a 2011.

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_reports/automated/tab_2010_01_1Y_CZ.html

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_reports/automated/tab_2011_01_1Y_CZ.html

Byť jsou např. imisní koncentrace u PM10 z Ostravsko-Karvinské aglomerace za rok 2011 lepší než za rok 2010, a tedy v rozporu se stanoviskem KŽP AV ČR, na svědomí to mají pravděpodobně lepší rozptylové podmínky. Stejně jako mají ty zhoršené zásadní vliv na horší vývoj kvality ovzduší během jiných let oproti rokům předcházejícím.

Odpovědět

špatný životní styl

Tomáš Ditrich,2012-02-17 13:50:34

Je poměrně zajímavé, že podle SZÚ (http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi - souhrnná zpráva za r.2010, str. 62) mají nejrizikovější životní styl (obezita, málo pohybu, kouření, nadměrný příjem alkoholu, špatné výživové zvyklosti atd.) v Ostravě, Mostě, Karvinné a Kladně - tedy právě v "průmyslových městech".....

Odpovědět

-

Zdeněk Jindra,2012-02-16 18:43:46

Ten článek není moc přínosný, je plný propagandy a navíc se pan autor (radši) ani nepodepsal. Člověk se toho víc dozví z komentářů.

Odpovědět


Omyl

spravce site,2012-02-17 07:03:18

Asi jste přehlédl, že autor je pod textem podepsán: MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda KŽP AV ČR.

Odpovědět

Nejde jen o zdraví, třeba taky o lesy...

Petr Kuna,2012-02-15 22:37:10

Pracuji jako lesník. Dlouhodobým problémem znečištění ovzduší je také poškození lesů. Chápu, že někoho jejich stav tolik netrápí, pokud je nucen řešit existenční otázky ve svém zaměstnání. Myslím, že bychom však měli ctít alespoň obecné pravidlo, že poškozený má nárok na náhradu škody. Pozice vlastníků lesa vůči znečišťovatelům není vůbec jednoduchá. Uvádí se, že jediným dostatečně silným vlastníkem lesa, který dokáže zaplatit náročné analýzy a soudně vymáhat škody přímo na znečišťovatelích jsou Lesy ČR. Co ostatní? I když vlastníte třeba 500 ha lesa a majetek vás a vaše dodavatele prací živí, asi nebudete nákladně pátrat, které průmyslové podniky ze střední Evropy poškodiy svými emisemi váš les. A jakým podílem každý z nich. Až dosud malým a středním vlastníkům lesa nikdo přímou náhradu z poplatků za vypouštění škodlivin do ovzduší nepřiznal. Nenašlo se dost politické vůle. Poplatky však přeci jen znamenaly určitou regulaci a motivaci ke snížení emisí. Stát, který peníze od znečišťovatelů vybral, je pak různými způsoby do poškozených oblastí navracel. Dotacemi na vápnění, penězi na nové výsadby stromků a jejich ochranu atd. Tedy aspoň něco! Obávám se, že tímto krokem se situace lesů zasažených imisemi zhorší. Proto kritiku AVČR považuji za opodstatněnou a zcela s ní souhlasím.

Odpovědět


Take jsem vlastnikem kousku lesa

Eliska Markalousova,2012-02-16 14:27:03

O jakem vraceni penez od znečišťovatelů co stát vybral mluvite? Vapneni? Vysadbe? A ze se ke mne nikdy nic nedostalo??? Jste presvedcen, ze to co vybira a prerozdeluje stat je vporadku? Neni to nahodou nejvetsi mlyn na korupci?
Ja vzdycky myslela za fungujici siudnictvi je zaklad - udelas skodu - zaplatis. To co tu navrhujet je nesmysl uz proto, ze kdyz nefunguje zaklad, nebude fungovat ani kdyz to zatuplujete dalsim zakonem. Ale kdyz myslite, ze statni siml je ten nejlepsi system, ktery ma prerozdelovat neco co vybere... kazdy necemu verime.

Odpovědět


Pomoc státu

Anna Farkasova,2012-02-16 15:03:38

Mam chatu na lesnim pozemku. Jednou rocne mi akorat prijde papir od mysliveckeho sdruzeni, ze si tu bouchalove budou cvicit ostrostrelbu. Od lesniku zase papir jestli mam zpracovan plan obnovy a tezby, jak mi to uklada zakon a ze to musi byt od poverene osoby a ze kdyz ne, tak....pak vycet paragrafu co vsechno mi hrozi. A to pry musim mit i kdyz zadnou tezbu neplanuji :) A tak platim.
Mozna tuto pomoc ma pan lesnik na mysli :)
O jine pomoci nevím. Pres den mam vcelku prehled, ale pravdou je, ze nemohu vyloucit, ze mi nekdo od statu chodi vapnit a stromky sazet v noci.

Odpovědět


Buďte ráda, že máte chatu na lesním pozemku

Ota Beran,2012-02-16 16:37:58

Dneska by vám ji tam nikdo nepovolil a tak by vás neobtěžovali ani bouchalové ani jiná lesní zvěř.

Odpovědět

p. Majerčákovi: Komu jde o co?

Jan Hudecek,2012-02-15 16:50:35

Střílíte naslepo a vedle pane. Nepracuji v žádné státní organizaci ani ve škole a z grantů a fondů jsem nikdy nic nečerpal. Vždycky jsem byl zaměstnán u soukromníků i když se živím spíš rukama než hlavou. Takže prosím zrevidujte svoje připomínky, a věřte mi, že vás nechci připravit ani o práci ani o peníze z daní. Komu jde o co ? Mě jde teď o to, aby se takové věci rozhodovaly kvalifikovaně a ne podle dojmů a dohadů a politických tlaků. A aby politici neprodávali zdraví lidí příliš lacino. Já opravdu nevím jaké náklady by na zlepšení kvality ovzduší byly nutné. Ale bylo by dobré to zjistit a informovat o tom lidi. Leknout se předem, aby se snad mocný investor nenaštval, to špatné situaci a neřešení problému jen nahrává. Pro upřesnění: na ostravsku nežiju, ale manželka odtamtud pochází a má problémy s astmatem. Znám tam pár dalších lidí a celkem vysoké procento z nich má podobné problémy. A pokud jde o alternativy vaší obživy, nedával bych vinu vědcům, ale když už tak politikům (placeným z našich daní).

Odpovědět


astma je složitější problém

Dagmar Gregorova,2012-02-15 20:32:18

nechci zasahovat do Vašeho sporu s p. Majerčákem. Ale ráda bych reagovala na problém astmatu.

ČR má 14 krajů. Laik by jistě očekával, že výskyt astmatu v Moravskoslezském kraji bude jeden z nejvyšších. Ale zřejmě to tak nebude. Podle statistik z roku 2007 je v pořadí až 10. místě. A není to chyba v datech. S astmatem navzájem toho o sobě dost víme a tak mne to vůbec nepřekvapuje. Problém astmatu je složitý, hrají v něm roli dědičné predispozice a nastavení imunitní reakce. Dětem minimálně do jednoho roku by velmi prospěl život na vsi se vším všudy - i s méně sterilním prostředím. Imunitní systém se musí "vycvičit". U malého dítěte není zcela vyvinutý a v městském prostředí, navíc v teplých panelákových bytech odřezaných od přirozeného prostředí se nemá jako adaptovat na přirozené prostředí. To znečištění v tom nehraje první housle. Mnozí asi budou kroutit nesouhlasně hlavou, a argumentovat, že ve městech, kde je doprava, průmysl... jenže právě, ve městě je dítě nejvíce chráněno před přirozenými vlivy. A astma se často rodí z alergií. Ne na smog, ale na pyl, srst, roztoče...na chlad... a podobné běžnosti. Tedy na látky, které k přírodě patří. Lékaři argumentují, že na pyl se nabalují různé cizorodé látky. Ale alergik bude na pyl alergický i ve zcela čistém prostředí.
Zdaleka nejhůř ve statistikách astmatu a alergií (v propočtu na 1000 obyvatel) je na tom v ČR Praha. Jenže zde jsou i nejpřesnější údaje a lidé chodí po doktorech i s tím, s čím ti na vesnici zápasí sami. Je otázkou nakolik to statistiku ovlivňuje.

Odpovědět

tvrdá data ?

Jan Hudecek,2012-02-15 13:22:57

Jestliže vyzýváme k "vědeckému" přístupu, chtělo by to především znát čísla. Kolik by stálo zlepšení technologií hlavních znečišťovatelů? Jaké je to procento zvýšení nákladů výroby? Je tak významné, že by se mohlo vyplatit stěhovat výrobu nebo je to částka řádově jinde? A hlavně kolik stojí léčba chorob způsobených znečištěním? Na kolik si ceníme poškození zdraví? Bez takových informací mi diskuze přijde jen jako ideologické řečnické cvičení zastánců neviditelné ruky proti ekologistům.. A pokud jde o proklamace a výzvy vědců - jsou to přece zároveň občané a pokud navržená řešení nestačí je jejich právo se ozvat.

Odpovědět


Komu jde o co?

Lubomír Majerčák,2012-02-15 14:37:02

Ale jen si klidně bádejte, ale prosím pěkně za své. Ti, co ten pamflet psali jsou z Akademie a ti berou plat z mých daní. Tak snad mám právo se ozvat. Pokud jste z Akademie a udělujete našim zástupcům v parlamentu takové rady, tak asi víte o jak velké zvýšení jde a plácat tady, že by "nemuselo být tak výrazné...." Zaregistrovali jste u vás v kancelářích, že tu máme recesi? Že se tu omezuje výroba? Mně vážení hrozí vyhazov a rodině ztráta živitele. Pokud nejste z privátní sféry, ale jste kantor, nebo vědátor čiouřada, tak Vás živím z mých daní. Vás omezování výroby vůbec nezajímá, vy jen chcete více daní, abyste mohli z toho financovat výzkum na ty přehledy, co tady navrhujete. Ale jste poněkud mimo realitu. Já makám rukama vážený a čím se živíte Vy, že tu kážete jak naše obavy o práci jsou jen "ideologickým řečnickým cvičením zastánců neviditelné ruky proti ekologistům". Ekologisté jsou fajn kluci a holky, většinou to myslí upřímně. A taky by rádi brali plat. Co jste kromě návrhu zvýšení daní vymysleli? Co nám můžete nabídnout za alternativu obživy, kterou teď ještě máme...?

Odpovědět


Pane Radime

Anna Farkasova,2012-02-17 07:23:23

Průmysl moravskoslezského kraje v tvorbě HDP vykazuje kraj 4. největší hodnotu v ČR. HDP v tržních cenách 351 861 mil. Kč. Jinak řečeno v tom v čem pan Majerčák pracuje plní státní kasu z 9,7 %. Být Vámi, nechovala bych se tak povýšenecky. Nejde o pětikorunu. Platy vědátorů, učitelů,úředníků a možná i Váš, jsou z celé desetiny právě jejich zásluhou. Trošku více pokory pane Radime by neuškodilo.

Odpovědět

Taky něco pamatuju

Petr Sanov,2012-02-15 11:00:43

takže je sice pravda že průmysl je významným znečišťovatelem, a protože jím byl i před rokem 1989, ba dokonce i horším přispívatelem (taková Karolína byla opravdu pochoutka) tak mi vysvětlete že tehdy ten závoj zdaleka nebyl tak hustý, a netáhl se přes Pindulu až do sousedního kraje. A proč se stejně dusí třeba Brno, kde žádný průmysl ála Ostrava není? a co Praha?
Jak vidět je asi příčina někde jinde - v neskutečném nárůstu počtu aut, a ten nikdo neřeší - třeba podstatně ekologičtější veřejná doprava se utlumuje.
Až se Duha napře třeba na zavedení odpovídající veřejné dopravy s železnicí jako její páteří, její elektrifikací (to ale asi nepůjde bez dalšího bloku v Dukovanech :) ) Zavedení hodinového taktu v krajích Vysočina, Liberec, Zlín, České Budějovice na železnici, zavedení nulové DPH u dopravní obslužnosti - pak budu teprve ochoten naslouchat jejich výtkám na adresu průmyslu.
A i tady to bude nutné řešit systémově - ne výkřiky do tmy, kdy zavedení nezavedení nějakých poplatků v podstatě nic neřeší.

Odpovědět


Hromadná doprava...

Vojtěch Kocián,2012-02-15 11:58:27

...to nespasí. Bohužel.
Důvod je ten, je existují převážně dva druhy lidí. Jednak ti, kteří budou jezdit hromadnou dopravou za všech okolností a ti, kteří ji jezdit nebudou ani kdyby byla extra rychlá, dostupná, pohodlná a zadarmo. Těch "mezi", kteří by hromadnou jezdili, kdyby byla rychlejší, dostupnější, pohodlnější a levnější, moc není. Možná by se uvažování lidí změnilo časem, ale poločas přeměny bych odhadoval tak na deset let.
Navíc slušnou část emisí tvoří doprava nákladní, která se různým způsobem řešila už několikrát a nikdy to nevedlo k jejímu omezení ani nasměrování na jiné trasy.

Odpovědět


Já tedy už moc nepamatuju,

Ota Beran,2012-02-15 12:21:49

ale na předrevoluční "ovzduší" na pražské magistrále zasmraděné tisíci karburátorových škodovek (o dvoutaktech ani nemluvě) si vzpomínám docela dobře. Dnešní situace na dopravou takto exponovaném místě je nesrovnatelně lepší než tehdy, takže bych si dovolil odporovat názoru, že nárůst osobní automobilové dopravy je tou hlavní příčinou špatné kvality ovzduší třeba v Praze.

Rovněž bych oponoval názoru, že veřejná doprava v kvalitě ovzduší něco zásadního vyřeší. V dohledné době určitě ne! Při současném nastavení cen, kdy se čtyřem lidem cestujím v autě do práce vyplatí jet právě tím autem a nikoliv autobusem, je to jen fantazie. Za stávajícího poměru cen se cestovat autobusem či vlakem totiž dost často nevyplatí

Odpovědět


Tapetování sice nepovažuji za nejlepší způsob,

Petr Sanov,2012-02-17 09:58:54

ale v tomto případě snad výjimka přijde vhod
(je to z Deníku referendum, diskuse). Jde o vyjádření Kateřiny Konečné - jedné z poslankyň, které je vehementně vyčítáno proč hlasovala tak jak hlasovala - a celý její poslanecký klub:
Kateřina Konečná - Brno

Reakce na diskuzi Čtvrtek, 16.Února 2012, 13:31:23

Jsem ráda, že moje krátké zamyšlení vyvolalo několik reakcí, byť, soudě podle rozměru mediální kampaně, kterou spustilo Hnutí Duha, jsem jich očekávala mnohem víc.
Odpověď na otázku, proč nepovažuji poplatky po roce 2016 za účinný nástroj ochrany ovzduší, je jednoduchá. Firma, která bude mít nainstalovány nejlepší dostupné technologie (zkr. BAT), nebude poplatkem za znečišťování ovzduší nijak motivována, protože žádné lepší technologie prostě nainstalovat nemůže. A od roku 2016 bude povinnost používat BAT dána zákonem pro všechny průmyslové podniky. Co tedy bude od roku 2016 představovat poplatek za znečištění ovzduší? Stane se z něj prostá daň z produkce. Prosím proto, abychom nazývali věci pravými jmény a abychom obyčejnou snahu získat peníze do kasičky SFŽP neoznačovali jako opatření vedoucí ke zlepšení stavu ovzduší. Výběr poplatků po roce 2015 stav ovzduší nijak NEZLEPŠÍ. Jediný stimulační účinek poplatků po roce 2015, který může nastat, je stimulace firem k omezování nebo dokonce k zavírání výrobních provozů. Pokud obhájci poplatků v zákoně sledují tento cíl, měli by to opět veřejnosti říkat otevřeně.

Snaha vybrat co nejvíc peněz do nejrůznějších státních kasiček je legitimním rozhodnutím vlády, resp. vládní koalice. Pokud po takovém vybírání daní volá Hnutí Duha, je to rovněž pochopitelné, uvědomíme-li si, kolik desítek miliónů Kč dokázalo právě Hnutí Duha vytáhnout jak ze SFŽP, tak z nejrůznějších grantových titulů MŽP. Chápu, že právě Hnutí Duha nechce, aby byly zdroje jeho příjmů omezovány. Je však z jejich strany velmi farizejské, pokud vlastní snahu udržet si zdroje příjmů maskují bojem za lepší stav ovzduší.

Odpovědět


Bingo!

Anna Farkasova,2012-02-17 17:03:41

Ano pane Sanove, dekuji. Asi tezko k tomu co dodat. Snad si to precte i pan Dvorak a ten pan co ma v oblibe delat copy paste a plete si polluci a polluci :)

Odpovědět

Pár článočkov na ScienceDaily:

Rudolf Dovičín,2012-02-15 03:59:35

(Dole v článku je vždy odkaz na originál.)

Even Moderate Air Pollution Can Raise Stroke Risks
http://sciencedaily.com/releases/2012/02/120213185119.htm

Air Pollution Linked to Cognitive Decline in Women
http://sciencedaily.com/releases/2012/02/120213185121.htm

Prenatal Exposure to Certain Pollutants Linked to Behavioral Problems in Young Children
http://sciencedaily.com/releases/2011/04/110412101332.htm

Air Pollution Linked To Premature Birth In Pregnant Women
http://sciencedaily.com/releases/2007/08/070823150343.htm

Air Pollution Shrinks Fetus Size, Study Suggests
http://sciencedaily.com/releases/2008/01/080107094944.htm

Traffic Pollution Affecting Unborn Children, Says Asthma Expert
http://sciencedaily.com/releases/2011/07/110706094329.htm

Traffic Exhaust Can Cause Asthma, Allergies And Impaired Respiratory Function In Children
http://sciencedaily.com/releases/2008/04/080409114631.htm

Traffic Pollution Worsens Symptoms In Asthmatic Children
http://sciencedaily.com/releases/2008/11/081114081003.htm

Asthma Rate and Costs from Traffic Pollution Higher: Much Higher Than Past Traditional Risk Assessments Have Indicated
http://sciencedaily.com/releases/2012/01/120125202759.htm

...atď.

Odpovědět


Pollution a pollution

Lubomír Majerčák,2012-02-15 08:39:08

Pane Dovičíne, mohu se zetat odkud jste a čím se živíte? My z Moravskoslezského kraje to vidíme tak, že jde o zdanění toho posledního, co tu ještě jakž takž funguje a z čeho tu žijeme. Nehledě na to, že u průmyslu jde o zcela jiný typ škodlivin, než na jaký dáváte odkazy. Trafic pollution je něco zcela jiného. Je to jakobyste si pletl pllution s polucí.
Problém je, že akademici prosazují opatření, které dopadne na všechny návazné dodavatele a subdodavatele a výsledkem může být zdražení výsledné produkce která v silné cenové konkurenci nebude mít šanci obstát. Tady nejde o hrátky s alergií, tady jde o pracovní příležitosti tisíců lidí, kteří tu žijí a jinou volbu nemají a také o to, zda tisíce jiných lidí budou ochotni nám platit sociální dávky když průmysl "odejde". Tady jde o přežití! Ti z Prahy také nevědí z jakých peněz jdou platy zdejších ekologů. Opravdu to není z agroturistiky ani ze solárních elektráren. Nejste vy ze Slovenska?

Odpovědět


Pýtať sa môže ktokoľvek čokoľvek,

Rudolf Dovičín,2012-02-16 01:37:09

ale či dostane odpoveď, je úplne iná vec ;-)

Som zo Slovenska, a čo má byť?
Bývam 19 km západne od uhoľnej elektrárne Nováky.

Prvá 2 články sú výlučne o prachových časticiach, čo sa spomínajú v článku.

K ostatným druhom znečistenia:
http://www.EnviWeb.cz/clanek/vzduch/90206/komise-av-odmitla-ruseni-poplatku-za-znecistovani-ovzdusi
"Sněmovna ale rozhodla, že s koncem roku 2015 by firmy neměly platit za vypouštění oxidu siřičitého, oxidů dusíku a těkavých organických látek."


To, že "my nič inšie robiť nevieme, len v baniach a oceliarňach" - predsa nie je argument. Obdobne mohli "argumentovať" otrokári.

Rovnako pseudo-argument: vláda Číny, ktorá vyrába najviac ocele, kašle na zdravie svojich občanov, tak musíme aj my.

Odpovědět

Dagmar Gregorova,2012-02-14 21:14:16

Doly, hutě a jiný těžký průmysl představují bezpochyby vážný zdroj znečištění. Moudré hlavy by ale snad měly hledat jiná - technologická řešení, jak problém řešit. Výzvy, petice, prohlášení mohou bít na poplach, vyzývat plamennými slovy, tlouct do svědomí odpovědných a nezodpovědných, ale není to zrovna vědecký přístup. Ani stále podrobnější monitoring nic nevyřeší. Z něčeho se státní rozpočet tvořit musí, a lidé potřebují mít práci. Asi se problém nakonec vyřeší z velké míry sám – a to nejen v ČR (viz správu z Times of India z 5. 12. 2011 uvedenou níže). Loňské hromadné propouštení je minimálně 3. v pořadí (2004, 2006…) Zkuste tedy například odhlasovat Mittal Steelu (založen v r. 1976 v Indii :)), že bude platit více, a zítra výrobu přesune do Číny.
Byla bych moc ráda, kdyby se k problémům vyjádřili ti, co na Severní Moravě bydlí…
Aby se o několik generací nestalo, že se čínské děti o počátku 21. století neučili jako o počátku úpadku Evropy….
PRAGUE: The world s top steelmaker ArcelorMittal will lay off 10 percent of its staff in the Czech Republic due to weaker-than-expected demand amid an economic downturn, a union leader said on Friday.
The steel producer, which makes between 6 and 7 percent of global steel, said in early November a summer dip in demand is deepening into a second-half slump and customers were increasingly cautious due to economic uncertainties.
In the Czech Republic, the company employs about 6,000 people including subsidiaries and trade union member Roman Bacica, who sits on the Czech ArcelorMittal unit s supervisory board confirmed a local agency report that roughly 10 percent of the workers will be let go.
"Demand is not as expected, there are some units in western Europe already idle," he told Reuters. He added workers can apply for a voluntary leave including severance pay by Jan. 20. next year. The plan is for them to leave by the end of the first quarter, he said.
ArcelorMittal in September launched a plan to focus production at its lowest cost steel plants aimed at boosting earnings.
It intends to close steel facilities in Liege, Belgium, and has temporarily idled blast furnaces in France, Germany and Poland as well as arc furnaces in Luxembourg and Spain.

Odpovědět


Věc tamních lidí

Olga Farská,2012-02-14 21:45:50

Myslím si, že rozhodování o zdanění podniků by mělo náležet do pravomoci regionů, kterých se to týká. Tam sedí na radnici lidi, kteří tam byli zvoleni místními, bydlí tam a jejich děti tam chodí do škol. Na jejich bedrech je i co s případným růstem nezaměstnanosti a spokojení, nebo nespokojení voliči.

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2012-02-14 22:07:48

S tím by asi mnozí nesouhlasili s výhradou, že znečištění nezná hranice krajů ani států. A zákony tohoto typu také nelze schvalovat na regionální úrovni. Já nechci říci, že Zákon o ochraně ovzduší je dobrý, nebo špatný. Celkem chápu rozhořčení nad jeho benevolentností. Jenže ani v tomto případě nejsou věci černo-bílé. Myslím, že rozumná rokování s managementem by mohlo být tou nejschůdnější cestou bez ohledu na literu zákona. Zákon ještě neznamená, že se nemůže hledat řešení. Jen možná nestanovuje něco, co by zahraniční investory, které jsme jen nedávno nadšeně a nekriticky vítali s otevřenou náručí, daňovými úlevami a jinými výhodami, odehnalo hned v prvním kole. Ale to je jenom můj, přesnějšími info nepodložený názor. EU totiž obecně klíčovým podnikům poskytuje enviromentální "úlevy".
Problém přesunu na asijský trh je fakt vážný. Například Nokia v EU zrušila 4 tisíc pracovních míst a část výroby přesouvá do Asie...

Odpovědět


Nevidím v tom problém

Lubomír Majerčák,2012-02-14 22:22:10

Já toho moc nemám a jít za prací do Číny zvládnu. Spíše mi jde o akademiky. Jestlipak si uvědomili z čeho jdou jejich platy? Možná se špatně koukám, ale v té jejich petici nevidím zmínku o tom, že se uskrovní a nebo že zavřou některé ze svých ústavů, když Mittal Steel, OKD a jejich subdodavatelé přestanou plnit státní kasu a HDP půjde ještě víc ke dnu.

Odpovědět


Správná cesta

Veronika Sklicilova,2012-02-14 23:31:56

Není na škodu velkokapitálu pomocí legislativy trochu víc pustit žilou. Alespoň budeme schopni dříve splatit dluh církvím a zkvalitnit výzkum, který by našel cestu, jak u těchto největších zněčiťovatelů omezit produkci oteplovacích plynů.

Odpovědět


Pro paní Sklíčilovou

Jan Jaroš,2012-02-15 00:16:19

Možná by stálo za to se zamyslet, kde ten váš "velkokapitál" bere peníze. Nezaplatí to nějací hypotetičtí kapitalisté, zaplatí to zákazníci ve formě zvýšených cen. To znamená i vy a já.

Odpovědět


Z čeho jdou naše platy?

Petr Vrána,2012-02-15 19:32:54

Tak vyvíjíme technologie pro jaderné elektrárny, na které se nadává a radši se masivně spaluje uhlí. Děkuju, že jste mi to připomněl. Mimochodem neumírá se v Číně na znečištění v 50 letech?

Odpovědět


V Pekingu je life expectancy 80 letm, v ČR 76,5

Dagmar Gregorova,2012-02-20 04:21:16

pane Vráno,
a to jste kde vyčetl? Kde konkrétně se v Číně umírá v průměru v 50ti???
http://www.china.org.cn/health/2007-03/10/content_1202338.htm
The average life expectancy of Beijing residents has reached 80.07 years, with women surviving men by 3.46 years on average.
A to bylo v r. 2007
V celé ČR je podle údajů OSN průměrná doba života 76,5 let, muži - 73.4, ženy: 79.5
V celé Číně je p.d.ž. 73 let, jenže to spíše souvisí s nižším životním standardem a dostupností kvalitní lékařské péče v chudých, ale asi i čistějších oblastech, než je Peking (kde je p.d.ž. přes 80... paradox, že?)

Praha v počtu alergiků i astmatiků v propočtu na 1000 obyvatel vede nad Ostravskem. Ale p.d.ž. odhaduji, že v Praze bude vyšší. Hádejte proč.
Nepochybně členové komise, kteří prohlášení "spáchali" žijí v Praze. A celkem blaze.
Hádejte, na Ostravsku se znečištění za posledních třeba 20let zvýšilo, nebo snížilo? A když by se přijal ten nejrestriktivnější zákon, pak co?
Když velkopodnikatelé náhodou nepřesunou výrobu směrem na východ a do státní kasy půjde o nějakou miliardu více, tak co se s ní stane? Dá se církvi a přerozdělí ekologům typu hnutí Duha? Kolik stálo stát boj s těmi, kterým vlastně za jejich "aktivity" zaplatil v podobě grantů? Jak si vlastně představujete budoucnost vlastní země?

Odpovědět

Honza z Hrabůvky

Jan Dvorsky,2012-02-14 21:03:10

Vážení, já tu žiju a jako spoustě dalších mi v Ostravské huti pracuje půl rodiny. Už loni se část výroby přesunula dál na východ. Ostravská huť propustila 630 lidí a dva z mých blízkých už jsou na podpoře. Je snadné od zeleného stolu linkovat další daňové zátěže a zrušit tak i ten zbytek průmyslu, co tu ještě zůstal. Raději zkoumejte, jak jak zvýšit účinnost filtrů a provozy odprášit a nebo nějakou alternativu. Sepisováním petic nám nepomůžete.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace