Neantropogení příčina oteplování Arktidy?  
O příčinách globálního oteplování byly popsány hory papíru. Za nejběžnější příčinu jsme považováni my lidé, respektive skleníkový efekt který ze zvýšených emisí oxidu uhličitého souvisejícího s rozvojem světového průmyslu. Leopold Lobkovský má pro náhlé změny v Arktidě jiné vysvětlení. Za viníka označuje přirozené jevy v zemské kůře.

Leopold Lobkovský je geofyzik sedící na dvou židlích. V Moskevském institutu fyziky a technologie a oceánologickém institutu Ruské akademie věd. Jeho specialitou je geodynamika a smykové deformace ve zlomových zónách. Ve svém článku, který před dvěma dny  uveřejnil odborný časopis Geosciences, rozebírá autor možnost oteplování jako následek velkých zemětřesení.

Není žádným tajemstvím, že stávající klimatické modely mají s vysvětlením opakujících se náhlých nárůstů teplotních anomálií v Arktidě, problém. Lobkovský se to snaží uvést na pravou míru svou „geodynamickou hypotézou“. Má ale pro svůj nový pohled na věc dost pádné argumenty? Zdá se že má. Než se svou hypotézou vyrukoval veřejně, byl si vědom, že musí dát odpovědět na tři otázky.

1.) Shodovala se data velkých zemětřesení s teplotními skoky?

2.) Může nějaký mechanismus umožnit šíření následků litosférických poruch na velkou vzdálenost?

3.) Čím by poruchy ovlivnily tání Arktidy.

 

Na první z otázek je odpověď kladná. Dokládají to jak záznamy zemětřesení, tak i náhlé a razantní, jinak těžko vysvětlitelné, náhlé nárůsty teploty. Teplotní anomálie jsou v připojeném grafu dobře patrné.

 

Kolísání teploty vzduchu v Arktidě od roku 1900

Obrázek: Kolísání teploty vzduchu v Arktidě od roku 1900 (údaje shromážděné Výzkumným ústavem pro Arktidu a Antarktidu). Silné červené čáry označují fáze náhlého oteplování, stávajícími klimatickými modely těžko obhajitelné.

 

To s čím autor studie přichází, je uvědomění si vztahu dění v oblasti Aleutských ostrovů a následným oteplováním v Arktidě, přicházejícím s pravidelným časovým odstupem dvaceti let. Jak by se ale dění v jedné oblasti mohlo projevit na vzdálenost více než 2 000 kilometrů a navíc s tak velkým časovým zpožděním? I pro to má autor vysvětlení.

 

Litosféra plovoucí na astenosféře. Její poruchy se jeví být spouštěcím mechanismem náhlého oteplování Arktidy. Kredit: H'arnet, Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Litosféra plovoucí na astenosféře. Její poruchy se jeví být spouštěcím mechanismem náhlého oteplování Arktidy. Kredit: H'arnet, Wikipedia, CC BY-SA 3.0.

Pokud jste také žili v představě, že zemětřesení se šíří rychlostí 8 kilometrů za sekundu, tak je na čase si to ještě doplnit o poznatek takzvaných „tektonických vln“ (někteří autoři pro ně razí termín „deformační vlny“). V jejich případě jde o mechanické výkyvy - pomalé šíření deformace litosféry, k níž dochází v pevné, kvazihomogenní elastické desce podložené na vysoce viskózní astenosférické vrstvě.

 

Že něco takového existuje je známo déle než půl století. V tom nejjednodušším případě (vodorovných deformací v litosférické vrstvě) lze šíření poruchy způsobené počátečním posunem popsat pravidelnou difúzní rovnicí. Migrace těchto „otřesů“ po zemětřesení v aleutském oblouku již byla dokonce změřena a hodnota (rychlost vln) pro tichomořskou desku v podélném směru byla stanovena zhruba na 100 kilometrů za rok. I když tyto, hlemýždí rychlostí se šířící vlny podléhají silnému útlumu, překonat stovky kilometrů pro ně ne problém. Lze předpokládat, že velká zemětřesení to zvládají i na vzdálenost mezi Aleutami a arktickým šelfem.

Nastíněné představě hraje do karet až příliš nápadná korelace mezi sériemi tří velkých zemětřesení (k nimž došlo mezi lety 1957 a 1965 a dosahující až M 9,3) a pozorovaným následným oteplením Arktidy se zpožděním dvaceti let. Stejně tak tomu je i v případě megazemětřesení v roce 1906, po nichž subdukční zóna byla v klidu více než dvacet let. A do třetice tu máme obdobný jev po historicky zaznamenanou zemětřesnou pohromou roku 1899. Je opět v souladu s odpovídajícím časovým zpožděním.

 

Spojovacím článkem je metan

Velká zemětřesení v aleutském oblouku mají podle nové hypotézy být oním ukazováčkem na spoušti mechanismu uvolňování emisí metanu z permafrostu.

Московский физико-технический институт (Moskevský institut fyziky a technologie), logo.
Московский физико-технический институт (Moskevský institut fyziky a technologie), logo.

Není to tak bláznivá představa, jak by se mohlo zdát. V permafrostu je plyn ve stavu metastabilního hydrátu. Pro tuto formu je laboratorně potvrzeno, že začne uvolňovat plyn po zvýšení teploty nad bod tání. Ale nejen to. K uvolnění plynu stačí jakékoliv narušení kritického stavu. A právě to zvládnou i relativně slabé stresové poruchy. Potvrzují to výsledky pokusů provedené na katedře geokryologie Moskevské státní univerzity. Zjednodušeně si je můžeme popsat následovně. Metastabilní hydrát je v půdě „konzervován“ ve formě jakýchsi vajíček. Okolo částic hydrátu je skořápka tenké vrstvy ledu. I malý posun (stres) vyvolá ve skořápce (silné pouhou jednu tisícinu milimetru) mikrotrhlinky. Vzniklými mikropóry se v důsledku tlakového gradientu začne z usazených hornin masívně uvolňovat plyn, a to i při teplotách pod bodem mrazu! Metan, jako mocný oteplovací plyn, se následně postará o náhlý nárůst teploty a tání arktického ledu.

 

I když retrospektivně provedená prognóza oteplení Arktidy, jako následek velkých zemětřesení, je až obdivuhodně přesná, jde zatím stále jen o hypotézu. Tu teď bude potřeba potvrdit, nebo vyvrátit. Vše ale zatím nasvědčuje tomu, že tu máme nového neantropogenního klimatického hráče, který z náhlého oteplování Arktidy viní poruchy v litosféře a seismogenní činnost představuje jako jako spouštěcí mechanismus procesů zesilujících emise. Je to nový pohled na problém globálního oteplování a ti, kteří se živí předpovědním klimatickým modelováním, by s ním měli začít pracovat

 

Literatura

L. Lobkovsky: „Seismogenic-Triggering Mechanism of Gas Emission Activizations on the Arctic Shelf and Associated Phases of Abrupt Warming“. Geosciences 2020, 10(11), 428.

Datum: 25.12.2020
Tisk článku


Diskuze:

? není graf za bratru 120 let málo (Antone Pavloviči)?)

Eva M,2020-12-29 17:07:13

Dobrý den,
připadá mi trošku legrační demonstrovat geologické jevy na grafu za 100, ba i za 1000 let....
Podle mne by bylo vhodno sledovat graf za celou dobu existence života na Zemi, nebo aspoň od permu (vzestup obratlovců...) -- tedy pokud jsme schopni jej vytvořit s alespoň trochu slušnou přesností....

:)) moje osobní teorie je, že slibné (a teplé!!) období druhohor bylo přerušeno několika pohromami, z nichž se Země vzpamatovává....

Odpovědět


Re: ? není graf za bratru 120 let málo (Antone Pavloviči)?)

Eva M,2020-12-29 17:25:32

ps. doporučuji :
wiki/Geologic_temperature_record#
Phanerozoic_Climate_Change

... samozřejmě rychlé změny pro nás nejsou úplně šťastné...

Odpovědět

pavěda...

Fabián Litoucký,2020-12-26 23:24:20

...no, teď už jen dokázat, že za změny klimatu může ten uvolněný metan.


Ale co, to by nebylo tak zajímavé a ohromující, navíc by to takové hypotézy byly vyvratitelné.

Odpovědět


Re: pavěda...

Fabián Litoucký,2020-12-26 23:25:18

*navíc by musely být

Odpovědět

Pozitiva X negativa

Richard Vacek,2020-12-26 13:05:18

Příčiny oteplení jsou jedna věc. Stejně důležité jsou ovšem i důsledky. Pokud u oteplení převažují kladné důsledky, tak je snad jedno, jestli budeme děkovat tomu, že probíhají zemětřesení, pěstuje se hodně rýže, nebo se spaluje hodně fosilních paliv. A dle toho, že úrodnost plodin roste ještě rychleji, než počet obyvatel, tak minimálně na potravinách nějaký negativní efekt oteplování vidět není:
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize

Odpovědět

No alespon

Mojmir Kosco,2020-12-26 09:20:04

Netvrdí ze oteplovani v arktide neprobíhá. Somazrejme když máte jeden zdroj tepla dejme tomu špinavý sníh a přidáte seimickou altivitu je nárůst rychlejší, po ukončení jednoho topení přichází ochlazení, ten graf ovsem ukazuje celkově teplota stoupa at zemetreseni probíhá a nebo neprobíhá

Odpovědět

Nárůst CH4 je v období 1990-2020 malý

Florian Stanislav,2020-12-25 20:53:00

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_methane#/media/File:Mlo_ch4_ts_obs_03437.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_methane
https://www.methanelevels.org/
Metan : 1708 ppb roku 1990 a 1877 ppb roku 2020 , tedy nárůst za 30 let 169 ppb.
tedy od roku 1990, kdy graf v článku ukazuje následné údajně nevysvětlitelné oteplení je nárůst metanu malý.
1960 bylo CH4 1211 ppb, tedy za 30 let do 1990 nárůst ( 1877-1211)= 656 ppb.

Odpovědět


Re: Nárůst CH4 je v období 1990-2020 malý

Josef Skramusky,2020-12-26 10:56:49

Dobrý den pane Floriane, mohu se zeptat co Vás vedlo k umístění "srovnávacího bodu" do roku 1990? Podle grafu nárustu teplot od roku 1980 bych očakával umístění počátku uvolňování metanu před rok 1980 a nikoli za tento rok (předpokládám postup událostí uvolnění metanu -> oteplení). Práci autora jste pravděpodobně zevrubně prostudoval, tak asi budete vědět jaké přesně zpoždění autor předpokládá mezi zemětřesením a počátkem uvolňování metanu a jaký mezi počátkem uvoňování metanu a růstem teploty a jaké pro to má argumenty?

Odpovědět


Re: Re: Nárůst CH4 je v období 1990-2020 malý

Florian Stanislav,2020-12-27 00:00:40

No, nevšiml jsem si, že graf teplot grafu končí rokem 2010, což je málo vypovídající vzhledem k následujícím (po roce 2010) teplejším šesti rokům 2014, 2018, 2017, 2015, 2019, 2016 a pravděpodobně i 2020.
Zpoždění účinku nárůstu metanu na teplotu nerozumím zvláště vzhledem k malé životnosti metanu v atmosféře (oxiduje se na CO2), střední životnost, pokud se nepletu, je jen 25 let.
Pokud budeme pracovat se zpožděním vlivu na teploty 10 let, tak z výzkumu vlivu cyklů mořských proudů lze vyrobit cokoliv.
Zvyšování teploty |Arktidy je tikající bomba oteplování permafrostu s možností uvolnění metanu ( bez zemětřesení).
PETM před 56 miliony let patrně bylo spuštěno vulkanickou činností s masivním uvolněním metanu z metanového ledu na dně rozšiřováním Atlantiku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Nárůst CH4 je v období 1990-2020 malý

Josef Skramusky,2020-12-28 09:10:52

Aha, jak jsem tedy pochopil, tak jste nejen nečetl co autor napsal ale ani si pořádně nepřečetl populární článek zde a dokonce si ani pořádně neprohlédl obrázek, ke kterému vztahujete svůj příspěvek. No není nad takové 5ti minutové "odborné analýzy" s čísly, které ale pak nedávají žádný smysl. Hlavně že vám to dává jistotu, že je tuto hypotézu možno shodit se stolu jako hloupost, jelikož je "vyvrácena" daty. A aby nedošlo k mýlce - ani já jsem práci autora nečetl a číst nemíním, pak ji ale také nebudu kritizovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nárůst CH4 je v období 1990-2020 malý

Florian Stanislav,2020-12-28 15:58:34

Data, která jsem uvedl dávají smysl, nedávají smysl Vám, což je vaše věc. Vy jste snad schopen uvedená data vyvrátit? A rozliknul jste vůbec ty moje odkazy?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Nárůst CH4 je v období 1990-2020 malý

Josef Skramusky,2020-12-29 14:37:59

S Vámi je to opravdu těžké. Tak ještě jednou - proč je jako zlomový bod zvolen rok 1990? Pokud je tohle špatně (jak jste uznal - nevšiml jste si ANI že v grafu je 1980), tak Vaše vývody, používájící rok 1990 na rozdělení období 30 let před a po a srovnávání množství neměřeného metanu v atmosféře nedávají smysl (jako kritika hypotézy v článku).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nárůst CH4 je v období 1990-2020 malý

Florian Stanislav,2020-12-29 15:13:03

Kdybyste si konečně otevřel ten graf ppb CH4 mého odkazu
https://www.methanelevels.org/
tak je na první pohled zřejmé třeba od roku 1800 do 2020, že ppb. CH4 a nárůsty teplot nemají žádnou rozumnou korelaci. Konc. metanu roste a teploty kolísají. Když už jste ignoroval, že máme rok 2020 a bylo 6 teplejších roků po 2010, jak 2010.
Graf v článku
Rok---- ppb CH4--rozdíl ppb CH4---rozdíl teplot °C
2010--- 1798,9
1980--- 1480--- ------318,9-- --------- 1,5°C
1950--- 1116----------364--- ----------- 0°C
Takže 30let (1980 -2010) má menší přírůstek CH4 a nárůst teplot 1,5°C, 30 let 1950-1980 má větší nárůst CH4 a nárůst teplot žádný.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Global_Temperature_Anomaly.svg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSC0tck-ffbY5KCVLQAMxn1iaSES3m7YgzSnw&usqp=CAU

Odpovědět

A je to

Pavel K2,2020-12-25 19:33:41

Konečně něco, co dává smysl. Zemětřesení způsobuje (dočasné) oteplení, efekty připisované temné energii má na svědomí mezigalaktický prach, snad se nakonec najde i dost MACHO pro temnou hmotu.
Teď ještě, aby dostali vědci rozum a široce to akceptovali. Bohužel to obvykle bývá až po vymření té vědecké generace, co si kariéru postavila na nesmyslech, což například u Grety bude trvat dlouho - ale ona není vědkyně, tak snad máme naději.

Odpovědět

Jiří Holý,2020-12-25 16:08:38

Jestli se toto ukáže jako relevantní, tak "oteplovačům" nestoupne jen teplota, ale i tlak.

Odpovědět


Re:

Viktor Pepe,2020-12-26 02:00:17

nestoupne, ten vědec je totiž Rus, progresivní západ bude vše ignorovat

Odpovědět


Re:

Jan Novák9,2020-12-26 14:38:31

Jestli jsou oteplovači v něčem opravdu dobří, tak je to ignorování faktů které se jim nehodí.
Třeba jako že arktida už letos neměla zamrznout, že všechny horské ledovce měly roztát do roku 2020, že jim několikrát zamrzla do ledu výzkumná loď která se jela podívat jak v arkdidě už není led atd...

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace