Kdo jsme a odkud přicházíme (my Evropané)  
...mitochondriální mutace jsou mnohem starší než předpokládané šíření zemědělství a tak tato DNA není vhodná pro rekonstrukci dávných migrací. Mnohem lépe v tomto směru vyzněla analýza chromozomu Y...

 Snahy vysledovat původ evropských etnik byly dříve zakládány na analýze mitochondriální DNA, která přechází na potomky z matky bez ohledu na genofond otce. Ukázalo se, že mutace v mitochondriální DNA mají původ na středním východě, a byly proto spojovány s expanzí zemědělství. Ovšem později vyšlo najevo, že tyto mutace jsou mnohem starší než předpokládané šíření zemědělství a že mitochondriální DNA není vhodná pro rekonstrukci dávných migrací. Mnohem lépe v tomto směru vyzněla analýza chromozomu Y. Ty jsou také předávány na potomka (v tomto případe z otce na syna) bez ohledu na genetickou výbavu druhého rodiče. Vykazují tedy vysoký stupeň konservatismu s ohledem na předky zkoumané osoby. Navíc se ukazuje, že mnohem lépe mapují pohyby těchto předků. Analýzou mutací na chromozomu Y ze vzorku krve stovek mužů z Evropy a Asie se zabývalo několik vědeckých týmů. Byly sestaveny mutační linie a jim odpovídající "Y-chromozomální typy" mužů. Sledováním četností těchto typů u jednotlivých etnik, lze potom sestavit přibližný scénář migrace obyvatel. Další zajímavé informace může přinést archeologie, nebo lingvistická analýza.

Jak tedy vypadá scénář pohybu etnik v Evropě s ohledem na mutační linie chromozomu Y?
Před více než 40 000 lety obýval střední Asii lid s mutací M45. Potomci tohoto lidu (s mutací M173, která je odvozená od M45) se někdy před 35-30 000 lety začali šířit na západ a obydlovat Evropu.

Asi před 25 000 lety z blízkého východu do Evropy pronikli lidé jiného typu - nositelé mutační linie M170. Ti žili převážně ve východní Evropě a na Balkáně.  Asi před 20 000 lety dosáhlo zalednění Evropy svého vrcholu a vytlačilo obě skupiny dále na jih. To zamezilo jejich dalšímu míšení a došlo k oddělení obou etnik. Lidé typu M173 našli útočiště na Iberském poloostrově zatímco lidé s převážnou mutací M170 na Balkáně. Na základě lingvistických analýz můžeme dokonce odhadovat, do jaké jazykové nadrodiny patřila řeč, kterou tehdejší lidé mluvili. Ti na západe pravděpodobně mluvili jazykem, který bychom dnes zařadili do jazykové nadrodiny Kavkazsko-Čínské. Ti na východě mluvili pravděpodobně jazykem, který by patřil do skupiny nostratických jazyků (tam dnes paří jazyky indoevropské, Ugrofinské, Altajské, ale i Drávidské, Semito-hamitské a další). Mezi oběma větvemi jazyků je totiž časová vzdálenost větši než 20 000 let a později se v obou oblastech tak mluvilo.

Před 15 tisíci lety začal ledovec ze severní Evropy ustupovat a obě skupiny se šířily na sever, kde se začaly mísit. Tou dobou ovšem dochází na předním východě k objevu zemědělství a populační exploze s tím způsobená dosahuje do jihovýchodní Evropy. Nositelé zemědělství byli velmi pravděpodobně lidé s mutací M172. Jakým asi mluvili jazykem? Velmi pravděpodobně patřil do nostratické skupiny.

V průběhu let 8000 - 3000 před Kristem se zemědělství rozšířilo prakticky po celé Evropě a vedlo k prudkému nárůstu počtu obyvatel. Z archeologie známe celou řadu kultur, odlišovaných podle keramiky, kterou zemědělci vyráběli. Před více než 9000 lety dochází na jihovýchodním Balkáně k míšení prvních zemědělců (typ M172) z jihovýchodu s lovci a sběrači žijícími na Balkánu (typ 170). Tento smíšený typ pravděpodobně brzy ovládl mořeplavbu a expandoval do celého středomoří. Je dost možné, že souvisí s lidem „kardiové keramiky“ (podle otisku mušlí srdcovek na keramice). Kombinace obou typů je častá v Itálii, východním Španělsku,  v Chorvatsku a na všech středomořských ostrovech. Na Sardinii je velmi častá téměř unikátní mutace M26, která je odvozena od "balkánské" M170.

Na severu Evropy po mutaci M172 není prakticky ani stopy. Zemědělství se tam tedy nešířilo stěhováním lidí, ale znalostí. Zůstává nezodpovězeno jakého původu byli lidé známé lineární keramiky, kteří přinesli zemědělství do střední Evropy v 6. tisíciletí před Kristem a později byli vytlačeni lidmi ze severu a západu. Pravděpodobně patřili z převážné většiny ke skupině s mutací M170.

V průběhu let 6000-3000 před Kristem žila Evropa v relativním klidu etnicky rozdělena na západ (M173), severovýchod (M170), smíšený typ M170+M173 ve střední a jihovýchodní Evropě, středomoří a jihovýchodní Balkán obýval smíšený typ M172 + M170 + M173.  Protože lidé již žili usedlým zemědělským životem, nedocházelo k příliš výraznému pohyby obyvatel. Jakými jazyky jednotlivé skupiny mluvily? Západní skupina bezpochyby jazykem podobným dávné Iberštině, která je předchůdkyní dnešní Baskitštiny. Severovýchodní skupina byla později zcela smazána Indoevropany a Finskými národy. Někteří lingvisté hledají v různých indoevropských jazycích jejich prapůvodní substrát. Například slovo Volk – lidé v němčině je předindoevropského původu, a proto se předchůdcům Germánů, žijícím na severu Evropy, říká Volkové. Hodně předindoevropských slov má také Albánština. V oblasti středomoří se dostáváme téměř k hranicím psané historie. Zápisy v neindoevropských jazycích se zachovali na Krétě - Lineární písmo A - horký kandidát na jeden z jazyků středomořské etnické skupiny, kterým se psalo již před 4 500 lety, zůstává dodnes ovšem nerozluštěn. Mnohem lépe známe Etruštinu - ta sdílí mnohá slova s neindoevropským substrátem pozdějších jazyku Maloasijských Chetitů a Luvijců. Některá z těchto slov a některé gramatické konstrukce jsou vzdáleně podobné dnešní Gruzínštině. Gruzínštině je podobná také Urartejština a Churijština, kterými se tehdy mluvilo na většině území Malé Asie. Je tedy dost možné, že lidé typu M172 - nositelé zemědělství mluvili jazykem, který by byl podobný Kartveliánské jazykové rodině (Kartveli – gruzínsky Gruzínština).

Kolem roku 3000 před Kristem začínají z Asie pronikat nájezdníci, kteří si osvojili jízdu na koni. Tito lidé byli nositelé mutace M17 – odvozená od mutace M173. V archeologii je to lid kultury šňůrové keramiky a takzvaní „kurgani“ (podle maďarského termínu pro pahorek, který stavěli nad hroby). Jejich původ se klade na Ukrajiny. Během krátké doby zaplavují celou severní Evropu (Polsko-německou nížinu). Ovládli také Balkán, do genetické skladby zdejších obyvatel nezasáhli tolik jako na severu a východě Evropy, vnutili však místním svůj jazyk. Tím jazykem je indoevropština, jejímiž různými variantami dnes mluví téměř celá Evropa a většina Ruska, Írán, Pákistán a polovina Indie. Západoevropští praiberové se ovšem brzy naučili nové „způsoby“ a vrací úder. V dolním Porýní (nejzazší místo kam se dostal lid se šňůrovou keramikou) brzy vzniká nová „invazní“ kultura sekeromlatů nebo dnes častěji zvoncových poháru. Tito noví bojovníci brzy obsazují západní Evropu (Francii, Británii, Španělsko,..), pronikají až do severní Afriky, ale také na území Kurganů - do Německa, do horního Podunají a do Čech. Tou dobou je Evropa plná bojovných nájezdníku ovládajících koně, to poklidní zemědělci dříve neznali.

V následujících letech se situace v Evropě uklidňuje, roste počet obyvatel a dochází ke kulturnímu a civilizačnímu rozvoji. Etnické složení je teď asi podobné jako v předchozím období s tím rozdílem, že v severoevropských a uherských nížinách přibyli lidé s mutací M17. Celý Balkán a Malá Asie se indoevropanizují (začínají mluvit indoevropskými jazyky). O tom, jaká je jazyková situace v centru Evropy, můžeme pouze spekulovat. Je však možné, že indoevropským jazykem se už mluví i v Čechách a na území Německa.

V první polovině druhého tisíciletí před Kristem dochází k prudkému poklesu obyvatel v Evropě. To je možná způsobeno výbuchem sopky v Egejské oblasti a následnou změnou klimatu. Následuje další příliv obyvatel z východu, nikdy však nebude tak silný, jako v případe lidu šňůrové keramiky. V severovýchodní Evropě dochází k pomalému přísunu nezemědělských Finských národu ze Sibiře, ty jsou typické mutaci M178. Zbytek Evropy se dále „indoevropanizuje“. Lidé začali spalovat své mrtvé a to je pro archeology velká smůla, protože nelze provádět antropologická srovnávání. Kolem roku 1200 před Kristem dochází k populační explozi v Podunají a indoevropské bojovné kmeny se šíří celým středomořím a leckde se prosazuje jejich jazyk. Lehce přispějí ke zvýšení počtu mutací M170.

Expanze Keltů v prvním tisíciletí před Kristem neměla příliš výrazný etnický dosah, snad jen ve střední Evropě (hlavně v Čechách) znamenala menší přísun lidí s mutačním typem M173, kterého Keltové, pocházející ze západní Evropy, měli jistě dost. Keltové ovšem vnutili řade populací svůj jazyk (Keltským jazykem se například mluvilo ještě dlouho do novověku v Malé Asii)

Latinizace Evropy začátkem nového letopočtu neměla příliš velký vliv na etnické složení. To se měnilo už jen při expanzi Slovanů na Balkán, kdy se zvýšil počet mutací M17. Nájezdy Altajských Avarů, Bulharů, Turků, Mongolů, Maďarů a dalších etnik v průběhu středověku přineslo do východní Evropy velmi malé množství výše zmiňovaného typu M178 typického pro ugrofinské a altajské národy.

A jak jsme na tom dnes my Češi? Nejvíce chromozomů Y máme společných se západní Evropou (přes 35% M173; nejvíce ho mají Baskové přes 85%, pak Katalánci 79% Angličané 65%). Následuje typ M17 typický pro indoevropské nájezdníky (máme ho více než 26%; v Evropě ho mají nejvíce Maďaři 60%, Poláci 56% a Ukrajinci 54%), pak se u nás ještě vyskytuje typ M170 (17% ; ten se vyskytuje nejvíce u Chorvatů 45%, Laponců 42% a Němců 37%) a typ M172 (9%; nejvíce u Turků 40%, Gruzínců 33% a Libanonců 29%)

Strom mutací chromozomu Y a jejich podíly v Evropě

Poznámka: Obrázek s větším rozlišením získáte kliknutím na ikonku obrázku umístěnou pod článkem.

Strom vývoje jazyku, čísla udávají dobu oddělení v tisících let před současností


Odkazy:
hpgl.stanford.edu/publications/ PNAS_2001_v98_p10244.pdf
hpgl.stanford.edu/publications/ NGS_2003_v33_p266-275.pdf
mendel.eg.umu.se/evolecol/human_origin.pdf
www.ee.cityu.edu.hk/~wsyw/publications/ Joy_research.pdf
grokhovs1.chat.ru/legacy.html
www.cs.dartmouth.edu/~rockmore/new-lang-evo.pdf
pluto.mscc.huji.ac.il/~msyfalk/ Typology/LanguagesOfWorld.pdf
freepages.genealogy.rootsweb.com/ ~jamesdow/langtree.htm
www.ciep.fr/reform/genetique/genetique40.htm
http://www.rosettaproject.org
http://www.comp-archaeology.org

Datum: 14.04.2004
Tisk článku


Diskuze:

Lide s Y-DNA

Zora Brlicova,2010-05-17 17:11:22

jako zenu mne trochu taha za vlasy, kdyz se v odborne literature pise "...lide typu M... ", "... tito lide byli nositele mutace M ...". Jsme v clanku o Y-DNA a vime, ze sireni mtDNA casto probihalo i v protismeru k Y-DNA.
(Ne, nejsem feministka. Ano, vsimla jsem si, ze clanek je stary mnoho let.)
Preji hezky den.

Odpovědět

E3b1alfa

Josef,2007-11-24 21:01:56

Já jsem si nechal také udělat test na haplotyp - vyšel mi nadpis. Pro který národ (národy) je typický?
Nevíte náhodou
někdo.

Odpovědět


Zora Brlicova,2010-05-17 17:06:36

Zalezi na tom, kdo vas testoval, tj. v jakem systemu jste obdrzel odpoved.

Odpovědět

R1a nebo R1a1

Jan Holík,2007-07-27 16:48:02

Dobrý den, nechal jsem si též udělat rozbor přes Forenzní DNA servis a vyšel mi výsledek haploskupina R1a. Ovšem na dalším místě se hovoří o haploskupině R1a1, a tak se v tom nějak ztrácím. Nemáte s tímto nějakou zkušenost, jesli lze dle 17-ti markerů stanovit, zda se jedná o R1a nebo přesněji o R1a1 ???? Existuje pro přesnější výpočet haploskupiny nějaká tabulka ??? děkuji za info, s pozdravem J.Holík

Odpovědět


re:R1a nebo R1a1

Jirka,2007-10-26 02:23:31

Dobry den, nazvy haplogrup R1a a R1a1 se pouzivaji v podstate jako synonyma, protoze zatim vsechny evropske vzorky R1a patrily take do R1a1, ktera je podskupinou haploskupiny R1a. Najit haploskupinu R1a ktera by nebyla soucasne R1a1 by bylo mozne snad nekde v Asii, ale v Evrope je to nepravdepodobne.

Odpovědět


Zora Brlicova,2010-05-17 17:07:22

Spise nez synonymum bych rekla podskupina.

Odpovědět

takže

Colega,2004-11-08 01:08:05

podle toho co se tady píše, jestli to dobře chápu, tak ten nejšiřší - zelenej flek u nás sem měli zatáhnout ze západní evropy tzv. kelti, kteří před tím přijali kulturu, která se prokazatelně vyvynula tady (tj. ve střední evropě)??? no, aspoň, že je tu ten zelenej díl koláče tlustší než ten povidlovej :-) nic proti pradědům z východu, ale nemůžu si odpustit poznámku o jednostranosti výkladu historie (a prehistorie) za minulého režimu (vlastně už od obrození)

Odpovědět

Výborný článek

Petr,2004-04-20 09:22:53

Doufám, že to nebyl poslední příspěvek k této dnes se dost silně rozvíjející problematice. K těm obrázkům, po kterých voláte, bych něco měl. O tuto tematiku se už asi rok zajímám a spousta toho na internetu byla poblikována, převážně anglicky. V posledních asi 5 letech byly učiněny pokusy o klasifikaci vývojových linií, poslední z těchto pokusů se již dost silně ujal a je používán. Existuje i přechodová tabulka mezi těmito klasifikacemi. Analýza chromozómu Y pro tyto účely je již asi dva roky dostupná i "obyčejným smrtelníkům", samozřejmě za poplatek pohybující se kolem 100 dolarů (ta nejjednodušší verze). Asi 15 000 lidí si již nechalo tuto analýzu provést, jsou převážně z USA a Velké Británie a výsledky těchto analýz jsou využívány pro genealogické účely - pro zjištění pravděpodobného příbuzenství mezi jmenovci. Taky jsem na to obětoval potřebnou sumu a nejjednodušší analýzu jsem si nechal udělat. Takže mí předci s největší pravděpodobností pocházejí z mutace M17 (dle nové klasifikace haplogrupa R1a1). V rámci existujících veřejných databází jem provedl srovnání svých výsledků s ostatními dostupnými a nejblíže k mým výsledkům jsou osoby s původem na Orknejích ve Skotsku, na Islandu a v Německu. Tento vzorek bude pravděpodobně dán tím, že ze střední a východní Evropy je v databázi velmi málo osob. Přesto je to pro mne zajímavé zjištění, protože podle mých výzkumů předků v otcovské linii jsem zatím došel do počátku 18. století a do Vestfálska na hranici Německa a Holandska. Zatím nevím o nikom, kdo by podobnou analýzu chromozómu Y u nás v republice prodělal. Pro případné zájemce o danou problematiku (články, odkazy, možnost provedení analýzy) bych pro každý případ uvedl odkaz: http://www.familytreedna.com

Odpovědět

ok

Jarda Gutvirth,2004-04-19 21:55:22

v tak krátkém článku to líp nešlo. Výborné.

Odpovědět

Oprava

Josef Pazdera,2004-04-16 22:17:42

Celou řadu chyb, kterou vytýkáte autorovi způsobilo automatické formátování textu. Chyby byly v článku opraveny 16.4.04. Za pochopení děkuje Redakce

Odpovědět

Proč mně vadí vadná orthographie?

Saša,2004-04-16 09:00:55

Protože pro ni nemohu tento jinak vynikající a mimořádně zajímavý článek vytisknout pro své syny, neb oni by mi po jejich odhalení pravili: "No vidíš, a ty vždycky kvůli každé chybce tak vyšiluješ!" A veškerá pedagogická snaha by byla víme kde.
Inu - verba docent, exempla trahunt.

Odpovědět

re: chtelo by to jeste..

Vaclav,2004-04-15 12:28:51

To je pravda, chtelo to par mapek navic. Ovsem neni to tak jadnoduche - jedna vec je geneticka pribuznost a druha je jazykova. Dost casto to vzajemne nesedi.

Odpovědět

chtělo by to ještě jiný diagram

Tinny,2004-04-15 11:16:28

hrubky mi v textu nevadily, zamýšlený smysl jsem snadno pochopil i přes ta "y" :o)

Napadlo mě, že by nebyl špatný diagram - obrázek - mapa... zkrátka jednoduchý animovaný gif, kde by na mapě Evropy byly zjednodušeně znázorněny pohyby obyvatel (kultur) v čase...

Odpovědět

re: Saša

Vaclav,2004-04-15 09:54:19

Velmi se omlouvam za chyby, nektere ztraty hacku a carek jsou zpusobeny kenverzmi formatu. Avsak uznavam, ze "skupiny byli" je neomluvitelne.

Odpovědět

Jsem poměrně tolerantní,

Saša,2004-04-15 09:07:30

ale chibi pravopysu v tomto článku mně způsobovali taková duševňý muka, že jsem nedokázal hodnoťyt lépe než za 3.

Odpovědět

jazyky

katka,2004-04-15 08:59:08

a přenosy a posuny významů v nich se zabývá téměř psycholinguista Ferdinande de Soussure.(Pokaždé mu zkomolím jméno, vyšel v Čechách.)

Odpovědět

Jazykova skupina C

Jirka,2004-04-15 01:41:16

Docela me prekvapila jazykova skupina C, ve ktere jsou pohromade severokavkazke a severoamericke jazyky. Zrejme je historie velmi zapeklita.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz