Kde domov tvůj, Avare?  
Mezinárodní tým výzkumníků z několika odborů upřesnil původ a strukturu společnosti Avarů. Kočovný kmen před téměř 1500 lety osídlil úrodnou Karpatskou kotlinu, kde založil přes 200 let trvající říši.

Rekonstrukce jezdce ve zbroji z avarského období na základě hrobu 1341/1503 z lokality Derecske-Bikás-dűlő  Kredit: Ilona C. Kiss, Déri Museum, Debrecen
Rekonstrukce jezdce ve zbroji z avarského období na základě hrobu 1341/1503 z lokality Derecske-Bikás-dűlő  Kredit: Ilona C. Kiss, Déri Museum, Debrecen

Avaři, kteří se cestou z Asie neusadili u Kavkazu, putovali dál, k našim evropským končinám. Když za pomocí Longobardů porazili kolem roku 568 n. l. východogermánský kmen Gepidů, uvolnil se jim strategicky i přírodně velmi přitažlivý prostor Karpatské kotliny. Rozsáhlé pláně chráněné obloukem Karpat a pásmem Dinarid se staly centrem Avarského kaganátu, říše, která přetrvala přes dvě stě let. Z nížin rozprostírajících podél Dunaje a Tisy, mezi dnešní Vídní a Bělehradem, doprovázeni pověstí neohrožených obávaných válečníků Avaři podnikali kořistnické výpravy. Svými výboji oslabovali Východořímskou říši, v roce 623 n. l. spolu s Peršany obléhali Konstantinopol, dnešní Istanbul.

 


Rychlý rozmach říše jako by předznačil její rychlý pád. Když Karel Veliký koncem 8. století porazil vnitřními spory a občanskou válkou oslabené Avary, jejich další osud vymizel z historických záznamů. Pravděpodobně splynuli s jiným obyvatelstvem – se Slovany, nebo se staromaďarskými kmeny, které před koncem 9. století do Velké dunajské nížiny dovedl náčelník a vojevůdce Arpád.


Kdo ale byli tito tajemní válečníci na koních? Přišli z Asie, ale odkud přesně, o tom doposud nepanuje mezi historiky shoda. Archeologický výzkum již dávněji poukázal na mnoho paralel mezi Avary z Karpatské pánve a původními euroasijskými kočovnými kmeny. Identické nebo velice podobné artefakty – válečná výzbroj, nádoby, koňské postroje, používání třmenů a jiné sice jednoznačně prokazují migraci ze širokých euroasijských stepí, jenže pohled na mapu potvrdí, že to na bližší určení původu nestačí. Některé historické záznamy naznačují, že Avarové mohli být přímými potomky mongolské stepní říše Rouranů, kterou v roce 552 n. l. porazili Turci.

Odkrytý hrob 1341/1503 na lokalitě Derecske-Bikás-dűlő. Nálezy z tohoto hrobu byly podkladem pro rekonstrukci avarského válečníka na prvním obrázku. Kredit: Szilvia Döbröntey-David, Museum, Debrecen
Odkrytý hrob 1341/1503 na lokalitě Derecske-Bikás-dűlő. Nálezy z tohoto hrobu byly podkladem pro rekonstrukci avarského válečníka na prvním obrázku. Kredit: Szilvia Döbröntey-David, Museum, Debrecen

 

 

Rozseknout gordický uzel dohadů o přesnější pravlasti Avarů se rozhodl i mezinárodní 43členný tým vědců. Profesor Johannes Kraus z Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v německém Lipsku velel rozmanité skupině archeologů, archeogenetiků, genetiků, antropologů a historiků z Institutu archeogenomiky v Budapešti a několika maďarských muzeí. Na studii se podíleli vědci z Harvardovy lékařské fakulty v Bostonu, Institutu pro pokročilá studia v Princetonu a Rakouské akademie věd. Tento tým nedávno v jednom z nejprestižnějších odborných časopisů, v Cell, zveřejnil článek Starověké genomy odhalují původ a rychlou transeurasijskou migraci avarských elit v 7. století (Ancient genomes reveal origin and rapid trans-Eurasian migration of 7th century Avar elites)

Když se dnes (nejen) u lidí mluví o původu, ke slovu se dostává genetika. Vědci získali vhodné biologické vzorky ze 66 lidských koster z hrobů předavarského a avarského období, odkrytých na 27 místech Maďarska. Množství a výjimečnost předmětů – kovové součásti výzbroje, výstroje nebo oděvů, jemně zdobené zlaté a stříbrné nádoby, které se nacházely v 8 mohylových hrobech v centrální části starobylé avarské říše – na území mezi Dunajem a Tisou – dokazují, že v nich byli pochováni příslušníci elitní společenské vrstvy. Porovnáním jejich DNA s již existující databází sekvencí starověkých genetických profilů se největší shoda zjistila s údaji ze vzorků lidských kostí z hrobů ze šestého století v dnešním Mongolsku. "Z genetického hlediska mají elitní Avaři velmi výrazný východní profil," říká Choongwon Jeong, genetik ze Soulské národní univerzity a jeden z autorů studie. Tento poznatek odpovídá archeologickému výzkumu, který potvrdil velkou podobnost se způsobem pohřbívání ve východním Mongolsku počátkem šestého století n. l., několik desetiletí před příchodem Avarů do Panónské panvy. Vědci z toho vyvozují, že cestu dlouhou téměř 7000 kilometrů kmen Avarů urazil velice rychle, možná dokonce za jednu generaci. Rychlý přesun přes rozlehlé eurasijské pastviny jim umožnil kočovný způsob života, jezdecké umění i obchodní síť táhnoucí se přes široké stepi. O rychlosti této migrace vypovídá překvapivě velká shoda historické DNA z východního Mongolska a Maďarska.

Tyto genetické údaje svědčící o východoasijském původu Avarů potvrzují i dva historické zdroje. Jeden, jenž pochází z čínských pramenů ze šestého století, popisuje záhadný stepní národ Rouranů, jednu z mnoha kočovných skupin a válečníků na koních, které se vyřítily z mongolských stepí, aby zaútočily na severní hranice Číny. Válčily i mezi sebou navzájem a Rouranská říše byla údajně v roce 552 př. n. l. poražena právě konkurenčními kočovníky.

Avarská sídelní oblast od 7. do 9. století, mapa vychází z práce E. Garama a W. Holzla Kredit: Fakirbakir, Wikipedia (odvozené volné dílo).
Avarská sídelní oblast od 7. do 9. století, mapa vychází z práce E. Garama a W. Holzla Kredit: Fakirbakir, Wikipedia (odvozené volné dílo).

 

 

Druhá, o něco mladší zpráva pochází od byzantských diplomatů, kteří zaznamenali příchod nové skupiny z východu k břehům Kaspického moře. Kočovníci si prý sami říkali Avaři a tvrdili, že jsou příbuzní vzdáleného národa. Nové poznatky potvrzuj, že Avaři vskutku pocházeli z jádra Rouranské říše a původně byli sousedy Číňanů.


Vedoucí mezinárodního výzkumného týmu, prof. Johannes Kraus z Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v německém Lipsku Kredit: Sven Döring, Max-Planck-Institute für Menschheitsgeschichte.
Vedoucí mezinárodního výzkumného týmu, prof. Johannes Kraus z Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v německém Lipsku Kredit: Sven Döring, Max-Planck-Institute für Menschheitsgeschichte.

Vědci, aby získali představu o struktuře avarské společnosti, porovnávali avarské hroby z různých časových období, lokalit a společenských vrstev. Hroby i geny v nich pohřbených lidí svědčí o tom, že elita avarské společnosti byla pevně semknutou skupinou. DNA jejich příslušníků z počátku 8 století n. l. stále vykazuje výrazné východoasijské znaky, z čehož lze usuzovat, že avarská vrchnost se s místním evropským obyvatelstvem nemísila a po dlouhou dobu zůstala geneticky homogenní. Z méně honosných pohřebišť nižší společenské třídy, nacházejících se dál od centra kaganátu, byly získané vzorky s prokazatelně smíšenými genetickými profily, což odráží intenzivnější kontakty mezi řadovými Avary a zbytky původního obyvatelstva nebo příslušníky okolních kultur.

 


Rozsáhlá studie poopravila ještě jednu odborníky přijímanou představu, kterou vystihuje poznámka ve Wikipedii: „Jejich (avarský) kmenový svaz nebyl příliš početný, ale záhy se rozrostl o kmeny, které byly připojeny dobrovolně i násilím“. Genetické důkazy totiž naznačují, že skupina, která se tak rychle přesunula z území východního Mongolska do oblasti dnešního Maďarska, byla mnohem větší, než vědci předpokládali. Kdyby nájezdníky tvořila jen malá skupina válečníků a jejich žen, po dvou stoletích by potomci uzavřené elitní vrstvy vykazovali silné genetické znaky příbuzenského křížení. To se však nepotvrdilo. Tedy i horní společenská vrstva musela být dostatečně velká. Vědci předpokládají, že původní migrující populace Avarů čítala desítky tisíc lidí, případně do Evropy po první menší vlně válečníků záhy připutovaly z původní domoviny další skupiny Avarů.


Přednáška o využití starověké DNA k pochopení moderní lidské historie (Janet Kelso 2020).


Video: Dějiny Evropy: rok po roku (s hudbou, bez slovního doprovodu. Příchod Avarů, rozšíření a zánik Avarského kaganátu mezi ca 4:30 – 6:00 minutou)

 

Video: O historii Avarů a avarského kaganátu

 

Literatura: Max Planck Gesellschaft, Cell

Datum: 27.04.2022
Tisk článku


Diskuze:

Z Mongolska do střední Evropy za 10 let

Florian Stanislav,2022-04-30 20:06:21

Jaroslav Petr
https://vtm.zive.cz/clanky/nejrychlejsi-migraci-v-dejinach-lidstva-zvladli-avari-na-presun-z-mongolska-do-stredni-evropy-jim-stacilo-deset-let/sc-870-a-216217/default.aspx

"Krauseho tým došel ve studii publikované ve vědeckém časopise Cell k závěru, že Avaři přišli do centrální Evropy z území dnešního Mongolska. Přesun napříč dvěma kontinenty zvládli v neuvěřitelně krátké době deseti let. Jde o nejrychlejší známou velkou migraci v historii lidstva."

Odpovědět


Re: Z Mongolska do střední Evropy za 10 let

Dagmar Gregorová,2022-05-03 07:23:05

Nechci zpochybňovat údaj 7000 km za deset let se ženami případně i dětmi. Ale nevím, jak by se to z DNA dalo zjistit. Že se migrace udála rychle, to zjistit lze, ale přesnější doba - to bude hodně ostře ořezaná tužka. Když kočuje skupina, jen minimálně se kříží s okolními civilizacemi, a když, pak není jisté, že se cizí ženy připojí a nezůstávají ve své domovině. Takže velice příbuzná DNA v Mongolsku a Maďarsku – podle mne – nic moc konkrétního nevypovídá. I kdyby z Evropy existovaly přesnější záznamy příchodu, nebudou k dispozici o odchodu. Nejsou žádné vzorky DNA, jež by dokazovaly například pochovaný otec v Mongolsku, vlastní syn (nebo i vnuk) v Maďarsku. Jde jenom o podobnost zkoumaných sekvencí DNA – výskyt a kombinace specifických mutací typických pro kulturu a oblast.

Odpovědět

Genetika

Tomáš Novák,2022-04-27 09:05:37

Mají v sobě Češi nějaké avarské geny? :-)

Odpovědět


Re: Genetika

Eva M,2022-04-27 09:44:20

:) copak avarské, ale třeba šimpanzí.... nebo Tutanchamonovy :)

Odpovědět


Re: Re: Genetika

Jan Novák9,2022-04-27 11:03:22

Šimpanzí ano, asi 96% shoda. U srovnatelných částí skoro 99%.
U Tuta to bude podstatně víc... :-)))

https://www.genome.gov/15515096/2005-release-new-genome-comparison-finds-chimps-humans-very-similar-at-dna-level

Odpovědět

Připomínky

Ondřej Glac,2022-04-27 08:58:59

"Svými výboji přispěli k zániku Východořímské říše a v roce 623 n. l. dokonce obléhali Konstantinopol, dnešní Istanbul." - Východořímská (byzantská) říše zanikla až v polovině 15. století. Zároveň ale nejspíš nejde o záměnu s říší západořímskou, která zanikla už r. 476, tedy před příchodem Avarů.
"Výzkum poukázal na mnoho paralel mezi Avaři"; "svědčí o kontaktech mezi řadovými Avaři" - zajímavé použití tvaru 1. pádu na místě sedmého - mohlo by jít o vliv severovýchodočeského nářečí? (Tam je ale typičtější shoda prvního pádu se čtvrtým - viděli jsme tam kluci; v 7. p. by pak mohl být tvar "Avařima".)

Odpovědět

..

Eva M,2022-04-27 08:39:26

Ono se takto záhadně ztrácí a vynořuje mnoho etnik.

Například takoví Kurdové.

V prostoru, kde se vyskytují, se historicky nacházely mnohé státy a říše; někam se ztratili chetité, churrité, médové... atd, atd,

No a tihlencti Kurdové nemají podle všeho ani společný jazyk!

Proti záhadě Kurdů patrně bude avarská historie vcelku přehlednou záležitostí /tedy nožná.../

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakceZásady ochrany osobních údajů webu osel.cz