Vyhorené jadrové palivo – do mora  
Naša súčasná civilizácia bude v budúcnosti predmetom výskumu archeológov, ktorí budú skúmať a do podrobnosti rozoberať to, čo im my zanechávame na smetiskách. Jeden druh odpadu však na smetisku nemá čo robiť, je totiž priveľmi nebezpečný. Je to rádioaktívny odpad z jadrových elektrární.

Je nepopierateľným faktom, že naša súčasná civilizácia je životne závislá od elektrickej energie – stačí krátky výpadok prúdu a sme v dobe kamennej. Alebo aspoň železnej. Či plastovej. Elektrinu však treba nejako získať a to sa nezaobíde bez zásahov do prírody, často veľmi drastických. Vodné elektrárne spôsobujú zmeny na vodných tokoch a predstavujú prekážku pre migráciu rýb, veterné elektrárne hyzdia krajinu a ich vrtule vytvárajú škodlivé infrazvuky, tepelné elektrárne vypúšťajú do vzduchu sadze, oxid uhličitý, arzén, síru, oxidy dusíka, spôsobujú skleníkový efekt, ale úplne najhoršie sú na tom údajne atómové elektrárne. Podľa ekológov sa nad nami neustále vznášajú atómové hríby z Hirošimy a Nagasaki či rádioaktívny mrak z Černobyľu. Majú síce kus pravdy, ale ako máme získavať elektrinu bez poškodzovania prírody a s minimálnymi nákladmi, to nám nie sú schopní povedať.

 

Zvětšit obrázek
Obr.1: Schematické znázornenie poklesávania jednej tektonickej platne pod druhú.

Ako pomerne čistý spôsob sa javia práve atómové elektrárne, avšak len dovtedy, kým sa nezačne uvažovať, čo s vyhoreným palivom. Spáliť sa nedá, preto sa ukladá do podzemných skladov, ale aj tam musí byť stále pod dozorom, či už kvôli riziku úniku rádioaktivity alebo kvôli riziku krádeže a zneužitia teroristami.

 

Myslím si však, že je tu jeden spôsob, ako sa vyhoreného rádioaktívneho materiálu zbaviť. Je to jeho uloženie do mora. Skôr ako ma ekológovia začnú lámať v kolese a zaživa štvrtiť, odporúčam im dočítať článok do konca.

 

Nejde tu o nejaké odhodenie sudov s uránom do mora, ale o jeho cieľavedomé umiestnenie na konkrétne miesto, z ktorého ho nikto nemôže ukradnúť, odkiaľ nebude môcť uniknúť a kde sa napokon prirodzeným spôsobom zneškodní. Takéto miesto predstavujú subdukčné zóny na dne hlbokomorských oceánskych priekop.

 

V roku 1915 rakúsky geológ Alfred Wegener uverejnil svoju geniálnu teóriu o pohybe kontinentov. Americký geológ Harry Hess na jej základoch sformuloval teóriu platňovej tektoniky, ktorá nám hovorí, že zemská kôra sa skladá z litosférických platní, ktoré plávajú na roztopených tekutých horninách zemského plášťa. Litosférické platne sa v závislosti od prúdenia magmy pod nimi buď od seba vzďaľujú alebo sa k sebe približujú, až do seba napokon narazia, pričom vznikne pohorie. Niektoré platne sa skladajú len z oceánskej zemskej kôry, iné na sebe nesú aj zemskú kôru kontinentálnu. Na mieste, kde sa stretne platňa nesúca kontinent s čisto oceánskou platňou, vznikajú najhlbšie hlbokomorské priekopy. Na týchto miestach sa oceánska litosférická platňa podsúva pod platňu nesúcu kontinent. Jej horniny sa postupne dostanú do hĺbky niekoľkých desiatok kilometrov. Trvá im to síce státisíce až milióny rokov, ale porovnanie chemického zloženia morských sedimentov s lávou z blízkych sopiek ukazuje, že to naozaj funguje. A práve do týchto miest by sa mohol ukladať nebezpečný rádioaktívny odpad.

 

 

Zvětšit obrázek
Obr.2: Kontinentálne platne boli zmapované v druhej polovici 20. storočia. Na tomto obrázku je znázornený aj pohyb jednotlivých platní voči sebe.

Ak sa oceánska platňa podsúva pod kontinentálnu platňu stabilnou rýchlosťou 5 cm za rok, o tisíc rokov to bude 50 metrov, o stotisíc rokov 5 kilometrov a o milión rokov 50 kilometrov. A to nielen v horizontálnom smere, ale tiež do hĺbky. Množstvo rádioaktívneho odpadu predstavuje rádovo stovky alebo tisíce kilogramov. V porovnaní kubickými kilometrami našej Zeme to predstavuje smiešne číslo. Pri subdukcii morského dna s uloženým rádioaktívnym odpadom by sa nebezpečné prvky dostali hlboko do zemského vnútra, kde by sa roztavili a do takej miery preriedili so žeravou tekutou magmou, že ani sopečný výbuch s únikom lávy obsahujúcej tieto prvky by nepredstavoval riziko zamorenia prostredia nad úroveň prirodzenej rádioaktivity. Navyše už len samotné obdobie od uloženia odpadu k jeho (prípadnému) vyvrhnutiu sopkou by trvalo nie tisíce, ale možno milióny rokov a celý ten čas by sa rádioaktívne prvky mohli rozpadať a rozkladať, každý vlastnou rýchlosťou podľa svojho polčasu rozpadu.

 

Ďalším miestom pre uloženie nebezpečného dopadu by mohli byť ústia riek, nesúcich veľké množstvo jemnozrnného materiálu, napríklad ílu alebo spraše. Mnoho starovekých miest, ktoré boli v ešte za čias Mezopotámie alebo starého Ríma prístavmi, sa v súčasnosti nachádza kilometre vo vnútrozemí. To preto, že rieky nesúce splavený materiál z pevniny si vytvárajú rozsiahle delty s hlbokými nánosmi sedimentov. Tento materiál je taký jemný, že v ňom nedokáže prúdiť voda a to, čo sa doňho uloží, bude veľmi dobre izolované od okolitého prostredia.

 

Samozrejme, ideálnou skládkou na uloženie tých najhorších škodlivín by boli tie miesta, na ktorých sa stretáva subdukčná zóna so sedimentačnou oblasťou veľkej rieky. Tým by sa dosiahlo rýchlejšie prikrytie odpadu, ktorý by sa potom subdukciou podsunul do podzemnej prírodnej „spaľovne“.

 

Určité riziko by mohli predstavovať hlbokomorské pramene vody. Horniny v subdukčnej zóne sú presiaknuté vodu, pri ich stláčaní podsúvaním a pri následnom zohrievaní sa z nich táto voda môže vytláčať. Ak by sa do takéhoto prameňa dostal náš odpad, morské prúdy by ho rozniesli po okolí a mohlo by dôjsť k zamoreniu. Ak sa niekde prameň nenachádza, neznamená to, že sa v dynamickom oceánskom dne nemôže v budúcnosti vytvoriť. Alebo že už existujúci nemôže zaniknúť. Ale na druhej strane – kým by došlo k roztaveniu schránky s odpadom, voda by už bola zrejme dávno preč.

(Existuje tiež teória, ktorá tvrdí, že práve voda v horninách v subdukčnej zóne je hnacou silou sopiek. Niečo na tom bude, všetky živé sopky sa nachádzajú pomerne blízko oceánu (mora), naše sopky možno vyhasli práve preto, lebo boli odstavené od vody.)

 

O prípadnej krádeži rádioaktívneho odpadu teroristami sa dá ťažko uvažovať, zrejme len málo skupín má toľko prostriedkov, aby si mohli dovoliť poslať ponorku niekoľko kilometrov pod hladinu a loviť tam z morského dna súdky s uránom. Navyše by to miesto museli najskôr nájsť. Tento odpad však bude rovnako navždy stratený aj pre prípadné ďalšie využitie budúcimi technológiami.

 

Dovolím si tvrdiť, že civilizácia schopná poslať človeka do vesmíru by mala byť schopná skonštruovať diaľkovo riadené hlbokomorské robotické plavidlo, slúžiace na ukladanie schránok s rádioaktívnym odpadom tak hlboko do morského dna v subdukčnej zóne, ako sa mu bude dať vyvŕtať. Čím hlbšie, tým lepšie. Plavidlo aj schránky by museli byť dostatočne odolné proti tlaku kilometrových vrstiev vody, aj keď nie až tak, ako museli byť batysféry Augusta Piccarda, ktorý sa v nich ponoril na dno Mariánskej priekopy v Pacfiku. To znamená, že schránky by mali byť buď mimoriadne odolné proti tlaku, alebo také húževnaté a pružné, aby aj pri rozsiahlej deformácii zostali bez prasklín, cez ktoré by mohol odpad uniknúť. Pritom takáto technika slúžiaca na ukladanie odpadu do subdukčných zón by mohla byť oveľa lacnejšia ako súčasné najmodernejšie skládky s ich izolačnými vrstvami, senzormi a bezpečnostnými systémami.

 

Ak sa podarí zvládnuť technickú stránku veci, tak jedinou prekážkou bude politika. Ide o to, že v súčasnosti politika zasahuje do všetkého, bez ohľadu na to, či politici majú dostatočnú kvalifikáciu, alebo či sú len politikmi vynesenými na vrchol spoločnosti silou záujmových skupín. Preto aj takýto spôsob likvidácie rádioaktívneho odpadu z jadrových elektrární bude závisieť od vôle volených zástupcov ľudu, teda aspoň dovtedy, kým nezvíťazí sila odbornej argumentácie.Prameny:

Obr.1: Wikipedia, Viking program, Dostupné z  http://sk.wikipedia.org/wiki/Subdukcia
 
Obr. 2: Wikipedia, Viking program, Dostupné z http://sk.wikipedia.org/wiki/Plat%C5%88ov%C3%A1_tektonika
 
.

Datum: 02.09.2006 09:26
Tisk článku

Související články:

Jak je to s lednovou detekcí jódu 131?     Autor: Vladimír Wagner (25.02.2017)
Jak uložit problematický radioaktivní jód na miliony let?     Autor: Stanislav Mihulka (13.11.2016)
V Mexiku ukradli auto s radioaktivním kobaltem     Autor: Martin Tůma (04.12.2013)
Jak nadzemní jaderné testy pomohly výzkumu mozku?     Autor: Stanislav Mihulka (07.06.2013)
Výroba jednoho z nejčastěji využívaných radiofarmak ohrožena     Autor: Vladimír Wagner (21.02.2013)Diskuze:

ach ty osle...

css94381672,2006-09-06 22:01:19

krom možnosti recyklace, zapojení rychlých množivých reaktorů do akce...existují i ADTT reaktory (http://www.aldebaran.cz/bulletin/2004_35_was.html) Proč o tom v článku není zmínka?

osobně tedy žádný problém vyhořelého paliva z dlouhodobější perspektivy nevidím. Osle, nejsem si jist, jestli je moudré, vydávat se po cestě "snobské líbivosti" --- mám pocit, že na oslovi se nějak často objevují články zjednodušující danou problematiku nad únosnou mez...

Odpovědět


+

css94381672,2006-09-06 22:02:08


vyrobit nějakou kapsuli, která by přestála podmínky panující v subdukčních zónách, vyrobit zařízení, které by dokázalo tu kapsuli tam dopravit...IMHO bude zcela jistě dražší než vyvinout kapsuli, která by přestála teoretický výbuch nosné rakety...

IMHO je problém úložišť problémem psychologickým...i kdybyste vyrobili kapsuli, do které když nafičí atomovka, tak se jí nic nestane, 70% lidí bude prndat a bude se bát...protože v jejich blízkosti je něco, co je nebezpečné a může zabíjet. Je jedno, jaká je úroveň zabezpečení - skutečná velikost bariéry...lidem jde o vzdálenost...co je 100km ode mne se mi týká, co je 1000km ode mne se mi netýká.

Odpovědět


Přišli by o své úložiště

ferda,2006-09-10 01:38:30

Je vidět Osle, že jsi narazil na zájmy atomové lobby. Ba co víc ohrožuješ zakázky stavitelů úložišť... Pozor! To se neodpouští!

Odpovědět

Jaderný odpad

J. Šimůnek,2006-09-04 17:26:40

se opravdu dá využít k výrobě "špinavé bomby", především proto, že se z něj příslušné "zářící" izotopy dají izolovat chemicky (zatímco dosud nevyužitý štěpný izotop uranu se musí izolovat v podobných zařízeních, jaká jsou zapotřebí na obohacování přírodního uranu). Navíc je v něm přítomno (u odpadu z grafitových a těžkovodních reaktorů hodně, u reaktorů moderovaných lehkou vodou méně) plutonium, které lze rovněž separovat od zbytku chemickými, nikoli fyzikálními postupy.
Z toho plyne, že výroba jaderné zbraně z jaderného odpadu je podstatně jednodušší a snadněji utajitelná jako běžný chemický provoz. A máte-li po ruce dost lidí ochotných "pro větší slávu boží" chytnout letální dávku záření, pak to zařízení ani nemusí být v investici a provozu nějak drasticky nákladné (opět v porovnání s klasickým obohacováním uranu).
Takže pokud nebude zajištěna stoprocentní kontrola nad úložišti (a počítáno i s eventualitou jejich hájení před rozsáhlým vojenským útokem, případně spojeným s užitím ZHN), pak bude opravdu lepší ten materiál dostat zcela mimo dosah lidských rukou.

Odpovědět

Je to zajímavá myšlenka,

Láďa,2006-09-04 10:26:56

má však jeden háček. Bez politiků a Američanů se dá těžko realizovat, stejně jako každý větší projekt. Nejlépe se podobné věci realizují s pomocí amerických politiků. Slyšel pár konspiračních teorií, zaměřených proti USA, záměrná nákaza indiánů neštovicemi je ale novinkou. Zajímalo by mne, jak to tehdy dělali.

Odpovědět


howto

Andrej,2006-09-04 11:19:17

traduje sa ze dodavanim kontaminovanych prikryvok. Napr. ale na http://www.thefurtrapper.com/indian_smallpox.htm v casti "Indian Genocide" som nasiel zmienky o tom ze je to zalozene na vymysloch isteho Warda Churchilla.

Odpovědět

blablabla

CC,2006-09-04 09:37:11

co se dá zpracovat, zpracovat

co se nedá zpracovat, zatavit do skla

Odpovědět

Odpad?

lada,2006-09-04 06:48:29

Pokud se nepletu, "vyhořelé palivo" obsahuje stále značné množství materiálu pro jaderné štěpení, pouze je změněno složení a reakce za původních podmínek neprobíhá. Doposud je tzv. odpadu málo a jeho uložení tak levné, že se nevyplácí vyvíjet metody jeho dalšího zpracování, nebo využití. To se časem mění a jakákoliv dokonalá likvidace tohoto "odpadu" by byla nehorázným plýtváním.

Odpovědět

Nestrašte jadernou energetikou

Jaromír Horský,2006-09-03 23:34:27

Ukládání jaderného odpadu není problém technický, ale politický. Projektovaná hlubinná úložiště jsou bezpečná a navíc dávají možnost odpad v budoucnu vyzvednout a přepracovat. I v tzv. "vyhořelém" palivu je štěpný potenciál využitý asi z 8%. Vývoj reaktorů s vyšším využitím probíhá, více na http://proatom.luksoft.cz/

Jediné, co je nutné, je překonat odpor profesionálních ekoteroristů a věcné argumenty podat formou, srozumitelnou i laické veřejnosti.

Odpovědět

Uf

Jirka,2006-09-03 08:58:16

Kombinace lidoveho myslitele s politickou agitkou je opravdu vypecena!

Odpovědět


Ukládání odpadu

Leo,2006-09-03 15:07:51

Ta myšlenka, kam s odpadem se zdá být opravdu originální. Pokud vím, tak ještě nebyla nikde publikována.

Odpovědět


Publikované

Boris,2006-09-03 19:15:10

Beletristicky napr. v knihe David Brin: Brightness Reef (česky Útes naděje), atd

Odpovědět


:)

Martin,2006-09-03 19:39:40

Leo, ďakujem za postreh, som rád, že ste sa nechytili do pasce a venovali sa len hlavnej téme článku a nie mojim narážkam, ktoré som dal do článku len preto, že v súčasnosti vo svete prebieha hysterická kampaň v súvislosti s jadrovými materiálmi a rozhodovaním, kto "má právo" a kto "nemá právo" na jadrovú technológiu.
Boris, možno máte pravdu, nehádam sa, lebo tú knihu nepoznám, nie je v silách človeka prečítať všetko čo sa publikuje. Ale nebol by to prvý prípad, keď dvaja ľudia nezávisle na sebe prišli k jednému riešeniu , napríklad Darwin a Wallace a ich evolučná teória, ktorej autorstvo Wallace gentlemansky prenechal Darwinovi.

Odpovědět

Hirošima

rh,2006-09-03 05:36:10

Ja síce nepovažujem bombu na Hirošimu a Nagasaki sa "super vec", ale hovoriť o teroristickom čine je trochu priveľa... Tiež mi tento výrok veľmi nesadol a ako vidím na príspevkoch, nebol som sám...

Podľa mňa je "všetko zlé na niečo dobré" a ľudia si po tých dvoch bombách aspoň uvedomili, čo majú vlastne v rukách a vláda vyspelého štátu sa podľa mňa skôr uvedomí a umierni, než nejaká zfanatizovaná teroristická skupina...

Add. "čo máme vlastne v rukách" -- pozrime sa na to realisticky. Ľudia sú ľudia, iní nebudú... Niekto by to aj tak skôr či neskôr jednoducho "potreboval vyskúšať"... Zbrane sú "hračky vyššej politiky", s tým rozdielom, že pri nich zomierajú ľudia, čo je síce strašné, ale je to tak...

"Vo vojne a láske je všetko dovolené..."

(Zjednodušený pohľad? Nie, len odlišný. Uvedomujem si, že použitie bômb pravdepodobne predchádzalo neľahké zvažovanie. Dúfam, že bolo neľahké...)

Odpovědět


vojna a terorizmus

Martin,2006-09-03 06:53:43

Sir Peter Ustinov: "Terorizmus je vojnou chudobných, vojna je terorizmom bohatých."

Odpovědět


obávám se

pavel,2006-09-03 10:33:10

Že jedním z důvodů shození bomb bylo konečně otestovat co to udělá s lidma...

Odpovědět


Martine, jeste muzete dodat,

Z. Rohlík,2006-09-03 11:30:05

ze terorismus a partyzanstvi jsou dve strany teze mince, a budeme v tom relativismu zahrabani az po usi.

Odpovědět


Nikto nemá patent na pravdu,

Martin,2006-09-03 13:41:32

veľa vecí je relatívnych a veľa závisí od osobných záujmov a názorov posudzujúceho. Hovorí sa, že dejiny píšu víťazi, otázkou ale je, či ich napíšu podľa objektívnej pravdy alebo len podľa tej svojej. A objektívna pravda nezvykne byť politicky korektná.

Odpovědět


Objektivní pravda?

Z. Rohlík,2006-09-03 14:09:10

To je termín ze skupiny pojmů typu "to pravé náboženství" nebo "správné paradigma".

Odpovědět

Takto by to nemalo byt...:-(

iko,2006-09-02 20:53:41

ako keby zhodenie atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki na príkaz oficiálnych vládnych miest nebolo terorom voči civilnému obyvateľstvu

Je to smiesne, ze ani na takomto mieste -- kde je to uplne od veci -- autor nezaprie svoje aktivisticke myslenie:-) A naviac ani nema pravdu. Ked si mysli to co si mysli, nech napise riadny clanok, a poriadne to vyargumentuje, a nie takto zanasat kukučie vajce do uplne inych clankov:-(

Odpovědět


Jednoducho,

iko,2006-09-02 21:02:42

clanok citam preto, aby som sa nieco dozvedel o danej teme, a nie aby som bol ovplyvnovany parazitickymi myslienkami, volne pohodenymi v clanku. Ak sa budem chciet nechat ovplyvnovat, dnes su uz dobre rozpracovane metody propagandy, s doverou sa na ne mozem obratit:-)

Redakcia by nemala pripustat takuto neserioznost...

Odpovědět


Ikoawa

Oki,2006-09-02 22:06:20

My Japonec se na ta kukacka hlidat z Vysoka mravni princip. Civiliste byt civiliste. Chapat ale ze vy kacet stromy. A vy vitez.

Odpovědět

teroristi

Andrej,2006-09-02 20:17:59

Myslim ze v case vyhlasenej vojny sa bombardovanie nepovazuje za teroristicky cin...
Trosku si to mylite s utokom na Pearl Harbor, ten sa stal ked este Japonsko nebolo s USA vo vojnovom stave.

Odpovědět


stejně

pavel,2006-09-02 20:21:27

Ono s tim terorismem je to vůbec úplně mimo. Vyhořelý palivo je od toho vyhořelý, že je vyhořelý. A k výrobě bomby se nedá využít ani čerstvý palivo do elektrárny. A pokud by někdo měl technologii na obohacování, nebo dokonce recyklaci jadernýho paliva, tak už pro něj nejspíš sehnat uran nebude problém.

Odpovědět


???

Martin,2006-09-02 21:57:11

Andrej, podľa Vašej logiky by teda ani Al Kaida nemala byť považovaná za teroristickú organizáciu, v Afganistane a Iraku predsa prebieha vojna...
Pripomínam tiež, že existujú aj tzv. špinavé bomby, ktoré pri výbuchu konvenčnej trhaviny rozptýlia do okolia rádioaktívny materiál s cieľom zamoriť okolie.

Odpovědět


Re: Pavel

Jiří Barták,2006-09-03 10:23:14

Ne, to palivo není zcela vyhořelé. Dnešní reaktory dokážou zužitkovat jen malou část (řádově tuším procenta) z teoreticky "spalitelného" - nebo spíš rozštěpeného - množství. A pokud vím, částečně vyhořelé palivo lze po úpravě použít pro výrobu jaderných bomb - nebo je přepracovat (asi obohatit o U 235, nevím) a znovu použít jako palivo do reaktoru. A to už dneska jde, jen je to zatraceně drahé.

Odpovědět


jenže na špinavou bombu

pavel,2006-09-03 10:25:16

Je tohle už slabý. To by museli vykrást palivo z elektrárny, aby to mělo nějaký vážnější následky. Jaderný palivo se po vyhoření skladuje v elektrárně, dokud jeho radioaktivita neklesne na rozumnou úroveň.

Odpovědět


Re:Jiří Barták

pavel,2006-09-03 10:28:44

Jak jsem psal, pokud někdo bude mít technologii na obohacování uranu, nebo dokonce na přepracování jaderného paliva, tak pro něj sehnat uran určitě nebude nejmenší problém. Představa, že někdo bude krást jaderný odpad aby měl uran na bombu je směšná.

Odpovědět


Pavle,

Z. Rohlík,2006-09-03 11:27:27

rekl bych, ze se mylite. Jak pise pan Bartak, palivo je vyhorele jen z nekolika procent, a navic obsahuje spoustu stepnych produktu, ktere sviti o zivot. Skladovano v elektrarnach skutecne je, mj. proto, aby vychladlo a dalo se s nim rozumne manipulovat, ale sviti to jak blazen dal. Na spinavou bombu to dle meho soudu staci bohate.

Odpovědět


naopak

pavel,2006-09-04 02:52:13

Během skladování v elektrárně se většiny radioaktivity zbaví. Nejspíš by to stačilo na zamoření nějakého omezeného prostoru, ale to se dá i mnohem snadněji získatelnými látkami i v menším množství. Jistě že záleží i na množství, ale nedovedu si moc dobře představit, jak nějaký terorista po městě rozprašuje tuny jaderného odpadu. Prostě je to pro podobnou akci nevhodný materiál.

Odpovědět


teroristi

Andrej,2006-09-04 09:37:51

> Andrej, podľa Vašej logiky by teda ani Al Kaida
> nemala byť považovaná za teroristickú organizáciu,
> v Afganistane a Iraku predsa prebieha vojna...
Al Kaida je franchisingove zoskupenie lokalnych partizanov. Pokial sa mastia na svojom uzemi, daju sa jej aktivity s prizmurenymi ocami povazovat za partizansky boj proti okupantom.
Ked ale utocia na civilne ciele mimo svojho uzemia s umyslom dosiahnut politicke ciele, su to teroristi (= ti co pouzivaju strach na dosiahnutie cielov).

> Pripomínam tiež, že existujú aj tzv. špinavé bomby,
> ktoré pri výbuchu konvenčnej trhaviny rozptýlia
> do okolia rádioaktívny materiál s cieľom zamoriť
> okolie.
S tymto som sa pokusal polemizovat? Nezda sa mi...

Odpovědět

No je to autore hezké,

Z. Rohlík,2006-09-02 18:44:40

ale žulový masiv je žulový masiv.

Odpovědět


žula

Martin,2006-09-03 09:14:06

Vážim si Váš názor, ale treba rozlišovať medzi uskladnením odpadu a jeho zneškodnením, sú to dve rôzne veci.

Odpovědět

Nápad s ukládkou "pod litosf. desky" je

Jiří Barták,2006-09-02 11:17:14

Ale pro ČR, tektonicky velmi stabilní oblast, by bylo zajímavé nechat si zaplatit za umístění cizího jaderného odpadu na našem území s tím, že se stává majetkem státu. A až za třicet nebo padesát let vyvinou účinnější reaktory, částečně vyhořelé palivo vytáhnout na světlo Boží, přepracovat a použít znovu. A byli bychom bohatí jak Katar. ;-) Samozřejmě je to nereálné, neb tuším existuje nějaká mezinárodní dohoda, podle které podobné legrácky zakazuje a především: Greenhorni, Jihočeské matky a další "osvícené" NGO by spustily hysterický povyk, kterýžto by odlákal turisty a některé investory...

Odpovědět


dobrej nápad

pavel,2006-09-02 20:18:39

Tak dobrej nápad sem už dlouoho neslyšel.

Odpovědět


hm

CC,2006-09-04 09:43:36

to by byl fakticky fechtovní kšeft :)

Odpovědět

lepsi napad

Bost,2006-09-02 10:39:50

Co takto vystrelovat vyhorene palivo na Slnko?
Je to sice drahe jak svina ale je to "final solution"

Odpovědět


ale

Roman Rodak,2006-09-02 11:12:09

nic riskantnejsie si neviem predstavit, stale je dost velke riziko ze raketa zlyha este v atmosfere a je dost mozne ze odpad nezostane uzavrety v nejakej schranke, prinajlepsom schranka vydrzi, nevybuchne, ale zhor v atmosfere a to ma rovnaky efekt, zamorene kilometre uzemia

Odpovědět

"ako keby zhodenie atómových bômb na Hirošimu

Jiří Barták,2006-09-02 10:25:55

"...a Nagasaki na príkaz oficiálnych vládnych miest nebolo terorom voči civilnému obyvateľstvu."

Ne nebylo. Pan autor by si měl prostudovat nějaké relevantní literární prameny, než vyřkne tak příkrý soud. Ono se nám to dnes dobře kecá, ale Japonci by se nevzdali tak "snadno" jako Němci. Američané vedli rozhořčené boje o každý japonský ostrůvek, na obou stranách byly den co den stovky, ne-li tisíce mrtvých. Japonci učili bojovat i sedmileté děti; měli americké invazní jednotky zahnat ostrými bambusovými tyčemi, neb Země vycházející slunce trpěla akutním nedostatkem střeliva (a vlastně úplně všeho). Ale vzdát se? Kdepak, to by byla zdrada živoucího božstva jeho veličenstva císaře. Byla prostě válka a ve válce umírají i civilisté. Při jediném spojeneckém náledu na Drážďany zahynulo přibližně stejné množství lidí jako při shození atomovky na Hirošimu a přesto Churchilla na pranýř nikdo nepohnal. Spojenci potřebovali po Berlínu srazit na kolena i Tokio; nechtěli vést válku další rok, obětovat zbytečně další muže, když to mohli ukončit naráz. Bude to znít cynicky, ale 100.000 mrtvých v Hirošimě a 60.000 v Nagasaki "zachránilo" cca milion jiných. Mimochedem - nad Hirošimu byly krátce před náletem rozhozeny letáky s varovným poselstvím, že město bude zničeno. Nikdo neposlechl. Je diskutabilní, zda nemohli americké velení vybrat jako cíl neobydlenou oblast, ale měl to být především zdrcující úder japonské morálce - a to se povedlo. Navíc měli USA v té době připravené jen dvě bomby; čistě demostrativní exploze by byla v té době plýtváním zatraceně drahým zbožím a zejména životy svých lidí.

Odpovědět


Ale hlavně

Z. Rohlík,2006-09-02 18:43:24

byla v Hirošimě několikadesetitisícová (to je ale slovo...) vojenská posádka, takže ten cíl vůbec nebyl civilní.

Odpovědět


obete

Martin,2006-09-03 09:44:46

Snažíte sa ospravedlniť zhodenie atómových bômb na Japonsko. A čo použitie chemikálie Agent Orange a napalmu vo Vietname? Aj to chcete ospravedlňovať? Podľa mňa to bolo typickou ukážkou amerického spôsobu myslenia, ktorý rozlišuje dve skupiny ľudí - Američanov z (podľa nich nadradenej) kasty WASP (White, Anglo-Saxon, Protestant) a menejcenných. Rovnako pristupovali aj k Indiánom, ktorých vyvraždili za pomoci umýselne rozšírených chorôb (kiahne - neštovice), vyplácaním odmien za vraždu Indiána (vrátane žien a detí), rovnaký prístup vidíme aj na Balkáne, kde bez zábran používajú uránovú muníciu, veď sú tam "len" Srbi, čiže podľa nich menejcenní Slovania. Dá sa podľa Vás ospravedlniť to, že Sadáma Husajna súdia za použitie chemických zbraní, ktoré mu oni sami dodali? Odkiaľ získal Irak antrax? Od USA. Chcete pred tým zatvárať oči?
Osobne som zažil to, ako sa Američania v našom meste domáhali vstupu do inštitúcie dávno po otváracích hodinách a oháňali sa tým, že sú Američania.
Všetci ľudia sú si rovní a každú idelógiu, ktorá hlása nadradenosť nejakej skupiny nad inou treba odsúdiť, bez ohľadu na to, či to je japonský militarizmus, nemecký nacizmus, alebo americká snaha o globálnu diktatúru. Rovnako treba odsúdiť aj používanie brutálnej sily, bez ohľadu na to, kto ju používa a na aké ciele. Bojovať proti zlu ešte väčším zlom je cesta do pekla.

Odpovědět


Martine prominte,

Z. Rohlík,2006-09-03 11:23:28

ale Vas postoj se neda popsat jinak nez jako naivni idealisticky antiamerikanismus. Myslet v binarnim systemu dobro/zlo u neceho tak komplikovaneho, jako je globalni valka, nemuze vest k rozumnemu soudu. Ja nad svrzenim onech bomb nejasam, ale povazuji je za strategicky spravne rozhodnuti, ktere vedlo nejen ke konci dlouhe a krvave valky, ktera by se jinak taha mozna jeste leta, ale i k demonstraci nasledku jaderneho vybuchu (stejne by jednou byly pouzity, tak to proste chodi); uvedomte si, jak moc je druha polovina XX. stoleti tou udalosti ovlivnena, a to i v dobrem. A Vase poznamky o nature Americanu? To se holt velkym narodum stava. Budte prosim opatrny s tim modnim zapadnim sebemrskacstvim.

Odpovědět


Každý státník hájí především zájmy SVÝCH občanů

Jiří Barták,2006-09-03 11:40:35

A je to tak správné, protože právě oni mu dali důvěru (pakliže se bavíme o demokraciích). Němci si v relativně svobodných volbách zvolili Hitlera, tudíž museli nést následky války, kterou ten chlap rozpoutal. Co se týče konfliktu ve Vietnamu, armády Viet-Minu (později Viet-Kongu) napadly Jižní Vietnam. Když už do té války Američané šli (a postavili se za nepopulárního, leč prozápadního Diena), měli se vybodnout na omezený mandát OSN a bez milosti, vší silou bombardovat Severní Vietnam. Pak by válku pravděpodobně vyhráli, konflikt by trval kratší dobu, stál méně životů a Ho Či Min by dnes visel v krámcích vedle Che Guevary. Inu, malé a slabé státy byly vždy hříčkou v rukou velmocí. Myslíte si, že až vláda bílého muže nad touto planetou definitivně skončí, bude velmoc zítřka - Čína - humánnější? Nenechte se vysmát; Za časů Mao Ce-Tunga nechali pomřít hlady 60 milionů svých lidí a v devětaosmdesátém, v době reforem, rozjezdili tankama studenty, kteří požadovali jen dialog s vládou. A to prosím na náměstí "Nebeského klidu", na místě, kde se nyní bude konat olympiáda. Na to už člověk opravdu musí mít žaludek. Že jsou USA rasistické souhlasím. Jenže ony jsou rasistické jaksi naopak; chcete-li na tamním trhu práce uspět, trasformujte se v černou postiženou lesbu a žádnou kvalifikaci nepotřebujete. A ještě jedno sladké Vám prozradím tajemství: Američané se o globální nadvládu nesnaží. Na to prostě nemají dost ekonomické síly ani vojáků. Věk velkých impérií a lá Británie v 19. století definitivně skončil vynálezem jménem jaderná bomba.

Odpovědět


Obete

Andrej,2006-09-04 09:52:04

> Dá sa podľa Vás ospravedlniť to, že Sadáma Husajna
> súdia za použitie chemických zbraní, ktoré mu oni
> sami dodali? Odkiaľ získal Irak antrax? Od USA.
Ehm, antrax je chemicka zbran? Som si myslel ze je to nazov bakterie Bacillus anthracis, sposobujucej slezinnu snet. Skor by sa to teda dalo nazvat bakteriologicka (biologicka) zbran.
Iste, aj biologia je v podstate chemia, tak ako chemia je v podstate fyzika, tak preco vlastne vsetky zbrane neprehlasime za fyzikalne, nie?

Odpovědět


Příčiny

JAX,2006-09-04 12:02:13

Každý konflikt má své příčiny, je třeba se zeptat, proč šlo Japonsko do války. Proč šlo Německo do války. A nebyl to jenom Hitler nebo japonský císař. Obávám se, že ani tohle století nebude příliš klidné, neboť důvody ke vzniku velkých konfliktů stále trvají.

Odpovědět

Rusky system

mesany,2006-09-02 10:18:03

Zajimavy je take vyvijeny rusky system - vyhorele palivo ulozite do hlubokeho vrtu, zasypete sirou. Ta se rozpadnym teplem roztavi a postupne prokousava zemskou kurou ve smeru gravitace. Palivo pada s ni, nakonec se rozpusti v tekutych horninach zemskeho plaste. Vrt se diky teplu sam zatavuje a uzavira. Tento system ma tu hyhodu ze je ho mzno pouzit uprostred kontinentalni desky kde nehrozi kontaminace vody aj.

Odpovědět


Jenom upřesnění -

Z. Rohlík,2006-09-02 18:41:22

jedná se tuším přímo o ukládání do ložisek síry, nikoli o zasýpání nějakých jiných vrtů. Jinak mechanismus jste popsal správně.

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace