Hekatompedos, předchůdce Parthenonu na athénské Akropoli  
Silueta athénské Akropole je snad obecně známá. Na plošině nad mohutnými hradbami jí vévodí Parthenon, velký Athénin chrám z klasické doby. Na témže místě stával archaický Athénin chrám, z něhož zůstala jen řada velkých plastik, zato pozoruhodných nejen výtvarně.

Slavný chrám Athény Panny neboli Parthenón na athénské akropoli měl na témže místě nejméně dva předchůdce. Teď si popíšeme hlavně to, co zůstalo ze staršího z nich, nakonec dojde na zmínku o dalších starých Athéniných chrámech na Akropoli. Krom stavebních a výtvarných zajímavostí bude příležitost i k ošemetné diskuzi o možné existenci nauky o živlech už v archaické době, což se nám, kteří zkoumáme nejstarší řeckou filosofii, vůbec nehodí do krámu.

 

Hekatompedos, Athénin chrám z archaické doby

Hlavice dórských sloupů z chrámu Hekatompedos, ležící na athénské akropoli. Kredit: Mark Landon, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Hlavice dórských sloupů z chrámu Hekatompedos, ležící na athénské akropoli. Kredit: Mark Landon, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Dórská hlavice sloupu z kolonády obklopující chrámovou celu Hekatompedonu, kolem roku 570 před n. l. Vážila 3 tuny. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 12220 a, b. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Dórská hlavice sloupu z kolonády obklopující chrámovou celu Hekatompedonu, kolem roku 570 před n. l.
Vážila 3 tuny. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 12220 a, b. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Z literárních pramenů víme, že na athénské Akropoli kdysi stál velký chrám Athény s mnoha sloupy. Symbolicky řečeno měl prý délku „sto stop“, Hekatompedos. Kupodivu je to silně podceněný údaj, skutečná délka byla 46 metrů. Tradiční označení asi mělo na mysli zařazení mezi velké chrámy, nikoli přesné určení délky. Archeologové tento chrám dlouho nedokázali lokalizovat, přestože mu správně přiřkli architektonické a sochařské prvky nalezené v jižní části mykénské zdi athénské Akropole. Samozřejmě to nebylo jejich původní umístění.


Další vykopávky ukázaly, že onen chrám stál na témže místě jako Parthenón, ale jeho základy se nezachovaly. Byl postaven v dórském řádu někdy v letech 570 až 550 před n. l. Na sklonku archaické doby jej Athéňané zbořili (490 před n. l.), prostor zplanýrovali a zbudovali důkladnou vyrovnávající nástavbu z mnoha bloků. Na ní postavili o něco větší chrám, tzv. Starší Parthenón. Ten byl ovšem brzy zničen Peršany, až pak Athéňané konečně postavili onen známý Parthenón (447-438 před n. l.). V odborné literatuře má Hekatompedos řadu synonymických názvů: Hekatompedón, Budova H, Ur-Parthenon. Skoro všechno, co z tohoto chrámu zbylo, vystavuje Muzeum Akropole v Athénách. Naštěstí v té části expozice archaických plastik, kde je dovoleno fotografovat (byť s řadou limitací až výhrůžek).

Hlavice sloupů na obrázcích leží kvůli stabilitě a pohledu na jejich zpracování opačně, „vzhůru nohama“, než jak stávaly na vršcích sloupů.

 

Západní fronton s problémem

Ze západního průčelí (frontonu, pedimentu) chrámu se zachovala řada velkých plastik. Na levém obrázku vidíme architektonický díl, totiž okap, zvaný sima. Záběr se omezuje na jeho zakončení, aby byly dobře vidět detaily zdobení palmetami a stylizovanými lotosovými květy. Byly v mramoru ryté a původně také polychromované.

Ukončení žlabu zdobené palmetami a lotosovými květy. Hymétský mramor, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 3958. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Ukončení žlabu zdobené palmetami a lotosovými květy. Hymétský mramor, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 3958. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Třítělé chtonické božstvo ze západního pedimentu, 570 až 550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 35+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Třítělé chtonické božstvo ze západního pedimentu, 570 až 550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 35+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Obrázek vpravo ukazuje dosti záhadnou trojchlapskou postavu. Horní části těl tří vousatých mužů se v pase spojují v jedno hadovité tělo, málem ve stylu „had leze z díry, vystrkuje kníry“, ale hodně zvětšeně. Většinou to bývá nazýváno „Třítělé chtonické božstvo“, tedy božstvo zemité povahy. Může souviset s Athéniným posvátným hadem, který prý žil kousek vedle v Erechtheionu. Mytický athénský princ Erichthonios měl hadí i lidskou podobu. Zrodila jej Gaia. Propletení tří hadů, kteří se od svých krků k hlavám rozplétají do individuálních podob, bývá v řeckém umění obvyklé, například v Delfách, jenže mívají hadí krky a hlavy, nikoli mužské hlavy i s půlkou těl. Zvláštním charakterem a nejasnou identifikací tohoto božstva ovšem problémy s ním nekončí.

Třítělé chtonické božstvo, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 35+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Třítělé chtonické božstvo, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 35+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

 

Ti tři hado-muži drží cosi v rukou. Nevypadá to na pouhou dekoraci, nýbrž na významnou součást jejich identity, resp. poselství tohoto výtvarného díla. Jsou to téměř atributy jednotlivých postav, poté, co se muži rozpletli z hadího konce těla. Každý z nich je drží ve své levé ruce, pravá asi naznačovala nějakou akci nebo gesto. Ty věci jsou dost poškozené, nicméně většinově podávaná intepretace působí přesvědčivě. V pořadí zleva doprava (v našem pohledu) to jsou znaky vody, ohně a vzduchu. Voda je vyobrazena jako vlnka, oheň je symbolizován lampou nebo menší pochodní, vzduch ptákem.


Dalo by se to použít jako patrně nejstarší řecká ilustrace nauky o živlech. Jsou tam sice jenom tři, ale ten čtvrtý, země, je nejspíš vyjádřen hadovitou částí těla. Jenže máme problém. Sama slova pro vodu, oheň, vzduch a zemi jsou samozřejmě prastará, ale nauku o čtyřech živlech vytvořil až Empedoklés. Ten psal kolem poloviny 5. století před n. l., jenže tohle je nejmíň o století starší. I kdybychom si pustili fantazii na špacír a předpokládali třeba nějakou pythagorejskou inspiraci Empedokla, tak si pomůžeme nanejvýš o jednu lidskou generaci, aspoň pokud nechceme fantazírovat úplně bohapustě.


Řadu lidí to nechává v klidu i proto, že byli ze starších nepříliš kritických úvodních učebnic (a z jejich nových nápodob) „poučeni“, že nejstarší filosofové předpokládali, že „základem“ veškerenstva je ten či onen ze čtyř živlů, na způsob „látkového počátku“. V žádném textu před Empedoklem se nic takového opravdu nenajde. To jenom Aristotelés převzal a po svém upravil Empedoklovu novinku, a podstrčil živlovou nauku všem „předchůdcům“, čímž historikům filosofie přidělal mnoho práce. Aristotelovu úpravu nauky o živlech zdědila scholastika, takže byla na dlouhou dobu brzdou fyziky. Četné učebnice aristotelský výklad předsokratiků dále vulgarizovaly. Mezi fragmenty originálního textu předsokratiků a aristotelskými referáty bývá propastný rozdíl. Člověk po desítky let pracně vylupuje zlomky nejstarší filosofie, ukazuje, jak ji Aristotelés dezinterpretoval (to je opravdu mainstream, i když se to má říkat opatrněji) a jak to poznamenalo školní tradici – a najednou potká tohle! Naštěstí si toho, nakolik vím, zatím nikdo ze scholastiků a neokonzervativců nevšimnul a nepoužil jako argument. Oni většinou věří jen na texty. Co s tímhle hadím darem?

Historici umění i archeologové na dataci přísahají. Pravda, potkal jsem několik dost starých plastik s podobnými atributy živlů, ale ve všech případech se pak ukázalo, že šlo o dodatečnou invenci renesančních sochařů při jejich velice tvůrčí „restaurátorské“ práci. Jenž tohle je prý originál. Co s tím?


Od přírody jsem nastaven tak, že hmotným památkám důvěřuji mnohem více než textovým. Ono se totiž snadněji něco napíše, než opravdu udělá nebo zjistí. Proto beru tuto plastiku velice vážně. Na druhou stranu je divné, že v dobách před Empedoklem není o nějakých čtyřech živlech  nikde zmínka ani mimo filosofii, ba že i po Empedoklovi to zdaleka není samozřejmé. (Například Hippokratés nic takového nezná, živlová nauka se objevuje až v pozdějších jemu připsaných spisech, na rozdíl od textů z pozdního 5. století před n. l.)

Je možné, že živlová symbolika žila už dříve v náboženství, a možná právě odtud ji převzal také Empedoklés. Vzhledem k unikátnosti tohoto zobrazení by stejně nešlo o běžný motiv, nýbrž o cosi specifického.

Navíc je zajímavé, jak symbolické rozlišení horní a dolní poloviny těla jaksi předbíhá dobu, čekali bychom je spíše později. Ale pojďme se radši podívat na další plastiky ze západního pedimentu alias frontonu.

Héraklés a Tyfón, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 336+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0
Héraklés a Tyfón, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 336+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0
Býk zadávený dvěma lvy, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 3+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Býk zadávený dvěma lvy, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 3+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Na obrázku vlevo prý hrdina Héraklés bojuje s obludným Tyfónem, hadovitou až drakovitou obludou.

Vpravo je centrální výjev této části výzdoby chrámu. Býk zadávený dvěma lvy se bohužel zachoval jen torzovitě. Jde o standardní motiv konfliktu divoké a domestikované přírody.

Výklady se shodují, že „celkově je význam celého frontonu tajemný“. Dá se to říci rovnou: Víme o tom houby.

 

Hekatompedos, východní fronton

Lvice požírá tele. Lvice je zobrazena s kombinací samičích (prsa) a samičích (hříva) charakteristik. Kolem 560 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr 4+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Lvice požírá tele. Lvice je zobrazena s kombinací samičích (prsa) a samičích (hříva) charakteristik. Kolem 560 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr 4+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Velký had z východního pedimentu, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 40+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Velký had z východního pedimentu, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 40+. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Tak si ukážeme ještě dvě plastiky z východní strany chrámu. Na té vlevo lvice požírá tele. Je ovšem problém, jestli to je lvice nebo lev, má obojí znaky. Výklady zde spatřují spíše „rozpačitost“ umělce než nějaký lví hermafroditismus nebo rovnost pohlaví. Sochař prostě lvici opatřil samčí hřívou. (Nechci domýšlet, k čemu všemu by se to mohlo hodit jako ilustrace.)

A vpravo je další veliký had, výkladově ponechávaný bez komentáře.

 

Další plastiky a Athéniny chrámy

Gorgó z akrotéria chrámu Hekatonpedos. Hymétský mramor, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 701. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Gorgó z akrotéria chrámu Hekatonpedos. Hymétský mramor, 570-550 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách, Acr. 701. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Bojující Athéna z gigantomachie zdobící chrám Athény Polias, kolem 525 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách. Kredit: Tetraktys, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0
Bojující Athéna z gigantomachie zdobící chrám Athény Polias, kolem 525 před n. l. Muzeum Akropole v Athénách. Kredit: Tetraktys, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0

Z chrámu Hekatompedos se zachovalo ještě několik menších fragmentů plastik. Snad k nim patří i Gorgó z akrotéria, z ozdoby vrcholu střechy. Vyplazuje na nás jazyk, nejspíš jsme už měli při pohledu na ni zkamenět.

Reprezentativně vypadá velká plastika bojující Athény ze skupiny gigantomachie, bohužel zachovaná jen torzovitě. Je také o generaci pozdější, hlavně však patřila k jinému chrámu, který stál skoro hned vedle. Výtvarné pojetí působí mnohem pokročileji, leč hadi zůstávají. Athéna zjevně bojuje i pomocí hadů, kterými je lemován její oděv.

Tato plastika patřila ke Chrámu Athény Poliás, doslova Athény Obecní, patronky města. Stál mezi Hekatompedem a Erechtheionem. Měl také staršího předchůdce na stejném místě, navíc asi navazoval na kultovní místo už z mykénské doby.

 

Poněkud skeptická závěrečná poznámka

Na rozdíl od všelijakých zapadákovů, které mám tak rád, se na athénské Akropoli ocitáme nejen v centru velkoměsta, ale také přímo v ohnisku všech antikářských věd. Člověk si tedy nemá sám moc domýšlet a raději pečlivě studovat. V odborné literatuře je Akropole rozdělena sítí po decimetrech, všechno je zkatalogizováno, řádně zdokumentováno a mezinárodně prodiskutováno. Ke každému nálezu máme odborné články, o těch významnějších řadu knih. Je to opravdu úctyhodná práce, s kontinuitou od 19. století. K tomu četné antické literární popisy a ještě četnější pouhé zmínky a narážky, podrobně prošťourané filology. Paradoxem ovšem zůstává, že alespoň pro archaickou vrstvu je přínosem pouze lokalizace a identifikace jednotlivých chrámů a jejich součástí. To je velký úspěch, který má svou nespornou důležitost, jenže tomu hlavnímu, totiž různým dimenzím Athénina kultu, nejspíš pořád moc nerozumíme.

 

Místo literatury

Fotogalerie v mém uživatelském prostoru na Wikimedia Commons:

Část expozice archaických plastik v Muzeu akropole v Athénách.

Athéna.

Erechthonios.

Datum: 11.05.2023
Tisk článku


Diskuze:

Zajímavý článek

Tomáš Vals,2023-05-13 08:18:01

Nikdy mne jako laika nepřestanou udivovat řemeslné schopnosti lidstva v archaických dobách. Ta díla jsou neuvěřitelná...

Odpovědět

styl

Eva M,2023-05-12 18:38:24

ta sochy se 3 pány mi připadá čímsi zvláštní, ale možná je to těmi barvami /zbytky../ a tím, že nemám "nakoukáno"; vlastně všechny tyto sochy jsou čímsi "zvláštní a jiné" oproti obvyklé představě o "řecké antické soše"

:) no, třeba maoři mají kulení očí a vyplazování jazyka jako součást zastrašovací prezentace, zřejmě....

/oheň, voda, vítr=projev vzduchu jsou "divné"... tak se asi není co divit.../

Odpovědět


Re: styl

Zdeněk Kratochvíl,2023-05-12 18:44:24

Zčásti je to asi opravdu tím, že máte "nakoukané" spíš antické klasické a pozdější sochy, zatímco tohle je archaické. Jenže tohle je zvláštní i v archaickéme kontextu. Jaksi trochu málo ohrabané, ale přitom nějak rafinovaně, jako naschvál.

Odpovědět


Re: styl

Eva M,2023-05-12 19:43:10

ps. pak tedy cloveka napadne, zda se napr. overuje puvod materialu a u tech barev by mohla byt i nejaka analyza?

" symbolické rozlišení horní a dolní poloviny těla jaksi předbíhá dobu, " - mne se zda, ze Vam pripada, ze "musi prijit filozof a prostackum to sdelit" - zrovna toto rozdeleni je podle mne celkem evidentni z bezne zkusenosti, v dobe mnoha valek, urcite i urazu (ty tezke sutry!) a podobne tim spis....

tady
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interpretace_kvantov%C3%A9_mechaniky
uz je to horsi...
„Shut up and calculate!“ - s tim si uz neporadi nikdo z beznych, a zda se, ze kdo si poradi, ma stale jeste libovuli interpretace


.........:) howgh at Vam zase nenicim diskuzi

Odpovědět


Re: Re: styl

Zdeněk Kratochvíl,2023-05-12 19:54:29

Barvy byly určitě analyzované mnohokrát a vše ostatní taky, jak je v Athénách zvykem. Jednotlivé šloky se tam trumfují.
S tím "předbíháním doby" to myslím málem naopak. Většinou totiž filosofy napdne to, co jde v duchu doby, a pak to vydávají za svůj vliv. Samozřejmě jsou výjimky.
Myslel jsem hlavně to, že od klasické doby dál je dolní půla těla považovaná za "nižší" nejen doslova.

Odpovědět

Člověka jen napadá

Tomáš Novák,2023-05-12 15:07:54

...jestli běžní "kulturní konzumenti" té doby vší té symbolice vůbec rozuměli? Rozeznávali vůbec ty jemné nuance v symbolice bohů a jim zasvěcených památek? Nebo byla všechna ta paráda určena spíše jen té vzdělanější a zkušenější části veřejnosti? :-)

Odpovědět


Re: Člověka jen napadá

Zdeněk Kratochvíl,2023-05-12 18:40:39

Těžko říct, u jiných kultur špatně odhadujeme, co je všeobecné a co znalecké. Nicméně je pravděpodobné, že to mohlo být jako u nás v době baroka. I nijak nevzdělaní lidé se slušně orientovali v řadě témat, o kterých dneska vědí jenom historici umění nebo lirurgie. Často si to ovšem zjednodušovali a někdy i vykládali dost svérázně po svém. (Viz humorný lidový spor, zda je Panenka Maria Svatohorská příbuznou té Svatokopecké, a jak se mají k Panence Skákavé, tedy ze Skoků u Žlutic.) Dá se předpokládat, že v antice tomu "prostý lid" sice nerozuměl znalecky, a chápal, "která bije", byli v tom doma.

Odpovědět

Živly

Petr Hilaris,2023-05-12 10:01:50

Nemohu rozporovat identifikaci předmětů, které hado-muži drží v rukou. Pokud vyjdu z předpokladu, že je to skutečně vlnka, lampa/pochodeň a pták, pak se myslím nabízí i jiné interpretace, než symbolické zpodobnění živlů voda, oheň a vzduch, např. pramen (možná souvislost s Poseidónovým darem v podobě slaného pramene a tím nepřímo moře pro Athénský obchod), světlo (možná souvislost s pozdějším pochodňovým závodem jako součástí Panathénají), sova (pokud by tvar neodpovídal, tak v Odyssei na sebe Athéna jednou vzala podobu mořského orla a nelze vyloučit ani další ptáky vystupující v nějakém souvisejícím mýtu). Ani náhodou nechci hájit právě tento směr interpretace, jen poukazuji na to, že možných výkladů je víc. V každém případě vzhledem k umístění této skulptury můžeme předpokládat její mýticko-náboženskou interpretaci. Zdá se mi proto, že badatelé v oblasti archaické filosofie nemusí být příliš znepokojeni, i když určitá míra pochybností je zdravá :-)

Odpovědět


Re: Živly

Zdeněk Kratochvíl,2023-05-12 10:25:22

Díky. Ono to nejspíš bute tak, jak píšete, něbo nějak podobně. Chtěl jsem jen upozornit na to, že zatímco donekonečna probíráme výskyty slov (dnes k tomu máme i elektronické prostředky typu Thesaurus Linguae Graece a program Diogenes), tak zanedbáváme výtvarné památky. To může být důležité proto, že originálních živých starých mýtů známe poskrovnu. Literárně je máme překryté druhotným použitím už v antice. Zčásti v systematizujících dílech typu Hésiodovy Theogonie a u (dalších) mytografů, zčásti v uměleckém zpracování, např. v tragédiích.
Hypoteticky je možné, že nějaké výtvarné vyjádření nějakého lokálního mýtu na řecké Sicílii, které ani nemuselo mít na mysli 4 živly, k takové nauce Empedokla inspirovalo. Je to autor nábožensky velice inspirovaný. To samozřejmě nelze dokázat ani vyvrátit. Jde jen o pokus o otevření jiné linie úvah než o výskytu slovíček v textech, totiž hledání mytických analogií ve výtvarných projevech.

Odpovědět


Re: Re: Živly

Petr Hilaris,2023-05-12 11:23:29

Naprostý souhlas se vším.

Odpovědět

Záhady jazyka

Martin Drašner,2023-05-12 09:26:52

K panu Strapinovi: A chtěl byste ony památky opěvovat nebo objevovat? ;-)
K článku samotnému: O Řecko od dob minojské civilizace po dobu hellénistickou se zajímám dlouhodobě, byť jsem se, na rozdíl od svého otce, nikdy nedokopal k tomu, abych se naučil antickou řečtinu, natož klasickou iónštinu/attičtinu. Ovšem v literatuře je popisovaný chrám jmenován v naprosté většině Hekatompedo(ó)n, výjimečně v latinizované formě Hekatompedum. Tak kde se vzal ten Hekatompedos? Děluji.

Odpovědět


Re: Záhady jazyka

Zdeněk Kratochvíl,2023-05-12 10:01:03

"Hekatompedos" je adjektivum ze slovního spojení hekatompedos naos (nebo v opačném slovosledu), stostopý chrám. V odborné literatuře se běžně užívá, nedokážu posoudit, zda většinvě, z mého úhlu pohledu to tak vypadá. Snažím se řídit podle soupisu, dostupného na webu www.perseus.tufts.edu, viz např.:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/artifact?name=Athens,+Parthenon&object=Building&redirect=true

"Hekatompedón" je substantivizované abstraktum od téhož. Bez diakritiky Hekatompedon. (Výjimečně se kvůli problému se znělostí potká i Hekatonpedon.)
Další synonyma jsem pro jistotu uvedl v článku, většinou jde o názvy tohoto chrámu v části asi tak sto let staré literatury.

Odpovědět

Velice zajímavé

Jan Strapina,2023-05-12 06:48:16

Velice zajímavé a to stále o stárém Řecku nevíme všechno a stále je co oběvovat!!!!

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz