Na koho se obracet při stávce za klima?  
Na stránkách Greenpeace vyšel příspěvek jednoho z organizátorů české účasti ve „Stávce za klima“. V něm se přihlašuje k energetické vizi Greenpeace Energetická [r]evoluce a k jejich ekologickému aktivismu. Kdyby se ovšem nad energetickou koncepcí této organizace opravdu zamyslel a posoudil, k čemu jejich činnosti v oblasti snižování emisí reálně vedou, možná by zjistil, že by měl demonstrovat před jejich kanceláří.

Proto bych si dovolil Kryštofu Talandovi, který je autorem toho příspěvku, připomenout některé známé skutečnosti. Hlavní prioritou Greenpeace byl vždy boj proti jaderné energetice. Pokud by byla tato organizace v devadesátých letech u nás úplně úspěšná, tak by v Temelíně nefungoval ani jeden blok. Ve své a jím doporučované koncepci Energetická [r]evoluce z roku 2012 počítá s odstavením bloků v Dukovanech po 30 letech provozu, tedy již v roce 2017. Temelín by měl fungovat pouze 30 až 40 let. Pokud by Greenpeace byla úspěšná v prosazování této koncepce, měly bychom emise oxidu uhličitého už řadu let daleko vyšší.


To, že představy Greenpeace o využití obnovitelných zdrojů v jejich Energetické [r]evoluci jsou mimo realitu, ukazují i zkušenosti v Bavorsku. Zde se po intenzivním úsilí a využití bohatých německých zdrojů nedosáhlo v produkci elektřiny z větru více než pár procent z potřeby a pro fotovoltaiku něco přes 10 %. Odstavované jaderné zdroje, které prozatím dodávaly téměř 50 % elektřiny v této spolkové zemi, se tak budou dominantně nahrazovat fosilním plynem a dopravou větrné elektřiny z tisíce kilometrů vzdálených větrných elektráren na mořském pobřeží. Plyn se přitom bude dovážet nově budovaným plynovodem Nord Stream 2 z Ruska. Místo snižování emisí se tak v Bavorsku budou emise zvyšovat.


Náš soused Bavorsko je nám velmi podobný. Má blízké geografické podmínky, je u něj také poměrně vysoká hustota osídlení a jeho prosperita je založena na průmyslu. Výhodu oproti nám má v Alpách a díky tomu daleko většímu potenciálu vody. Ta mu poskytuje více než třetinu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Uplatnění energetické koncepce Greenpeace v Bavorsku nám po roce 2022, kdy zde odstaví poslední jaderný blok, jasně ukáže, jaké by byly dopady na naše emise z využití Energetické [r]evoluce. Pokud Kryštod Taland stávkuje za klima a snížení emisí, a zároveň propaguje Energetickou [r]evoluci Greenpeace, tak to podle zkušeností získaných v Německu a hlavně Bavorsku nedává příliš smysl.


Neúspěšnost koncepcí podobných Energetické [r]evoluci je vidět právě u toho Německa. Kde mohlo být Německo, kdyby v něm nezvítězila protijaderná koncepce Greenpeace, ukazují Francie, Velká Británie, Ontario, Finsko nebo Slovensko. Francie skončí s uhlím v roce 2022 a již dlouho má díky kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů v elektroenergetice jednu z nejnižších emisí CO2 na jednotku vyrobené elektřiny. Velká Británie také spěje k nízkoemisní elektroenergetice založené na obnovitelných a jaderných zdrojích. Do roku 2025 se počítá s úplným odstavením všech uhelných bloků. Přechod na plynové bloky a přeměna uhelných zdrojů na využití biomasy zajistily, že emise CO2 byly ve Velké Británii letos nejnižší od roku 1926 (zde). Trochu stínem na tomto dobrém výsledku je, že mu pomáhá i hromadné spalování dřevní hmoty dovážené i zpoza Atlantiku (více zde). Možná je dobré připomenout, že velký důraz na využití biomasy pro produkci elektřiny je i v Energetické [r]evoluci Greenpeace. Další snížení emisí by měla zajistit výstavba nových jaderných bloků, která se již rozběhla v elektrárně Hinkley Point C a má být následována dalšími, a dalších nízkoemisních zdrojů. Ty by postupně měly nahradit produkci plynových zdrojů.


Ontario už zavřelo uhelné bloky před řadou let a má nízkoemisní kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů. Finsko připravuje konec využívání uhlí v energetice v roce 2029. Nyní obdržel blok Olkiluoto 3 licenci pro provoz a vše je na cestě k zahájení provozu na přelomu tohoto a příštího roku. Blok Hanhakivi 1 a nové obnovitelné zdroje by pak měly umožnit dokončení přechodu k nízkoemisní kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů. Slovensko již brzy uzavře svou poslední uhelnou elektrárnu a po zahájení provozu bloku Mochovce 3 letos a Mochovce 4 příští rok dospěje také k nízkoemisní kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů.

Tyto státy mají nízkoemisní zdroje elektřiny a při přechodu na elektromobilitu dosáhnou dalšího radikálního snížení emisí oxidu uhličitého i v dopravě. Po přechodu na elektřinu jsou emise v dopravě dány mixem zdrojů využívaných k její výrobě.


Úplně jiná situace je v už zmiňovaném Německu. Zde stále dominantní část elektřiny produkují fosilní zdroje a velkou část z nich ty uhelné. A opuštění uhelné produkce se očekává až mezi léty 2035 až 2038. V té době však půjde o přechod od uhlí k plynu, který se zde bude využívat ještě řadu dalších desetiletí. Plyn má sice při spalování zhruba poloviční emise CO2 než uhlí, ale při jeho těžbě se produkují ve značné míře další skleníkové plyny. Ještě možná stojí za připomenutí, že cena elektřiny pro spotřebitele je v Německu nejvyšší v Evropě a dále poroste.


Stejně tak se podařilo Greenpeace zarazit rozvoj jaderné energetiky v Nizozemsku, které tak 70 % elektřiny produkuje z fosilních zdrojů a nedaří se mu také emise oxidu uhličitého snižovat.

Ve Švédsku kampaň s velkou účastí Greenpeace vedla k parlamentnímu odhlasování zákazu výstavby jaderných bloků a ukončení provozu všech stávajících do roku 2010. Ovšem zde měla naštěstí většina environmentálních organizací nastaveny priority jinak než Greenpeace. A hlavní je i nyní u nich důraz na snižování emisí. Jaderné reaktory jsou tak zde stále v provozu a počítá se i s výstavbou nových, které by v případě potřeby nahradily odstavované.


Také v Belgii, u které jaderné elektrárny dodávají téměř 50 % elektřiny, vedla protijaderná kampaň k obrovské nejistotě při provozování jaderných zařízení. V roce 2003 belgický senát zakázal stavbu nových jaderných reaktorů a omezil životnost těch stávajících na 40 let. Měly se tak odstavit v letech 2014 až 2025. Ukázalo se však, že tyto zdroje lze jen těžko nahradit. Zůstaly tak sice v provozu, ale vzhledem k dlouhodobé politické nestabilitě a bezvládí, se nedařilo realizovat potřebné změny zákonů v tomto směru. Provozovatel tak neví, zda bude muset zavřít svá provozovaná zařízení hned, za rok, za pět let či za dvacet. Neví tak, zda má provádět opravy a rekonstrukce pro delší provoz, nebo je pouze jakž takž udržovat. Výsledek se projevil v tomto roce a vedl k značným problémům s elektřinou v Belgii v zimním období, a také zvýšení emisí oxidu uhličitého. Pokud bude snaha Greenpeace o uzavření belgických jaderných bloků úspěšná, povede k ještě větší produkci CO2.


Jak je vidět, vedly protijaderné aktivity Greenpeace u nás a v Evropě k tomu, že omezení emisí oxidu uhličitého probíhá mnohem pomaleji, než by mohlo. Mým názorem je, že právě usilovná kampaň protijaderných aktivistů, která v řadě zemí prosadila německý model kombinace fosilních (převážně plynových) a obnovitelných zdrojů na místo kombinace jaderných a obnovitelných, značně ztížila nebo možná úplně zabránila dosáhnutí dostatečně rychlého a masivního snížení emisí skleníkových plynů. Jimi prosazovaná kombinace obnovitelných a plynových zdrojů vede ke zvyšování využívání plynu v Evropě i ve světě. I proto nejen Německo tak usilovně buduje Nord Stream 2 a další plynovody i přístavy pro tankery se zkapalněným plynem. Jeho spotřeba, a tedy i těžba, rychle roste. Německo i Evropa překonávají rekordy. Ovšem hlavně emise skleníkových plynů při jeho těžbě i přepravě velmi silně přispívají k jejich celkovému obsahu v atmosféře.

Příspěvek Kryštofa Talanda vyšel na stránkách Greenpeace. Je tak vidět, že má k této organizaci blízko. Pokud tak myslí vážně své ztotožnění s výzvou Grety Thurnbergové, že je potřeba rychlé snížení emisí a je čas na paniku v této oblasti, měl by hlavně oslovit tuto globalizovanou korporaci, aby nebránila budování nízkoemisních zdrojů a opravdu se reálně zasazovala za snižování skleníkových plynů. U nás by tak měl Kryštof Taland vyzvat vládu, aby určitě nezastavovala Dukovany a Temelín podle koncepce Energetické [r]evoluce, ale naopak je provozovala co nejdéle. Zároveň pak co nejrychleji vybudovala nové nízkoemisní jaderné zdroje a podpořila efektivní realizaci decentralizovaných obnovitelných zdrojů. Tedy rychle realizovala současnou aktualizaci Státní energetické koncepce v její variantě s co nejnižšími emisemi. Zdá se, že by to nemusel mít tak těžké. Alespoň česká pobočka Greenpeace začíná vidět po zhlédnutí příkladu Německa alespoň trochu realitu a prostřednictvím svého energetického experta Jana Rovenského se nyní zasazuje o co nejdelší možné provozování Dukovan (podrobněji zde). I když je otázka, jak vážně to reálně myslí, protože české environmentální aktivistické skupiny stále pokračují v kampani proti jaderné energetice.


Pokud by reálně chtěli něco pro rychlé snížení emisí udělat němečtí studenti, tak by stávkovali za to, aby se v Bavorsku nezavíraly předčasně jaderné bloky a v celém Německu se ty, u kterých to je ještě technicky možné, znovu spustily.


Už v článku pro server Ekolist jsem vyjádřil své obavy, že celá akce může být při vedení založeném na čistě aktivistickém přístupu a bez reálné znalosti problematiky kontraproduktivní. Pokud by měla kampaň přinést pozitivní znalosti, tak to bude jedině v případě, že se mládež při ní seznámí s fakty a zákonitostmi, které se dané oblasti týkají. K tomu je potřeba široká a otevřená diskuze, do které se snažíme i s kolegy přispívat. Výzvy, které před českou energetikou podle mě stojí, jsem popsal v následujícím článku. Jaké jsou možnosti na cestu k nízkoemisní energetice pak zde. Možným zdrojům energie a jejich potenciálu ve světě a u nás se věnuje cyklus článků, poslední část pojednává o možnostech získávání energie z biomasy a obsahuje i odkazy na všechny předchozí. S kolegy jsme také napsali knihu Česká energetika na křižovatce, která je také příspěvkem do této diskuze. Že by se do ní měli zapojit i stávkující studenti, jsem zdůraznil i v rozboru podmínek, za jakých by mohla mít jejich akce smysl, na Ekolistu. Pouze otevřená a racionální diskuze na základě znalosti vědeckých a technických faktů, která vychází s reálného zhodnocení dosavadních zkušeností, umožňuje najít efektivní cestu k udržitelnému, ekologickému i sociálně citlivému vývoji. A takovou by se pak měly snažit realizovat politici pomocí konkrétních kroků.

Psáno pro servery Osel a Neviditelný pes.

Datum: 11.03.2019
Tisk článku

Související články:

Co kdyby celý svět vyslyšel aktivisty a zakázal GMO plodiny     Autor: Josef Pazdera (08.11.2016)
Dovezená dřevní hmota nahrazuje uhlí nejen v Dánsku     Autor: Vladimír Wagner (13.02.2017)
Nastává dramatická změna postoje českého Greenpeace k energetice?     Autor: Vladimír Wagner (12.07.2018)
Evropská i naše energetika na rozcestí     Autor: Vladimír Wagner (10.10.2018)
Mění vývoj německé Energiewende názory českých zelených aktivistů?     Autor: Vladimír Wagner (08.02.2019)
Obnovitelné zdroje a jejich spolehlivost.     Autor: Jan Kašinský (25.02.2019)Diskuze:

Netradiční přístup

Bohumír Tichánek,2019-03-16 06:24:21

Spíš mladá studentka a ne stará vědkyně Lenka vstoupila do diskuse. (I když - kdysi „mladá autorka Pham Thi Lan svou prvotinou Bílej kůň, žlutej drak nadchla porotu udělující každoroční Literární cenu Knižního klubu natolik, že jí přiřkli vítězství ve 14. ročníku soutěže.“ Až později se ukázal autorem knihy být J. Cempírek „"Peněžní cena byla předána jako dar již v září autorům vznikajícího vietnamsko-českého slovníku," uvedl Cempírek v dopise.“)).

Snadno se odmítnou nové pohledy, netradiční – kvůli naší strnulosti. Například má-li motor příkon 100 W, výkon mechanické energie 25 W, pak lze psát, že 300 % jsou ztráty. Neobvyklé vyjádření z hlediska, jak je zavedeno v technice, neznačí přímo chybu. Jen zvláštnost, co vzato za základ. Vůči matematice chybu nenacházím.
Podobně s posuzováním, že panel na střeše dá Zemi víc tepla, než by dal světlý povrch. Opět nezvyklý, tedy potřebný poukaz. Myslivost.

Z horšího sudu:
„OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy. Jeho motto je: „Být či nebýt“ .“
Proč tedy OSEL často popisuje, neodsuzuje, vývoj stále dalších zbraní? Ty patří víc do techniky než do vědy. Nabízí „nebýt“.
Například onehdy: „oznámila, že vyvíjí pozoruhodný autonomní tryskový stíhací letoun“ :-(

Odpovědět


Re: Netradiční přístup

Alexandr Vasilenko,2019-04-15 10:07:16

Je to těžké, ale vývoj mnoha technologií souvisí se zbraněmi - tam je v rámci zajištění převahy ochota investovat i do rizikového výzkumu. Dnešní letecká doprava, chirurgie, chemie, ... čepají i z dob druhé světové války. A ano, bylo by prima mít sět bezezbraní - ale to je utopie. Takže vojenský výzkum lze považovat za zlo, ale nezbytné zlo.

Argumentace zabíjením je trochu lichá - lidi se zabíjejí v podstatě nepřetržitě - klacek i kámen jsou velmi účinné a osvědčené zbraně. Obávám se, že změnit myšlení Homo Sapiens asi nejde :-(

Odpovědět


Re: Re: Netradiční přístup

Bohumír Tichánek,2019-05-11 21:14:59

Vývoj mnohé techniky lze změnit - na vývoj směrem do Sluneční soustavy. Na kosmonautiku, (jednou i astronautiku - cesty ke hvězdám). Tam může jít podobné množství peněz, s menším rizikem než dávají zbraně. A k prospěšným výsledkům.
Klacek a kámen, dále taky holé ruce. Kdežto ty další zbraně... :-(

Odpovědět

účinnost fotosyntézy

Oldřich Medvědovič,2019-03-15 13:09:59

Je pouhých 10 procent. Trávník odráží pouze zelenou, vše nevyužité se mění na teplo a rostliny se stejně jako savci ochlazují odparem.
Celá "STÁVKA ZA KLIMA" má stejné charakteristiky jako "KULTURNÍ REVOLUCE". Jen organizátor je jiný.
Cíle budou podobné, následky stejné.

Odpovědět


Re: účinnost fotosyntézy

Pavel Brož,2019-03-15 16:58:50

To přirovnání ke kulturní revoluci v Číně je naprosto výstižné, pouze škoda, že dnešní studenti netuší, co to ta kulturní revoluce byla.

Odpovědět


Re: účinnost fotosyntézy

Richard Vacek,2019-03-17 07:39:09

Je to tím, že mladí mají nadšení, vše ví lépe a ví i jak vše vyřešit. Naproti tomu nemají znalosti a zkušenosti.
Měli bychom být shovívaví k jejich pošetilostem - také jsme byli puberťáky.

Odpovědět

Nevím

Mojmir Kosco,2019-03-14 11:04:10

Čeho se bojíte asi vlastního názoru ? Přiznávám právo stávkovat i mladým lidem .
Můžu sice tuto stávku přirovnat k typu stávky za světový mír ..
A kdo než tito lidé mají právo na stávky tohoto typu?

Teď k motivaci stávky (se jí neucastnim a) nejsem gymnazista za b) příliš všeobecné..

Ale důvody chápu a potřebnost ukazuje i debata na oslu...
Už dávno je debata vedena jako v hospodě na jeden argument je uvedeno deset jiných vše vědecký podložených a zvrhlo se to v bitku vědeckých fotbalových týmů kde tucet neznamená 12...

A zde musim použít to co věda nesnáší vlastní zkušenosti a selský rozum.
Nejprv k té změně klimatu že se mění je dáno. Klima se měnilo vždy a různou rychlostí a zemědělství na to jako nejcitlivější vždy reagovalo .V současné době se jedná o oteplování
poslední globálního oteplování bylo cca 10000 b.c až 4000b.c a má se za to že člověk na to měl malý vliv.pochybuji domnívám se že likvidace rajské zahrady(zlatý půlměsíc) vznik současného stavu je přímo důsledkem lidí.
Dneska u dnešní se vede debata vlastně jenom o tom zda se jedná o důsledek cloveka nebo ne.
Jenomže jakou planetární činnost na úrovni života člověk neovlivňuje? Proč by mělo byt klima výjimkou.

Zásadním problém je energetika soustredena do boje mezi oze a JE .U JE bych je
A teď k několika rai vodlllll Nevím jaké důsledky dnešniho rozhodování budou za dvě generace za 5 už vůbec ne viz. Debata kolem očkování .

Odpovědět


Re: Nevím

Mojmir Kosco,2019-03-14 11:14:56

Doplnění
Podle podkladů je vsoucasnosti zásob pro JE cca na 200 let přisoucasne spotřebě takže je možné že už děti současných stávkujících nebudou mít palivo ....za to ale budou mít dost odpadu .ten sice máme i my ale odvezli jsme ho do
Ruska takže se tváříme jako by nebyl.

Samozřejmě já věřím že budoucí technologie snad problém vyřeší ale tvrzení že JE nepotřebuje budoucí technologie je v ranku ze země je kulatá ( je to brambora) by už A v ranku ze země je placatá je tvrzení že by neměli stávkovat protože budoucí problémy se nemají řešit již dnes

Odpovědět


Re: Re: Nevím

Vladimír Wagner,2019-03-16 16:24:33

Pane Kosco, to platí pouze za předpokladu, že počítáte jasně známé a prokázané zásoby těžitelné při současné ceně uranu. Ovšem vzhledem k tomu, že průzkum zásob u uranu a znalosti o nich jsou mnohem menší, než u ropy. Ze zkušenosti z ropy víme, že dostupné reálné zásoby se ukázaly být mnohem větší než ty v dané době známých. Navíc pří zvýšení ceny (i poměrně vysoký nárůst ceny paliva jen málo ovlivní cenu elektřiny z jádra) se znásobí i známé těžitelné zásoby. V současné době se v Evropě těží jen ve Španělsku. Pokud by cena paliva vzrostla, tak by se vyplatilo těžit v celé řadě míst i v Evropě (i u nás) a zásoby tak budou i řádově větší. Navíc by se ještě více vyplatila recyklace a intenzivněji by se využívala paliva typu MOX, která také přináší snížení potřeb čerstvého uranu. Generace demonstrujících dětí nemá šanci se dožít toho, aby uran došel i při využívání pouze reaktorů III. generace a navíc již nastupují reaktory IV. generace (jejich vzory už fungují - viz třeba Bělojarskou jadernou elektrárnu). V případě, že se lidstvo opravdu rozhodne reálně emise snížit (bez toho, aby to způsobilo kolaps společnost), tak je dost času na jejich hromadnější zavedení.
Co je asi podstatné. Studenti pochopitelně mohou stávkovat, ale důležité je hlavně, aby se snažili danému tématu rozumět a chápat, že jde o komplikovanou záležitost, u které je často něco za něco a nic není černobílé. Aby to nebylo, že si vystávkují úplně něco jiného, než reálně chtěli. Tedy pomohou prosadit cestu, která nepovede ke snížení emisí, ale právě naopak.

Odpovědět

Redakce Autoři Spolupráce Registrace Vstup RSS Podpořte OSEL.cz Na koho se obracet při stávce za klima?

Stanislav Smisitel,2019-03-13 18:45:47

Odpověď je jednoduchá - demonstrace a shromáždění na obranu zěmě, přírody a klimatu mají probíhat před porodnicemi

Odpovědět


Re: Redakce Autoři Spolupráce Registrace Vstup RSS Podpořte OSEL.cz Na koho se obracet při stávce za klima?

Roman Dubravský,2019-03-25 12:56:44

To už je pozdě. Dovnitř může, ven musí.

Odpovědět

:)

Alexandr Kostka,2019-03-11 20:56:09

Mělo by se postupovat dle faktů a statistik. JEDINÝ ovladatelný zdroj, který nepotřebuje "future tech", tedy zatím nevynalezenou technologii, a pro který máme palivo na pár tisíc let je jádro. A za druhé doprava. Elektromobil je opět závislý na "future tech", pokud během 2-3 let nepřijdou nové baterie, končí. Zato se zrovna v ČR přímo nabízí nepálit uhlí v elektrárnách (nahrazených jádrem) ale zpracovávat ho na palivo vhodné pro současné automobily. Jde z toho (za užití levné energie z jaderné elektrárny)snadno vyrábět jak kapalné palivo, tak plyn. Ostatně levná elektřina z jádra by elegantně vyřešila i čoudící komíny na vesnicích. Pokud by se lidem nechala za reálnou výrobní a distribuční cenu (tedy 1,5 kč/kwh) nestálo by jim srabení s uhlím za to. Zato dnes, kdy je "čisté" topení 3x dražší, nemají jinou možnost. V situaci, kdy je volbou smrad, špína a dřina, nebo mrznout, není co řešit.

Odpovědět


Re: :)

Josef Šoltes,2019-03-14 23:52:15

Nekončí. Elektromobily potřebují jen zlevnit. Nepotřebují future tech. Stávající hustota baterií fakticky stačí. 100 kWh bateriové packy váží asi 600 kg (včetně obalů apod.), to není zase tak problematická hmotnost. Dojezd kolem 500 km.

Odpovědět


Re: Re: :)

Jiří Pospíšil,2019-03-15 02:00:33

To je o pětset sedmdesát kg víc, než batery pack mé nafty na stejnou vzdálenost.

Odpovědět

Nerozumím

Daniel Konečný,2019-03-11 19:57:28

Nechápu, proč se vůbec těm globálním teroristům dává tolik prostoru ve vymývání mozků a fungování států

Odpovědět


Re: Nerozumím

Milan Krnic,2019-03-11 20:25:25

Materiální statky a sounáležitost (třeba ideová).
Ti lidé za to nemůžou, mají zkrátka pro to vhodné okolnosti. Každopádně hanit je moc dobrou službu neudělá (každý jedná subjektivně racionálně, a tak to, že mu řeknete, že je blb, nebo terorista, ničemu nepomůže, zkuste se do toho vžít a uvidíte sám). Lze to jedině vydiskutovat a trpělivě vysvětlit, jak píše pan doktor Wagner.

Odpovědět


Re: Re: Nerozumím

Jarda Votruba,2019-03-12 08:22:14

Nesouhlasím s Vámi. S fanatikem se nemá cenu bavit. Kdyby jste snesl milion důvodů proč jejich konání je špatně, tak vám stejně neuvěří. A pokud to bude ženská, tak tuplem.
Fanatik, at už eko, křestan, muslim, nebo vyznavač Velkého Hnědého si svoji pravdu nikdy nenechá vzít. Jediná pomoc je vzít takový pitomce něčím po hlavě a zákonem zakázat extrémistický projevy.

Zrovna Zeleným bych dal do ruky motyku a poslal je na pole, aby z nich byl alespon jednou užitek.

Jenom když si vzpomenu na zákaz chovu norků v ČR. Zelení zlikvidovali jedno odvětví jen proto, aby se farmy přesunuli do Polska. Jakej to pak má význam?

Že chováme prasata na maso, slepice na maso nikomu nevadí, ani to že ty zvířata se vlastně zabíjejí v dětským věku. Že většinu zeleniny jíme za živa to taky nevadí. Jak to že ty uřvaný Zelený se cpou až maj boule za ušima místo toho , aby raději zemřeli hlady a nezvětšovali svou uhlíkovou stopu?

Někdy mám pocit, že cílem Zelených je holá sterilní planeta, protože každý jejich jednotlivý krok napáchá více škody než užitku.

Ne, do práce s nima, at dělají něco užitečnýho pro společnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Nerozumím

Milan Krnic,2019-03-12 10:18:05

Fanatik je jím proto, že má prostředí, které ho k tomu formuje. Změna tohoto prostředí pomůže určitě, ale s výkladem co kdo dělá špatně pochodíte těžko. Vést druhého, aby věc pochopil a přišel na to sám, je pravdu náročnější. Pokud bychom se učili kriticky myslet od mala (ve škole), bylo by to pravděpodobně snadnější, než se je snažit v dospělosti nahnat na pole.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nerozumím

Alexandr Kostka,2019-03-12 22:36:56

Úplně by stačilo dodržovat zákony ČR, ne že je "aktivista" beztrestný. Jsou organizvaná skupina, tudíž cokoliv co provedou spadá pod organizovaný zločin. Pokud ve 20 lidech způsobí čkodu klidně 20 milionů, vůdci mají sedět tak 10 let, běžní "aktivisté" 3-5. A druhá věc: netají se úmyslem v trestné činnosti pokračovat, tudíž a) žádné propouštění na pomínku, b) samozřejmě od okamžiku zatčení vazba. Fanatici by jim velmi rychle došli!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Nerozumím

Alexandr Kostka,2019-03-12 22:38:45

PS: a to co předvedli posledně na těžní věži bylo normální braní rukojmích a ohrožování jejich životů. Mělo na ně dojet protiterroristické komando a z věže je sundat!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nerozumím

Milan Krnic,2019-03-13 00:16:26

:-D
Vězení je super, každého (v něm) napraví.
A každý fanatik leze na věže, atp.

Odpovědět


Re: Re: Nerozumím

Daniel Konečný,2019-03-12 10:19:18

S osvětou máte pravdu u té jejich sounáležité armády vymetenců. Ale vedení dohnat k zodpovědnosti, ať nevyrábí nové. Proč v době, kdy se řeší, jak zatočit se šířením hoaxu a fake news nikoho nezajímá, že někdo veřejně, organizovaně a prokazatelně takové zprávy celosvětově vypouští? Důsledky jsou navíc mnohem zásadnější než nějaká pomluva před volbama.

Odpovědět


Re: Re: Re: Nerozumím

Milan Krnic,2019-03-12 12:03:35

Na druhou stranu víte, kolik dá práce, vypustit kriticky vyváženou zprávu?
https://randysrandom.com/wp-content/uploads/6vs9.jpg
Prostě je to 6 (resp. 9), jakýpak copak :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nerozumím

Daniel Konečný,2019-03-12 12:22:13

Pravda není relativní. Ten kdo to číslo napsal ví, jestli je to 6 nebo 9. Jestli se tady najde nějaký aktivní miliardář, mohl by udělat svou vlastní organizaci odborníků, která by sledovala veškeré kroky GP a jim podobných a stejným způsobem halasně vytruboval do světa, v čem všem zrovna lžou a proč. Pomohlo by to myslím víc, než další organizace pro afriku:)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Nerozumím

Milan Krnic,2019-03-12 12:52:16

Jasně, že někdo to ví, ale vy, který se k tomu dostanete po čase, budete muset vydat úsilí na investigativní práci, kdy to, co Vám řeknou údajní očití svědci také nemáte jak ověřit. Třeba to ten někdo právě takhle zamýšlel, nebo ne.
Něco plácnout je vždy jednodušší a rychlejší.

Odpovědět

Lokomotiva na střeše

stanislav vyskočil,2019-03-11 18:57:00

Že by měl sluneční panel 90% odpadního tepla a zahříval planetu ,tak to tu ještě nebylo. Paní Svobodová sluneční panel není parní lokomotiva!
Co budete mít k večeři , vaříte rodině nebo muž?

Mám oba druhy jak vakuové trubice tak křemíkové na střeše a oba jsou studené.Střecha pod nimi je schladná , na půdě je chládek ,jenom mám vřelou vodu v koupelně a elektroměr se točí jako blázen aktivně do sítě a točí s vaším vysavačem.
Dobrou chut k večeři.!

Odpovědět


Re: Lokomotiva na střeše

Milan Krnic,2019-03-11 19:01:46

Já že Počerady jedou na plný kule kvůli Temelínu, a ono je to kvůli Vám!

Odpovědět


Re: Lokomotiva na střeše

Lenka Svobodová,2019-03-12 00:35:20

Jestli jsou vaše sluneční panely studené tak asi jen v zimě. Každý mi dá za pravdu, že silnice z černého asfaltu se zahřívá více než z betonu s příměsí křemene.
Já jsem jenom chtěla dát k zamyšlení, proč jsou u nás tak horká léta a proč se rozpouštějí ledovce na severní polokouli. Souvisí to s polohou slunce. V zimě jdou paprsky nízko a málo zahřívají vodorovné plochy i kolektory, protože záření se zachytí na svislých plochách domů a stromů. V létě svítí slunce pod úhlem 70° (zhora), a tak se tytéž plochy zahřívají na maximum.
K horkým létům přispívá styl stavění. Přízemní domy s 2x větší plochou střechy než byly dřív u patrových domů, více zabrané půdy (střechy místo zeleně). Mnohem větší je také plocha příjezdových cest, garáží i postávajících aut, než byla před 30 roky. U patrových domů se jižní strana zahřívala 1,4x víc v zimě než jižní strana přízemních domů.
Zkrátka a dobře vliv komunistické moci, která povolovala většinou jen řadovky byl pozitivní v tom, že se aglomerace tolik neohřívaly v létě.

Odpovědět


Re: Re: Lokomotiva na střeše

Lenka Svobodová,2019-03-12 01:10:09

Na leteckém snímku vidíte, že střechy domů jsou nejsvětlejší a nejvíc tepla přitahují osobní automobily, která jsou černé jako bota stejně jako sluneční kolektory.

https://www.archdaily.com.br/br/912862/casa-no-canavial-vitor-vilhena-architecture/5c81f42e284dd1b04f00051e-casa-no-canavial-vitor-vilhena-architecture-foto

V teplých krajinách si nikdo sluneční kolektory na střechu nedá, protože by si zvedli náklady na ochlazování. Odpadním teplem jsem mínila teplo, které vzniká na panelu v poměru k získané elektřině.
Jednou budou sluneční panely v centrech měst zakázané, právě proto, že s jednou kilowathodinou vyrobené elektřiny vypustí do okolí 5 až 8 kilowathodin (odpadního) tepla. Buď budou muset být v létě překryté bílou hliníkovou fólií nebo budou povolené jen svislé kolektory.

Odpovědět


Re: Re: Lokomotiva na střeše

Florian Stanislav,2019-03-12 02:42:39

Lenka Svobodová píše : "Každý mi dá za pravdu, že silnice z černého asfaltu se zahřívá více než z betonu s příměsí křemene. "
Komentář : Několik % CO2 ve světě pochází z výroby cementu ( vysoké teploty přes 1300°C a rozklad CaCO3), drcení křemne je energeticky náročné.
Albedo ( odrazivost) povrchů https://cs.wikipedia.org/wiki/Albedo#/media/File:Aldebo_povrch%C5%AF.svg
les 10%, tráva 15%, plodiny 20%, to je 80% energie pohltí. A ta se časem někde uvolní, na poli nevznikají geologické zásoby fosilního paliva.
Sluneční kolektory, i kdyby pohltily 100% sluneční energie a vyrobily z ní 20% elektrické energie, tak uvolní 80% sluneční energie jako tepelnou energii. Ta se pravda uvolní hned.
Pokud jsou kolektory trubice na ohřev vody, tak co může být ekologičtější, než přímé použití teplé vody? Snad ne pololikvidace přírody rubáním biomasy a jejím splaváním ohřívat vodu?
Kolektory patří na střechu, spěte klidně, můžou se dělat auta se světlou střechou nebo s kolektrory. Nevím proč se už dávno nedávají povinně kolektory na Kauflandy a spol., ale cpou se pole a louky.

Odpovědět


Re: Re: Lokomotiva na střeše

Jarda Votruba,2019-03-12 08:31:37

Bože, do čehos´to duši vložil?
Milá dámo, než zase z Vás vypadne něco "inteligentního", tak si uvědomte, že na 1m2 jakékoliv plochy, at už černé nebo bílé, dopadne stejný tepelný výkon. Ale některé povrchy jej absorbují a akumulují, jiné jej odrazí ale ten výkon se absorbuje o kus vedle, jen je třeba rozložen do větší plochy a není to tak znát ( tolik se nohřeje). Pořád platí zákon o zachování hmoty a energie.

Nebo si ve své hlavince myslíte, že to krásné sluníčko kdesi nad hlavou víc hřeje na černý předměty a na ty bílé méně? Asi jo. Sluníčko si řekne- "hle silnice, tam pošlu víc světla, nu tady máme bílou fasádu- tam pošlu teplíčka méně"

Na druhou stranu klobouk dolů. Na to že jste absolvovala pouze mateřinku, tak umíte psát na počítači a formulovat věty.

Odpovědět


Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Florian Stanislav,2019-03-12 09:41:19

Ono s tím absorbováním o kus vedle to tak jednoduché není, zvlášť, když je tam taky černo.
Na albedu globálně záleží, je to podstatný prvek klimatického systému, více ledu a sněhu ---> další ochlazení.
Odraz zpět do vesmíru je asi 1/3 ( 102W/m2) z přicházejícího záření Slunce 341 W/m2.
Povrch vrací do vesmíru 23 W/m2 ( 6,7%).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terestri%C3%A1ln%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD#/media/File:Globalni_toky_energie_cs.svg

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Jarda Votruba,2019-03-12 12:47:51

Máte pravdu, ale to se bavíme o stovkách a tisících kilometrů čtverečních souvislé plochy.
Na zemi vždy bývali plochy, které se ohřívali více, jiné méně, ale v průměru to byla nula od nuly. Pomíjím excesy, kdy bouchla sopka a popílkem zasypala ledovec.

Odpovědět


odrazivost Re: Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Lenka Svobodová,2019-03-12 14:54:25

Florian Stanistav - Jsem ráda, že se mě někdo chytrý zastal. Víte to odražené záření odletí do vesmíru, nebo se zachytí v mracích a zůstává na severní polokouli. A když se nezachytí v mracích, tak se zlomek odrazí zpátky při skleníkovém efektu. Kdo si myslí, že se odrazí zpátky 100%? Kdo si myslí, že se odrazí zpátky na zem 10% nebo 20%?
Kdyby se z nebes odráželo 100% energie, tak bychom tu měli výheň 400°C jako na Venuši. Takže závěr je: Kdyby se zakázaly sluneční panely a místo nich byla tráva, tak by místo 80% odpadního tepla zůstávalo v místě jen 5% dopadajícího tepla. Zbytek odnesou mraky někam jinam, nebo se z biomasy uvolní v zimě.

Odpovědět


Re: odrazivost Re: Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Vojtěch Kocián,2019-03-12 17:14:51

Ehm. Nahoře kolega psal, že travní porost odrazí kolem 15 % dopadajícího záření a les kolem 10 %. Fotovoltaický nebo termosolární panel odhadem 5 %. Zbytek ohřívá okolí, ukládá se ve formě biomasy nebo je odvedeno ve formě tepla či elektřiny jinam (ale nakonec se taky promění na teplo). Takže 1 kW záření ohřeje les výkonem 900 W a FV panel včetně použité elektřiny výkonem 950 W. To není velký rozdíl Na bílo natřená střecha nebo poušť odrazí mnohem více řekněme 30 až 40 %. Tedy pokud Vás trápí přímý ohřev, horujte za kácení lesů.
Mimochodem, panely na střeše střechu ochlazují. Sice se samy zahřejí víc než holá střecha, ale mezi nimi a střechou bývá mezera, kterou proudí vzduch a tak panel i zastíněnou střechu ochlazuje. Pravda, to teplo zůstane v atmosféře.

Odpovědět


Re: Re: odrazivost Re: Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Pavel Brož,2019-03-12 18:37:58

Ad ta mezera mezi panelem a střechou - to záleží na instalaci, typická střešní istalace ji má, existují ale i integrované instalace bez mezery. Mimochodem, souhlasím s Vámi, že solární panel se na přímém slunci zahřívá, leckdy dost výrazně, z toho plynoucí problémy se snížením efektivnosti přeměny slunečního záření na elektřinu se skloňují všude, kde je cílem tu efektivnost maximalizovat a řeší se i dynamickým nakláněním panelů (to už se ale nebavíme o střešních instalacích). Z vlastní zkušenosti vím, že solární panel se na slunci umí opravdu velice slušně ohřát. Také je ale pravda, že v typických střešních instalacích tu střechu pod sebou ochlazuje, což ale není důsledek té ve formě elektřiny odvedené části energie (ta je totiž vždy výrazně menší než další část absorbované sluneční energie, která se neužitečně přemění na teplo), ale díky právě té mezeře způsobující u šikmých střech komínový efekt, díky kterému se ten panel i za bezvětří toho přijatého tepla efektivně zbavuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: odrazivost Re: Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Milan Krnic,2019-03-13 00:35:59

Anebo také tím, že v 18:57 SEČ v zimě v ČR moc sluníčko nesvítí a za stanislava tedy opravdu jedou ty uhelné elektrárny :)
Díky.

Odpovědět


Re: Re: Re: odrazivost Re: Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Florian Stanislav,2019-03-13 11:53:00

Ano. Jde o různé věci.
a) Sluneční záření ( velká část je ve viditelné části spektra) se pohltí, na kolektoru nejvíc z rozumně možných povrchů. tato energie se přemění na teplo ( ohřáté vody, vzduchu) a elektrřinu, která se spotřebuje, tydy taky přemění na teplo. Celkem je využito 95% dopadajího slunečního záření. Kudy a jak běhá teplo po střeše je z hlediska slavného globálního oteplování celkem jedno. Když není střecha horká v létě bude dobře, ušetří se za klimatizaci, hlavně v podkroví.
b) Pohlcená sluneční energie se vyzáří v konečné fázi jako tepelné infračervené záření. To však se pohlcováno skleníkovými plyny, takže únik tohoto tepla do okosmu je omezen.
c) Sluneční záření (světlo) odražené od povrchu má šanci se dostat zpět do vesmíru, atmosféra toto světlo nepohlcuje. Bílá střecha nebo fasáda tedy odraz světla do kosmu zvyšuje. To že část tohoto záření pohltí mraky, je jasné. Ale graf teplotní bilance atmosféry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terestri%C3%A1ln%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD#/media/File:Globalni_toky_energie_cs.svg
říká, že průměrně unikne do kosmu 6,7% odraženého světla (přesněji slunečního záření, v němž světlo převládá). Tato hodnota je jiná, než celkové albedo Země, v němž většinu tvoří odraz od atmosféry (maraků)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Albedo
"V astronomii se rozlišují dvě varianty albeda. Geometrické albedo odpovídá kolmému dopadu na rovný povrch. Bondovo albedo pak značí odrazivost pod různými úhly pro celé těleso a je úměrné odražené energii.
Nejvyšší albedo mají oxid hořečnatý a síran barnatý (96–98 %). Albedo čerstvého sněhu je vysoké (až 90 %). Povrch vody (oceánu) má albedo nízké (pod 10 %). Průměrné Bondovo albedo Země je přibližně 31 % (geometrické 43 %),[1] zatímco u Měsíce Bondovo albedo dosahuje průměrně jen asi 11 %, přičemž ale jeho geometrické albedo je 12 %. Celkové Bondovo albedo Země cca 30 % totiž tvoří přibližně 26 % odraz v atmosféře (větší na jižní polokouli), kterou Měsíc nemá, a jen 4 % odrazu z povrchu (větší na severní polokouli). Celkové albedo Země je tak nejmenší v červenci a to 28 % "

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: odrazivost Re: Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Lenka Svobodová,2019-03-13 13:01:14

Tak si to shrňme: v lese je nejchladněji, na trávníku tepleji a na zoraném poli ještě tepleji a nad slunečním panelem nejtepleji.
Teplo ohřívá vzduch.
Na severní polokouli je nejvíc pevniny a slunečních kolektorů, proto taje sníh v Arktidě a ne v Antarktidě.
Elektrárna vyrobí ze 100% paliva 40% elektřiny a 60% odpadního tepla.
Sluneční panel vyrobí 15% elektřiny a 80% odpadního tepla.
To je 3,5 krát více odpadního tepla
Jelikož klimoška má účinnost asi 300%, tak ta elektřina nestačí na odsátí toho vznikajícího tepla. Města se přehřívají, vznikají letní parna.
Nejsou způsobena žádným ohříváním planety vlivem lidské činnosti.
Ale působením ekologů demagogů.
Kdyby se sluneční panely nahradily tepelnou elektrárnou, vznikalo by 3,5 krát méně odpadního tepla. A sice především v létě, kdy nám teplo vadí, vysušuje půdu, snižuje úrodnost.
Kdo mi nevěří, tak ať se podívá shora a město. V okolí domů roztál sníh. Ve městě je sněhu málo až teprve 5 km za městem začíná souvislá vrstva sněhu. Podobně kolem slunečních elektráren jsou vyprahlá vysušená půda a usychající rostliny.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: odrazivost Re: Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Milan Krnic,2019-03-13 14:14:48

Jen na okraj, naposledy, více než 100 procent je nesmysl, celek je vždy jen jeden. Ten EER může být 5, tedy pětinásobek (u vás trojnásobek).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: odrazivost Re: Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Florian Stanislav,2019-03-13 14:36:19

Už nic neshrnujte, nahraďte si doma sluneční panely tepelnou elektrárnou a je to v pohodě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: odrazivost Re: Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Milan Krnic,2019-03-13 15:45:25

Nejdřív uvažujete globálně (Kudy a jak běhá teplo po střeše ...), a teď zase omezeně na Lenky domov. Si ty pohledy sjednoťte, anebo jděte do politiky. :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odrazivost Re: Re: Re: Re: Lokomotiva na střeše

Milan Krnic,2019-04-16 21:12:03

Tématicky:
Jan Pokorný - Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie... (USČR 9.4.2019)
https://www.youtube.com/watch?v=AEtepYuvwyk

Odpovědět

Škodlivé jsou i sluneční panely a spalování biomasy

Lenka Svobodová,2019-03-11 14:49:09

Spalování biomasy sice zní dobře, ale vznikají při něm emise oxidů dusíku a polétavého prachu. Pokud vím, kysličník uhličitý pro lidi škodlivý není a rostlinám zlepšuje růst.
Pěstování biomasy zdražuje potraviny a hlavně ta pole se musejí hnojit, čímž se do půdy přidává kadmium.

Sluneční panely způsobují ohřívání planety. Účinnost je 10% a vzniká 90% odpadního tepla, které ohřívá krajinu. Příklad: Rodinný dům, který má na střeše 100 m2 panelů, vyhřívá střechu výkonem jako 100 vysavačů. A i kdyby všechen proud použili na provoz klimatizace, tak budou mít v okolí domu i vevnitř více horko, než kdyby panely sundali.

Závěr je, že skutečně dochází k ohřívání planety hlavně v létě na severní polokouli. Ale není to způsobené skleníkovým efektem, nýbrž zachycováním slunečního záření a přeměňováním na teplo v černých kolektorech. Tráva přeměňuje na teplo jen 5% dopající sluneční energie.

Odpovědět


Re: Škodlivé jsou i sluneční panely a spalování biomasy

Radim K,2019-03-11 18:04:27

Ehm...
A kolik má příkon váš vysavač?

R.

Odpovědět


Re: Re: Škodlivé jsou i sluneční panely a spalování biomasy

Milan Krnic,2019-03-11 18:58:21

Podstatně pak i jak často a jak dlouho vysává.
Namísto série otázek je však lepší, pokud byste vložil vlastní propočet. Ehm :)

Odpovědět


Re: Škodlivé jsou i sluneční panely a spalování biomasy

Milan Krnic,2019-03-11 19:49:42

Také nechápu, jak to myslíte s tím odpadním teplem, ovšem sám ho rád za nízkých až nulových nákladů produkuji, jakkoli, abych přispěl k oteplení planety. Mám totiž rád přírodu. Cyklus soláru, nejlépe čínského, naštěstí vyprodukuje celkem dost CO2.
https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_greenhouse-gas_emissions_of_energy_sources#2014_IPCC,_Global_warming_potential_of_selected_electricity_sources

Odpovědět


Re: Škodlivé jsou i sluneční panely a spalování biomasy

Libor Zak,2019-03-11 21:16:23

No kdyby fyzika fungovala, tak jak popisujete, to by to vlastně super, to by bylo perpetum mobile. Přes panely by se hnala voda, horko by vytvořilo páru a a parní turbíny by se postaraly o proud. Bohužel, nebo bohudík, zákon o zachování energie stále platí a prostě se jen odrazí a vyzáří 90% světla, které dopadá, žádné nové se negeneruje, jinak bychom se tu upekli už dávno. Panely se zahřívají, ale to se zahřívá i střecha bez panelů. Mimochodem reálná účinnost většiny dnešních panelů je kolem 15% a stále se to zlepšuje.
Nejsem zastáncem zelené diktatury, ale přirozeným vývojem bude jednou solární energetika určitě jedním z důležitých zdrojů elektřiny. Důležité je vyvinout způsob, jak ji rozumně ukládat a jak lépe vyrábět panely, tedy takové, které nejsou omezeny vzácnými zdroji a lépe se recyklují.
Jako jednu z nejefektivnějších možností jak omezit nevýhody sezónního výkonu, vidím ukládání gravitační energie, tedy třeba mimo špičku štosovat závaží do výšky a ve špičce použít sílu gravitace ke generování elektřiny. Viděl jsem některé futuristické projekty a mohlo by to fungovat.
Přečerpávací elektrárny tak fungují už léta, ale jejich vybudování je drahé a hodně zasahuje do přírody.
Ale jaderná energetika se mi i tak momentálně jeví, jako nejlepší hlavní zdroj elektřiny.

Odpovědět


Re: Re: Škodlivé jsou i sluneční panely a spalování biomasy

Lenka Svobodová,2019-03-12 00:16:28

Máte pravdu, že množství odpadního tepla ze slunečního panelu není 85 u panelu s účinností 15%. Ale musí se odečíst, kolik tepla by se uvolnilo, kdyby tam solární panel nebyl. Jak jsem psala, trávník přemění 5% dopadající energie na teplo a zbytek na chemickou energii. Podívejte se někdy shora na střechy. Už se nedělají asfaltové povrchy, ale většina domů má střechu světle šedou. I klasické pálené střešní tašky v barvě terakotové, odrážejí většinu IR záření. Sluneční panel pohltí asi 95% dopadající energie. Střechy a chodníky odrážejí 50-80% záření. Zeleň neodráží ale přeměňuje na chemickou energii. Sluneční panely přemění na "odpadní" teplo 2-3 krát víc energie než povrchy přírodní nebo stavební materiály. To už je znatelný zdroj tepla.
Jaderná elektrárna také vytváří odpadní teplo, ale jen 150% z vyrobené energie. Sluneční panely produkují 500% až 800% tepla z vyrobené energie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Škodlivé jsou i sluneční panely a spalování biomasy

Jarda Votruba,2019-03-12 08:39:05

Prosím ne, už nic paní/slečno Svobodová nepište. Bolí mě bránice a kolega si myslí že mě trefí. Poté co jsem nechápavě zíral na Vaše výplody mě přepadl takový smích, že jsem si málem krupnul do textilu.

Takto si představuji vedoucí Strany Zelených. Že vy jste ségra Kateřiny Jacques?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Škodlivé jsou i sluneční panely a spalování biomasy

Milan Krnic,2019-03-12 12:07:46

Což takhle věcnou kritiku?
Mě se nelíbí jen ta procenta (víc než 100, ehm "a percentage is a number or ratio expressed as a fraction of 100" wiki).

Odpovědět


Re: Re: Re: Škodlivé jsou i sluneční panely a spalování biomasy

Zdeno Janeček,2019-03-13 21:10:56

To je nebetycna kravina, vsak vy vubec nezohlednujete vypar vody z toho travniku !! Skupenske teplo je u vody jedno z nejvyssich a teda ten travnik se neohriva proto, ze je zavlazovany. V momentu, kdy ho prestanete zavlazovat, tak behem 2 dni se z nej stane hola zem a vsechno dopadajici teplo se akumuluje. Teda vase tvrzeni o premene na chemiu je straslivy blud a klamstvo !!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Škodlivé jsou i sluneční panely a spalování biomasy

Milan Krnic,2019-03-14 10:29:13

Ale ta přeměna opravdu probíhá. Jen "průměr za celou biosféru méně než 0,2 %" :)
https://sciencemag.cz/fotosynteza-a-jeji-ucinnost/

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakceZásady ochrany osobních údajů webu osel.cz