Jak se postavit k posledním varováním IPCC o hrozbě globálního oteplování?  
V nedávné době vyšla nová šestá zpráva panelu IPCC, která se snaží analyzovat antropogenní dopady emisí CO2 na klima. Je zajímavé podívat se na reálné možnosti reakce na tuto zprávu. Zelené aktivistické organizace na jedné straně hlásají nutnost rychlého omezení emisí, na druhé však nepolevují v boji proti nízkoemisní jaderné energetice.

Poslední zpráva panelu zkoumajícího globální změny IPCC je ještě varovnější, než ty předchozí. Takový výsledek není překvapující, protože emise skleníkových plynů neustále intenzivně pokračuji. Všechny jeho modely předpovídají růst teploty nejméně do poloviny století a nárůst teplot překračující 1,5 až 2,0°C, pokud se emise dramaticky nesníží. Nárůst obsahu skleníkových plynů a jeho antropogenní původ, jsou velmi dobře měřeny a doloženy. Stejně tak je se slušnou přesností studován i nárůst globální teploty a některé její dopady. Podíl antropogenních vlivů na těchto změnách je už stanovován s daleko větší nejistotou. A ještě větší nejistoty mají modelové předpovědi budoucího vývoje klimatu.

Velmi důležitou komponentou zvyšování odolnosti krajiny vůči globálním změnám je hospodaření s vodou. Tůňky v přírodní památce Meandry Lučiny. (Foto Vladimír Wagner).
Velmi důležitou komponentou zvyšování odolnosti krajiny vůči globálním změnám je hospodaření s vodou. Tůňky v přírodní památce Meandry Lučiny. (Foto Vladimír Wagner).

Ať už jsou dominantní zdroje minulých i současných změn klimatu jakékoliv, mají změněné podmínky v různých oblastech různé dopady, a to pozitivní i negativní. V některých oblastech se podmínky k životu a rozvoji přírodních i lidských společenství zlepšují a v jiných zhoršují. Připomeňme, že v průběhu dějin se v řadě lokalit vlivem přírodních i antropogenních vlivů podmínky pro rozvoj a přežití obyvatelstva i dramaticky změnily. I současné globální oteplování povede v některých oblastech ke zhoršení podmínek pro zemědělství a přežití lidských společenství. Některé se dokonce mohou stát neobyvatelnými. Naopak jiné oblasti, které jsou v současné době příliš chladné se mohou postupně stát pro život příznivějšími. Hlavním problémem současných změn může být, že budou pravděpodobně probíhat daleko rychleji, než tomu bylo v dřívějších dobách. To ztíží možnost efektivnější adaptace na ně.

 

I přes zmíněné nejistoty v tom, jaký podíl mají jednotlivé zdroje způsobující změny klimatu a jaký bude jejich vývoj, měla by lidská civilizace reagovat ve třech důležitých směrech. Prvním je efektivní a účelné snižování emisí skleníkových plynů. Druhým je zlepšování schopnosti čelit vlivům vývoje klimatu, ať už jsou jeho důvody jakékoliv. Jde tedy o posilování ochrany životního prostředí, schopnosti živočišných i rostlinných společenstev, krajiny a přírodních celků odolávat klimatickým změnám a extrémům. Stejně tak je třeba zlepšovat schopnosti našich měst i vesnic odolávat extrémním přírodním jevům a likvidovat jejich následky. Je třeba efektivně využívat pozitivní změny přinesené změnami klimatu a účinně čelit těm negativním. Třetím je nutnost intenzivního rozvoje vědeckého poznání a technologií nutných k přesnějšímu poznání reálných zdrojů a průběhu klimatických změn, které umožní dramatické snížení zmíněných nejistot našich předpovědí. Rozvoj vědy a technologií je klíčový i pro efektivní a environmentálně citlivý přechod k nízkoemisním zdrojům. Stejně tak je důležitý pro efektivní ochranu životního prostředí a zvyšování odolnosti a udržitelnost naší civilizace.

 

Přechod k nízkoemisním zdrojům

Jak bylo zmíněno, má přechod k nízkoemisním technologiím smysl. Je však třeba, aby probíhal efektivním způsobem a nevedl k horším  environmentálním dopadům, než by přinesly ušetřené emise skleníkových plynů. Asi nejjednodušší je to v případě elektroenergetiky. Zde existuje několik typů nízkoemisních zdrojů a budoucí výzkum slibuje řadu vylepšení v této oblasti. Ovšem přechod k nízkoemisním zdrojům by měl probíhat racionálním způsobem a na základě vědeckých a technologických faktů.

To znamená, že se musí vytvářet energetický mix odpovídající geografickým a dalším charakteristikám daného regionu. Specifikou elektřiny je jen omezená schopnost akumulace. Do značné míry tak musí být v každém okamžiku vyrovnaná její výroba a spotřeba. Energetický mix tak musí poskytovat nejen potřebnou výrobu za danou dobu, ale také potřebný výkon v každém okamžiku. Vzhledem k tomu, že významná část nízkoemisních zdrojů je závislá na počasí a geografických podmínkách, musí jim daný mix odpovídat a musí být dostatečně rozmanitý. To je důvod, proč se nízkoemisní mix postavený čistě na obnovitelných zdrojích podařilo vybudovat jen ve velice specifických situacích, jako je třeba Norsko nebo Island. Naopak nízkoemisní mix postavený na kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů funguje už řadu let až desetiletí v řadě regionů. Jmenujme například Francii, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko a kanadskou provincii Ontario.

Decentralizované větrné turbíny a farmy by i u nás mohly přispět k přechodu k nízkoemisní elektroenergetice. V popředí osamělá turbína v Jizerských horách, v pozadí nalevo od ní pak skupina turbín v Polsku. (Foto Vladimír Wagner).
Decentralizované větrné turbíny a farmy by i u nás mohly přispět k přechodu k nízkoemisní elektroenergetice. V popředí osamělá turbína v Jizerských horách, v pozadí nalevo od ní pak skupina turbín v Polsku. (Foto Vladimír Wagner).

Německo ještě v sedmdesátých a osmdesátých letech rozvíjelo podobně jako Francie intenzivně jadernou energetiku. Na přelomu století se však rozhodlo pro Energiewende, která znamená rychlý a úplný odchod od využívání tohoto nízkoemisního zdroje. Do značné míry musí být tyto zdroje nahrazovány těmi fosilními. Německo je tak stále velice silně závislé na fosilních zdrojích. Až do nedávna tak budovalo nové uhelné zdroje. S tím nyní sice přestalo, ale uhelné zdroje předpokládá provozovat až do roku 2038, i přes extrémní tlak na ukončení jejich využívání. Odstavované uhelné bloky, a i ty jaderné, jsou zde nahrazovány z velké části zdroji plynovými. Ty sice mají při spalování zhruba poloviční emise oxidu uhličitého oproti uhelným, pokud se však započítají úniky skleníkových plynů během těžby a dopravy zemního plynu, nevychází plyn o moc lépe než uhlí. Je tak otázka, zda je opravdu ekologické nahrazovat nově postavené uhelné bloky, které už uhlíkovou stopu výstavby realizovaly, novými plynovými. U nich se uhlíková stopa nové výstavby realizuje navíc. Srovnání Francie a Německa jasně ukazuje, která cesta k nízkoemisní elektroenergetice je efektivní a úspěšná. Německo má v elektroenergetice násobně vyšší produkci oxidu uhličitého, a k té je ještě nutné připočíst emise skleníkového plynu spojené s těžbou dováženého zemního plynu.

 

Německo tak místo rychlé cesty ke snižování emisí směřuje k náhradě nízkoemisních zdrojů těmi fosilními a velmi dlouhodobému využívání spalování zemního plynu. Odstavování jaderných reaktorů, které ještě desetiletí mohly dodávat nízkoemisní elektřinu a významně snižovat emise oxidu uhličitého, kritizovala nedávno i organizace OSN. Výzva k tomu, aby se takové kroky nedělaly, byla směrována právě k Evropské unii, a to hlavně k Německu a Belgii. Ani tato výzva a důrazný apel klimatického panelu IPCC však nevedly ke změně názoru zelených aktivistů a značné části politiků i veřejnosti Evropské unie. Tlak těchto hnutí způsobil, že za čistý zdroj je považována náhrada uhlí masivním spalováním dřeva dopravované zpoza oceánu, využití jaderných zdrojů ke snižování emisí však zatím nelze z hlediska taxonomie Evropské unie podporovat, právě naopak. Místo racionálního přístupu a hledání efektivních cest k optimálnímu energetickému mixu a snížení emisí převládají v Evropské unii bohužel hnutí a politici, kteří se dominantně opírají o iracionální ideologické pohledy bez znalostí.

 

Situace v Česku

Česká republika má velmi omezené možnosti pro využití obnovitelných zdrojů. Při cestě k nízkoemisnímu mixu se nemůže obejít bez jaderných zdrojů. Už třicet let u nás probíhá střet o jejich využívání. Silně jej ovlivňují protijaderní zelení aktivisté. Jak už bylo zmíněno, paradoxem je, že právě tyto skupiny jsou zároveň hlavními propagátory nutnosti boje proti emisím skleníkových plynů.

V devadesátých letech tito aktivisté v čele se Zelenými, Greenpeace a Hnutím duha intenzivně bojovali za zastavení výstavby jaderné elektrárny Temelín. Jejich argumenty byly úplně stejné, jaké uvádějí proti stavbě jaderných bloků i nyní. Tvrdili, že výstavba je neekonomická, že elektřina z jaderných bloků bude nepotřebná a vytlačí ji levná elektřina z obnovitelných zdrojů. Projekt elektrárny Temelín se jim málem povedlo zastavit úplně. Dokončení alespoň dvou bloků se podařilo obhájit jen s velkým štěstím. Ještě řadu let po jejich spuštění bojovali za jejich odstavení. Stejně tak se velice intenzivně zasazovali o omezení využívání reaktorů v Dukovanech po vzoru Německa jen na dobu třiceti let a jejich odstavení mezi lety 2015 až 2017. Poslední energetická koncepce Greenpeace je pořád postavena na tom, že už by měly být odstaveny.

Argumenty zelených aktivistů využívané proti výstavbě jaderných reaktorů v té době je velmi dobře vidět ve zdůvodněních ceny Ropák, kterou pravidelně tito udělovali těm, kteří se o postavení prvních dvou bloků v Temelíně zasazovali. Už tehdy jsem je rozebíral a předpovídal, že činnost oceněných cenou Ropák bude mít zásadní environmentální přínos. Naopak protijaderné tendence prosazované těmi, kteří jim ji udělili, se ukážou být slepou uličkou.

V současné době jsou Temelín a Dukovany největšími dodavately nízkoemisní elektřiny v Česku. Temelín se stal jasným ekonomickým úspěchem a spolu s Dukovany jsou pilířem stability společnosti ČEZ. Bez těchto elektráren by Česko bylo v přechodu k nízkoemisní energetice téměř v bodu nula.

U zmíněných zelených protijaderných organizací však nedošlo na základě předchozí zkušenosti, kdy se jejich tvrzení ukázala být úplně mylná, k téměř žádné sebereflexi. Organizace Greenpeace sice přestala bojovat proti provozovaným blokům v Temelíně. Netrvá už také na okamžitém odstavení reaktorů v Dukovanech po třiceti letech. I když ve své stávající energetické koncepci pořád s Dukovany nepočítá. Ovšem stále bojuje proti výstavbě nových jaderných zdrojů, přičemž využívá úplně stejné argumenty jako v devadesátých letech proti prvním dvěma blokům v Temelíně. A stejně tak rozdávají cenu Ropák za podporu jaderné energetiky. Dovoluji si vyjádřit názor, že i v tomto případě se stejně dramaticky mýlí. Jejich kampaň se reálně snaží o to, aby uhelné zdroje a v budoucnu odstavené reaktory v Dukovanech byly nahrazený plynovými, a ne nízkoemisními jadernými.

Jak už bylo zmíněno, není přechod od uhlí k plynu z hlediska celkových emisí skleníkových plynů příliš přínosný. Uzavření existujících uhelných bloků a postavení nových plynových, které by je nahradily, navíc přináší náklady i uhlíkovou stopu spojené s jejich vybudováním. Co je však klíčové pro maximální jejich zaměření dominantně na regulaci a zálohování, kterým se sníží na maximum jejich využívání, je zavedení kapacitních plateb. Tento mechanismus je nutný pro využití uhelných i plynových zdrojů ve zmíněné oblasti. Při velkém zvýšení cen emisních povolenek a cen plynu se čas jejich využívání a dosažená marže, a tím i zisk, sníží natolik, že se jejich provoz bez kapacitních plateb nevyplatí.

Jedna z nejkrásnějších částí Šumavy nedaleko Modravy (foto Vladimír Wagner).
Jedna z nejkrásnějších částí Šumavy nedaleko Modravy (foto Vladimír Wagner).

U nás byl, nejen kvůli silnému tlaku na rychlé uzavření uhelných zdrojů a proti každému náznaku podpory fosilních elektráren, velmi silný odpor i proti kapacitním platbám. Jejich zavedení a finanční model si u Evropské komise vyjednalo Německo, ale čeští politici se o to ani nepokusili. To, že při současné vysoké ceně plynu ani velmi vysoká stávající cena emisních povolenek nezajišťuje ekonomické vytlačení uhelných elektráren plynovými, jsem popsal v nedávném článku. Vedou však k poměrně dramatickému růstu cen elektřiny. I přes ně však neumožňují bez kapacitních plateb ekonomickou udržitelnost fosilních zdrojů. Bez kapacitních plateb jen těžko budou provozovány uhelné bloky a těžko se z ekonomických hledisek postaví plynové, které by je ve funkci zálohování a regulace případně nahradily. Je tak velmi důležité podporu pro finanční model kapacitních plateb u nás zajistit, ať už se bude týkat uhelných nebo plynových bloků.

 

Jaké by měly být kroky k reálné cestě k nízkoemisnímu mixu

Podle mého názoru je odstavení uhelných zdrojů za každou cenu bez realizace náhrady jejich výroby i regulační a zálohovací služby velmi nebezpečné. Ekonomická a životní úroveň v naší zemi je velmi silně závislá na průmyslu. Dramatické zvýšení ceny energií a také ohrožení její dostupnosti v některých obdobích může dramaticky ohrozit sociální stabilitu společnosti. Situace je vážná hlavně z toho důvodu, že nedostatek zdrojů v době, kdy nefouká a nesvítí, bude mít dominantní část států Evropské unie a všichni budou v té době předpokládat její import. Týká se to hlavně našich sousedů Německa a Rakouska. Pro Česko je tak kritické zajistit energii v době, kdy u nás i u sousedů nesvítí a nefouká. V případě přebytku větrné nebo solární energie u sousedů nám ji rádi dodají.

Podle mého názoru jsou pro opravdu reálnou cestu k nízkoemisní energetice v Česku, která by byla environmentálně odpovídající reakcí na šestou zprávu IPCC, důležité následující body. V první řadě je třeba navrhnout schéma pro kapacitní platby a vyjednat jejich schválení, ať už je budeme nakonec využívat pro uhelné, plynové nebo jiné zdroje. Je třeba realizovat efektivní modely pro zapojení decentrální regulace a akumulace, a pomoci nich zlepšit flexibilitu sítě.

Je třeba konečně opět rozběhnout výstavbu nízkoemisních zdrojů. Pro Česko je kritické co nejdříve zahájit výstavbu nových jaderných zdrojů. Je dost absurdní, že právě ti, kteří v minulosti hlásali, že máme spoustu času a není třeba s jejich výstavbou spěchat, nyní hlásají, že už je na jejich výstavbu pozdě a nemá cenu se o ni snažit. Stejně tak je nutné environmentálně citlivým způsobem realizovat výstavbu decentrálních obnovitelných zdrojů. V obou případech je nutné najít vhodné finanční modely a ukázat naše schopnosti v těchto oblastech. Podrobněji jsem o tom psal v dřívější době.

Odstavovat uhelné zdroje je pak třeba podle toho, jak se bude postupně dařit nahrazovat jejich výrobu i regulační a zálohovací funkce novými prostředky. Z hlediska přechodu k nízkým emisím CO2 nemá cenu nahrazovat uhelné zdroje za každou cenu novými plynovými.

Česká krajina je moc pěkná, měli bychom si ji chránit. Environmentální kritéria by měla být nadřazena nad zjednodušeným bojem proti emisím uhlíku a za co nejvyšší podíl obnovitelných zdrojů. Jizerská magistrála – část treku okolo Česka. (Foto Vladimír Wagner)
Česká krajina je moc pěkná, měli bychom si ji chránit. Environmentální kritéria by měla být nadřazena nad zjednodušeným bojem proti emisím uhlíku a za co nejvyšší podíl obnovitelných zdrojů. Jizerská magistrála – část treku okolo Česka. (Foto Vladimír Wagner)

 

Závěr

Opravdu nelze předpokládat, že by nám rozvrat energetiky a ekonomické i sociální dopady takového kroku pomohly ve schopnosti čelit klimatickým změnám. Právě naopak, ekonomicky silná a stabilní společnost se silným vědeckým a technologickým potenciálem dokáže daleko lépe čelit různým výzvám. Společnost, která má silné vědecké zázemí, také může daleko lépe racionálně vybrat opravdu efektivní a environmentálně citlivá řešení. Nejen kvůli zprávě IPCC je řešení transformace energetiky pro svět, Evropskou unii i Česko v současné době klíčovou otázkou. Jde o oblast, která zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost a schopnost přežití a vývoje společnosti. Mělo by tak jít i o klíčové téma současných voleb a politické subjekty by měly mít alespoň uvnitř svůj pohled na budoucí energetickou koncepci jasně daný. Tak, aby po případném vítězství ve volbách mohly okamžitě se znalostí problematiky přistoupit k řešení transformace energetiky.

Pokud se však podíváme na programy jednotlivých koalic a stran, tak vidíme, že jsou v oblasti energetiky co nejvíce nekonkrétní. Pravděpodobně proto, aby neztratily hlasy voličů, kteří jsou pro jádro i proti němu. Je z toho jasné, že žádná ze stran tuto problematiku nepovažuje za rozhodující. Velice často je to dáno i tím, že v samotných stranách a koalicích jsou frakce a politici, kteří jsou silně proti jádru. Jiní pak nutnost výstavby nových jaderných zdrojů akceptují, případně i podporují. I dohoda uvnitř stran tak může být složitá.

Pokud se podíváme na koalici Spolu, tak silně proti jádru je Luděk Niedermayer a někteří další politici spojení s TOP09 či KDU-ČSL. Luděk Niedermayer velice intenzivně bojuje proti výstavbě nových jaderných bloků nejen v Česku, ale i v Evropském parlamentu. Pokud se podíváme na Piráty, tak tam je velmi silná protijaderná frakce. Ta má velmi vlivnou pozici v rámci zařazení Pirátů v Evropském parlamentu. Český protijaderný postoj tak má v Evropském parlamentu velmi silnou pozici, a jen velice obtížně se tak na této úrovni obhajují naše projaderné postoje. Piráti mají i silnou projadernou skupinu. I to je důvod, proč má koalice Pirátů a STAN v předvolebním programu o energetice jen velmi obecné fráze. Nedávno tak Ivan Bartoš prohlásil, že energetickou strategii a uplatnění jaderné energetiky budou řešit až po volbách a teprve po realizaci komplexní analýzy výhodnosti jaderné energetiky. Co si pod tím představuje, neupřesnil. I to jasně ukazuje, že koalice Pirátů a STAN nemá postoj k energetické transformaci vyjasněný ani uvnitř vlastního subjektu. Ale podobná je situace i u koalice Spolu. Často jediné, na čem se v ní politici shodnou, jsou ideologická dogmata. Jak negativní vliv to má na realizaci transformace energetiky, jsem už popsal.

Pokud se podívám na to, co se podařilo v energetice dosáhnout současným a předchozím vládám, tak mě opravdu jímá značná skepse k reálné budoucnosti české energetiky. Obávám se, že ani v budoucnu se politické strany nedokáží shodnout na společném postupu a bude přetrvávat politikaření a politický boj. Místo koncepčního postupu se bude čekat, až bude nutné hasit hořící problémy. Společné úsilí, tedy spíše neúsilí, našich politiků v energetice bude stejně úspěšné, jako byl výsledek jejich snah čelit epidemii COVID-19. Byl bych rád, kdybych se mýlil.

Datum: 22.08.2021
Tisk článku


Diskuze:

Ještě by mne zajímalo,

František Kalva,2021-08-24 14:02:47

když má Brusel takovou starost o uhlíkovou stopu, proč netlačí na rejdařské společnosti ke stavbě kontejnerových lodí s jaderným pohonem, tam je ta technologie již dostatečně prověřená. Že by strach z teroristů?

Odpovědět


Re: Ještě by mne zajímalo,

Vojtěch Běhunčík,2021-08-27 14:17:46

Proč zrovna jádro? Máme plachetnice ... osvědčená technologie, jeden z vrcholů lidské techniky a krásně vypadá. A nevěřící propagátory jádra nahnat k veslům.
Ekologové mohou podpořit stavby kontejnerových lodí se svislými rotory - svislými větrnými turbínami, využívajícími Magnusova efektu, viz Rotor ship zde https://en.wikipedia.org/wiki/Rotor_ship
Nákladní loď E-Ship 1 firmy Enercon pluje od roku 2010, viz zde: https://en.wikipedia.org/wiki/E-Ship_1
Pro bezvětří má dva dieselmotory a dva lodní šrouby ...

Odpovědět


Re: Re: Ještě by mne zajímalo,

D. Hruška,2021-08-27 15:22:46

Hmm. Na té wiki píšou: "Rotor sails have been reported to generate 5-20% fuel savings."

Na youtube pak udávají úsporu paliva 10-30%
https://www.youtube.com/watch?v=aQXp75Qt99M

Takže klima to nezachrání, ale z technického hlediska je to rozhodně zajímavé. Nakonec ale stejně záleží, jestli úspora paliva je dostatečná, aby vyvážila vyšší konstrukční složitost. Výroba oceli a strojírenství také nejsou zrovna CO2 neutrální.

Je doufám každému jasné, že když dieselová loď pojede 2x pomaleji, ušetří na dané trase 50% paliva díky menšímu odporu vody při nižší rychlosti. Proč se kontejnerové lodi neplaví úsporným šnečím tempem, je snad také jasné - v nákladu i v lodi samotné je utopený obrovský kapitál. Čím rychlejší plavba, tím rychlejší návratnost kapitálu. A složitější (= dražší) eko-loď také znamená utopený kapitál.

Odpovědět


Re: Re: Re: Ještě by mne zajímalo,

Viktor Šedivý,2021-08-27 15:49:03

I toho se můžeme dočkat, protože s logikou je podstatná část zelených nařízení na štíru.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Ještě by mne zajímalo,

M_. D_.,2021-08-27 16:30:18

Asi již brzy... Maersk má už na rok 2023 objednané kontejnerové lodě (ne moc velké na 2000 kontejnerů), co pojedou na e-metanol. Pak postupně má fasovat v dalších letech už velké obludy (8x 16.000 kontejnerů).
Tak uvidíme, jak se mu to bude rentovat. A e-metanol se má samozřejmě vyrábět ekologicky syntézou z CO2 pomocí vodíku, který se vyrobí z přebytků ve špičkách z větrníků/solárů. Se nám začíná těch zájemců o tu levnou elektriku z přebytků skládat do fronty nějak moc, aby na všechny zbylo. :-(

Odpovědět

Optimismus Angely Merkelové

Vojtěch Běhunčík,2021-08-24 13:27:16

Německá kancléřka ujišťuje v Kyjevě prezidenta Zelenského, že do 25 let nebude z Ruska do Evropy žádný plyn, nebo jen nepatrné množství ...
„Evropa bude muset krůček po krůčku dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality,“ řekla Merkelová na schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským podle agentury TASS.
---
viz
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Rusky-plyn-do-25-let-nepotrebujeme-Merkelova-EU-klima-Zdeseni-To-vas-zasahne-674615
---
"Europe will need to achieve climatic neutrality step by step by 2050," she said. "It means that in 25 year no gas, or very small volumes of gas, will be supplied to Europe from Russia."
https://tass.com/world/1328825
---

Odpovědět


Re: Optimismus Angely Merkelové

František Kalva,2021-08-24 13:59:44

Ještěže je uvedený zdroj : TASS, jinak bych nabyl dojmu, že jí hráblo. Což u politiků je asi normální stav. Přivázat Německo na ruskou plynovou trubku hraničí s měknutím mozku, tuplem když její vzdělání musí naprosto explicitně signalizovat, že plácá nesmysly. Jsem sice jen o půl roku mladší, přesto vím, co značí termín "užitečný idiot" a obávám se, že ze škod, které dokázala spolu se Schroderem napáchat se Evropa jen tak nezmátoří.

Odpovědět

Meniace sa predpovede su prekvapujuce

Radoslav Porizek,2021-08-24 04:12:11

"Poslední zpráva panelu zkoumajícího globální změny IPCC je ještě varovnější, než ty předchozí. Takový výsledek není překvapující, protože emise skleníkových plynů neustále intenzivně pokračuji."
S pokracujucimi intenzivnymi emisiami pocitali aj predchadzajuce spravy IPCC. Z vedeckeho hladiska su meniace sa predpovede, mierne povedane, prekvapujuce.

Poskytuje sprava IPCC nejaky dokaz, ze globalne oteplovanie globalne zhorsi zivotne podmienky? Satelitne snimky nam ukazuju, ze za poslednych 40 rokov mame viacej zelene ako predtym - celkova listova plocha sa zvatsila, ci uz za to moze oteplovanie, CO2, alebo nieco uplne ine: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth

P.S. jadro sa oplati aj bez klima-alarmizmu, pretoze raz nam dojdu fosilne paliva.

Odpovědět


Re: Meniace sa predpovede su prekvapujuce

Jan Pexa,2021-08-24 11:03:30

posledni zprava IPCC je naopak jedna z tech pozitivnejsich, rozhodne krok spravnym smerem.

Stale je ale plna ucelove vybranych informaci, obsahuje hockey stick, atd, tak uz tehle veci je tam podstatne mene (50%) vysoce nepravdepodobnych scenaru a podstatne snizili horni hranici oteplovani.

A co tam rikaji o zhorsujicim extremnim pocasi (i kdyz se extremne snazili neco najit) > tedy u vetsiny zadny dukaz/ nizka konfidence...

Par clanku pro predstavu kvalitni prace IPCC:
https://climateaudit.org/2021/08/11/the-ipcc-ar6-hockeystick/

https://wattsupwiththat.com/2021/08/09/pielke-jr-on-ar6/

Odpovědět


Re: Re: Meniace sa predpovede su prekvapujuce

Jan Novák9,2021-08-24 15:47:37

Dokonce i IPCC si všimla že neposlušné ledovce vzdorují hlasování a odmítly roztát do roku 2020 stejně tak jako Arktida. Od ledovců odstranili cedule "Tento ledovec zmizí do roku 2020" před vánoci 2019 :-))

Už dlouho nebylo slyšet že nějaká expedice zamrzla do ledu tam kde už dávno žádný neměl být.

Odpovědět

Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Luděk Rudý,2021-08-23 13:17:27

Vzhledem k tomu, že pan Wágner dle mého názoru, zcela zbytečně kope do "zelených" nevládek, dovolím si svůj komentář uvést přesvědčením, že cokoli od pana Wágnera čtu, je závěr vždy jádro. A kladu si řečnickou otázku, zda to nemá i jako pozdrav: "Dobrý den, jmenuji se Wágner, jádro je nejlepší." Abych řekl pravdu, nevím... Ale dost vzájemného pošťuchování a nalaďme se na koncepčnější strunu.

Vzhledem ke stavu naší společnosti považuji za menší risk obnovitelné zdroje než jádro. Za hlavní argument považuji skutečnost, že český stát podle mne takového projektu není schopen a pokud bych si měl vybrat, raději bych sázel na to, že pokazí několik projektů obnovitelných zdrojů z mnoha, než jeden jaderný projekt. Podle mne riziko, že tu prostavíme bratru 100 miliard, ale nakonec "to prostě nějak nedopadne" je příliš vysoké. Uznávám, že solární tunel ve mne také nevzbuzuje velkou důvěru, ale i tak je pro mne rozhodnutí jasné. Raději 100 miliard prostavěných v OZE, než v betonu elektrárny, "která nedopadne".

Zároveň jsem přesvědčen, že pan Wágner dlouhodobě zásadně podceňuje potenciál obnovitelných zdrojů v ČR. Podle Akademie věd máme ve větru potenciál pokrýt 28 % naší spotřeby - viz https://faktaoklimatu.cz/infografiky/potencial-vetrne-energie-cr, jen fasády a střechy pokryté FVE mohou pokrýt 27 % spotřeby. (Podle EGÚ) viz https://faktaoklimatu.cz/infografiky/potencial-solarni-energie-cr-strechy. Uznávám, že se to neobejde bez komplikací, ale jak píši v předchozím odstavci, považuji je za méně rizikové, než "ty jaderné komplikace".

Chápu potřebu vykrýt OZE jinými zdroji, plyn považuji za relativně nejméně špatné přechodné řešení. A rovnou si postesknu nad přístupem českých legislativců k rozvoji bateriových úložišť (ačkoli jsem si vědom, že prozatím zásadně nestačí kapacitou), které prakticky zařízli.

S panem Wágnerem jsem tedy principiálně zajedno, v nabízených směrech řešení a přizpůsobení se růstu průměrné globální teploty rovněž - adaptace, vzdělání - technologické řešení bych ale volil jiné.

A nakonec si dovolím ještě jednu výhradu. V úvodu článku pan Wágner píše, že "...podíl antropogenních vlivů na těchto změnách je už stanovován s daleko větší nejistotou...". Jeho závěr - podle mne chybný - dle mého vychází z nepochopení terminologie IPCC, kdy například slovní spojení "very likely" v pojetí IPCC znamená pravděpodobnost 90 - 100 %, "extremely likely" pravděpodobnost 95 - 100 %. Pokud bych měl závěry IPCC shrnout svými slovy - je jisté, že za současný růst průměrné globální teploty může člověk.

Odpovědět


Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Emil Novák,2021-08-23 13:54:01

Tvrzení "Podle Akademie věd máme ve větru potenciál pokrýt 28 % naší spotřeby" je dezinprentací té studie AV. Ve skutečnosti ta studie uvádí, cituji: "Při vůli k využívání větrné energie v České republice je tedy reálným scénářem pokrytí cca 10 – 25 % spotřeby elektřiny energií větru", přičemž horní hranice "předpokládá silnou společenskou a politickou podporu pro využití větrné energie." Žádná silná společenská podpora se ovšem naprosto očekávat nedá, jediné co se dá očekávat, a co se také děje nejen u nás, ale i třeba v daleko více nakloněném Německu, je efekt "not in my backyard", tj. blokování výstavby "za barákem" všemi prostředky.
Pro ilustraci o tom, jak se daří v posledních letech realizovat výstavbu větrných elektráren na souši v sousedním Německu, doporučuji graf na str. 29 této studie: http://aures2project.eu/wp-content/uploads/2020/04/AURES_II_case_study_Germany_v3.pdf

Odpovědět


Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Luděk Rudý,2021-08-23 14:22:16

Uvádím potenciál a schválně odkazuji na celou studii, abyste si vše mohl pročíst. Neříkám, že 28 % je super a půjde to. Dával jsem to tam jako argument, že jsem přesvědčen, že pan Wágner prostě dlouhodobě podceňuje potenciál OZE. Jako dezinterpretaci bych to nechápal.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Emil Novák,2021-08-23 15:27:38

Přesněji řečeno odkazujete na infografiku Fakt o klimatu a ne na studii AV ČR. Kdybyste se podíval do té studie AV ČR (na kterou máte přímo v té infografice odkaz), a ne jen na tu infografiku samotnou, tak tam je výslovně uvedený potenciál 10-25 % při roční spotřebě 70 TWh. Fakta o klimatu z toho vykouzlila 28,1 % při spotřebě 66,9 TWh. Tedy úplně mimo rozmezí ve studii, přičemž je jasné, že k horní hranici intervalu se při postoji obyvatel k větrným elektrárnám potenciál nikdy ani nepřiblíží. Budeme "rádi", pokud se podaří naplnit i jen tu dolní hranici potenciálu. Té se mimochodem nepodařilo ani přiblížit např. v sousedním Bavorsku.

Odpovědět


Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Petr Chmelík,2021-08-23 13:57:19

Když pomineme diletanství v odboru výstavby, nulovou odpovědnost a celkový přístup k problematice, tak samozřejmě sdílím Vaše obavy. Tyto věci rozhodují a kontrolují lidé, kterým bych se bál svěrit i obsluhu dvoucestného ventilu. V zásadě nemám nic proti obnovitelným zdrojům, ale pořád mi přijde praktičtější vše investovat do jedné "budovy", než do celé republiky. S tou IPCC...no jejich závěr snad ani nejde zpochybnit, člověk samozřejmě má vliv na ekosystém planety. To má i mravenec nebo veverka. Stačí se kolem sebe rozhlédnout. Jen si myslím, že zrovna ty emise budou jen dílčí část problému. Jak asi můžeme zajistit konstantní podmínky v nekonstantním prostředí. Sto let tu odvodňujeme krajinu a divíme se, že je sucho. Odkanalizovaly jsme města, dešťovou vodu odvádíme pryč, narovnali jsme meandry, vydláždili koryta, vykáceli původní lesy a na jejich místo jsem zasadili stromy co tam ani nepatří, sloučili obrovské zemědělské plochy, všude jsme vyblili asfalt, beton a ocel a to vše pro naše pohodlí. Pokud jsme naši činností vyvedli ekosystém planety z rovnováhy tak nějaké biliony v redukcích emisí nás ve výsledku stejně nespasí, pokud nechceme všechno zbourat a vrátit se do jeskyní. Tohle je zacyklený problém, který se jen akumuluje...pokud teda mají IPCC pravdu. Už teď je jasné že Kyotský protokol ani nestačí, tím bychom získali akorát tak pozdržení teploty do roku 2100 o pár let. Nezbývá doufat, že na skutečném řešení někdo pracuje, zatímco tady naháníme minutky.

Odpovědět


Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Viktor Šedivý,2021-08-23 13:59:09

Zcela zřejmě patříte mezi ty, co nechápou rozdíl mezi kWh a pytlem brambor.
Je totiž úplně jedno, kolik máte slunečního svitu v červnu a větru v listopadu, pokud potřebujete pokrýt lednovou spotřebu.

A co se týče ceny - jaderná elektrárna působí jako něco investičně náročného, ale po přepočtu na vyrobenou MWh se pohled mění. Pokud k "OZE" připočtete cenu nějakého úložiště, abyste získal řešení blížící se svou funkčností aspoň maličko JE , potom vám jaderný zdroj vyjde jako směšně levný. A to je otázkou, zda vůbec je na planetě dost surovin na taková kvanta "akumulátorů".

Odpovědět


Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Luděk Rudý,2021-08-23 14:37:35

A vy jistě Viktore patříte k technokratickým ignorantům, co nechápou rozdíl mezi etikou a právem, ke kW onanisticky vzhlížejí jak k modle a za vrchol lidskosti považují svou schopnost výpočtu kW podle nějakého vzorečku, který ani sami nevymysleli. A navíc, ani neumí vzít škrabku do ruky a ostrouhat pytel brambor.
Tak, co se týče urážek jsme si "fifty fifty". Případně napište, můžeme se urážet v nějakém samostatném vlákně ;-)

Chápu váš argument "zda tu bude dostatek surovin", také jej do určité míry sdílím, ale vzhledem k tomu, že velká část (+95 %) například FVE lze recyklovat, nepovažuji to za tak zásadní problém. U baterek je situace samozřejmě jiná, ale věřím, že to půjde technologicky zvládnout.

A chápu i váš argument, že cena za kWh je při propočtu na délku výroby u jaderky relativně nízká. Jsem si toho vědom, ale považuji OZE stále za lepší řešení - když se JE nedostaví, váš závěr neplatí. A zároveň si myslím, že cena OZE bude dále klesat. Na rozdíl od jádra.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

D. Hruška,2021-08-23 14:53:45

Dobrý den pane Rudý, myslím, že pan Šedivý použil pytel brambor jako zástupný příklad něčeho, co lze na podzim uskladnit do sklepa a v průběhu zimy spotřebovávat. Jestli poukázání na neskladovatelnost elektrické energie chápete jako osobní urážku, aniž byste chápal technickou podstatu problému, zřejmě nebudete úplně kompetentní osobou pro diskusi o energetice. Jistě budete příjemný a kamarádský člověk, jen Vaše parketa leží někde jinde.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Luděk Rudý,2021-08-23 15:08:18

Pokud to myslel pan Viktor tak jak píšete, mohl by to zaprvé potvrdit a posléze se věnovat zlepšení svých argumentů, přesněji části "jinotaje, které ostatní nemusí chápat". Protože to byl prostě až příliš velký jinotaj, který jsem opravdu pochopil jako urážku a podle toho i odpovídal.

Jsem si vědom svých limitů a děkuji vám za zpětnou vazbu. A děkuji za starost o mé znalosti, mohu vás uklidnit, možnosti skladování energie znám a jsem si vědom jejích limitů.
A nakonec, vzhledem k tomu, že jsme na Oslu, kam si může psát "kdo chce co chce" bych vás rád ubezpečil, že budu zaprvé pokračovat a zadruhé na váš závěr, že mé kvality jsou jinde, nebudu brát ohled.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Viktor Šedivý,2021-08-23 15:25:05

Příliš velký jinotaj?
Aha :-/
- - -
Pokud jste si vědom limitů akumulace, pak by Vám mělo být jasné, že naše dnešní možnosti (možnosti, nikoli aktuální technický stav) jsou o několik řádů pod tím, co je nutné pro fungování energetiky.
Proto také informace, že energie větru / slunce je schopna pokrýt xy% naší energetické spotřeby je dobrá akorát jako oblíbený argument zelených aktivistů, ve skutečnosti to číslo nevypovídá takřka nic o tom, do jaké míry jsou OZE využitelné v energetice. Prostě proto, že si to letní slunce fakt na zimu nenapytlujeme.
Nepochopil jste ani obavu o dostatek surovin - pokud jsem napsal "akumulátory", měl jsem tím na mysli akumulátory, nikoli FVE . A je fakt, že kdybychom chtěli zálohovat celou na OZE fungující energetiku pomocí akumulátorů, nejspíš by na to známé zdroje surovin nestačily, ani kdybychom je vybrali do dna.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

M_. D_.,2021-08-24 13:25:55

A z čeho se dá usuzovat, že bude elektrika k strkání do těch bateriových úložišť? Už jsem to zmínil v diskuzi u jiného článku, tak ono je také možné, že když aktuální výkupní cena za elektriku ze soláru/větrníku bude nezajimavá, tak spíše se možná budou snažit rozkládat vodu a vodík pumpovat do plynové soustavy.
Bavil jsem se o tom s lidma z ed.g a příští rok mají začít i pokusy v Česku. Jen nevím kde, protože kde má ed.g plyn, tak si žádný větší seskupení větrníků nevybavuji. Má to jít do středotlakového rozvodu k přímé spotřebě koncovými zákazníky (ne do plynových úložišť) s tím, že se počítá s max přimícháním 19% z těchto lokálních zdrojů (tím je myšlena celková hranice, včetně produkce bioplynek a dalších podobných místních "ekologických" zdrojů plynu) v rámci boje za snížení závislosti na dovozu. Takže k farmě větrníků/solárů půjde ne jen drát pro elektriku, ale i trubka plynovodu a farma dle aktuální ceny budu prokudovat to, co ji víc vydělá...
Jaká je možná výsledná ekonomická stránka věci, to netuším, ale asi v případě přebytků elektriky to bude lepší, než prodávat elektriku skoro záporně. Určitě to má smysl jen pro větší instalace, ale tím pádem z větších instalací nemusí být dost elektriky k dobíjení bateriových skladů a ty malé to pak asi stejně nevytrhnou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Viktor Šedivý,2021-08-24 15:45:01

Vaším návrhem řešíte jen ten menší problém - kam nastrkat elektřinu v době závratných přebytků. (Ekonomicky to žádná sláva není, ale což.)

Bohužel tím vůbec neřešíte druhý, mnohem větší problém - odkud brát elektřinu ve chvíli, kdy slavné OZE nevyrobí ani fň.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

M_. D_.,2021-08-24 16:05:27

Tím upozorňuji, že pokud to takto pojede, tak nemusíme řešit otázky velkých elektrických baterií a kde na ně vzít suroviny, protože je nebude z čeho nabíjet, pokud se solárům/větrníkům vyplatí spíše to pumpovat do plynu. :-)
Tím přímým fufrováním do distrinučního plynovodu řeší si problém, že se nemusí trápit se skladováním u sebe (a pro změnu plynaři musí řešit, co jim bude vodík a další dělat s trubkama, ale na tom středotlaku by to nemělo být moc fatální).

Otázka, kde brát elektřinu, když nefouká/nesvítí, tak ta samozřejmě zůstává. :-( (A buďmě realisti, skončí to u paroplynu za nechutnou cenu, dostavení dalších jaderných bloků už je spíše v rovině čisté víry)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Jan Novák9,2021-08-23 17:11:58

Já bych místo pojmu "příliš veliký jinotaj" zvolil jeho obrácenou hodnotu "příliš nízká inteligence".

Klidně si řešení energetiky s OZE můžete vyzkoušet. Nechejte si odpojit vodovod a místo toho si nechejte dovézt velkou cisternu vody každý měsíc od května do září, ale jenom 3 kanystry od října do dubna, a v prosinci a lednu jen jeden. Jistě budete s takovou dodávkou vody spokojen.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Viktor Šedivý,2021-08-23 15:40:23

Pokud potřebujete pokrýt energetickou spotřebu, musíte přesně v tu chvíli vyrábět příslušné kW. A výroba i spotřeba se řídí právě těmi hloupými vzorečky, etiku ani právo k tomu nepotřebujete.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Florian Stanislav,2021-08-23 22:23:56

Pane Lukáši Rudý,
vybavil se mi Erik Rudý, první zelený aktivista, který Grósko nazval Zelená země, aby přilákal osadníky.
Váš odkaz
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/potencial-vetrne-energie-cr
uvádí potenciál jižní Moravy 1000 MW větrné energie.
Hned první řádka článku je, že v roce 2019 vyrobily větrné elektrárny 1% ( 0,7 TWh) výroby elektřiny ČR. Vítr fouká v dobách technické civilizace hodně desítek let a potenciál větru je stále nevyužit. Jaký myslíte, že je potenciál jaderné energie? Francie má několik desetiletí 60 % a víc procent elektřiny z JE a je na tom dobře. Na Slovensku se JE stavět dají, u nás je to ekologický zelený problém. JE patří k provozně nejlacinějším a ekologicky nejšetrnějším z hlediska zabraného místa. Ekvivalent VTE potřebuje víc betonu jak JE.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_v%C4%9Btrn%C3%BDch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesku
má 7 turbín větrných na jižní Moravě ( výkon celkem asi 8 MW) a má to být nejvíce perspektivní oblast s potenciálem 1000 MW. Takže ještě asi 625 průměrných turbín , zaberou oplocenou plochu asi 150 ha.
Prostě kam jinam větrnou elektrárnu, než na obilné pole a louky. Už tam máme fotovoltaiku.
ČR máme 2019 celkem 202 větrných turbín nad 100kW, celkový výkon 340 MW, tedy 1,6 MW na 1 turbínu jde asi zhruba o průměr 50 m. je tedy třeba oplotit asi 50x50 m pole, uprostřed špalík mnoha m3 betonu jako základ. Dále se zničí dalších několik set metrů pole jako příjezdová zpevněná komunikaci a vykopat několik set metrů příkopu pro položení kabelu.( Dánsko nemá rozvody na stožárech.)
Byl jsem na ekologické exkurzi v Rakousku, ukazovali jak řídí (?, spíš monitorovali zisk) odtud větrnou elektrárnu u nás v Krušných horách. Prostě podat se dá i vítr na kopcích.
Exkurze byla i v továrničce na rotory VTE, dělají se z matriálu jako sjezdové lyže, to recyklovat půjde těžko. Také ukazovali vesnici skoro soběstačnou z energie biomasy. Kupují ji u nás. Prostě takové ekologické kolečko posvěcené dotacemi EU.

Odpovědět


Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Pavel Piskač,2021-08-23 20:23:43

Problém těchto diskusí je v tom, že (hodně zjednodušeně) na jedné straně jsou ti co rozumí fyzice, chemii a matematice a na druhé ti ostatní co např. vystudovali biologii nebo humanitní vědy.

Odpovědět


Re: Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Viktor Šedivý,2021-08-23 20:26:55

Spíš bych řekl, že je to rozum kontra víra.

Odpovědět


Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Vladimír Wagner,2021-08-23 22:56:31

Pane Rudý, že jsou Vaše odhady potenciálu větrných zdrojů mimo, už psal podrobně Emil Novák. S autory Vámi odkazované studie AV ČR se znám. A také postupně sleduji, jak se jejich předpovědi vyvíjejí. Problém je, že jakékoliv realistické předpovědi musí počítat i s tím, jak budou výstavbu posuzovat lidé. Jak už psal Emil Novák, nedařilo se u nás stavět ani minimum větrníků a těžko se nějak situace dramaticky změní. Je to vidět i na příkladu Bavorska, kde se sice větrníků postavilo více než u nás, ale už jak zmiňoval Emil, stejně se nepodařilo naplnit ani ten pesimistický scénář z AV ČR.
Pokud se podíváte na fotovoltaiku, tak v principu sice opravdu mohou pokryté fasády a střechy umožnit celkovou výrobu odpovídající 27 % celkové potřebě za rok. Problém ovšem je, že v létě pak budou obrovské přebytky a v zimě bude elektřina chybět. Pokud nebude akumulace, tak v létě bude potřeba velkou část elektřiny z FV mařit (nevyrábět) a těch 27 % tak zase nedostanete. Pokud se nainstaluje výkon takový, že v létě bude v ideálních podmínkách pokrývat celkový potřebný výkon, tak pokryjete něco přes 10 % celkové roční potřeby. To je i procento, které fotovoltaika pokrývá v současném Německu.
i z toho je vidět, že u nás budou obnovitelné zdroje jen doplňkové. Když dodají celkově okolo třetiny spotřeby elektřiny, tak to bude velký úspěch.

Odpovědět


Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

,2021-08-23 22:56:31

Odpovědět


Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

František Kalva,2021-08-24 13:42:45

Milý Rudý Luďku, co vám brání prokázat pravdivost svých tezí a zároveň víru ve správnost vašich představ? Odstěhujte se někam na samotu, odstřihněte od sítě a spolehněte se na OZE. Někdy na jaře se pak pokusíme zhodnotit úspěšnost vašeho pokusu, pokud ho přežijete. Ono plácat takovéhle nesmysly v létě, když nepotřebujete svítit cca 10 hodin v kuse a topit 24 hodin denně je mírně řečeno zavádějící.

Odpovědět


Re: Pokud bych si mohl vybrat, raději bych vsadil na OZE

Richard Vacek,2021-08-24 15:35:13

Autor článku ale nemůže za to, že jádro je z mnoha stran tím nejlepším zdrojem elektřiny (a tepla). Charakteristika:
nejvyšší stabilita (jádro vám nezamrzne ve vagónech jako uhlí, ani vám nikdo nezavře trubku jako u plynu)
nejvyšší produktivita (množství kWh/pracovníka v jaderném průmyslu - včetně těžby a přípravy paliva) - 30x vyšší než u fotovoltaiky
snad nejméně přímých i nepřímých obětí (# mrtvých/ MWh)
snad nejmenší nároky na plochu (m2/kWh)
A toho CO2 vypouští také snad nejméně.
Porovnejte si to s alternativami

Odpovědět

řešení

Lukáš Kříž,2021-08-23 12:17:43

Nebojím se, že by další doba ledová všechny tyto problémy lidstva s globálním oteplováním neodstranila s hravostí leoparda. Jako v případě vyspělé lidské civilizace co tu případné byla před tou poslední a tou předposlední atd.

Odpovědět


Re: řešení

Viktor Šedivý,2021-08-23 12:57:03

Myslíte, že když se k úpatí Krkonoš přiblížil skandinávský ledovec, drtil před sebou poslední zbytky vyspělé civilizace?

Odpovědět


Re: Re: řešení

I M,2021-08-24 23:32:15

Třeba jo, záleží co člověk chápe slovy "vyspělá civilizace" :). A teď kapku vážněji, co když to tady naopak fakt všechno zamrzne? Náš interglaciál už má asi nejlepší roky za sebou...

Odpovědět


Re: Re: Re: řešení

Viktor Šedivý,2021-08-24 23:40:57

Tak vychcípáme, protože vykastrovaná energetika neumožní snesitelný život ve změněných podmínkách.

Odpovědět

Petr Chmelík,2021-08-23 11:19:49

Já bych to tak černě s boudoucností neviděl. Lidská rasa je civilizace postavena na zemědělství a to s globálními změny klimatu díky rozšiřování boreálních oblastí jen stoupat v produktivitě. Problém vidím v četnosti extrémních jevů. Dokud nepostoupíme raketově v geoinženýringu tak nám nahánění emisí do roku 2100 přinese navíc co? Pár let? Pár měsíců? Jaké lidské emise jsou ještě v pořádku a jaké už ne? Jaké klima je ještě v pořádku a jaká změna už je špatná? O tom bude kdo rozhodovat? Mě přijdou finance vynaložené na boj s klimatickými změnami jak zkoušet zastavit vlak vzduchovkou.

Odpovědět


Re:

Viktor Šedivý,2021-08-23 12:31:32

Nejsem si jist, zda pro nás má být důležitější obecná budoucnost zemědělských společenství na planetě než osudy společnosti v Evropě.

Odpovědět


Re: Re:

Petr Chmelík,2021-08-23 13:59:21

Tak to je spíše filozofická otázka, jestli je efektivnější přemýšlet jako Evropan, nebo jako pozemšťan.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Viktor Šedivý,2021-08-23 15:43:01

Pud sebezáchovy by nám měl velet upřednostňovat zcela zásadně středoevropské problémy před těmi tichomořskými.

Odpovědět

CO2

Ivan Polák,2021-08-23 10:08:20

Posedlost bojem proti jediné složce celého problému mi připomíná známý výrok, že na každý komplexní problém existuje jednoduché, dobře srozumitelné, špatné řešení.

Jinak díky za odkaz na plitické pozadí - normální by bylo, se před volbami, mimo jiné, rozhodovat podle přístupu té které strany k jaderné energetice. To dnes v podstatě nejde.

Jo, skutečné řešení (velké části) problému: zastavit exponenciální růst populace druhu "homo sapiens(?)".

Odpovědět


Re: CO2

D. Hruška,2021-08-23 10:41:06

Na Váš poslední odstavec je odpovědí Váš první odstavec :-) Zastavit růst populace je zhruba stejně "snadno" realizovatelné jako přechod na OZE v Evropě.

Řešením je snažit se přizpůsobit a žít v nových podmínkách.

Odpovědět


Re: Re: CO2

Jan Novák9,2021-08-23 16:39:22

Zastavení růstu populace problém řeší, přechod na OZE v Evropě neřeší naprosto nic (tedy pokud nepovažujete za problém světově nadprůměrnou životní úroveň).
Vzhledem k imigrační politice, Green Deal a Great Reset se zdá že demokratická společnost a nadprůměrná životní úroveň je přesně ten problém který chce EU vyřešit.

Odpovědět


Re: Re: Re: CO2

D. Hruška,2021-08-23 17:32:01

Čím vyšší životní úroveň, tím nižší porodnost. To je trend, který funguje snad u všech etnik, na které si jen vzpomenu. Dokonce i u parazitujících cikánů (poctivým Romům se omlouvám). Abyste zastavil exponenciální růst populace na Zemi, musel byste zvolit jednu ze tří možností:

1. Nastolit globální diktaturu a násilně sterilizovat populaci chudých zemí.
2. Použít technické prostředky k masovému vyvražďování (např. vypouštět hejna dronů - terminátorů).
3. Zvýšit životní úroveň chudých zemí natolik, aby se v nich lidi přestali množit sami.

První dvě možnosti jsou neprůchodné eticky a politicky, na třetí možnost nejspíš není na Zemi ani dostatek zdrojů. Takže zastavení růstu populace by sice ekologické problémy řešilo, ale jak růst populace zastavit, na to, předpokládám, sám nemáte realistickou odpověď.

Svět je v patové situaci. V historii se to vždy vyřešilo válkou, ale v éře jaderných zbraní je takové řešení poněkud problém. A decimací evropské kultury se toho moc nevyřeší, spíš naopak.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: CO2

Jan Novák9,2021-08-23 22:08:39

4. řešení:
1. Pojmenovat problém. Bez toho není žádné řešení možné
2. Podporovat jen země které problém aktivně řeší, jinak jde podpora na zvýšení populace a zhoršuje situaci.
3. Bojkotovat země které problém neřeší hospodářsky, technicky a imigračně. Pokud chtějí populačně explodovat ať se s tím vyrovnají sami a nehážou to na zbytek světa. V primitivní společnosti hrozí přelidnění jen když západní medicína placená západní pomocí snižuje úmrtnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: CO2

D. Hruška,2021-08-23 23:03:33

Pojmenovat problém je dobrý základ, tím zbytkem už si nejsem jistý. Třeba taková Indie je suverenní mocnost, která se bez podpory z venčí celkem obejde. A na to, abyste narušil rovnováhu mezi porodností a úmrtností nepotřebujete žádnou drahou medicínu. Stačí pár levných generik a trochu desinfekce. Pokud nejde o nějaké "poloopice z pralesa", ale třeba o Indy, Pákistánce nebo Indonésany, zvládnou si takovou zdravotní péči poskytnout i sami.
Navíc rovnováhu porodnosti a úmrtnosti nenarušuje jen medicína, ale moderní vynálezy obecně. Kde dřív zemědělci museli rýt v zemi klackem, si dnes můžou za rozumné peníze pořídit pluh a další nástroje. Základní ošacení a textilie jsou na trhu řádově levnější než před sto lety. Na základní přístřešek před deštěm stačí PE plachta za pár dolarů. Atd...

Odpovědět


Re: Re: CO2

Petr A,2021-08-24 15:52:02

Jak se chcete naučit žít v "nové podmince" která se Vám podsouvá pod nohama. To je nemožné. To je asi tak jako když nemůžete zabrzdit místo toho radši zkusit přidat plyn a snažit se přizpůsobit neustále vyšší rychlosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: CO2

D. Hruška,2021-08-24 18:32:59

Teď nevím, co přesně myslíte tou novou podmínkou. Myslíte globální oteplení? Asi jste hodně ovlivněný tím, jak se na Vás z médií valí ze všech stran titulky o katastrofických scénářích. Když se svět oteplí o 1,5°C, budou teplejší zimy a v létě se bude víc používat klimatizace. Zároveň se budeme muset naučit lépe hospodařit s vodou. V přírodě se postupně prosadí teplomilnější druhy. To není žádný konec světa.

Hlavně je potřeba pochopit, že k oteplení dojde, ač se Evropa třeba postaví na hlavu. Když se ale hospodářsky zdecimujeme neúčinnými opatřeními, ztratíme schopnost se s novými podmínkami snadno vypořádat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: CO2

Viktor Šedivý,2021-08-24 18:47:04

Ano, když se nám podaří dosáhnout toho, že nevyprodukujeme ani ocel, ani cement, na případný vzestup mořské hladiny to nebude mít zhola žádný vliv. Ale zajistíme si tím, že pokud opravdu ke vzestupu dojde, nebudeme mít z čeho postavit hráze.
A jestli dojde nějaké masivní vulkanické erupci, která na čas "zastíní slunce", budeme dost zle mrznout, protože energetika založená na slavných OZE nedodá takřka nic třeba i pár měsíců.

Odpovědět

Budoucnost Evropy bez energie

Dominik Březina,2021-08-23 09:13:39

Může ospravedlnit snahy zelených aktivistů zlikvidovat energetiku předpoklad, že existuje nějaká alternativa, o které zatím nevíme? Dosud neobjevená alternativa spočívající v získávání energie z neznámého čistého zdroje? (něco jako návrat Krista v technickém pojetí) Anebo víra v technické zvládnutí sci-fi technologií? Věří zelení, že se povede do roku 2030 získávat energii ve velkém z jaderné fúze? Nebo chtějí budovat SPS ve vesmíru a přenášet dolů energii mikrovlnným zářením? Nerozumím tomu, nechápu to. Ale třeba se jen pokouším dívat na věc ze špatného úhlu? Co když jim nejde o to zajistit dostatek elektřiny, ale razantně snížit spotřebu? Přijdou blackouty a začne ekoteror. Energie na příděl, zákazy prodeje spotřebičů s příkonem nad 1kW, apod. ... Čína se zatím připraví na změny a potom bez boje ovládne Evropu, protože ta se dobrovolně vrátí do středověku.

Odpovědět


Re: Budoucnost Evropy bez energie

D. Hruška,2021-08-23 09:53:10

Obnovitelných zdrojů elektřiny je v Evropě dostatek, problém je její rozložení během roku. Pokud mi je známo, tak ekologisti předpokládají především masivní rozvoj úložišť a transkontinentálních elektrických vedení, která by byla schopna dopravit elektřinu třeba ze Španělska do střední Evropy. Obvykle ale vytrhávají jednotlivé technické problémy z fyzické, politické a ekonomické reality. Jednotlivá dílčí řešení by byla realizovatelná, ale neexistuje dostatek průmyslových a ekonomických zdrojů, ani politická schopnost, jak z těch dílčích řešení poskládat funkční celek.

Jinými slovy si neuvědomují, že postavit úložiště o celkové kapacitě stovek GWh a k tomu dálková vedení o kapacitě desítek GW během následujících dekád je mimo možnosti evropské civilizace.

Odpovědět


Re: Re: Budoucnost Evropy bez energie

Viktor Šedivý,2021-08-23 09:58:52

V zásadě ano - jen nevím, k čemu by bylo úložiště o kapacitě směšných stovek GWh. Reálná potřeba akumulace (nikoli jen vyrovnávání odběrových špiček a denních výkyvů) je totiž i při rezignaci na bezpečnost minimálně o řád výš.

Odpovědět


Re: Re: Re: Budoucnost Evropy bez energie

D. Hruška,2021-08-23 13:07:08

Myslím, že kovaným ekologistům by nevadily zimní energetické lockdowny, během nichž by se uzavřel průmysl, nesmělo by se jezdit elektroauty a fungovala by jen základní infrastruktura. Akorát to neřeknou narovinu. A zároveň nechápou, že kvůli masivním ekonomickým škodám by brzy nemusely být prostředky ani na ty eko-vymoženosti (soláry, baterky...).

Odpovědět


Re: Budoucnost Evropy bez energie

Viktor Šedivý,2021-08-23 10:06:49

Zkuste pochopit, co vedlo Pol Pota k tomu, aby vyhnal všechny živořit s motykami na venkově.
Až pochopíte Rudé Khmery, budete mít šanci pochopit Zelené Khmery.

Když je ideologie dost silná :-/

Odpovědět

Přístup zelených MAŠÍBLů

František Kalva,2021-08-23 07:53:13

k produkci elektřiny a CO2 mu připomíná snahy onoho sedláčka, co odnaučoval krávu žrát: v pondělí jí nedal, v úterý jí nedal, ve středu jí nedal, ani ve čtvrtek a když už to uměla, tak mu v pátek chcípla. Já jen doufám, že se nutný masívní blackout naší kotlině aspoň částečně vyhne. Ona víra sice hory přenáší, ale přírodními zákony nehne a zkusit svítit, vařit, topit i jezdit v naší zimě na OZE prostě nejde. Jenže to těm věrozvěstům asi nedojde dřív, než jim omrznou prstíky a nebudou moci klofat do mobilů.

Odpovědět


Re: Přístup zelených MAŠÍBLů

Pavol Hudák,2021-08-23 08:53:59

V skutocnosti je ta trava jedovata a bud obmedzime jej prijem tak aby pecen stihala detoxikovat, alebo zomrieme na chronicku otravu jedovatou travou. Ty si chybnes myslis ze spravna volba je B, ja si spravne myslim ze spravna volba je A.

Odpovědět


Re: Re: Přístup zelených MAŠÍBLů

Jan Novák9,2021-08-23 17:00:15

V klidu omezte její příjem jak chcete, třeba na nulu. V tom není žádný problém. Problém je v tom pokrytecky k tomu nutit ostatní a chtít po nich aby to omezení zaplatili když oni s tím nemají žádný problém.

Odpovědět


Re: Přístup zelených MAŠÍBLů

Viktor Šedivý,2021-08-23 09:52:01

Nevím, ale mám obavu, že malý průšvih by nebyl dostatečným varováním.
Doufám tedy v to, že co nejdříve přijde skutečně masivní výpadek, který se dlouho nebude dařit odstranit, bude mít mnoho obětí a hmotné škody budou závratné.

Přijde vám to přehnané? Ne, není. Protože pokud přijde podobné tvrdé varování ještě v době, kdy bude existovat cesta zpět, zažijeme ho (pokud ještě zbývá v tomhle prostoru zdravý rozum) jen jednou. Za pár let může být pozdě a budeme odsouzeni zažívat podobnou katastrofu každoročně.

Odpovědět


Re: Re: Přístup zelených MAŠÍBLů

František Kalva,2021-08-24 13:34:23

Obávám se, že máte naprosto pravdu. Poměrně velké varování se Německu dostalo již v lednu 2017 a evidentně bez ohlasů. Akorát se o tom nesmělo moc psát. Bohužel zelení věrozvěsti se stále zaštiťují instalovaným výkonem OZE aniž dokáží vzít v úvahu, že se jedná o ideální stav a matička příroda si furt dělá co chce, viz výše jistý Luděk Rudý.

Odpovědět

Tak ať staví

Petr A,2021-08-23 00:14:12

Říkáte tu pořád jak je to ekonomické. Tak ať si ji ČEZ postaví. Nikdo mu nebrání...

Odpovědět


Re: Tak ať staví

D. Hruška,2021-08-23 00:46:05

ČEZ nedrží stovky miliard Kč v hotovosti, na jadernou elektrárnu by si musel půjčit. Jaderná elektrárna je projekt s dlouhodobou návratností a splácel by se třeba 20 let od dokončení (od započetí stavby ještě déle). U takhle dlouhodobého úvěru má výše úroků obrovský vliv na celkovou ekonomii projektu. A státní záruka má zase obrovský vliv na výši úroků.

Taky by se mohlo stát, že ČEZ začne stavět, půjčí si 300 miliard a za 10 let nějaká zelená vláda zakáže v ČR provozovat jaderné elektrárny. Pro banku je to riziko, které vyváží vyšším úrokem. Pokud si například ČEZ půjčí 300mld se 4% úrokem a bude splácet 20mld ročně, pak celkově zaplatí o 100mld víc, než kdyby úrok byl 2%. Pokud by začal splácet až po dokončení stavby, byl by rozdíl ještě větší.

Srozumitelné?

Odpovědět


Re: Re: Tak ať staví

D. Hruška,2021-08-23 00:58:56

Ještě jedna důležitá věc. Pokud ČEZ bude mít chytře nastavené smlouvy o dodávkách elektřiny, neprodělá při žádném energetickém scénáři. Ani když budou pravidelné dlouhodobé blackouty. Kdo utrpí škodu, jsou odběratelé - tedy každá domácnost i firma v Česku. ČEZ je akciová společnost a jako taková je povinná si především hledět ekonomických zájmů svých akcionářů. Zajištění stabilních dodávek elektřiny je zájmem státním.

Odpovědět


Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-23 05:53:19

no, já myslím, že zde to p. doc. Wágner vysvětlil i nám hospodyním tak, že jedinou nejasností zůstává, co se vlastně nelíbí p. Niedermayerovi a spol... stejně srozumitelně se vyjádřil i pan prof. Flegr k viru: https://cnn.iprima.cz/flegr-nepredpovidam-jen-katastrofy-prijde-ale-mutace-na-kterou-budou-vakciny-kratke-32020

...a protože astrologové doporučují, ať přestanu plýtvat svým časem...

Odpovědět


Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-23 09:54:15

Nebrání? Myslím, že kdyby dostal dostatečnou záruku, že doopravdy nikdo nebrání a ani v budoucnu bránit nebude, že by do toho snad i šel.

Odpovědět


Re: Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-23 12:57:02

/tak ještě jednou si to plejtvání dovolim:
"kdyby dostal dostatečnou záruku, že doopravdy nikdo nebrání a ani v budoucnu bránit nebude" -- člověče nešťastná, jak si představujete ten "kompetentní orgán" v této malé zemi a jakou konkrétně záruku?
Jako že když to čezu s investicí nevyjde (jako v albánii, že), smí prodat občany čr "na orgány"?, aby nebyl tratnej? /

Odpovědět


Re: Re: Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-23 12:59:06

Samozřejmě chápu, že něco podobného je velmi obtížně proveditelné v suverénním státě, v bruselském protektorátu je to prakticky nemožné.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-23 13:13:44

:o) jako že cílem je stát, kde by čez ty obyvatele rozprodat na orgány mohl?

tedy ten pan Kratochvíl vedle cosi vykládá o dědictví antiky v krámě s rozbitými sloupy....ty jsou samozřejmě rozbité a antiku už z nich nikdo dohromady nedá (jen vlastní projekce); ale jakému kulturnímu okruhu připsat tuto ideu, to mi fakt není jasné :(

stejně jako mi není jasné, proč se panu Niedermayervi nelíbí nápad, že by česko, protože je bohaté, postavilo rakousku a německu jadernou elektrárnu, protože jsou hodní...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-23 15:57:19

Cílem je stát, který když se zaváže dlouhodobě podporovat někoho, kdo zajišťuje energetickou bezpečnost, tak ho také podporovat bude a neodvrátí ho od toho ani tlupy pologramotných aktivistů ani bruselští levičáci toužící zničit evropskou civilizaci.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Jan Novák9,2021-08-23 16:50:15

To bychom museli vystoupit z EU.
Ale když se spojí tendence EU směřující k reálnému socialismu a mstivost EU která se projevuje při Brexitu, tak mám obavy že by ČR po vystoupení skončila jako Západní Berlín, bez dodávek a se spojením se světem jen leteckým mostem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Petr Pavlata,2021-08-23 22:47:19

Stačí si uvědomit reálnou moc EU. Protože ta se limitně blíží nule a je prakticky založena pouze na víře a systémové korupci skrz evropské dotace (opravu někdo věří, že ten dotační systém je nastaven s tokovým korupčním potenciálem náhodou?).
EU v podstatě má jenm minimální šanci cokoliv vynutit. Všiměte si toho. Vžde se vyhrožuje soudy, pokutou a....pak se nestane nic. Ani ty pokuty nemá reálně jak vymoci. Odejmutím dotací se sice bude vyhrožovat, ale je spíš nepravděpodobné, e by k tomu došlo, protože jiný mocenský nástroj nenají. Skončí to ignorací - asi tak podobně, jako je dnešní OSN - parta kecalů bez reálné moci.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-24 15:18:47

"parta kecalů bez reálné moci" - tady se domnívám, že se velmi mýlíte; ona schopnost nic neudělat, resp. zablokovat nějaké konání, je také odrazem reálné moci...

;) za sebe bych naopak vyhlásila, že nic stavět nebudem, páč nejsou peníze, a že se teda taky spolehnem na ty OZE (ovšem s likvidací tradičních zdrojů bych nespěchala) -- myslím, že následné děje by mohly být zajímavé....

Odpovědět


Re: Re: Tak ať staví

Petr A,2021-08-24 18:18:20

Takové záruky by mohl chtít každej.

Spíš možná je potřeba mu sáhnout na zisky aby měl incentiv sám od sebe inovovat a investovat od uhlí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-24 18:39:22

Inovovat v bruselském duchu? Tedy vyhazovat peníze na ekonomicky nesmyslné kroky, které jsou v souladu s preferovanou zelenou ideologií?
Jenže to zase není v souladu se zájmy akcionářů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

D. Hruška,2021-08-24 18:54:39

V bruselském duchu se inovuje takto:
https://www.osel.cz/11571-elektrarna-moorburg-symbol-energiewende.html

Odpovědět


Re: Re: Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-24 18:41:37

Takovým zárukám se říká "stabilita právního prostředí" a jsou znakem stabilní společnosti dbající o svůj rozvoj.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-24 19:28:56

...chcete, aby Vám stát A postavil velikánskou JE ve státečku S za peníze, které si půjčíte od státu B; splácet půjčku mají (již solidně a progresivně zadlužení) obyvatelé S, kteří jsou výdělkem sávislí na (nijak horentním) zisku z prodeje do státu C z produků vyráběných v továrnách vlastněných státem D.... :) fakt nevím, kde v tomto guláši vidíte prostor pro záruky a "stabilitu" (ať už čehokoli) a kterého naivu překvapí, že si na tom A, B, C a D ohřejí svoji polívčičku na účet S...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-24 22:26:35

Ale kdež, nic jste nepochopila.
Jde jen o to, aby měl investor jistotu, že za pár let stát nenařídí všechny JE zavřít, protože co kdyby přišla cunami nebo se zřítil ledovec, že nepřipustí aby jiný dodavatel byl z čistě ideologických důvodů zásadně zvýhodněn ve všech směrech, že nenařídí bankám, aby ke klientům přistupovaly podle jejich ochoty zeleně blbnout atd.

Ona totiž taková JE jak jednou začne vyrábět jede poměrně levně a spolehlivě, palivo může mít v zásobě na dlouho dopředu, funguje dlouho ... Nemá ale šanci přežít tam, kde místo zdravého rozumu vládnou blátivé dojmy a společnost působí dojmem, jako kdyby si ze všech sil přála vlastní ekonomickou a mocenskou zkázu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-24 22:58:12

/když bude vyrábět levně, tak se vám to nezaplatí....takže na místní poměry to levné nebude - možná to bude levné na poměry v jiném písmenu z onoho příkladu.
podobná situace nastala s bydlením....konce též již viděny v jiných zemích. asi tak./

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-24 23:12:20

Mohu vás ujistit, že jaderná elektrárna vychází hned po těch uhelných zdaleka nejlevněji.
Ona totiž taková elektřina z FVE vychází zdánlivě za hubičku, když k tomu ale připočtete náklady na všechno zálohování (musíte mít ještě někde třeba paroplynový zdroj který stojí, žere peníze a čeká, jestli nebude třeba zaskočit za fv panel), zdaleka tak levná není - a to nepočítám třeba rizika vyplývající z dost problematického řízení soustavy malých zdrojů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

I M,2021-08-24 23:50:24

Co myslíte větou "když bude vyrábět levně, tak se vám to nezaplatí....takže na místní poměry to levné nebude "? Nepochopila jste něco špatně? .)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-25 05:52:31

to, že pan Šedivý nebude stavět za peníze, které má, ale za peníze, které nmmá (tj. ani ta elektrárna nebude jeho); zdánlivě si je může natisknout - ty tzv. peníze jsou jen jakési vyjádření poměrů pro směnu, nic "rálného" - ovšem pan Š., a konec konců ani Česká republika, fakt nedrží žádný z klíčů, který ty směnné poměry určuje /jak řečeno výše/.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-25 06:06:15

btw a ty "tradiční" zdroje mají u těch sousedů zbouraný, nebo jenom toho času nepoužívaný a zakonzervovaný?

/:) mně zatím situace připomíná tu tradiční historku o lovící lišce, která si lehne a dělá, že je chcíplá... /

další věc, soused Německo se nechalo slyšet, že mu už zase chybí bratru půl milionu "pracovníků" a ře se těší, kdo se přistěhuje.... možná by také bylo zajímavé zjistit, kdo se z N. odstěhoval a kam. :)) Ukrajinci by to vzali... kdyby na U. ještě nějací byli.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-25 06:26:00

:)) koukám, že se do toho opřel i pan Neff, asi také akcionář. :)) Možná by mohl vzít do vily na byt nějakou mladou rodinu pracující v dělnické profesi... za symbolický peníz, jako studijní vzorek - a též k sebepozorování.

Moji potomci si zodpovědně šetřili.
Úspory se jim již nyní zcela znehodnotily.
Nebudou jediní.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

D. Hruška,2021-08-25 09:37:10

Dobrý den, Evo. Vaše příspěvky často rovnou přeskakuji, protože jsou zmatečné a většinou bezobsažné. Tentokrát dokonce i zareaguji:
Vy tady dokolečka melete prázdnou slámu. Přitom o řešení, které by mělo naději v českých podmínkách fungovat, nemáte ani potouchy. Podle Vás není ČEZ schopný postavit jaderný blok a proto by se o to neměl vůbec pokoušet. Co je tedy Vaše řešení, kromě neustálého plácání?

A) Postavit několik GW instalovaného výkonu větrných farem? To je nesmysl - vizte dizkuzi s panem Rudým (1. náklady ve srovnání s JE nejsou nižší, 2. aktivní odpor veřejnosti, 3. bez záloh vítr stejně nic neřeší)

B) Postavit desítky GW solárů (koeficient využití je zhruba 10%). To je úplně absurdní představa.

C) Postavit několik paroplynových elektráren a doufat, že cena emisních povolenek umožní jejich fungování. A když podle Vás není ČEZ schopný postavit jaderný blok, na který už má stavební povolení, jak podle Vás postaví několik paroplynových bloků, kde začne od nuly?

D) Máte nějaké lepší řešení? Mě už napadá jedině emigrace nebo přesunout si peníze do švýcarských bank a postavit si soběstačnou pevnost někde za městem.¨

Už jsem to psal výše diskutujícímu "Petr A" - ČEZu by případné blackouty vadily jen v případě, že by za ně musel platit likvidační pokuty. ČEZ nemá potřebu řešit energetickou stabilitu země. Když se napakuje během 11ti měsíců, 12tý měsíc může prodeje elektřiny oželet. Zneklidňovat by to mělo především občany, ale i na Vašem případě je vidět, že se tak neděje.

Tak už můžete zase pokračovat ve svém žvatlání.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-25 17:34:33

Pane Hruško, abych Vás pro změnu neignorovala já - bez ohledu na to, zda žvatlám, otazníky ohledně financování (okamžitého) a návratnosti (hodně opožděné) tohoto projektu existují– proto nakonec tyto diskuze. Domnívám se, že jsou opomíjeny; od Vás by naopak bylo pěkné, kdybyste mohl „zaplevelit“ debatu finanční rozvahou – po tom balkánském debaklu finanční prozíravost ČEZu moc důvěry nebudí a také prohlášení, že polostátní (!!!) „ČEZ nemá potřebu řešit energetickou stabilitu země“, je překvapivé a pro obyvatele zneklidňující.

Pravděpodobný scénář je - zainvestuje se to dle stávající propagované představy (jak se zdá, technici bohužel žádnou alternativu nevidí), ale obyvatelstvo /což je v podstatě stát, nebo ne?/ nebude schopno půjčku na investici splácet.

K Vašim možnostem: A, B za stávající technické úrovně zjevně nemají větší potenciál než při nynějším stavu, C se možná částečně uskuteční, pokud se jedná o relativně rychle proveditelné řešení (dle zpravodajství se takto již nyní přestavují uhelné elektrárny; zda je opravdu šťastný nápad - nevím).
D může nastat (nastane?), pokud to s tím předlužením přeženete (k předlužení se zřejmě schyluje v každém případě). Vyhledala jsem si kvůli tomu údaje o pobaltských státech...

Za stávající složité situace by bylo šťastnější najít pro ČR jiné technické řešení, aby se vyhnula velkému jednorázovému finančnímu závazku.

Za sebe mohu jen okrajově – za těchto okolností asi není šťastné pospíchat do „všeobecného elektromobilismu“ (chápu-li správně, je prezentován jako jeden z důvodů vyšší potřeby). Vztah mezi „celo“(státní? Evropskou?) sítí a „ostrovy“ asi nechápu – domnívala jsem se, že by šlo vyladit vztahy mezi „ostrovy“ (=menší zdroje), aby “nepadala“ ta „celo-síť“.

A ano, pokud nemáme techniky schopné najít finančně únosné řešení, je to ve všech ohledech špatné.

Jinak pokud správně hodnotím signály ze sděl. prostředků, domnívám se, že už je rozhodnuto (tj. „elektrárna bude“) a že ve Vaší věci panuje napříč stranami shoda; ;-) nemusíte se rozčilovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-25 18:04:58

Asi nechápete význam slova "investice". To vždycky znamená, že teď zaplatím a vracet se mi to bude třeba desítky let. Investice do stánku s trdelníkem má určitě návratnost kratší, to je ale měřítko pro energetiku nezajímavé.
ČEZ jako akciová společnost se samozřejmě musí řídit zákony, které mj. zajišťují práva akcionářů (chrání jejich investice) - ty mají přednost před blahem všehomíra, energetickou bezpečností i štěstím růžových jednorožců.

Výkřiky o jiném technickém řešení už nejsou ani směšné a náznaky Vašich představ o fungování energetické soustavy signalizují, že živě diskutujete že o něčem, co je Vám podstatné vzdálenější, než si vůbec lze představit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-25 18:32:15

Pane Hruško (?)/ Šedivý (?), to "fungování energetické soustavy" asi bude to, co by potřebovalo vyladit.

Vztah "stát - akcionáři" v ČEZ je pozoruhodný - jeví se mi být jaksi nakřivo....

Jinak ano, přesně toto česká energetika potřebuje - investici, která má návratnost "stánku s trdelníkem", ale lepší technické parametry, než fotovoltaika.

:) jsem ráda, že jste se zasmál, je to zdravé.
pěkný večer.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

D. Hruška,2021-08-25 19:23:42

Ano, je hloupé, že stát nevlastní ČEZ celý, ale opravdu je pouze akcionářem a nemůže čistě z pozice síly prosazovat svoje státní zájmy.

Chcete finanční rozvahu, přitom zatím nikdo nevypsal ani výběrové řízení, tak z čeho ji chcete počítat? Dvě věci jsou ale jisté:
1. Výše úrokú je silně závislá na riziku. Stát může riziko minimalizovat.
2. Stávající JE jsou jednoznačně ziskové projekty.

A pokud se obáváte tunelu, ten samozřejmě může nastat, ale to byste nemohla stavět ani žádnou infrastrukturu. Ve státě, kde se nic nepostaví, se ani nic nerozkrade. Nestavět není řešení.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-25 19:49:05

Přiléhavějšímu vyjádření, než že jste zcela mimo, brání pravidla diskuse.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-25 15:16:05

Že se velká investiční akce financuje pomocí úvěrů je celkem běžné, málokterá firma suší ve slamníku miliardy - to platí pro jaderný reaktor i větrnou farmu. S žádným "natisknutím peněz" to nemá nic společného.

Pro každou investici (ať už je financována jakkoli) ale musí existovat jasná představa, jakým způsobem se investované prostředky vrátí. V tržním prostředí je to vlastně poměrně jednoduché, stačí "jen" odhadnout vývoj na trhu. Bohužel v socialistické Evropě mířící do environmentalistické totality je to horší, ceny jsou zcela zásadně deformovány ve jménu čistě ideologických kritérií, i dotace a sankce jsou dány technicky a ekonomicky iracionálními rozhodnutími politiků.

V takovém prostředí je pochopitelné, že investor požaduje nějaké garance, že investici nebude muset spláchnout do kanálu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Eva M,2021-08-25 15:35:19

No a Vy jste došel k závěru, že "obyvatelstvo" je schopno takové garance poskytnout (tedy předpokládám) - a já k závěru, že nikoli.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-25 16:26:43

Samozřejmě ne "obyvatelstvo" ale stát. A pokud toho stát nebude schopen, čeká nás velmi neradostná budoucnost. Tma a zima budou ještě ty nejmenší problémy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

D. Hruška,2021-08-25 16:29:25

Paní Evo, jaké máte řešení, které by Česku zajistilo v blízké budoucnosti stabilní dodávky elektřiny? Jestli žádné némáte, nezaplevelujte prosím diskuse svými pocity a dojmy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Petr A,2021-08-24 23:36:23

Stabilita právního prostředí je metrika a ne formální záruka.

Pokud vím české občanstvo je stabilně a dlouhodobě proatomové a schadenfreude z protestujících rakušanů má jako příjemný bonus. Jediné co normální člověk nechce je aby to byl tunel z eráru, což je přesně to co ČEZ výslovně žádá.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Tak ať staví

Viktor Šedivý,2021-08-24 23:46:50

Jaké je občanstvo je bohužel nepříliš podstatný argument, pokud vrchnost z brusele dává protektorátním úředníkům jasné signály, že jaderné aktivity nejsou vítané.
Politici neřeknou jasné ne, ale nikdo si netroufne ani na jasné ano, takže situace vyhnije.

Podobná stavba samozřejmě svádí k tunelování, ovšem upřímně řečeno raději se budu dívat, jak si někdo nahrabe na stavbě a provozu spolehlivého zdroje, než když si (spíše ještě větší sumy) nacpe do kapes za zneschopnění energetiky a stavbu zdrojů, o jejichž reálném významu pro zajištění dodávek lze úspěšně pochybovat.

Odpovědět

Souhlasím

Josef Nýč,2021-08-22 22:06:37

a 100 procentně

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz