Roztok oxidu chloričitého (CDS) a léčba COVID-19  
CDS rozhodně není zázračným prostředkem, který by dokázal zabránit infekci koronavirem SARS-CoV-2 či léčit onemocnění COVID 19. Pokud však někdo o jeho využití k tomuto účelu uvažuje, rozhodně nemusí patřit mezi vystrašené debily věřící na Gatesovy čipy ve vakcínách, co chlastají Savo a jiná průmyslová bělidla (omlouvám se za slovník, jde o přesnou citaci z jedné facebookové diskuse) Mnohé úvahy v této oblasti totiž mají celkem racionální jádro a ďábel bývá skryt spíše v méně zjevných detailech.
Oxid chloričitý. (Kredit: Volné dílo).
Oxid chloričitý. (Kredit: Volné dílo).

Co se stane, když smícháte kyselinu sírovou (H2SO4) s chlorečnanem draselným (KClO3)? Odpověď na tuto otázku publikoval již v roce 1801 skotský vojenský chirurg a chemik William Cruickshank (asi 1740 – 1811). Vznikne zelenožlutý plynný produkt, který tento muž nazval překysličenou kyselinou solnou (hyperoxigenic muriatic acid). O dekádu později popsal britský chemik sir Humphrey Davy (1778 – 1829) přípravu plynné směsi nazvané euchlorine (z řeckého eú – opravdový, skutečný a z řeckého chlóros – žlutozelený) a to reakcí chlorečnanu draselného (KClO3) a kyseliny chlorovodíkové (HCl). Po nich pak celá řada vědců studovala povahu plynů vznikajících reakcí chlorečnanů a kyselin. Dávali jim různá jména (např. deutoxid chlóru, peroxid chlóru, Millonův plyn atd.), ale shodli se na tom, že barevné dýmy opouštějící reakční směs bývají značné nestabilní a vykazují náruživou tendencí destruovat laboratorní sklo. Oxid chloričitý (ClO2) byl pak jako složka tajemného euchlorinu identifikován v roce 1875 rakouským chemikem Leopoldem von Pebalem (1826 – 1887). Pro komerční účely se daný plyn začal syntetizovat ve 30-tých letech 20. století a nejčastěji byl využíván jako bělící činidlo v papírenském či textilním průmyslu. V roce 1941 byla ve městě Niagara Falls v americkém státě New York uvedena do provozu úpravna pitné vody, kde byl oxid chloričitý poprvé použit namísto chlóru jako desinfekční činidlo.

 

Oxid chloričitý je žlutozelený plyn velmi dobře rozpustný ve vodě (3g/L při 25°C), ovšem se zvyšující se teplotou jeho rozpustnost prudce klesá. Díky přítomnosti nepárového elektronu ve valenční vrstvě má charakter paramagnetického radikálu. Jde o velmi reaktivní oxidační činidlo. Pokud plyn unikající z koncentrovaného vodného roztoku dosáhne dostatečně velkého parciálního tlaku, začne se explozivně rozkládat za vzniku kyslíku a chloru. Výbuch může být iniciován například světlem, teplem, tlakem či chemicky. Práce s koncentrovanějšími roztoky tedy vyžaduje dostatečné znalosti, zkušenost a také určitou zručnost. Z důvodu malé chemické stálosti se oxid chloričitý ani jako plyn ani v roztoku obvykle neskladuje, ale vyvíjí se přímo v místě použití.

 

Vodný roztok oxidu chloričitého. (Kredit: Volné dílo)
Vodný roztok oxidu chloričitého. (Kredit: Volné dílo)

Oxid chloričitý se používá k úpravě senzorických vlastností vody, je též účinným desinfekčním prostředkem hubícím patogenní bakterie a viry. Při použití oxidu chloričitého nedochází ke změně pH upravované vody a reakcí s organickými nečistotami obvykle nevznikají zdraví nebezpečné halogenované sloučeniny. Jisté zdravotní riziko však mohou představovat vznikající chloritanové (ClO2-) a chlorečnanové (ClO3-) anionty, jejichž zbytková koncentrace v pitné vodě bývá regulována příslušnými hygienickými limity.

 

Oxid chloričitý je silné oxidační činidlo, snadno difunduje přes buněčné membrány a reaguje především s aminokyselinami obsahujícími síru jako je metionin a cystein, dále s aromatickými aminokyselinami tyrosinem a tryptofanem a dvojmocnými anorganickými ionty (Fe2+, Mn2+). Jedním z důležitých cílů toxického účinku ClO2 je protein glutation, který obsahuje cystein a je důležitou součástí ochrany buněk před oxidativním stresem. Baktericidní účinek souvisí především se schopností oxidu chloričitého poškozovat integritu buněčných membrán a způsobovat tak únik životně důležitých látek (K+, ATP atp.) z nitrobuněčného prostoru. Poškozena bývá i proteosyntéza a funkce mitochondrií, dochází též k denaturaci celé řady životně důležitých proteinů a oxidativnímu poškození nukleových kyselin (DNA, RNA). Oxidace tryptofanu a tyrosinu a s tím spojená denaturace příslušných proteinů ve virovém obalu je zřejmě základním mechanismem antivirového účinku ClO2. Obalené viry by teoreticky měly být na účinek této látky citlivější než bakterie či eukaryotní buňky lidských tkání, které před poškozením do jisté míry chrání jejich antioxidační systém. Tento předpoklad potvrzují některé studie zabývající se čištěním vody či sterilizací potravin, v případě snahy inaktivovat pomocí oxidu chloričitého viry napadající živé tkáně jsou výsledky dosti nejednoznačné.

 

Oxid chloričitý v Globálně harmonizovaném systému klasifikace a označování chemikálií , což je systém bezpečnostní klasifikace Organizace spojených národů, nevěští nic dobrého. (Kredit: Volné dílo). 
Oxid chloričitý v Globálně harmonizovaném systému klasifikace a označování chemikálií ( systém bezpečnostní klasifikace Organizace spojených národů), nevěští nic dobrého. (Kredit: Volné dílo).

Zředěný vodný roztok oxidu chloričitého známý pod zkratkou CDS je příznivci alternativní medicíny považován za přípravek vhodný k boji proti infekci SARS-CoV-2. Nikoli však jako prostředek pro desinfekci povrchů či čištění vody, ale jako lék určený k vnitřnímu užití. Odborné texty v recenzovaných časopisech abstrahovaných na Web of Science (WoS) se zabývají spíše negativními dopady uvedeného přístupu. Například v květnu 2021 vyšla v časopise Hemodialysis international (Q4 urologie a nefrologie) případová studie popisující akutní selhání ledvin u 55-letého pacienta, který požil roztok CDS neznámé koncentrace jako prevenci proti COVID 19. Pět dní po aplikaci zázračného elixíru se u něj začala projevovat nevolnost, zvracení a poruchy vědomí. Vstupní vyšetření v nemocnici prokázalo dehydrataci a neschopnost udržet pozornost, biochemická vyšetření pak ukázala na závažná poškození funkce jater a ledvin. Hospitalizace, během níž pacient podstoupil dialýzu, trvala 6 dní. V časopise International Journal of Environmental Research and Public Health (Q1 vliv životního a pracovního prostředí na zdraví) vyšla v říjnu 2021 přehledová studie, která se zabývala nejčastějšími příčinami otrav během prvních dvanácti měsíců pandemie COVID 19. Nejvíce smrtelných otrav způsobil podomácku vyrobený alkohol obsahující metanol (25%), dále opiáty (18%) a desinfekce rukou na bázi metanolu (15%). Požití oxidu chloričitého bylo příčinou smrtelné otravy v 5% případů.

 

Možností využití oxidu chloričitého k prevenci a léčbě COVIDU 19 se zabývají téměř výhradně texty uveřejněné v málo kvalitních periodikách, které nejsou abstrahovány na WoS. Dané texty mají nejčastěji charakter mechanistických úvah, které zdůrazňují, že viry mají nižší odolnost vůči oxidativnímu poškození oxidem chloričitým než eukaryotické buňky a většinou pracují s myšlenkou, že v určitém rozmezí koncentrací může roztok oxidu chloričitého zabíjet koronaviry, aniž přitom poškodí buňky lidských tkání. Text v časopise Physiology international z roku 2020 se například poměrně optimisticky vyjadřuje o možnosti použití roztoků ClO2 k desinfekci úst (kloktání) a horních cest dýchacích (nosní kapky), přičemž k možnosti účinné desinfekce dolních cest dýchacích jsou autoři textu spíše skeptičtí. Ve stejném roce však vyšla i přehledová publikace Cochrane library, jejímž cílem bylo získat komplexní informace o účinnosti ústních vod a nosních sprejů při snižování virové nálože u pacientů pozitivně testovaných na COVID 19. Autoři této přehledové práce identifikovali celkem 16 probíhajících randomizovaných placebem kontrolovaných studií zahrnujících 1250 pacientů, přičemž žádná z těchto studií nebyla v době vydání přehledu dokončena. U většiny těchto studií pak měli autoři přehledu pochyby, zda je jejich metodika vhodná pro efektivní posouzení vztahu mezi účinností a rizikem testovaných přípravků. V dané souvislosti je jistě zajímavá i meta-analýza z roku 2020 uveřejněná v časopise Current pharmaceutical design (Q3 farmacie a farmakologie), která se sice nezabývá infekcí SARS-CoV-2, ale obsahuje obecné informace o účinnosti oxidu chloričitého při desinfekci dutiny ústní. Podle této meta-analýzy jsou přípravky na bázi ClO2 sice schopné likvidovat bakterie osídlující povrch zubů a dásní, jejich účinnost se však statisticky významně neliší od jiných běžně užívaných prostředků.

 

Dva z takřka nepřeberného množství přípravků na trhu, které mnozí v užívají v naději, že je ochrání před COVID-19.
Dva z takřka nepřeberného množství přípravků na trhu, které mnozí  užívají v naději, že je ochrání před COVID-19.

Výsledky observačních retrospektivních či prospektivních klinických studií zabývajících se účinností vnitřně užívaného roztoku oxidu chloričitého při prevenci a léčbě COVID 19 byly dosud publikovány pouze v neimpaktovaných open access časopisech, u nichž nelze vyloučit jejich predátorský charakter. Autorské týmy pocházejí převážně z latinskoamerických zemí jako je Mexiko, Bolívie či Peru. Podle článku z časopisu International Journal of Multidisciplinary Research ze září 2021 zabránilo profylaktické užívání roztoku CDS o koncentraci 3 mg/l po dobu 14 dní vzniku příznaků COVID 19 v 90.4% případů. Z 1163 účastníků studie se symptomy choroby rozvinuly pouze u 112 z nich. Pro zajímavost – hygienický limit regulující zbytkový obsah ClO2 v upravené pitné vodě stanovený Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) je 0.8 mg/l, 98% účinnosti při likvidaci bakterií ve vodě bylo dosaženo při koncentraci 5 mg/l a k 50% inhibici různých kmenů viru chřipky došlo při koncentracích 50 až 80 mg/l. l roztoku použitá v dané studii tedy několikanásobně překročila hygienický limit pro pitnou vodu, nedosahovala však úrovně, u níž by se dal předpokládat významnější antivirový účinek. V časopise Journal of Infectious Diseases & Therapy byl uveřejněn článek zabývající se využitím CDS pro léčbu pacientů s COVID 19. Těmto pacientům byl oxid chloričitý údajně podáván jak per-orálně ve formě roztoku o koncentraci 3000 mg/l a také intravenózně ve formě sterilního solného roztoku o koncentraci 9 000 mg/l. Aplikované dávky ClO2 se pohybovaly mezi 0.65 až 5.40 mg/kg. Tato léčba prý neměla závažnější vedlejší účinky a vedla k uzdravení 99.03% z 1136 pacientů zahrnutých ve studii. Retrospektivní charakter studie s nejasným způsobem výběru účastníků a podivným postupem hodnocení účinnosti léčby – to jsou jen některé ze závažných metodických nedostatků uvedené práce.

 

Zájemce o informace týkající se možností terapeutického využití roztoku oxidu chloričitého pro prevenci a léčbu nemoci COVID 19 si jistě nemůže stěžovat na nedostatek literárních zdrojů. Pokud se však neorientuje v metodologii medicínského výzkumu a kritériích kvality odborných publikací, může získat nereálně optimistický dojem ohledně účinnosti a rizik dané terapie. Neodborné zacházení s koncentrovanými roztoky oxidu chloričitého je pak rozhodně zdraví a životu nebezpečnou kratochvílí. Ovšem, jak říkávaly naše babičky, proti gustu žádnej dišputát…..

 

Literatura

 1. Gan, W., Ge, Y., Zhong, Y. and Yang, X., 2020. The reactions of chlorine dioxide with inorganic and organic compounds in water treatment: kinetics and mechanisms. Environmental Science: Water Research & Technology, 6(9), pp.2287-2312.

 2. Noszticzius, Z., Wittmann, M., Kály-Kullai, K., Beregvári, Z., Kiss, I., Rosivall, L. and Szegedi, J., 2013. Chlorine dioxide is a size-selective antimicrobial agent. PloS one, 8(11), p.e79157.

 3. Wei, M.K., Wu, Q.P., Huang, Q., Wu, J.L. and Zhang, J.M., 2008. Plasma membrane damage to Candida albicans caused by chlorine dioxide (ClO2). Letters in applied microbiology, 47(2), pp.67-73.

 4. Ofori, I., Maddila, S., Lin, J. and Jonnalagadda, S.B., 2018. Chlorine dioxide inactivation of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus in water: The kinetics and mechanism. Journal of water process engineering, 26, pp.46-54

 5. Kály-Kullai, K., Wittmann, M., Noszticzius, Z. and Rosivall, L., 2020. Can chlorine dioxide prevent the spreading of coronavirus or other viral infections? Medical hypotheses. Physiology international, 107(1), pp.1-11.

 6. Medina‐Avitia, E., Tella‐Vega, P. and García‐Estrada, C., 2021. Acute kidney injury secondary to chlorine dioxide use for COVID‐19 prevention. Hemodialysis International.

 7. Liester, M.B., 2021. The chlorine dioxide controversy: A deadly poison or a cure for COVID-19?. International Journal of Medicine and Medical Sciences, 13(2), pp.13-21

 8. Burton, Martin J., Janet E. Clarkson, Beatriz Goulao, Anne-Marie Glenny, Andrew J. McBain, Anne GM Schilder, Katie E. Webster, and Helen V. Worthington. "Antimicrobial mouthwashes (gargling) and nasal sprays administered to patients with suspected or confirmed COVID‐19 infection to improve patient outcomes and to protect healthcare workers treating them." Cochrane Database of Systematic Reviews 9 (2020).

 9. Kerémi, B., Márta, K., Farkas, K., Czumbel, L.M., Tóth, B., Szakács, Z., Csupor, D., Czimmer, J., Rumbus, Z., Révész, P. and Németh, A., 2020. Effects of chlorine dioxide on oral hygiene-a systematic review and meta-analysis. Current pharmaceutical design, 2

 10. 6(25), pp.3015-3025.

 11. Aparicio-Alonso, M., Domínguez-Sánchez, C.A. and Banuet-Martínez, M., 2021. A retrospective observational study of Chlorine Dioxide effectiveness to covid19-like symptoms prophylaxis in relatives living with COVID19 patients. Int J Multidiscip Res Anal, 4, pp.1062-1071.

 12. Ma, J.W., Huang, B.S., Hsu, C.W., Peng, C.W., Cheng, M.L., Kao, J.Y., Way, T.D., Yin, H.C. and Wang, S.S., 2017. Efficacy and safety evaluation of a chlorine dioxide solution. International journal of environmental research and public health, 14(3), p.329.

 13. Aparicio-Alonso, M., Domínguez-Sánchez, C. and Banuet-Martínez, M., 2021. Chlorine Dioxide as an alternative treatment for COVID19. Journal of Infectious Diseases & Therapy

 


Oznámení redakce:

Pokud se chcete s autorem článku a jeho kolegy potkat naživo, můžete se přihlásit na přednášky Univerzity třetího věku pořádané Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice.

 

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice otevírá studium "Univerzity třetího věku" s cyklem přednášek „Chemie pro život".

V našem programu populární formou představujeme nejnovější poznatky z oborů vyučovaných na Fakultě chemicko-technologické zajímavé pro širokou laickou veřejnost. Vyučující z řad akademických pracovníků fakult Univerzity Pardubice i odborníci z praxe prezentují vybraná témata tak přitažlivým způsobem, že překonají i některé zažité nepříznivé postoje neodborné veřejnosti vůči chemii jako takové.

Studium univerzity třetího věku je základem pro neustálý duševní rozvoj občanů poproduktivního věku, kterým se takto nejen rozšiřují jejich znalosti, ale především je stimulován jejich zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí a o stálý aktivní přístup k životu.

U3V má celkový rozsah 184 hodin, probíhá čtyři semestry a nabízí tato témata:

 1. Chemie, zdraví a prostředí

 2. Chemie ve světě potravin a výživy

 3. Chemie ve službách

 4. Spotřebitelská chemie

Podrobné informace na webu Univerzity třetího věku (Univerzita třetího věku - "Chemie pro život" | Fakulta chemicko-technologická).


Datum: 01.01.2022
Tisk článku


Diskuze:

Kdo chce zapalovat, musí hořet. Dejte si tabletu KO3 a budete 3x KO.

Josef Hrncirik,2022-01-06 07:00:49

Odpovědět


Šumivou!

Josef Hrncirik,2022-01-06 08:04:26

Odpovědět

Dávkování CDS

Am Am,2022-01-03 21:32:46

Při covidu autoři CDS doporučují dávkování 2x denně 30ml, avšak těch 30ml se pije průběžně 3 hodiny po malých dávkách. tedy tělo nedostane najednou těch 30 ml, dostává a vylučuje jej po malých dávkách.
Vše o CDS je na webu www.zlutavoda.cz , je tam třeba zmíněna i "kontraindikace" (ve smyslu užívat CDS s odstupem několika hodin) s léky na ředění krve či s pokrmy či přípravky obsahující antioxidanty.
Pozn.: Některé antiviry či prohlížeče mohou hlásit, že se jedná o potenciálně nebezpečnou stránku, ale to je v dnešní době normální, že cokoliv jde mimo povolený narativ, je označeno jako špatné. Např. Youtube.com maže oficiálně(!) cokoli, co je proti covid-vakcínám, i kdyby se jednalo o video nějaké řádně vědecké skupiny. Prostě covid-vakcíny jsou funkční a bezpečné a jakákoli (i vědecká) více sdílená diskuse je zakázána (na Youtube). Některá videa zmizí i do 30 minut od postnutí.

Odpovědět


Re: Dávkování CDS

Josef Hrncirik,2022-01-03 21:53:35

Ano, alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství, říkal už MVDr. Mengele

Odpovědět


Re: Dávkování CDS

Igor Němeček,2022-01-03 22:12:53

Nevím jestli zapadá do věděckého přístupu šíření informací přes YT. Když už, pak se tomu říká popularizace a to už je zase něco následného. Jestli je to věděcké nebo ne, to zase musí posoudit vědci a vědecká obec už na to má vyšlapané cesty. Publikuje se, oponuje se, ... Určitě by se to dalo taky vyšperkovat. Já osobně si prostě nedovolím pochybovat o slovech profesora na univerzitě, nemám jak přijít na to, jestli je to pravda nebo lež. Můžu jen dál hledat články o něm a od něj a sledovat reakce ostatních vědců. Naproti tomu YT je prostě jen další globální sociální síť, kde není problém šířit v podstatě jakékoli informace. Myslím, že není problém narazit na videa, kde autor popisuje jak mu něco zázračně funguje a když to zkusíte sami, tak to prostě nefunguje. V technice to vem čert, ale nedivím se, že je snaha regulovat informace, které mohou vést k nějaké davové hysterii. Jak jsem už tady někde napsal - neschopnost lidí derivovat válku nezpůsobí, ale slepá důvěra ve lživé informace ano.

Odpovědět


Re: Dávkování CDS

Florian Stanislav,2022-01-04 01:28:57

https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Kalcker
"Kalcker inzeroval produkt jako definitivní lék na rakovinu , AIDS , autismus , hepatitidu , cukrovku , artritidu a všechny druhy nemocí, [2]stejně jako dokonalý antioxidant . [3] Kalcker byl z tohoto důvodu vyšetřován, žalován a zatčen"
Nemohu najít, že by tento propagátor ClO2 měl nějaký vědecký titul. Jeho video, na které odkazuje www.zlutavoda.cz, do 30 minut nezmizelo, což je škoda, může zblbnout hodně lidí.

Odpovědět


Re: Dávkování CDS

Tomáš Hluska,2022-01-04 03:26:03

Myslíte si, že homeopatika fungují?

Odpovědět


Re: Dávkování CDS

Miloslav Pouzar,2022-01-04 09:30:05

Údaj o objemu přípravku bez údaje o jeho koncentraci není údaj o dávce. Požití 30ml koncentrovaného ClO2 by mohlo být to poslední, co by člověk v životě udělal. Kontraindikace znamená důvod pro neprovádění určitého léčebného zákroku, jelikož by pacientovi s určitými vlastnostmí uškodil. Když budete užívat oxidační činidlo s antioxidanty, není to kontraindikace, ale hloupost. Vše o CDS na webu zlutavoda rozhodně není - ten web pracuje s daty způsobem "cherry picking" a pokud budete čerpat informace pouze z něho, dopouštíte se konfirmačního zkreslení, které vám při reálné aplikaci zde uvedených terapeutických postupů spíše uškodí, než pomohou. Nikdy jsem neměl rád pokyn "Věřte vědcům" jelikož je zavádějící - spíše doporučuji věřit vědecké metodě získávání dat a testování hypotéz. Uvedený web má k aplikaci vědecké metody opravdu daleko.

Odpovědět


Re: Re: Dávkování CDS

Florian Stanislav,2022-01-04 11:01:55

Leží mi v hlavě to manipulační video pana Andrease Kalckera na www.zlutavoda.cz, kde zhruba říká, že jeho ClO2 je čistý ve vodě a v žaludku se odpaří a nedostane se do tenkého střeva, kde by mohl ničit bakterie E.coli.
Můj názor: Nesmysl. ClO2 má sice bod varu 11°C, ale je ve vodném roztoku. I kdyby se odpařil, tak kam se může ze žaludku dostat? Do krve přímo těžko, od toho máme právě tenké střevo.
Kalcker dále tvrdí, že všechny látky mohou být škodlivé v přebytku ( kuchyňská sůl atd.)
Ano.
Smrtelná dávka soli kuchyňské je 200-280 g. Je tedy toxičtější než alkohol (naštěstí méně chutná).
Zdroj: http://www.ped.muni.cz/wchem/s m/hc/ZFC/nebezp-latky/nebezp-c hem-l.htm
Komentář: Doporučená denní dávka NaCl je 5 g. Tedy asi 50x menší jak smrtelná. Přitom ClO2 doporučují
24 mg/l, což je koncentrace překračující povolený limit 30x.
Článek autora zde na Oslu uvádí :"Těmto pacientům byl oxid chloričitý údajně podáván jak per-orálně ve formě roztoku o koncentraci 3000 mg/l a také intravenózně ve formě sterilního solného roztoku o koncentraci 9 000 mg/l. Aplikované dávky ClO2 se pohybovaly mezi 0,65 až 5,40 mg/kg. "
Komentář : Že jsou lidi, kteří to přežili, neznamená, že je to použitelný lék.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miracle_Mineral_Supplement
vysvětluje pojmy MMS a CDS.
Dále uvádí :"Ačkoliv dvě studie neprokázaly, že by denní příjem 500 ml vody s oxidem chloričitým až o koncentraci 5 mg/l u lidí[7] nebo 40 mg/l u myší[1] způsoboval jakékoliv zdravotní potíže, mnohé zdravotní instituce vydaly varování, že užívání roztoku oxidu chloričitého může způsobit závažné zdravotní problémy. V mnohonásobně vyšších koncentracích způsobuje podráždění očí, dýchacích cest a další komplikace. Bezpečnostní limit pro pracovníky v USA je stanoven na 0.1 mg/l pro 8 hodinovou pracovní dobu, limit FDA pro balenou vodu je 0.8 mg/l[8], při vystavení se více než 20ppm/m3 ve vzduchu na čtyři hodiny u krys může dojít k plicnímu edému.[9][10] Tzv. "Protokol 3000" má podle webů propagujících MMS koncentraci oxidu chloričitého až 24 ppm (24 mg/l), tzn. 30x překračující maximální povolený limit stanovený FDAA"

Odpovědět


Re: Re: Dávkování CDS

Am Am,2022-01-05 12:38:55

Počítal jsem (nevím, jestli správně) 30ppm*1000ml=30ml. Volně citováno z onoho webu:
"Pokud užíváme CDS při příznacích Covidu nebo virózy, pijeme v intenzivním režimu každých 15 minut 100 ml roztoku CDS o koncentraci 30ppm, 10x za sebou (tj. celkem 1000 ml postupně za 2,5 hodiny).
Po pauze minimálně 4 hodiny můžeme tento protokol zopakovat, takže za den vypijeme celkem 2 litry CDS o síle 30 ppm ve dvou cyklech po 1 litru v 10 dávkách po 100 ml."
Předpokládám, že se to pije jen do odeznění silných příznaků covidu/virózy, tedy třeba jen 1 až 3 dny, tedy nikoli třeba 14 dní v kuse (pokud by to do 1 až 3 dnů nepomohlo, bylo by těžko to považovat za "zázračný lék").

Odpovědět


Re: Re: Re: Dávkování CDS

Am Am,2022-01-05 13:05:39

Asi jsem to počítal špatně a 30ppm na 1000ml mělo být 0.030ml, tedy ona denní dávka je 2x 30 mikrolitrů, což je hluboko pod povolenou normou.
Jestli je to dostačující koncentrace či je to někde na úrovni homeopatie, nedokážu posoudit.
Nicméně autor CDS podle jeho textů neurčoval obecnou ideální koncentraci podle nějaké studie, ale podle reálných zkušeností s velkým množstvím lidí.
Jestli to funguje nebo nefunguje, popř. jestli to funguje jako placebo, to nemám jak posoudit, to lze se buď jen zeptat uživatelů nebo to vyzkoušet.
Např. hodně lidí si chválí na nemoci koloidní stříbro v koncentraci třeba 40ppm. Jestli jim to funguje reálně nebo skrz placebo efekt, nemám jak určit.
Je pravda, že takové preparáty užívají spíše lidé s příklonem k duchovnu, tedy lidé s větším smyslem pro víru v energie apod., tedy může tam být větší pravděpodobnost k uzdravení skrz vnitřní víru. Vzpomínám si na text z Nového Zákona, kdy Ježíš někoho uzdravil z těžké nemoci a když mu dotyčný děkoval, tak jim obvykle odvětil, že ne on je uzdravil, ale jejich víra (asi v jeho schopnost je uzdravit) je uzdravila.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Dávkování CDS

Josef Hrncirik,2022-01-06 06:40:45

Běžný neoliberální bordel v uvádění dávek a koncentrací s mnoha stupni volnosti pro zmatení nepřátel a hlavně přátel a zákazníků. Vyberte si dle libosti objem plynu či jeho hmotnost a vztáhněte to na objem či hmotnost vzduchu nebo na hmotnost roztoku. Něco z toho by se mohlo ujmout.
Zlatá voda má koncentraci povolenou pro veřejnou přepravu 3 g/l = cca 0,3%. Při vyšší koncentrací by za teplot nad řekněme 50°C pára ClO2 nad roztokem mohla třeba prudkým světlem vybuchnout. 3 g CDO jako čistý suchý plyn jsou cca 1250 ml plynu. 1 ml zlaté vody odpovídá tedy potenciálně cca 1,2 ml ClO2. Není problém do 30 l PE pytle nafouknutého 30 l vzduchu dát 30 ml zlaté vody a za šera to protřepat a vyvětranou vodu ev. vypustit spodem. V plynové komoře budu mít cca 36 ml ClO2/30 l vzduchu = cca 1,2 l ClO2/m3 = 1200 ppm ClO2 V/V či vzhledem k jeho větší hustotě než vzduch cca 2x cca 2400 ppm w/w. To by mělo být pro vydýchání nejen smrtelné, ale naprosto nedýchatelně dráždivé. Najít relevantní toxikologická data je nemožnější než zabývat se toxikologií koloidního stříbra.

Acute human mortality has been observed following an abortion procedure involving the intrauterine administration of 7 g silver nitrate (64 mg silver/kg body weight).
Localized argyria (zčernání) has been reported with exposure to silver ions, metallic surfaces, and nanocrystalline silver. Generalized argyria was observed with ionic and nanocrystalline silver in humans at cumulative doses in the range of 70-1500 mg silver/kg body weight.

Odpovědět


Dávkování Ag+

Josef Hrncirik,2022-01-06 10:06:52

..."64 mg silver/kg body weight..." vedlo k mortalitě avšak: ..."with ionic and nanocrystalline silver in humans at cumulative doses in the range of 70-1500 mg silver/kg body weight ..." vedlo pouze k pekelnému nevybělitelnému zčernání osoby.
Brutálně jisto je jedině, že fatální oběť vážila Brutto ? netto 69 kg.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Dávkování CDS

Z Z,2022-01-06 12:21:31

Am Am, stále sa tu "oháňate" nejakými "autormi CDS" či "autorom CDS", ktorí ľudia to konkrétne sú?
Liečebné účinky sa v súčastnosti overujú na základe odborných štúdií a nie na základe dojmov, že sa vraj známemu známeho po "zázračnom" elixíre polepšilo.
O "duchovnu" viere a placebe, štúdie overujú aj to, či látka nefunguje len ako placebo.
Oxid chloričitý je potenciálne škodlivá látka, preto je nezodpovedné vyzývať iných, aby to "vyskúšali" v domácich podmienkach.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Dávkování CDS

Am Am,2022-01-06 18:00:51

Nevím, kdo jsou autoři. Ale na onom webu zlutavoda.cz lze nejspíš nalézt původní publikace těchto autorů a tedy dobrat se jejich jmen.
CDS užilo ve světě řádově statisíce lidí, to není žádné "známý známého". I když souhlasím, že přiliš relevantní to také není, protože lidé rádi přehánějí a naopak když se to nepovede, tak se nepochlubí. Asi jako nyní se málokdo pochlubí, pokud mu covid-vakcína způsobila vážnější či dlouhodobější problémy.
Na webu je i klinická studie na CDS, ale nečetl jsem ji, takže nevím, jak moc je relevantní.
Já CDS neužívám a nezabývám se jím nijak, takže více sloužit nemohu. Jen mne štvalo, že některé části článku či některé příspěvky vytvářely trochu dojem jako že "bělidlo pijí jen blbouni, protože CIO2 je přece nebezpečné". Přitom vím, že doporučovaná koncentrace CDS je nejspíš hluboko pod povolenou normou. I když ten přepočet s chybou o tři řády se mi fakt opravdu nepovedl... :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dávkování CDS

Z Z,2022-01-06 18:39:44

Aha, teda spomínate nejakú nezmyselnú autoritu "Autori CDS", no neviete kto to konkrétne je, len píšete, že ste tým snáď mysleli niekoho zo stránok z odkazov na ďalšie weby z webu zlutavoda.cz. To je teda naozaj "dôveryhodné".
Z webu, ktorý tají, kto ho prevádzkuje - naozaj "dôveryhodný zdroj informácií.

"CDS užilo ve světě řádově statisíce lidí"
Milióny ľudí tvrdia, že im pomohla modlidba, teda by ste mohli aj radiť, aby v prípade zdravotných problémov s Covidom-19 nekontaktovali lekárov ale sa modlili.

Asi ste článok, na ktorý reagujete, ani poriadne nečítali, inak by ste netvrdili, že
"některé části článku či některé příspěvky vytvářely trochu dojem jako že "bělidlo pijí jen blbouni, protože CIO2 je přece nebezpečné""
Je to spomenuté hneď v úvode, aj je v článku uvedený možný účinok ClO2 na vírusy, no výskumy zaoberajúce sa tým sú zhodnotené ako nepresvedčivé a hlavne sú uvedené zdravotné riziká, čo propagátori takýchto "zázračných" elixírov nerobia.

"Asi jako nyní se málokdo pochlubí, pokud mu covid-vakcína způsobila vážnější či dlouhodobější problémy."
Dosť ľudí sa s tým naopak chváli, napríklad v krčme, pričom sa nezdá, že by im vakcína nejako dlhodobejšie ublížila, alebo uvádza ako známy známeho mal vraj veľmi závažné následky.

Odpovědět


Re: Dávkování CDS

Z Z,2022-01-04 11:19:06

"Žlutá voda" - len na odľahčenie, eskimácke deti sa vraj učia, že žltý sneh sa nepapá.
Na uvedených stránkach je, že vraj "zakladateľ" Jim Humble tým liečil aj HIV.
Síce ochorenie je AIDS a HIV je vírus, no to je len nepodstatný detail, prečo teda propagátori nepredstavia niekoho vyliečeného z AIDS pomocou ClO2?
Na iných propagačných weboch je, že vraj ClO2 neškodí črevnej mikroflóre, len "patogénnym" baktériám.
Nikde som však nenašiel vysvetlenie, ako taká jednoduchá molekula rozozná zlú patogénnu baktériu od dobrej baktérie črevnej mikroflóry.
"autoři CDS doporučují" - to je presne kto, tí "Autori CDS"?

Odpovědět

Zmeni ten clanek neco?

Matej Molecka,2022-01-02 01:00:21

Přemýšlal jsem, co napsat, ale vlastně nechápu, čeho chce tento článek dosáhnout. Tak, jak je napsaný nemá šanci lidi přesvědčit.

Text mi prostě přijde tendenční, snažící se podsunout "že jenom pitomec by zvažoval hydroxychloroquine pro léčebné účely". Lidi, co tomu věří, si ho ani nepřečtou. Shodou okolností jsem se dnes dostal k tomuto videu

https://www.youtube.com/watch?v=XQPHzVhAhpo&ab_channel=venettewaste

Kde mimo jiné zmiňují, že hydroxychloroquine je na seznamu záklaních léčiv WHO (lehce zkontrolovatelne tady)
https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML_2015_FINAL_amended_NOV2015.pdf?ua=1

Padlo i to, že se dokonce se hydroxychloroquine zvažoval pro léčbu Zika onemocnění, protože je bezpečný v těhotenství (nehledal jsem dlouze, ale třeba tady https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30613818/)

Atd. atd.

Osobně jsem ze stavu diskuse o čemkoliv kolem covidu nešťastný.
Nejradějí bych viděl, kdyby si doktor z videa s autorem článku sedli za jeden stůl a my všichni mohli poslouchat diskusi a jejich argumenty a udělat si vlastní obrázek. 

To se ale asi v dnešním rozděleném světě nestane ...

Odpovědět


Re: Zmeni ten clanek neco?

Z Z,2022-01-02 02:49:22

Ono by chcelo si ten článok aj prečítať, zaoberá sa oxidom chloričitým, fotka liekov s hydroxychloroquine je tam len ako ukážka ďalšej látky, ktorá sa proti Covidu-19 neosvedčila.
Nápad, že by si na základe nejakého videa diskusie na internete pacienti dávkovali podomácky vyrobené chemikálie do žily... Na podávanie liekov je asi toho potrebné výrazne viac.

Odpovědět


Re: Re: Zmeni ten clanek neco?

Matej Molecka,2022-01-02 09:18:57

Díky za vysvětlení, ten obrázek mě mátl, už když jsem psal komentář. To, že by si lidi měli doma něco vyrábět a aplikovat do žil, je samozřejmě nesmysl.

Ale ty odkazy na hydroxychloroquinez z mého komentáře jsou ale pořád validní.

Odpovědět


Re: Re: Re: Zmeni ten clanek neco?

Z Z,2022-01-02 11:08:55

Článok je ale o súvisu s Covidom-19, odkaz na dokument WHO je z 2015, vyvracia sa to, čo nikto netvrdí, že by sa hydroxychloroquine vôbec nemal na nič používať, len sa neosvedčil na Covid-19. Na posúdenie účinnosti je treba kvalitné štúdie o tom, nie dojmy, či výskumy, čo sa dajú ľahko spochybniť, aj keby to tvrdili odborníci.

Odpovědět


Re: Zmeni ten clanek neco?

Igor Němeček,2022-01-02 10:29:48

Účelem článku není přesvědčit lidi. Těžko zde najdete antivax čtenáře, který po přečtení článku pochopí, že by to mohlo být i jinak. Stav diskuze o covidu je jen obrazem člověka. Článek je jedním ze střípků v této diskuzi. Není téma, o kterém by se lidi uměli bavit jinak. Myslím téma se širokým společenským záběrem. U článku o jaderné fůzi najdete pár rádoby vtipných příspěvků, že se o fůzi už padesát let píše, že za padesát let bude použitelná a že je to past na investory, ale jinak je klid, pod článkem o řecké historii je slyšet trávu růst. Podle mě jedinou možností společnosti je, že začne klást důraz na práci s informacemi už od útlého věku. Pokud dítě nevyrůstá od počátku s potřebou ověřit si informace, později se to už nedožene, myslím v nějakém významném měřítku. A zdůrazňuji ověřovat, ne říkat co je správné a co je špatné, to už je zase další téma, které se už zřejmě tvoří právě na základě celospolečenského dialogu.
Jednou jsem při jízdě autem v žertu prohodil, že si případně v přehradě chytneme makrelu. Prostě tak, jak se taťkové snaží udržovat ostrovtip a dobrou náladu. :-) No po čase jsem to "schytal", protože to dcera řekla ve škole, znemožnila se před celou třídou a že z toho má trauma. Těch traumat, které spadají do kategorie humorných historek z natáčení je samozřejmě celá řada, ale toto se dá použít jako příklad práce s informacemi. Kdyby si dcera informaci ověřila dřív, než ji bude šířit, pak by to dopadlo jinak. Už si přesně nepamatuji kolik jí bylo, určitě to byl ještě prvním stupeň ZŠ a určitě už byla dost výřečná, tak 4. nebo 5. třída. Problémem školství je, že je zkostnatělé a ten důvod je prostý - řízení úředníky. A ti preferují spíše systém, kde se snadno hodnotí, tedy látka se odvykládá a pak si napíšeme test, kdo si to pamatuje nejlépe. Toto je samozřejmě problém obecný, nikoli jen český. Právě schopnost ověřit si informace už kladu na nejvyšší stupínek. Žádná válka nezačala tím, že populace pořádně neumí derivovat, ale už mnohokrát začala slepou důvěrou ve lživé informace.

Odpovědět


Re: Re: Zmeni ten clanek neco?

Z Z,2022-01-02 11:48:12

Článok sa dá po ľahkej úprave použiť aj v antivaxerskej MMS komunite.
Stačí z toho povyhadzovať, čo sa na daný účel nehodí a máte z toho článok s odborným popisom účinku, s odkazmi na výskumy a štúdie o tom, zoznam literatúry môže zostať ako je, a ešte bude aj vhodne krátky.
Po odbornej stráne by to bolo kvalitnejšie, než väčšina toho, na čo antivaxeri a MMS odkazujú.

Makrela v priehrade je nič. Kolega raz hovoril o bývalom kolegovi, čo uveril tomu, že v Liptovskej Mare je naše ponorkové loďstvo a každý deň o 12:00 sa slávnostne vynára. Pred obedom sa vraj pýtal ostatných či sa s ním nejdú pozrieť na vynorenie ponoriek.

Odpovědět


Re: Re: Re: Zmeni ten clanek neco?

Igor Němeček,2022-01-02 16:00:45

Moc bych tomu nedával, já potkal většinou antivaxery jen v podobě poměrně fanatických přeskakujících desek. Člověka nenechají domluvit, když už to tak vypadá, tak člověk poslouchá obraty typu "takže Ty chceš říct" a poslechne si jejich projekci. Občas to bylo relativně v klidu, ale mé snahy o získání jejich zdrojů jsou stejně intepretovány jako snaha o nějaké přesvědčování a končí to zase podrážděností. Oni si ani neuvědomí, že jsem jim ani neřekl svůj názor, jen jsem se ptal. No a protože je tady covid už docela dlouho, tak si už člověk dá bacha a už se do takových diskuzí ani nepouští.
Ale když jsem si to po sobě četl, tak mě ještě napadlo, že jsem měl spíše napsat, že "SNAHU ověřit si informace kladu na nejvyšší stupínek". Prostě být alespoň ochotný to udělat a mít pokoru, že se můžu dozvědět něco, co do mé víry nezapadá. Další věcí je kolik energie tomu dají. I ti antivaxeři mají pocit, že si informace ověřili. Pokud někomu nestačí, že sputnik1 odkazuje na sputnik2, ten na 3 a ten zase zpátky na 1, pak se s tím nedá nic dělat. Tomu se možná dá předejít opatřením ve školství, ale je to komlexní problém a když se tuhle řešilo, že by se měla více učit schopnost analytického myšlení (pro ověřování informací potřeba), tak se někteří škarohlídi zkusili zeptat kdo by to učil? Sestra je učitelka na ZŠ a někdy jsem z toho dost smutný ... Jakmile je to malinko mimo její vyjeté koleje, už slyším, že není ajťák, nulová snaha. A jak to asi vypadá v té výuce ...
Jestli tam ty ponorky nesou jaderné zbraně, pak se není co divit, že je to tak tajné. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zmeni ten clanek neco?

Z Z,2022-01-02 16:43:18

Príspevok som nechtiac napísal tak, že bol pochopený inak, než som chcel.
Myslel som to tak, že článok je ľahké upraviť tak, aby bol použitý na propagáciu MMS, CDS a iných "zázračných" elixírov.
Aby sa autor nečudoval, ak sa to stane, stačí z neho niečo povyhadzovať, pridať frázy z e-shopov MMS o "bezpečnom používaní" a pod.

Odpovědět


Trafil sta ma, zagágam,

Vladimír Bzdušek,2022-01-02 19:09:22

"rádoby vtipné príspevky" k téme fúzie píšem aj ja, pretože ak už 50 rokov čítam, že to bude už za 20-50 rokov, tak na základe "analytickej práce s informáciami" mi vychádza, že buď je chyba vo mne, že zle čítam, alebo je chyba v tom bádateľovi, ktorý to píše. Ja len reagujem.

Odpovědět


Re: Trafil sta ma, zagágam,

Igor Němeček,2022-01-03 14:21:47

Moje žena o technice čte docela ráda, ale rozhodně to není na Oslu. Na Seznamu, Novinkách, ... si přečte, jak nějací vědátoři vymysleli, jak budou vyrábět vodík z fotovoltaiky přímo u baráku a jak to bude energie na zimu a na základě toho udělala závěr, že je hotovo. K článkům na takových serverech snad ani nejde přistupovat jinak, než skepticky. Přečetl jsem a ani slovo k problematice skladování, nějakém tlaku, ani slovo o odpařování. Nevím jak nazvat takový přístup, zvlášť potom, co jí najdu krásný článek na technetu, kde se o vodíku píše. Dokonce si ho přečetla, jenže když jsme se pak o tom bavili, tak jí vůbec nedocházelo, že ztráty 3% za den při tlaku 5 barů znamená, že cca za měsíc tu energii nemá. V žádném případě Vám tím nechci nic naznačovat, jen je to příklad vnímání pokroku, každý to máme jinak.
Něco jsem si už o vodíku přečetl a s trochou nadsázky bych řekl, že je to ještě v horší situaci než ta fůze. Je na dosah a přesto nikde. Spousta řečí, ale od dob, kdy jsem si v ABC jako dítě četl o vodíkové budoucnosti (už je to skoro 40 let :-( ) jsme ve stavu, že v ČR máme jednu jedinou čerpací stanici na vodík. Tento údaj může být starý, informace o tom zase tak aktivně nevyhledávám. A to se bavíme o nějakém plynu.
Prostě tyto věci trvají, s tím se nedá nic dělat. Je to s každou takovou věcí. Musí si sednout spousta věcí - stav vědy, investoři, politickospolečenská vůle, ... Spousta badatelů by to ráda stihla za svého života a v tom duchu o tom mluví. Vyřeší zásadní věc a vyrojí se menší problémy, ale je jich víc, protože s reálnou aplikací je to pak samozřejmě složitější než ve sci-fi. Nicméně bez jejich příspěvku by se ten cíl ani nepřiblížil. Fandím Muskovi, má tah na bránu. Spoustě lidí nesedí, já bych asi taky u něj vydržel jen chvíli, nicméně výsledky má. Za 20 let se SpaceX dokázal něco, co žádná vládní agentura. A jeden příklad za všechny - s Crew Dragonem vynáší lidi na ISS a jeho konkurent Boeing má aktuálně zpoždění 3 roky a vůbec se nemluví o nějakém termínu. A to měl na to polovinu peněz než Boeing. Proč o něm píšu? Chce na Mars a asi tuší, že se toho nedožije, jenže bez jeho tahu na bránu by se toho nedožili ani další blízké generace. A snad nemůže nikdo čekat, že všem bude říkat, že to nemá cenu. Je zapálený a chce k sobě podobné a tak pro to vše dělá.
Jednou z mých činností je programování a když se mě někdo zeptá, kdy SW bude doladěný a hotov, tak mu říkám, že nikdy a nikdy. Každý SW má chyby, jen o nich nevíme a stejně tak je na něm pořád co dělat.
Ještě k té fůzi ... Nedávno jsem četl článek, jak v nějakém fůzním reaktoru v Jižní Korei dokázali udržet fůzi na 100M po dobu 30 sec. Možná to bylo i na Oslu, mám v tom už docela hokej. Byly doby, kdy se oslavovala desetina sekundy. Dokonce to ani primárně nemají kvůli energii, ale kvůli výrobě helia. A možná proto se jim podařilo něco takového dřív, než jiným. A že někdo někde na počátku řekl, že za 50 let? To přece není informace, která je relevantní. Analytickou práci s takovou informací je třeba začít např. tím kdo to řekl. Novinář nebo fůzní badatel a nebo dokonce odpůrce fůze? Tipnul bych si, že to ani nikdo neví. Lidi mluví, voda teče, ...

Odpovědět


Re: Re: Trafil sta ma, zagágam,

Vladimír Bzdušek,2022-01-04 15:43:55

Ano, samozrejme, máte pravdu, ibaže by nie? - ako hovorieva jeden môj kamarát.
Ale vážne, máte pravdu a súhlasím s Vami. K vodíku som tiež veľmi skeptický, fúziu beriem ako folklór, elektromobilita???, a Musk je prípad sui generis. Povedzme, že (aj) jeho extrémnym nasadením sa podarí dostať človeka na Mars do 10? rokov. Neviem sa však rozhodnúť, za aký úspech to považovať. Chýba tomu akýsi prvok "uchopiteľnosti". Na Mesiaci sme tiež boli pred vyše 50 rokmi, a ja ani nikto z mojich známych sa tam ešte nedostal... musí mi stačiť, že tá akcia o.i. spôsobila povedzme explozívny rozvoj integrovaných obvodov od TTL až po mikroprocesor ...
P.S.
S kolegami v práci sme boli veľkými fanúšikmi sci-fi. Klasická hláška znela: Za mladosti som čítal, že v roku 2000 budeme lietať do vedľajšej galaxie a budeme mať televízor, čo sa dá zavesiť na stenu. Takže ten televízor už máme.
Inak všetko dobré v Novom Roku Vám aj Oslovi !

Odpovědět


Re: Re: Re: Trafil sta ma, zagágam,

Igor Němeček,2022-01-04 18:34:54

Já na Mars nepoletím, tady se mně líbí. :-) Historie se neustále opakuje, něco zapadne, něco vyhraje. Těch hlášek jsou tisíce. Skepse ve sněmovně ctihodných lordů, když tam nějaký podnikatel přednášel o elektrické síti a jejich ujištění, že to nebude nikdo potřebovat, pára, telefon, TV, internet, ... Kdo by chtěl vyhledávat na internetu? Kdo a proč by chtěl cestovat na Mars? Třeba to bude ze stejných důvodů jaké měli první lidé při cestě do Ameriky po jejím znovuobjevení. Jen blázni se vydali na první obeplutí zeměkoule a taky že ano - vrátila jen hrstka námořníků. Nevím přesně, přežilo jich 5%, jistá smrt, přesto byli další a další ... No a u té fůze se dlouho moc nedělo, resp. nebylo to mediálně zajímavé, ale v poslední době je vidět, jak zájem o ni dost stoupá a když jedni vidí, že druzí poskočili a že to opravdu nějak jde, tak se nějaké peníze zase najdou. A v podstatě mají zatím jen víru, že se dožijí toho, že budou prodávat levnou (v "nákupu"), čistou (nikdo nebude prudit) a prakticky nevyčerpatelnou energii (kdo by nevolil stranu, která to podpoří?) a hlavně ten kdo bude první ... To bych chtěl! :-)
Tipnu si, že fůzi čeká výrazný skok a dojde k podobnému efektu bouchnutí brad o stůl, jak když při prvním startu Falcon Heavy synchronizovaně přistály jeho dva první stupně. A taky to prý nemělo jít.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Trafil sta ma, zagágam,

Vladimír Bzdušek,2022-01-05 14:43:45

Ano, v podstate súhlasím s Vašimi názormi na techniku samotnú. Ale asi sa líšime v miere optimizmu toho pohľadu. Ten môj prípad pripomína balistickú dráhu: na počiatku prudký štart pri čítaní sci-fi, potom dlhá stabilná trajektória pri pozorovaní technického pokroku, ale ten optimizmus sa už dostáva do zostupu, možno až neriadeného. V poslednom čase sa mi totiž zdá, že si začíname vyrábať viac problémov, než dokážeme vyriešiť. A tým sa vraciam k sci-fi počiatku: Tam bol okrem iných aj S.Lem a jeho Futurologický kongres. Ale Váš optimizmus Vám nechcem brať - ja si však myslím, že tá jeho kryptochemokracia nie je až taká šialenosť.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Trafil sta ma, zagágam,

Igor Němeček,2022-01-05 20:46:56

Berte to pozitivně v tom smyslu, že je to umělecká licence. Kdyby to nebylo dobré dílo, ani se o něm nedozvíte. A hlavně každé dílo musí obsahovat nějaké zlouny, jinak nuda. Jinými slovy, autor díla se záměrně čtenářům podbízí nastavením zrcadla společnosti. V každém případě berte tento komentář s nadsázkou. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Trafil sta ma, zagágam,

Igor Němeček,2022-01-05 20:48:31

Kruciš, uklikl jsem se, byla to reakce na Vladimír Bzdušek,2022-01-05 14:43:45

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Trafil sta ma, zagágam,

Igor Němeček,2022-01-05 20:50:53

Tak asi neuklikl, takové vlákno se už asi neposune.

Odpovědět


Re: Re: Zmeni ten clanek neco?

Florian Stanislav,2022-01-04 18:57:04

Asi mi unikly souvislosti:
dcera řekla ve škole kravinu, ke které jí postrčil otec a chyba je v systému školství?
Rozlišovat informace doma v rodině se děti učily vždycky.
I za dob, kdy každou půl hodinu se v rozhlase četly zprávy jednou v češtině a podruhé ve slovenštině. Šlo o zprávy typu, že soudruh Bilak poradil na jižní Moravě s kukuřicí a večer pak radil hutníkům na Ostravsku. A oficiální ideologii ve škole se taky moc nevěřilo.
Lživé informace a demagogie vzbuzují odpor.

Američtí studenti jsou přijímáni na VŠ za základě komplexního testu, který dobře hodnotí. Naši studenti rovněž.
Před nastoupené do každé laborky na VŠ jsem musel dělat test.
Píšete: preferují spíše systém, kde se snadno hodnotí, tedy látka se odvykládá a pak si napíšeme test, kdo si to pamatuje nejlépe. Právě schopnost ověřit si informace už kladu na nejvyšší stupínek. "
Než si žák ověří Pythagorovu větu, tak je po testu. Takže co navrhujete?

Odpovědět


Re: Re: Re: Zmeni ten clanek neco?

Igor Němeček,2022-01-05 00:09:52

Taky jsem studoval, už je to tedy nějaký pátek a tak si mé děti myslí, že to byla dávačka. Nebyla. Teď bych studovat nechtěl, minimálně v oblasti IT určitě ne. Pořád je to obor, kde více rozhodují schopnosti a ne akademický titul. Když vidím, co musí podstupovat, kolik balastu. A nelze se jim vyhnout, protože tím co by chtěli studovat by nenaplnili kredity a to ne proto, že by byly lenošné, ale proto, že ten výběr je nedostatečný. Systém. Já měl balastu ještě více, ale začínal jsem ještě za totáče, podnikat se nedalo a schopnosti kohokoli byly válcovány zase systémem.
Mám čtyři děti, nedávno nejmladší dvojčata oslavili 18. Po celou dobu ZŠ a část střední sportovali, jedno sportuje vrcholově dodnes a dotáhl to i do reprezentace. Starší syn do ní nakoukl. Ráno na 7 nebo 8 jsem je hodil do školy nebo na trénink, pak se to prohodilo a po nějakých desíti jedenácti hodinách jsem je vezl domů. Přičtěte dobu spánku a nějakou režii kolem a zjistíte, že i kdybych se rozkrájel, nemůžu nikdy se svými dětmi strávit víc času, jak oni stráví v nějakých systémech, které já neovlivním. Pro škarohlídy dodám, že se trénovalo i v neděli a o prázdninách. Naše volba, asi bych dnes nějaké věci řešil jinak, ale po boji to ví každý a před bojem, omámen vlastním mládím, nezkušeností a nebo blbostí, si nenechá říct. No a většinou do toho mluví i druhý rodič ... Tedy řekněme, že na rodinu za ten den 2 hodiny? A jaký vliv si myslíte, že pak rodič má? Tedy vliv systému je podstatný. Já se zmiňoval o dětech a základním školství záměrně. Nevím z čeho čerpáte Vy, já jsem měl možnost sledovat čtyři děti a rozhodně jsem nebyl pasivní. Např. jedna škola hodnotila ve vysvědčení slovně, ne známkami. Školu vybrala žena, já to celkem uvítal. Ale jen do doby, když člověk zažije, jaké prasárny dokáže napsat čerstvá aktivistická učitelka prvňáčkovi do vysvědčení. Asi chtěla být opravnu objektivní. Ona se po dvou letech zhroutila. Chyby, které se napáchají v základním školství se napravují jen obtížně a určitě ne hromadně. A nebo je tu možnost, že Komenský byl idiot. Já si to nemyslím. Za svým názorem si pevně stojím a že si někdo myslí, že někde támhle daleko je to lepší, tak je to jeho věc, já vím, že ne. Vždycky to skončí na tom, že se vyzdvihuje jen něco, ostatního si nevšímáme. Odsud vezmeme šeď a porovnáme s výbornou školou za oceánem. Vezměte šeď odsud a odtamtud, ovšem pokud ji znáte, jinak je to jen na základě pocitů.
Kolik nesmyslů si člověk přečte, jak tady něco špatně a támhle dobře. Třeba diskuze, prý v Česku neumí diskutovat, že k tomu nejsou vedení ... a pak se dočtete jak už mnoho serverů omezuje, ruší, moderuje ... a ono je to v Norsku. Jak je to možný? Říká se, že tam za devatero horami a řekami jsou lepší lidi. Pracoval jsem v nadnárodní firmě a bylo jedno jestli Američan, Němec nebo Čech. Když šlo o účetnictví, tak se kreativitě meze nekladli a člověk si říká že to není možný, říká se, že tunelování se vymyslelo v Česku. A buďte si jist, že to nejlepší na prevenci takových průserů je, aby řádoví zaměstnanci podstupovali etické školení se závěrečnými testy. Já si v té chvíli vzpomněl na předmět Dějiny dělnického hnutí, ze kterého jsem musel v prváku dělat zkoušku. V covidové době se v Kanadě vyzkoumalo, že došlo k významnému nárustu zásahů policie z důvodu domácího násilí a že se to týká až 1/3 žen. To není možný, říká se, že v Kanadě jsou báječní, nezávidí si, nekrade se tam. Ale když tomu někdo věří, jeho věc.
Nějaká vina za makrelu? Kvůli vtipu? Ne. S dcerou se tomu zasmějeme. Byl to příklad, na kterém jsem chtěl demonstrovat, že i u malých dětí lze trénovat kritický přístup. A vypadá to, že mé děti si dokážou informace přebrat i když účet se bude vystavovat až za dlouho.
A jestli něco navrhnu? Proč? K čemu by to bylo? V diskuzích se diskutuje, lidi si vyměňují názory, mělo by to mít jistou kulturu a tu snad dodržuji. Svět tak funguje, lidi tak fungují a už to tak funguje dlouho a já to respektuji. Nebudu se kvůli tomu vztekat. I když mě nějaký návrh napadá ... Třeba že by se lidi nad příspěvky mohli víc zamýšlet, možná pozorněji číst, nevytrhávat informace z kontextu, diskuzi nehrotit a když to někdo neumí nebo nesnese, neměl by toto utrpení podstupovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zmeni ten clanek neco?

Florian Stanislav,2022-01-05 09:46:47

Díky, máte rozumné názory a životní zkušenosti.
Píšete:" Např. jedna škola hodnotila ve vysvědčení slovně, ne známkami."
No, v prvním pololetí 1. třídy snad, jinak je to vyprávění o prospěchu. Zděšení z toho byli asi před 20 lety i učitelé v Dánsku, kde do školství jde hodně peněz.
Mluvil jsem asi před 10 lety s šéfem Akademie věd, měl v našem městě rekreační chalupu. Řekl jsem:
Dokud učitelé nebudou z první třetiny studentů (převážně z gymplu ), tak velká část peněz investovaných do školství, jsou vyhozené peníze.
Akademik souhlasil.
Samozřejmě vysoké školy naberou spoustu studentů do prvních ročníků kvůli penzům. Není to dobré pro úroveň VŠ ani pro vypadlé žáky samotné.
Jak píšete v informatice se odhalí skutečné schopnosti něco tvořit, což s dosaženým vzděláním přímo nesouvisí.
Ale i lidí, kteří něco řídí a nemají na to včetně morálního a sociálního cítění , je plno. Takže chyba je i tam, že to systém umožňuje. Po sametové revoluci jsem myslel, že to tak nebude.
Přeji pohodu daleko od kovidu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zmeni ten clanek neco?

Igor Němeček,2022-01-05 21:03:34

Jednoduchá řešení existují jen v podobě slibů před volbami. Na toto jsem si musel po revoluci zvyknout a trvalo to. Ale zase není to nic výjimečného. Celé poradenské týmy pracují na tom, jak voliče zblbnout. A v tomto duchu podřízení všeho výsledku pak funguje vše. Nicméně si myslím, že když můžeme takto někde diskutovat, tak je to ok.
Do nového roku přeji všem hodně sil, úspěchů a dobré nálady.

Odpovědět


Re: Zmeni ten clanek neco?

Tomáš Hluska,2022-01-04 03:26:59

Jen proto, že je něco na seznamu základních léčiv neznamená, že to budete používat proti cukrovce, nebo tuberkulóze. Nebo ano?

Odpovědět

O čem ten

Mojmir Kosco,2022-01-01 21:43:34

Článek vlastně? Jako desinfekce vody a povrchu super jako kloktadlo možné ale znám lepší aa když vnitřek tak je to na tobě? Myslím že jsou lepší šlehy pro starší,třeba konopí vnitřně má lepší účinek na psychiku a může být i účinnějším ve stylu ber a víra tvá té uzdraví

Odpovědět


Re: O čem ten

Z Z,2022-01-01 22:36:15

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rakousko-johann-biacsics-odmitac-ockovani-lecil-covid-belidlem-zemrel.A211129_130658_zahranicni_kha?
Ako prevencia pred prípadmi ako tento môže byť článok užitočný.
Že nejde o "zázračný" prípravok ako tvrdia sektári MMS ale o bežnú chemikáliu, ktorá im môže ublížiť.

Odpovědět


Re: Re: O čem ten

Jan Novák9,2022-01-02 00:40:03

Ve vyšších dávkách je léčba 100% úspěšná, jak dokládá i váš odkaz. Virus totiž potřebuje k množení živé tělo. Proč si nechat píchnout nevyzkoušenou vakcínu když můžou použít vyzkoušené bělidlo?
Když se svobodně rozhodnou a trvají na tom, je otázka jestli pro společnost nakonec není lepší zachovat svobodu rozhodnutí (a svobodu nést si za to rozhodnutí následky). To je normální evoluce.

Odpovědět

Chybějící poznatek

Martin Bubeník,2022-01-01 12:56:53

Tuším, že se CDS2 prodává v lékárnách v Argentině, nebo Brazilii = legálně dostupné, pro všechny....

Odpovědět


Re: Chybějící poznatek

Z Z,2022-01-01 13:53:43

A v Česku je oxid chloričitý snáď nelegálny?
Okrem normálnych obchodov s chemikáliami ho môžete kúpiť aj predražený v špeciálnych e-shopoch pre "veriacich MMS".

Odpovědět


Re: Chybějící poznatek

Josef Hrncirik,2022-01-02 10:44:18

..."V časopise Journal of Infectious Diseases & Therapy byl uveřejněn článek zabývající se využitím CDS pro léčbu pacientů s COVID 19. Těmto pacientům byl oxid chloričitý údajně podáván jak per-orálně ve formě roztoku o koncentraci 3000 mg/l a také intravenózně ve formě sterilního solného roztoku o koncentraci 9 000 mg/l. Aplikované dávky ClO2 se pohybovaly mezi 0.65 až 5.40 mg/kg. Tato léčba prý neměla závažnější vedlejší účinky a vedla k uzdravení 99.03% z 1136 pacientů zahrnutých ve studii. Retrospektivní charakter studie s nejasným způsobem výběru účastníků a podivným postupem hodnocení účinnosti léčby – to jsou jen některé ze závažných metodických nedostatků uvedené práce. ...".

Vidno pouze, že pouze 0,97% tj. 11 osob před predátorskými doktory a farma koncerny raději zbaběle uniklo ze statistiky do zásvětí.
Není však jasno, zda s splynováni či jen classicky s Covidem či pod obojím.

Odpovědět


Re: Re: Chybějící poznatek

Pavel Nedbal,2022-01-03 16:13:27

Ty lidičky vůbec nemají ponětí, co oxid chloričitý je. Není co dodat. Darwin price.

Odpovědět


Re: Re: Re: Chybějící poznatek

Josef Hrncirik,2022-01-03 21:58:57

Kdo se nebojí a nemá Au chrup, pije Aqua regia. Omluveni jsou pouze s amalgamovými plombami.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Chybějící poznatek

Josef Hrncirik,2022-01-04 08:57:47

kdo se bojí bát se inhaluje fluorine a je z něho Spitfire.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Chybějící poznatek

Josef Hrncirik,2022-01-04 20:02:25

Kdo chce být zajímavý nebo má přístup k raketovým palivům, inhaluje dioxygen difluoride (v hantesu FOOF).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chybějící poznatek

Josef Hrncirik,2022-01-04 20:08:40

Legitimací dobrého postavení je šńupání fluoridu xenonového

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chybějící poznatek

Josef Hrncirik,2022-01-04 20:17:56

Ecologové inhalují z elektrického doutníku ozone a pdplynují přes gazmasku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chybějící poznatek

Z Z,2022-01-04 22:34:42

To je perfektné, že si pri diskusii vystačíte sám so sebou.
Dokážete to aj pri iných činnostiach?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chybějící poznatek

Pavel Nedbal,2022-01-05 18:34:34

Pane Hrnčiříku,
nedejte se. Skvělé.

Odpovědět


Chcete mít plíce na bavlnce? Desinfikujte si je inhalací nejměkčího beta zářiče T. T2 málo proniká do krve a osvícení mozku nehrozí

Josef Hrncirik,2022-01-06 06:55:49

Odpovědět

Smazaný příspěvek

,2022-01-01 10:37:39

Příspěvek pana Mrkvičky byl smazán. Nevztahoval se k tématu článku.
Stejně tak se stalo příspěvatelům propagujícím léčbu nepovolenými přípravky, navíc od anonymů bez lékařského titulu.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz