Aristotelés o plození živočichů  
Právě vyšel český překlad I. knihy tohoto Aristotelova díla, i s doprovodnými studiemi a renesančními anatomickými obrázky. Jeden ze zakládajících spisů zoologie jakožto vědy, která metodicky zobecňuje zkušenost pozorování a pitev živočichů. Ukazuje úžasné výsledky i tvrdé limitace Aristotelovy zoologie, k tomu řadu kuriozit. Plus systematika živočichů.

Komu čest, tomu čest, takže i Aristotelovi. O to spíše pak partě lidí, kteří přeložili a kriticky okomentovali jeho spis O plození živočichů, tedy alespoň jeho I. knihu. Překládat takovou věc je spletité, neboť nutno pochopit Aristotelovu řečtinu, staré názvy všeho možného a v případech mořských potvůrek občas hodně divného, jeho zoologickou a místy i filosofickou terminologii, – a to vše popasovat se současnou terminologií a úrovní zoologických znalostí, metod práce a způsobem uvažování.

 

Obálka knihy. Kredit: zde.
Obálka knihy. Kredit: zde.

Co vlastně přeložili a jak to kdysi vzniklo

Aristotelés psal samozřejmě řecky, a řecký text se zachoval v opisech, jenže odborná literatura má už po staletí ve zvyku citovat názvy antických spisů latinsky, v daném případě De generatione animalium, řecky to je Περι ζωιων γενεσεωϛ (Peri zoión geneseós). V rukopisech Aristotelových zoologických spisů toto dílo následuje za spisem O částech živočichů (De partibus animalium). Z botanických děl se zachovaly jen fragmenty. Velká škoda, že se nezachovaly jeho zápisy pitev se schematickými nákresy! Soubor popisů mnoha pitev různých živočichů (Anatoma) byl opatřen i schematickými nákresy. Nikoli plně realistickým zpodobněním tvarů, nýbrž schématy struktur, aby je kopisté mohli bez přílišných chyb překreslovat. Nákresy byly doplněny značkami, Aristotelés na ně v zachovaných spisech hojně odkazuje. Občas popisuje i technické potíže při pitvách, evidentně s tím měl zkušenost. A pokud se nad některými jeho pozorováními usmějeme, musíme si připomenout, že i na praktiku mnohdy obtížně hledáme, co podle návodu máme najít, a to už víme, co to je, jak to má vypadat a kudy na to.


V zoologických spisech Aristotelés zužitkoval zkušenosti z pobytů na ostrově Lesbu (Lesvos, Mytiléné, Mytilini). Dnes je tam jeho památník, ale hlavně velká přírodní rezervace v brakických mokřadlech u mělkého zálivu Kalloni.

Po Platónově smrti roku 347 před n. l. se Aristotelés na přibližně čtyři roky odstěhoval z Athén do města Assos na západním pobřeží Malé Asie, odkud to měl na Lesbos kousek. Bylo mu kolem 40 let a krom zoologických bádání tam navázal zásadní soukromé i odborné kontakty.

 

Něco z díla, třeba o intimitách ježků

Aristotelés nejprve zdůvodňuje návaznost na spis O částech živočichů. Tělesné části chápe jako „látkovou příčinu“ živočicha, neboť „z nich“ sestává. U Aristotela je totiž látka odpovědí na otázku „z čeho“. „Tvarová příčina“ pak funguje tak, že jedinec v průběhu života cílí k uskutečňování své „formy“, u živáčků je tedy totožná s „účelovou příčinou“. Tím je také zdůvodněno, proč je pro biologii principiální právě morfologie a anatomie. Naštěstí jsou tyto úvahy brzy vystřídány konkrétnějšími problémy. Prvním je rozlišení na živočichy s oddělenými pohlavími a na ostatní. Padne zmínka o jednodomých a dvoudomých rostlinách a také o samoplození, což v dobách před Spallanzanim a Pasteuerem těžko komu vyčítat (Aristotelés je nezavedl, pouze sdílí mínění své doby). Typickými případy, byť vlastně spíše krajními, pak budou na jedné straně pohlavní rozmnožování živočichů pářením – a na druhé straně nepohlavní vegetativní rozmnožování. Přitom dobře ví, že zvláště mořští živočichové nabízí škálu řady dalších podob, někdy velice zvláštních.


Případné genderové problémy řeší jednoduchou definicí (716a): „Samcem nazýváme živočicha, který plodí v jiném, a samicí živočicha, který plodí v sobě.“ Starší antika měla různé představy o roli rodičů. Podle jedné krajní je žena pouze „úrodnou brázdou“, která dá semenu muže vzklíčit a přinese z něj plod. V Aischylově tragédii Oresteia (Eumenides 657-673) ji v téměř komické vsuvce neúspěšně prezentuje sám Apollón (když Oresta háji kvůli vraždě matky). Příčetní lidé samozřejmě odjakživa tušili, že to biologicky i sociálně musí být nějak kompromisně, že početí je nejspíš symetrické co do podílu matky a otce, zatímco růst plodu a porod je zčásti dílem matky a zčásti plodu samotného, ale adekvátní biologický popis byl problém, vlastně až do naší doby. Podle druhého extrému byla matka naprosto zásadní dokonce v tom smyslu, že otec dává pouze příležitost ke spuštění její role. Aristotelés se snaží o nějaké kompromisní rozumné pojetí, v tomto případě v návaznosti na Hippokrata.

Popis: Ježek jako nádobka na parfém, víc než dvě století před Aristotelem. Rhodos, kolem 550 před n. l. Metropolitan Museum of Art (New York), 69.11.3. Kredit: donated to Wikimedia Commons as part of a project by the MET, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.
Popis: Ježek jako nádobka na parfém, víc než dvě století před Aristotelem. Rhodos, kolem 550 před n. l. Metropolitan Museum of Art (New York), 69.11.3. Kredit: donated to Wikimedia Commons as part of a project by the MET, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.

 

Následuje popis samčích a samičích orgánů „krevnatých živočichů“. Zvláště ho zaujalo různé možné umístění varlat a morfologie penisu. Samičí rodidla rozčleňuje na nepárová u živorodých krevnatých živočichů a párová. Při všem tom se řídí svým metodickým principem (717a15): „Přirozenost utváří věci buď proto, že je to nutné, anebo proto, že je to lepší.“ Zvláštním lapsem je tvrzení, že varlata nejsou k plození potřeba. Prý mají pouze roli závaží, díky nimž jsou „semenné kanály“ rovně průchodné, podobně jako když závaží na tkalcovském stavu udržují svislou a uspořádanou polohu vláken. Po jejich odstranění se prý semenné kanály zatáhnou a uzavřou. Další analogii spatřuje mezi uspořádáním těchto kanálů a vedením trávicí trubice. Živočichové, kteří pouze konzumují, mívají jednoduchou a přímou trávicí trubici, zatímco „uměřenější“ živočichové mají trávicí trubici stočenou. Podobně se prý živočichové bez varlat nebo s varlaty uvnitř páří větším chvatem. Z toho vyvozuje řadu pravidel pro umístění varlat a penisu, ze kterých se mu vymyká kupodivu ježek (717b30). Ten nemá vyvinutý šourek a při pitvě se prý může zdát, že varlata jsou přichycena k dorsální straně břišní dutiny. Aristotelés to vysvětluje tím, že kvůli bodlinám prý musí páření ježků probíhat ve stoje na zadních a bříšky k sobě, což poznámka k překladu komentuje: „To je představa půvabná, ale skutečnosti neodpovídající.“

 

Aristotelovo dělení živočichů

Pominu teď další půvabnosti, abychom se dostali k systematice. Aristotelés je sice jejím otcem, avšak ne tak rigidně, jak si často myslíme. Systematiku alternuje na míru problému, zvláště když zkoumá postupy diferenciace při embryogenezi rozličných živáčků. V přílohách představované knihy najdeme pro přehled i „kanonickou aristotelskou klasifikaci živočichů“, která v zoologii převládala až do 18. století. Názvy skupin jsou Aristotelovy novotvary.

Mauremys rivulata (Balkánská pruhovaná želva bahenní?), Skala Kalloni, Lesbos, Greece. Kredit: Bj.schoenmakers, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.
Mauremys rivulata (Balkánská pruhovaná želva bahenní?), Skala Kalloni, Lesbos, Greece. Kredit: Bj.schoenmakers, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.
Drobné ptactvo v zálivu Kalloni na Lesbu. Kredit: RITOS80, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Drobné ptactvo v zálivu Kalloni na Lesbu. Kredit: RITOS80, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Krevnatí živočichové (enhaima) mají krev ve smyslu červené tekutiny v cévách a srdci, krev prý vzniká zpracováním potravy a slouží jako rozvod výživy pro tělo. Skupina odpovídá obratlovcům (Aristotelés obratle znal, ale nechápal je jako klasifikační znak). Patří sem:

Člověk, vzpřímený suchozemský dvounožec živorodý.

Suchozemští čtyřnožci živorodí, tedy savci krom člověka.

Suchozemští čtyřnožci vejcorodí, tedy plazi a obojživelníci; k tomu podskupina beznohých vejcorodých (hadi).

Ptáci, vejcorodí létající dojnožci s křídly.

Ryby, vejcorodí vodní živočichové s žábrami; k tomu podskupina paryb, vejco-živorodých.

Kytovci (kété), živorodí vodní živočichové dýchající vzduch.

 

Bezkrevní živočichové (anhaima) mají jinak vypadající tělní tekutinu, která není nutně vázána na cévy, nicméně má analogickou funkci. Patří sem:

Měkkotělí (malakia), přibližně hlavonožci a podobní.

Krunýřkatí (malakostraka), přibližně korýši a podobní.

Skořepkatí (ostrakoderma), tedy mlži, plži, ostnokožci jako ježovky a sumýši…

Článkatí (entoma), tj. hmyz, pavouci, stonožky a snad i kroužkovci…

Plameňáci v zálivu Kalloni na Lesbu. Kredit: RITOS80, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Plameňáci v zálivu Kalloni na Lesbu. Kredit: RITOS80, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

 

Zoologie bez evoluce

Aristotelés chápe živou přírodu jako jednotnou. Dokonce včetně člověka, i když jej zařadil nad ostatní savce. Vidí v tom jakousi přirozenou škálu. Prostě scala naturae, jak říkali za dob renesance. Také zohledňuje ontogenezi, i z hlediska proměn morfologie taxonomických znaků. Skoro to vypadá, že by mohl být považován za jednoho z antických předchůdců evolučního myšlení – jenže nemohl a kniha nás o tom poučí už v úvodní studii.

Jednotlivci se rodí a umírají, stejně jako všechny jednotlivosti na světě vznikají a zase zanikají. Tomu Aristotelés rozumí, to patří ke koloběhu přírody. Ale druhy jsou podle Aristotela věčné, jako je prý věčný svět sám. A obecné pojmy ani nemají jak podléhat změnám.


Navíc Aristotelés u všeho sleduje účel, myslí teleologicky. To by bylo u živáčků pochopitelné, kdyby šlo o popis funkční a lokální účelnosti určitého tělesného uspořádání, které už Empedoklés považoval za ustavené přírodním výběrem z náhodných kombinací. (viz článek Emedoklés před Darwinem.) Pro Aristotela je však ta či ona tělesná část přímo formována svým účelem, nikoli až jako výsledek jiných dějů. Její tvar a funkce jsou dány „účelovou příčinou“.

Tím Aristotelés na dlouho přerušil slibný rozvoj evolučního myšlení ve starší antice.

 

Před Aristotelem a po Aristotelovi

Portrait bust of Aristotle; an Imperial Roman (1st or 2nd century AD) copy of a lost bronze sculpture made by Lysippos. Louvre, Ma 80 bis, MR 329. Kredit: Eric Gaba, Wikimedia Commons. Licence CC 2.5.
Portrait bust of Aristotle; an Imperial Roman (1st or 2nd century AD) copy of a lost bronze sculpture made by Lysippos. Louvre, Ma 80 bis, MR 329. Kredit: Eric Gaba, Wikimedia Commons. Licence CC 2.5.

Aristotelés je postavou kontroverzní, řečeno dnešním mediálním slovníkem. Přesto zrovna v zoologii sehrál obrovskou úlohu, zvláště svou srovnávací morfologií a anatomií. Skutečné problémy nejsou ani tak v jednotlivých omylech, jako v metodě, kterou ilustrují. Ta byla koncipována jako nový nástroj vědeckého popisu, leč mimoděk se stala i nástrojem nových limitací poznání. (Něco úplně jiného však jsou Aristotelovi neprávem podsouvané půvabně surreálné bestiáře, které vznikaly později, např. Fysiologus.)

 

Kniha je organicky doplněna také příklady starších zoologických konceptů a přehledem pozdějšího Aristotelova vlivu v biologii i odklonu od něj. Odklon je dán hlavně novým způsobem myšlení, který se projeví novými metodami zkoumání. Z jednotlivin se na něm významně podílí mikroskop. Překvapivé je třeba to, že objev krevního oběhu ovšem musel čekat až do raného 17. století (William Harvey).

Jelikož se nákresy z Aristotelova díla Anatoma nezachovaly, je kniha doprovázena ilustracemi z dob renesance a vůbec raného novověku. Krom obdivu k jejich preciznosti si na nich lze všimnout i toho, jak antropocentrismus oné doby upřednostňuje příklady lidského těla a těl domácích zvířat.

 

Proč vlastně číst staré vědecké texty

Když čteme nějaký vědecký text starý desítky let, tak mu většinou rozumíme, pokud je z našeho oboru, občas dokonce snadněji, ale málokdy čekáme, že se tam dozvíme něco tak moc nového. Při odstupu několika století rozumný člověk neočekává, že se z dotyčného oboru dozví něco nového, ale že pochopí, jak to tenkrát dělali a jak přitom mysleli.

 

Konstantinopolský rukopis Aristotelova díla O smyslovém vnímání z 12. století, detail. (Nenašel jsem žádný volný obrázek probíraného díla, tak jsem zvolil tematicky nejbližší.) Biblioteca Medicea Laurenziana, pluteo 87.4. Kredit: supported by Wikimedia CH, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.
Konstantinopolský rukopis Aristotelova díla O smyslovém vnímání z 12. století, detail. (Nenašel jsem žádný volný obrázek probíraného díla, tak jsem zvolil tematicky nejbližší.) Biblioteca Medicea Laurenziana, pluteo 87.4. Kredit: supported by Wikimedia CH, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.

Někdy je to nečekaně náročné, i když hodně jinak než dnešní texty. A když jde o dílo staré víc jak 23 století, které spolu s několika dalšími spisy téhož autora založilo celý obor a přibližně do 18. století určovalo jeho podobu, tak se nutno připravit na pozoruhodnou směs objevů, občas naivit, někdy omylů, a řady omezujících předpojatostí. Limitace způsobu myšlení naší vlastní society si totiž neuvědomujeme, zatímco u ostatních je vidíme. Proto si často myslíme, že lidé dávných kultur byli méně inteligentní.

 

V čem vlastně spočívá pokrok poznání? Nejen v rozvoji technologií a hromadění znalostí, ale také v překonávání řady bariér našeho poznávání. Gaston Bachelard (1884-1962) jim říkal epistemologické zábrany, překážky. Když některá padne, mohou se nám mnohé z nahromaděných znalostí nebo používaných postupů jevit jako podivné, takže je opustíme a pokračujeme jinudy. Proto není pokrok poznání vždy jen lineární kumulací poznatků. Lidé minulých generací nebyli hloupější než my, ale krom menšího kvanta znalostí a slabších technických možností měli jiné zábrany, než máme my. Fandíme si, že jsme mnohé překonali, ty překonané se nám jeví jako předsudky, a ve šťastných případech tomu tak je.

 

Aristotelés měl k dispozici skalpel a zápisník (asi destičky s vrstvou vosku), nevíme, jestli používal lupu, technicky by to bylo možné. Inteligentní byl mimořádně a procovitý taky. Nicméně sdílel řadu myšlenkových limitací své doby a k nim si vytvořil řadu dalších, v domnění, že jsou to plodné metodické přístupy.

seznam_reklama##


V letech, kdy se na naší katedře (Filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK) tato kniha připravovala, jsem se trochu obával, zda se nepoveze s módní vlnou „návratu Aristotela“. Ono je totiž možné se vžít i do vidění světa optikou aristotelské fyziky a metafyziky, leč velká otázka je, k čemu je to dobré a jaké škody by to napáchalo. Parta autorek a autorů však odvedla perfektní kritickou práci, v podrobných komentářích ukazuje povahu Aristotelových novinek, tradičních limitací jeho doby i specifických limitací, které vytvořil. Je tedy příležitostí nejen ke studiu Aristotelovy zoologie, ale i k obecnému zamyšlení nad problémy pokroků přírodovědy. (Viz také článek Aristotelés – logik a zoolog.)

 

Literatura

Eliška Fulínová (překlad a ed.) a další: Aristotelés o plození živočichů. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2022 (vyšlo 23. 1. 2023).

Eliška Luhanová: Jak se dělá potomek: Aristotelés o rozmnožování živočichů. Vesmír 2015 (94) / 2, s. (online).

Aristotelés: Člověk a příroda. Přeložili Antonín Kříž a Milan Mráz. Praha: Svoboda 1984. (Obsahuje i Aristotelova Malá přírodovědná pojednání, z nichž některá se dotýkají biologických témat, ne však jeho opravdu biologické spisy.)

Vojtěch Hladký, Radim Kočandrle, Z. Kratochvíl: Evoluce před Darwinem. Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012.

Datum: 02.02.2023
Tisk článku


Diskuze:

Učitel Alexandra Velikého

Tomáš Novák,2023-02-05 21:00:02

Pane Docente, je to vlastně ověřený fakt? Byl Aristotelés ze Stageiry skutečně učitelem Alexandra IV. Makedonského? Děkuji!

Odpovědět


Re: Učitel Alexandra Velikého

Zdeněk Kratochvíl,2023-02-05 21:21:41

Ano, i když si nejsem jistý pořadovým číslem toho Alexandra zvaného Veliký, myslím, že byl spíš III. Makedonský, ale to je dost jedno.
Právě kvůli tomu prý ukončil Aristotelés svůj pobyt v Assu (nedaleko Lesbu s oním zálivem). Jeho chovanec s ním měl společné asi jen vědomí vlastního významu, jinak na něj nejspíš nedal, byl povahy prudké. Vybavuju si i jednu zachovanou Aristotelovu radu Alexandrovi: Kdekoli potkáš Řeky, zacházej s nimi jako s lidmi sobě rovnými. Když potkáš barbary, nezacházej s nimi hůře než s živočichy nebo rostlinami.

Odpovědět

vlaštovky

Eva M,2023-02-04 21:21:28

před nějakou dobou bylo v rozhlasovém pořadu meteor povídání o historii poznatků o zimování vlaštovek, rovněž dle wiki: "Migrace ptáků fascinovala lidstvo od nepaměti. O tahu ptáků se objevují zmínky už ve Starém zákoně či Homérově Illiadě. Tažné ptactvo studoval i starořecký klasik Aristotelés, který vyslovil myšlenku, že vlaštovky zimují v bahně močálů. Tato hypotéza se stala převládajícím vysvětlením každoročního mizení vlaštovek po 2 tisíce let a průlom nastal až ve druhé polovině 19. století s nástupem moderních vědeckých pokusů a metod, především kroužkování."


těžko říct, proč se mohl dlouhodobě udržet v oběhu nesmysl z Aristotelova díla.
Byla to chyba Aristotela, který smíchal správná pozorování s domněnkami, nebo jeho následovníků, kteří - jak se zdá - bez ověření přejímali všechny názory svého mistra?

Odpovědět


Re: vlaštovky

Zdeněk Kratochvíl,2023-02-04 22:40:38

Tak tohle neumím, zeptám se znalejších, to bude trvat asi do pondělka.
Nevybavuju si, že by zrovna tenhle nesmysl Aristotelés napsal, ale nestudoval jsem všechny jeho zoologické spisy. Každopádně pokud to napsal, nebo pokud mu to někdo přisoudil, tak to pro většinu školního prostředí byla směrodatná nauka. S tvrzeními Filosofa se buď nediskutovalo, nebo se probíraly pojmoslovně. Argument očividnosti do scholastiky jen málokdy patřil.
Vím jenom, že koncem září se na ostrovech objevují tuze zahuštěná kvanta vlaštovek a asi tak po týdnu letí dál. To tak nejspíš dělaly i dřív a každý si toho musel všimnout.

Odpovědět


Re: vlaštovky

Zdeněk Kratochvíl,2023-02-05 09:24:16

Tak mám odpověď rychlou, ale jen předběžnou (leč bojí se, že u takové zůstane):
Tohle je Plinius, což je pozdější latinský autor, o mnoho tříd naivnější (spíše sběratel kuriozit než přírodovědecvědec). Nicméně Aristotelés je v tom nějak taky, nejspíš napůl jeho omylem a napůl chybným výkladem drobné zmínky.
Rozhodně nejde o plození z bahna, vlaštovky hnízdí, kladou vejce a vychovávají mláďata, nerodí se samoplozením. Ale někde zmiňuje, že se zastavují u bažin. Obecná představa byla, že letí do "Aithipoie", což někdy byla Etipoie, většinou ale všecho jižně od Egypta a dál. U řady jiných ptačích druhů Aristotelés dokonce poěrně správně lokalizuje jejich zimoviště prostor tahů.
Jeden problém je, že rozhraní mezi Aritotelovým vědeckým přístupem a jeho "filosofickými" dedukcemi bývají vratká.
Hlavní problém je, že v zoologii jeho škola neměla konkurenci, takže byl v tomto oboru autoritou. Rozhodně lepší autoritou než kdo jiný, ale vedlo to k růstu podivností místo k růstu poznání. (Ve fyzice to bylo jinak, tam si aristotelici dělali svoje a ostatní taky svoje, novodobá fyzika navazuje na ty ostatní. A v Astronomii byl hlavní spor pythagorejců se skeptiky, protože Aristotelův model prostě nefunoval.) Scholastici způsobili, že z velice nadějného startu zoologie se stalo jeho omezení, za vrchol učenosti se považovalo citování Aristotela, v lepším případě správné.

Odpovědět

Bezkrevní a krevnatí živočichové

Tomáš Novák,2023-02-02 15:21:07

Podivné, předpokládal bych lepší pozorovací talent Aristotela a jeho "kolegů" - u většiny bezobratlých nacházíme v otevřeném cévním systému hemolymfu (krvomízu), která může obsahovat zejména klasický hemoglobin a mít tak převážně červenou barvu. Že se jedná o homologickou transportní tekutinu (pro transfer kyslíku a živin), tedy odpovídající z hlediska funkce rudé krvi obratlovců, je zcela nasnadě. Ale možná zafungovala nějaká zábrana, pro kterou nemohli či nechtěli tehdejší učenci tuto skutečnost vidět. Ostatně, mnozí tehdy věřili, že existuje druh lidských bytostí s hlavou vyrůstající přímo z nohy, případně "psohlavci" (kynoskefalové). Ale to není nic k zasmání nebo znevažování antické učenosti, ba naopak - jen tupci se nepokoušeli vysvětlit a popsat "stavbu" a fungování přírody. Zde svůj bezobsažný, byť velmi rozšafný komentář, tímto zakončuji :-)

Odpovědět


Re: Bezkrevní a krevnatí živočichové

Zdeněk Kratochvíl,2023-02-02 20:26:54

On skoro žádné kolegy neměl. S určitostí víme pouze o Thefrastovi, ale to byl spíš jeho nástupce. Problém je zčásti právě v tom, že byl v zoologii průkopník, takže se všemi přednostmi a zadnostmi, jaké k takové roli často patří. Zajímavé myšlenky o zvířatech a rostlinách napsal už před ním leckdo (Empedoklés, Anaxagorás, Kleidémos...), navíc znalosti lékařů (Alkmaión, Hippón, Hippokratés), ale obecná zoologie postavená na srovnávací morfologii a anatomii a používající nějakou systematiku je z největší části právě Aristotelovým dílem.
Limitace tam jsou mnohé, ale je to něco jiného než ty podivné bytosti, které zmiňujete. Ty patří ve staré době do námořnických skazek, které mimo přístavní hospodu fungují nanejvýš jako bizarní poezie. V pozdější antice přerostou do různých Fyziologů, ale to nemá s Aristotelem nic společného.
Mně je na tom divná jiná věc, a to je druhá půlka problému. Jak Aristotela znám z jeho výkladů předsokratiků (jako arogantního profesora těžce alergického na jakoukoli jinou myšlenku než jeho), tak jsem naopak mile překvapen, kolik toho vlastně dokázal. On když pitval, tak ho to prostě bavilo a neměl potřebu znevažovat všechny kolem sebe. Ostatně ty limitace nápadně souvisí právě s občasnou aplikací jeho fiosofické metody. Podobně je to pak u Theofrasta: zajímavý rostlinopis (bohužel jen fragmenty), ale naprostá zoufalost ve výkladu starší filosofie. To je samozřejmě jen moje mínění, proto není v článku ale pouze v diskuzi. Prostě chci ukázat, že i "ten člověk" (jeho termín) něco zajímavého dokázal, přesto že se mu jinak rád vyhnu.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz