Zeptejte se svého kněze 4: Duše na věčnosti  
Tento článek pouze shrnuje některé z mých úvah o otázkách, které vyplývají z víry v nesmrtelnou duši, případně víry ve vzkříšení těla a následný věčný život. Čtenáři, kteří představu nesmrtelné duše nebo vzkříšení považují pouze za způsob vyrovnání se se smrtí, který nepopisuje realitu, můžou chápat následující text jako námět sci-fi románu.

 

Woody Allen vyjadřuje lidskou touhu nezemřít takto: „Nechci se stát nesmrtelným skrze svou práci; chci se stát nesmrtelným tím, že neumřu.“
Woody Allen vyjadřuje lidskou touhu nezemřít takto: „Nechci se stát nesmrtelným skrze svou práci; chci se stát nesmrtelným tím, že neumřu.“

Co bude vaše nesmrtelná duše dělat na věčnosti? Tato otázka zní velice naivně, ale přesto zkuste na ni zcela vážně odpovědět. Představte si prvních pár tisíciletí: člověk potkává stále nové lidi, učí se novým věcem – stále je co zkoušet a objevovat a stále můžeme nacházet věci, které jsou nové. Setkávání se s novými inteligentními formami života z jiných planet a galaxií bude jistě zábavné. Ale na jak dlouho? A co pak? Co až přestanou přibývat „na věčnosti“ nové formy inteligentního života, protože ve vesmíru vyhasnou poslední hvězdy a vychladnou poslední hvězdné systémy? Co budete dělat, až se vypaří poslední masivní černá díra a vesmír bude entropicky mrtvý, studený a temný a vy budete vědět, že i přesto, že jste strávili posmrtným bytím už (řádově více než) 1070 let, tak že toto je doslova nic ve srovnání s nekonečnou délkou bytí, které máte ještě stále před sebou?Když vyjdeme z předpokladu, že vesmír je nekonečný, tak množství bytostí, které se mohly dostat do nebe je rovněž nekonečné. Pokud ale v celém nekonečném vesmíru panují stejné fyzikální zákony, pak velikost živých bytostí musí být konečná. Extrémně velké bytosti by byly rozdrceny vlastní gravitací. Ty s menší hustotou jsou limitovány stářím vesmíru násobenou rychlostí světla. Kombinacemi konečného počtu částic nikdy nedostaneme nekonečný počet možností uspořádání těchto částic. Pokud je vesmír skutečně nekonečný, pak musí existovat galaxie, kde jsou právě v tuto chvíli naprosto stejně rozestavěné hvězdy jako v té naší a kde existuje planeta totožná s tou naší, na které žijí lidé naprosto stejní jako my a existuje tam člověk, který myslí úplně na to samé, co vy teď. Je to těžko představitelné, ale je to logickým důsledkem nekonečna. Pokud po smrti budeme žít věčně, tak nebudeme moci neustále poznávat nové bytosti. Po nějaké době se začneme potkávat s bytostmi, které jsou totožné s lidmi, které jste už potkali a s bytostmi, které jsou stejné jako vy. Pobyt na věčnosti bude nutně souborem repetitivních činností. Po jisté době, která bude vyjádřena extrémně velkým, nicméně konečným číslem nastane jistota, že nikoho nového již nepotkáte. Po ještě mnohem delší (konečné) době budete mít jistotu, že už nezažijete nový druh sociálních interakcí. A co pak? Co chcete dělat, až budete mít všechny lidi poznané? Co až budete znát všechny možné historie galaxií? Vytváření katalogu všech možných permutací zrn písku na Sahaře bude drobným rozptýlením. Ale co chcete dělat pak? Zkuste se nad tím zamyslet.Budhismus a Hinduismus s představou definitivního konce existence bojuje reinkarnací. (Kredit: Himalayan Academy Publications, Kapaa, Kauai, Hawaii)
Budhismus a Hinduismus s představou definitivního konce existence bojuje reinkarnací. (Kredit: Himalayan Academy Publications, Kapaa, Kauai, Hawaii)

Co se víry ve vzkříšení těla týče, tak ta mi přijde ještě o hodně absurdnější. Lidé věřící některým odnožím křesťanství odmítají po smrti darovat orgány, protože věří, že je budou na věčnosti potřebovat. Pak se nechají pohřbít (pěkně vcelku bez kremace), bakterie rozloží organické části jejich těl a atomy, které ve chvíli smrti tvořily jejich těla, se dostanou do oběhu prvků v přírodě a potravním řetězcem se dostanou (mimo jiné) do těl dalších lidí… Nechme stranou víru, která vyžaduje, aby bylo tělo pohřbeno vcelku proto, aby se všemohoucímu dobře oživovalo. I trochu pokrokovější představa, že tělo bude vytvořeno de novo při zázraku vzkříšení, evokuje více otázek než odpovědí. K čemu bude člověku tělo při nekonečném bytí? Je fyzické tělo svázáno fyzikálními zákony? Pokud ano, pak je předchozí popis věnovaný nesmrtelné duši skutečným rájem ve srovnání s tím, jak musí vypadat popis života po vzkříšení těla omezeného fyzikálními zákony. Představa, že všichni vzkříšení budou mít fyzická těla, která se zázračnou levitací přenesou „tak jako Ježíš, někam vzhůru do nebe“, je absurdní – co by dělala fyzická lidská těla v kosmu? Pravděpodobnější mi připadá, že vzkříšení lidé zůstanou na Zemi. Blbé bude, až se za 5 miliard let slunce změní v rudého obra a pohltí Zemi. Budou se lidé blaženě škvařit ve svrchních vrstvách atmosféry rudého obra, nebo se z nich do té doby stanou nesmrtelní poutníci po galaxii? …A pak tady máme zase to chladnutí vesmíru, vyhasínání hvězd a prázdnotu, ve které budou fyzická teplá lidská těla zázračně odolávat nárůstu entropie. Nakonec jedinými zdroji entropie ve vesmíru budou volně se vznášející vzkříšené bytosti, které nemůžou spáchat sebevraždu (?).Odbočka v ději: Pro zázračně nesmrtelné lidi, které přestane bavit čekání, může být výhodné nechat se vtáhnout do černé díry. Vzhledem k tomu, že za horizontem událostí neplyne čas, tak se tímto způsobem můžou posunout v čase až do doby, kdy se černá díra „vypaří“ Hawkingovým zářením (což je u černé díry o hmotnosti jednoho slunce 1066 let – u supermasivních černých děr toto číslo bude mnohem větší). Otázkou pro fyziky zůstává, jestli magicky nezničitelně Vzkříšený může celý v konečném čase spadnout za horizont událostí (z pohledu tělesa).Ano, oba mé popisy jsou zcela absurdní, nedůvěryhodné a dělají si legraci z toho, čemu většina lidí nevěří v té formě, kterou tady paroduji. Je možné, že se současná kosmologie v modelu nekonečně se rozpínajícího vesmíru mýlí. Možná, že náš vesmír je součástí nekonečného množství paralelních vesmírů, nebo je Velký třesk periodicky se opakující událost a mé stručné a velice naivní popisy jsou zcela scestné. Prosím pokuste se mě opravit a sami zkuste (v diskusi či ve svých myšlenkách) popsat, jak si představujete bytí na věčnosti. Prosím popište, jak musí vypadat psychologický profil Vzkříšeného po pouhé miliardě let a jak se bude vyvíjet (doporučuji použít logaritmické měřítko) v čase. Nebojte se zapojit svou fantazii a použít všechny zázraky dostupné vaší formě víry. Pokud si nebudete jistí, jak postupovat s rekonstrukcí, tak neváhejte a zeptejte se svého kněze.

 

Křesťané oficiálně věří na vzkříšení těla. Někteří současní křesťané ale vycházejí z Antických tradic a věří v nesmrtelnou duši.  (Kredit: Marie-Lan Nguyen, 2012)
Křesťané oficiálně věří na vzkříšení těla. Někteří současní křesťané ale vycházejí z Antických tradic a věří v nesmrtelnou duši. (Kredit: Marie-Lan Nguyen, 2012)


Podle mě jakýkoliv popis nebe, pokud zahrnuje nekonečnou existenci, vypadá spíš jako popis jakési formy pekla, pokud do důsledku promyslíme, co to znamená žít věčně. Když jsem se snažil vymyslet, jakým způsobem zajistit, aby byl pobyt na věčnosti přijatelný, tak jsem došel k závěru, že by bylo nejlepší mít mechanismus, jak stoprocentně účinně zapomínat na předchozí zkušenosti. Systém, ve kterém funguje naprosté a definitivní oddělení se od minulosti je podle mě lepší než nekonečná existence, kterou si člověk uvědomuje.Podle mě je definitivní smrt intelektuálně přijatelnější než nekonečný život. Realita doopravdy nekonečné existence je podle mě horší osud než definitivní konec existence. Z mého pohledu je argument „horším osudem“ velmi slabý – vesmír se nestará o to, jak chceme, aby věci byly. Podle mého názoru, lepší důvody, proč pochybovat o existenci nesmrtelné duše, shrnuji v předchozích dvou článcích (zde a zde).  Pokud bych ale vycházel z předpokladu, že vesmír byl stvořen pro lidi nekonečně dobrým Bohem, pak mi argument „věčný život je osud horší než definitivní smrt“ přijde vcelku dobrý. Proč by Bůh chtěl, aby lidé po své smrti existovali jako jakási karikatura lidství (ať už vědomě či nevědomě) opakující stále stejné činnosti po nekonečně dlouhou dobu?Alchymisté se snažili dosáhnout nesmrtelnosti vytvořením kamene mudrců, nebo elixíru života. (Kredit: Joseph Wright of Derby, 1771)
Alchymisté se snažili dosáhnout nesmrtelnosti vytvořením kamene mudrců, nebo elixíru života. (Kredit: Joseph Wright of Derby, 1771)

Ještě bych rád doplnil citaci, která snad pomůže objasnit, proč věnuji svůj čas rozebíráním tohoto tématu:

11. ČLÁNEK „VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA“Křesťanské Krédo – vyznání naší víry v Boha Otce, Syna a Ducha svatého a v činnost Boha Stvořitele, Spasitele a Posvětitele – vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých na konci časů a ve věčný život.
Pevně věříme a pevně doufáme, že jako Kristus opravdu vstal z mrtvých a žije navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky se vzkříšeným Kristem, a že on je v poslední den vzkřísí. Naše vzkříšení bude, stejně jako Kristovo vzkříšení, dílem Nejsvětější Trojice: „A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, probudí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás“ (Řím 8,11).

Výraz „tělo“ označuje člověka v jeho stavu slabosti a smrtelnosti. „Vzkříšení těla“ znamená, že po smrti nebude žít jen nesmrtelná duše, nýbrž že i naše „smrtelná těla“ (Řím 8,11) znovu ožijí. Věřit ve vzkříšení mrtvých — to byl podstatný prvek křesťanské víry už od jejich počátků. „Přesvědčením křesťanů je vzkříšení mrtvých; tím, že v ně věříme, jsme křesťané.“Jak mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení z mrtvých není? Není-li však žádné vzkříšení z mrtvých, nevstal ani Kristus! A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra… Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli“ (1 Kor 15,12-14.20).“ (…když budeme ignorovat Matouše 27:52)


Citace je z knihy Katechismus katolické církve (on-line verze),  která vznikla po Druhém vatikánském koncilu. Ke Katolické církvi se hlásilo v roce 2011 10 % obyvatel ČR.

Podle mě nejpravděpodobnější vysvětlení představy o vzkříšení těla je, že se jedná pouze jednou z legend, kterou si lidstvo vymyslelo, aby se vyrovnalo se smrtí (viz komentáře obrázků).

 


Nakolik souhlasí katolická církev s oficiálním Katechismem katolické církve a na všechny další otázky týkající se nesmrtelné duše, které jsem položil v sérii „Zeptejte se svého kněze“, bude odpovídat katolický kněz a molekulární biolog Marek Orko Vácha.   Rozhovor, který připravujeme, by měl vyjít během května, ale za datum kvůli vysoké vytíženosti pana doktora Váchy neručím. Do té doby neváhejte a ptejte se svých kněží nebo známých s teologickým přehledem. (Z osobní zkušenosti doporučuji se dopředu zeptat, jestli je podle nich dobré, aby člověk o víře přemýšlel – na to většina věřících odpoví kladně. Jejich kladnou odpověď můžete následně použít k sebeobraně: „…ale vždyť jste říkal, že je dobré o tom přemýšlet“).

Autor: Jan Špaček
Datum: 29.04.2015
Tisk článku

Související články:

Ateistické tažení Richarda Dawkinse     Autor: (10.02.2010)Diskuze:

Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-04 13:07:01

Milan K. ma kára za podkopávanie vedy vetou z predošlého príspevku:
"Môžeme z DNA odstrániť 90% smetia a človek bude fungovať aj napriek tomuto zásahu do "programu". (Teda je veľkou trúfalosťou nazývať to programom.)
*
OSEL by sem mohol umiestniť ten vedecký experiment, kde istému druhu žiab odstránili 90% toho smetia z DNA a žabky fungovali ďalej.
Principiálne ale to smetie má tiež svoj význam.
Prirovnám to k úlohe veľkých planét (Jupiter, Saturn) v našej slnečnej sústave. Vychytajú svojou gravitáciou väčšinu nebezpečných asteroidov a iného "kozmického smetia", ktoré by Zem ohrozili štatisticky oveľa častejšie ako bez nich.
*
Keby si vysekal všetky zbytočné úseky DNA a všetky gény, ktoré sa podľa všetkého nikdy nepoužívajú, dostal by si z toho "dokonalého programu" menej ako 10 %... Je tam síce pár nevýhod (mutácia je v princípe náhodná - tak je lepšie, ak ti zmutuje niečo na tých nepoužívaných úsekoch, ako keď ti to zasiahne aktívne využívaný kus genómu), ale reálne to k životu stačí, tým skôr, že drvivá väčšina mutácií je v skutočnosti neutrálna.
A dokonca poznáme aj mutáciu prospešnú.

Odpovědět


Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-05 07:13:00

Opravdu se mi libí, když si někdo myslí, že příroda je tak pitomá.
Třeba tím, že na sebe nabaluje zbytečnosti.
Zatím o tom víme pramálo, a stále dál a dál se ukazuje, že všedchno má svůj smysl - ha, kdo by to byl řekl!

Odpovědět


Re: Re: Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-05 23:03:41

Milane a mne sa "opravdu líbí" keď si niekto myslí, že príroda má vedomie. Genom sa tvoril úplne náhodne nebol ešte živý. Až keď sa "prilepili molekuly do reťazca atómovými silami až potom sa ukázalo čo vlastne kódujú. Vytvárali tak vlastne nezmysel a keď ten prejavil prvé známky života, veriaci si nahovárajú, že to malo zmysel.
Ak je niečo kyslé, nehľadaj tam gén kyslosti, je to informácia, ktorú podáva sama náhodná konštrukcia tej molekuly.
Tak ako keď spravíš stoličku, nemusíš dokazovať jej stoličkovitosť.
*
Príroda tvorí veci bezmyšlienkovite. J sprostá, ale výber si s tým vie poradiť lepšie než boh.
Príroda si "volí" výberom tie osvedčené kroky, ale nie tie najlepšie.
Netušíš ako je príroda nedokonalá. Taký 5 metrový bludný nerv žirafy medzi mozgom a hrtanom (aby sa cicavcom nekrížilo dýchanie s prehltaním), len opakuje program pri embryonálnom vývoji cicavcov a nerv zbytočne ide od mozgu dolu pod aortu a naspäť
(a tento nedokonalý program má v sebe aj človek, nerv nám ide zbytočne pod aortu), hoci by stačilo len pár centimetrov (príroda tento program uplatňuje u cicavcov a "prebrala" ho už od štádia rýb).

Odpovědět


Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-06 09:23:57

Já si nemyslím, ani jsem nenapsal, že má vědomí.
Nedokonalá?
To je dobrý vtip.
Ty fyzikální zákony jsou tak nedokonalé ... :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-06 11:10:14

Prírodné zákony sú dokonalé, každý pokus končí rovnako. Pri náhode skladania molekúl pomocou prírodných síl, končí každý pokus inak. Preto sa tam nabalilo to smetie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-06 14:14:38

Přírodní zákony jsou jen jedny. (abych byl korektní, pak věřící k nim, nebo místo nich, (a ještě korektnější) nebo za ně říkají Bůh).
V materiální rovině však dle mě neexisuje nic, co nejde vysvětlit.
Náhoda je to, co neumíme vysvětlit. Jako chaos (turbulence, atd..).
Smetí, jako pojem zbytečnost, v přírodě prostě neexistuje.
Jsou to pouze věci, kterým nerozumíme (nebo je neumíme, příp. nechceme pochopit).

I v biologii se dál a dál ukazuije, že to, co mnozí dříve považovali na to Vaše smetí, smetím není.
Jednoduše, bakteriální DNA našeho "druhého já" by také někdo mohl považovat za smětí, ale zkuste žít bez ní - ideálně pak náhodou!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Jakub V,2015-05-06 14:36:12

Ve výsledku žádné "smetí" jako takové neexistuje. Organismy jsou komplexní systémy a i když z našeho pohledu něco nemá smysl (viz n. laryng. recc. u žirafy), tak právě i na ten "nesmysl" je nabaleno tolik dalších věcí, že se nedá přesně říct, že by se bez toho organismus obešel. Ono to souvisí s postupným vývojem a slepým nabalováním všeho možného jen ná základě toho, že to "pod tím" se osvědčilo (nebo aspoň nevadilo tak, aby se to nepřeneslo dál). Odstranění "zbytečné" části genomu pak ve výsledku může vlivem různých vazeb být dosti podobné vytáhnutí 1 cihly z budovy-nemusí se nic stát, nebo se zhroutí celá konstrukce.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-06 17:09:38

A tak sme sa vrátili k mojej analógii role veľkých planét (Jupitera a Saturna) k udržaniu života na Zemi.
Náhoda je fakt a je dielom mikrokozmu. Zákonitosti sú zviazané s makrokozmom.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-07 12:05:51

"Náhoda je fakt"
Černá je bílá.
Mínus je plus.
Blbost je chytrost.
:-D

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-07 14:16:34

Milane, neviem prečo máš s náhodou také problémy, povedal by som až mentálneho rázu.
Keby neexistovala náhoda, netrafil by plné poradie ani jeden z tých 14 000 000 športkujúcich. Lepšie povedané nepadli by v osudí také jedinečné čísla pre toho výhercu. Náhodu potvrdzuje samotný vesmír, lebo je mu to jedno. Pre neho je akákoľvek kombinácia rovnako dobrá, ty blbost je chytrost. Nebudeš chytrej?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-08 10:16:02

Napíšeš, že příroda je nedokonalá - kdy mi toto (logicky) přijde nesmyslné. Protože pokud něco funguje v tak komplexním pojetí (od kvantové úrovně až po kosmickou), a přitom v tomto lze nalézt mnohé stálé zákonitosti, a tyto popsat, pak to dle mého názoru dokonalé rozhodně je.
Logicky - v tak obrovském (možná prostorově nekonečném) rozměru našeho Vesmíru by se jakákoliv, byť malá systémová nedokonalost projevila významně, a hlavně komplexně. Takovýto systém tedy nutně musí být dokonalý. ...... Dále pak označíš náhodu za fakt - což se vylučuje, ale možná jen neznáš význam slov. Ale já mám problém s náhodou :-). Náhoda, na rozdíl od faktu, je něco, co zatím nedokážeme popsat. Např. turbulence, která nám, co si pamatuji, brání s přesné předpovědi počasí - a ostatně myslím, že této se využívá i ve zmiňované Sportce. ..... No a když něco zatím neumíme popsat (např. turbulence), rozhodně to neznamená, že to popsat nejde!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-08 22:17:30

Z kontextu vyplýva, že sa bavíme o živej prírode , kde entropia sa vyvíja opačne ako v prírode neživej. Bavíme sa o nedokonalosti evolučných procesov. ________________________________________________________________ Náhoda je moment nejakej skutočnosti, ktorý je vzhľadom na jej substanciálny základ (podstatu a zákon) niečím iba možným; je to niečo skutočne existujúce, čo však vzhľadom na podstatu predmetu môže byť aj nebyť, môže byť takým alebo iným; niečo, čo sa podstatou daného predmetu alebo predpokladá ako možná forma jej prejavu, alebo sa ňou aspoň nevylučuje ako niečo nemožné. NAHODA JE FAKT. --------------------------------- Z obrovského množstva náhod (náhodných pokusov, kde každý končí inak) vzniká zákonitosť (napr.:Gausovej krivky).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-09 00:33:13

Příroda, ať živá, či neživá, skládá se ze shodných stavebních kamenů.
Za stavební kameny přírody jsou prozatím považovány částice (pomineme-li duchovní sféru).
Částice se chovají dle zákonitostí, které buďto umíme, nebo (zatím) neumíme, případně umíme částečně popsat. Nedokonalost zde neexistuje. Chaos popsat neumíme, ale jako nedokonalý ho rozhodně označit nelze. A tudíž nedokonalost neexistuje ani na vyšší úrovni - nejsou nedokonalé ani evoluční procesy. Evoluce probíhá přesně tak, jak podmínky určí. To, že ne všechny tyto podmínky neumíme popsat, neznamená nedokonalost přírody, znamená to pouze nedokonalost našeho popisu. A tuto nedokonalost popisu označujeme za náhodu - něco, co neumíme vysvětlit. Zatímco fakt vysvětlit umíme. Tj. náhoda není fakt. Fakt je existence našeho nepoznání, tj. existence náhody, nikoli náhoda samotná.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-09 02:11:01

Náhoda je formou realizácie náhodnej možnosti, a tá je daná nielen vnútorne nevyhnutou povahou systému, ale aj okolnosťami času a priestoru; to, či sa realizuje, alebo nie, závisí nielen od rozlíšenej podstaty systému, ale aj od druhotných podmienok daného systému. _________________________________________________ Ak popis gravitácie nevieme podať alebo je nepresný nebudeme ho volať náhodou. Je to len neprávna interpretácia zákonitosti. A rozhodne nie je náhoda, že predmety na Zemi padajú vždy smerom do jej stredu. Evolúcia si výberom vyberá osvedčené postupy ale nie tie najlepšie. Na to by potrebovala vedomie a to nemá. ______________________________ Atomizovať vedomie ako produkt najvyššie organizovanej hmoty na základné kamene znamená dávať do rovnosti živú a neživú prírodu ako neživú formu. A to je tvoj základný omyl. ______________________ Ak nevieme vysvetliť pád predmetu do istej lokality a nevieme popísať pád zhodného predmetu do inej lokality za presne zhodných podmienok. Nebráni nám označiť nezhodu týchto lokalít ako náhodu a túto náhodu ako FAKT.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-09 10:31:18

"Náhoda je formou.." Proto jsem psal, že např. evoluce závisí na podmínkách. To, že některou z podmínek neznáme, nám umožňuje označit daný děj za náhodu. Nikoli gravitaci, protože tu, alespoň částečně popsat umíme. .......... Bavím se o základních stavebních kamenech (částicích), a tam se opravdu na živou a neživou přírodu nehraje. .......... "Ak nevieme vysvetliť pád predmetu do istej lokality....inej lokality za presne zhodných podmienok....označiť...ako náhodu " Jen s tím rozdílem, že přesně shodné podmínky neexistují - už jen třeba to, že se Země otáčí a obíhá okolo Slunce je změna podmínek v každém čase. Proto je nutné mezi všemi těmito změnami podmínek korelovat, a to zatím zdaleka neumíme.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-09 12:45:05

Zhodné podmienky skutočne neexistujú, za zhodné ich môžeme s maximálnym priblížením označiť ako subjektívni tvorcovia pokusu, ale objektívne zákonitosti prírody nám "predvedú" tie "druhotné podmienky systému, ktoré uvádzam vyššie a ty ich samozrejme prijímaš. (To k tomu pádu do istej lokality). _____ Tvoje tvrdohlavé atomizovanie na základné "kameny", ťa ženie do omylu, ktorý tvorí podstatu tvojho odmietania. Možno bude stačiť ak svoje závery postavíš z hlavy na nohy. Živá príroda (vedomý i podvedomý pohyb a vedomie) náhody utlmuje. Preto je vývoj entropie v živej prírode opačný ako v neživej. _____________________________________________ Náhoda je protikladom relatívnej nevyhnutnosti a spolu s ňou predstavuje nezastupiteľný moment v procese premeny reálnej možnosti na skutočnosť. NAHODA JE FAKT. Relatívna nevyhnutnosť je spôsob premeny reálnej možnosti na skutočnosť a náhoda je spôsob, ktorým sa relatívna nevyhnutnosť presadzuje v mnohotvárnych javových formách skutočnosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-09 13:27:37

Píšeš, že existují shodné podmínky, následně souhlasíš, že neexistují.
Mícháš náhodu s fakty - neznáš význam slov > koukni do slovníku, vygůgli si je.
Není žádné moje "vrdohlavé atomizovanie na základné "kameny"", to je fakt (na rozdíl od náhody :))!
Chceš tvrdit, že se skládáš z něčeho jiného, než jsou ve Vesmíru dostupné prvky (např. vodík, a k němu třeba dva kyslíky), potažmo níže pak částice?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-09 20:42:06

Ano, presne takéto reakcie od teba očakával. Tie zhodné podmienky ti priblížim na losovaní Lota a osudí z ktorého má vypadnúť 6 čísel. Ak by nebolo losovanie prebehlo za rovnakých podmienok, tak účastníci hry by protestovali (nebudem sa detailne vracať k druhotným podmienkam daného systému). _____________________________________________ Ja rozhodne nemienim popierať že sa skladám s niektorých chemických prvkov Mendelejevovej tabuľky, ale ony sú vo mne (živej hmote) usporiadané do inej kvality na rozdiel od neživej prírody. Kto z nás nezná význam slov???? _________________________________________________________ Náhoda je práve ten chýbajúci moment, ktorým sa relatívna nevyhnutnosť (určená základnými podmienkami systému) mení na absolútnu nevyhnutnosť (určenú základnými i druhotnými podmienkami systému). Je to forma, v ktorej sa relatívna nevyhnutnosť prejavuje v bezprostrednej skutočnosti. NAHODA JE FAKT!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-09 21:35:30

No vidíš, shodné podmínky neexistují a přesto účastníci neprotestují. Budete to tím, že neznají kvantovou fyziku, anebo znají, a akceptují fakt, že jsme zatím neodhalili podstatu turbulentních jevů (např. losování Sportky), a tak jejich výstup označujeme za náhodný - úplně stejné je to mimochodem u předpovědi počasí. ............ Jak to myslíš, do "inej kvality"? .... Význam slov? Tak např, zde: > http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/fakt-faktum .... > http://cs.wikipedia.org/wiki/Náhoda

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-09 21:36:59

Tedy zapomněl jsem, že to těm účastníkům také může být fuk :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-10 14:32:31

Milane, ty liško!
Chceš hádam povedať, že ak niekto odhalí "podstatu turbulentných javov", že bude hračkou predpovedať losované čísla 1. poradia hry LOTO do akejkoľvek budúcnosti a dokonca potvrdiť aj minulé ťahy?
Len proroci hovoria o udalostiach, ktoré sa ešte nestali. (Sú to tie 2%-tá, ktoré ich predpovede trafili, a o 98% zvyšku sa nehovorí. :-))
Je pravdou, že kvantovej mechanike nerozumejú ani vedci, ktorí o nej píšu (sami to priznávajú) ale to preto, že náhoda je FAKT.
Ak "Indeterminizmus" hovorí, že náhoda je bezpríčinná udalosť. S čím súhlasím, tak ty vyznávaš ako gnostik "Mechanistický determinizmus" a považuješ náhodu za nepoznanú príčinu.
Zákon zachovania potvrdzuje absurditu, teda bezpríčinný stav sveta, vesmíru a teda aj entity. Nemožno pripustiť prvú príčinu a z toho vyplýva, že večný pohyb je bezpríčinnou javovou formou. Náhoda je teda FAKT.
Vyvrátiť by sa ti to podarilo, ak by si vyvrátil dôkaz Zákona zachovania a tým jeho platnosť, alebo inak, zostrojil Perpetuum mobile. Veľa šťastia!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-10 15:18:49

Ešte som ti dlžný ozrejmiť tú inú kvalitu prechodom z kvantity, na príklade:
Platí zákon prechodu kvantity v kvalitu a opačne. ____________________________________
Napríklad rad parafínov CnH2n+2; rad normálnych alkoholov: CnH2n+2O; rad normálnych mastných kyselín: CnH2nO2 a mnoho iných. V uvedených príkladoch čírym kvantitatívnym pridávaním CH2 k molekulárnemu vzorcu vzniká zakaždým kvalitatívne rozdielna látka. Tu ako aj v prírodných vedách sa potvrdzuje správnosť zákona, ktorý objavil Hegel vo svojej "Logike", že sa číre kvantitatívne zmeny v určitom bode menia na kvalitatívne rozdiely. _________________ Vznikajú látky, ktoré vesmír nevie namiešať, a to kvantitatívnym pridávaním toho istého , vznikajú nové látky s rozdielnymi vlastnosťami - pretože vesmír vie vytvoriť iba nezmysly sebe vlastné. To čo dokáže človek so svojím vedomím vesmír napodobniť nevie, človek ale dokáže prísť na psie kusy hmoty.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-11 06:41:45

ádáš špatně. Logicky nemůžeš znát "výsledek", pokud neznáš podmínky. A ty doma od televize/rádia poznáš těžko. .. Vtip možná pak bude v důveryhodnosti takové hry.
...... Fajn, konečně jsi mi tvůj pohled vysvětlil.
...... Až najdu v mém životě něco bezpříčinného, možná tomu začnu věřit :).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Rene Mikolas,2015-05-11 11:00:45

Jedno ti nemôžem uprieť. Pozorne čítaš moje príspevky.
Tvrdenie veriacich, že každá príčina má svoj dôsledok vedie logicky nielen laických veriacich ale vôbec všetkých idealistov vrátane levelu filozofov k prvej príčine - k bohu.
Zákon zachovania hovorí o absurdite a teda večnom pohybe a teda čo sa príčiny týka vylučuje tú prvú a potom platí absurdita vyjadrená, tvrdením, že "každá príčina má svoju príčinu". V tom tkvie tá prvá "bezpríčinosť" tej náhody, lebo ona vytvára nekončiaci prúd náhod a tie vedú k ich premene - premene kvantity do kvality - teda do zákonitosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nepodkopávam vedu

Milan K,2015-05-12 07:51:34

Tvůj názor je filosofický, stejně jako můj. A filosoficky se dá diskutovat do nekonečna. Podle mě má vše příčinu, a čas je relativní. Díky tomu úspěšně padá ta tebou zmiňovaná "prvá příčina" (na vysvětlenou: když neexistuje čas, nedá se o něčem říct, že to bylo první). Můj názor o příčině zatím úspěšně podporuje pozorovnání okolního světa, kde se nic bez příčiny neděje, takže mám nějaký reálný základ :-)

Odpovědět

Josef Hrncirik,2015-05-03 16:06:47

Je to jen otázka kontextu.
V dobách pevné víry a kvalitního hladu mohl být i Cba všemi blahořečen až slaven jako nedostižně chutný misionář.

Odpovědět

a kolik Číňanů s tím souhlasí a platí církevní daň

Josef Hrncirik,2015-05-03 14:28:54

Odpovědět

Nikto neutečie do neexistencie

Viktor Abc,2015-05-03 11:46:50

ale mnohí vstanú, aby jedni žili naveky s Bohom v oslávených telách večným životom v radosti a pokoji a druhí taktiež vstanú na potupu a na večný hnus a to či chcú, alebo nechcú. Budú sa zodpovedať za svoje skutky a budú súdení podľa svojich skutkov mierou spravodlivého Boha.

Dan 12:2 A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus.

No tí, ktorí v pravde uverili v Krista, tak sú deťmi zasľúbenia:Ján 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Odpovědět


Milan K,2015-05-03 13:19:46

Kristus také, ale opomněl jsi Mohameda!
Hříšníků!

Odpovědět


Milan K,2015-05-03 13:21:41

Myslíš, že se oba dostaneme do stejného Pekla?

Odpovědět


Re: Nikto neutečie do neexistencie

Rene Mikolas,2015-05-05 23:05:30

Existovať nekonečne dlhý čas v tom oslávenom tele a pieť ódy na boha musí byť pekelná nuda.

Odpovědět

a odběr musí být prováděn ve sjednaných místech

Josef Hrncirik,2015-05-03 08:03:37

Odpovědět

energie vyřaduje platit předem za odběr a

Josef Hrncirik,2015-05-02 14:26:41

pojistky i neodebrání a odběr mimo termín

Odpovědět

Vojtěch Vavřička,2015-05-02 13:38:19

Nedá se změřit ? Ale dá, jedná se pouze o hormonální změny, které se odehrávají ve vašem těle.

Odpovědět


Milan K,2015-05-02 16:19:39

pocit tedy opravdu nezměříte :)

Odpovědět


Milan K,2015-05-02 18:02:58

Až dostatečně pokročíme s technologií, tak ho asi "změříme", stejně jako vše, co se děje v lidském těle.
Otázkou je, jestli tak daleko někdy dospějeme. Zatím na to kvantová fyzika neukazuje, spíše posouvá pomyslnou hranici dál a dál.
Ale pokud ano, jsem zvědav, jestli z výstupu z měřáku budete cítil to samé, jako z toho pocitu.

Odpovědět


Roman Beneš,2015-05-02 20:55:04

A jsou ty hormonální změny příčinou či následkem? Dokážeme podáním příslušných hormonů to těla vyvolat u člověka lásku, lítost, vinu, atd? Toho bychom mohli příslušně využít např. u zločinců, kdy správně namíchaným koktejlem z nich uděláme altruisty, kteří budou společnosti až do konce svého života oddaně sloužit!

Odpovědět


Milan K,2015-05-02 22:19:48

Na něco z těch pocitů stačí peníze, na zbytek drogy.
Jinak altruismus není pocit, a podle mě ani čistý altruismus za normální podmínek neexistuje.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-05-02 22:19:49

tie hormony a neutransmitery su dosledkom evolucie. takto to funguje. u tych co systemy prezitia nefungovali, umreli skor ako sa stihli rozmnozit.
z vraha altrustu nespravis, pretoze to nastavenie mozgu je generovane jeho DNA a formovane prostredim v ktorom vyrastal a ani jedno sa zatial zmenit spatne neda.
ciastocne by slo formovat spravanie kastraciou, cim by prudko klesla agresivita a tym nebezpecnost.

Odpovědět


Roman Beneš,2015-05-02 23:00:38

A co když se takový vrah otevře a dokáže změnit sám sebe zevnitř? Myslím, že i takový příklad by se v historii našel. Co změnilo jeho chování? Změnil své neurotransmitery a neurony, svou DNA nebo svou minulost? A co je evolučně výhodné na lítosti, sebeobětování a touze pomoci? Co to bylo za evoluční sílu, která donutila např. Františka z Assisi obětovat svůj život chudým a malomocným?

Odpovědět


Milan K,2015-05-02 23:28:06

Palo, jistě nejen mozkem a prostředím, ve kterém vyrůstal, ale také např. aktuálními okolnostmi - vyvíjíme se snad pořád.

Romane, bylo by dobré vést konkrétní diskuzi.
Vrah může být vrahem z nespočetně možných (třeba falešných) příčin, takže obecně o nějaké změně zevnitř těžko polemizovat.
Lítost, sebeobětování a touha pomoci může být výhodná sociálně, a i socializace je evoluce.
A o Františkovi z Assisi a jeho činech prokazatelně nic nevíme. Vždyť ani prokazatelně nevíme, jestli nelžou zprávy k dnešního rána :)

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-05-03 08:43:05

reakcia na aktualne okolnosti je ale dana vylucne genetikou a vyvojom pred tou aktualnou udalostou

Odpovědět


Milan K,2015-05-03 09:00:57

Čímž jste napsal, že člověk je pouze složitější počítač.
A to zatím ani zdaleka není jisté :)

Odpovědět


Roman Beneš,2015-05-03 09:10:33

To o tom vrahovi jsem psal pouze pro ilustraci, nezabývám se dějinami kriminalitiky, ale pevně věřím, že i taký případ se již stal.
O Františkovi z Assisi toho víme v základu dost a ostatně existují i jiné četné dokumentované příklady z nedávné minulosti, kdy se lidé z čistého altruismu obětovali.
Ano znám teze které hlásí tzv. evoluční etika - o tom, že altruismus vznikl přirozeným výběrem jako společnosti prospěšná vlastnost. A také to, že hybatetel vývoje je konflikt, který je trvalý a nezbytný.
Já ale věřím, že tomu tak nemusí být. Věřím, že člověku byly inherentně dány i jiné vlastnosti, které dokáží tyto evoluční mantinely prolomit. Takovou cestou je pro mne víra. Že je to síla skutečná, proměňující, cítím ve svém nitru.
Netrvdím, že člověk nemá DNA, neurony a neurotransmitery a ani, že se postupem doby nevyvíjel - to jsou zjevná již existující fakta, která věda pouze znovuobjevuje. Jen se snažím upozornit na skutečnost, že znalost těchto fakt člověka zevnitř nepromění. Znalost stavby atomu a jak ho rozštěpit může člověku pomoci ale také ho vyhubit - víra je pro mne silou, ukazující ne jak atom štěpit, ale jak toho využít.
Věda a víra u mne nejsou ve vzájemném rozporu, naopak se vzájemně doplňují. Jsou to dvě rozdílné ingredience, které dohromady tvoří svět, jaký by měl podle mých měřítek být.
A proto znovu tvrdím, že nepůjdu za svým knězem, abych se ho zeptal na přesný matematicko-fyzikální princip fungování mé duše - půjdu za ním, abych si uvědomil, že víra a touha být lepším člověkem má hlubší smysl.

Odpovědět


Milan K,2015-05-03 10:31:29

Myslíme si, věříme, že víme (např. v pravdivost textu o Františkovi).
Diskutovat o zbytnosti konfliktu je podle mě mimo. Konflikt je evoluční výdobytek (přetít) a když něco v přírodě JE, tak jaképak diskuze. Je nezbytné, aby zebra měla pruhy?

Víra je a bude, protože nikdy nebudeme vědět všechno.
Proto mezi ní a vědou nemůže být rozpor.
A asi každý v něco alespoň trochu filosoficky věří (Boha, materialismus, atd..).

Pokud píšete o změně člověka zevnitř, asi máte na mysli duševní změnu. Ta ale přeci probíhá u každého člověka.
Netroufám si posuzovat, jestli Vás vaše víra v Boha duševně změnila více, či méně, než mě třeba naše dosavadní ne/znalost Vesmíru.
Víra je osobní věc, projevuje se v nás podle toho, jací jsme, jak jí cítíme my, a je neměřitelná (alespoň zatím - zaplaťpánbůh :-) ).

Odpovědět


Roman Beneš,2015-05-03 16:19:57

Ano, duševní změna probíhá v průběhu života u každého člověka. S tím souhlasím. Pokud si ale mohu dovolit osobní pohled, myslím si například, že zrovna v mém případě mě víra "nutí" přemýšlet nad věcmi, nad kterými mí většinový nevěřící vrstevníci mnoho nepřemýšlí, a to způsobem, jakým oni nepřemýšlí. Je to ten vnitřní dialog, který vás "cvičí" a posouvá dál. A že se potom v některých otázkách mé názory liší od názorů mých vrstevníků zažívám na vlastní kůži.
Víte průměrný zajištěný člověk, žijící v dnešním blahobytu, si zřídka klade otázky morálky, pomoci ostatním, odpuštění, pokory, a jiná nepopulární témata. To brzdí v rozletu - úspěšný jedinec dnes potřebuje mít soustředěnou mysl na sebe, být sebevědomí, moc si nepřipouštět. O otázkách ohledně morálky, dobra, viny, atd. začíná uvažovat až v krajních situacích (těžká nemoc, smrt, vážné problémy v rodině, v podnikání, ...). Víra mi tyto otázky, a nejen tyto samozřejmě, předkládá a zároveň mi nabízí odpovědi a ujištění, že i ty trable mají svůj hluboký smysl. Svou myslí a vůlí se snažím prolomit ty zákony evoluce o kterých zde někteří píší a dělá mi to, odpusťte, dobře.

Odpovědět


Re:

Milan K,2015-05-04 12:12:36

Nikdo nepřemýšlí stějně, tj. nikdo se nevyvíjí duševně stejně (Severní Koreju z tvrzení vynechávám, tam se mi to zdá podezřelé).
Uznávám, že někteří lidé mají spíše pohled "dokud to šlape, je mi to fuk".
Tento se však vztahuje nejen k úzce specifikovanému prostředí (blahobyt), ale ke každému prostředí (napříkladů je nepočítaně) i fyzickým dispozicím (temperament, inteligence), atd.. Vámi nastíněná morálka, dobro, vina je u každého jiná - opět (zatím) neměřitelná (stejně jako víra).
To, že Vám víra předloží nejaké otázky k zamyšlení neznamená, že to platí komplexně. Někdo si takové otázky pokládá i jako nevěřící, a naopak věřící si tyto otázky nutně pokládat nemusí.
S odstupem vzato pak má náboženská víra zdroj v lidmi napsaném textu.
A lidmi napsaných textů, hodných k (i hlubokému) zamyšlení, je počítaně.

Odpovědět

Dvoje pojetí duše ve filosofické tradici

Karel Pstružina,2015-05-02 11:03:51

Ve filosofické tradici nalezneme dvoji pojetí duše:
1) duše po smrti neztratí svou identitu a platonský čeká v Hadově říši na znovuvtělení, přičemž si sebou přináší poznatky o ideách, takže poznávání je rozpomínáním se na život mezi ideami. Platón rozeznával trojjedinou duši a nesmrtelnosti se dožívala jen duše rozumová.
2) v návaznosti na Aristotelovské pojetí Ibn Rušd (Averoes) rozpracoval duši jako energetické, oživující pole, z něhož se vždy kousek odštěpí a oživí nově vznikající bytost, přičemž si opět nese sebou některé apriori. Po smrtí se duše opět v energetickém poli rozplyne, a obohatí toto energetické pole o to, co v životě prožila, takže není žádná starost o počet a vyčerpatelnost, nebo nevyčerpatelnost duší.
Zdravím,
Pstružina Karel

Odpovědět

Desatoro a nespomenieš Božie meno nadarmo

Anton Matejov,2015-05-02 08:58:19

Čo ak sa my zahráme na stvoriteľa teda boha. Napríklad stvoríme život s naších PC. Asimov už na to myslel a stvoríl zákony robotiky.
„Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo.“
„Robot musí poslechnout člověka, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním zákonem.“
„Robot se musí chránit před poškozením, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.“
Na linku http://vtm.e15.cz/aktuality/zakony-robotiky-kdyz-i-bohove-maji-strach
padali takéto úvahy...Pokud bude mít robot pouze základní inteligenci, musí dodržet druhý zákon a poslechne člověka. Lano přeřeže a člověk či lidé na mostě v důsledku pádu zemřou. Místo lana a nože si představte i jiné oblasti, třeba vaření jedovatých hub či vložení neizolovaného elektrického topení do vany, protože neteče teplá voda. Pokud zůstaneme u lanového mostu, můžeme si představit situaci zraněného člověka a poškozené konstrukce. Robot nesmí svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo, takže přispěchá na pomoc a most se tíhou zhroutí...
...V případě robotů a zmíněných zákonů robotiky se tak přirozeně snažíme vytvořit určitá pravidla, podle kterých se budou muset chovat a tím poslouchat naše zákony. My jsme jejich stvořitelé, jejich bohové. Problémem ale je, že tyto tři jednoduché zákony rozhodně není možné v reálných podmínkách nasadit.

Když se bude jednat o jednoduché stroje, tak jsou zbytečné a pokud to budou inteligentní roboti, nedovolí jim to udělat takřka cokoli, co by mohlo v určitém důsledku znamenat ohrožení člověka či dokonce lidstva. Mezi další zákony patří i to, že robot se musí vždy prokazovat jako robot, nebo že robot musí vědět, že je robot.

Ale všichni víme, jak to dopadá se zákony. Upadají v zapomnění a především se porušují. Je mylné si myslet, že roboti budou inteligentní maximálně „tak akorát“ aby poslouchali, učili se, pracovali, tvořili a zároveň nebyli schopni uvědomit si sebe sama a vytvořit vlastní názor, spojit se a postupně se vzbouřit našim zákonům...

Porozmýšľajte teda čo bude robiť ľudstvo ak stvorí život s naších čoraz lepších PC, aby ho kontrolovalo.Čo ak získa kontrolu nad takou megašpehovaciou a archivovaciou sieťou NSA, rozoštvú nas v tretiu svetovú? My budeme mať s nich strach a preto im stvoríme nejaké zákony. Tí umela inteligencia nemusí byť dokonala, mať rovnaké citenie, potreby!
Najlepšie ak im vôbec zabránime ak budú uvažovať o ľudoch ako stvoriteľov aby nám neurobili prevrat. Vzápäti ten inteligentý život sa bude báť nás, že si snihc robíme otrokov, alebo ich vypneme-ukončíme dočasne ich život na tomto svete.
Vytvoríme im asi aj zákon po vzoru desatora!
Nespomenieš ľudstvo nadarmo!
Druhý príklad môže byť, že sa im skryjeme, vytvoríme pre nich imaginárny svet. A tak zabezpečíme, že nám napríklad neurobia prevrat,inak neublížia. Neskôr môžeme s nimi komunikovať ak splnia nejaké kritéria. Napríklad umením spolunažívania medzi sebou,medzi ďalšou umelou inteligenciou.
A tam je asi Fermiho paradox s vyspelými civilizáciami, alebo dajme tomu možno aj mlčaním nášho stvoriteľa.
Teoretický teda možné!
A niekto tu spominal hardwer. Nuž napríklad už dnes sú pokusy vypestovať cez genetiku orgány, s ktorými nás bude možno obnovovať. Protézy, okuliare, umele srdcia už nahradzujeme. Čo sa týka neuronov. V Informatike sme sú ešte v začiatkoch asi 60 rokov. Kvantová fyzika pripúšťa mnohé paradoxy. Nás svet prevratili mnohé nanotechnologie a z nich mobily. Nanotechnologie a mikrosvet sme ešte slabo pochopili. Ale už vyvíjame aj kvantové počítače! Takže napríklad brilantný fyzik a matematik v súčasnosti Penrose tvrdí, že naše informácie sa ani po smrti nestrácajú! Ďalej som tu uvádzal možnosť holografického vesmíru a podobne.
Môj cieľ nie je presvedčiť tu ateistov, náboženský ľudí. Môj cieľ je teoretický naznačiť že obidve možnosti sú možné, a existujú aj iné, ako Boh sa na nás mohol vykašľať, dočasne skryť, stvorili, alebo nejako zasiahli do našej historie mimozemské civilizácie!

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-05-02 09:07:37

hypoteticky je asi moznych omnoho viac veci ako si vie clovek predstavit. problem nieje hypoteticka predstava boha, ta je v poriadku a legitimna. problem je to, ze veriaci su 100% presvedceni, ze tato hypoteza je 100% spravna a staci im na to 0 dokazov. to je ten problem.

Odpovědět


Milan K,2015-05-02 10:46:07

Palo > 100% přesvědčení > problém

Nepřehánějte.
To byste zemřel na stres.

Jsou věci pozemské, které výdy většina znás přeci vůbec neřešíme, to jest jsme 100% přesvědčeni o tom, že nastanou/nenastanou (např. příští nadechnutí, zítřejší východ Slunce).
A tutíž není důvod pochybovat o těch nadpozemských (pokud to zrovna není má záliba, zaměstnání, apod.).
Pochybovat o všem, to je mimo lidské schopnosti.

Odpovědět


Roman Beneš,2015-05-02 10:46:29

Paolo,
a co když věřící ten důkaz mají? Možná, že když se otevřou, uvěří, něco cítí, něco je proměňuje. Když se zamilujete, dokážete to změřit? Asi ne, viďte. Ale víte, že jste zamilovaný.

Odpovědět


Milan K,2015-05-02 16:49:53

Romane, pokud u zamilovanosti napíšete "dokážete to změřit", a neuvedete o jakou rovnu se jedná, konflikt pokračuje.
Materialisté (a trolové, abych je neopomenul) totiž okamžitě myslí materiální rovinu, ve které i podle mé logiky patrně jde/půjde změřit vše.

Odpovědět

Nekonečnost nezaručuje opakování

Stanislav Brabec,2015-05-01 23:12:59

Navíc nekonečnost vůbec nezaručuje opakování, jak je mylně tvrzeno v článku. Mohou existovat systémy, které jsou nekonečné, a přitom v nich nedochází k opakování.

Odpovědět


Nekonečnost pozorování, tj. vnímajícího vědomí

Josef Hrncirik,2015-05-02 09:06:12

vyžaduje nekonečnou spotřebu dokonce "volné energie"!, nutné minimálně k zápisu a opakovanému čtení informace.
Jinak vědomí aktuálně neví, tj. spí, zaváhalo, je neinformováno, ... je teoreticky, prakticky či fakticky mrtvé.
Prostě i vědomí je kvantováno.
Nekonečné vědomí pak spotřebuje nekonečné množství volné energie, tj. nerovnovážné hmoty.
Co bude vnímat až mu dojde volná energie, tj. vše se dostane do rovnováhy?
Bude mu v Duši hučet tepelný šum bodu Omega, nebo si dá repete s Novým Big Bangem?
Je to opakování nebo jen restart Windows9?

Odpovědět


Milan K,2015-05-02 10:57:10

Josef Hrncirik > Zatím zdaleka přesně (materialisticky) nevíme, co to energie je.
Třeba je energie inteligentní a vnímá :-)

Odpovědět


ano, je- li dodávána do vhodných a zaučených

Josef Hrncirik,2015-05-03 08:07:17

struktur

Odpovědět

Matěj O,2015-05-01 17:58:30

Milan:

Jako třeba pan Grygar, který má svojí show na zesměšnění pomatených lidí, ale sám věří v imaginárního kamaráda?Jinak jsem kovaný skeptik.

Kdybyste si poslechl něco od zmiňovaných lidí, věděl byste že staví na aktuálních poznatcích o lidském mozku, které se výrazně zlepšily od té doby, co vzniklo např. křesťanství.


Roman:

Láska (libovolného druhu) a touha (reward systém v mozku) jsou vysokoúrovňové jednoslovné aproximace aktuálního vnitřního stavu mozku. Na nižší úrovni to je specifické komplexní spojení neuronů a koktejl neuromodulátorů.
Jestli někdo pozná, jak přesně fungují qualia (to že něco specificky cítíte jako lásku nebo červenou barvu ve vaší mentální rovině), budou to týmy neurovědců, ne náboženství.

Aktuální stav klubka myšlenek, které nazýváme člověk rozhodně nebude nic úžasného a určitě se to bude dál vyvíjet. O možnosti jiných vyspělejších civilizacích ve vesmíru a proč nás zatím nekontaktovali, viz google a fermiho paradox.

Smyslem mého snažení bylo nastínit mnohem racionálnější a zajímavější cestu k objevování smyslu života a toho jak funguje naše mysl.
Jestli vás to nepřesvědčilo hledat odpovědi (nebo spíš správné formulace otázek) jinde, asi to už je jen plýtvání časem, který můžeme každý vložit studiu své cesty.

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 18:48:30

Matěj O > Kovaný skeptik nebudete, když se stavíte proti dogmatům a sám je přitom zastáváte (viz předchozí diskuze např. o tom "naivní a mylná cesta").

Ano, zmiňovaní lidé staví na aktuálních poznatcích o lidském mozku.
A co? To je věda, ta se vírou nerozporuje, jak ostatně dokazuje např. zmiňovaný (věřící) DSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc..

A k tomu níže ... takže např. venku vidíte namísto stromů hromadu aproximací?

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 20:40:48

oprava: *se s vírou nerozporuje

Jinak zatím dogmaticky napadáte náboženskou vírou více, než nastiňujete jiný, svůj pohled na smysl života a fungování mysli.
A mě vadí jakékoliv dogmatické napadání čehokoliv.
Ostatně v této diskuzi nejčastěji zastávám víru a náboženství (protože je nejčastěji napadána), přitom sám k němu rozhodně neinklinuji.

Odpovědět

Já si představuji peklo jako katolická církev nebe

Karel Rabl,2015-05-01 17:17:50

protože představte si s omezenou vlastní duší cestovat, bez aut, letadel, prostě jen tak myšlením, nemít nikdy hlad, nic Vás nebolí, bez emocí se potkáváte s podobně "postiženými" dušemi někde jsem četl že existuje tam nahoře 5 pohlaví po sto letech vás jedno přestane bavit máte druhé ale po pětistech letech jste bez "sexu" co dál začnete si přát zapomenout, to nemůžete zemřít možná také ne snad se vrátit do "omezeného prostoru" někde na nějaké planetě, třeba jako obyčejná moucha.....

Odpovědět

Radka Sladká,2015-05-01 14:29:01

Vhledem k tomu, jak snadno je pro dnešní farmaceutický průmysl vyrobitelná radost v živém mozku, nevidím důvod, proč by věčně žijící duše nemohli mít zabudovaný mechanismus blaženosti z čehokoli, co právě dělají. I kdyby to byl pobyt ve večném chladném prázdnu. Kromě toho, mohou duše i těla po smrti existovat mimo náš vesmír, na místě, kde platí úplně jiná pravidla. Tráva je tam věčně zelená a šumí a každé ráno vychází slunce a večer zapadá a nesmrtelné duše zažívají den co den nekonečněkrát radost z pohledu na tu krásu. A kromě toho ženské si můžou povídat :-)

Odpovědět


ŠKODA!

Milan K,2015-05-01 16:26:47

Na založení církve jsme už propásli tu nejvhodnější dobu, mám ten dojem ... :-/

Odpovědět


Taky mě to napadlo

Jiri Matus,2015-05-01 21:17:09

LSD ... tím by se dalo zabít pár století v nebi ;-)

Odpovědět

Antikatecheta bude losovat u věřícího, zda již k

Josef Hrncirik,2015-05-01 13:13:53

věku povolená indoktrinace má začít katechetizací pravou vírou prováděnou antikatechetou a provede ji. Jde jen o nanejvýše spravedlivé pořadí při ztrátě ideologického pelu.

Odpovědět


Vždy je třeba slyšet i druhou stranu sporu, tj.

Josef Hrncirik,2015-05-02 08:09:52

ne svou katechetizaci musí provádět druhá strana sporu, tj. "antikatecheta".
Pořadí výkladů musí začít jako holandská dražba, tj. od v daném případě nejméně populovaného názoru.
Nechte maličkých přijíti ke mě (a já je naprogramuji (zindoktrinuji)).
Každý musí mít možnost ochutnat i konkurenční produkt, což např. KKC striktně zakazuje.
Indoktrinuje pochopitelně celá sociální a ekonomická skutečnost, tj. historie, ze které prakticky není úniku, kromě řízeného ÚSTR.
Proto se indoktrinující snaží získat monopol ve školství, sdělovacích prostředcích, cenzurovat a potlačovat jiné názory a jim nevyhovující informace.
Hranice Jordana Bruna a Mistra Jana ještě dýmají.

Odpovědět

problém nejsou věřící a nevěřící

Josef Hrncirik,2015-05-01 11:28:54

Problémem jsou věřící a nevěřící psi.
Problémem je kdo rozhodne správně a rychle zda věříte správně, případně zda nevěříte příliš málo nebo moc. Najít a provést sankce je pro pouhého hříšníka vždy čistá radost.
Není lepší se těmto problémům včas vyhnout tím, že indoktrinace bude mládeži nepřístupná?

Odpovědět


:-D

Milan K,2015-05-01 11:58:24

Správně, indoktrinujme zákaz indoktrinace (vzhledem ke kontextu nejspíš náboženské)!

Odpovědět


šlo o pouhý posun termínu mudžahedíne

Josef Hrncirik,2015-05-03 08:20:53

Odpovědět

Zajímavý je názor z obr. hinduismu a budhismu:

Josef Hrncirik,2015-05-01 10:18:33

Reinkarnace duše hladce překonává i problémy se sériovým přenosem YY, avšak duchovno definitivně uhyne a mizí ve svatém otci.

Odpovědět


jak vidno v barvách zříti, toleruje se i přenos XX

Josef Hrncirik,2015-05-02 08:12:20

Odpovědět

k 30.IV.7:05

Josef Hrncirik,2015-05-01 09:57:36

Věřím v Boha Otce Všemohoucího (nejen) Trojjediného.
Vše ostatní z toho automaticky vyplývá cestou železné mathematické logiky.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-05-01 10:26:38

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mental_disorders najdes sa?

Odpovědět


Máte nesporně pravdu. Stačí pouhé věřím.

Josef Hrncirik,2015-05-01 10:54:20

Odpovědět

Však to mají řádně předplaceno z církevní daně

Josef Hrncirik,2015-05-01 08:42:07

a také každý rok z věčnosti bude řádně zdaněn, neboť co jest císařovo --- císaři. Amen.

Odpovědět

ne vždy je věda vědou

Petros Pd,2015-05-01 00:09:00

Např. evoluční teorie je nejlepší příklad - ignoruje extrémní nepravděpodobnosi jejich údajně nahodilých změn a vydává je jako argument proti bohu.Přitom víra má jen jedednu netestovalelnou hypotézu (existence věčné entity) a lépe tak projde occamovou řitvou něž materialistická evolue která má netestovatelných hypotéz stovky.

Odpovědět


Z Z,2015-05-01 00:51:39

"Viera" - asi tým myslíš konkrétne kresťanskú - alebo len nejaký jej podtyp. Jej "hypotéza" je naozaj netestovateľná a ešte aj vrcholne nepravdepodobná. Prečo to má byť konkrétne jedna "večná entita" (aký "vedecký" názov pre obyčajného Boha) a nie viac Bohov, či všemocné lesné víly? A ktorá konkrétna z tých stoviek "materialistickoevolučných" teórií je "netestovateľná? Nie len v súčastnosti, ale v príncípe, rovnako ako netestovateľný Boh.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-05-01 10:25:30

extremne nepravdepodobne javy sa deju celkom bezne.
to ze clovek nedokaze vesmir ponat(extremnu velkost, cas, podmienky, pravdepodobnosti) je iba dosledom toho, ze vacsinu vyvoja sme boli opicky v pralese a nasa celodenna starost bola lov potravy na stromoch a nie kvantova fyzika.

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 11:06:33

Petros Pd > A na to jste přišel kde, že evoluční teorie má něco proti bohu?

Odpovědět


Evolučná teória nemá nič proti bohu

Viktor Abc,2015-05-01 17:24:10

ktorého tak uctieva. Jej "otcom" je "samoorganizujúca a večná hmota a duchom náhoda".

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 17:29:39

Viktor Abc > Už zase? Evoluční teorie boha neuctívá.

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 17:39:32

Viktor Abc > Ale soudě i podle tebe s tím počítá :-)

Odpovědět


Viktor Abc,2015-05-03 00:00:41

Evolučná teória má predsa svojho boha, no a mnohí v neho veria a to najmä popierači práveho živého Boha - Stvoriteľa. Problém je v tom, že tá samoorganizujúca hmota nie je živý boh, ale len stvorenie - mŕtva hmota. Niekedy ľudia taktiež uctievali stvorenie, ako napr - sĺnko, mesiac atd. No a evolučná teória učí o samoorganizujúcej hmote a náhode ako o bohu, len ho tak nepomenováva, no podstata je tá istá. Uctievate ju a klaniate sa jej, no a vedci sú apoštolmi novej viery - viery v hmotu a náhodu.

Odpovědět


Milan K,2015-05-03 00:30:09

Nesmysl - "samoorganizujúca hmota". Samo, se ani dítě nepokaká (což ale nutně neznamená, že se pokaká když chce Bůh).

Už jinde v jiné diskuzi jsi něco podobného psal, já ti argumentoval, že stále nesmyslně pleteš materiálno s duchovnem (evoluce materiální. Bůh duchovní).
No a tebou zmiňovaná náhoda je o matematické pravděpodobnosti (je také pravděpodobné, že se to dítě dříve, či později pokaká po jídle - pokud se ovšem dříve nepokaká z vůle Boží).

Odpovědět


Viktor Abc,2015-05-03 10:57:28

Odkedy materializmus, ateizmus počíta s duchovnou rovinou? Pre ich zástancov neexistuje, aj keď oni sami seba - svoje JA nezaprú, no Boha ako Stvoriteľa neustále. Nezaprú ani svoje autorské diela a ako len bojujú za svoje autorské práva. No právo Stvoriteľa na svoje vlastné Stvorenie popierajú a to tým, že ho vylúčili ako Stvoriteľa celého vesmíru, zeme a všetkého čo je v nich. Pre nich ako keby neexistoval, hoci sa potkýňajú o jeho diela, chodia do prírody a užívajú si tejto krásy, ktorá je dielom jeho rúk a súčasne ho zapierajú. Niekedy ľudia nevideli tak detailne to všetko čo Boh stvoril. No beda tým, ktorí to všetko vidia a popierajú ho.

Materiálno je odrazom duchovného. Aj Kristus často duchovnú rovinu vysvetľoval v podobenstvách na bežných skúsenostiach človeka, pretože duchovná rovina je ťažko zrozumiteľná telesnému človeku a často ju nevníma.

Odpovědět


Milan K,2015-05-03 13:16:18

Viktore, i ateismus s duchovní rovinou počítá, měl by sis o tom něco zjistit.

Tvé názory jsou pro dnešní křesťanství značně zastaralé.

Například katolická církev již delší dobu uznává, že Bibli nelze brát doslovně, ale v kontextu doby, kdy byly jednotlivé texty psány (nebyl dnešní vědecký pokrok).
A jasně odděluje víru od materiálního světa.
Sám kardinál Duka na toto již mnohokrát upozorňoval.
(např. zde http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273035).

Odpovědět


Viktor Abc,2015-05-03 20:27:23

Ak ateizmus počíta s duchovnou rovinou, tak prečo nepočíta s Bohom? Predsa Boh je duch.

Dnešné kresťanstvo, včerajšie kresťanstvo, tak to sú čo za pojmy? Kresťanstvo je len jedno a to práve to, ktoré sa drží učenia Ježiša Krista v Pravde. Všetko ostatné nie je kresťanstvo, aj keď sa nálepkuje ako kresťanstvo. V Božích očiach je to všetko podvod! Boh je rovnaký a jeho Slovo je večné a nemenné. No a tie samozvolené náboženstvá si to Slovo Božie prispôsobujú a teda sú to nariadeniami ľudí so zmesou tradícii a klamstva. To nemá nič spoločné s pravým kresťanstvom a teda z vierou v Božie Slovo. Je to priepastný rozdiel veriť v prispôsobené učenie – náboženstvo človeka a veriť Slovu Božiemu, ktoré je nemenné a je Pravda a život. Predsa sama Biblia hovorí: Mar 7:7 Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. No a tie náboženstvá všetky do jedného sú nariadenia ľudí, so zmesou ľudských tradícii, podvodu s väzbami na svetskú a politickú moc, aby to vyhovovalo mocenským a ekonomickým záujmom určitých skupín ľudí. Neučia, že Boh nás už spasil z milosti skrz vieru v Krista a to bez zásluh a zdarma, ale učia ako sa spasiť vlastným úsilím skrz ich prispôsobené učenie, aby ta inštitúcia mohla vo svojej podobe existovať a profitovať, lebo pohnútky ich srdca sú ďaleko od Boha.KOl2 23Čo má smysel v múdrosti v samozvolenom náboženstve ...

Biblia používa často obrazný slovník no nie vždy. A preto je dôležité to vedieť rozlíšiť. Komu dáva Boh rozumieť, ta ten porozumí.

Katolicizmus a jemu podobné predsa nereprezentujú pravé kresťanstvo.

Ten, kto reprezentuje pravé kresťanstvo je Kristus - jeho Slovo! On je živý a nie mŕtvy. Keď je teda živý, tak aj jeho Slovo - učenie je živé a preto nepotrebuje, aby ho žiadna inštitúcia vytvorená hriešnym človekom, alebo nejaký hriešny človek zastupoval.

Potom to aj tak vyzerá s falošným kresťanstvom, ak sa namiesto Boha posadí hriešny človek a vydáva svoje slovo, akoby to bolo neomylné Božie Slovo. Biblia falošné kresťanstvo predpovedá a pomenúva ho pravým menom.

Odpovědět


Re:

Milan K,2015-05-04 12:28:03

"Komu dáva Boh rozumieť, ta ten porozumí."
Tímto jsi popřel svobodnou vůli.
Tedy i tvá předchozí trvzení např. o tom, že stačí přijmout Boha.
Nevěřící za to, že nevěří nemůžou, je to Boží vůle.
Pak tedy není o čem diskutovat :)

Odpovědět


Re: Re:

Viktor Abc,2015-05-04 21:33:00

Neveria, lebo nie sú z Kristových oviec, a tak nebudú ospravedlnení v Kristu.Ján 10:26 ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal. To, ale neznamená, že nebudú súdený podľa zákona – podľa svojich skutkov. Takže každý za svoje skutky môže.

Kto uverí je konštatovanie. No a ďalšia otázka je ako to, že niekto uverí. Čo tomu predchádza, že sa rozhodne uveriť.
Boh sa rozhoduje ešte predtým, ako sa rozhodujeme my. Boh stojí nad vôľou všetkých bytostí a čo chce to sa aj stane. Ak by to tak nebolo, tak Boh by nebol zvrchovaným a všemocným Bohom a logicky by nemohol uskutočniť žiadny svoj zámer.

Pr 16:9 Srdce človeka vymýšľa svoju cestu; ale Hospodin riadi jeho krok
„Ján 15:16 nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo“.
Ján6 37Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.
Ján6 44Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Ako sa bude bezbožný človek rozhodovať vo svojej "slobodnej" vôli? Jedine v rámci svojej bezbožnosti! Je to rámec a otroctvo hriechu, ktorý plodí smrť!

Človek je duchovne mŕtvy, lebo neverí v Slovo života - Slovo Božie a neverí preto, lebo je duchovne mŕtvy. No a mŕtvola sama od seba neožije. Z tohoto bludného kruhu sám od seba svojou vôľou nikdy nedostane. Ten počiatok nového duchovného života v Kristu, teda tu iskru zapaľujúcu život v srdci človeka činí Boh svojim oživujúcim zásahom. Ináč to nie je možné! Boh pretne ten bludný kruh, z ktorého by sme sa sami v žiadnom prípade nedostali. Človek v tomto oživenom stave srdca porozumie a uverí. Uvidí sa v pravom Božom svetle a tak Božou mocou dôjde k premene. Boh mu vymení “kamenné“ srdce za “mäsité“. Túžba nového oživeného srdca je nasledovať Božiu vôľu.

Tu nejde o žiadne donútenie, alebo otroctvo, ale ide tu o zmenené vnútro človeka, ktorý už dobrovoľne z lásky k Bohu túži oslavovať Boha svojím životom a vôľa ktorá je vykonávateľkou túžob, to premietne do takého života, ktorý je v súlade s Božou vôľou. Takáto túžba, by sa v duchovne mŕtvom srdci nikdy nezrodila. To Boh sa nám dal nájsť – poznať v Kristu. Zapálil svetlo života v našom duchovne mŕtvom srdci, aby sme porozumeli a uverili Jeho Slovu. Aby sa ukázala viera v Krista, že je vierou, tak sa vždy prejaví na ovocí Ducha a skutkoch viery.

Mat 7:18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie.

Nie je ťažké pochopiť obyčajnú záhradkársku logiku. Nie je predsa možné, aby strom niesol ovocie, ktoré by bolo v protiklade k povahe jeho koreňa a teda celého stromu. Ak je koreň zlý, tak je jasné, že aj celý strom je zlý a ponesie zlé ovocie.

A preto Ježiš hovorí :Mat 12:33 Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí.

Človek je ako strom. Koreňom je jeho srdce, a nie vôľa sama. Neexistuje žiadny možný spôsob, ako by sa vôľa mohla rozhodnúť niesť ovocie, ktoré je v protiklade k povahe jeho koreňa. Ak je koreň zlý, strom zákonite ponesie zlé ovocie.

Preto človek je ako niekto, kto stojí pri svoje pokladnici. Nie je možné, aby vybral čisté zlato z truhlice, ktorá je naplnená len zhrdzaveným železom. Obsah srdca určujú slová a činy, ktoré je možné vyniesť. Vôľa pre svoje rozhodnutia musí siahať do srdca. Preto každá myšlienka, slovo a skutok bude mať povahu toho, čo je uložené vo vnútri – v srdci.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Milan K,2015-05-05 11:15:47

Bible je dobře napsaná knížka. Dá se v ní najít vše.
Jednou jsi napsal "Komu dáva Boh rozumieť, ta ten porozumí." a to jasně znamená, že svobodnou vůli - podle tvého výkladu - nikdo nemá.
Tj. za tebe mluví Bůh, za mě mluví Bůh. Bůh se hádá sám se sebou. S kým jiným by se také hádal, když je Jediný.
Sejdeme se v pekle, Amen. :-)

Odpovědět

za život několikrát umřem!

Petros Pd,2015-04-30 23:56:38

Zhruba každých 10let se kompletně zregnerují a vlastně umřou a znovu narodí všechny buňky v našem těle, i v mozku, takže já jem někdo jiný než já před 10ti lety, zemřel jsem tedy a vzikl někdo jiný, jak z toho ven když si připadám že jsem to sále já? Prostě jen sytém software a hardware, duše jako software může ožít pokud má na k dispozici příslušný hardware(možná i jný ež mozek), a to i ve množenémpočtu a s pozměněnými prnnými parametry. Pokd jsou tyto parametry velmi podobné (u dvojčat), pozorujeme schopnosti telepatických propoení která nemají zřejmě nehmotný charaktr a odehrávojí se v dimeni duchovna.

Odpovědět


úplný souhlas

Pavel Foltán,2015-05-01 02:00:46

@ Petros Pd 30.04.2015 v 23:56
Máte naprostou pravdu, vaše uvažování je na úrovni desetiletého dítěte a dál ne a ne pokročit.
Jaké hranice jste si nastavil, takové je máte.
(jen ten 'češtin' ještě není ani na 10 roků)

Odpovědět


Neurony nemaji schopnost regenerace

Jiri Matus,2015-05-01 21:09:21

Takže Vás mozek (ani můj) se neobměňuje. Pokud vím, tak pouze výběžky mohou při poškození "dorůst" ale pokud je poškozen neuron sám, jeho konec je definitivní.
Pokud se mýlím, rád se přiučím, stačí odkaz.

Pokud, ne, tak je to klasický příklad demagogoie, kdy vám Váš kněz řekne, že buňky se obměňují (nejspíš toto tvrzení obrazně dokáže odlupováním a obnovou kůže) a to znamená, že i mozek se vám po čase vymění. Jenže Vám zatají, ať už úmyslně či ne, že neurony tuto schopnost nemají.

Ale to je vpohodě, Tento trik používají všechny ideologie, náboženské a politické obzvlášť :-)

Odpovědět


:)

Milan K,2015-05-01 21:55:14

Jiri Matus > Ovšem pokud se tak prokazatelně neděje, pak není korektní namísto obecného "někdo", používat "Váš kněz".
Pokud ano, rád se přiučím, stačí odkaz.

Odpovědět


Mate pravdu Milane,

Jiri Matus,2015-05-02 02:23:07

prokazatelně nevím, kdo to Petrosovi řekl. Tedy kněze beru zpět, a správné je tam "někdo řekne" ;-)

Odpovědět


Mozek se může regenerovat

Borek Zanda,2015-05-02 09:16:53

Každá buňka, i neuron se "regeneruje" expresí DNA, tj. tvorbou proteinů. Neuron dokonce svou DNA modifikuje. Regenerací celé tkáně se obvykle myslí nahrazování starých buňek novými. I to mozek umí, ale dělá to jen z vážných důvodů, při rozsáhlém poškození, protože je problém nové neurony vhodně zapojit. V malé míře se nové neurony tvoří při ukládání nových informací.

Odpovědět

Nepochopené nekonečno

Lukáš Fireš,2015-04-30 23:15:50

Na úvod bych rád podotkl, že mám svou vlastní víru a označil bych se spíše za eklektika (ten, co si vybírá).

Četl jsem již několik kapitol a u všech jsem měl stejný pocit: anti-víra aneb víra, že víra je špatná. Zní to dostatečně absurdně a zřetelně? Bohužel (nebo Vesmíre-žel?) to celé vyznívá jako boj jednoho fanatika proti druhému (ano, myslím to zcela vážně, fanatik rádoby-vědy proti fanatikovi rádoby-zbožnosti).

A teď trochu matematiky: důsledkem nekonečna v žádném případě není, že nesmrtelné bytosti skončí s absolutním poznáním a strnulostí všehomíra, kde všechno znají a všechno již viděli. 1+1=2, 2+1=3, 3+1=4, ... opakuje se snad nějaké číslo za rovnítkem v této řadě? Je tato řada nekonečná?

A aby toho nebylo málo, tak matematika zná celou nekonečnou řadu nekonečen (kardinály, aneb nekonečnost celých čísel není až tak nekonečná jako nekonečnost čísel přírozených, kam patří třeba PI). Stále není patrné jak absurní je myšlenka, že naplníme a poznáme vesmír a začneme se nudit? To je pouhá lidská nadutost, která v nás vyrostla na cestě poznání. Ta cesta je stále dlouhá. Dříve jsme něčemu věřili, pak pochopili, že je to trochu jinak, tak jsem začali zkoumat, abychom Boha uctili tím, že mu porozumíme... leč samou vědou jsme zapoměli na původní cíl a Bůh se vytratil......

A jak si to celé představuji? Vědoma si své omezenosti předpokládám, že jako živé buňky tvoří naše tělo a umožňují nám žít, pak existuje i cosi živého na mnohem vyšší úrovni, pro něhož my jsme jako ty buňky pro nás. A jsme jen soustavou buňek nebo je v tom něco více? Kdo to ví? ....a to si hrajem na vědce vědoucí... víme prd ;)

Odpovědět


dost dlouho mi trvá zapsat nekonečné číslo i jako

Josef Hrncirik,2015-05-03 08:14:11

jeho logaritmus při takřka nekonečném základu

Odpovědět

Milan K,2015-04-30 22:32:08

Matěj O > "Možná přemýšlí..." > Soudíte podle sebe?

Každý v něco věří. A nemusí to být nutně Bůh.
Víra je logický konstrukt. A bude navěky, protože nikdy nepochopíme vše.

Nevšiml jsem si, že by nám tu probíhala nějaká indoktrinace víry. Vy máte nějakou zkušennost?
A čemu říkáte "ty nesmysly"? Nesmyslů mají snad všechny děti od rodiču a svého okolí (vč. školy, firem, médií, apod.) naučeno mnoho. Nic ovšem nebrání tomu, aby od nich v budoucnu upustili, což je běžný děj, obzvláště pak v moderní informační době (vč. uvěření novým nesmyslům).

Odpovědět


30.04.2015 v 22:32 duplicita - prosím SMAZAT

Milan K,2015-04-30 22:36:01

děkuji

Odpovědět


Josef Hrncirik,2015-05-03 08:46:27

KKC nekompromisně nařizuje indoktrinaci vlastně již mnoho generací před narozením, ba myšlenkou na početí. Vždy zakazuje ochutnat produkty konkurence (strom poznání, cizí doktríny a obřady, náboženská výchova od nejranějšího věku, ... Hořlaví vědcové si zakoupili odpustky a pro jistotu to rozumně oznamují v rozhlasu.

Odpovědět

Prečo sa treba pýtať kňaza?

Rene Mikolas,2015-04-30 19:11:59

Môžu priniesť teológovia do riešenia závažných kozmologických otázok takú expertízu, akú vedci nemôžu priniesť? V jednej inej knihe uvádzam slová jedného oxfordského astronóma, ktorý mi na túto otázku odpovedal: „Ó, to teraz opúšťame sféru vedy. Tu vás musím poslať k nášmu dobrému priateľovi kaplánovi.“ Nebol som vtedy dosť rýchly vyraziť zo seba odpoveď, ktorú som napísal neskoršie: „Ale prečo ku kaplánovi? Prečo nie k záhradníkovi alebo kuchárovi?“ Prečo vedci tak zbabelo rešpektujú ambície teológov aj v otázkach, pri ktorých títo nie sú o nič kvalifikovanejší ako oni sami?
Richard Dawkins, Delúzia boha

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-05-01 10:16:57

zial, je to pokrytecka a prihlupla politicka korektnost. tak ako nieje mozne skumat inteligenciu cernochov, tak ani mentalne zdravie veriacich.
co nam priniesla viera poslednych 2000 rokov? co nam priniesla veda poslednych 200 rokov? asi tolko k odpovedi, ci vede moze nabozenstvo nejak pomoct.

Odpovědět


pretože plnomocné odpustky sú veĺmi drahé

Josef Hrncirik,2015-05-03 08:17:08

Odpovědět

Roman Beneš,2015-04-30 19:01:05

Tím studiem mff jsem jen reagoval na váš příspěvek, ve kterém jste psal, že je vám věřících líto a že jsou méně přemýšliví. Pokud jde někdo studovat matematiku a fyziku, a postupně přejde až k teologii, znamená to, že hledá a přemýšlí. Není to rozhodně znak dogmatického chování. Zároveň se kolikrát jedná o velmi inteligentní lidi, pravděpodobně nejinteligentnější, jaké jsem v životě poznal. Jejich obzor v přírodních vědách, v psychologii, sociologii a filozofii je pro mě kolikrát obdivuhodný a inspirativní, stejně jako jejich jazykové dovednosti. Rozhodně jde o velmi přemýšlivé jedince, výrazně vyčnívajicí nad průměr.
Pokud jde o Boha, ve zkratce, je pro mne silou, jež stvořila tento vesmír a dala mu řád. Je to láska, která ke mně promlouvá a ukazuje mi cestu. Je pro mne autoritou, před kterou se pokorně a rád skláním, ke které se modlím, a která mi dává vnitřní sílu, abych mohl být takový, jakým mě chce mít. Věřím tomu, že vesmír nevznikl samoučelně a náhodně, stejně jako život v něm. Mému vesmíru prostě dává Bůh smysl.

Odpovědět


Matěj O,2015-04-30 22:25:02

Přemýšlí také nad tím, proč věří v co věří? Kde se ty myšlenky, které mají v hlavě vzaly?

Mě kdyby vychovávala křesťanská rodina, věřil bych v Boha. Kdyby mě vychovávala islámská rodina, věřil bych v Allaha atd. Dítě jinou možnost nemá než věřit v to, co se mu podává, ať už to je prospěšná myšlenka nebo nesmysl.

Nevíme, co bylo před velkým třeskem, pravděpodobně něco velice jednoduchého a abstraktního. Zbytek jakžtakž dokážeme vysvětlit pomocí emergentních vlastností (pěkná ukázka je třeba Game of Life).
Další uvedené vlastnosti významu slova Bůh odpovídají imaginárnímu kamarádovi ve vaší hlavě, který řídí vaše přemýšlení.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-05-01 10:11:02

inteligencia a racionalita nejdu ruka v ruke. takze potom matematicky genius moze svojim sposobom hlupak a verit v lesnych duchov a astrologiu. ci krestanskeho boha.

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 10:59:28

Palo > napsal jste, že inteligent může být hlupák. Podle mě se to vylučuje.
Mimo to, samotné matematické nadání ještě neznamená inteligenci.
Jinak je nekorektní míchat mezi duchy a Boha astrologii.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-05-01 12:08:33

miesat boha a astrologiu je perfektne korektne, kedze obe su na rovnakej urovni. obe ich zastancovia tvrdia ze su realne, ale dokazy su nulove.

poznam ludi s iq >150, veria na zjavne nezmysly a niesu schopni pochopit argumenty. niekde v spracovani urcitych informacii maju silny nedostatok.

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 12:34:19

Existenci duchovna (např. Boha) věda nemůže ani dokázat, ani vyvrátit.
Zatímco astrologové využívají i překonané, vědeckými postupy vyvrácené metody (např. předpovědi, atd.).

IQ zrovna nemusí být komplexní hodnocení inteligence..
Parádně matematiku zvládá i počítač, ale neuvažujeme, že je inteligentní.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-05-01 15:00:10

zatial nic nenaznacuje ze "dusa" a vedomie je nieco ine ako aktivita neuronov(pritomne aj u vsetkych dostatocne vyspelych zvierat) a boh produkt neschopnosti si vysvetlit prirodne deje

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 16:23:05

Že zatím nedokazuje, neznamená nic.
Zatím zdaleka nevíme všechno, spíš víme málo.
Proto existuje víra.
A jak známo, víru není nutné dokazovat, na rozdíl od důkazů :-)

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-05-01 21:21:42

viera v zmysle tuzba, existuje ako ludska emocia. to skutocne nijak nepodporuje existenciu boha stvoritela s ludskymi vlastnostami.
chces aby boh existoval, to je v poriadku, ale nic viac. tym to konci.
emocie su iba biochemicke aktualne nastavenia mozgu. mas funkcny ludsky mozog, mas emocie. mas poskodeny mozog, nemas emocie. emocia je materialna zalezitost.

Odpovědět


Milan K,2015-05-02 09:30:26

Palo > "emocia je materialna zalezitost"
Souhlasím, a nepochybuji, že emoce 100% materiální je.
Pak je tu ale druhá rovina, ta nemateriální, ve které ti, kteří její existenci nechtějí připustit, vidí rozpor.
Přitom se s touto nemateriální rovinou setkáváme všichni - např. teorie - vědecká, prostě něco, na co si nemůžu sáhnout. Proto nechápu tento rozpor.
Je rozdíl mezi tím, co se v nás a okolo nás děje, a tím, co vnímáme duševně.
Např. když přijdu k pečenému kolenu s křenem a hořčicí, tak vnímám rozhodně něco jiného, než jen hromadu elementárních částic vzájemně spolu interagujících.

Odpovědět

V súčasnosti nie sme v stave takého poznania

Anton Matejov,2015-04-30 11:27:42

aby sme mohli presvedčivo rozhodnúť o tom či existuje Boh, alebo majú pravdu ateisti, že život nášho typu vznikol samovoľne. Nie sme sú vstave poznania ani dokázať či náš život nestvorili vyspelé mimozemské civilizácie. Môžeme sa nekonečne dohadovať aj o tom, či Boh, mimozemšťania nejako nezasiahli do našej evolúcie, alebo histórie. Môžeme sa hádať aj o tom, že Boh sa na nás proste vykašľal. V našej živočišnej ríše a u niektorých ľudí, je bežné že sa z rôznych príčin vykašlali na svoje potomstvo.
Otázka pekla. Ranni kresťania málo hovorili o pekle a mali na to celkom odlišný názor. o To mocichtiví ľudia a náboženský fanatici vytvorili dnešný obraz pekla. Odporučam preto niektorým čo chcú o tom debatovať, zaoberať sa aj históriu výkladu pekla. Inač niečo v tom zmysle mali aj starovekí Gréci(podsvetie). Úplne ináč iné svety chápaju východne viery ako Taoizmus, Joga a podobne.
My nevyžadujeme aby sa nám naše deti, klaňali, modlili sa, bezvýhradne nám verili a podobne. Ktorí ľudia vyžadujú aby sme sa kľaňali? To bola vždy otázka diktátorov a mocichtivých ľudí a zločincov. A mocichtiví príliš často klamu. Teda od mocichtivých samozvancov z minulosti mám veriť? Nech sú aj s Vatikanu? Církev veľa zamlčovala o ranných kresťanov úmyslelne. To ich kto mu Boh nutil? Pracovníci církvi sa dopúšťajú často hriechu s desatoro prikázani "nespomenieš meno Božie nadarmo! "
Ako si dovoľujú vlastne poučovať svojho Boha, stvoriteľa ako mal stvoriť tento svet? Kde ho mal stvoriť, a aké formy? Čo je spravne a čo je spravodlive? To nám dalBoh naschvál do zeme statisice artefaktov, aby pomýlil našu vieru? Církev by mala hľadať stále pravdu a reformáciu. Ak Boh existuje, asi chcel aby sme neustále hľadali pravdu. O tom bol aj napríklad slávna Česká osobnosť Hus.Nezakukliť sa v dogmach a lži, ktorú nám nanutili, rôzni diktatori, zločinci, inkvizícia doba. Veď kto už dnes veri na lietajúce bosorky a podobne.Aspoň Galileovi a Kopernikovi sa už církev ospravedlnila.Johanku s Arku rehabilitovala a dokonca prehlásila za svätu!
Peklo alebo druhý svet teoretickí môžu existovať. Napríklad brilantný súčasný fyzik a matematik Rogers Penrose razí teoriu, že náše vedomie je kvantovej povahy a naše informácie sa nestrácajú ani po smrti. Podklada túto možnosťou cez mikrotubule v naších neurónov.Záskal si na svoju stranu aj niektorých neurologov a psychiatrov. Niektoré experimenty túto možnosť potvrdili.
2. Kvantova fyzika pripúšťa až 11 dimenzii. Čo ak žijeme v holografickom vesmíre? Napríklad na linku: http://invivomagazin.sk/holograficky-vesmir_124.htm
sa hovorí...Prichádzame k zaujímavej predpovedi M-teórie, ktorej zatiaľ nerozumieme, ale ktorá môže mať závažné fyzikálne a filozofické dôsledky. Núti nás položiť si otázku: Je vesmír hologramom? Existuje snáď „tieňový vesmír“, v ktorom sú naše telá stlačené do dvojrozmernej podoby?
Vzniká tým ďalšia, rovnako znepokojivá otázka: Je náš vesmír počítačovým programom? Je možné nahrať ho na CD a pre potešenie ho prehrať?
Alebo na linku
http://www.jakorybicka.cz/2012/04/13/ii-kvantova-fyzika-vesmir-jako-hologram/
V roce 1997 provedli vědci na Ženevské univerzitě pokus s tzv. fotonovými dvojčaty (twin-photon experiment), když jednu fotonovou částici rozdělili na půlky a ty potom vyslali po optických vláknech opačným směrem na vzdálenost asi 11 km. Na konci dráhy si mohla každá půl částice “zvolit” ze dvou možných směrů, kterými se vydá dál. Za předpokladů běžné fyziky by se měly fotony chovat náhodně a nezávisle na sobě, tedy jeden by šel doprava, druhý doleva, pak zase obráceně nebo úplně jinak, zkrátka, jak se jim zachce. Ale jak už určitě tušíte, to se nestalo. Zjistilo se, že obě polovičky původního fotonu se za každé situace bez výjimky chovají vždy stejně. Vyberou si vždy stejnou dráhu a navíc se tak děje simultánně bez jakékoli časové prodlevy, jakoby se spolu snad nějak dohodly. Fenomén kvantového propletení (quantum entanglement) se tak stal další záhadou kvantové fyziky. Nejen, že to totiž vypadá, že jsou na sebe částice po rozdělení pořád napojené nezávisle na vzdálenosti, ale ještě ke všemu rychlost jejich “komunikace” přesahuje rychlost světla, která je od dob Einsteina považována za nejvyšší možnou vůbec (Browne 1997; Brendel et al. 1999)!

My môžeme stvoriť tiež iné formy života zo svojích PC! V naších scifi je ale plno vojen s robotmi a podobne. Asi nebudeme také živé bytosti s vypočtovej techniky trestať za nejaké prkotiny, či v nás veria. Budeme mať ale asi s nich strach,že nás ovládnu, ako aj oni s nás, že ich raz vypneme! Zdá sa že nás môžu aj špehovať pre pár vyvolených. Amnesty na linku: http://www.amnesty.sk/masove-sledovanie-v-style-velkeho-brata/?utm_source=AI+SK+newsletter&utm_campaign=b8216511a7-Newsletter_AI_FEBRU_R_subscribers3_5_2015&utm_medium=email&utm_term=0_00494f9d32-b8216511a7-108084797 uvádza ...V júni 2013 zverejnil whistle-blower (informátor) Edward Snowden informáciu o tom, že americká Národná bezpečnostná agentúra mala oprávnenie monitorovať používanie internetu a telefónov v 193 krajinách na celom svete. Agentúra napríklad denne zozbierala 5 miliárd údajov o polohe mobilných telefónov. Mesačne zozbierala 42 miliárd údajov o aktivitách na internete – vrátane emailovej histórie a histórie z prehliadačov...V Čine sleduju napríklad Interent cez 2 milióny pracovníkov!
Akosi církev príliš vŕta do genetiky, že sa hráme na stvoriteľa.
Mlčia ale keď sa niektorí hrajú na vševediacich? Už som si zopár krát uťahoval, či im nevadí, že napríklad Vatikánu a cirkvi narastá počet afér!Niektoré asi z odpočúvania.Veď novodobí špehovaci chcú o nás vediať dokonca viac ako pripúšťame pri spovedí! Oni nemajú zadefinované niečo ako spovedné tajomstvo! To nevzniká nejaká forma novodobej inkvizícii?
Aj komunistický raj sa ukázal ako utópia.
Teraz sa začína ukazovať aj utópia kapitalizmu. Cez druhú hospodársku krízu a novú Studenú vojnu. Demokrácia možno rýchlo zanikne a nahradí ju takzvaná špehovacia demokrácia, kde bude vládnuť oligarchia majúca pod kontrolu monitorovanie a archivovanie. V ČR sa v súčasnosti koná súd v ohľade špehovania manželky Nečasovej na príkaz Nečasovej milenky. Dôvod sa hneď našiel, údajne sa zhovárala s Jehovistami!Aké príznačne pre našú dobu a padol premier ČR a nejaký šefovia vojenských tajných. V Prahe padol rozsudok nad žiarlivým pracovníkom polície, ktorý šmíroval svojú milú cez systém kamier. Takže ak sa tu niektorí rozčulujú, že niekto verí v niečo, čo nebolo preukazateľne vyvrátene, aby nezabudol sa zaoberať tými čo sa naozaj hrajú na vševediacich!!!
Teda my môžeme teoretický stvoriť umelý život s naších PC a čo keď ho vypneme? Budeme rozoberať či sa nedopustil hriechu a nekul prevrat proti ľudstvu a potom niektoré žive PC proste vynovíme, vylepšíme a zapneme. Prebudia sa asi do nového sveta, respektívne Neba. Ine svety sú teda možné, uviedol som 1.Iné dimenzie 2.Holografický vesmír, 3 Stvorenie umelej inteligencie s naších PC. 4.Mimozeské civilizácie.
Neodvážim sa ale odvolávať na Bibliu ako o pravde každého jej slova. Napríklad písali ju ľudia, ktorí sa veci nerozumeli, zle pochopili, zle preložili, výklad bol už pozmenený ľudovým vykladaním. Neodvažim sa ani dovolávať na každé slovo naších ľudmi vysvetených, ani na samozvaních božích zástupcov. Mnoho krát sa v našej histórii mýlili.Nech si tvrdí zastancovia náboženstva a ateisti uvedomia, že ten ich Boh alebo pre ateistov vesmír má oveľa väčšiu fantáziu! Nové a nové objavy nás v tom neustále presvedčujú!Aby ľudstvo nezaniklo musí neustále odhaľovať tajomstva Božia, alebo tajomstvá vesmíru!
Napríklad našu Zem môže zasiahnuť asteroid, kometa a všetko vyhubiť!V našej histórie sa už tak stalo a životu hrozil zánik!Naše Slnko do miliárdy rokov zosilnie tak na intenzite, že sa nám vyparia oceány!A podobne. Ak tie možne apokalypsy nebudeme skúmať, objavovať, aj matematika nám hovorí, že raz sa tak stane!
Možno ten Boh sa na nás naozaj vykašľal, možno ten Boh, alebo vyspelé mimozemské civilizácie čakajú keď svtorime umelú inteligenciu a spolunažívaním urobíme maturitné skušky pre komunikáciu s nimi. Lebo stále nám hrozí, že sa aj sami zničíme, , zničíme ekosystémy na ktoré sme sú odkázany podľa potravinévého reťazca. Alebo nastolíme špehovaciu superdiktatúru, ktorí nám tu pravu vieru rýchlo nadiktujú v čo máme skutočne veriť!

Odpovědět


Kopernik

Richard Malaschitz,2015-04-30 12:49:44

Kopernikovi sa asi cirkev nemala začo ospravedlňovať. Kopernik celý život pracoval v cirkvi a po smrti bol pochovaný v katedrále vo Fromborku.

Odpovědět


Entita nevznikla, pretože bola vždy

Rene Mikolas,2015-04-30 19:27:58

v tom sme o krok bližšie k pravde ako veriaci, lebo tí zanášajú ako sliepky vajíčka a pridávajú k tejto otázka ďalšiu nadbytočnú hypotézu.
Náhodné poskladanie génov, teda v konečnom dôsledku molekúl v DNA je preukázané. Môžeme z DNA odstrániť 90% smetia a človek bude fungovať aj napriek tomuto zásahu do "programu". Teda je veľkou trúfalosťou nazývať to programom.
Proces samoreplikácie je tak geniálne jednoduchý, že to vylučuje zásah nadprirodzena už z princípu. Nejde o nijaký zmysel. Veď samotní veriaci popisujú intelekt, vedomie a vôbec životné funkcie človeka za tak primitívne, že superinteligentná bytosť, akou vraj boh je, nás považuje za poľutovaniahodný hriešny balík ničoty a miluje nás popri tom. Nemá to teda zmysel, ale veriaci napriek tomu na tom trvajú. Je to rozpor, ktorý ich vylučuje z hry.
Vylučuje ich dokonca z debaty, ale my ateisti sme predsa tak ľudský a chápajúci, že si vždy nájdeme čas na debatu. Je to fascinujúce, sledovať ľudské vedomie ako sa podriaďuje nedokázateľnej hypotéze.

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 13:04:06

Rene Mikolas > "Môžeme z DNA odstrániť 90% smetia a človek bude fungovať"
Ukázkový případ tvrzení, které vědu podkopává.
Zatím zdaleka nevíme, jak fungujeme, takže není korektní toto tvrdit.

Odpovědět


faktum: jeho kniha byla též zakázaná

Josef Hrncirik,2015-05-03 08:26:32

Odpovědět

Víra

Roman Beneš,2015-04-30 10:56:48

Vážený pane Špačku,
víra pochází od slova věřit. Proto já a asi ani nikdo jiný z věřících nebudeme chodit za farářem, aby nám exaktně odpovídal na otázky, jaké vy pokládáte. Za svým farářem chodíme obvykle s jinými problémy. Pokud byste si dal skutečně tu práci, jistě byste objevil, že na vámi položené otázky se již snažili najít odpověd celé generace duchovních a filozofů.
Přestože jsem vystudoval vysokou školu technického směru, nebrání mi to nijak uvěřit v duši a její nesmrtelnost. Naopak, právě proto, že jsem člověk přemýšlivý, vyvstávají mi podobné otázky na mysl často a věřte mi, že i s mými omezenými znalostmi si dokáži představit mnoho konceptů, jež podobné "zázraky" umožňují. A to, že to neumím exaktně dokázat mi rozhodně nebrání věřit. Víme toho o vesmíru tak málo, a vy to víte.
Marně přemýšlím, co vám na víře vlastně tak vadí. Někde píšete, že o přístupu k citlivým otázkám jako např. k homosexualitě. Mohu jen říci, že kurátorem u nás ve sboru ještě nadávno býval homosexuál, sbor navštěvuje i jeho přítel a kázala nám i lesbická farářka. I nikdo proti nim nic neměl. Naopak od mých nevěřících kamarádů, kteří pro ně používají výrazy jako homouš, buzna, atd. O postoji mých nevěřích kamarádu vůči rómskému etniku se se raději ani nebudu vyjadřovat. Správně pochopená víra, věřím, dokáže člověka motivovat a posunout v myšlení o kus dopředu. A to i přes svou jistou neuchopitelnost.

Odpovědět


Díky za komentář

Jan Špaček,2015-04-30 11:32:13

Tomu co píšete se budu věnovat v příštím díle. Bude to volně inspirované Pascalovou sázkou (a jak by vypadala v kosmopolitním světě). Problém s vírou nastává, když má tato duchovní rovina přesahy do té materiální (a faráři říkají dětem, že evoluce nebo pohyb litosférických desek je hloupost) a nebo když se střetnou dvě duchovní roviny, které jsou obě stejně nevyvratitelné. Také jsem se setkal s tím, že náctiletým vnucen pocit viny. Dalším problémem je, když někteří lidé začnou bezvýhradně věřit nějaké autoritě, která může být reprezentována nějakou církví. Tyto problémy nenastávají vždy a u nás v Česku ani moc často. Ale stávají se. Jsou formy víry, které se nebojí kritiky, protože ví, že jakákoliv kritika je nemůže poškodit. Jsou ale formy víry, které jsou tak křehké a zranitelné, že pro svou obranu musí zabíjet karikaturisty, pálit astronomy nebo popírat evoluci.
Nejste rád, že ve středověku se nenechali vědci zastrašit inkvizicí?
Podle mě by neměla existovat instituce, která se nesmí kritizovat.
Podrobně to rozeberu v dalším článku.

Odpovědět


Milan K,2015-04-30 11:42:03

Pane Špačku, Vy ovšem nekritizujete instituci.
Vy rozebíráte duchovno po materiální stránce, což je sám o sobě nesmysl.

Odpovědět


Milan K,2015-04-30 12:12:55

Problém není s vírou, problém je s námi.
Víra, na rozdíl o lidí nikoho "neutlačuje" - to proto, že je nehmatná ;-)
Ale chápu, že vybrat si něco fyzického, konkrétní osobu, instituci, a jejich činy a ty kritizovat, není tak jednoduché, jako plácat do vody :-)

Odpovědět


Víra

Roman Beneš,2015-04-30 12:26:10

Kritika církve i kritika víry je věc důležitá, řekl bych nezbytná a církev se ji myslím nebrání. Každý velký duchovní svou víru podrobuje kritice velmi často, o tom jsem přesvědčen. Že se církev v minulosti dopustila mnoha chyb není pochyb, o tom ale ve vašich článcích nepíšete. Vy se snažíte pomocí jistých myšlenkových postupů dokázat, že duchovno je výmysl a nemůže existovat. V opačném případě požadujete exaktní důkaz. A ten vám samozřejmně nikdo dát nemůže, jak moc dobře víte. Kdyby byl někdo schopen podobný důkaz podat, víra by ztratila svou podstatu a stal by se z ní např. přírodní zákon, který by šlo popsat rovnicí. A to asi Bůh nechce.

Odpovědět


Matěj O,2015-04-30 12:51:49

O vesmíru a proč vůbec něco existuje mnoho nevíme, ale aspoň se vědecky snažíme naše znalosti-obzory rozšiřovat. Nepřijde vám arogantní a mylné, že snad všechna náboženství hlásají, že ví, jak to funguje?

Myslím si, že pevně věřící jsou nejméně přemýšliví a nedokáží své přemýšlení a pohled na svět podrobit racionální kritice a příslušně jej upravit.

Proti věřícím jako takovým nic nemám, cítím k ním spíš soucit, že jim (většinou) někdo v dětství nakukal podobné nesmysly a naučil je dogmatickému nepřemýšlení.

Chcete-li něco nad čím přemýšlet, doporučuji T.Metzingera, Johna Searla, Sama Harrise, D. Dennetta apod.

Odpovědět


Víra

Roman Beneš,2015-04-30 13:06:20

No vidíte, a já mám přesně opačnou zkušenost. Alespoň mezi faráři neznám nikoho, kdy by byl, jak vy píšete, jen dogmatický. Naopak znám dva, co studovali matematicko-fyzikální fakultu. Víra neříká nic moc o tom, jak vesmír a přírodní zákony přesně fungují, jen trvdí, že je to výtvorem Boha. Existence přírodních zákonů Boha nijak nepopírá.

Odpovědět


Jakub V,2015-04-30 13:27:12

Víra by měla být vždy jen osobní věcí člověka, církev by měla mít vždy jen pomocnou funkci ve sdružování věřících. Problém je, když vedení podobné instituce kumuluje moc a navíc ani není možná otevřená kritika. To je pak ideální podhoubí pro dogmatiky všeho druhu (ať už s přesvědčení nebo z prosté vypočítavosti).
Ono už z principu slova věřit by měl být člověk ohledně otázek víry plný pochybností, právě proto, že se neopírají o ověřitelná fakta, ale o svědectví, názory a tradici. "Pevná víra" mi v tomto pojetí připadá tedy spíš jako zaslepenost.

Odpovědět


Milan K,2015-04-30 13:55:55

Jakub V > Vedení církve kumuluje moc pouze tehdy, když jí to "členové" umožní.
V tomto není rozdíl mezi církví, sdružením, politickou stranou, atp. Vždy je to o jednotlivých lidech.

A s lidmi je to složité
(např. pokud člověku chybí kritické myšlení a tolerance, je zřejmě schopný přijmou nejen "zaryté postoje". Jenže byť máme školy, kriticky myslet se běžně neučí. Nevíme, zda je tato schopnost závislá na inteligenci. Vždyť ani pořádně nevíme, jak je to s tou inteligencí jedinců.
Tolerancí je kapitola sama pro sebe.
Další je věc psychologická. Někteří lidé jsou "vlci", jiní "ovce", atd..).

Odpovědět


Matěj O,2015-04-30 14:26:12

To Roman Beneš:

Nevidím souvislost mezi studiem mff a kritickým přemýšlením nad vlastní náboženskou vírou.

Spíš bych pochopil studium neurověd, psychologie, vznik a přenos memů ve společnosti a ani to nezaručuje, že se bude dotyčný schopen někam pohnout (aplikovat nabyté znalosti na své uvažování).

Abych předešel nedorozumění, co pro vám znamená označení Bůh?

Odpovědět


Milan K,2015-04-30 17:22:49

Matěj O > Pokud napíšete "Myslím si, že pevně věřící jsou nejméně přemýšliví", znamená to cca
"ti, kteří stojí za svou vírou, jsou méně inteligentní".
S tím ani já nesouhlasím. Protože když člověk v něco pevně věří, rozhodně se podle toho nedá soudit jeho inteligence/to, jak je přemýšlivý (proto kolega uváděl studium MMF, tak nějak záruku inteligence, u praktikujících věřících).

Odpovědět


Matěj O,2015-04-30 21:50:54

Možná přemýšlí nad nějakými složitými matematickými důkazy, ale ne nad vlastní vírou. Člověk může vynikat v nějaké oblasti a v jiné být zcela slepý, proto nerozumím souvislosti s mff. Předpokládám, že axiomatizovat náboženskou víru se nepokoušel. Nebo k hypotéze boha přistupovat vědecky a dokud nebude potvrzena, brát ji jen jako hypotézu a ne něco, co řídí jeho život.

Akorát nám tu probíhá nepěkná indoktrinace dětí, kteří nemají vyvinuté kritické přemýšlení a uvěří tomu, co slyší. A postupně se ty nesmysly stanou jedním ze základních kamenů jejich osobnosti, takže se toho v dospělosti nedokáží pustit.

Odpovědět


Milan K,2015-04-30 22:31:50

Matěj O > "Možná přemýšlí..." > Soudíte podle sebe?

Každý v něco věří. A nemusí to být nutně Bůh.
Víra je logický konstrukt. A bude navěky, protože nikdy nepochopíme vše. Bez víry není věda.

Nevšiml jsem si, že by nám tu probíhala nějaká indoktrinace víry. Vy máte nějakou zkušennost?
A čemu říkáte "ty nesmysly"? Nesmyslů mají snad všechny děti od rodiču a svého okolí (vč. školy, firem, médií, apod.) naučeno mnoho. Nic ovšem nebrání tomu, aby od nich v budoucnu upustili, což je běžný děj, obzvláště pak v moderní informační době (vč. uvěření novým nesmyslům).

Odpovědět


Matěj O,2015-04-30 23:27:50

Nepleťte si obecně víru/věření s náboženskou vírou. I matematické teorie mají svou víru v platnost axiomů.

Každý nábožensky věřící rodič by měl své dítě vychovávat sekulárně nebo si snad myslíte, že je dítě schopno přemýšlet nad smyslem vlastní existence a podobnými otázkami, kterými se náboženství zaobírá? Vychovejte člověka s kritickým uvažováním a náboženství mu představte tak ve 20ti až 30ti letech a chci vidět, kdo bude ochotný tomu věřit, pokud nebude pod nějakým extrémním psychickým tlakem.

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 08:27:22

Matěj O > Nepletu. Víra má jeden význam - je to nedokazatelné tvrzení.
I náboženská víra v Boha je pořád pouze jedna a ta samá víra v nedokazatelné tvrzení, podobně jako je to v matematice, apod..

Náboženství a kritické myšlení se nerozporují (víra a věda).
Bez problému lze nábožensky věřit a kriticky myslet.

Odpovědět


Víra

Roman Beneš,2015-05-01 08:33:36

Matěj O >
Samozžejmě, že mnoho věřících o své víře přemýšlí. A ne všichni věřící byli ve víře vychování. Já i má žena jsme přestoupili na víru až v dospělosti, pokřtít jsme se nechali až po 35 (a takových je u nás ve sbotu více). Našemu rozhodnutí předcházelo mnoho přemýšlení a také např. řádná předkřestní příprava, kde jsme našemu faráři kladli asi i nepříjemné otázky. Alespoň u nás v církvi jsou určitě faráři, kteří nepocházejí z věřících rodin, viz příklad s mff, tzn., že ke své víře nějakým způsobem dospěli, prouvažovali.
Z vašich příspěvků mi připadá, že chápete víru jako nějakou nebezpečnou svět ohrožující doktrínu, neslučitelnou s vědou. Ale tak to přeci není, i věřící vědec může odkrývat nové souvislosti a zkoumat nové jevy, jen tím nejvyšším hybatelem není pro něj náhoda, ale Bůh. Víra je cesta, jedna z mnoha, která by sama o sobě člověka měla vést k zamyšlení a hledání minimálně sama sebe.

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 11:54:34

Pro kritické myšlení je mimo jiné důležité udržet si odstup. Nahlížet na věc "z více úhlů".

Což se hlavně nedaří Janu Špačkovi.
Mrzí mě, že OSEL dává prostor osobním, nevyváženým postojům. V médiích je to bohužel trendem. (vyvážený by byl např. přepis diskuze s knězem, atp.).

Odpovědět


Matěj O,2015-05-01 14:06:57

Problém s náboženskou vírou je, že není v kontaktu s realitou, proto taková kontroverze ohledně existence boha a veškerých dalších myšlenek z toho vycházejících. Na rozdíl od třeba matematických axiomů, kterým se věří, protože jsou samozřejmé a kdykoliv vám můžu například ukázat, že v euklidovské geometrii dvěma body proložím právě jednu přímku.

Chápu, že se každý inteligentní člověk snaží zdůvodnit svoji existenci, zdůvodnit proč žít, proč dělat věci, které dělá.
Náboženství je ale slepá ulička, s kterou se lidé museli spokojit x tisíc let zpátky, ale zeptejte se dneska libovolného renovovaného neurovědce, zda si myslí, že lidé mají nehmotnou duši...
Náboženství je naivní a mylná cesta k odpovězení zmiňovaných otázek a využívá lidské úzkosti, která si nechce připustit, že zatím něco neví.

Chcete-li zkoumat sebe sama, dal jsem vám příklad čtyř filozofů, kteří vám nabídnou dost myšlenkových experimentů o lidské mysli.
Za sebe musím říct, že mi ty myšlenky přijdou mnohem zajímavější než nudné pohádky o bozích. Je to mnohem větší výzva, protože opravdu musíte změnit pohled na to, jak funguje vaše mysl.

Odpovědět


Roman Beneš,2015-05-01 15:16:03

Vázený Matěji O,
říkáte, že víra nemá žadný kontakt s realitou. A co ty tisíce lidí, které víra natolik ovlivnila, že změnila jejich životy? Co ty tisíce lidí, kteří se kolikrát vzdali svých pohodlných životů a svůj život zasvětili pomoci jiným? Co ty milióny obyčejných lidí, které víra ovlivňuje dnes a oni se snaží být lepšími? Jaký jiný důkaz požadujete? Co jiného by podle vás měla víra měnit, než náš způsob myšlení, naše srdce? Měla by věřícím vyrůst druhá hlava, aby byl důkaz hmatatelnější? Měl by se nám Bůh přímo ukázat, abychom jeho autoritu viděli na vlastní oči? Byla by taková cesta opravdovější?
Říkáte, že jsem věřím jen proto, abych zaplašil své pochybnosti, že něco nevím. Víra je ale mým postojem k životu, je to má cesta. Nesnažím se své nitro pouze zkoumat, hledám vzor. Znalost gravitační konstanty a stavby atomu ze mne, nezlobte se, lepšího člověka neudělá. Ten přílišný materialismus mi připomíná jistou etapu v naší ne tak vzdálené minulosti, a kam nás ten přístup dovedl vidíme všude kolem sebe.
Každý člověk hledá v životě nějaký vzor, vymezuje si mantinely a určuje si pravidla. Mým vzorem je Kristus a Bůh, učící mě mimo jiné pokoře. Ano zejména technické schopnosti člověka jsou obrovské, jeho schopnosti něčeho se vzdát na svůj úkor, ve prospěch druhých, jsou však překvapivě malé.

Odpovědět


Matěj O,2015-05-01 15:51:26

Myslím, že to, že náboženská víra není v kontaktu s realitou jsem vysvětlil dobře na příkladu s matematikou. Nevycházíte z ničeho pozorovatelného.

Ano skupinové bludné představy dokáží zcela určitě ovlivnit chování. Opravdu potřebujete pohádky, abyste byl dobrým člověkem a měl vůli pomáhat ostatním? A i přesto náboženská víra nekoreluje s tím, jak je člověk prospěšný společnosti. Stejně tak vám můžu uvést inkvizici, islámské extremisty atd.

Racionálně holisticky uvažující člověk vychází z extrapolace zvyšování stabilní komplexity ve vesmíru, z aktuálních vědomostí o fungování lidské mysli (hodně ve zkratce, lidé si jsou mnohem mentálně bližší, než si uvědomují přes závoj osobní identity). Což jsou mnohem hmatatelnější důvody tvořit a ne ničit, pomáhat a soucítit s druhými, než jaké nabízí kterékoliv náboženství.

Ale pro mě za mě, věřte si třeba Létajícímu špagetovému monstru, dokud mě to nebude ovlivňovat (máme v ČR celkem štěstí na státní sekularizmus).

Odpovědět


Milan K,2015-05-01 16:15:33

Matěji, odmítáte připustit i jiný úhel pohledu, který se vám s Romanem snažíme přiblížit, a který přibližují i významní lidé z vědecké a náboženské obce v rozhovoru pro ČRo z nedávné doby (odkaz na něj jsem uvedl např. na začátku diskuze).

Kontroverzi ohledně "existence" Boha mají právě ti, kteří odmítají jiný úhel pohledu. Například věří v materialismus, který zásadně odmítá duchovní rovinu.
A tady vzniká kontroverze, neboť náboženství nehlásá nic o existenci Boha v materiální rovině, ale v duchovní rovině.
Přitom Vy zmiňujete filozofii, která také není materiální.

Tvrzení, že je něco naivní a mylná cesta, bez toho, aniž bychom tuto cestu poznali, je dogmatické.

K Vaší poslední větě (předchozího komentáře). Každá teorie o tom, jak funguje naše mysl, je zatím pouze teorie - jak vy píšete, pohádka.

Odpovědět


Roman Beneš,2015-05-01 16:27:03

Vážený Matěji O.,
myslím, že jsem dostatečně vysvětlil pozorovatelné výsledky víry na člověka pomocí přikladů změny chování bezpočtu jedinců.
Viděl jste někdy zhmotnělou lásku nebo touhu? A přesto jste je již určitě cítil. Myslíte si vážně, že opravdové je jen to, na co si lze sáhnout? Co lze změřit?
Ne, abych byl lepším, na to pohádky určite nepotřebuji! Potřebuji vzor, mantinely. Stejně jako vy. V mládí vám jimi byly vaši rodiče, učitelé. I v dospělosti si podobné vzory hledáme, viz vaše odkazy na filozofické směry, na literaturu. Je podle vás špatné, když mým vzorem je Kristus, hlásající lásku a porozumění, a Bůh, který je pro mě mimo jiné zdroj nekonečného dobra? Co vám tolik vadí na myšlence, že by člověk neměl být tím nejvyšším vývojovým stupňem ve vesmíru? A kdyby i byl, po čem myslíte, že by člověk toužil, kdyby opravdu odkryl všechna tajemnství?

Odpovědět


Matěj O,2015-05-01 17:59:38

Odpověď máte nahoře.

Snad Osel již brzo zmodernizuje stránky.

Odpovědět


z hlediska obchodníků s deštěm, se víra a meteorol

Josef Hrncirik,2015-05-02 08:22:53

ogie (věda) nerozcházejí. Pokud meteorolog platí církevní daň a dodává nové zájemce o koupi deště, ev. byznys dokonce podporuje, v krátkodobé perspektivě není nutné meteorologii ničit. Avšak z hlediska pohledu z úhlu Věčnosti se situace jeví jinak a proto je jiná.

Odpovědět


duchovno = odraz popisu uspořádání hmoty a energie

Josef Hrncirik,2015-05-03 08:37:03

v prostoru a času, který vznikl v zaučené složité hmotné struktuře až po rozptýlení nezbytného množství energie do okolí a zaplacení církevní daně.

Odpovědět

Praktická nesmrtelnost

Ivo Kaipr,2015-04-30 10:54:11

Pane Špačku, líbí se mi, jak nad tím vším přemýšlíte a chtěl bych se diskuse nad tímhle tématem pořádně zúčastnit, ale nějak mi pořád nevychází čas. Tak Vám sem zatím dám jen link na jakýsi pokus o vylíčení smysluplné "praktické nesmrtelnosti" lehkým perem (důležité momenty jsou pak v diskusi). http://kaipr.blog.respekt.ihned.cz/c1-45972000-o-realne-nesmrtelnosti

a doufám, že se k tomu tady ještě dostanu dřív, než rozhovor nad tématem tady utichne.

Ve zkratce: potřebujeme exponenciálně zmnožit síly k poznání světa a nalezení způsobů manipulace s ním tak, abychom zachovali existenci života a existenci inteligence. Už známe mnoho možných rizik našeho zničení a jen velmi málo realistických obran vůči takovým rizikům. V tomhle rámci má potom praktická nesmrtelnost smysl jako metoda zmnožení intelektuální kapacity, abychom stihli nalézt obrany vůči co největšímu počtu rizik včas. A řekl bych, že je představitelná především jako "zrcadlová technická mysl"...což je ale konstrukčně-výzkumný program na těžko odhadnutelnou dobu, který bude jistým způsobem kopírovat současně dostupné výsledky evoluce, přenášet je na „přenositelnější“ a odolnější „součástkovou základnu“. Věčné opakování samozřejmě „lidský“ smysl nemá, člověk je především tím, kdo roste: jakkoliv malé dítě potřebuje svoji stabilní rodinu, bez dalších a dalších nových podnětů se neobejde, nemá-li je zvnějšku a nedokáže-li si je ještě vytvořit zevnitř, nemůže se z něj vyvíjet člověk v obvyklém smyslu toho slova - tenhle růstový pohyb je v nás přece tak silný, že i při absenci některých smyslů dokáže naše mysl najít „cestu ven“ nějakou skulinou, tak jako se klíčky ze semen proderou ke světlu.

Bylo, je a bude samozřejmě velmi obtížné udržet smír a soudržnost mezi množstvím lidských "memodruhů" (náboženství, politické názory, osobní směřování, povahy...), proto jsou všechny diskuse potřebné, neboť nejhorší kognitivní disonance a následné násilné sebezáchovné reakce jsou z překvapení nad obrovskou (a tedy ohrožující) rozdílností, tak jako největší povodně vznikají z náhlého protržení přehrad. Ale když se dlouhodobě dokáže nezhroutit tak složitý systém, jako je tropický prales, snad to zvládne i prales lidské společnosti, kolapsů už máme za sebou poměrně dost. Můžeme jít každý trochu jinam, ale podstatné je, aby celek byl čím dál stabilnější a přitom rostoucí především ve směru "lidskosti" v tom nejlepším altruistickém smyslu, který v nás kvůli našemu způsobu života a intelektuální kapacitě vznikl. Memosféra může ochránit biosféru jako další sebeobranná vrstva - ale to v ní mem takovéhle sebeobrany musí zvítězit, nebo spíš musí být přijat jako samozřejmost - asi jako když biosféra kdysi přijala jako samozřejmost kyslík, který pro ni býval jedem :-)

Odpovědět

Anton Matejov,2015-04-30 09:47:44

Odpovědět

Dostali jsme sadu výroků /axiomů/. Jejich počet

Josef Hrncirik,2015-04-30 07:05:32

je nejspíše nadbytečný a nejspíše jsou tedy ve sporu.
Protože nejsou v kontaktu s realitou, nedají se experimentálně vyvrátit, natož potvrdit. Ani zjevné logické rozpory či nedostatky potom formálně (vlastně fakticky)neexistují.
Dogma, které zatuhlo v dějinách (společenském a poznávacím vývoji) není schopno doplňovat ani korigovat svůj slovník a vyjadřovat se k novým emergentním (stvořeným) skutečnostem a navěky věků se zacyklilo a nikdy jinak.
Amen.

Odpovědět

Už je to tady.

Jiří Kos,2015-04-29 23:12:13

Chtěl bych připomenout výrok jistého Tertulliana ze 3. století (byl to křesťanský apologeta, kterého ovšem nakonec křesťanská církev exkomunikovala - jako ostatně každého originálního myslitele). Ten prohlásil (volně řečeno): "Věřím v Boha nikoli PŘESTO, že je to absurdní, ale PROTO, že je to absurdní". Myslím, že příspěvky páně Špačkovy na tomto webu, údajně propagujícímu vědu, odpovídají přesně tomuto krédu. Obskurantismus postupně proniká do všech oblastí veřejného života stejně jako tomu bylo na sklonku antiky a výsledek by mohl být stejný jako tehdy: mnohasetletý všeobecný úpadek civilizace. Pokud se ovšem nenajdou dostatečné síly, které by tomu zabránily. Najdou se?

Odpovědět


:-)

Milan K,2015-04-29 23:23:40

Tady? U nás? Leda by vyjeli blaničtí rytíři ...

Odpovědět

Myslím, že Biblia sa k tomu vyjadrila jasne

Viktor Abc,2015-04-29 23:03:23

1Kor 2:9 Ale jako je napísané: Čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Bôh prihotovil tým, ktorí ho milujú.

Odpovědět


Viktor Abc,2015-04-29 23:33:55

Malé dieťa nerozmýšľa, čo len teraz budem robiť celý svoj život, ale sa raduje zo života a je šťastné.

Kresťan nerozmýšľa, čo len budem robiť keď vstanem z mŕtvych, ale je šťastný, lebo uveril zasľúbeniu Božiemu a vie, že to čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú si nevie ani predstaviť.

Kresťan sa nesnaží spasiť, lebo Boh už ho spasil z milosti skrze vieru a to bez zásluh a zdarma a v tej radosti a nekonečnej vďačnosti svojím životom naveky oslavuje Boha.

Odpovědět

Už je to tady.

Jiří Kos,2015-04-29 22:58:19

Odpovědět

Radim Dvorský,2015-04-29 21:31:19

Představte si prvoka, který celý svůj život prožije v malé louži. Ta trocha vody je pro něho celý vesmír a on si nikdy neuvědomí, že je to jen malá kaluž ležící na pevnině, na planetě Zemi, ve sluneční soustavě, v galaxii Mléčná dráha, atd. Je to zcela nad možnosti těch pár neuronů, kterými ho příroda vybavila.
Člověk dostal těch neuronů o něco víc a tak si bláhově myslí, že dokáže všechno pochopit a vysvětlit. Možnosti lidského mozku jsou přitom velmi omezené.
Zkuste si představit trojrozměrný objekt, třeba krychli. To by ještě šlo, že? A co čtyřrozměrný? To už je horší, že? A co nekonečně-rozměrný objekt v nekonečně rozměrném prostoru?
My dneska známe několik druhů nekonečen, které porovnáváme podle jejich kardinality, ale jsou matematici, kteří si myslí, že existují i mnohem komplexnější nekonečna. Není a ani nikdy nebude v lidských možnostech si tato nekonečna uvědomit nebo je pochopit.
A teď si představte, že existuje bytost, která tato nekončna nejen chápe, ale počítá s nimi jako my s přirozenými čísly. Pro takovou bytost jsme my jen ti prvoci v kaluži a náš nekonečný čtyřrozměrný časoprostor je pro ni jan ta malá louže vody na zemi.
Tento a vlastně všechny podobné články tak dělají jednu základní chybu. Dívají se věci velmi primitivním a omezeným lidským pohledem. Naivně si myslí, že když něco v této realitě trvá nekonečně dlouho, tak v realitách vyšších to musí být taky nekonečné.
Z mého pohledu je snaha pochopit, dokázat nebo vyvrátit existenci Boha nebo duše jen za použití lidského mozku stejně marná, jako ta snaha prvoka uvědomit si, že žije jen v kaluži vody.

Odpovědět


Jan Špaček,2015-04-29 22:01:15

Kdyby lidé věřili tomu, co píšete a ne dva tisíce let starým textům, tak bych se tímhle ani nezabýval.
Kdyby lidé skutečně věřili, že bůh je nepochopitelný a nikdo na světě nemůže slyšet a správně interpretovat boží vůli (a tu využívat k politické manipulaci s lidmi), tak bych byl šťastný.
Bohužel existují lidé, kteří jsou přesvědčeni, že bůh říká, že lidé s odlišnou sexualitou jsou méněcenní, jsou lidé, kteří si myslí, že bůh po nich chce, aby nedarovali posmrtně orgány (například pan Milan K).
Jsou lidé, kteří věří, že bohu záleží na tom, jestli jedí vepřové a jestli se k němu modlí.
Svými texty chci čtenáře postrčit ve směru od doslovného výkladu blíže k pohledu, který jste nastínil vy - tedy víru v boha, který je skutečně lidmi nepochopitelný, případně až k agnosticismu.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-04-29 22:02:09

a teraz si predstav ze je uplne v poriadku ze prvok v kaluzi nemoze vediet o niecom mimo kaluze. tak isto je uplne v poriadku ze clovek moze skumat svet iba v ramci ludskych moznosti.

ale co uz vobec nieje v poriadku, ze si clovek nieco z brucha vymysli a 3/4 planety to povazuje za skutocnost. ak nieco mimo nasho vesmiru existuje a nijak sa to neprejavuje, nemame to ako vediet. nikto to nema ako vediet.
takze cokolvek co niekto tvrdi ze tam je, je automaticky nezmysel.

Odpovědět


Milan K,2015-04-29 22:28:29

Pane Špačku, víra a konání v rámci víry jsou snad odlišné věci.
Víra v Boha je součástí lidské kultury.
Ale to, že někdo praktikuje třeba to, co jste uvedl, přeci neznamená, že je ortodoxní - tj. že to nedělá třeba právě z těch kulturních zvyklostí, nebo proto, že to je standard/zákon, nebo prostě proto, že takto byl vychován a nemá "větší ambice", nebo mu to vepřové nechutná. Svojí roli jistě hraje i inteligence (tam je podle mě jádro pudla).

Je spousta věřících, i věřících vědců.
Praktikujících věřících je mnohem méně.

Jinak to s tím darováním orgánu bylo čistě principiální konstatování ;-)

Odpovědět

Pěkné myšlenkové cvičení ;)

Jakub V,2015-04-29 21:30:21

A z čistě materialistického hlediska se ještě nebere v potaz, že všechny částice našich těl už určitě za dobu existence Vesmíru prošly množstvím těl, takže komu vlastně na věčnosti budou patřit...
Jinak dle katolického pohledu věčný život zahrnuje i naplnění/završení lidského života spojením s Bohem. Podle mého pohledu pak člověk takto svým způsobem získá účast na boží existenci, tj i na jeho vševědoucnosti (která je předpokládaná). Ve výsledku tak získá nadhled na všechny své tělesné stimuly (touhy, motivace, city, zvědavost, strach, bolest...), které ho formovaly za normálního života. Tj neztratí je, ale z pohledu "všeho" už jim nebude klást takový důraz a nebude vyžadovat jejich další naplňování. Tj svým způsobem získá svobodu větší, než kdy měl za života-všechny nenaplněné touhy (tedy např i nuda) ho nebudou ovlivňovat. Pak je jen otázka, jak moc ještě bude dotyčný člověkem, když právě tyto nenaplněné touhy (navíc umocněné konečným životem) dělají z člověka člověka.
Tolik tedy můj pohled ovlivněný křesťanským prostředím. Ono ve výsledku je to asi konstrukt, který pomáhá člověku se srovnat s tím, že z objektivního (a pravděpodobnějšího) hlediska jediné, co po člověku nějaký čas zbyde jsou vzpomínky jeho bližních a ev nějaké to dílo. Ale naděje umírá poslední...

Odpovědět

Palo Priezvisko,2015-04-29 21:16:33

mozem sa tesit aj na rozbor cervenej karkulky? tie babickine velke oci a usi su zapeklity problem.

Odpovědět


:-)

Jan Špaček,2015-04-29 21:23:52

Slibuji, že jakmile více, než 10% lidí v ČR uvěří, že Červená karkulka je historická postava a tato víra bude ovlivňovat jejich rozhodování, tak že se do toho pustím.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-04-29 21:29:08

no ale pozna ju skoro 100% obyvatelstva, nieje to neferove? ved rozpravka ako rozpravka...

Odpovědět


Jakub V,2015-04-29 21:35:13

Červená Karkulka neovlivňuje chování 1/6 lidí na planetě, takže má asi smůlu. I když otázka, jak je možné, že Karkulka nerozeznala vlka od vlastní babičky stojí je docela zajímavá.

Odpovědět


Souhlasím s Palem.

Milan K,2015-04-29 21:52:27

Já bych si tedy netroufal tvrdit, že alespoň 10% obyvatel neovlivňují pohádky z dětství.
Stejně jako že třeba strach ze smrti, nebo víra v cokoliv - u Vás pane Špačku v materialismus, neovlivňuje 99% obyvatel. Katolíci a jejich pojetí duše hadr.
Ostatně nejsme ve středověku.
Co se týče křesťanství, pak představený Kardinál Duka, nebo třeba skeptik RNDr. Jiří Grygar, CSc. jasně oddělují duchovno od materiálna, na rozdíl od Vás :)

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273035

Odpovědět

a zase plete duchovno s materiálnem

Milan K,2015-04-29 20:07:53

Jak to vidí významní věřící (např. Kardinál Duka):
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273035

Víra se nemusí dokazovat (vysvětlovat), ve víru stačí věřit.

Apropó, když nebudu chtít posmrtně darovat orgány, ani nebudu chtít být zpopelněn kvůli víře, ať je jakákoliv, pak kdo jste Vy, abyste mě soudil.

Odpovědět


uviděl i uslyšel jsem významného kardinála

Josef Hrncirik,2015-05-01 13:25:08

a propojilo se mi duchovno s materiálem

Odpovědět

Co lidi nechápou na smrti?

Matěj O,2015-04-29 20:03:13

Jeden by si myslel, že když člověk něco trénuje průměrně osm hodin denně, že si z téhle sáhodlouhé osobní zkušenosti dokáže dobře vyvodit, co asi bude po smrti. Je smutné, že většina lidí radši dává přednost nesmyslným pohádkám, které jim někdo nakukal, místo toho, aby mysleli sami za sebe.

Odpovědět

Dodatek

Jan Špaček,2015-04-29 19:50:57

Zrovna včera Youtuber Jake z Vsauce3 uploadoval video "Could You Live Forever?" Velice pěkně zpracované video k tématu nesmrtelnosti: https://www.youtube.com/watch?v=u2cphuMbqfc

Odpovědět


off-topic

Milan K,2015-04-29 20:39:57

Ne k tématu duchovní nesmrtelnosti - nesmrtelné duši.

Odpovědět


Ke vztahu vědy a víry korektně zde:

Milan K,2015-04-30 09:27:38

http://www.rozhlas.cz/leonardo/leonardoplus/_zprava/evoluce-vztahu-vedy-a-viry--1429700

(odpovídají: Prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc., ThLic. Dominik kardinál Duka, O.P.)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273035

Odpovědět


Josef Hrncirik,2015-05-03 08:55:16

historicky (slabostí) církve a vědy podmíněná (tj. dočasná) stanoviska. Z pohledu věčnosti ale vše spočívá na staré Petrově skále věků.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz