Vyžadují halucinogeny pro léčebný přínos psychedelický zážitek?  
V poslední době po sobě vyšly dvě práce, ve kterých autoři těží v modelech z antidepresivního vlivu psychedelik, aniž by museli vyvolat s nimi spojený změněný stav vědomí. Naznačuje to, že halucinace nejsou pro léčebný efekt důležité. Mohlo by to otevřít cestu k nekonfliktní a mimořádně účinné terapii nejen závažných případů.
Ilustrační. Kredit: licence Pixabay (free).
Ilustrační. Kredit: licence Pixabay (free).

Kdyby setkání s přírodními psychedeliky nezanechalo v příslušnících starověkých kultur hluboký dojem, jistě by se nestala mnoha tisíciletou součástí jejich rituálů, léčebných procedur a potěšení, jež bychom dnes nazvali rekreačním užitím. Třebaže zálibu původních obyvatel v halucinogenních substancích pozorovali již španělští conquistadoři, nepovažovali je za nic přínosného. Ba naopak, pohled na intoxikované je spíše děsil. Tradiční posvátné obřady pro ně ztělesňovaly symbol pohanství, a proto je zakázali.

 

Civilizovaný svět se o psychedelika z neurofarmakologického hlediska začal zajímat, až když organický chemik ze společnosti Sandoz Albert Hoffman v roce 1943 na vlastní kůži zažil, co s lidskými smysly dovede diethylamid kyseliny lysergové - první v laboratoři připravený zástupce z psychoaktivní skupiny látek. Protože během nástupu účinku Hoffman jel do svého domu v Basileji na kole, vešel okamžik objevu psychoaktivity LSD do dějin, jako “bicycle day”. Povědomí o něm upevňuje každoroční připomenutí jízdy na kole slavící se od roku 1985 na popud profesora z Northern Illinois University.

 

Nadějné léky očerněny

Potenciál LSD léčit duševní poruchy odborníci rozpoznali již hned na počátku pokusů s ním ve 40. letech. Minimálně od roku 1980 se vědělo o pozitivním vlivu při terapii deprese, úzkosti, alkoholismu a zneužívání jiných návykových látek. Zajímavé bylo zjištění, že mezi uvažovanými indikacemi figurovala i schizofrenie, jež se projevuje psychotickým stavem podobným tomu, jaký navozuje samo LSD. Problematikou léčebného užití se zabýval nebo ji sledoval každý, kdo v oboru něco znamenal. Vypadalo to, že psychedelika jsou vycházející hvězdou.

 

Lysohlávka kopinatá. Kredit: Arp, Wikimedia commons CC BY-SA 3.0
Lysohlávka kopinatá. Kredit: Arp, Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

Slibný medicínský vzestup LSD v šedesátých letech zastavila souhra několika okolností včetně přísnějšího posuzování léků po tragedii s thalidomidem a vypršení patentu na LSD v roce 1963. Samozřejmě nejničivěji se na zmařené příležitosti podepsalo zlověstné schéma nedovolené výroby, distribuce a zneužívání. Zejména v komunitě členů kontrakultury. Tohle nemohlo uniknout politikům a médiím, kteří počali systematicky ničit reputaci psychedelikům. V té době zakořenil iracionální strach živený dezinformacemi. Stigmatizace došla tak daleko, že od nich dali ruce pryč vědci a dokonce je aktivně zatracovali. Zkázu dokonalo zařazení LSD do přílohy mezinárodní úmluvy o psychotropních látkách. Najednou se LSD ocitlo ve skupině těch nejnebezpečněji hodnocených sloučenin postrádajících lékařské využití. Tvrdé regulace bez ohledu na předešlé medicínské úspěchy kladly do cesty výzkumu četné překážky a odradily ty, co by rádi dál pokračovali. Výzkum sice jako takový zakázán nebyl, ale podmínky nastavené pro jeho provádění mu nepřály.

 

Druhá šance

Výzkum zpomalil, ale navzdory značnému omezení, neustal. Od devadesátých let, kdy vývoj opět zrychlil, pokračovalo bádání nad mechanismy, kterými psychedelika ovlivňují mozek a také nad možnostmi klinických aplikací. Nová generace vědců podrobila psychedelika revizi. Uvědomili si, že na smetiště dějin nepatří. Zodpovědné osoby a legislativce, přesto, že jejich přínos uznávají, zatím nepřimělo k tomu, aby v tom směru také konali. Například v roce 2018 psilocybin získal od FDA statut průlomové terapie na farmakorezistentní depresi a o rok později se rozšířil na “obyčejnou” depresi. Udělení statutu má velký význam, protože opravňuje ke zvýšené péči ze strany FDA při návrhu protokolu klinických zkoušek, přednostnímu hodnocení získaných dat a zrychlenému schvalovacímu procesu, což zkracuje dobu, kdy se lék dostane k lidem.

 

Srovnání struktury psilocybinu s nově připravenou psilocybinem inspirovanou molekulou, jež by mohla být lékem na depresi a nevyvolávat halucinace. Kredit: BKchem.
Porovnání struktury psilocybinu s nově připravenou psilocybinem inspirovanou molekulou, jež by mohla být lékem na depresi a nevyvolávat halucinace. Kredit: BKchem.

Je zbytečné zabývat se otázkou: Kde by teď byla psychofarmakologie, kdyby vědce nikdo neomezoval? Pochopitelně, že s jistotou nelze předvídat, co dobrého psychedelika přinesou. Podstatné je, že odpověď na onu otázku časem pravděpodobně dostaneme. Nebude to ale od velkých farmaceutických společností. Dlouho známé sloučeniny a přírodní látky nejdou svázat patenty, a to bude ten důvod, proč nehodlají do takového podniku investovat. Dosud uskutečněné klinické testy odpovídají rozsahem a architekturou fázi zkoušek jedna a dva. Uvedení na trh předchází ještě třetí fáze testování a ta je vzhledem k počtu zahrnutých pacientů, nejdražší. Takřka veškerý pokrok táhnou menší a tím pádem chudší hráči, kterým chybí ve vlastní kapse kapitál k dotažení vývoje do cíle. Tady by měly vlády vyplnit volný prostor a podpořit nadějné léky. Nejen bouráním bariér, ale i finančně, protože eliminace ekonomických dopadů vzrůstajícího výskytu duševních chorob je i v zájmu států.

 

Nic lepšího než halucinogeny neexistuje

Medicína psychedelika potřebuje jako sůl. Vývoj léků na duševní choroby zejména depresi se potýká poslední dobou s velkou mírou neúspěchu. Do testů zdánlivě velmi slibných preparátů, nalily farmaceutické firmy astronomickou hromadu peněz. Po četných selháních se mnohé stáhly, nebo jsou opatrnější. Experimentální léky s novým mechanismem působení, neobstály, a proto farmaceutické společnosti když už, tak sází na jistotu. Rozvíjejí staré principy, které současně vnášejí do polyfunkčních molekul. Tenhle přístup z nouze cnost, žádné zásadní výhody pacientům nepřináší. Nezaslouženě vzbuzuje větší očekávání, jen protože je novější. Od náhodného objevu prvního antidepresiva v padesátých letech, se zlepšila jen jejich bezpečnost na úkor účinnosti. Ostatní parametry zůstávají stejné. Pacienti čekají na plnou odpověď léčby dva měsíce a opravdu kompletní remisi zažije jen část z nich.

 

Lin Tian a  David Olson. Vedoucí skupiny, kteří pomocí pozoruhodného biosenzoru psychLight2 odhalili nehalucinogenní antidepresivum AAZ-A-154. Kredit: UC Davis.
Lin Tian a David Olson. Vedoucí skupiny, kteří pomocí pozoruhodného biosenzoru psychLight2 odhalili nehalucinogenní antidepresivum AAZ-A-154. Kredit: UC Davis.

 

Oproti standardní terapii, psychedelika soustavně prokazují schopnost řešit stavy, které odolávají léčbě jiným způsobem. A navíc se úleva dostavuje okamžitě. Mimoto nevystavují organismus trvalé přítomnosti farmak. Léčba deprese nebo úzkosti zahrnuje každodení užití tabletky po dlouhé období u opakovaných relapsů dokonce užívání celoživotní. Jenže po jednom jediném psychedelickém sezení se navozená pozitivní změna může udržet až po dobu jednoho roku v méně optimistickém případě 6 měsíců. Takové kouzlo umí pouze psychedelika. I projev ketaminu vydrží v jednotkách týdnů a zabírá jen přibližně u poloviny farmakorezistentních pacientů. Byť ketamin vyvolává halucinace, od zde probíraných psychedelik se liší vazbou na jiné receptory v mozku. Ze skupiny zázračných rapidních antidepresiv to dotáhl nejdál. V roce 2019 byl ve Spojených státech schválen ve formě nosního spreje pro farmakorezistentní depresi.

 

Antidepresivní efekt bez zážitku

Navzdory přesvědčení o brzkém zařazení psychedelik do rutinní lékařské terapeutické palety, bude s nimi spojen vždy hendikep. Racionální náhled na ně jen tak nesmaže roky stigmatizace. Výzkum, schvalování a podávání psychedelik se bude vyznačovat úzkostlivou opatrností. Navíc vedení léčby klade větší nároky než vystavení předpisu do lékárny. Péče bude poskytována výlučně v určených ordinacích. Dobře vyškolený terapeut bude muset být přítomen celou dobu, aby dohlížel na osobu podstupující zážitek. Velká časová náročnost na personál bude nejspíš úzkým hrdlem láhve širšího užití. Také je nutné počítat s tím, že ne všem terapie „sedne“. U někoho s predispozicí aktivuje psychózu. Pro někoho se stane indukovaný zážitek příliš silný a zanechá nežádoucí změny v psychice. Dnes už se ví, že hodně ze jmenovaných rizik omezí příprava a prostředí v němž „sezení“ probíhá. Velkou roli zřejmě sehraje profilace a vyloučení pacientů, u nichž hrozí problémy. Všechny vyjmenovaná preventivní opatření kompenzují nevhodnou společnou vlastnost psychedelik měnit vědomí. Kéž by exzistovalo něco stejně dobrého, ale absolutně neškodného, co by přijaly i úřady a nekladly rozsáhlé požadavky.

 

Přání z říše fantazie přiblížili realitě zaměstnanci University of Maryland School of Medicine. Ti zkoušeli blokovat psychedelický efekt psilocybinu u myší a pak sledovali jejich chování. K vytěsnění psilocybinu ze zájmového receptoru vybrali látku zvanou ketanserin, klasifikovanou jako lék na vysoký krevní tlak. V medicíně ho velká kariéra nepotkala, zato pro vědecké použití je neocenitelný. K jeho bohaté farmakologii patří zakrytí receptoru 5-HT2A z podskupiny receptorů serotoninu, čímž spolehlivě předchází jeho aktivaci psilocybinem a manifestaci halucinací.

 

Porovnání struktury nehalucinogenního potencionálně zázračně léčivého tabernanthalogu s přírodní a toxikologicky nebezpečnou předlohou. Kredit: BKchem.
Porovnání struktury nehalucinogenního potencionálně zázračně léčivého tabernanthalogu s přírodní a toxikologicky nebezpečnou předlohou. Kredit: BKchem.

 

Protože myši nepřimějeme k vyplnění dotazníku určujícího stupeň deprese, volili vědci kompromis zvířecího modelu deprese na základě chování. Metod k odlišení šťastných a depresivních zvířat je hned několik. Zde si vybrali tu posuzující ztrátu potěšení. Testovali takzvané anhedonické reakce. Nejprve chronickým stresem samce po dobu 2-3 týdnů dohnali ke ztrátě radosti z odměny cukrovým roztokem a ztrátě preference moči myších samic. Poté zkoušeli obnovit zájem o odměnu injekcí psilocybinu a došli k závěru, že i po vyřazení receptoru 2A nastává po jediné dávce návrat chování do normy kontrolních objektů.

 

Tohle zjištění je velká věc. Proč jsou psychedelika zaháněči deprese nevíme, jen hádáme. Mnoho odborníků založilo své hypotézy na receptoru serotoninu 2A. Nyní máme důkaz, že buď s tím 2A nemá nic společného, nebo v tom není sám. Pochopitelně, že co funguje na myších, nemusí fungovat na lidech, jak se nejednou ukázalo i u antidepresiv. Pravdu odhalí klinická studie. Ohlášena byla před zveřejněním tohoto zjištění. Ti co za ní stojí, se teď ujistili, že se vydali po dobré stopě.

 

Nové absolutně nekonfliktní a bezpečné látky

Ketanserin předešlý postup nezbavil nevýhody manipulace s hlídanou látkou. Do praxe by lépe pronikl preparát, který by neobsahoval žádnou problematickou složku. Takový by si pacienti vyzvedávali v lékárně a zapíjeli v pohodlí domova. Lze vůbec najít psychedelické antidepresivum, které vlastně není psychedelické? Ano, když ulovíte správného zkresleného agonistu, jako to udělali kalifornští vědci z institucí California University of Science and Medicine a University of California, Davis

 

K pochopení jejich objevu čtenář potřebuje vědět něco o serotoninovém receptoru 2A. Obecně receptory slouží k přenosu signálu. Ligand se naváže na receptor, aktivuje ho a zapnutý receptor předá chemickou informaci z vnějšího prostředí do buňky. Zmíněný 5HT2A receptor je spřažen s G proteinem. Receptory tohoto typu nejdou chápat jako jednoduchý vypínač světla na zdi, u něhož vždy když ho stiskneme, rozsvítí světlo v dané místnosti. Receptor 2A zaujímá různá prostorová uspořádání podle toho, jaký ligand se na něho naváže. Každé uspořádání přitom aktivuje různé signální dráhy. Když zůstaneme u přirovnání k vypínači, tak to znamená, že to v jaké místnosti se rozsvítí, bude záležet na tom, čí ruka na vypínač zatlačí.

 

Představený princip připouští, aby různé látky po aktivaci stejného receptoru spustily odlišnou fyziologickou reakci včetně toho, že ligandy aktivující receptor A2 mohou nebo nemusí spustit psychedelický zážitek. Detekce vytoužených zkreslených agonistů je samozřejmě problematická a vědci v tomto případě k identifikaci zvolili pozoruhodný fluorescenční biosenzor psychLight2.

 

Použitá detekční metoda je opravdu vrcholové dílo současné vědy. Představte si následující. Genetická instrukce k sestavení fúzního proteinu složeného z receptoru, linkeru a proteinu pro zelenou fluorescenci je vložena pomocí transfekční metody do buněk ve vybrané oblasti mozku živé myši. V transfekované oblasti se dočasně začne tvořit umělý protein, který se zanoří do membrány. V lebce skrytý mozek kontroluje zavedený optický kabel. Světlovodivá vlákna přivádí budící a zároveň odvádí emisní světlo. Hle genetický biosenzor je na světě. Senzor v reálném čase s milisekundovou odezvou dokáže monitorovat vnitřní pochody v mozku. Fluorescence zviditelňuje dynamiku vyplavení serotoninu a jeho vychytání po splnění úkolu v nervovém přenosu. Záblesky světla jsou vidět, když myš dostane elektrický šok, má strach, učí se nebo dostane dávku halucinogenu.

 

Na experimentování s halucinogeny však takto komplexní detekční systém byl zbytečný. Zcela postačovalo “nakazit” genetickým senzorem tkáňové kultury. Vědci podrobným zkoumáním se známými aktivátory a kompetitivními blokátory receptoru 2A přišli na to, že jejich senzor rozlišuje jemné rozdíly v konformaci receptoru. Halucinogeny a nehalucinogeny poskytovaly rozdílné skóre vypočítané z výsledků v agonistickém a antagonistickém režimu. Například u LSD vycházelo skóre 23 a u lisuridu, který je chemicky téměř uplně stejný, ale nehalucinnogení skóre kleslo na zápornou hodnotu -42. Získané body relativně přesně kopírovaly účinnost halucinogenu. Vyzbrojeni odhalenou robustností vyvinutého nástroje vědci prohledali chemickou knihovnu, jestli objeví nějaké neznámé aktivátory 2A receptoru. Upoutala je látka s jedinečným profilem a kódovým označením AAH-A-154.

 

Kdo ví jestli očekávali, že zachytí nadějné antidepresivum. V každém případě AAH-A-154 otestovali na zvířecích modelech deprese. Již probíraný anhedonický test doplnili o test nuceného plavání. U obou zaregistrovali výsledky jako po podání halucinogenu. Tedy neprodlenou odpověď a dlouhotrvající účinek. Oficiálně se tak stala látka AAH-A-154 druhým v literatuře popsaným nehalucinogenním halucinogenem s antidepresivním efektem. Prvenství zaujímá tabernanthalog publikovaný minulý rok v časopise Nature. Vychází ze struktury ibogainu. K jeho výhodám kromě nehalucinogenity se počítá absence schopnosti iniciovat srdeční arytmie, které stojí za úmrtími během nekontrolované léčby závislosti na drogách.

 

Stěžejní přednost objevu spočívá v zachování aktivace A2 receptoru. Mohlo by to totiž zvýšit účinnost. Pokusy ve zkumavce ukazují, že blokace A2 receptoru ketanserinem zvrátila nárůst složitosti dendritických trnů stimulovaný pomocí AAH-A-154, což přece jenom naznačuje určitý význam 2A receptoru v potlačení deprese, protože toto posílení neurotrofních drah v nervové soustavě je společným prvkem úplně všech antidepresiv.

 

Závěr

Psychofarmakologie se pomalu ale jistě, výzkumem halucinogenů přibližuje k ovládnutí svatého grálu léčby deprese. Nově může pomýšlet, že se ji podaří řešit neřešitelné, aniž by vystavovala pacienty riziku z nepodařené seance s klasickými halucinogeny. Nové látky pravděpodobně dovolí vyvinout nekonfliktní léky vhodné pro první volbu farmakologické intervence, přičemž žádná druhá volba nebude zapotřebí.

 

Literatura

DOI: 10.1016/j.neuropharm.2018.02.018

DOI: 10.1021/acschemneuro.9b00493

DOI: 10.1016/j.jaclp.2020.12.012

DOI: 10.1073/pnas.2022489118

DOI: 10.1038 / s41586-020-3008-z

DOI: 10.1016/j.cell.2021.03.043

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04558294

Datum: 26.05.2021
Tisk článku

Související články:

Halucinogenní šťáva z ropuch dělá pozoruhodné věci s minimozky     Autor: Stanislav Mihulka (22.10.2017)
Mohou být umělé inteligence depresivní a mít halucinace?     Autor: Stanislav Mihulka (11.04.2018)
Dáte si ranní kávu s mikrodávkou psilocybinu?     Autor: Stanislav Mihulka (03.08.2019)
Houbičky a LSD versus alkohol, kokain,…     Autor: Josef Pazdera (21.01.2020)
Řecké náboženství     Autor: Zdeněk Kratochvíl (25.03.2020)
Pozoruhodné výsledky: Mikrodávky LSD účinně potlačují bolest     Autor: Stanislav Mihulka (30.08.2020)Diskuze:

Jednoduché reakcie na nadpis

Z Z,2021-05-29 15:01:01

Zdá sa, že niektorí diskutujúci článok ani nepotrebujú čítať článok, stačí im si prečítať (nepozorne) nadpis, a ich príspevok je v zmysle podnet -> reakcia:
halucinogeny, psychedelický zážitek, léčba ->
drogy, fet, fetujíci, šílení vědci, ... ->
Hysterická reakcia "na nápravu" skazeného sveta.

Zatiaľ čo článok naopak popisuje snahu o čo najmenšie dávkovanie liečiv, považovaných za "halucinogénne", popis výskumu, či má aj dávkovanie nevyvolávajúce psychedelické stavy liečebné účinky, popis výskumu nových látok, so snáď menšími vedľajšími účinkami. Je tam spomenuté aj zneužitie "halucinogénov" mimo lekárstvo...

Odpovědět


Re: Jednoduché reakcie na nadpis

Josef Skramusky,2021-05-29 22:28:33

Souhlas a podekovani autorovi za clanek. I pro mne je s podivem jake s odpustenim zvratky se obcas objevuji i v diskuzi zde na oslovi. Verim, ze budoucnost bude jako stredovekou a nepochopitelnou hodnotit predevsim war on drugs, jenz ma pro spolecnost mnohem horsi dopady. S autorem bych se neshodl v nahledu na hnuti kolem Learyho, ale rozumim, ze ve spojeni s hysterickou reakci americke administrativy v te dobe to byl pro psychedelicky vyzkum hrebik do rakve. Doufejme, ze se evropa vyda smerem postupne legalizace alespon u latek, jejichz legalizace v mnoha zemich funguje bez větších problémů.

Odpovědět


Re: Re: Jednoduché reakcie na nadpis

Eva M,2021-05-30 07:18:09

Dobrý den, a Vy tedy plédujete za zařazení halucinogenů mezi (experimentální) léky dostupné na předpis a podléhající omezením předpisu (v naší léky nadužívající civilizaci...), nebo prostě jen za "legalizaci", tj. ať si to koupí v krámě/hospodě fet kdo chce jak chce dle své volby?

Jinak si dovoluji znovu připomenout následky "nadšení" v letech 70. - no Vy patrně budete kontrovat že p. Joplin, p. Hendrix a další byly prostě "slabší kusy" - a dodnes v žaláři úpějícího p. Mansona - Vy patrně prohlásíte, že "s jeho skutky drogy neměly nic společného"... nicméně dle aktuálních údajů i ta "osvědčená marihuana" funguje jako spouštěč psychóz - https://blog.aktualne.cz/blogy/martin-jarolimek.php?itemid=8667

Vzhledem k tomu, že dalším spouštěčem je stres - a stresový rok nás nepochybně čeká (nebo snad roky?)....

Odpovědět


Re: Re: Re: Jednoduché reakcie na nadpis

Eva M,2021-05-30 07:33:10

PS Pokud jde o časově blízké zkušenosti, tiskem proběhly informace o přispění drog k neblahým událostem na Blízkém východě (islámský stát, patrně ne pouze)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jednoduché reakcie na nadpis

Pavel Hudecek,2021-05-30 19:26:54

Ano, ve válkou stižených oblastech je snazší drogy ve velkém produkovat, jelikož na boj proti tomu tam nejsou prostředky.

Prakticky všichni bývalí ministři vnitra z jižní Ameriky (pokud přežili) se shodují, že protidrogová represe podporuje mafii a způsobuje její rozšiřování do dalších oblastí.

Prakticky všichni ekonomové, kteří se tomu věnovali, se shodují, že procento narkomanů v populaci je konstantní, zatímco výdaje na boj proti drogám rostou nade všechny meze. Stojí to miliardy dolarů a miliony životů. Co z toho? - Moralisté mají dobý pocit z boje proti zlu.

A na začátku boje proti drogám nebyla starost o zdraví, ale boj o peníze z produkce opia mezi USA a Anglií. Když se nepodařilo vybojovat, přišla snaha o mezinárodní zákaz. No a jak jednou byl, chytli se toho moralisté a už jen přibývaly zakázané položky, i když to (kromě mafiánů) nikomu nepomáhá.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jednoduché reakcie na nadpis

Eva M,2021-05-31 09:15:32

Dobrý den,
"ve válkou stižených oblastech je snazší drogy ve velkém produkovat" je pouze jeden aspekt.


Jinak se nedomnívám, že je šťastné, aby stát bojoval s mafiemi tím, že převezme jejich agendu.
Zdá se, že nyní je tlak na to, aby se stát stal nejen dealerem, ale i pasákem - a čím ještě?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jednoduché reakcie na nadpis

Pavel Hudecek,2021-05-31 14:23:12

No to je typickej moralistickej argumentační faul. Po státu nikdo nechce, aby vyráběl a prodával drogy. Stačilo by, aby v tom nebránil nekriminálním lidem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jednoduché reakcie na nadpis

Eva M,2021-06-01 12:02:10

Pane Hudečku, někdy je poměrně těžké rozpoznat, co se v danou chvíli odehrává.

Tak například definice pojmu "nekriminální".

Teď tu byla například ta pěkná aféra pana Feriho - marně celou dobu čekám, kdo se pozastaví nad tím, že asistentem pana F. (studujícího! poslance!) byl činovník angažovaný v etické komisi právnické fakulty... "kriminální" to jistě nebylo; dopad na případné stížnosti to mít mohlo a nemuselo... takže vlastně na právnické fakultě vše úúúplně v pořádku, že....

...no a takto to máte se vším.
Mám dojem, že jakožto "konzument prostý" v současné době u nás stíhán nejste/nikdo není - Vaším problémem tedy patrně může být "Stačilo by, aby stát nebránil ve výrobě a prodeji drog nekriminálním lidem."
No a už jsme tam.... snaha vydělat a vyšroubovat, reklama ... ;) zajisté úspěšná - bude jistě dosti neutěšené reality, od níž bude potřeba utíkat, depresí .... Občas si přečtěte o "obyčejném" paralenu...

Odpovědět


Re: Re: Re: Jednoduché reakcie na nadpis

Vladimír Zejda,2021-06-01 10:57:57

Dobrý den, Evo, já jsem jen zvědav: jak se vytvořil Váš názor? Po přečtení článku koukám, že možná reagujete na něco jiného než o čem článek je. Tuším, že to se tak stává u témat, ke kterém má člověk nějaký osobní emocionální vztah nebo má téma prostě spojené jako konfliktní s jeho světonázorem. Jak říkám: jen upřímná zvědavost.

Odpovědět


Re: Re: Jednoduché reakcie na nadpis

Martin Redl,2021-05-30 10:07:42

Richard Feynman tomu říkal kargokultická věda, já tomu říkám lidská imbecilita. Schizofrenie i LSD vytváří halucinace, no tak to budeme schizofrenii léčit LSD! To musí jít přeci nějak dohromady! Geniální myšlenka, nobelovka už se třese! Co na tom, že LSD udělá z magora ještě většího magora. Trochu tu molekulu poladíme a už to bude ono!
Mě by zajímalo, čeho tím chtějí dosáhnout? Dnes je k dispozici bohatá a dostatečná škála léků, kterými ovlivníte psychiku jakýmkoli směrem. Můžete utlumit psychózu, snížit úzkosti, zastavit depresi, zvednout náladu, podpořit spánek atd. Ale ty lidi to nevyléčí. My potřebujeme najít funkční příčinu psychických poruch, ne řešit hovadiny s LSD.

Odpovědět


Re: Re: Re: Jednoduché reakcie na nadpis

Z Z,2021-05-31 07:37:29

To, že sa možný účinok LSD na schizofréniu odvodzuje práve z toho, že aj schizofrénia aj LSD vyvoláva halucinácie, ste si úplne vymysleli, nič také v článku nie je, je to tam len ako "zajímavé zjištění". Keď ste teda taký odborník, aké sú teda tie správne lieky na schizofréniu, na "funkčnú príčinu", aby však súčasne nebol liek zaraditeľný do fuj kategórie "drogy"?

Odpovědět

Kapitalizmus

Peter Somatz,2021-05-27 15:23:30

Treba zmenit system. Chcelo by to kapitalizmus s ludskou tvarou. Toto je dzungla, kde zisk je najdolezitejsi a vitaz berie vsetko. Ti co su slabsi, mozu prist o vsetko, len aby stastnejsi mali o jednu jachtu naviac. A este si aj namyslaju, ze za vsetko moze jedine ich sikovnost, praca atd. Omyl. https://www.youtube.com/watch?v=3LopI4YeC4I

Akonahle polavi existencny tlak, znizia sa aj depresie a nebude treba lysohlavky.

Odpovědět


Re: Kapitalizmus

Daniel Suchon,2021-05-28 09:19:33

Kto nie je ochotny nic riskovat, nemoze ani o vsetko prist. Na vine nie je kapitalizmus, ale ludska blbost a zavist. Zlata retiazka je dobra jedine na uchovanie hodnoty, nie na vyjadrenie socialneho statusu. Poznam ludi, ktori robia za minimalnu mzdu ale musia mat iphone, kerky a zlate retaze. Naco im to je? Preco radsej neinvestuju do seba - do rekvalifikacie, aby mohli zarabat inde
a viac? No a ked si niekto "musi" zobrat uver iba preto, ze sused ma nove auto "aj ja musim mat" - to nie je chyba kapitalizmu.

Odpovědět


Re: Re: Kapitalizmus

Peter Somatz,2021-05-28 12:34:48

Typicky slnieckarsky pristup. Asi ste nevidel to video co som linkol. Self-centered bias.
Nehovorim o situacii, ked si problem sposobite sam. Ak v USA dostanete rakovinu, tak ste skoncil. A je uplne jedno ake mate vzdelanie, ako ste do seba investoval, alebo ako ste setril/uchovaval hodnoty. https://9gag.com/gag/aMKVq1x

Odpovědět


Re: Re: Re: Kapitalizmus

Daniel Suchon,2021-05-28 23:42:15

Je chyba usudku povazovat USA za etalon kapitalizmu. To neplati minimalne uz od doby Billa Clintona. Kapitalizmus nutne potrebuje volny trh. Ked ampulka inzulinu stoji v US 120 dolarov a vedla v Kanade ta ista ampulka stoji 6 dolarov, tak trh by mal zabezpecit dovoz inzulinu do US za max 10 dolarov. Ze sa tak nedeje ide na vrub jedine statom podporovanemu monopolu farmafiriem. Ale to je chyba systemu, nie kapitalizmu.

Odpovědět


Re: Re: Kapitalizmus

Jan Novák9,2021-05-28 13:08:27

Komu není shůry dáno v apatyce nekoupí.
Pokud takoví lidé mají iq tykve, žádná investice do rekvalifikace jim nepomůže. Já osobně jsem za kerky rád, pro mě je jednodušší když má někdo vytetovánu blbost na obličeji. Dokonce je vidět kolik :-)
Žijeme v době kdy už inteligence není rozhodující pro přežití a od roku 2000 průměr klesá. Pak platí že nižší IQ znamená v průměru víc dětí. Podívejte se na film Idiokracie :-))

Odpovědět

až kromě

Eva M,2021-05-27 12:21:53

až kromě bezvýchodnosti - což je pocit, který se většinou podílí na depresi - bude ještě depresákům hrabat z fetu... to nevymyslíš.

"Dobrákovi" autorovi lze doporučit ten slavný kriminální případ, kde se dívka zasebevraždila 9 nebo kolika bodnými ranami do srdce - uzavřeno s tím, že fetující necítí bolest a tímpádem při neblahých činech nemá přirozenou zpětnou vazbu.
To by byl teprve rozpad společnosti!

Opravdu nevím, co autora motivuje... :)) tedy pokud to není nějaký podobný případ jako "mladý alternativní psychiatr" v knize Wiesbadenský kongres... :))

Odpovědět


Re: až kromě

Daniel Suchon,2021-05-27 14:00:12

Tak to potom treba zakazat aj morfium. Nech si chudaci trpia v neznesitelnych bolestich, hlavne ze z nich nebudu fetaci...

Odpovědět


Re: Re: až kromě

Eva M,2021-05-27 14:38:12

nepletete si diagnózy, indikace a účinky?

s morfiem opravdu bývaly problémy - stačí si přečíst pár prvorepublikových životopisů.

např. maminka Karla Čapka...

Odpovědět


Re: Re: Re: až kromě

Z Z,2021-05-28 08:03:29

Aha, takže keď maminka Karla Čapka s morfiom "mala problémy", tak treba podávanie morfia úplne zakázať?
A aj všetky ostatné látky, ktoré sú pre vás "fuj"?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: až kromě

Miroslav Pragl,2021-05-28 10:35:42

Jak by rekl Mark Twain "... man can't have a steak just because a baby can't chew it"

MP

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: až kromě

Eva M,2021-05-28 10:55:52

tož se svěřte, co berete a jak dlouho... jako bylo to tu v 60. letech, v 70. se ukázalo,ře to extra nedopadlo (není jediného místa na světě, kde by ta zkušenost s drogami v úhrnu byla dobrá) - a už je to tu zas..... ten Lem byl fakt zdatnější "prorok" než Verne...

nepochybuji, že si svoje vydupete - protože "není zkušenosti kromě zkušenosti"... bohužel, tuto budou muset s vámi sdílet i jiní.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: až kromě

Jan Novák9,2021-05-28 13:14:34

A co teprve nebezpečné chemické látky jako např. H2O!!!
Je dokázáno že téměř každý kdo zemřel požil H2O v době 24 hodin před smrtí!!!!
Naprosto každý kdo požívá H2O zemře. 100% úmrtnost!!!!!
ZAKAŽTE H2O!!!!!!!!!!!!!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: až kromě

Miroslav Pragl,2021-05-31 21:27:33

Zaplat pan Buh jsem se ze vsech vrazednych chorob vykresal.

Ale pokud Vas to potesi, jedna jedina operace me delila od dozivotniho kokainu na predpis (krvacivy nador v nosu). To dozivotni by asi byly mesice nebo max. roky.

MP

Odpovědět


Re: až kromě

Miroslav Pragl,2021-05-27 20:01:03

Halucinogeny se testuji pro leceni obrovskeho mnozstvi nevylecitelnych chorob. Od Alzheimera ci Parkinsona pres migreny az po roztrousenou sklerozu a dalsi autoimunitni onemocneni.

Taky byste zkusili cokoliv.

MP

Odpovědět


Re: Re: až kromě

Eva M,2021-05-28 10:49:42

věta "Taky byste zkusili cokoliv" dost vysvětluje...

tak to už radši ten Priesnitz, móře, a podobně.

Odpovědět


Re: Re: Re: až kromě

Miroslav Pragl,2021-05-31 21:32:23

Evo,
az se ve 20 letech budete pri plnem vedomi kroutit v bolestech bez nadeje na zlepseni a s uvedomenim si bezmocnosti lekaru, verte, ze nakonec podekujete nebesum za (medicinalni) konopi - pokud budete mit to stesti a zabere.

Nesudte, pokud absolutne netusite, ktera bije.

MP

Odpovědět

Naprosto zcestné

Martin Redl,2021-05-27 11:25:49

Je až děsivé sledovat nápady některých rádoby vědců. Na toto bude jednou budoucnost koukat stejně, jako dnes pohlížíme na šílené praktiky středověkého lékařství. Toto se bohužel v ničem neliší od středověké trepanace lebky, která měla vypustit démona z hlavy. Drogy psychické nemoci rozvíjí a akcelerují, nikoli léčí!
Dnes už je díky několika studiím dokázáno, že psychické poruchy korelují s autoimunitními onemocněními. Je velice pravděpodobné, že i samotné psychické poruchy schizofrenie, bipolární porucha i některé druhy depresí jsou autoimunitního původu. Toto je směr, kterým by se měl výzkum ubírat, nikoli obskurní nápady nějakých šílenců.

Odpovědět


Re: Naprosto zcestné

Martin D.,2021-05-27 13:21:57

Myšlenka dne:  Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. (Platón)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz