Nejnovější analýza hnědých fleků na metopách z Parthenonu  
Před několika dny vyšel článek o výzkumu hnědých fleků, které občas kazí vzhled mramorových metop z dob řecké antiky. Na kousíčku jedné takové skvrny se vědci vyřádili mnoha metodami: fyzikálními, chemickými a biochemickými. Jsou to metamorfáty zbytků polychromie? Nebo metamorfáty navátých nečistot? Nebo něco jiného?

Hned následující den po vyvěšení článku o Parthenonu mi redakce Osla přihrála link na čerstvý článek v odborném časopise muzeologů a restaurátorů Heritage Science u Springera. Tak se chopím této příležitosti. Přísně vzato jde zatím o jedinou skvrnu na jedné plastice, ale snad je dobrým příkladem.

 

Antické plastiky ze stěn chrámů máme v povědomí zafixované jako skoro bílé. Někdy jsou takové už při svém nálezu, většinou je to přece mramor. Ten sice může mít velice různé barvy, ale Řekové výrazně preferovali bílý nebo skoro bílý, s jemnozrnnou homogenní strukturou a malinko průsvitný v okolí povrchu. Sochy, které se našly ležící v zemi, chytily dlouhodobým působením spodní vody nějaké zbarvení, nejčastěji pískové, světlý okr.


Plastiky, které zůstaly bez kontaktu s půdou, zůstaly z valné části bílé, ale mívají divné fleky, které ruší vzhled. Působí, jako kdyby byly ušpiněné, zanedbané a poškozené. Barva těch vad je nejčastěji šedohnědá až skoro černá, někdy narudlá, výjimečně i jiná. Viditelné zbytky polychromie vypadají jinak a typické stopy po kovových dílech taky. Někteří klasicistní restaurátoři takové poskvrny bílili, zatímco jiní v nich viděli nějak metamorfované zbytky původní polychromie a přes jejich nepohlednost je pečlivě chránili. Takový původ je dobře možný, ale mohly vzniknout také zašpiněním od usazeného prachu, dlouhodobě metamorfovaného působením bakterií, ve stinných zákoutích i plísní. (Diskuzi o podobách polychromie řeckých plastik teď pomineme, jde o složitý problém, předběžně jsem jej zde už několikrát zmiňoval.) Některé metopy vypadají málem jako římsy v našich městech, které se už po pár letech po nákladné renovaci potahují černým mastným svinstvem z všudypřítomného polétavého prachu. (Dnes prý pochází spíše z pneumatik aut než z komínů a výfuků.) Tak moc zlé to naštěstí většinou nebývá a občas se lze na bezcenných střípcích v rumišti prstem přesvědčit, že to mastně nepůsobí. Nejde o následky pouhé eroze mramoru, ta po tisíciletích na slunci a dešti vede k hrozícímu rozpadu na prášek, bez výraznější barevné změny, často spíše vyběluje, i když difuze železa z mramoru na povrch by mohla provést své. Je však na čase skončit s mudrováním laika a podívat se, co ukázal nejnovější výzkum přírodovědců.

 

Kopyto z metopy Parthenonu, ale ne to, o němž je řeč v článku. Tohle je v Britském muzeu. Kredit: Paul Hudson, Wikimedia Commons. Licence CC 2.0.
Kopyto z metopy Parthenonu, ale ne to, o němž je řeč v článku. Tohle je v Britském muzeu. Kredit: Paul Hudson, Wikimedia Commons. Licence CC 2.0.

Vhodný objekt k novému výzkumu a stav znalostí problému

Článek popisuje také napjaté události v Athénách v 17. století, aby se dostal k tomu, jak se vybraný vzorek dostal do Dánského národního muzea v Kodani.

V roce 1688 obdržel dánský král Kristián V. z Athén dva sochařské fragmenty, hlavu vousatého muže a bezvousého mladíka. Dál bude řeč o té vousaté hlavě, která byla později identifikovaná jako hlava kentaura z jedné metopy jižní strany Parthenonu. Ve třicátých letech 19. století předal dánský konzul v Athénách králi Kristiánovi VIII. další příslušenství kentaura, totiž fragment koňského kopyta, leč to je pouze vedlejší kuriozita.

 

Soudě dle jedné zmínky trval výzkum dlouho, vzorky byly odebrané už roku 1999. Pět vzorků o hmotnosti miligramu a ploše podstatně menší než jeden milimetr čtvereční bylo odebráno ze zadní strany fragmentu. I tak asi byl problém, aby jim to dovolili, což se nejspíš projevilo volbou málo významného fragmentu v méně slavném muzeu, které si právě tím může získat věhlas. V článku se zdůrazňuje vhodnost daného objektu tím, že byl uchováván v interiéru už před nástupem průmyslové revoluce. Na tom něco je.

 

Autoři samozřejmě nabízejí shrnutí dosavadního stavu výzkumu. Hnědé skvrny prý získaly pozornost už roku 1830, kdy se Britské muzeum snažilo zjistit, zda pocházejí z původní vrstvy barvy. Dospěli k závěru, že nikoli, že jsou důsledkem nějakých atmosférických procesů a reakcí sloučenin železa migrujících z vnitřku mramoru na jeho povrch. Pak už to šlo po jiných kolejích. V roce 1853 Justus von Liebig zjistil, že skvrny obsahují oxaláty, což je pro další úvahy zásadní. Časem se zjistilo, že jsou to dvě různě hydratované podoby šťavelanu vápenatého: whewellit (CaC2O4-H2O) a weddelit (CaC2O4-2H2O). V 20. století doložila přítomnost šťavelanů vápenatých v hnědých skvrnách na povrchu mramorů řada studií. Roku 1987 se objevila domněnka, že zde vznikají díky historicky dávné přítomnosti lišejníků. Předpokládá se i podíl působení jiných organismů, jako jsou řasy, houby a bakterie. Přesto velice rozsáhlý výzkum vrstev šťavelanu vápenatého na mnoha budovách a uměleckých dílech v celosvětovém měřítku (2019) nevedl k jednoznačnému závěru o jejich původu. Otevřené zůstaly možnosti biologického původu, ale i nanesení vrstvy (ať už podkladu nebo barvy) při vzniku uměleckého díla, usazeniny ze znečištění ovzduší nebo pozdější konzervační postupy. Předkládaná studie se to pokusila rozstřihnout alespoň na vzorcích z jednoho předmětu, a to nasazením maximální přístrojové síly.

 

Experimentální postupy a diskuze jejich výsledků

Hlava kentaura v Národním muzeu v Kodani. a: pohled zepředu; b: pohled zezadu. Hnědé skvrny jsou dobře patrné. Kredit: Referovaný článek (tam se svolením Dánského národního muzea), Licence CC 4.0.)
Hlava kentaura v Národním muzeu v Kodani. a: pohled zepředu; b: pohled zezadu. Hnědé skvrny jsou dobře patrné. Kredit: Referovaný článek (tam se svolením Dánského národního muzea), Licence CC 4.0.)

Se vzorky z daného fragmentu bylo provedeno mnoho kejklů, počínaje optickou mikroskopií leštěných řezů pro základní orientaci. Už ta ukázala hned dvě hnědě zbarvené vrstvy, každou o tloušťce asi 50 µm, a pod nimi bílou vrstvu, zatímco mramorový substrát se na snímcích jeví jako šedý. Při silnějším zvětšení bylo pozorováno několik červených a tmavě hnědých zrn o velikosti až několika mikronů. Ta dvojitost hnědé vrstvy se ukáže jako zásadní.

 

Pak přišlo skenovací elektronové zobrazování, snímající obraz zpětně rozptýlených elektronů. Také laserová ablace v héliové atmosféře, ta našla 16 kovů od sodíku po uran. Hnědě zbarvené vrstvy byly měkčí, jejich ablace probíhala rychleji.

 

Mikroskopická rentgenová difrakce byla prováděna na vlnové délce 1,54 Å (0,154 nm). Zjistila 63 % kalcitu (CaCO3, konstitutivní složka mramoru), 23 % whewellitu (CaC2O4-H2O), 5 % weddelitu (CaC2O4-2H2O), 4 % sádrovce (CaSO4-2H2O), 3 % oxidu železa (Fe3O4) a 1 % křemene (SiO2). Nebyly nalezeny žádné jílové minerály (např. kaolinit) ani hydroxyapatit.

 

Došlo i na kapalinovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii. Průměrný obsah síry v hnědé zóně je pouze 0,16 %, což vyvrací domněnku, že hnědé skvrny vznikly v důsledku atmosférické depozice ze spalování fosilních paliv. Potud ryzí anorganika.

 

Přítomnost šťavelanů, tvořících až 28 % hmoty v obou hnědých vrstvách, lze vyložit jako produkt rozpadu dnes nerozlišitelných dějů: Buď vylučováním kyseliny šťavelové organismy rostoucími na mramoru, nebo organickým pojivem barvy, takovým pojivem obvykle bývá albumin, kostní kolagen, kasein nebo polysacharidy. Používání vajec jako pojiva v barvách bylo v oblasti Středomoří obvyklé už v době bronzové.

 

Vzorky byly podrobeny také analýze všemožných složitějších organických látek. Výsledky jsou vyložitelné kontaminací prostředí a nejsou specifické. Navíc takto detekované látky nejsou specifické pouze pro oblast s hnědou skvrnou.

 

Další metoda detekovala peptidy, což jsou části proteinů, které se tak dlouho nezachovávají. Pak v obřích databázích dohledávala potenciální původ nalezených peptidových sekvencí. Jsou prý společné mnoha druhům savců. Nejednoznačný je i zdroj kolagenů, u živočichů jsou si velice podobné. Nakonec byly nalezeny proteiny rostlinného původy, možná následkem ošetření mramoru některým produktem na bázi obilovin, třeba mouky, nebo kontaminací prostředí. Hmotnost proteinů ve vzorcích se odhaduje v řádu pikogramů. Ani proteiny odhalené proteomickou analýzou nejsou specifické pro zbarvenou oblast, jsou opět relevantní pro objekt jako celek, ale nemohou vysvětlit vznik hnědé skvrny.

 

Závěr

Byly zjištěny dva typy barevných zrn, tmavě hnědé a červené. Na základě rentgenové difrakce lze alespoň některé tyto částice interpretovat jako oxid železitý. Jsou homogenně usazené ve dvou na sebe navazujících hnědě zbarvených vrstvách tvořených především whewellitem a weddelitem. Tyto dvě jinak zcela podobné hnědé vrstvy se výrazně liší v koncentracích stopových prvků Ti, Rb, Sn a Pb. Je tedy pravděpodobné, že mají odlišný původ, přinejmenším z časového hlediska. Lze také usuzovat, že v těchto vrstvách neproběhl žádný difúzní ani rekrystalizační proces, ani zde nedošlo k mechanickým změnám. Nelze zjistit, zda obě vrstvy byly součástí původního nátěru nebo jsou až výsledkem pozdějšího přemalování nebo konzervačního zásahu.

 

Bylo zjištěno několik proteinů, které lze přičíst kontaminaci předmětu nebo prostředí, jemuž byl dlouhodobě vystaven. Zjištěný vitellogenin-2, bílkovina vaječného žloutku a také živočišné kolageny by mohly souviset s pojivem degradované vrstvy barvy, tedy s pojivem živočišného původu, hypoteticky použitým při tvorbě díla nebo při konzervačních zákrocích, např. při výrobě sádrových odlitků. Obojí však lze vysvětlit také kontaminací prostředí.

Zajímavé a nevysvětlené je především různé zastoupení stopových prvků ve dvou vrstvách hnědého filmu.

 

Moje závěrečná poznámka

Tak jsem prošel cyklem nadšeného louskání řady složitostí, přes následnou skepsi z toho, jak málo něčeho určitého jsem se dozvěděl, až po vyrovnání se s tím, že tak to na světě chodí. Možná jsem něco nepochopil úplně dobře, ale vyznění je každopádně takovéto.

Početnému kolektivu výzkumníků nelze zazlívat, že ani technologicky silné postupy nevedou k jednoznačnému závěru. Aspoň že vyloučili difuzi z nitra mramoru a usazeniny z fosilních paliv.

Laicky si lze představit, jak jednu vrstvu polychromie nanesl umělec při tvorbě originálu, zatímco druhou někdo další, třeba při opravě v pozdější antice. Nejspíš jde o práci dvou dílen, které sice používaly velice podobné materiály, ale braly je z jiných zdrojů, nebo prostě v jiné době. Pak zub času polychromii ohlodal a místy zanechal ony hnědé podivnosti.

Pro učence je takovéto laické čtení jednou z řady možných nejistých hypotéz. Leccos by snad mohlo napovědět prozkoumání hnědé skvrny z nějaké jiné památky. Bude taky dvouvrstvá? Nebo to je specialita metop z Parthenonu? (To tipuji.) Nebo této jediné?

 

Literatura:

Rasmussen, K.L., Rasmussen, B.B., Delbey, T. et al.: Analyses of the brown stain on the Parthenon Centaur head in Denmark. Heritage Science 12, Article number 18 (2024). Springer Open https://doi.org/10.1186/s40494-023-01126-9 (pod licencí CC 4.0, a to včetně obrázku).

Datum: 20.01.2024
Tisk článku


Diskuze:

holubi?

Eva M,2024-01-23 16:45:31

https://depositphotos.com/cz/photo/pigeons-looking-food-paved-square-sunny-day-athens-greece-city-553113772.html

Odpovědět


Re: holubi?

Zdeněk Kratochvíl,2024-01-23 17:17:04

Holubi kálejí na všechno mocně, a to agresivně v každém smyslu slova, jsou to nepřátelé památkářů, ale za ty fleky by podle laborek zadpovědní být neměli. Nevytvářejí ten zatracený šťavelan a nejspíš ani nic, z čeho by nějak povstal. Spíš prý vytvářejí nánosy svinstva s potaší a déšť to pak spláchne i s vrstvičkou naleptaného mramoru, zbyde nějaký jiný neřád než ten nalezený. Jenom cituju. Navíc nevím, kolik holubů tam bylo před středověkem, kdy se romohly holubníky. Nějací tm byli, ale nevím kolik.

Odpovědět


Re: Re: holubi?

Eva M,2024-01-23 18:54:17

pry ta bila slozka ptaciho trusu je kys.mocova a z te se asi nejak k oxalatum dojit da. ale asi tedy nic.

Odpovědět

kolageny

Jiří Komprda,2024-01-23 14:34:33

A co takhle kouř z pálení obětních zvířat? Pausánias popisuje ten čurbes co z toho byl, to muselo být hrozný.

Odpovědět


Re: kolageny

Zdeněk Kratochvíl,2024-01-23 15:50:19

To je dobrý nápad, nebýt ovšem dvou kolizí, empirické a laboratorní.
1. Mělo by být jasně patrné, že třeba metopy ze stěny Diova chrámu v Olympii nedaleko obřího ohňové oltáře, kde byl naprostý čurbes z dýmu kvanta pálených zvířat, jsou mnohem zaneřáděnější než metopy ze severní stěny Parthenonu, která stála u vysoké hradby nad městem a oltář byl z jiné strany, nebo než plastiky těch izolovaně stojících chrámů, u kterých převažovaly oběti květin, koláčků (k jídlu, ne pálení) a vína. Rozdíly vidět nejsou.
2. Všechny analýzy ukazují ten šťavelan vápenatý a ta nejnovější navíc hodně nízký obsah síry. Vyloučením "fosilních paliv" myslí čoudy z pálení jakékoli organické látky, jenom to říkají dneska módními slovy. A těch kolagenů našli jenom málo a nespálených, jenom časem degradovaných, svádějí je na nějakou konzervaci nebo pojivo barev. Problém je s tím šťavelanem, ten je buď produktem lišejníků nebo bakterií či podobné havětě, nebo by prý mohl být metamorfátem pojiv barvy či konzervace. Mezi těmito dvěma možnostmi se hraje.

Odpovědět

Polychromie

Tomáš Novák,2024-01-22 15:58:06

Sochy na Parthenónu byly údajně pestře zbarveny a byl to jejich hlavní prvek nápadnosti pro okolí - egyptská modř často zobrazovala moře, šupinatou kůži záhadného mořského hada, prázdný vzdušný prostor mezi sochami na pozadí a figurativní prvky na róbách samotných bohů. Kromě nodré tam byla ještě nachová a dvě formy bílé/okrové, získávané z jisných zdrojů a jiným způsobem (kostní prášek a sádrovec). Celkem čtyři základní barvy a na 160 metrů dlouhý vlys zobrazující motivy z řeckých bájí a mýtů musela být nádherná podívaná :-)

Dá se z toho vyčíst něco ohledně charakteru a způsobu vnímámí umění u starých Řeků? Děkuji!

Odpovědět


Re: Polychromie

Zdeněk Kratochvíl,2024-01-22 20:24:25

Problém je, že s jistotou víme jen barvy na keramice, mozaikách a ve freskách. Na sochách a architektonických prvcích se plus minus dohadujeme. Sada pigmentů je podobná jako ve freskách a celkem se ví, jak taky píšete. Jenže ty samé pigmenty působí jinak v jiné směsi a při jiné technice nanášení. Něco je děláno enkaustikou, něco bůh suď jak. Ví se o tom samozřejmě víc, než vím já, ale kdyby to dávalo jasný obraz, tak bych se to nejspíš už dávno naučil. Abych se tomu sám mohl vyhnout, tak jsem k článku o Parthenonu dal ten link a video a barvičkách. Krom toho jsem kdysi vypsal poučení v Muzeu prehistorické Théry v článku o freskách z Akrotiri. To je sice předřecká kultura, navíc hodně specifická, ale barvičky měli z podobné sady.
Problém je s vnímáním barevné škály. Ta se určitě měnila v průběhu antiky. Jsou pro to jasné jazykové doklady, včetně typů metafor. Měnilo se rozlišování barev uvnitř barevné škály. Důvody snad nebudou fyziologické, ale jiné zaměření pozornosti. (Asi jako česky oranžová nebo fialová.) O tom časem snad něco napíšu.

Odpovědět

A co analýza umístění fleků?

Marcel Brokát,2024-01-21 00:00:40

Dělal jí někdo? Z fotografie se zdá, že fleky jsou přítomny spíše v prohlubních reliéfů než na vystouplých, světlu vystavených plochách....

Odpovědět


Re: A co analýza umístění fleků?

Zdeněk Kratochvíl,2024-01-21 09:55:47

Vypadá to tak, ale část toho dojmu může být klamná. Tento předmět jsem neviděl, ale kvantum jiných ano. Šikmé osvětlení kvůli plastickému dojmu může vytvářet tuto iluzi. Nicméně se ty fleky zdají být spíš soustředěné na prohubně, drobné i rozsáhlé, a přednostně v širším okolí okraje předmětu. Nerad bych příliš fušoval do řemesla, v němž nejsem doma. I bohatá praxe může být klamná. Na jedné straně tam ty fleky jsou, někdy velice nápadné (bohužel pro dojem), častěji méně určité, ale třeba na fotografiích silně závisí na úhlu osvětlení a na kontrastu postprodukce snímku. O nějakém podobném výzkumu bohužel nevím. Nejspíš to ale patří do skupiny jevů, které sice každý vidí, ale špatně se formálně uchopují. I proti široké empirii může platit argument "epistemologické bariéry" (jak jsem ostatně nechtěně předvedl), navíc je doba nakloněna formálnějším (a nákladnějším) postupům. Přesto by bylo dobré to zkusit, hodilo by se to i pro začínající studenty nebo amatéry, ale museli by se domluvit (např. amatérští astronomové jsou často tuze přínosní, pokud pracují s domluvenou metodikou).
Zásadní by nejspíš bylo prozkoumání těch zadních stran, jak zmínil pan Petr Hilaris. Na ty většinou v expozici nebývá vidět, ani se na ně typický divák moc nezaměřuje.

Odpovědět


Re: Re: A co analýza umístění fleků?

Marcel Brokát,2024-01-21 23:13:24

No když se nad tím zamyslím, je to velmi zajímavý jev a skutečně vystává řada otázek co to je, jak se to tam dostalo atd atd atd...
Jak je to provokující něco nevědět a jak to může vygenerovat zájem to rozlousknout. "a přitom taková blbost..." když si dovolím parafrázi...

Odpovědět

Polychromie

Petr Hilaris,2024-01-20 09:13:14

Velmi zajímavé, děkuji za přehledné shrnutí článku a celé problematiky. Pro zajímavost jsem se podíval, z kterých míst na zadní straně byly vzorky odebrány. Myslím, že tato místa nemohla být po umístění sochy do metopy vidět. Pokud byla polychromie nanášena až po instalaci sochy, aby se při manipulaci nepoškodila, pak nelze vyloučit, že tato zadní místa zůstala barvou nedotčena. A pokud v antice někdy došlo k obnově polychromie na výzdobě Parthenonu (netuším, zda sochařská výzdoba chrámů mohla procházet takovou údržbou), pak se to pravděpodobně netýkalo těchto obtížně přístupných a navíc divákům skrytých míst. Zdá se mi proto, že další možné příčiny spodní hnědé vrstvy jsou pravděpodobnější než metamorfóza antické polychromie, ale to jen laicky nepoučeně spekuluji.

Odpovědět


Re: Polychromie

Zdeněk Kratochvíl,2024-01-20 09:56:36

Jasně, na to jsem úplně zapomněl! Dívám se zepředu, ale oni samozřejmě brali vzorky zezadu. Tak teď nevím. Měl byh asi změnit svůj tip. Měl jsem jednostranný pohled, doslova.

Odpovědět


Re: Polychromie

Zdeněk Kratochvíl,2024-01-20 14:36:06

Zpětně mi došlo, že jsem ve své závěrečné poznámce nechtěně předvedl sílu epistemologické bariéry ve smyslu Gastona Bachelarda a George Canguilhema. Sice jsem napřed napsal, že ty vzorky brali ze zadní strany, ale umanutost přední stranou u mě zvítězila. Trochu za to může i to, že jsem obrázek studoval bohužel hlavně co do autorských práv na jeho převzetí, tak to dneska chodí, půlka energie se vyplýtvá na nesmyslech.
Naštěstí platí ta vyloučení (difuze zevnitř, fosilní paliva) a zvláštnost v podobě různé distribuce doprovodných prvků ve dvou vrstvách toho povlaku. Ale teď bych si jako zdroj šťavelanu, který pak v sobě má leccos, laicky tipnul spíš ty lišejníky nebo bakterie, ty mrchy dokážou leccos. Tomu možná napovídá i nevědecký dojem, že se ty fleky častěji vyskytují na místech, kde se může držet vlhkost.
O antickém restaurování nevím samozřejmě nic. Vzhledem k tomu, že se během velice dlouhého užívání chrámů dělala řada oprav, úprav a přístaveb, bych ji nevylučoval, ale nemám pro ni žádný argument.
Možná je i tady na místě popperovský přístup: Postupně vylučovat z co možná hojné množiny nápadů (hypoteticky možných výkladů).

Odpovědět


Re: Re: Polychromie

Petr Hilaris,2024-01-20 16:38:27

Epistemologická bariéra ve smyslu Gastona Bachelarda a George Canguilhema mne pobavila, zase jsem se něco nového dověděl :-) A plně souhlasím s tím, že dnešní pojetí autorských práv přidává neproduktivní práci (a někdy navíc komplikuje výměnu informací).

Také bych si zcela laicky tipnul na rezidua působení nějakých bakterií, lišejníků, řas apod. Jak zmiňujete v závěru článku, je potřeba analyzovat vzorky z dalších antických památek.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz