Rozpory v knize knih  
Mnozí zastávají názor, že vše v Bibli je pravda. Zajímalo mě, jak se sloučí dohromady tvrzení, že Písmu svatém je vše pravda s vzájemně si odporujícími výroky. Okomentoval je evangelický farář v činné službě Jaroslav Pechar, absolvent Evangelické teologické fakulty.


 

Zvětšit obrázek
Detail fresky Sixtinské kaple
(Kredit: Michelangelo, 1512)

1) Pokouší nás Bůh?
     a. Genesis 22:1 Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“
     b. List Jakubův 1:13 Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.

 

JP: Pokušení a zkouška jsou v češtině odlišené, ale v biblických jazycích obě slova vyjadřuje jeden pojem. Až podle souvislosti je možno usuzovat, co z toho

 


2) S Hospodinem tváří v tvář mluvil Abrahám, Jákob a Izák a Mojžíš a dalších 70 lidí ho vidělo a zároveň ho nikdy nikdo neviděl:
     a. Genesis 32:31 I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“
     b. 1 Timoteovi 6:16 On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
     c. Exodus 24: 9-11 Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a pili.
     d. Jan 1:18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

 

JP: „Patření na Boha“ je opět pojem s více významovými úrovněmi.

 

 

3) Vyžadoval Hospodin zápalné oběti od Židů po exodu z Egypta?
     a. Exodus 20:24 Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat ze svého bravu a skotu své oběti zápalné i pokojné. Na každém místě, kde určím, aby se připomínalo mé jméno, přijdu k tobě a požehnám ti.
  
  b. Jeremiáš 7:22 Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské; žádný takový příkaz jsem jim nedal.

 

JP:  V den vyjití ne, v další dny ano.

 

 

4) Byli lidé podle genesis stvořeni před zvířaty nebo až po nich?
     a. Genesis 2:18-19 I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
     b. Genesis 1:25-27 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

 

JP: Jde o dva symbolické příběhy, z nichž každý má svůj obrazný význam. Nepopisují historii a tak je nesmysl ptát s, který je pravdivý. Pravdivé jsou oba.

 

 

Zvětšit obrázek
Gutenbergova Bible.
(Kredit: Mark Pellegrini, US Library of Congress)

5) Je Ježíš jediný, kdo vstoupil do nebe?
     a. Jan 3:13 Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.
     b. 2. Královská 2:11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe.

 

JP: Elijáš tam vjel v kočáře.

 ?

6) Mají být synové trestáni za skutky svých otců?
     a. Deuteronomium 5:9 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
     b. Deuteronomium 24:16 Nebudou usmrcováni otcové za syny a synové nebudou usmrcováni za otce, každý bude usmrcen pro vlastní hřích.

 

JP: -

 

7) Kolik zaplatil David za humno Ornánovi? (tuto otázku jsem zvolil, protože jde o jasný matematický rozpor: 50 není 600, ale přesto jsou oba tyto výroky pravdivé)
     a. 1. Paralipomenon 21:25 David tedy dal Ornánovi za to místo obnos šesti set šekelů zlata.
     b. 2. Samuelova 24:24 Král Aravnovi odvětil: „Nikoli, odkoupím to od tebe za kupní cenu. Hospodinu, svému Bohu, nemohu obětovat zápalné oběti darované.“ David tedy koupil to humno i ten skot za padesát šekelů stříbra.

 

JP: Pravdivost Bible není pravdivostí učebnice dějepisu.

 

8) Kolik bylo sedících/stojících andělů u hrobu?
     a. Matouš 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
     b. Marek 16:5 Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.
     c. Lukáš 24:4 A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.
     d. Jan 20:12 a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou

 

JP: V různých chvílích různě.

 

9) …kolik žen svědky předchozí události? 1? 2? 4? 5 a více?
     a. Jan 20:1 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.
     b. Matouš 28:1 Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.
     c. Marek 16:1 Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.
     d. Lukáš 24:10 Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům

 

JP: Ženy přicházely a odcházely postupně

 

10) …a byl hrob zavřený, nebo otevřený, když k němu svědkové přišli?
     a. Matouš 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
     b. Lukáš 24:2 Nalezly však kámen od hrobu odvalený.

 

JP: Anděl ho otevřel, pak byl kámen odvalený.

 


Podle mě nejde tvrdit, že Boží tvář nikdy nikdo neviděl a zároveň ji vidělo kolem 80 lidí. Některé výroky v Bibli musí být proto lež.

Mě by zajímal názor věřících, jak se smiřují s tím, že Bible obsahuje spoustu nepravdivých tvrzení. Mě napadají tyto vysvětlení:
     1) Pokud je Bible slovo boží (bohem nadiktovaná více autorům), pak
          a) Bůh chtěl úmyslně vnést chaos do víry z pro mě neznámých důvodů
          b) Bůh dělal chyby neúmyslně
          c)  Bible byla slovo boží, ale překlady jsou chybné (toto vysvětlení se nedá použít vždy – pouze část rozporů vznikla špatným překladem)
     2) Aspoň část Bible není slovo Boží a lidé tam vnesli nepřesnosti
     3) Bůh nedohlížel na psaní Bible
A další otázka – podle čeho má člověk vybírat co je v Bibli pravda a co ne, když jde o tvrzení proti tvrzení?

 

Odpověď Jaroslava Pechara:
Bible se Božím slovem stává tam, kde probíhá situace obdobná situaci jejího vzniku. Bibli psali lidé, kteří žili ve společenství církve. Modlili se a setkali se s Božím oslovením. Jsou-li lidé ve společenství církve, modlí-li se, tak čtou-li tyto příběhy, pak se jim Bible stává Božím slovem, tedy autentickým záznamem toho, jak probíhá setkání s Bohem a i oni se tak mohou s Bohem v jeho Slově setkat.
V Bibli je vše pravda. Ale je potřeba rozumět Bibli a rozumět, co je míněno slovem pravda. Rovnou říkám, že shoda s historickými událostmi je jen část pravdy a to zdaleka ne ta nejdůležitější.
Pro pochopení: Řekne-li Bible, že lidé se utíkají do stínu Božích křídel – je v této větě „pravda“, že Bůh má křídla, která vrhají nějaký stín? Nebude snaha o hledání historické události „utíkání se někoho do stínu Božích křídel“ projevem očividného nepochopení pravdy?

 

Zdroje:
videobloger nonstampcollector,  Český ekumenický překlad Bible http://www.biblenet.cz/
Zde presentované rozpory jsou výběrem připraveným  pro Osel.cz, rozšířený text je na blogu Spajda pro Osel.cz, rozšířený text je na blogu Spajda.

 

Autor: Jan Špaček
Datum: 30.10.2013 10:20


Diskuze:

Milan Zolman,2014-11-28 20:54:20

Na toto téma bylo napsáno snad až příliš různých pojednání. Jedni nic nevysvětlují a tvrdí, že je to vše tak jak je psáno a dokonce tvrdí, že ruku vedl tu Bůh, nebo to autorům prostě vnukl a tak podobně. Jedni vysvětlují vše tak, že sice nešlo o zázrak, ale jako zázrak se to může jevit a snaží se vše vysvětlit jako špatně pochopené a vlastně normálně možné. Jsou také tací, co jsou schopni tvrdit a dokazovat, že to co zažili je fakt, dokonce to vnutí spřízněným duším, i když to je pouze sugesce představy. Někdy nás také svede nesprávný, či nepřesný překlad, který se vžije natolik, že jej skoro nelze bez újmy vyvrátit, protože se o skutečném významu nikdo nechce ani bavit. Další tvrdí, že vše je podvod nebo básnická nadsázka atd.
Každá moc je pouze tak mocná kolik lidí ovládá, možná lépe, kolik lidí v ní věří. Kolik bohů prošlo lidskou historií. Měli neomezenou moc nad všemi, přijímali oběti lidských i zvířecích částí, nebo celků. Bohové? Kdo v ně dnes věří? Učíme se o nich a vidíme zbytky jejich chrámů. Kdo se dnes třese před mocí bouřného Dia? Našli jsme si jiné. Moc pak nad bohy a lidmi mají kněží. Jen oni mohou přivolat boha. Jen oni mohou odpustit. Ne bůh, jen oni.
Původně jsme si (jako lidé všeobecně) mysleli, že se světlo šíří absolutní rychlostí. Rozsvítím a světlo je v tom okamžiku všude, do nekonečna. Dnes víme, že to tak není. Může za to dánský astronom Ole Roemer a přišel na to již v roce 1 675. Církev v té době měla jiné starosti, irský arcibiskup Usher v roce 1 654 prohlásil, že Bůh stvořil svět v roce 4 004 před n. l. Celých sto let to platilo a kdo by o tom pochyboval, byl považován za kacíře. Biskup Lightfoot tomuto vytkl nepřesnost a upřesnil, svět vznikl 23. 10. 4 004 před n. l. a to v 9, 00 asi středoevropského času, to neupřesnil. Potom řekl Bůh: zploď země travinu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak. Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.
Bacha, bez ozonové vrstvy by se vícebuněčným kytkám moc nedařilo. Ten den by asi nepřežily.
Církvi se sice podařilo spálit skoro vše, co by jakkoli mohlo zpochybnit její tvrzení. Ale má tu stále ty nešťastné šťouraly. Ty historiky, archeology, astronomy a podobné rošťáky, co jim nabourávají neochvějné postavení a oni musí pořád něco vyvracet, měnit a případně ukládat jako libry prohibiti. Nevím, proč třeba takovej Koperník tam ležel vlastně do nedávna, jen aby se náhodou věřícím nezačala z toho třeba točit hlava, asi. Ale teprve tehdy se povolilo Zemi obíhat kolem slunce, jasný! Že to s vírou nesouvisí? Ale souvisí, jenom si to nechceme přiznat. Ani písmeno nepomine – atd. Co písmen již pominulo. Proto se tak brání nesmysly, jen aby těch písmen nepominulo až příliš a musí se nejdříve přece vysvětlit věřícím, jak si to oni mají správně srovnat, že je to i tak možné i když to je nemožné.
Oni si klidně vykopou nějaké hliněné tabulky a naučí se je ještě ke všemu číst.
Chudák Noe. Ten to dopracoval. On se jmenuje vlastně Utanapištim a přistál na hoře Nizir. Takže se nikdy nikam neplavil. Ale je spousta nadšenců co jeho loď i tak stále hledají na Araratu a představte si, dokonce i našli. To jsou zázraky. A co takhle Čomolungma nevylezla ta z těch vod jako první? Co jestli je ta loď tam? Nebo tehdy měřila o pár tisíc metrů míň a s ní mnoho jiných? No to jsou věci. Ale pomiňme i toto, prostě potopy byly dvě až tři a bůh jen o některých nevěděl, no a loď si přistála, kde přistála, proč hned na nejvyšší hoře a ti ptáci ji prostě nenalezli. Pojďme k zázraku zázraků – lodi. Její stavba je dost přesně popsána a stanovena rozměry. Představme si parník o rozměrech 157,5 m x 26,25 m x 15,75 m, to je ona převedena na metry. Nic moc v poměru k dnešním některým lodím, ale i ty mají danou tonáž. No vidíte a dočetli jste se, nebo alespoň slyšeli, co se tam vše vešlo, ono to je popsáno ve dvou odlišných množstvích, ale o to teď ani nejde. Jistě přihnal i zvěř z Austrálie a Ameriky přes oceán. No a jak a čím krmil po tu dlouhou dobu třeba jen všechny ty dravce? Když dle jedné varianty tam měl pouze dvé a dvé o každého? Jak to, že se ta loď s tím nákladem nepotopila, to snad neví nikdo, já to tedy nevím. No a ty vody. Jo pokud země byla tehdy placka, tak to bylo celkem jednoduché. Ta voda někam mimo odtekla. No jo, ať si tvrdí kdo chce, co chce, ať si mamka slzy utírá, koule to byla i tenkrát. Jestliže i tenkrát Čomolungma měřila přibližně to, co měří dnes, tak Hospodin nadštil hodně přes 8 000 m vody. Kam z té koule ta voda odtekla? To ví jen bůh. To jsou, pane zázraky. Asi jako v Lurdech. Co tam visí berliček. To by ještě šlo, ale oni tam visí i protézy. Slyšeli jste již někdy o tom, že by tam někomu dorostla noha, nebo ruka? Že ne? Tak proč to tam visí? To jsou, pane ty zázraky.

Odpovědět

Takže k tomu hrobu

Milan Zolman,2014-11-28 20:31:29

Kor. 15, 14) „Nevstal-li Kristus z mrtvých, marné je kázání naše“
Pomineme opět zásadní moment. Tedy to, že se zázraky jako fakt zázraky prostě nedějí a, že tento fakt nelze ani historicky dokázat. To by nemělo zase cenu cokoli dál psát.
Provoláme tady s Juliánem Odpadlíkem „Zvítězil jsi, Galilejský!“
Jaká je hodnověrnost svědků tohoto zázraku?
Nejstarší svědectví je zřejmě 15. kapitola první epištoly Pavlovy Korintským.
Zde se nemluví o ženách jdoucích ke hrobu, ani o prázdném hrobě.
Další lze zařadit evangelium Markovo. Nejstarší rukopisy tohoto evangelia (sinaitický, vatikánský, syrosinaitický a jiné) nám však neobsahují to, co uvádí dnešní evangelium, kam kdosi již dopisoval.
V původním textu se pouze líčí, jak ženy nalezly prázdný hrob, uzřely anděla, nikomu nic neřekly, neboť se bály. Zde text končí. Opravdu nikomu nic neřekly a tak jsme se to dozvěděli, že. Zde však asi opravdu původní text nekončil. Něco se nehodilo. Dnešní konec je přilepen později dle evangelií mladších.
Jak rychle vývoj legendy pokračoval je vidět v porovnání poslední kapitoly Lukášovy a první kapitolou Skutků apoštolských. Neurčité a nejasné se stává jasné.
Stejné je to pokud porovnáme Matouše, Marka a Lukáše s Janem, který jako poslední psal a slučuje zcela nekriticky vše předešlé a navíc vymýšlí zjevení nová. Přitom jeho snaha o symbolice a alegorii je do očí bijící. Čili s nějakým popisem skutečného není zde nic společného. Proč?
Magdaléna běží, když je ještě tma – značí zde nevěru a hřích.
Petr a Jan, běžící jsou obrazy synagogy a církve křesťanské. Jan předbíhá Petra – značícího synagogu – a první vchází do hrobu. Slova Kristova, který u ostatních evangelistů velí apoštolům kázati pokání a odpuštění hříchů křtem, Jan překrucuje „Kterýmkoli odpustíte hříchy, odpouštějí se jim.“ Proč? Aby mohla církev neprávem sice, ale zneužít svým výkladem toto jako „oušní zpovědi“.
Vypravování o Tomášovi, neznámé jinde má jasný účel – povzbudit čtenáře k slepé víře bez důkazů, církví katolickou tak chválené a požadované. „Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“ To také Jan dotvrzuje „Toto psáno jest, abyste věřili, že Ježíš Kristus, Syn boží, a věříce, život měli ve jménu jeho.“ Zde původní evangelium končí. To co je později dopsáno v kapitole 21. Je stejně symbolické. Ryba a chléb. Ryba je pozdější symbol Kristův a chléb eucharistie. Psáno asi po smrti Petrově a další text slouží jako jeho rehabilitace po jeho zapření Krista u Kaifáše, nyní tedy „Pasiž ovce mé, pasiž beránky mé!“
Srovnáme-li dále jednotlivá evangelia mezi sebou, vidíme snadno, jak si vzájemně odporují.
Aby se dalo vše sloučit, muselo by to být asi takto:
Takže ženy utvoří hezky dvě skupiny. Ty odvážnější vyšleme za tmy. Bojácnější a šeroslepé pošleme, až vyjde slunce. Magdalena metaší sama k Petrovi. Ostatní ženy šmejdí ještě chvíli po hrobě, a co to nevidí, dva anděly (patrně šlo o hrob např. 3+1, tak jim dalo zabrat než anděla našli). Jen jeden s nimi mluví (Marek píše jen o jednom). Asi jim řekne takové věci, že dostanou strach a tak nikomu nic neřeknou. Máří se vrací a vidí Ježíše a s ní ho vidí i ostatní ženy. Holky běží, nevíme proč k apoštolům, když už jim to řekla Máří. Apoštolové v rámci sto jarních kilometrů metelí do Galileje, ale hned potom pádí zpět do Jeruzaléma. Teď je vyloženo vše a všichni mají pravdu. Proboha proč se ten nekonečně mocný nezjevil třeba Kaifášovi. To by bylo něco.
Nechci se pouštět do teorií podvodu, krádeži těla, zdánlivé smrti, či halucinací.

Odpovědět

Jen tak.

Milan Zolman,2014-11-28 20:23:50

Víte, trochu mě mrzí, že skoro vždy, když dojde na diskusi o ateismu a víře, tak to vypadá asi tak, že jde reportér za člověkem vysokoškolsky vzdělaným v oblasti víry (ten je samozřejmě stejně vysoce vzdělaný jak mluvit, jak působit, jak získávat, jak přesvědčit) a ptá se ho proč věřit. Pak uchvácen zjištěným vyběhne na ulici a prvnímu kdo odpoví, že nevěří, dá otázku - a proč? Odpovědi nejsou samozřejmě fundované. No proč to píšu, přes veškerou snahu tazatele je většina otázek na odborníka ve víře dost naivních. Čili bylo by lepší, kdyby se ptal někdo, kdo zná lépe slabiny víry, nebo lépe zná historická fakta, nebo podrobněji četl Bibli.
Pro církevníky je dogma nad morálku. Jaký duševní tělocvik musí každý student bohoslovectví absolvovat laik a bezvěrec ani netuší. Z církevních škol vycházejí obrněné středověké mozky plné subtilních rozlišování a jiných učeností trénovaných v častých, pravidelných až v šestihodinových disputacích - čili bohosloveckých hádání, které vrcholí velkým hádáním měsíčním zvaným menstrua. Zde dva protivníci arguens a defendens bojují o thesi přesně dle syllogismu. Postupuje se dle - Nepřipouštěj nikdy, popírej zřídka, rozlišuj vždycky. Buďto se popřou důvody protivníkovy, nebo se tvrdí, že pro tento případ neplatí. Obhájce vyvrací důvody tak dlouho až protivník neví jak dál a tézi uzná. Samozřejmě, že obhájce musí vždy vyhrát.
Proč to píši, aby bylo jasné, že laik, navíc naivně si myslící, že uslyší nějakou jasnou a pravdivou odpověď na toto téma nemá šanci.
PS.: Pro zasmání: Nevím komu, nebo proč Bůh něco říkal, (asi sekretářce a ta to na věčné časy zapsala, aby to mnohem později někdo mohl nalézt a předčítat na veřejnosti, vždyť to známe i z naší historie, nějaký ten rukopis vhodně upravený ve vhodnou dobu nalezený jistě svému účelu poslouží, tak jako stejně nalezený starý zákon)tedy, první den řekl „Buď světlo!“ a teprve čtvrtý den vymyslel žárovku a na nebi se objevilo Slunce. Asi tu rychlost světla někdo špatně spočítal (bible nám vlastně tvrdí, že se světlo ve skutečnosti pohybuje rychlostí nesčetněkrát rychlejší nežli nám učenci tvrdí). A každá nově zabudovaná žárovka by měla vlastně začít svítit o čtyři dny dříve, nežli jí zprovozníme.
Ono to je stejné jako s vražděním neviňátek o pár roků před narozením Jozue (Ježíše) Nazorejského.
Podívejme se, poznání máme a lidé dál zatvrzele věří zázrakům.
Jediné co je na světě zázrak a boží je zdravý lidský rozum.
Je také zajímavé co nám říkají i nejstarší památky z této doby – tedy o bozích a spol. jednající literatury. U Sumerů například, že všichni bohové byli původně úplně obyčejní lidé. V Indii zase, že jen hlupák potřebuje bohy a liturgické úkony – oni tedy neříkají přímo hlupák, ale ten kdo není moudrý.
No a dneska přece každé malé dítě ví, že když řeknu budiž světlo a zažnu Slunce, tak to světlo nemám teď, takže i ten Bůh si musel pár minut počkat. Proto by asi správně mělo být, sice jsem řekl „budiž světlo“, ale ono nic, až když jsem stvořil slunce tak se mi tak nějak asi po osmi minutách rozsvítilo. Problém je, že jsou i tací, kteří nechtějí, aby se rozsvítilo. Ale za to přece Bůh nemůže. I když pozor, církev svatá si odhlasovala, že náměstek Boží na Zemi je neomylný, takže, pokud by to tvrdil on, je to pravda a nic než pravda.
Prosím, jen aby mi hned prvý apologeta nevmetl do tváře, že se jednalo o jiné světlo. Prosím Vás ne. To by potom nemohl být den prvý, druhý, atd. Ani tím nemohl myslet epochy. Ne, ne. Nesvádějte, a hlavně, nevykládejte jak se Vám co zrovna hodí.
Takto musím konstatovat, že dle těchto svatých knih Josef nezná svého otce. Proč, protože jistě a neomylně má pravdu Matouš (1,16 uvádí Jakoba) a úplně stejně jí musí mít i Lukáš (3, 23 uvádí Heliho), pokud budeme sledovat rodokmen, u jednoho od Abraháma a u druhého dokonce od Adama, tak to více vypadá na dva úplně cizí rodokmeny s různými jmény a jiným počtem předků, než na jeden. Ono to je ale jedno, protože pokud je pravda, že Duch vstoupil, tak co s tím má co dělat Josef a rod Davidův. Tento podivín, jak mi připadá, nezná skoro nic důležitého z občanských věcí, které platili již staletí před ním a platí v podstatě stejně dodnes. Proč? No šel se dát sčítat do Betléma i když prý bydlel V Nazaretě. Nojo, ale druhý evangelista nám tvrdí že tři králové (tehdy ještě tam nebyl ten černý vzadu) nevcházejí do stáje ale do domu - tak tam asi bydlel. Představte si ten nesmyslný zmatek, že by jste se šli sčítat tam kde se narodil Vአnejslavnější předek A NE V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ.
Pročež vložil Hospodin znamení na Kaina, aby ho žádný nezabil, kdo by jej nalezl. Kdo by ho hledal? Tedy odešel Kain od tváři Hospodinovi, …usadil se v zemi Nód, tam si našel ženu. Divný ne? Kde se vzala, tu se vzala. Poznal pak Kain ženu svou, kterážto počala a porodila Enocha … I narodil se Enochovi … proboha kde ty ženský braly. Byla tu jen Eva případně její děti, tedy sestra Kainova, Enochova atd. K čemu by taková manželství vedla, my víme.
S Egyptem je v bibli spojeno několik záhad. Kristus utíká před Herodem do Egypta čtyři roky před svým narozením. Asi. Protože Herodes, kvůli kterému utíkal, (protože anděl varoval) a Herodes ta nestvůra dal vyvraždit všechna neviňátka. Ale jaksi zemřel čtyři roky před narozením Ježíše. Tak nevím proč Ježíš, a vůbec. Ona totiž je na každém šprochu nějaká ta pravda. Tady je, ale nesouvisí s Ježíšem. Pouze mu byla později přidělena, někým kdo asi nebyl místním. On asi dal opravdu zavraždit neviňátka. Ale proto, aby Jeruzalém plakal při jeho pohřbu. Protože byl neoblíbený a Jeruzalém by jinak asi tancoval radostí. Autor evangelia pouze zakomponoval zajímavou událost do souvislostí s narozením Ježíše a toto je opravdu pravda.
Nebo příkladné a přímo horentní rány Egyptské. Co tam se dělo, co tam ten bůh vyváděl, to už snad nemá obdoby. Deset ran egyptských (Ex. Kap. 7 a dále) mimo jiné se uvádí, že pomřel všechen dobytek egyptský. Na to přišla další rána a to je bomba – byli vředové plní neštovic, prýštící na lidech i na hovadech, která kde se vzala, tu se vzala, když předtím pomřela (kap. 9,6). Pak také přišla tma přehustá (egyptská) a ta je v mnoha mozcích dodnes, že. Protože nakonec pobil Hospodin všecko prvorozené hovad, která již jednou pobil v ráně páté. Prostě když se do toho pustil, řádil jak černá ruka, hovado sem, hovado tam, hlavně, že je to pravda a zkus tomu nevěřit.
To jen tak na úvod. Jsou tam horší věci. Dá se o tom napsat nekonečný seriál.

Odpovědět

historický dokument

Martin Vávra,2013-11-15 11:56:09

Já nevím, co ten článek řeší, Bible není ani podle katolické církve historický dokument.

Odpovědět

Mil Mil,2013-11-02 09:57:25

Jiří Havránek napísal:
Přečtěte si Kosmovu Kroniku Čechů, ta též neobsahuje pouze vzletná slova o národě a jeho příslušnících. Ta implicita, kterou používáte, je chybná.
--------------------------
To sa nedá ani len porovnať a hovoríš ako keby si Bibliu nečítal. Len niečo z toho: Ez 39:28 A poznajú, že ja som Hospodin, ich Bôh, keď ich prestehujem do národov do vyhnanstva a keď ich potom zase shromaždím do ich zeme a neponechám tam už viac nikoho z nich.

Odpovědět

To je pro vykladače typické

Pavel A1,2013-11-02 09:34:04

Ty odpovědi jsou skutečné perly. Kde se to hodí, bere se Bible doslova (Elijáš na nebesa vjel, a tedy tam nevstoupil), kde se to hodí, natahaje se význam slov až na hranici nesmyslu („Patření na Boha“ je opět pojem s více významovými úrovněmi.), a kde nepomůže ani to, tak se prohlásí text Bible za symbolický (Jde o dva symbolické příběhy,...).

Samozřejmě, pokud to, co se mi nehodí do krámu, prohlásím jen za symbolické vyjádření, tak po "správném výkladu" těch symbolů dokážu z libovolného textu vyvodit libovolný závěr.

A co mě opravdu děsí, je závěr toho rozhovoru, totiž že "Ale je potřeba rozumět ..., co je míněno slovem pravda." Pokud v biblickém smyslu je i pravda jen symbol pro něco jiného (tedy ne-pravdu), tak se těžko dohadovat o pravdivosti Bible, když se neshodneme ani na tom, co je to pravda.

Odpovědět


J Zal,2013-11-05 01:15:40

Dovolim si s ponekud nesouhlasit. Podle Bible je Jezis jediny, kdo na nebesa vstoupil vlastni moci. Vsichni ostatni tam prave Bozi moci byli vzati. To je dulezite sdeleni, ktere Bible rika.

Odpovědět


To snad ne

Pavel A1,2013-11-05 22:31:50

Vše se děje z boží vůle, tedy i Ježíš vstoupil na nebesa z boží vůle. Jinak to možné není. A protože "Boha nikdo nikdy neviděl", nemůže být Ježíš bohem, či jeho vtělením, jak také některé výklady tvrdí.

Odpovědět


Snad ano

J Zal,2013-11-07 18:09:49

Zda se mi, ze mate vlastni pravdu, se kterou asi nehnu, ale prece jen mi to neda nereagovat. Boha v jeho ciste podobe nikdo nikdy po vyhnani z Edenu nevidel, to je zrejme pravda. Ale na Jezise se da hledet obdobnym zpusobem jako na sloup v Exodu - krom jinych knotextu, ktere v tuto chvili asi nejsou dulezite, je to lidskymi smysly uchopitelne zosobneni Boha.
A jen bych dodal jednu vec: prijde mi ze cely tenhle clanek se snazi vyvratit pravdivost Bible. Jenze v krestanskem pojeti je biblicka Pravda: Miluj Boha (mej k nemu uctu jako k nejvyssi autorite), blizniho sveho i sam sebe - jedina vec, kterou Jezis durazne prikazuje. A Biblicke pribehy jsou spise voditkem, jak tuto Pravdu naplnovat a chapat pojmy Buh, laska a blizni.
Tot ten diametralni rozdil mezi Starym a Novym Zakonem: zijte podle sady zakonu a budete spravedlivi vs. nikdo neni spravedlivy, ale spasen bude ten, kdo si svoji nespravedlnost uvedomi a bojuje proti ni ze vsech svych cil.

Odpovědět

Biblia

Mil Mil,2013-11-01 18:06:55

Ak by Biblia bola napísaná z popudu človeka, tak človek má vždy tendenciu zamlčať mnohé nepríjemné situácie, aby nevrhol nejaké zlé svetlo na svoj národ. Ako vidíme, tak v Biblii o neposlušnom Izraelskom národe boli písané také veci, že iné národy by sa takejto knihy zbavili a nikto by o týchto veciach nevedel. Je tak, je!

No ako vidíme, tak Biblia sa zachovala až do dnešných čias. Ako je to možné? Nikto z vás si nepoložil takúto otázku?

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-11-01 21:38:38

Přečtěte si Kosmovu Kroniku Čechů, ta též neobsahuje pouze vzletná slova o národě a jeho příslušnících. Ta implicita, kterou používáte, je chybná.

Odpovědět

Mil Mil,2013-11-01 17:54:20

Alebo tu: Kto videl zem z dialky, že napísal túto vetu. Job 26:7 Rozťahuje sever nad prázdnom; zavesil zem na ničom.

Ako vidíme, tak to nie sú predstavy náboženstiev, ktoré si to vysvetľovali podľa toho, ako im to vyhovovalo. V Písme je Pravda, no nie každému je dané ju vidieť.

Odpovědět

A čo tak slová Ježiša Krista

Mil Mil,2013-11-01 17:41:53

Čo si myslíte, ak už ste sa odvážili spochybniť Písmo, že takéto slová sú ľudského pôvodu, alebo Božieho:

MAT5 44Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, 45aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravedlivých aj na nespravedlivých. 46Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či azda nečinia toho istého i publikáni? 47A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania? 48Vy tedy buďte dokonalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý.

Odpovědět

JP se nevyjádřil k 6, tak to udělám za něj

Barak Obava,2013-11-01 10:28:12

Vytrhli jste z kontextu dvě zdánlivě protichůdná tvrzení a dali je k sobě, aby to pěkně vyniklo, ale je to spíš trapné. V prvním případě jde totiž o to, jaký je Bůh (žárlivě milující), v tom druhém jde o to, jak se mají chovat lidé k sobě navzájem! Čili vaříte z vody.

Odpovědět


Pane Obavo

Fedko Kominar,2013-11-01 11:45:20

A je Bůh žárlivě milující? A myslíte, že je správné trestat syny?

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-11-01 21:20:11

O čem je institut dědictví? Není to z jedné strany o trestu a druhé o odměně?

Odpovědět

Preklad

Petr Vana,2013-11-01 09:03:16

Prosím, aby si všichni uvědomili, že zde vycházejí z českého překladu "latinské" bible, která je zase překladem "řecké" bible a ta zase překladem jiných textů....

Takže je celkem mimo mísu brát ten český překlad doslova!!!!

A to zejména proto, že novodobá čeština jako jazyk má celkem jednoznačné pojmenování pro objekty a děje. Jenže u jiných (zejména starších, ) jazyků to tak často není, a jedno slovo nebo slovní spojení má více významů podle toho v jakém kontextu jsou použity.

Odpovědět


Jan Špaček,2013-11-01 09:39:00

Tuto možnost (špatného překladu) jsem Jaroslavovi nabídl jako možné vysvětlení. Ale evidentně podle jeho odpovědi bible pravdivá je i v českém překladu.

Odpovědět

Je to smutné

Jaromír Ticháček,2013-10-31 23:15:13

Holt, když se sáhne na Bibli, je to hřích.
Asi jsem diskusi neměl číst, za nemístnou zvědavost následuje trest. Pod docela zábavným článkem tak tragická diskuse, to jsem nečekal.
Přitom závěr je jasný. Bible je zcela moderní dílo. Promiňte. Postmoderní.

Odpovědět

To Palo Priezvisko

Pavel Foltán,2013-10-31 23:10:02

Píšete:

"Stačí si promluvit s jakýmkoli knězem. Ten vám řekne, jaká je církev doopravdy."

Máte na mysli nějaké takovéto pravdivé vysvětlení?
http://www.youtube.com/watch?v=y3Nbpy3fHu8

Odpovědět

Ve světě bez ideí vládnou příšery.

Karel Rabl,2013-10-31 15:10:46

Tak stručně by se dala charakterizovat i víra je to něco jako mozková protéza pro lidi, u kterých se mozek dostatečně nevyvinul a přitom rozhodují o jiných lidech, kterým by mohli ublížit, tak aspoň mají buď z něčeho strach nebo jako mustr, svého jednání.Rozpory v bibli i věda posouvá lidi od středověku k novověku i novým vírám ( muslizmus, kapitalismus, komunismus, demokratizmus...)

Odpovědět

Přepravdováno

Pavel Krajtl,2013-10-31 13:03:52

Úplná inflace pravdy! Co je to Pravda? Neodhalená lež. V tomto případě skrytá v kouřové cloně, umně rozdmýchané.

Odpovědět

To Palo Priezvisko

Robert Iliev,2013-10-31 11:16:23

Stačí si promluvit s jakýmkoli knězem. Ten vám řekne, jaká je církev doopravdy. Řekl bych ovšem, že neznáte osobně ani jednoho.

Odpovědět


Jo, několik jich znam

Fedko Kominar,2013-10-31 13:57:21

Co bychom podle Vas meli napsat Franzi Peteru Tebartz-van Elstovi?
No hlavne ze se jim povedly ty restituce.

Odpovědět

Víra je odraz sociální a psycholologické

Josef Hrncirik,2013-10-31 10:22:22

zkušenosti, které se v historii vyvíjejí. Pokud nereaguje na tento vývoj, ztrácí část možné užitečnosti, ev. může škodit.

Odpovědět

Zbytečná debata

Pavel Kolar,2013-10-31 09:25:15

Nelze diskutovat s někým o integrálním počtu, když má potíže s chápáním součinu celých čísel. Jinými slovy chce-li někdo zpochybňovat doslovný text, ať si raději vybere místo Bible korán, protože ten je, na rozdíl od té Bible tak chápán, a musí být chápán, doslovně, dle muslimů.

Odpovědět


Vykladači Koránu

Z Z,2013-10-31 11:19:40

to majú jednoduchšie. Novšie texty vraj prebijú svojou pravdou staršie texty. Dokonca je to vnímané ako dôkaz božej múdrosti, že Mohamedovi zosielal také vnuknutia a "zákony", aké sa práve vtedy Mohamedovi hodili.

Odpovědět

Ta totalita-k panu Jelínkovi, prosím

Jaroslav Mrázek,2013-10-31 06:39:05

omylem samostaně reakce na pana Jelínka.

Odpovědět

Ta totalita bojuje s oteplováním,nařizuje,zakazuje

Jaroslav Mrázek,2013-10-31 06:37:34

Jen se bojím, jestli nemluvím příliš hlasitě k dnešním nejmenovaným (doslova) institucím ...

Odpovědět

Komunismus

Tomáš Jelínek,2013-10-31 06:23:04

Problém je v tom, že konflikt věda-víra neexistoval, vlastně když o tom přemýšlím, nevím, co nahradit za co. Na jedné straně komunismus byl jakýsi druh náboženství, který ovšem považovali za vědecký. Chtěl jsem se dostat někam jinam a to, že za nacismu a minimálně za bolševiků byla věda taktéž perzekuována. Všichni známe příklad Einsteina, který nesměl mít pravdu, jelikož byl prostě Žid. No a méně známý a stejně důležitý příběh je ruského teoretického fyzika Gamowa, jemuž přišel dopis, že jeho fyzikální(!) terorie je v rozporu s marxismem-leninismem. Situace fyziky se v komunistických zemích zlepšívala, ale např. historie, což je také věda, to měla mnohem těžší.
Napadá mě zajímavá definice totality - totalita je režím, který argumentující svou (demagogickou) ideologií přetváří vědu k obrazu svému. Tam se nám vejde komunismus, nacismus, ale také evropský středověk a další...

Odpovědět

Jiří Havránek,2013-10-31 01:32:28

Bibli a její doslovné pojímání měli už vyřešené raně středověcí učitelé církve svatí Tomáš Akvinský a Basil Veliký a katolíci tomu říkají v případě Starého zákona Inspirace boží. Jiný proud byl například Luther, které trval na doslovné pravdivosti textů v Starého zákona. On mimochodem brojil proti Kopernikovi, že jeho model odporuje nějakému výroku v SZ, kdy měl Bůh na hodinu zastavit slunce, aby se prodloužil den, aby bitva byla dobojována. Přitom Kopernik již dříve seznámil papeže s touto hypotézou (teorií) a během následujících let byl jedním z kandidátů na biskupa. Mimochodem jako nadaný kněz byl vyslán biskupem po univerzitních studiích v rodném Polsku na univerzitu v Bologni, která byla v té době proslulá právě astronomií. Tedy různé křesťanské církve se v těchto přístupech liší a pro některé je ten Lutherův přístup dogmatem, to skutečně hlava nebere.

Odpovědět

Doslovné

Josef Bohm,2013-10-30 21:42:39

Fascinuje mě kolik lidí se rve kvůli doslovnému pojetí Bible, z jedné i z druhé strany.
Vždyť vůbec nejde o to jestli se zázraky skutečně staly, nebo jestli Kristus skutečně existoval/je spojení více postav/neexistoval vůbec.
Klíčový je přeci význam který pro nás má dnes a to je velmi podrobný návod k duchovní zkušenosti. Bohužel Obecně církev podle mě do určité míry selhala, když brzy po prvních křesťanech přestala chápat hlubší smysl Ježíšova života.
Přitom v Bibli je detailně popsáno co je v jiných systémech tajně předáváno vybraným jedincům a tak bychom si jí měli vážit.

Odpovědět


.

Palo Priezvisko,2013-10-30 21:59:11

duchovne skusenosti? mate na mysli nejake halucinogeny? alebo znasilnovanie a vrazdy v neskromnych poctoch hrdo popisane v biblii?

Odpovědět


re:.

Josef Bohm,2013-10-30 22:52:08

Tak halucinogeny někteří berou za tímto účelem, takže proč ne :) Ale určitě to jde i bez toho.
Znásilňování a vraždění snad radši ne, asi narážíte na starý zákon - tam je to ještě daleko složitější.

Ve skoro každé kultuře to najdeme, přístupů je tolik kolik lidí na světě.

Teorie je taková, že jakási evoluce vědomí která zde probíhala (dejme tomu) od vzniku života pokračuje a (co my víme tak jedině) zdravý dospělý lidský jedinec má potenciál překonat šnečí tempo přirozeného vývoje a posunout se jaksi dopředu.

Pozor PR - Skvěle to vysvětluje můj oblíbený Karel Makoň např. zde http://makon.cz/pdf/CESTA_prvni_krok.pdf

Odpovědět


Nový zákon? WTF...

Marek Fucila,2013-10-31 00:41:07

Jasné, starý zákon vymeňme! Možno by bolo zaujímavé kresťanstvo ako zbierka taoizmu + Nový zákon, nie?

Nový zákon prišiel s deviantným morálnym princípom, a síce, že niekto môže odpúšťať za poškodeného (stačí zaplatiť). Sorry, ale ja keď niekomu ublížim, úmyselne či nechtiac, a svoj čin oľutujem, zodpovednosti sa nezbavujem. Čiastočná náprava sa snáď dá dosiahnúť, ak požiadam o odpustenie poškodeného alebo mu navrhnem nejakú formu náhrady škody. Ak to nejde, svedomie mi snáď nedovolí rovnaké chyby opakovať.

To by hádam mal byť základ morálky dnešnej doby. Ale kresťania ťahajú rozumy z pravekých rozprávok. Na jednej strane dovolia samozvaným zástupcom neexistujúcej entity odpúšťať za poškodených a čistiť tak svedomie (v snahe umožniť ďalšie opakovanie zlých skutkov s istotou, že sa nič nestane), a na druhej strane sú držaní v systéme nezmyselných zákazov, na základe ktorých prakticky stále cítia vinu. (Pravidelné odpustky sú lepší zdroj ako jednorázovka.)

Plus cirkev gumuje veriacim mozgy do tej miery, že si ani neveria, že sú schopní morálnych rozhodnutí. Empatický človek zvrátenú morálku kresťanstva nepotrebuje a psychopata nezastaví.

A cítiť vinu za myšlienky, to je blbosť par excellence. Z toho sa smejú aj židia.:-)

Odpovědět


Jiří Havránek,2013-10-31 02:04:38

Marek Fucila: Nomen omen?

Odpovědět

názor

Martin Smatana,2013-10-30 20:36:59

Za oveľa užitočnejší by som ja osobne pokladal článok, ktorý by dôveryhodným racionálnym spôsobom vysvetľoval rôzne "zázraky". Treba si totiž uvedomiť, že Blízky Východ bol odjakživa semeniskom rôznych kultov, mystiky, iluzionistov, a veľa "zázrakov" môžu byť len kvalitne pripravené iluzionistické triky, často so snahou o politickú a mocenskú manipuláciu. Spomeňte si, ako chodila po vode Majka z Gurunu v detskom seriáli Spadla z oblakov. O primitívnej slepej poverčivosti obyvateľov Blízkeho Východu škoda písať, stačí sledovať, čo sa tam deje.

Odpovědět


.

Palo Priezvisko,2013-10-30 21:39:22

nachylnost k bullshitom je do velkej miery nepriamoumerna inteligencii... a tou prave na blizkom vychode moc neovplyvaju (ak su udaje z netu zalozene na pravde)

Odpovědět


Myseľ

Marek Fucila,2013-10-31 00:22:08

Ono to s tými zázrakmi vôbec nie je tak zložité, aby bolo treba hľadať nejaké fyzikálne úkazy, ktoré by si rozvážni svedkovia udalosti zle vykladali. S oveľa vyššou pravdepodobnosťou ide skrátka o rôzne formy bludov. pekne o tom píše prof. Vondráček v knihe, ktorú som už nižšie spomínal. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Vondr%C3%A1%C4%8Dek
Zázraky sa dejú aj v súčasnosti. len dnes už je na tom diagnostika oveľa lepšie...:-)

Odpovědět

Neh

Robert Iliev,2013-10-30 19:36:18

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/marek-vacha.php?itemid=16602

Odpovědět


Odkaz

Franta Vilhelm,2013-10-30 20:48:14

Váš odkaz je zajímavy, ale takový PR. Závažnější věci zazněly spíše v té diskusi. Cituji:
"Šóa" je tradiční pojem pro hony na Židy - křesťanské hony. Neboť antisemitismus má svůj silný křesťanský pramenný přítok (jistě je vám znám pojem "teologie vydědění"). Konečně, vyhlazovací tábory v Chorvatsku, v nichž byli vražděni až do r. 1945 m.j. též Židé, byly zařízeními, jejichž veliteli byli katoličtí duchovní. Zneužít tedy poukazy na pronásledování Židů především křesťany a především na základě jejich teologické motivace, pro podporu současné snahy klerikálních kruhů o získání onoho "žoku peněz", považuji za perfidní.

Kněžích v naší zemi neustále přibývá (kolonizace polskými faráři), ačkoliv věřících valem ubývá?

Odpovědět


Nezavádějte

Jana Mavelikova,2013-10-30 21:01:53

Kněží nechtějí majetek pro sebe. Nemají rodiny, k čemu by jim byl. Spravují ho pro všechny a využívají ke službě Bohu a pro blaho nás všech. Až vám bude nejhůř, tak to pochopíte.

Odpovědět


.

Palo Priezvisko,2013-10-30 21:51:24

Jana: naozaj? http://udalosti.noviny.sk/zo-zahranicia/24-10-2013/biskup-za-vsetky-drobne-stavba-za-miliony.html a takychto panov je v cirkvy hoooodne. ved uz len vatikan je plny zlata, po celom svete maju nespocet majetkov ktore prenajimaju a kam asi tie velke prasule idu? cirkev nikdy nic nezarobila, vsetko je roznymi sposobmi nakradnute. nehovoriac o tom ze sa kradne stale dalej. vatikanska banka je udajne jedna giganticka pracka na spinave peniaze, ale kedze je to vatikan, nikto na nich nemoze. dalo by sa pokracovat do nekonecna, ale presne data samozrejme nikto nema, pretoze cirkev robi vsetko pre ich nezverejnenie. preco asi, mila pani jana.

Odpovědět

Co je věda a co víra ?

Štefan Halža,2013-10-30 19:19:30

Přátelé chybí přece podstatná otázka.
Je li bůh nejmoudřejší mohl by nechat napsat knihu, které je nutné věřit od slova, do slova ?

No a věda ?
Současná věda zejména na téma oteplování planety je více náboženstvím, používá klasické náboženské praktiky.
Věda není to co někdo nazve vědou, ale to co zachovává principy vědeckého bádání.
Stejně tak i víra. Všichni věříme, jde o to v co věříme, komu věříme a jak věříme. Někdo věří ve „vědu“, jiný v něco jiného.
Kdo říká že věří v boha, stěží můžeme vědět o čem mluví. Je tolik představ o bohu kolik je lidí. Připadají mi někdy primitivní otázky na téma víry v boha, stejně jako jednoduché odpovědi co říká věda.

Odpovědět


.

Palo Priezvisko,2013-10-30 21:26:05

_viera_ je presvedcenie o niecom bez akychkolvek dokazov.

pozor, nepliest s _predpokladom_(na zaklade realnych dat/skusenosti) ci _tuzbou_(tuzba napr po lepsej buducnosti...). to sa s vierou casto zamiena a potom vznikaju nazory ze aj ateisti veria v to svoje.
viera vo vedu je nonsense. to ze veda a technika funguje ma nekonecne mnoho dokazov. staci sa pozriet okolo seba, ak nieste prave v lese, mate okolo seba tisice rukolapnych dokazov o funkcnosti vedy a techniky. veda poslednych 200 rokov spravila neskutocne obrovske mnozstvo pozitivneho efektu. viera za poslednych 2000 rokov nespravila dobreho absolutne nic. a ani za dalsich 2000 nespravi, pretoze je to iba halucinacny blud

Odpovědět


re:.

Josef Bohm,2013-10-30 23:04:49

Pozor, určitý prvek víry ve vědě najdeme - např. těžko najde takový matematik dost času a síly provést pro sebe všechny důkazy na kterých je matematika založená, spoléhá proto na nějaké autority že tyto důkazy provedly za něj a správně.

Na druhou stranu víra je jen větší/měnší část filozoficko náboženských systémů a i v případě duchovně zaměřeného snažení se lze bez ní obejít úplně.

Odpovědět


.

Palo Priezvisko,2013-10-31 05:38:25

nie, to je prave ten _predpoklad_.

viera je neoveritelna, predosle matematicke dokazy si kazdy matematik moze overit sam. nerobi to preto ze je to narocne a hlavne zbytocne. veda je s vierou absolutne nekompatibilna. veda vyzaduje konzistentne opakovatelne dokazy, viera vyzaduje slepe nasledovanie, viac rozdielne byt nemozu

Odpovědět


timto člankem bych se

Jura S,2013-11-04 06:18:23

timto člankem bych se netrápil jde prostě jen o zajímavost. Pro ulehčení vybočení ze zajetých kolejí vědy. Nevím jestli čtete osla jako celek. ja si članky vybýrám nečtu je všechny. tento mi přišel zajímavý a i vy jste sem do něho vklouzl i do té míry že jste měl potřebu ho okomentovat.

Odpovědět

Josef Jindra,2013-10-30 19:19:27

Pánové, pokud se zde hodláte dohadovat o doslovném znění Bible tak bych prosil v případě Starého zákona o diskuzi na hebrejským textem a v případě Nového na aramejským, popřípadě řeckým, díky.

Odpovědět


V pořádku

Jaromír Ticháček,2013-10-31 22:59:07

Jsem ochoten tento názor podpořit. A rozšířit jej o další požadavky. Diskuse o fyzikálních, chemických a matematických tématech budou probíhat pouze prostřednictvím rovnic a odborné terminologie. Čeština bude přípustná pouze v titulku a oslovení.
A jako další krok by bylo ideální tento popularizační web zrušit, protože odborníci si to vyříkají mezi sebou, a ti, kdož jimi nejsou, se o to nakonec nemusejí zajímat.

Odpovědět

Evoluce, velký třesk, atd

Robert Iliev,2013-10-30 18:43:35

Kreacionisté jsou hlavně v Evropě opravdu mezi věřícími v menšině. Doslovně chápe Bibli málokdo. Jiná situace je v Americe. Tam jich trochu víc.

Odpovědět

Astronóm vs biblia

Steev Kundla,2013-10-30 18:38:21

Veľmi dobrý článok. Čítam OSLA každý deň, aj všetky diskusie, až táto ma vyprovokovala sa zaregistrovať. Som ateista z rozumu.
Už dlho rozmýšľam, či je možné aby existoval astronóm, ktorý uznáva Bibliu. O to viac ma prekvapil mnou veľmi uznávaný J. Grygar, keď som sa dozvedel, že je veriaci. Dosť u mňa klesol na cene. Ak má platiť biblia doslova - buď ma vlastné náboženstvo, alebo verí, že termojadrová reakcia sa na Slnku zapálila na druhý deň po vzniku "sveta". Veriaci majú napríklad nekonečný problém umiestniť do jednej doby dinosaurov a ľudí a takých príkladov je ale spústa. Pekný večer.

Odpovědět


Jan Špaček,2013-10-30 18:48:32

To je jeden z důvodů, proč toto téma zase otevírám: Jak dokáží vzdělaní lidé skloubit evoluci, kosmologii a kritické myšlení s křesťanskou vírou (nějakou formu deismu bych ještě chápal).
Dalším důvodem je to, že i když existují věřící, kteří nejsou "biblicky xenofobní" a přijímají evoluci jako fakt, tak stále zbývá velká skupina věřících, kteří bibli berou jako bezesporný zdroj vědeckých informací (a to i u nás).

Odpovědět


.

Palo Priezvisko,2013-10-30 21:16:30

pretoze, co veriaci, to vlastna interpretacia. este som nestretol veriaceho ktory by mal "vedomosti"/nazory velmi podobne inemu veriacemu. kazdy prejde inym vymyvanim, kazdy si prida svoje bajky, presne tak aby mu podporovali prave to co on potrebuje(dlhorocne skusenosti so stovkami krestanov).

co sa tyka veriacich vedcov, maloktory veri rozpravkam o hovoriacom hadovi, viera je pre nich skor komunitna zvyklost, nieco ako pre ateistov slavenie vianoc.
navyse to ze niekto pracuje ako vedec automaticky neznamena ze je naozaj vedec.

Odpovědět


Marek Fucila,2013-10-31 00:08:37

Grygarove hlásenie sa k náboženstvu bolo aj pre mňa veľkým sklamaním. Naozaj veľký problém v diskusii o náboženstve je tá nejednoznačnosť čomu kto vlastne verí. Zjednodušene sa všetci pasujú za veriacich, často kresťanov, a pritom tá podmnožina ich predstáv má strašne ďaleko od kresťanskej viery. Ale tím, že sa označia za veriacich robia cirkvi skvelé PR. Tá v dnešnej dobe má (ako sa nižšie dočítame) vyriešené už aj to, že vlastne biblia je nepodstatná, dôležitá je len viera. (vyjadrená v konvertibilnej mene.)

Každopádne jednotlivé sekty sa od seba líšia. Tak napríklad katolíci musia veriť v partenogenézu Márie a zombie Ježiša nemrtvého. Podľa toho ich spoznáte. A ruku na srdce, kto sa k tejto myšlienke hlási vôbec nestojí za diskusiu o logike. Škoda rozoberať bibliu, ktorú s vysokou pravdepodobnosťou ani nečítal.

Odpovědět


A není to jedno?

Tomáš Jelínek,2013-10-31 06:33:18

Já si myslím, že je to soukromá věc pana Grygara. Neříkám, že jsem nebyl překvapený, když jsem to zjistil, ale obě strany si myslí, že mají pravdu a bylo by pokrytectví říkat, že my máme pravdu, jsme ti chytřejší...Podle mě toto není tak důležité, přeci jen pana Grygara znám mimo jiné jako skvělého popularizátora fyziky a to je to důležité. Pan Grygar totiž není typ věřícího, který by říkal, že Země vznikla za 7 dní.
Jinými slovy, začal bych si s tímto dělat hlavu, až když by začal psát rovnice ve tvaru "rovnice -> pak se stal zázrak -> rovnice".

Odpovědět

Ad komančum

Robert Iliev,2013-10-30 16:57:25

To Jiří Novák a Jan Špaček:
Nechtěl jsem tím říct, že jste komunista, nebo že za všechno můžou komunisti. Chtěl jsem tím říct, že tahle otázka už je dávno vyřešená a vnímat to tak, že buď pravda Bible nebo historická pravda to dnes už nejde. Před padesáti lety byla církev taky jiná, než jakou ji známe dnes. Ten článek by si zasloužil víc rozvést. Komentář p. Pechara je prostě až moc stručný. Měl jste zkusit třeba p. Marka Váchu.

Odpovědět


Jan Špaček,2013-10-30 17:17:29

Díky za tip. Zkusím ho kontaktovat.

Odpovědět

S křížkem po funuse

Robert Iliev,2013-10-30 15:52:08

Tak tenhle článek bych tu čekal tak před padesáti lety. Nechápu, jak v dnešní době, když už konflikt věda vs. víra považují všichni za vyřešený, někdo klade otázky tohoto druhu. Vlamujete se do dávno otevřených dveří. Každý kněz vám řekne, že Bible není učebnicí historie, geologie ani biologie. To si myslíte, že křesťanská víra je tak primitivně naivní, a že všichni věří v doslovný výklad? To jsou svérázné představy o církvi, které jsou povětšinou zcela mimo realitu.

Odpovědět


Chcete tím naznačit

Vilem Martinovsky,2013-10-30 16:08:20

že absolvent Evangelické teologické fakulty nemá ve víře jasno? A nebo že Evangelíci nemají ten správný náhled na víru? A nebo, že některé teologické fakulty neučí co je laikům jasné?

Odpovědět


s kolečkem po funuse

Jiří Novák,2013-10-30 16:13:10

Problém je v tom, že (přinejmenším) tisíce věřících chápou bibli doslova, jako jediný správný výklad světa a jeho historie. Pokud to drží na úrovní osobní víry, nevidím v tom problém. Pokud ale vznikne nějaká politická nátlaková skupina jako třeba američtí kreacionisté a jejich evropští a muslimští přitakávači, tak to problém je. Ona totiž jak známo naše civilizace stojí a padá na vědě. Pokud vědu nahradíme biblickým dogmatem, jsme zpět na úrovni středověkých zablešenců, umírajících na banální onemocnění v zemljankách.

(A ten argument ad komančum, že byste podobný článek čekal před padesáti lety, si prosím ponechte. Zdejší diskuse je to nedůstojné.)

Odpovědět


Chápu křížek po funuse, ale...

Jan Špaček,2013-10-30 16:40:26

Osobně bych tento článek považoval za zcela absurdní a komentoval bych ho podobně jako pan Iliev (až na ten osobní útok). Samozřejmě, že v dnešní době není pochyb o tom, že bůh nestvořil zemi v 7 dnech a bible je sepsaná spoustou autorů, kteří každý chtěli vložit do bible svůj pohled na problém. Když jsem se tímhle začal ale zabývat hlouběji, tak jsem zjistil, že jsou tady lidé, kteří bojují za naprostou pravdivost bible, tvrdí, že evoluce je hloupost a tektonické desky se nehýbou. Tyto nepravdy jsou vcelku nepodstatné, dokud se nevyučují dětem. Horší je, když se lidé z bible pokoušejí čerpat morální hodnoty, na základě kterých potom omezují osobní svobody nevěřících (nepřímo prostřednictvím demokratického systému).
Lidí, kteří si myslí, že v bibli nejsou žádné rozpory je kupodivu dost.
Tenhle článek jsem sepsal s tím, že si ho přečte pár lidí, kteří na jeho základě začnou o bibli více přemýšlet...

Odpovědět


Funus náboženstiev

Marek Fucila,2013-10-30 23:48:59

Podľa mňa je to márna snaha. Ľudia, ktorí sa vážne zaujímajú o to ako vyložiť rozpory v bibli sa sami z rozumného premýšľania dávno diskvalifikovali.

Ja to tiež vidím ako krížik po funuse. Ale v tom význame, že rozpor náboženstiev s realitou niektorí filozofi pochopili dávno pred vznikom kresťanstva. A je tragédia, že ešte v dnešnej dobe sa nájde nezanedbateľné množstvo ľudí hlásiacich sa k náboženstvám. Najlepšie to vystihol vo svojom krátkom príspevku Palo Priezvisko.

Kresťan bez biblie sa dá prirovnať k myšlienkam bez jazyka. Viera sa tak stáva niečím abstraktným, a ja by som to prirovnal k duševnej onanii. Veriaci sa ukája v predstave, že náhodné myšlienky, ktorých zdroj spochybňuje naplnia jeho život. Pre nezávislého pozorovateľa je to úsmevné až tragické. (Podľa vzťahu ku konkrétnemu veriacemu.)

Každopádne kladne hodnotím snahu o osvetu, a podľa všetkého táto má význam len v detstve, tak snáď Osla číta aj najmladšia generácia.

Pre tých, ktorí by naozaj riešili, či má boblia nejaký význam odporúčam stručnú knihu Adama Romana, ktorý ako veriaci po preštudovaní biblie prišiel k očividnému záveru a o svoje výklady s referenciami na príslušné pasáže sa delí v tejto knihe s názvom "Polemika o viere – Keď rozum klepe na božie dvere.". Ušetrí to čas skutočne bibliu študovať a vyhľadať hodnotnejšiu literatúru.

napríklad pre vyvetlenie nadprirodzena je dobrá kniha "Fantastické a magické z hlediska psychiatrie" od Prof. Vondráčka

Odpovědět

Panta rhei je více než Deborah

Josef Hrncirik,2013-10-30 14:11:56

Odpovědět

Základní rozpor

Jiří Kocurek,2013-10-30 14:00:25

Pokud je Biblická Potopa (datovaná do roku 2100 př. Kr. pravdivá, tak jak vysvětlíte existenci černochů, asiatů atd. v případě, že přežila jedna jediná Noemova rodina.
A čím to, že datování "zmatení jazyků", které má vysvětlovat přítomnost více lidských jazyků, se událo PŘED potopou světa.
Pokud popřeme kauzalitu v čase, tak můžeme rovnou zahodit veškerou filozofii, právo, soudnictví i vědu. Vše totiž stojí na principu výrokové logiky.
Dedičnost viny, trestání člověka za to, co dělali jiní PŘED jeho narozením, na to nepotřebujete nic víc než popřít kauzalitu, tedy základ logiky.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2013-10-30 14:14:38

viera je dusevna choroba, snaha o argumentaciu je prinajmensom zbytocna

Odpovědět

.

Palo Priezvisko,2013-10-30 13:03:29

kam chce osel zverejnovanim takychto tem klesnut?

Odpovědět


Klesnout?

Vilem Martinovsky,2013-10-30 16:40:39

Palo, církev je nejmajetnější instituce v českém státě. A má školy, teologické fakulty a bude jich stále více. Církevní školy budou lépe vybavené než ty státní, protože zatímco stát nemá,.... restituce se vyplácet budou. Školy církevní přitom dostávají od státu stejné příspěvky na studenty, jako ty státní.
Zkrátka státních škol bude ubývat a církevních přibývat. Osobně bych byl pro, aby se zde zabývali tím, co hodlá církev u nás učit. Zdá se, že v tom ani sami nemají jasno co s evolucí a zda je Darwin z opice, či je dobré používat kondomy a jak to je se zázraky a jestli má být církev bohatá, nebo co hlásal Hus....

Odpovědět


.

Palo Priezvisko,2013-10-30 17:01:03

Vilem: hura, podme sa vsetci poddat ludskemu dusevnemu odpadu, lebo maju peniaze!

Odpovědět


Evoluce

Robert Iliev,2013-10-30 17:12:03

To Vilém Martinovský:
Už v roce 1950 v encyklice Humani generis píše papež Pius XII., že evoluce není v rozporu s katolickým učením.

Odpovědět


?

Franta Vilhelm,2013-10-30 18:13:13

to jako že kněží evoluci? A nebo učí něco vlastního a jen evoluci tolerují?

Odpovědět

Obávám se,že TAKTO lze obhájit a vysvětlit vše :-(

Jaroslav Mrázek,2013-10-30 12:21:15

Technici mají kritéria pro pravdivost a reálnost závislá na fyzikálních, chemických a dalších striktně definovaných zákonech a definicích. Popis jak provozovat atomovou elektrárnu vytvořený tímto způsobem skončí Jirotkovým románem, kde amatérský chemik a majitel továrny nařídil dělníkům smíchat několik chemikálií a na dotaz, co to udělá odpověděl " ví Bůh ", což bylo mnoha realisty vyhodnoceno jako jistý VÝBUCH ! NE, NEMOHU TOHLE PŘIJMOUT JAKO USPOKOJUJÍCÍ A POCHYBY NEVZBUZUJÍCÍ. Pojem náboženství a smysluplnnost ponechme raději stranou. Omlouvám se.

Odpovědět

Rozpornost

Adam Fišer,2013-10-30 11:28:27

Vnitřní rozpornost je podle mě základní vlastností posvátných textů. K tomu bych ještě přidal rozpornost s našim cítěním a myšlením (viz Boží příkazy vyhubit některá etnika 'ostřím meče', a to včetně nemluvňat).

Vytváří totiž pocit, že daný text naše myšlení jaksi přesahuje a že jsme to my, kdo mu plně nerozumí.

Snaha o porozumění, tedy o překonání rozporů (redukování kognitivní disonance), vyžaduje často úsilí a kreativitu a tvorbu nových iracionálních (náboženských) představ.

Odpovědět


re:rozpornost

Josef Bohm,2013-10-30 12:30:58

Buď tak, anebo běžně člověk opravdu není schopný pochopit tu geniální jednoduchost. Třeba Jóga by se dala podle Patanjaliho jógasúter shrnout do jedné věty, ale nikdo by to nepochopil do všech důsledků. Proto jsou kolem toho stohy textů.
S Biblí to nebude jinak. Podle mě to pan farář moc nezvládnul.

Odpovědět


.

Palo Priezvisko,2013-10-30 14:51:39

kto je Patanjaliho jógasúter, ze mu davas absolutnu doveru?
akoby joga v jednej vete mohla vyzerat? ako chces natlacit informacnu hodnotu stoh textu do jednej vety za pouzitia toho isteho systemu vyjadrovania?

Odpovědět


re:.

Josef Bohm,2013-10-30 15:51:07

Nejsem v tom kovaný tak radši takto:
http://en.wikipedia.org/wiki/Patanjali

Absolutní důvěru mu nedávám, ale řekl bych že se v tom vyznal lépe než já. Jóga v jedné větě:
"Yoga citta vrtti nirodha"
Nechci se pouštět do překladů, kdyžtak google.

Důležitá vlastnost duchovní zkušenosti je že je nepřenositelná - a tak se o tom pořád dokola mj. píšou stohy textů ve snaze porozumět.

Odpovědět

Odporující si výroky

Josef Bohm,2013-10-30 10:44:31

Podle mě Bibli nelze chápat takto povrchně. Je to hluboce symbolické dílo, které slouží jako návod a každý výrok je vztažen k určité situaci, času.
Pro lepší pochopení doporučuji přečíst si dílo Karla Makoňe www.makon.cz, např. toto http://makon.cz/pdf/ZKN_III.pdf

Odpovědět


J Novák,2013-11-01 05:44:48

Dejme tomu, že jde o návod.
Komu byl ten návod určen? Tehdejším lidem.
Naprostá většina z nich byla bez jakéhokoli vzdělání, informace byly předávány vesměs ústně staršími mladším, tedy zcela zkresleně, subjektivně.

Domníváte se, že takoví lidé byli schopni chápat hlubokou symboliku Bible, o níž se zmiňujete?
Já si to nemyslím, koneckonců my ji také nechápeme.

Když ji nemohli chápat, jak ji jiní mohli zaznamenávat? Byli vzdělanější? To by ji pravděpodobně zaznamenali dostatečně srozumitelně.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz