Co říkají nové informace o zařízení E-Cat Andrea Rossiho?  
Pod nedávným článkem, který pojednával o fúzním reaktoru Dynomak se opět rozvinula diskuze okolo studené fúze a reaktoru E-Cat Andrea Rossiho. Hlavně v souvislosti s nedávno publikovanou studií založenou na novém „testováním“ tohoto zařízení. Podívejme se, co tato studie říká o tomto zařízení z hlediska možného průběhu jaderných reakcí.

 

Zvětšit obrázek
Andrea Rossi (Kredit: PESN).

Projekt fúzního reaktoru Dynomak a jeho ekonomika

Než se však budu podrobněji věnovat zařízení E-Cat, dovolím si komentovat článek o zařízení Dynomak. V tomto případě jde o využití klasické termojaderné fúze a zařízení nepopírá známé fyzikální zákony a naše znalosti. Na druhé straně ovšem není vyřešena řada technologických problémů, které jsou s využitím termojaderné fúze spojeny.


Není vyřešen problém převodu energie uvolněné ve fúzi na energii tepelnou. Velkou její část budou odnášet neutrony s vysokou kinetickou energii. Je potřeba mít vhodné materiály, které neutrony zpomalí a dokáží vydržet intenzivní neutronové pole. Dalším důležitým problémem, který dosud není vyřešen, je produkce paliva. Kromě deuteria se potřebuje i tritium. To by se mělo vyrábět z lithia právě ozařováním intenzivními toky neutronů vznikajícími ve fúzním reaktoru. Jak bude vypadat blanket s lithiem a manipulace s tritiem je pořád otevřený problém. O tom, jaká bude ekonomika termojaderných reaktorů nelze vůbec nic říci, dokud nevíme, z jakých materiálů budou všechny jeho komponenty, jak bude vypadat palivový cyklus a jaká bude životnost jednotlivých materiálů i komponent.


Projekt Dynomaku počítá s využitím produkce magnetického pole proudy v plazmě, která by v principu mohla zmenšit nároky na konstrukci a materiály. Má představu, že by mohl využívat blanket obsahující tekuté soli s lithiem (FLiBe), který by tvořil první chladící vrstvu a zároveň by neutrony moderoval a produkoval tritium. Všechny komponenty předpokládá konstruovat na základě současných technologií. Problém ovšem je, že dokud neexistuje ani prototyp takového zařízení, je nemožné získat reálné představy o životnosti, efektivitě i ceně reálné komerční elektrárny. Stačí si vzpomenout na řadu projektů klasických elektráren a rozdílů mezi odhadem a konečnou reálnou cenou. V současné době jsou libovolné ekonomické odhady u termojaderných elektráren úplně na vodě a psány v duchu přístupu „papír snese všechno“. Dokud nebude stát demonstrační prototyp termojaderné elektrárny na úrovni předpokládaného projektu DEMO, nejsou žádné, alespoň trochu realistické, ekonomické odhady v této oblasti možné. Podrobněji o cestě k termojaderné fúzi zdezde  a zde.

 

 

Zvětšit obrázek
Zařízení E-Cat při posledních testech (zdroj E-Cat studie)

Studená fúze – projekt E-Cat

Na rozdíl od projektu Dynomak je situace s projektem E-Cat diametrálně odlišná. V daném případě je „fungování“ zařízení v rozporu s fyzikálními zákony, které známe. U zařízení E-Cat  je pozadí také velmi odlišné od původních experimentů se studenou fúzí Martina Fleischmanna a Stanleye Ponse. Experimenty na přelomu osmdesátých a devadesátých let vedly k velmi malé produkci tepelné energie, která se schovala v systematických a statistických nejistotách měření. Stejně tak tomu bylo při zdánlivém pozorování některých produktů jaderných reakcí či emise záření. Hlavně systematickými nejistotami tak bylo možné vysvětlit tato měření poté, když přesnější a pečlivěji provedené experimenty pozitivní výsledky Fleischmanna a Ponse, i některých dalších, vyvrátily. Podrobněji o této historii zde.   Naopak E-Cat Andrea Rossiho produkuje tepelný výkon, který dramaticky převyšuje příkon do zařízení. Také, alespoň podle zmíněné nedávné studie, se izotopové složení „paliva“ změnilo tak dramaticky, že proměnu opravdu nelze vysvětlit nějakou experimentální chybou nebo nejistotou. V tomto případě musí jít buď o realitu, nebo o podvod.


Proč se v tomto případě spíše kloním k názoru, že jde o podvod, jsem na základě dřívějšího testu publikovaného v roce 2011 rozebral v článku zde. Pokusím se rozebrat, co se na mém pohledu na tuto záležitost změnilo po nejnovější studii. Jelikož jsem jaderný fyzik, soustředím se zase na otázky z oblasti právě jaderné fyziky.

 

Prezentované výsledky nové studie a testu

Ve studii se říká několik zajímavých faktů. Prvním je, že během činnosti zařízení nedochází k žádné emisi radiace a také veškeré produkty a zbytky „vyhořelého“ paliva jsou kompletně neradioaktivní. Dále se uvádí, že pro 32 dní provozu se použil zhruba gram paliva. Náhodné vzorky z něj a zbytků, které po jeho spotřebování zůstaly, se podrobily analýze. Jestliže u analyzovaných vzorků došlo během činnosti zařízení ke kompletní přeměně izotopového složení materiálu, pak lze tedy předpokládat, že k tomu došlo u celého spotřebovaného gramu.


Palivo se skládalo z niklu a lithia a u obou těchto složek byl dramatický rozdíl v izotopovém složení. Jestliže u vkládaného paliva bylo izotopu 6Li okolo 8,6 % a izotopu 7Li pak 91,4 %, což je zhruba přírodní směs, u „vyhořelého paliva“ bylo izotopu 6Li 92,1 % a izotopu 7Li pak 7,9 %. U izotopů niklu bylo složení vstupního paliva následující: 58Ni bylo 67 %, 60Ni bylo 26,3 %, 61Ni bylo 1,9 %, 62Ni bylo 3,9 % a 64Ni pak 1 %, což je zase blízké přírodní směsi. U „vyhořelého paliva“ bylo složení úplně jiné, 58Ni bylo 0,8 %, 60Ni bylo 0,5 %, 61Ni bylo 0 %, 62Ni bylo 98,7 % a 64Ni bylo 0 %. Veškerý nikl, který byl původně v izotopech 58Ni a 60Ni se přeměnil na izotop niklu 62. Tyto výsledky byly získány metodou ToF-SIMS (Time of Flight – Secondary Ion Mass Spectrometry), při které se vzorek nejdříve ionizuje, získané ionty se pak urychlí na danou kinetickou energii a z doby letu, která závisí na jejich rychlosti dané jejich hmotností, se určí hmotnost daného iontu.


Je třeba poznamenat, že pro studium chemického i izotopového složení vzorků byly využity i další metody. Jednalo se o ICP MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), která je opět hmotnostní spektrometrií s využitím indukčně vázaného plazmatu. Výsledek u niklu byl v tomto případě velmi podobný složení získanému předchozí metodou, jak pro vkládané palivo, tak pro „vyhořelé“ palivo. V případě lithia byl výsledek odlišný. Pro vkládané palivo byl opět poměr blízký přirozenému. U vyhořelého paliva se zase dramaticky změnil. Byl však jiný než v dříve popsané analýze. Izotopu lithia 6 bylo 57,5 % a lithia 7 pak 42,5 %. Je otázkou, jestli to bylo způsobeno tím, že „vyhořelé palivo nemělo homogenní charakter a vzorky zkoumané v různých laboratořích nemuselo mít stejné složení. Zvláště lithium může být citlivější na podmínky, kterým je materiál vystaven.

 

Zvětšit obrázek
Pohled na detektory neutronů (zdroj odkazovaná studie).


Pomocí ICP AES (Inductivly Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry) nelze určit různé izotopy, ale celkové zastoupení jednotlivých prvků ve vzorku. Zajímavý byl v tomto případě poměr mezi niklem a lithiem v různých vzorcích. Naznačoval, že se množství lithia dramaticky snížilo.

 

Proč nelze podle mého názoru prezentovaným výsledkům věřit?

Uvedu základní důvody, proč jsou představované výsledky z pohledu jaderné fyziky absurdní. V případě jaderných reakcí se uvolňuje energie v řádu megaelektronvoltů. I v případě, že jsou na konci stabilní izotopy a nedochází k emisí neutronů, částic alfa, elektronů, jsou výsledné produkty v excitovaném stavu a přebytečné energie se zbavují vyzářením fotonu gama. Při provozu E-Catu však žádná emise záření gama nebyla pozorována. To, že by během provozu zařízení, které produkovalo velké množství energie pomocí jaderných reakcí, nebyla žádná emise záření a nevznikly radioaktivní prvky, je nepravděpodobné.


Velice podivné jsou i jaderné reakce, které měly probíhat. Na rozdíl od situace v roce 2011 se už vůbec neuvažuje o reakcích protonů s jádry niklu za vzniku izotopů mědi. Žádné pozorování izotopů mědi ve „vyhořelém“ palivu není ve studii referováno. Podle přeměny paliva, kdy se všechny izotopy niklu od izotopu 58Ni přeměnily na izotop 62Ni, lze vyvozovat, že nikl 58 musel nějakým způsobem získat čtyři neutrony. To by mohl jedině ve velmi intenzivním poli neutronů, které se však nepozorovalo. Neutrony zde také nemají jak vznikat. A navíc by musely v tomto případě vznikat i těžší jádra záchytem neutronů na izotopu niklu 62. Ve „vyhořelém palivu“ by tak byly izotopy 63Ni, 64Ni i těžší radioaktivní izotopy niklu.


Ještě podivnější je téměř úplné převrácení poměru izotopu 7Li a izotopu 6Li.  I když v tomto případě se dostávají rozporné výsledky z různých vzorků „vyhořelého“ paliva měřeného různými metodami. I když v obou případech je pozorován radikální rozdíl od přírodního složení. Ve studii se to vysvětluje úbytkem 7Li reakcí protonu s lithiem 7 za vzniku beryllia 8, které se okamžitě rozpadá na dvě alfa částice. Důležitou informací pro zjištění, zda k tomu opravdu dochází, je určení velikosti celkového úbytku lithia. Problém ovšem je, že prezentované informace jsou v této oblasti rozporné. Podle měření pomocí ToF SIMS byl poměr mezi množstvím niklu a lithia v palivu před provozem 1 : 1,32 a ve vyhořelém palivu pak 1 : 4,6. To znamená, že u lithia to spíše nevypadá na tak radikální úbytek, jaký by musel nastat, kdyby dramatická změna izotopového složení vznikla úbytkem izotopu lithia 7. Ovšem nejsem expert na tuto analytickou metodu, takže nevím, s jakou přesností lze počítat při porovnávání zastoupení různých prvků. Naopak, měření pomocí ICP AES naznačuje právě radikální úbytek lithia v průběhu činnosti E-Cat zařízení. Je otázka, čím popsané rozdíly vysvětlit. Jednou z možností je předpoklad nehomogenity vzorků „vyhořelého“ paliva.


Uvažovat by se dalo také o reakci, při které by lithium 7 interagovalo s niklem a předalo mu neutron. Velkým problémem však je v tomto případě coulombovská bariéra způsobená odpuzováním velkých nábojů příslušných jader. Ta v případě slučování dvou jader vodíku, jak se uvažovalo u experimentů Fleischmana a Ponse, není přece jen tak velká jako v tomto případě. Pravděpodobnost kvantového tunelování coulombovské bariery klesá s její velikosti dramaticky rychle – o řády.

 

Zvětšit obrázek
Dva různé typy zrn ve „vyhořelém“ palivu (zdroj odkazovaná studie)


Další nepochopitelnou věcí je to, že došlo k přeměně skoro úplně všeho materiálu. To by musely být účinné průřezy (pravděpodobnosti) příslušných reakcí tak extrémně velké, že nic podobného jsme ještě u žádné jaderné reakce nikdy nepozorovali. Stačí si uvědomit rychlost vyhořívání paliva v klasických reaktorech. A to účinné průřezy reakcí štěpení uranu 235 tepelnými neutrony patří k těm velmi velkým.

 

 

Závěr

 
To, že v zařízení E-Cat dochází k jaderným reakcím, je nyní podle mého názoru ještě méně uvěřitelné, než dříve. Zatímco reakce vodíku, který se v zařízení E-Cat ve formě vody vyskytoval, s izotopy niklu mohla v principu vést ke vzniku izotopů mědi a energie, neutrony potřebné k produkci stále těžších izotopů niklu zde nemáme. Jak jsem se snažil ukázat v předchozí diskuzi, je nepředstavitelné, že by došlo k tak dramatickým změnám izotopového složení v daném případě jadernými reakcemi. Z toho je podle mého názoru jasné, že v případě E-Catu jde o podvod.


Ve studii není podrobněji popsáno, jakým způsobem byly odebrány vzorky paliva a „vyhořelého“ paliva. A jak byla zajištěna jejich kontrola. K analýze vzorků paliva a „vyhořelého“ paliva byly použity odpovídající metody. A zmíněné rozpory mezi jednotlivými měřeními mohou být vysvětleny systematickými nejistotami dané případnými nehomogenitami vzorků, případně systematickými nejistotami použitých metod a experimentálních zařízení. U autorů odkazované studie si tak nejsem jistý, kdo z nich je případně účastníkem podvodu nebo podvedeným.


I já jsem, stejně jako jeden z účastníků diskuze pod článkem o Dynomaku, odkojený filmy Star Trek. A řešení energetických problémů lidstva pomocí tak jednoduchého zařízení, jaké nabízí Andrea Rossi, by se mi strašně líbilo. Byla by větší šance, že se dožiji třeba i mezihvězdných letů. Právě ve filmech Star Trek se často konstatuje, že výsledky vědy a pokročilých technologií mohou pro neznalé často připomínat kouzla nebo zázraky. Ovšem jde o něco diametrálně odlišného, věda musí být založena na vědeckých metodách. Bohužel, průběh událostí okolo zařízení E-Cat Andrea Rossiho mi spíše připomíná pouťové eskamotérství.

 


Datum: 16.10.2014 06:56
Tisk článkuDiskuze:

El Pudr,2015-10-12 20:25:57

https://animpossibleinvention.files.wordpress.com/2015/08/us9115913b1.pdf

Odpovědět

E-Cat v Rusku

El Pudr,2015-08-07 09:52:15

Pokračování příběhu - výzkum profesora Lomonosovy univerzity:

http://www.unconv-science.org/n1/parkhomov/

Odpovědět

ELFORSK se k tomu staví pozitivně

Marek Mihule,2014-11-10 12:11:40

http://www.elforsk.se/LENR-Matrapport-publicerad/

Odpovědět

A jedeme dál

Emil Klečka,2014-10-20 10:53:12

Pane Wagnere. I když již zaznamenávám jistý posun ve Vašem vědeckém myšlení, kdy alespoň název Vašeho příspěvku neobsahuje i jeho závěr, a alespoň v diskusi připouštíte možnost, že se to s E-Catem v průběhu příštích měsíců až roku stejně vyjasní, tak jste v průběhu Vašeho příspěvku nezůstal nic dlužen své pověsti mluvčího KPDJET (klub přátel dostavby jaderné elektrárny Temelín).
Protože se však neustále snažíte otřást vírou v možnou funkci E-Catu zpochybněním pokusů panů Fleischmann-Pons (F&P) z roku 1989 a správně předpokládáte, že jestliže jejich pokusy nefungovaly, je celý další vývoj v oblasti LENR zcestný a jedině zprávný směr je vrhát další miliardy až biliony do špinavých technologií jaderných elektráren či k vytváření slunce na zemi v horkých fůzích a vodíkových bombách, jsem nucen s Vámi polemizovat i když mé znalosti atomové fyziky jsou nesrovnatelně menší, než znalosti cvičené opice z konce 22. století.
V tomto článku se v důkazech proti F&P odkazujete na odkaz, který nás přivede kam jinám, než opět na Váš minulý článek ve kterém se sice neodkazujete na žádnou vědeckou literaturu o F&P, ale zato nás další váš odkaz zavede na ještě dřívější Váš příspěvek. Ve všech dřívějších příspěvcích pak zasvěceně tvrdíte, jak to pánům F&P spolehlivě nefungovalo a všichni se můžeme „nepřesvědčit“ kde to je uvedeno.
I Vy filuto. Že Vy jste si tento „nový způsob dokazování ve fyzice tvrzením“ nechával až na uveřejnění v prestižních vědeckých časopisech!?

Vzhledem k absencí odkazů mohu jen spekulovat, odkud jste pane Wagnere čerpal své informace. Já se opírám o literaturu a dokumenty, které shromažďuje jistý Jed Rothwell dnes již v několikatisícové knihovně dokumentů na LENR-CANR.org viz http://lenr-canr.org/wordpress/?page_id=1127 . O Vašem inovatrském dokazování ve fyzice se ještě nemohu nikomu zmíňovat, protože by knihovna Jed Rothwella ihned lehla popelem a pan Mizuno, který se chystá na "15th Japan Cold Fusion Research Conference" počátkem listopadu v Sapporu by ihned spáchal harakiri.
Zde bych jen uvedl odkaz na článek Jed Rothwella http://lenr-canr.org/acrobat/RothwellJintroducti.pdf , ve kterém popisuje pokusy pana Melvina Millse. Kromě jiných se o jeho počáteční neúspěšné pokusy opírala i „slavná májová“ konference sponzorovana Departmentem of Energy (DoE) v Santa Fe, New Mexico, na které byly pokusy F&P vyvrácený neúspěšnými pokusy a definivně smeteny ze stolu. Pan Melvin Mills však byl poctivý vědec, ve výzkumu pokračoval a již na podzim roku 1989 vydal opačnou zprávu o úspěšných pokusech, kterou však již establishment nedovolil publikovat. Nebyl jediný. Jak lze najit v dokumentech o dalším průběhu http://www.lenr-canr.org/acrobat/EPRInsfepriwor.pdf , zorganizavala EPRI-NSF sérii dalších pokusů, které presentovala v říjnu téhož roku 1989 s diametrálně odlišnými výsledky. I když i tam bylo mnoho neúspěšných pokusů, hlásili vědci z celého světa řadu i úspěšných pokusů. Před měsícem zesnulý Chase Peterson, tehdejší President University (of Utah in 1989, kde to všechno s F&P probíhalo) ve svých pamětech v kapitole 12 http://lenr-canr.org/acrobat/PetersonCtheguardia.pdf na straně 5 dole píše:
„Naneštěsti, zpráva EPRI-NSF nebyla nikdy publikována a člověk jen může spekulovat PROČ? Nicméně ještě teď v červnu roku 2011 je k dispozici na internetu http://www.lenr-canr.org/acrobat/EPRInsfepriwor.pdf .
Nejsem tak kvalifikovaný vědec, abych byl schopen posoudit víc než sto stránek zprávy z konference a diskusi (711 stránek-pozn EK), ale člověk musí respektovat tón a naléhavost, jak přesvědčivě byly všechna data i diskuse předkládána“.
(Unfortunately, the EPRI-NSF report was never published, and one can only speculate as to
why it wasn’t. However, as of June 2011, it is still available on the Internet at http://www.lenrcanr.
org/acrobat/EPRInsfepriwor.pdf. I am not qualified scientifically to follow the more than
one hundred pages of conference reports and discussion. But the tone of respect and desire to
follow all data points and questions raised in the discussion are truly impressive.)

Nakonec se domnívám, že Vaše atomové výpočty ze středoškolských učebnic konce 21.století se týkají úplně jiného E-Catu, toho NEFUNKČNÍHO.
O tom FUNKČNÍM nám jak doufám, brzo řeknete něco bližšího. Na rozdíl od Vás si však si myslím, že i při funkční jednoduchosti funkce E-Catu bude tato technologie „převálcována“ jinou, třeba tou z BLP od R.Millse, i když Rossiho by Nobelová cena minout neměla.

Odpovědět


Knižnica

Marek Fucila,2014-10-20 11:30:50

Pán Klečka, máte asi výbornú knižnicu. Vedeli by ste mi prosím požičat nejaké stredoškolské učebnice z konca 21. storočia?

Veľmi rád by som si ich preštudoval! ;-)

PS: Nebojte sa, pevnou vierou vám neotrasie nikto. :-)

Odpovědět


Za chviličku

Emil Klečka,2014-10-20 11:47:15

Marku, z hlediska času bude konec století za "chviličku".
Počkejte prosím "chviličku", osobně vám ty učebnice přinesu.

Odpovědět

omluva za gram. chyby, Zde bez nich

Josef Řeřicha,2014-10-20 08:43:02

Pane Wagnere, před cca 40 ti lety v českých zemích psali vědci, mám na mysli fyziky, téměř všechno v češtině, nepatrně v angličtině. Dnes je to naopak. Dokonce jsou jistí fyzikové ( nechci toho konkrétného jmenovat ), kteří z toho mají sarkastickou radost, že veškerá odborná literatura a presentace ve fyzice je už jen a jen v angličtině. 90% lidí u nás anglicky neumí, především ta starší generace. ( ač jsou to daňoví poplatníci, z nichž ti vědci žijí ). Není to trošku sobecké vůči ní ?, že když si chce něco přečíst, má na to jen OSLA a občas velmi zřídka Mateřidoušku ?? Vy, pane profesore jste zářnou výjimkou.
Proto bych rád požádal : vysvětlete nám laikům nějak opravdu krásně srozumitelně "co to je ta termojaderná fůze" a jaký je v tom problém "podstaty"(!), že Vesmír jí umí a lidé ne. Děkuji.

Odpovědět


Kde chýba myslenie, nastupuje pocit neprávosti :-)

Marek Fucila,2014-10-20 11:09:34

Pán Řeřicha, vy by ste všetko chceli vysvetliť osobne a zadarmo (tda z daní, ktoré platíte, alebo kvôli nízkemu príjmu možno ani nie). To, že neviete po anglicky je váš problém. Tak sa naučte alebo niekoho požiadajte, aby vám články prekladal. Ale asi by to bolo zbytočné, keď vaša úrovenň poznania nestačí ani na čítanie týchto populárnych článkov.

Odporúčam teda siahnuť po dostupnej literatúre. Určite existuje množstvo encyklopédií pre deti, kde je laickou formou vysvetlená termojadrová fúzia.

To, že niečo dokáže vesmí, a ľudia to nedokážu nie je nič výnimočné. Sú aj nám bližšie procesy, ktoré nie je každý schopný zopakovať. Polovica ľudstva má schopnosť porodiť dieťa. Vy ste človek pán Řeřicha, ako je možné, že to nedokážete?

Odpovědět


Termojaderná fúze a proč v přírodě ano a ...

Vladimír Wagner,2014-10-20 18:03:35

... v laboratoři ne.
Nejdříve ale k té angličtině. Odborné články se opravdu většinou píší v angličtině a je to dobře, protože odborníci většinou anglicky umí a tak se může dostat odborný článek ke všem ostatním odborníkům a rozumí mu.
Jinou věcí je, že by se se odborníci měli snažit o popularizaci svého oboru a i rozvoj odborného jazyka ve své mateřštině pro širší veřejnost. A nemyslím si, že by to u nás bylo tak špatné. Vychází řada populárně vědních knih a i na internetu není zase tak málo zdrojů i v češtině.
A teď k té termojaderné fúzi. Základní rozdíl, mezi přírodou a lidmi je, že příroda má ve hvězdách obrovské objemy plazmy držené gravitačním polem. Má dostatek prostoru a času. Ani příroda "nevyřešila" problém kompaktního malého zdroje termojaderné fúze, který by se vešel do relativně malého objemu. To doufejme vyřeší teprve člověk ve formě termojaderné elektrárny.

Odpovědět

Pane Wagnere, prosím..

Josef Řeřicha,2014-10-20 08:37:47

Pane Wagnere, před cca 40 ti lety v čských zemích psali věci, mám na mysli fyziky, téměř všechno v češtině, nepatrně v angličtině. Dnes je to naopak. Dokonce jsou jistí fyzikové ( nchci toho konkrétného jmenovat ),kteří z toho mají sarkastickou radost, že vškerá odborná literatura a presentace ve fyzice je už jen a jen v angličtině. 90% lidí u nás anglicky neumí, především ta starší generace. ( ač jsou to daňoví poplatníci z nichž ti vědci žuijí ). Není to trošku sobecné vůči ní ?, že když si chce něco přečíst, má na to jen OSLA a občas velmi zřídka Mateřidoušku ?? Vy, pane profesore jste zářnou výjimkou.
Proto bych rád požádal : vysvětlete nám laikům nějak opravdu krásně srozumitelně "co to je ta termojaderná fůze" a jaký je v tom problém "podstaty" že Vesmír jí umí a lidé ne. Děkuji.

Odpovědět

Důkaz...?

El Pudr,2014-10-20 08:22:30

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/4912-studena-fuze-v-rossiho-e-cat-overena-usvit-energeticke-revoluce

http://www.sifferkoll.se/sifferkoll/wp-content/uploads/2014/10/LuganoReportSubmit.pdf

Odpovědět

Taková blbost

Milan Hrubeš,2014-10-19 22:48:23

Na diskusi kolem téhleté "fúze" je vidět nevzdělanost diskutujících, kteří tento "objev" obhajují. Chce se mě vzkřiknout: "Lidí myslete!". Vždyť pro to, jestli to je nebo není pravda stačí jen jedno jediné - podat důkaz, že to funguje.
...a ono nic...

Odpovědět

El Pudr,2014-10-19 19:16:30

že pan Rossi vzhledem k tomu, že na rozdíl od termojaderné fúze, není příjemcem žádné dotace, potřebuje dostat zpět prostředky, které do tohoto projektu za ta léta vložil. Je to vynálezce pro kterého je prioritou to, že to funguje. To, že tají jak, bude mít asi souvislost tím, že princip bude natolik jednoduchý,že má strach, že v případě zveřejnění by mohl přijít o návratnost prostředků, které do toho vložil.

Odpovědět


Pokud by byl E-Cat reálné zařízení

Vladimír Wagner,2014-10-19 21:39:28

pro produkci energie studenou fúzí, tak by se opravdu Rossi nemusel o návratnost obávat. Relativně dost velké finance by mu přinesla Nobelova cena a po publicitě, kterou má, by mu těžko mohl prvenství někdo upřít.
Ale myslím pane El Pudře, že nemá cenu se moc přít, Prostě v nejbližších letech uvidíme, k čemu reálně Rossi dospěje.

Odpovědět


Návratnost

Vojtěch Kocián,2014-10-19 21:41:19

Finanční odměna provázející Nobelovu cenu činí zhruba milion eur . A to jsou jen drobné v porovnání s tím, kolik by trhnul jen na přednáškách, knihách a podobných drobnostech. Přitom by nemusel prodat ani jedno svoje zařízení dokonce ani jednu licenci na něj. Jen by stačilo přesvědčit veřejnost, že to opravdu funguje. Naopak dlouhodobým utajováním riskuje, že mu to jednou někdo prostě a jednoduše ukradne a kdyby se to pak objevilo na trhu z jiného zdroje, těžko bude dokazovat, že je to původem jeho.

Odpovědět

Já bych zase řekl,

El Pudr,2014-10-19 18:51:22

Odpovědět

Řekl bych,

El Pudr,2014-10-19 11:58:41

že Rossimu v testu nejde ani tak o to zjistit příčinu této reakce a přesvědčit vědátory o tom, že zařízení funguje podle dnešních vědomostí o fyzice, ale o výsledek tzn. že energetický zisk je stabilní a jeho investor Industrial Heat, LLC může začít s výrobou.

Odpovědět


Pokud neznáte principy,

Vladimír Wagner,2014-10-19 13:28:43

na kterých zařízení funguje, co je reálně palivo, co katalyzátor a jaký fyzikální proces vede v daném případě k vytváření tepelné energie, nemůžete zajistit nejen efektivní, ale i bezpečný provoz zařízení. Už tady byly zmíněný kladné vazby na teplotu a možnost řízení výkonu.
Dovedete si představit, že by byl možný bezpečný provoz jaderné či třeba jen bioplynové či jiné tepelné elektrárny, kdybyste nic nevěděl o tom, na jakých fyzikálních či chemických principech fungují?
I z toho, že Rossi o takové záležitosti nejeví žádný zájem a poznání principů funkce jeho zařízení jej nezajímá, usuzuji, že dobře ví, proč a jak to funguje a že jde o podvod.
Řekl bych pane El Pudře, že jste uhodil na hlavičku jeden ze základních důkazů toho, že je Rossi podvodník.

Odpovědět


bezohledně řečená pravda - navrhuji úpravu

Tomáš Pilař,2014-10-19 14:40:15

Pane Wagner, vaše přímo a bezohledně vyřčená pravda určitě popudí některého z hledačů Eldoráda a jiných zářných zítřků. Myslím, že mírná úprava Vaší poslední věty na "Řekl bych, že jste uhodil na hlavičku. Nezájem Rossiho o princip je jedna hlavních indicií, že pan Rossi je obchodník (s teplou vodou)" ukonejší i ty nejzaslepenější optimisty. Ti navíc si nebudou moct stěžovat na nactiutrhání.

Odpovědět


Rozhovor s Rossim

El Pudr,2014-10-19 20:16:17

http://coldfusionnow.org/andrea-rossi-on-3rd-party-report-industrial-heat-1mw-plant-new-interview/

Odpovědět


potřebuje přesvědčit zákazníky

Tomáš Kohout,2014-10-20 08:38:53

Jestli se inspiroval u velkých dodavatelů softwaru pro firemní sféru, tak z něj bude miliardář. Základem je do všeho pořádně namočit vedení firmy, které i když zjistí, že to nefunguje tak, jak Rossi sliboval, tak s ním bude muset držet basu před okolním světem, jinak by jej rozcupovali akcionáři. Běžní zaměstnanci také nic neřeknou, protože jejich příjem není takový, aby si mohli dovolit riskovat soudní při za porušenou mlčenlivost. ;)

Odpovědět


No,

El Pudr,2014-10-20 19:55:02

jak píše pan Wagner výše, vyčkáme a uvidíme

Odpovědět


No,

El Pudr,2014-10-20 19:55:02

jak píše pan Wagner výše, vyčkáme a uvidíme

Odpovědět

u Ni3+ elektrod může dojít k oxidaci vodiče (kovu)

Josef Hrncirik,2014-10-18 10:34:09

přítomným Ni3+ a zahřátí. K tomu by pochopitelně došlo snadno ihned při smíchání nabitých Ni a Fe elektrod. Nabité Fe elektrody ale i jen jejich vodiče mohou reagovat s kyslíkem. V řadě článků v sérii však může při vybíjení u některých článků s menší kapacitou dojít k přepólování a vzniku reaktivních produktů ať již exotických oxidů železa nebo v podstatě samozápalného "hydridu" niklu.

Odpovědět

Může to být reálné

Jaroslav Sečkař,2014-10-18 09:34:04

Kdysi jsme rozdělávali NiFe akumulátory. + desky s Ni jedna hromada - desky s Fe druhá. Dávalo se to BigBagu
2x se nám stalo že + desky s Ni se začaly samovolně zahřívat a to tak že se tavil polypropylen na BigBagu a s desek stoupala pára jak se vypařovala zbytková voda s elektrolytu. Snažil jsem přijít na co to spustilo - ale bezvýsledně

Odpovědět

pokrok

Mojmir Kosco,2014-10-18 09:32:03

Priblizne pred 10 lety byla studena fuze teoreticky mozny ale nepotvrzeny fyzikalni jev horka fuze je pozorovatelna tudiz existujici dej a proto 50 let se cpou penize do jeji konstrukce ..studena fuze se ted posunula mezi potvrzeny ale ekonomicky nevyuzitelny dej tudiz je na tom stejne jako horka fuze proste se musi jako vzdy pockat na novou generaci praktickych fyziku

Odpovědět


Kdy a kde byla prokázána existence studené fúze?

Vladimír Wagner,2014-10-19 21:35:33

Pane Kosco, můžete mi ukázat, kde a kdy byla prokázána existence studené fúze? Pokud by tak bylo, už by za ní někdo obdržel Nobelovu cenu.

Odpovědět


lenr

Mojmir Kosco,2014-10-19 22:00:42

Odpovědět


Mojmir Kosco,2014-10-19 22:01:27

http://vtm.e15.cz/lenr-je-studena-fuze-nefuze

Odpovědět


Proboha,

Vladimír Wagner,2014-10-19 22:26:58

tak tenhle Vámi odkazovaný článek považujete za důkaz existence studené fúze? Samotný článek ve VTM píše o značně exotických a a obskurních hypotézách a ani v něm není žádná zmínka o tom, že by se je podařilo potvrdit. Jde o jeden z článků, ve kterém se objevuje častý nešvar současných popularizačních článků. Senzační, exotická hypotéza se vydává za prokázaný fakt.
To, že o tom uvažuje někdo z NASA, ještě neznamená, že to má blízko k realitě. V NASA se přemýšlí třeba i o WARPU, aniž by to znamenalo, že se ze SF přesunul do oblasti potvrzených přírodních zákonů.

Odpovědět


To je tak když se čtou jen titulky :)

Lubomír Denk,2014-10-20 08:26:36

Pane Kosco, vy jste ten článek vůbec nečetl. Jinak byste ho nemohl tady prezentovat jak důkaz studené fůze. Vždyť se v něm pojednává úplně o něčem jiném než fůzi a dokonce to tam jasně píší cituji:
"V tomto případě se ovšem nejedná o jadernou fúzi nebo jaderné štěpení, protože ty pracují výhradně se silnou interakcí. Není to studená fúze, jde o nízkoenergetické nukleární reakce, které pracují se slabou jadernou interakcí (Low Energy Nuclear Reaction – LENR)."
Tož asi tak. Pro příště doporučuji neorientovat se bulvárním titulkem ale zkusit přečíst i vlastní článek :)

Odpovědět

neskromný dotaz

Pavel Foltán,2014-10-18 00:08:41

Mohl by se někdo soudný a trochu znalý kouknout sem?
http://www.gizmag.com/lockheed-martin-compact-fusion-reactor/34277/
Je to ptákovina, či reálná šance?

Odpovědět

Omluva

Admin stránky,2014-10-17 23:36:33

Omlouvame se autorovi za vulgarnost. Posledni prispevek pana George Dvoraka ponechavame proto, aby si ostatni udělali predstavu s kym meli v diskusi tu cest...

Odpovědět

Zlatá matematika

Petr Vrána,2014-10-17 12:44:48

Nechci to zakřiknout, ale zatím se mi ještě nestalo, že by mi někdo napsal: Ten důkaz vypracovali vědci z několika univerzit a vy tvrdíte, že je špatně. Jste totální blb.

Možná to v téhle diskuzi bude poprvé. ;)

Odpovědět


Trapnost

Ondi Vo,2014-10-17 14:54:20

Ve veřejné a anonymní diskuzi se nedá zabránit anonymovi (obrazně) hodit rajčetem, či něčím jiným po člověku na podiu. Pořádková služba, zde admin, může takového člověka, který se nechá unést rozhořčením nad pomyslnými urážkami své víry (v cokoliv), vyvést z místnosti.

Odpovědět

Podvodníci?

George Dvorak,2014-10-17 11:58:48

Pane Wabnere, nevím jestli jste si prostudoval onu poslední studii: http://www.sifferkoll.se/sifferkoll/wp-content/uploads/2014/10/LuganoReportSubmit.pdf
pešlivě vypracovanou vědci z několika universit:
Giuseppe Levi
Bologna University, Bologna, Italy

Evelyn Foschi
Bologna, Italy

Bo Höistad, Roland Pettersson and Lars Tegnér
Uppsala University, Uppsala, Sweden

Hanno Essén
Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
Jistě si o nich můžete zjistit podrobnosti...

Prohlašujete tyto odborníky za podvodníky. Nemohu si pomoci pane Wanere, vy jste totální blb.

Odpovědět


Tvrdím pouze to, že E-Cat je podvod

Vladimír Wagner,2014-10-17 12:46:18

a Vy jste žádný argument, který by rozporoval mé důvody pro to, že jde o podvod. Tyto důvody vychází právě z faktů prezentovaných ve studii. O autorech studie neříkám, že jde o podvodníky. Může jít pochopitelně o oběti podvodu, viz závěr mého článku.
K tomu cituji z jednoho rozhovoru, který poskytl Bo Höistad: "We were there when Rossi emptied the reactor fuel, although we have not seen him doing it. We have also implemented a fuel analysis after the operation of the reactor. But strictly speaking we can not be 100% sure that the fuel that we have analyzed is the same that was present in the reactor."
Jinak, reálná situace se poměrně brzy ukáže, takže nemá cenu se častovat nadávkami. Vaše invektivy tak pomíjím.

Odpovědět

Polsední dobou se z fúzemi roztrhl pytel

Kamil Kubů,2014-10-16 14:14:25

Zdá se, že do horkých objevů ekonomicky přijatelné fúze se rozhdl připojit hráč s velkým H: http://www.reuters.com/article/comments/idUSKCN0I41EM20141015

Odpovědět


příslib a nebo jen slib ?

Ondi Vo,2014-10-17 00:57:23

Lockheed slibuje (v tom článku) podat důkaz funkčnosti do jednoho roku a do pěti let postavit funkční prototyp. Držím jim palce.

Odpovědět


Trošku podrobněji

Vladimír Wagner,2014-10-17 13:04:40

o tomto projektu zde: http://www.world-nuclear-news.org/NN-Big-dreams-for-compact-fusion-reactor-1610147.html . I z tohoto článku je vidět, že vše je na papíře. Doufají, že jiné uspořádání magnetické pasti pro plazma umožní zmenšení reaktoru. Neřeší produkci paliva. Zatím pouze hledají prostředky na výzkum a práci na projektu. Značně pochybuji o tom, že je možné předkládané termíny splnit. Tím neříkám, že práce na projektu nemůže přinést zajímavé a užitečné výsledky.

Odpovědět

Díky za článek

Ondi Vo,2014-10-16 12:25:22

Kalorimetrie není žádná věda.
To co považují demonstrátoři za měření výkonu e-catu je pod jakoukoliv technickou úroveň.

Demonstrátoři tedy dluží důkazy o jaderných reakcích, tak zjištění realistického COP.

Ano, je otázka, kdo koho při prezentaci e-catu klame, nebo se jedná o sebeklam?

Odpovědět

Není problém připustit cokoliv

Petr Vrána,2014-10-16 10:47:14

Já třeba připouštím možnost, že celý vesmír je simulace, a provozovatel se rozhodl řešit energetickou krizi na Zemi tím, že lokálně změní fyzikální zákony. Jenom tomu moc nevěřím.

Odpovědět

El Pudr,2014-10-16 09:47:15

Hm, a co třeba připustit jako možnost, vedle podvodu, že tam dochází k reakci, kterou dnešní fyzika nezná. Vždyť i Země bývaly kdysi placatá.

Odpovědět


Neznámá reakce

Michal Kára,2014-10-16 11:55:24

No, připustit to jde. Pak je ale potřeba vysvětlit jak to, že jsme reakci ani nic jí podobného nepozorovali v přírodě - vždyť podmínky, za kterých probíhá, se v přírodě vyskytují poměrně běžně.

Odpovědět


placatá Země

Ondi Vo,2014-10-16 12:43:48

Ano, zajisté.
Blechy a mouchy se rodily ze špíny, nemoci byly tresty božstev a alchymisté hledali kámen mudrců.

Posléze vznikaly vědy a vědci objasnili přírodní procesy - většinu z nich, řek bych.
Ale to nebrání ani dnes nadšencům v kontrukcích zázračných zařízeních na úsporu paliva v autech s COP větším 100, v zařízeních na získávání volné, vesmírné, kavitační ... atd. energie.
Někteří "vynálezci" si z naivity publika udělali živnost.

Nic není jednodušího, než veřejná demonstrace funkčnosti zařízení a jeho odtajnění a zpřístupnění veřejnosti. Jakékoliv utajování budí oprávněné podezření, že jde o podvod.

Mimochodem, podle nadšených ód na e-cat z roku 2011 má být tento dávno sériově produkován a nabízen na trhu ke koupi.

Odpovědět


Mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy

Marián Vlček,2014-10-16 16:35:20

Samozrejme, že vo fyzike dochádza k objavom efektov, ktoré boli podľa vtedajších znalostí nepravdepodobné. Príkladmi sú Mossbauerov efekt a vysokoteplotná supravodivosť.

Avšak takto mimoriadne tvrdenia vyžadujú absolútne nepriestrelné dôkazy a hlavne kalorimetrické merania ak pripustíme, že tam dochádza k nejakej neznámej reakcii.

Nie je mi jasné prečo musí byť reaktoru aj po štarte dodávané teplo z odporových vinutí. Nestačilo by použiť nejakú formu tepelnej izolácie, ktorá by dostala tepelné straty na úroveň výkonu zariadenia?

Autori prevádzkovali reaktor s dvomi rôznymi úrovňami príkonu. A tvrdia, že po zvýšení príkonu o 100 W sa zvýši generované teplo o 700 W. Ako je teda možné stabilne prevádzkovať reaktor na nižšej úrovni príkonu ak má kladnú spätnú väzbu s koeficientom zosilnenia výrazne väčším ako 1?

Odpovědět


Marián Vlček

Vojtěch Kocián,2014-10-17 10:17:22

Ať má jakkoliv velkou kladnou zpětnou vazbu... Napadá mě jedině, že ta elektřina tam není jen na ohřev, ale generuje i magnetické pole, elektrický oblouk, střídavé elektrické pole nebo něco na ten způsob, co reakci umožňuje. Pak ale vyvstávají otázky, proč se v dokumentu mluví výhradně o odporovém ohřevu.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace