Historie boha 2  
Pokus o nastínění okolností vzniku Nového zákona.

 

Historie boha 1

První část ke stažení zde

Od zformování monoteistického židovského náboženství 600 let př. n. l. v Babylonském exilu se přesuneme k přelomu letopočtů. Židovský národ žije pod tvrdou nadvládou Říma, který jim ale zanechal plnou náboženskou svobodu. Někteří jedinci se snaží osvobodit z římské nadvlády silou a často se uchylují k partyzánskému způsobu boje.  Jiní tvrdí, že situace je tak špatná, že ji může napravit pouze boží zásah. Některé skupiny židů věří, že brzy přijde mesiáš, který zajistí příchod božího království na zemi. Ježíš byl pro některé židy právě tímto spasitelem. Po Ježíšově ukřižování, někteří židé v Jeruzalémě prohlásili, že Ježíš byl mesiášem. Následovníkům této víry se začalo říkat křesťané.


 

Tabulka knih 
Zdroj: http://www.earlychristianwritings.com/

Co se písemných dokumentů týče, tak nemáme od Ježíše žádné písemné doklady. Záznamy o Ježíšově životě byly sepisovány 50-150 let po jeho smrti (viz tabulka novozákonních knih).


Ježíš v bibli sám sebe nenazývá bohem, nebo synem božím, ale často boha oslovuje „Abba“ hebrejský význam tohoto slova je otec. Toto oslovení nepoužívá proto, že by byl přesvědčený o tom, že je syn boží, ale protože boha považuje za blízkou otcovskou postavu provázející jeho život.


Zprvu křesťané netvrdili, že by byl Ježíš božský, ale pouze že měl zvláštní vztah s bohem. 
Z evangelií víme, že Ježíš dodržoval židovský zákon (Matouš 5:17-18). A nařizoval řídit se jím, pokud člověk chce dosáhnout věčného života (Lukáš 10:26-28, Matouš 5:20, 19:17-21).
Bohové Říma byli ekvivalentem krále a královského dvora naproti tomu byl Ježíš skromný člověk, z chudé rodiny, který vytrpěl smrt otroka a přesto byl bohu blízký. Což se zamlouvalo lidem, kteří byli v Římském impériu opomíjeni a se kterými bylo nakládáno s pohrdáním. Proto mělo toto učení velký úspěch u prostého lidu.


 

Zvětšit obrázek
Obrázek: Geografická mapa zachycující územní celky za doby Pavla z Tarasu.
(Kredit Wikipedia)

Pavel z Tarasu (5 - 65 n. l.) přestože se s Ježíšem osobně nesetkal a není řazen mezi 12 původních apoštolů, je považován za nejdůležitějšího apoštola křesťanské víry.  Právě jeho zásluhou se křesťanství stalo světovým náboženstvím. Pavel představil tuto novou víru římskému impériu a šířil křesťanství na svých misijních cestách. Říkal, že Ježíš nebyl pouze vykupitelem židů, ale celého světa, což se stalo dalším ústředním bodem ve vývoji pojetí boha. Dalším posunem je, že před Pavlovým učením se první křesťané viděli jako židé a následovali tóru. Podle Pavla nebylo důležité následovat tóru, ale věřit v Ježíše (Římanům 3:28). V tomto se lišil od těch apoštolů, kteří Ježíše znali osobně a striktně dodržovali tóru a modlili se v Chrámu (Skutky apoštolů 2:46, 3:1). Ježíšův bratr Jakub říkal, že lidé nemůžou být spaseni bez obřízky (Skutky apoštolů 15:1) a nařizoval Pavlovi, aby se řídil židovským zákonem (Skutky apoštolů 21:24). 


Za hlavní rozmach křesťanství tedy mohl člověk, který v některých otázkách víry nesouhlasil s původními apoštoly. Způsob šíření křesťanské víry Pavel shrnuje v 1. listu Korintským: „Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem – i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona – i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé.“


Helénistický svět v době Pavlovy misie byl polyteistický. V módě byla víra v boha Mithrase, boha který vznikl z původně indo-íránského slunečního božstva zařazeného do římských tradic. Toto obohacování římského panteonu bylo běžné a máme pro něj termín synkretismus (dalšími příklady mohou být bohové Dionýsos, Isis a Serapis).


Mitrhras byl podle legend syn slunečního boha Sola a jeho úkolem bylo nastolit nový řád ve světě zabitím býka, který symbolizoval chaos. O popularitě tohoto božstva v prvních 5 stoletích n.l. svědčí množství jeho chrámů, které po sobě zanechaly římská vojska od Londýna až k Hadriánově zdi. V kontinentální Evropě byl Mithraismus po zákazu pohanství v římské říši potlačován a na místech původních Mithrasovských svatyň byly postaveny kostely. Mithras byl vyznáván obřadními hostinami a nabízel věřícím posmrtný život.  Mezi křesťanstvím a Mithraismem najdeme hodně zajímavých paralel.


 Někteří křesťanští autoři byli přesvědčeni, že Mithraismus vznikl jako posměch křesťanství. Justin Mučedník (žil kolem roku 100) tvrdil, že Mithraismus kopíroval křesťany:  „Apoštolové ve svých pamětech, zvaných evangelia, nám oznámili, že jim to Ježíš přikázal. Že vzal chléb, vzdal díky a řekl: „Toto čiňte na mou památku: toto je mé tělo" (Lukáš 22:19). Podobně vzal i kalich, vzdal díky a řekl: „Toto je má krev" (Matouš 26:28). A toto sdělil pouze jim. Zlí démoni to napodobili a zavedli v Mithrově kultu. Víte nebo si můžete zjistit, že v Mithrově kultu při obřadech zasvěcení je předkládán chléb s pohárem vody a obřad je zakončen jakýmisi písněmi.“


Ve 4. Století se Mithraismus pokoušel zesměšňovat Ambrosiaster parodickým popisem Mitraské mše. V současnosti nevíme, jestli příběh o příchodu pastýřů k novorozenému Mithrasovi okopírovali křesťané od Mithrasovců, nebo to bylo naopak, ale určitě víme, že datum narození Ježíše bylo stanoveno ve 4. století na 25. prosince – tedy na datum narození Mithrase.


Ve 4. století v Alexandrii začal Areia z Alexandrie prohlašovat, že Ježíš nebyl bůh a hrozilo rozdělení církve. Což se z politických důvodů nelíbilo císaři Konstantinovi, který chtěl sjednotit víru římského impéria. Proto svolal roku 325 Nikajský koncil. Na tomto koncilu byl Ježíš prohlášen za plně božského. A během dalšího století všechny křesťanské církve uznaly Nicejské vyznání, kde bylo prohlášeno, že bůh stvořitel a Ježíš vykupitel jsou jeden bůh.


Ve chvíli, kdy křesťané uznali, že Ježíš byl Bůh, tak si museli odpovědět, jestli existují dva bohové: otec a syn. Kromě toho stále přetrvávala židovská představa svatého ducha, představa přítomnosti boha na Zemi.  Z toho vzniklo přesvědčení, že bůh je ve 3 podobách – jako Otec, syn a duch svatý. I přestože je křesťanství monoteistické, tak vyznává tyto 3 formy boha, kteří dohromady tvoří jednoho boha. „Koncept svaté trojce má lidem připomínat, že bůh je mystériu, které je mimo jejich chápání a nedá se logicky vysvětlit.“ (Reverend Alexander Golitzin)


 Přesto, že pravoslavná církev uznala Nicejské vyznání, tak o něm nepřestala diskutovat: Co znamená, že nepochopitelný bůh byl lidskou bytostí? Byl opravdu všemocný bůh zranitelným novorozencem? Doopravdy zemřel věčný bůh na kříži?
Západní a východní církve dávají na tyto otázky rozdílné odpovědi. Západní církve tvrdí, že bůh sestoupil na zem v lidské podobě, aby svou smrtí vykoupil lidstvo z dědičného hříchu Adama.


Naproti tomu pravoslavní věří, že by se bůh stal člověkem, i kdyby Adam nezhřešil. Ježíš byl první zbožštělý člověk a všichni křesťané mají možnost dosáhnout tohoto osvíceného stavu, když budou následovat jeho příkladu.


Při rozhovoru s jedním americkým pastorem jsem se setkal s tvrzením, které poprvé formuloval Clive Staples Lewis (autor Letopisů Narnie): Protože víme, že Ježíš byl historickou postavou, pak musí platit, že Ježíš byl buď lhář, nebo šílenec anebo to byl skutečný syn boží. A protože je možné vyloučit první dvě možnosti, pak nezbývá než uznat, že Ježíš byl bůh.


Toto tvrzení je příklad falešného dilematu, protože vynechává čtvrtou možnost a to že příběh o Ježíši, na kterém je založené křesťanství je legendou. Tedy příběhem, který se zakládá na historickém kontextu, ale obsahuje neskutečné zázračné události.


 

Zvětšit obrázek
Bůh. Autor: Cima da Conegliano (1460–1518)
Kredit: Courtauld Institute of Art

Knihy nového zákona byly psány mezi lety 50 – 150 n. l. Nový zákon se tedy začal psát dvacet let po smrti Ježíše. Pokud budeme číst knihy nového zákona podle data, kdy byly sepsány, tak začneme s Pavlovým 1. listem Tesalonickým (roky 51-53). V této knize Pavel nikde nezmiňuje Ježíšovy zázraky nebo panenské početí. V dalších knihách, které byly psány mezi roky 55-70 (Korintským 1 a 2, Galatským a Filipským, Římanům, Timoteovi a Židům a další) se o Ježíši mluví jako o synovi božím, který pro nás zemřel, ale nenacházíme v nich žádné zázračné skutky. První zmínky o Ježíšově zázračném životě máme v Markově evangeliu sepsaném mezi lety 68 – 73. Toto evangelium psané 40 let po Ježíšově smrti. K Ježíšově vzkříšení Marek píše akorát, že Ježíšův hrob byl otevřený, když k němu ženy přišly. Nic více.


Matoušovo evangelium je datované mezi roky 80-85 a Lukášovo do doby kolem roku 85, tedy 50 let po Ježíšově smrti. V té době pravděpodobně už zemřeli všichni lidé, kteří se v dospělosti s Ježíšem setkali. Matouš a Lukáš převzali mnoho příběhů z Markova evangelia, ale k Markovu vyprávění přidali dohromady 10 zázraků: Matouš přidal 3 a Lukáš 7. Až tito autoři uvedli příběh Ježíšova narození a panenského početí. Rovněž příběh o Ježíšově vzkříšení a kázání před tím, než vstoupil na nebesa, pochází z této doby. Jejich vyprávění obsahují často anděly a démony. Lukáš připisuje Ježíši prorocké schopnosti, konkrétně proroctví o zboření Chrámu (Lukáš 21:5-30), které se stalo kolem roku 70 – tedy 15 let po tom, co o něm Lukáš napsal. Matouš zmiňuje to, že v den ukřižování vstali z hrobů mrtví a byli k vidění ve svatém městě.  (Proč o tomhle nepsal Pavel před 30 lety?...)


Poslední evangelium je Janovo psané mezi lety 100-110. Toto evangelium se od předchozích liší hlavně v důrazu na Ježíšovu božskou povahu. Zatímco předchozí evangelia popisovali různě přibarvené, ale stejné příběhy, tak většina Janova evangelia pojednává o zatím nepopsaných věcech. Bibličtí učenci o Janově evangeliu říkají, že je více teologické a méně historické, než předchozí evangelia. Z tohoto evangelia pochází například fráze „beránek boží“ a přeměna vody ve víno.
Během 80 let po Ježíšově smrti vidíme postupný přerod z potulného kazatele v zázračného syna božího, který lidem zajišťuje přístup k věčnému životu.


Jsem přesvědčen, že znalost historie vzniku monoteistického náboženství (zde)   a křesťanství vysvětluje rozpory, které jsem zmínil (zde) a proč je v bibli tolik násilí (zde)   mnohem lépe než teologické vysvětlení, které mi poskytl farář Jaroslav Pechar (zde).  
Karen Armstrong, History of God, www.biblenet.cz/http://en.wikipedia.org/wiki/New_Testament a  další odkazy z wiki, earlychristianwritings   a  43alley 
Psáno pro blog spajda.wordpress.com/ a  osel.cz

 

Autor: Jan Špaček
Datum: 09.12.2013 01:45
Tisk článku


Diskuze:

Pěkný článek

Standa Osel,2013-12-14 13:19:30

Děkuji za pěkný článek, jasné a seřazené informace. Závěry ať si udělá každý sám. BIG LIKE :-)

Odpovědět

Jiří Havránek,2013-12-12 16:17:04

když už toužíte po odpreparování od křesťanství a jeho dědictví, odpreparujte se též od všeho, co díky křesťanství vzniklo, od universit, od poznání, bez kterého by nebylo dnešní poznání a vyhodnoťte si, co jiné konkurenční světy by pro vás osobně přinesly. Nedá to moc práce. A zkuste si podle toho žít. A pokud musíte do něčeho kecat, tak to nenazývejte Historií ... .

Odpovědět

Panu Richardovi

Jan Špaček,2013-12-12 14:46:25

Co byste si myslel o člověku, který je i v dospělosti přesvědčen, že dárky nosí Ježíšek? Necílil byste jakési nutkání mu prozradit, že Ježíšek dárky nenosí a upozornit ho na důkazy, které tuto hypotézu potvrzují?
Samozřejmě pokud existuje Bůh popisovaný biblí, pak nemůže existovat žádný jiný bůh popisovaný kteroukoliv jinou svatou knihou, nebo žijící v podání ústní tradice. Tedy pokud nejsou naivní křesťané, pak jsou naivní všechny ostatní druhy věřících...

Navíc, představte si, že by dospělý člověk, který věří na Ježíška nosícího dárky, začal říkat nevzdělaným lidem o tom, že zrzci nemají mít stejné práva jako lidi blonďatí nebo hnědovlasí a že zemi nesou 4 želvy. A pokud se pokusím říct, že všichni lidé by měli mít stejné práva a že zemi nenesou 4 želvy, tak mě osočí z nemorálního chování, že na tuto naivní představu upozorňuju...

Nemám nic proti víře, pokud neomezuje nevěřící lidi. Ve chvíli, kdy věřící začnou vytahovat kreacionismus, nebo chtějí abych přijal zázraky bez důkazu, nebo po mě chtějí, abych platit za jejich kulturní dědictví, tak mám prostě chuť je upozornit na to, jak jejich víra vznikala a kolik je v ní rozporů.

Kromě toho - co až bude v ČR většina muslimů - budete stejně tolerantní, až vaší ženu/dceru donutí nosit burku? Je to zase argument extrémem, ale jak se podle vás bránit, když vám někdo vnucuje myšlenky, které odmítáte? Nebo co až po vás budou chtít, abyste platil daně, za myšlenky, které jsou podle vás chybné*? Pokud nemůžeme použít logiku, diskusi a vědu, pak zbývá jen násilí...

*v demokracii je běžné, že se menšina musí podřídit většině - tomu neodporuji, ale ta menšina má právo do vládnutí většině kecat...

Odpovědět

Ateisti

Richard Malaschitz,2013-12-11 23:49:10

Ateisti stále vychádzajú z presvedčenia, že náboženstvo má dať jasný dôkaz o existencii boha, o skutkoch Ježiša, a podobne. A že ten dôkaz má byť vedecky nezvratný. A tak píšu články ako je tento, kde sa hľadajú chyby v biblii a podobne.

To je predsa ale úplný nezmysel. Veriť v niečo znamená, že som o niečom presvedčený. Je to úplne niečo ako iné ako vedieť, že jedna a jedna sú dve.

Existujú ďaleko dôležitejšie otázky ako spor o slovo otec - Abba.

Napríklad Halík sa vo svojej knihe pýta: Chceš aby Boh existoval ? A vysvetluje, prečo je táto otázka dôležitejšia ako otázka, či boh existuje.

Tak čo pán Špaček ? Chcete alebo nechcete aby Boh existoval ? Chcete alebo nechcete aby bol Ježiš boží syn ?

Odpovědět


Úhel pohledu

Vojtěch Kocián,2013-12-12 07:15:49

Z jistého úhlu pohledu máte jistě pravdu, ale pak je tu ještě otázka toho, jak Bible vznikla. Tato otázka je ve své podstatě převážně vědecká (pokud nechcete tvrdit, že je to autentické slovo boží). Když tedy někdo Bibli používá (a je vcelku jedno, v jakém směru), připadá mi pokrytecké se takového otázce vyhýbat. Podobnou otázkou je i psychologie víry dříve a dnes. Rovněž nevidím racionální důvod se jí vyhýbat. A to ať už chci nebo nechci, aby Bůh existoval.

Článek je možná tendenční a obsahuje chyby či sporné detaily (viz třeba již zmíněná Ježíšova chudá rodina), ale i tak může být pro přemýšlivého člověka užetečný.

Odpovědět


Hm...

Robert Janík,2013-12-12 13:17:48

Verit muze kazdy v co chce a cemu chce, o tom zadna. Ale co si budete myslet o dospelem cloveku, ktery bude dnes pevne verit tomu, ze Zeme je stredem vesmiru, Slunse obiha Zemi apod.?
Ruzna historicka fakta a poznani prece mohou ukazat, ze ohledne "Boha" "Jezise" apod. je tomu stejne nebo podobne jako u vyvoje nazora na tvar Zeme, jeji misto v nasi Slunecni soustave, postaveni ve Vesmiru atd.
Kdyz muze clovek verit a byt presvedceny, ze si ty klice sebou vzal a ony se potom najdou doma na stolku, tak to znemana, ze se ty klice teleportovaly domu na stolek, nebo ze jsem se spletl a jednoduse jsem si je nevzal a zapomnel jsem je tam?

Odpovědět

pane Havránku, katechismus sem nepleťte

Čestmír Berka,2013-12-10 20:39:49

...obvyklá katolická nadutost, co předpokládá, že všichni křesťané by měli věřit jako katoličtí modloslužebníci...

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-12-10 20:58:25

hm, historie a poznání jsou služkou nadutosti?

Odpovědět

Jiří Havránek,2013-12-10 18:26:51

Nevím, jestli to záměrně neuvádíte, nejspíše ano, Duch svatý byl podle evangelií přislíben Ježíšem jako nositel pravdy a má zde být do jeho opětovného příchodu. DS se zjevil o Letnicích (Svatodušní svátky) tedy čtyřicet dní po ukřižování, do té doby se Ježíš zjevoval učedníkům. Z doby kolem ukřižování je i vyzvání apoštolů, aby šířili světlo mezi národy. Pokud vám ve vašem textu absentují důležité události, pak sice váš text dává jakýsi smysl, ale ten je pouze poplatný účelu. Současná generace neabsolvovala katechismus běžný ještě na prvorepublikových gymnásiích a nemá průpravu znalostí toho, co se nazývá křesťanský svět, mše, pokud ji vidí o Vánocích, je pro ně nepochopitelná a zákonitě si ji nedokáží propojit s tím, o čem se dá bez nadsázky mluvit jako o velikosti křesťanského světa. Že nešlo v případě středoškolských katechismů o hloupou nalejvárnu je znát třeba i ze Štrougalových pamětí, který zde píše, že si katechety vážil... (i když jako komunista na nepovinný katechismus nechodil). Naopak jsou upřednostňována témata inkvizice, chamtivosti církve, setkal jsem se s tvrzeními, že křesťanství má na svědomí miliony, miliardy... . Šmejdských nestoudností je v prostoru dost. I to vaše spojování starozákonních zabíjení/vraždění s křesťanstvím.

Odpovědět

za vsim

Mojmir Kosco,2013-12-10 07:12:48

Hledej zenu.Zanedbanyn nebod muzi cirkve opovrhovanym zpusobem jak se ranna krestanska cirkev dostala k moci je vliv zen od ctnostne mari magdaleny po necnostnou cisarovnu helenu

Odpovědět

Pěkný článek

Radovan Slegl,2013-12-09 21:52:03

Děkuji za pěkný článek, jasné a seřazené informace a závěry ať si udělá každý sám. Je mi jasné, že bude spousta odmítačů, kterým se to nehodí do krámu, ale pravda snad nepobouří ani ortodoxně věřící.

Odpovědět

Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona.

Martin Kulhaj,2013-12-09 19:23:33

Dobrý den děkuji, autorovi za již druhou část článku Historie boha + také za navedení na text O původu evangelií. S dovolením přidávám link na článek neméně podnětný ->

Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona Rubrika: Gnóse, křesťanství (09.07.2005, 11767 přečtení)
Autor: Libor Kukliš.
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005070004

Ps. Také pro přátele jen Márty. (Nikoliv "Soya")..

S pozdravem MK.

Odpovědět

Diskuze

Vít Výmola,2013-12-09 14:46:58

Tady bude zase veselo... :)

Odpovědět


Jan Špaček,2013-12-09 15:37:42

Zatím teda ještě nic moc :-). Ještě se to asi nedostalo k radikálům, teda až na pana Soyu - chtělo by to více sdílet! :-)

Odpovědět


Milan Závodný,2013-12-09 18:44:35

Neviem, prečo sa tu omiela náboženstvo. Aby bolo práve to "veselo"? Nikam to nepovedie, veriaci veriť chcú, za každú cenu! Akoby ste vrabcom chceli zakázať čvirikať.

Odpovědět


Milan Závodný

Jana Packova,2013-12-10 11:39:36

p. Závodný, nemáte tak celkom pravdu. Tých "kruto" veriacich je možno polovica, zvyšná polovica sú veriaci z povinnosti, zo zvyku, zo strachu alebo z nevedomosti. Práve naopak, takýchto článkov by malo byť oveľa viac a malo by sa o nich diskutovať.

Nemusíte zakazovať vrabcom čvirikať. Mnoho z tých vrabcov totiž v skutočnosti vrabcami ani nie sú, len o tom nevedia, lebo ich odmala neučili nič iné, iba čvirikať. To máte ako s tým škaredým káčatkom ;)

Odpovědět

S autorom by som sa prel

Milan Závodný,2013-12-09 07:01:50

v niektorých veciach, napr. že je židovská viera monoteistická alebo že bol Ježiš skromný, či že bol z chudobnej rodiny. Tiež oslovenie boha Abba... Veď neexistujú dostatočne staré texty a prepisovatelia upravovali kde-čo. /Ježiš často predsa vysvetľuje, ako je to s jeho synovstvom. Rozhodne sám seba považoval za boha, je to 90% obsahu jeho "náuky"./
Ale inak: Dobrý článok. Len si myslím, že to sem nepatrí, i keď biblistika je isto veda, ako každá iná. Nedávno som vyhlásil, že keď drvivá väčšina ľudí farárov chce, treba sa demokraticky podriadiť väčšine a platiť. Veď platíme kde-akých darebákov, boháčov, zlodejov, prečo nie cirkev.

Odpovědět


drvivá väčšina možná, drtivá většina ani náhodou

Jenda Krynický,2013-12-09 15:03:17

Na slovensku si je klidně plaťte, ale u nás rozhodně většina, tím míň drtivá, faráře nechce.

Odpovědět


Milan Závodný,2013-12-09 18:41:44

Závidím vám ateistický štát, ale myslím si, ba som si istý, že tiež pohoríte. Nepomôžete si. Neviete, proti akej sile sa chcete postaviť. Veď vaši križiaci sa 20 rokov promenádujú vo vláde akoby šlo o pobočku Vatikánu.
Som vrcholne skeptický. Všetci odmietajú komunizmus... no, a tu sú výsledky.

Odpovědět


Už jsme pohořeli

Jenda Krynický,2013-12-10 12:43:14

pod heslem "Co bylo ukradeno musí být vráceno" jsme byli zavázáni vrátit spoustu majetku získaného na základě neprokazatelných tvrzení a šířeného strachu a ještě spoustu let platit šílené peníze "na provoz". S příslibem, že po té spoustě let nám bude dovoleno s placením přestat. Pokud to tu neovládne islám, tak silně pochybuji, že si na tenhle slib někdo vzpomene.

Odpovědět

žil o

Mojmir Kosco,2013-12-09 06:54:34

Se jim priserne spatne meli platit dane a byt tolerantni vuci jinym bohum .parthy na ne

Odpovědět

Vaše bludy na ovčanovu hlavu

Márty Soya,2013-12-09 05:31:04

škoda že autor opět nemá ani za nehet teologického povědomí o skutečné pravdě.Zkuste si alespoň přečíst Kořeny Indoevropské duchovní tradice od Jana Kozáka.Je mě špatně z neustálého šíření bludů.Maucta

Odpovědět


Re:

Vít Výmola,2013-12-09 14:46:39

Když se někdo začne ohánět "ovčany" a "skutečnou pravdou", tak je to jako úvod do demagogického koutku.
Takže, v článku je KONKRÉTNĚ špatně co?

Odpovědět


Teologické povědomí? Co to je?

Jenda Krynický,2013-12-09 15:04:41

Odpovědět


Otec - kapitán de Soya?

Radim Dvořák,2013-12-09 16:32:17

Přímo osobně??? :-)))

Odpovědět


Father Soya

Jan Špaček,2013-12-09 17:15:19

Ty jo super postřeh! Tak mám podezření, že Soya je troll :-) (a nebo je paralela s Hyperionem čistě náhodná?)

Odpovědět

pár poznámek

Pavel Bílek,2013-12-09 03:00:26

Matouš 5:17-18 je polemika autora evangelia s učením Pavla z Tarsu, čili nejsou to Ježíšova slova. Matouš 19:17-21 je součást vyprávění převzatého z Marka, které se podezřele podobá jinému předcházejícímu vyprávění v Markovi, viz http://www.quantum-mechanics.eu/O_puvodu_evangelii.html .

Postoj Ježíšova bratra Jakuba k nežidovským křesťanům byl podle Skutků apoštolů mnohem liberálnější než jak to z článku vyznívá.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz