Aristotelés – logik a zoolog  
Aristotelés založil logiku tak důkladně, že to vystačilo skoro do začátku 20. století. Aristotelovu zoologii překonali až bezprostřední předchůdci Darwinovi. (Škoda, že si astronomii, fyziku a metafyziku nenechal od cesty.)

Aristotelés je postava kontroverzní, jak se dnes taktně říká. Pro některé je „Filosof“ s velkým F (v latině s velkým P), pro jiné autoritativní podivín. My, kdo se zabýváme předsokratiky, ho většinou nemusíme, protože nám přidělal strašně moc práce, když je všechny vyložil po svém, jako by definitivně správně, často hodně zmatečně: samý počátek a živel, málem pralátka. Leč o tomhle snad někdy jindy.

Problém, zda Aristotelés je padouch nebo hrdina dějin filosofie a přírodních věd se dá obejít poměrně jednoduše, protože jsou přinejmenším dva obory, ve kterých je mnoho důvodů k velké úctě k němu: logika a zoologie. Samozřejmě, že ani tam to není bez problémů, ale tak to už ve starších zasloužilých naukách bývá.

 

Trosky Stageiry. Kredit: Dimitris Siskopoulos, Wikimedia Commons.
Trosky Stageiry. Kredit: Dimitris Siskopoulos, Wikimedia Commons.

Něco málo o Aristotelovi

Aristotelés se narodil roku 384 před n. l. v městečku Stageira, až na severovýchodě Řecka, na poloostrově Chalkidiki (východně od Thessaloniky). Jeho otec byl lékařem makedonského krále, takže už od dětství zažil jak lékaře empirické školy, tak prostředí dvora. V 17ti letech odešel do Athén, kde studoval v Platónově Akadémii a pak tam setrval v roli Platónova asistenta. Zlé jazyky tvrdí, že 20 let čekal, až se stane Platónovým nástupcem, jenže Platón v závěti ustanovil scholarchou Speusippa. Každopádně Aristotelés po Platónově smrti odešel do Malé Asie, pak na ostrov Lesbos a posléze do Makedonie. Pobyt na Lesbu zúročil pozorováním živočichů v tamním rozlehlém mokřadu a mnoha pitvami ryb a pátků. Dnes je tam přírodní rezervace. Roku 335 se však do Athén vrátil a založil tam vlastní školu, zvanou Lykeion (latinsky pak Lyceum). Škole se říkalo „peripatetická“, protože měli ve zvyku rozmlouvat při chůzi. V Athénách nebyl zrovna oblíbený, byl podezíraný z přisluhování Makedonii.

Aristotelés je vědec pedant, na rozdíl od Platóna psal především monografie a učebnice. Myslí důsledně, mnohdy až moc důsledně. Dokáže si bystře všimnout lecjaké charakteristiky, která umožňuje dobrou orientaci v přírodě, ale občas ji prohlásí za obecný princip, který musí platit vždy a všude.

 

Logika

Aristotelés. Římská kopie sochy z konce 4. století před n. l. Národní archeologické muzeum v Athénách. Kredit: Eden, Janine and Jim, Wikimedia Commons.
Aristotelés. Římská kopie sochy z konce 4. století před n. l. Národní archeologické muzeum v Athénách. Kredit: Eden, Janine and Jim, Wikimedia Commons.

Aristotelés nemusel logiku vynalézat. Formální pojetí pravdy a důkaz sporem zavedl už Parmenidés, pak Zenón, logickou argumentaci pěstovali sofisté, a Platón byl „lovem“ definic i formální argumentací přímo umanutý. Aristotelova logická díla ovšem představují novou úroveň, v podobě uceleného konceptu logiky jako nástroje poznání. Aristotelés naprosto školometně třídí všechny obory vědění, ale logika pro něho nebyla samostatným oborem, protože byla předpokladem a nástrojem všech oborů vědy. Není tedy divu, že v pozdější antice dostal soubor těchto šesti spisů knihovnický titul Organon, tedy Nástroj, myslí se nástroj poznávání. Toto rozsáhlé dílo je uvedeno úvahami o vyjadřovacích možnostech přirozeného jazyka, postupně si vytváří formální nástroje, a s tímto formálním jazykem pak dál pracuje: pojem, definice, soud, důkaz; jednotlivé, obecné; indukce, dedukce; možné, nutné… Další vývoj klasické logiky bude z velké části dlouho jen přeznačováním Aristotelových postupů do novější notace.

 

Pro neznalé věci snad stačí drobná ukázka. Pojem je nutné definovat, abychom jej užívali stále v tomtéž, jednoznačném a známém významu. Pojmy nutno setřídit podle obecnosti, kromě jiného proto, abychom mohli používat stromečkový adresář, jak ho dneska známe z práce s počítačem. Obecnější pojem sice zastřešuje více méně těch obecných, ale míň se z něho dozvíme. Např. „zvíře“ sice zahrnuje „lva“ i „myš“, ale právě proto se z tohoto pojmu mnoho nedozvíme, pokud by byl použitý třeba jako nápis u klece. Nejobecnější pojem, něco jako root (kořen) adresáře disku, je takový, pod který se vejdou významy všech pojmů, takže se z něho dozvíme nejmíň, nejspíš vůbec nic. U Aristotela je to „jsoucno“, tedy slovo, podle něhož laici bezpečně rozpoznávají filosofii (i když mě milejší způsoby filosofie se bez tohoto paslova obejdou). Místo „jsoucno“ bychom klidně mohli říkat „něco“, ale neznělo by to tak divně učenecky a blbě by se od toho dělal plurál. Ta zobecňující cesta, třeba od myši přes savce a živočichy ke jsoucnu, se nazývá indukce. Opačný směr je dedukce. Celé to umožňuje formální orientaci (vyhledávání) a kontrolu, pak z toho lze skládat výroky (opět seřaditelné podle obecnosti) a jejich řetězením vyvozovat logické důsledky.

 

Problémy s indukcí

Aristotelés ví o tom, že při indukci můžeme narazit na problém tzv. „úplnosti indukce“. Normální lidé řeknou, že ne každé pravidlo musí přesně vzato platit bezvýhradně, cyničtější popis říká, že výjimka potvrzuje pravidlo. My totiž neznáme všechny myslitelné a reálně možné případy, navíc ne vždy odlišíme chybu pozorování (měření, popisu) od možné proměnlivosti pozorovaného jevu. Dneska se to obchází nejčastěji statistikou, ale to by se Aristotelovi hrubě nelíbilo. Útěchou mu je, že daný problém je takto neschůdný „jen“ v oblasti empirických věd, zatímco v logice a v matematice občas umíme udělat „důkaz úplnou indukcí“.

 

Sylogismus vědecký

Brána Aristotelovy athénské školy je otevřená. (Nyní je blízko diplomatické čtvrti.) Kredit: Zde, Wikimedia Commons.
Brána Aristotelovy athénské školy je otevřená. (Nyní je blízko diplomatické čtvrti.) Kredit: Zde, Wikimedia Commons.

Tento aposematicky působící nadpis uvozuje hlavní specialitu aristotelské a scholastické logiky, dá se však přeložit jako „vyvozování logických důsledků“. Novodobá logika se v tom už tolik nevyžívá, celá sylogistika však byla dobovým pokusem o teorii důkazů. Jde teď opravdu o formu, nemyslete si, že se ze správného sylogismu dozvíte něco, co jste nevěděli. Pouze si ukážete, co dané věty drží logicky pohromadě.

 

Vrcholem všech možných druhů sylogismů je právě sylogismus vědecký. Příklad je překvapivě prostý. Tvrdíme, že „všichni lidé jsou smrtelní“. Také tvrdíme, že „Sókratés je člověk“. Z analýzy míry obecnosti obou těchto výroků plyne platnost závěru, že „Sókratés je smrtelný“. To jsme samozřejmě taky věděli, dokonce s velikou jistotou, ale teď víme, že to takhle plyne jedno z druhého. (Kupodivu to není vtip, ale Aristotelův vážně míněný příklad.)

 

Řeč, logika a matematika

Pro našince je logika a matematika vlastně totéž, ale pro Platóna i Aristotela nikoli. Zvlášť Aristotelés poznávací roli matematiky moc nedůvěřuje. Jo logika, to je v jeho očích něco onačejšího! Proč? Aristotelés totiž převzal Alkmaiónovu představu, že člověk se od ostatních živočichů liší tím, že nejen vnímá, ale také chápe. A vyložil ji tak, že „člověk je bytost obdařená řečí“, to teď bude druhové specifikum člověka. Logiku chápe jako odvozenou přímo z řeči, proto na ni nedá dopustit jako na univerzální nástroj poznání. Myslí si, že při základu v řeči je logika „bytostná“. Sice pracuje s formální pravdou a formální nepravdou (nikoli s nějakými emocemi nebo dojmy), ale jejich kódování jedničkami a nulami by ho zajisté uráželo. Všechny ty nějak technicky zastoupené jedničky a nuly, které čtenářům Osla nakonec zprostředkují tento článek, zajisté nijak moc „bytostné“ nejsou, naštěstí (to ovšem dodávám já, Aristotelés by to viděl jinak).

 

Empirické vědy

V athénské škole: Počátky empirismu u Aristotela. Kredit: Reginald Graham, Wikimedia Commons.
V athénské škole: Počátky empirismu u Aristotela. Kredit: Reginald Graham, Wikimedia Commons.

Aristotelés se sám deklaruje jako empirik. Východiskem poznání je zkušenost. Empirické vědy, což jsou vlastně všechny kromě matematiky (resp. a logiky), se pokouší o formálně logické modelování zkušenosti. Aristotelés tím ovšem míní, že poznávají jakousi bytostnou pravdu. Důsledně rozlišuje mezi formální „nepravdou“ (logická 0) a nepravdivostí vůči zkušenosti. Cílem empirické vědy je toto sladit, což je zajisté žádoucí. V praxi s tím měl řadu úspěchů, nejvíc v zoologii, ale hodně propadáků ve fyzice, nejtvrdší v astronomii.

 

Další problém je, že Aristotelés trval na tom, že všechny vědy jsou navázané na (jeho) filosofii, z ní prý čerpají „nejobecnější principy“ a metodu, pouze si pak přidávají nějaké své další principy a metody. Podle tvrzení, že vědy pocházejí z filosofie (historicky i metodicky) se dodnes pozná aristotelik, byť třeba zakuklený. Přinejmenším historicky to totiž často není pravda – a pokud jde o metody, tak nevím, který filosof by byl kompetentní je vědcům různých oborů diktovat. Něčím zajímavějším ovšem může být rozhovor při (nebo po) diskuzi.

 

Zoologie jako empirická věda

Konstantinopolský rukopis Aristotelova díla Historia animalium, 12. století. Kredit: Biblioteca Medicea Laurenziana, Wikimedia Commons.
Konstantinopolský rukopis Aristotelova díla Historia animalium, 12. století. Kredit: Biblioteca Medicea Laurenziana, Wikimedia Commons.

Nějaké zmínky o zkoumání živočichů i rostlin bychom sice našli už před Aristotelem, nicméně Aristotela můžeme hrdě označit za zakladatele zoologie jakožto vědy. Trvalo velice dlouho, než se novověká biologie s Aristotelem plně vyrovnala a pokročila k jiné podobě. V lecčem je stále otcem zakladatelem, i když jeho obecný (filosofický) koncept dnes působí spíš bizarně.

 

Aristotelovy zoologické spisy nebyly ztracené, ale málokdo se jimi zabýval. Krátce po něm jeho žák a nástupce Theofrastos, ve středověku Albert Veliký... Krom pár výjimek se teprve hluboko v 20. století staly předmětem bádání, které pokračuje dodnes. Na českých překladech se u nás začalo pracovat až před několika lety. Teď je to ovšem přímo móda, protože hodnota této části Aristotelova díla umožňuje části filosofů nebýt hloupí a přitom nezpřetrhat vazby s Aristotelovým odkazem. (Omlouvám se, jsem asi cynik.)

Miniatura Aristotela jako zoologa v rukopisu Alberta Velkého, 1200-1250. Kredit: Eisenbibliothek, Wikimedia Commons.
Miniatura Aristotela jako zoologa v rukopisu Alberta Velkého, 1200-1250. Kredit: Eisenbibliothek, Wikimedia Commons.

Aristotelés hojně pozoroval a navíc hojně pitval. Zjevně ho to bavilo, dokonce tak moc, že přitom často zapomínal i na své metafyzické „principy“. Je prostě zvídavý a má kuráž, třeba i pitvat mořského červa. Vždyť je vlastně krásný a účelně uspořádaný! Nechtěně veselou ukázkou toho je i jeho jediná vstřícná zmínka o Hérakleitovi, a to ve spise O částech živočichů: „Tak máme ke zkoumání každého živočicha přistupovat beze strachu, neboť v každém je něco přirozeného a krásného.“

 

Slavný je Aristotelův popis pitvy kuřecího zárodku s tepajícím srdíčkem. Neméně slavné jsou srovnávací pitvy rozličných živočichů. Aristotelés je bezesporu zakladatelem srovnávací morfologie a hlavně srovnávací anatomie. Opakovaně upozorňuje na jev, který dnes nazýváme někdy homologie a jindy analogie, protože na rozdíl od Aristotela myslíme v evolučním kontextu. Ruce, přední nohy, křídla. Vlasy, srst, peří, někdy i šupiny. Podobně i ve vnitřní tělesné stavbě.


Potud je tedy Aristotelés empirik, jak ostatně sám deklaruje. Logicky formalizovanou taxonomii kupodivu neuplatňuje tak často, jak bychom čekali pod vlivem tradice i pod dojmem jeho logických spisů. Nějaká systematizace mu občas vyrůstá tu z morfologické a anatomické empirie, tu z jeho nauky o struktuře duše. Většinou ale působí rozumně, jako předchůdná tomu rozčlenění, které dnes používáme. Např. entoma, doslova „členovci“, jsou u něho o něco širší skupina než hmyz, nápadná článkovitým, jakoby nasekaným tělem.

 

Limity Aristotelovy zoologie

Ptactvo ostrova Lesbu. Kredit: Blacktom1961, Wikimedia Commons.
Ptactvo ostrova Lesbu. Kredit: Blacktom1961, Wikimedia Commons.

Aristotelés rád vidí účel jakéhokoli uspořádání. Zajímá ho, jak jsou části živočichů účelné ve prospěch fungování živočicha, i jak je celý živočich součástí účelného uspořádání přírody. Chce najít účelný řád (teleologii) takto „zezdola“. Od něj pochází například představa, že živočich má oči k tomu, aby viděl, a to v tom smyslu, že schopnost vidění k němu patří a oči jí slouží. Vidění je prý základnější než oči, ty jsou kvůli němu. Nehodlám se teď přít, zda byla dřív slepice, nebo vejce, i když mi to přijde divné.

 

Mnohem větší problém je, že pro Aristotela nic nemůže být náhodné, všechno má svou příčinu a vše slouží účelu. Přestože se hlásím k odpůrcům všeobecné teleologie coby knuty veškerenstva, tak se výjimečně musím Aristotela z malinkaté části zastat. Živé bytosti, tedy smrtelníci, přece oddalují svůj zánik kromě jiného taky tím, že jednají v nějaké míře účelně. Jde ale vždycky jenom o lokální účely (dost žrádla, možnost rozmnožení...). Hledání lokálních účelů na úrovni organismů proto nemusí být nutně hloupé, škodlivé, ba ani pavědecké. K základním rysům života přece patří, že každý organismus se o sebe dovede v nějaké míře postarat, a to jak sám, tak v nějaké koordinaci s ostatními. Jiná věc je, že podoba jednotlivých druhů i vyladění lokálních účelů se navzdory Aristotelovi neděje v režii globálního účelu, ani žádný celkový účel nevytváří. Princip účelovosti bohužel právě „díky“ Aristotelovi prorostl naši kulturu natolik, že po něm mnozí teskní, neboť se bez něho na světě cítí jako nazí v trní, místo aby ocenili osvobození od zásvětí a nalinkovaných cílů.

Nepřátelé scholastiky vypráví řadu posměšných příkladů Aristotelových nauk. Většinou jde o omyly. Občas totiž někdo vezme vážně, že Fysiologus a další půvabně surreálné bestiáře jsou dílem Aristotelovým, což je samozřejmě pitomost.

Přesto se něco najde. Ani Aristotelés nebyl neomylný. Poučné je, že frapantní hlouposti se většinou neobjevují v popisu empirie, ale v dedukcích. Tedy právě tehdy, kdy si občas rozpomněl na svou nauku o nadvládě metodických principů filosofie nad všemi vědami. Veselým příkladem je Aristotelovo tvrzení, že ryby se netřou, jak tvrdí rybáři, ale dozajista páří, po způsobu hadů. Jenom si toho ti nevzdělaní rybáři nevšimli, neovládají dedukci!

(Chovám naději, že časem přesvědčím někoho z kolegů, kteří na Aristotelových zoologických spisech pracují, aby přispěli moudrostí i zábavou taky pro Osla.)

 

Pojmoslovné poznámky

Slovo „logika“ zavedou až stoici, a ujme se až v nové době. Od antiky do doby před Hegelem je to prostě „dialektika“, která je přesně vzato velkou podmnožinou toho, čemu dnes říkáme logika. Hegel a jeho následovníci slovo dialektika přeznačili hodně specificky po svém.

Slovo zoologie dlouho označovalo celou biologii, včetně botaniky. Novodobý termín biologie zavedl až Lamarck.

Aristotelés je sice hrdý na to, jak logiku odvozuje z přirozeného jazyka, a jak je celý další postup jeho vědy logický, zkušenostní a vlastně přirozený, nicméně číst Aristotela je (aspoň pro mě) spíš těžký trest. Text je hodně nepřehledný a navigaci v něm umožňují pouze četná paslova typu jsoucna. Překlady to často dorazí. Aristotelés lpí na správném vyjadřování, takže např. tam, kde by normální člověk řekl „plácá nesmysly“, napíše „chybně klade“. Jsem ovšem podjatý.

 

Literatura

Aristotelés: Kategorie. (Organon I). Praha: Oikúmené 2019.

Aristotelés: O vyjadřování. Organon II. Praha: ČSAV 1959.

Aristotelés: První analytiky. Organon III. Praha: ČSAV 1961.

Aristotelés: Druhé analytiky. Organon IV. Praha: ČSAV 1962.

Aristotelés: Topiky. Organon V. Praha: ČSAV 1975.

Aristotelés: O sofistických důkazech. Organon VI. Praha: ČSAV 1978

Aristotelés: Člověk a příroda. Praha: Svoboda 1984. – Obsahuje i Aristotelova Malá přírodovědná pojednání, z nichž některá se dotýkají biologických témat, ne však jeho opravdu biologické spisy.

V. Hladký, R. Kočandrle, Z. Kratochvíl: Evoluce před Darwinem: Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2013.

Eliška Luhanová: Jak se dělá potomek: Aristotelés o rozmnožování živočichů. Vesmír 2015 (94) / 2, s. (online).

Datum: 24.11.2019
Tisk článku

Související články:

Anaxagorás a infinitezimální veličiny     Autor: Zdeněk Kratochvíl (04.07.2019)
Empedoklés před Darwinem     Autor: Zdeněk Kratochvíl (09.07.2019)
Hiketás ze Syrakus – A už se točí!     Autor: Zdeněk Kratochvíl (30.07.2019)
Hippokratés: Raději šťávy než filosofii     Autor: Zdeněk Kratochvíl (05.08.2019)
Démokritos: Jen atomy a prázdno     Autor: Zdeněk Kratochvíl (10.08.2019)Diskuze:

drobná poznámka k rybám

Ondřej Dočkal,2019-11-28 22:04:21

Dobrý den, Váš obor jde úplně mimo mě, zde se opravdu do nějakých úvah nebo debat pouštět nemůžu a nebudu, na to nemám, ale pokud dovolíte - jednu praktickou poznámku - řeklo by se na obhajobu Aristotela coby kolegy zoologa:)

ad. Veselým příkladem je Aristotelovo tvrzení, že ryby se netřou, jak tvrdí rybáři, ale dozajista páří, po způsobu hadů. Jenom si toho ti nevzdělaní rybáři nevšimli, neovládají dedukci!

No, víte, ta první věta není až tak šílená jak by se mohlo zdát:) Existují ryby (ano, není jich mnoho, ale jsou), které opravdu mají tzv. vnitřní oplození a samice potom již sama klade oplozené jikry nebo dokonce rodí mladé ryby. Ve Středomoří žije např. máčka skvrnitá, drobný žralok (pomiňme taxonomické detaily... ryba nebo paryba..), jehož samice po páření kladou vajíčka na mělčinách, kde se po několikaměsíční inkubaci líhnou mladí. Aristoteles mohl vidět samici klást vajíčka... z čehož správně dovodil, že páření muselo proběhnout před tím, jako u hadů.

Aristoteles mohl taky chytit do sítě "oplodněného" samečka mořského koníka nebo jehly, z jehož zárodečného vaku mu pak v rukách vypadávaly potěry... i z toho pokud by něco odvodil, tak velmi správně to, že páření proběhlo nějaký čas před tím (ve Středomoří žije např. Hippocampus ramulosus, Sygnathus acus).

Aristotelovy spisy nestuduji, takže nejsem schopný argumentovat citacemi jeho prací, ale dovolil jsem si toto obecnou poznámku i přesto sem napsat. Ta věta není šílená, "jen" neúplná a příliš zobecňující jinak poměrně vzácný úkaz. Jedno již, zda k ní dospěl někde na mořském pobřeží se sítí v jedné ruce a koníčkem ve druhé, nebo někde ve vnitrozemí, kde měl v ruce jen pohár dobrého vína :)

Odpovědět


Re: drobná poznámka k rybám

Zdeněk Kratochvíl,2019-11-28 23:11:24

Tuze vám děkuju za tuhle poznámku a předám ji kolegům, kteří se Aristotelovou zoologií zabývají, něco trochu podobného jsem už od nich i slyšel. Určitě je to k věci, Aristotelés si dobře všímal lecjakých zdánlivě podivných přírodních úkazů.
Přesto si dovoluju být trochu skeptický, protože zásadní mi přijde být ta generalizace. Někteří ji vykládají Atistotelovou hrdostí na pozorování hadího páření, že se toho nebál. V antice byla totiž dost běžná představa, že "kdo vidí milování hadí", tomu se změní sexuální orientace, někdy dokonce i fyzicky pohlaví, jako se to prý stalo věštci Teirésiovi. Při tomto úhlu pohledu by šlo spíš o odvahu pozovatele a teoretika, přehnanou pak do přílišné generalizace toho páření u ryb. Nevím, sám se nevyznám ani v té havěti, ani vlastně v Aristotelovi. Já do něj dost musím kvůli fragmentům předsokratiků, občas mě překvapuje znalostmi a všímavostí, často zase řadou bohorovných generalizací.

Odpovědět


Re: Re: drobná poznámka k rybám

Ondřej Dočkal,2019-11-29 21:38:44

Zajímavé je, jak různé (tedy alespoň některé) pověry v různých kulturách ve své podstatě vedou "věřícího" k tomu, aby neprováděl blbosti a díky tomu zvýšil své šance na přežití. Je tu riziko uštknutí zmijí, tak obecné doporučení zní - moc se kolem hadů neochomýtat. Ale jak ty lidi motivovat? Jít na to přes sex je opravdu vynalézavé, kdo to vymyslel, musel být vážně mazaný:)

Jestli on ten Aristoteles, coby zvídavý a zároveň přemýšlivý člověk, na to nešel "od lesa": Když ty hady uvidím poprve, bude ze mě žena.. no, chvíli to vydržím, a až je uvidím podruhe, budu zase zpátky :)

Odpovědět

Aristotelismus

Jarda Štemberk,2019-11-25 14:08:12

Pokud někdo principiálně odmítá aristotelismus a to jeho "jsoucno", pak vlastně nemůže obhájit smysl vědy coby zdroje poznání.

Odpovědět


Re: Aristotelismus

Zdeněk Kratochvíl,2019-11-25 14:33:11

Může. Vždyť už v antice byly i jiné a v praxi mnohem plodnější (už tehdy) koncepty vědy, např. stoický a hlavně skeptický. Skeptici koncept jsoucna rozhodně nepotřebovali, to právě "uzávorkovávali", a už vůbec ne nějaké podstaty nebo dokonce globální účel.
Odmítnutí aristotelismu znamená např. schopnost obejít se bez globálního účelu v přírodě (nepracovat s účelovou příčinou, tedy s teleologií alias finalitou). Dále schopnost obejít se bez jednoznačně lokalizovatelné podstaty, aristotelsky by se třeba kvantovka dělat nedala. Naštěstí máme pozorování jevů, experimenty a matematiku. To ovšem neznamená, že nemáme Aristotela ctít jako zakladatele logiky a zoologie, byť i tyhle obory dneska děláme jinak.

Odpovědět


Re: Re: Aristotelismus

Jarda Štemberk,2019-11-25 15:22:13

Skepticicmus stojí na principu nemožnosti jakéhokoli objektivního poznání, tedy vzato do důsledku, jakákoli věda je vlastně bezcenná. Stoici zas nadřazují poznání individuální (subjektivní) nad poznání kolektivní - vědecké. Tedy to směřuje k pojetí "Kdo dosáhne osvícení, zná pravdu, a proto nepotřebuje vědu, neosvíceným věda nepomůže".

Odpovědět


Re: Re: Re: Aristotelismus

Zdeněk Kratochvíl,2019-11-25 15:55:39

Takové charakteristice by se Arkesiláos (zakladatel akademické skepse), Eratosthénés (pracoval se sekptickou metodou) i Zénón z Kitia a Chrýsippos (zakladatelé stoické školy) hodně divili, tím spíše novodobí skeptici. Nevím, odkud čerpáte.
Z větví skeptiků by tomu mohl trochu odpovídat leda Pyrrhón a podobná "životní skepse", což je něco dost jiného, co ve vědě nenašlo pokračování, zatímco "normální" (akademická) skepse byla hlavním motorem helénistické vědy.
V Chrýsippově Fyzice je o proměnách energie, o "zvycích přírody" (jakási dávná předloha přírodních zákonů), ale o žádném osvícení se tam nepíše. Nakolik vím, tak ani v jiných jeho spisech. Možná je omyl způsobený tím, že si někdo, koho jste četl, spletl stoiky s římskými moralisty, nevím.
Není to nějaký omyl, byť asi už v pramenech, které jste četl? Nebo na vás tento dojem udělali přímo jmenovaní autoři?

Odpovědět


Re: Re: Re: Aristotelismus

Zdeněk Kratochvíl,2019-11-26 11:25:33

Dodatečně mi došlo, odkud je to "osvícení". To je Aurelius Agustinus, alias svatý Augustin. Ten není stoik. Na tento motiv pak ale navazují některé proudy středověké mystiky. Někdy je to takhle primitivní, jindy dost sofistikované, např. v tzv. teorii iluminace. Někteří středověcí autoři to pak opravdu kříží i se stoictkými motivy (Bonaventura), odtud mohl vzniknout omyl s přiřazením nějakého osvícení stoikům.

Odpovědět

Aristotelés

Kristina Pečlová,2019-11-25 12:05:17

V pozorování dějin lidského myšlenkového vývoje z hlediska pravé skutečnosti, musíme obdivovat velikost ideje nějakého věku a musíme být schopni se stejným nadšením vidět, jak se tato idea projevuje v následujícím věku ve své nedokonalosti. Kdo se mylně domnívá, že předcházející myšlenky jako nedokonalé jsou překonány „dokonalými“ myšlenkami, objevujícími se v přítomné době, není schopen porozumět filosofickému vývoji lidstva. Dějiny filosofického vývoje lidstva přinášejí důkazy o existenci objektivních, na člověku zcela nezávislých duchovních impulsů, které se v průběhu času dále vyvíjejí. Projevem těchto impulsů, které vládnou pod povrchem vnějších dějin, je to, co lidé vykonají jako filosofové. Aristotelés představuje vedle svého učitele vrchol řeckého myšlení, kdy se pomalu ustupovalo od obrazného myšlení k myšlence samé, aby ze sebe pochopila podstatu světa a jeho dění. Zdroj R. Steiner Záhady filosofie, GA18.

Odpovědět

Paleontologie

Tomáš Novák,2019-11-25 08:48:45

Je jen škoda, že tak vynikající myslitel zcela špatně odhadl původ fosilií - jeho "tvořivá síla" (vis plastica) potom motala hlavu vědcům až do konce 18. století...

Odpovědět


Re: Paleontologie

Zdeněk Kratochvíl,2019-11-25 10:46:31

Přestože jsem zvyklý na přímo opačnou roli, tak tentokrát musím Aristotela aspoň zčásti bránit. Berte to jako předběžnou reakci, protože se zabývám jinými věcmi, a když musím jít do Aristotelova textu, tak jde o jiná témata. Zkusím se zeptat znalejších, když budu mít novinky, tak je sem do konce týdne napíšu.

Vis plastika vypadá na 19. století, ne na Aristotela, i když možná byla inspirovaná neoscholastickým výkladem jeho pojmu entelecheia (entelechie), nebo jeho pojetím "tvarové příčiny". Jenže Aristotelés entelechií popisuje dynamiku rozvoje živáčka v průběhu jeho života - a tvarová příčina (u scholastiků causa formalis) patří spíš do metafyziky. Navíc si nutno uvědomit, že svět považoval za věčný.
Nakolik vím, tak problém je jen v tom, že se zkamenělinami nezabýval, ne že by je takhle podivně vykládal. Zkusím ověřit.
Často se mu taky mylně připisuje autorství teorie samoplození, ale to si do doby krátce před Pasteurem mysleli všichni, Aristelés v tom není první, jenom přebírá lidové mínění, když nemá lepší výklad. Jenže když to napsal někdo tak autoritativní, tak se ho všichni dovolávali málem jako autora.
Mohl bych si přisadit, že svou celkovou školometností a absurdní fyzikou Aristotelés může za hluboký úpadek filosofie a zvláště fyziky, ale to by byla pravda jen z malé části. Za to, že místo rozvoje rozumných motivů se jeho dílo dočkalo role autority a rozvoje divných motivů, přece nemůže. Zrovna zoologie byla evidentně jeho silná stránka, jenom musíte počítat s tím, že tuto část jeho díla zná jen málo znalců, navíc většinou nedlouho. (Já mezi ně nepatřím, mám to z druhé ruky, znám se s některými.) Běžné příručky spíš naslepo dedukují z jeho metafyziky, na kterou on sám naštěstí při pitvách často zapomínal.

Odpovědět


Re: Paleontologie

Zdeněk Kratochvíl,2019-11-28 17:57:06

Tak jsem se doozvěděl, že všelijaké verze fomrující síly byly standardní součástí "přírodní teologie" let 1750-1850. Většinou to bylo relativně rozumné, šlo o tvarující síly v průběhu života jedince i o formování druhu (dnes bycho řekli na úrovni fylogeneze), třeba v podobě "stavebního shématu", tedy uspořádání těla. Četní bezprostřední předchůdci Darwinovi tím prý přímo žili a Darwin sám to za mlada studoval a přátelil se s nimi, i když pak dělal něco jiného.
Jiná věc je, že dotyčný koncept pak chytil taky drsně kreacionistickou verzi a někdo tak vykládáal dokonce i fosilie. To už byl i tehdy úpadek oprati halvnímu proudu těch "tvarujících sil", který se dovolával středověkého výkjladu Aristotela.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz