Palimpsest ukrýval historicky vzácný fragment Nového zákona  
Vatikánská knihovna je pokladnicí ukrývající i velmi staré texty, které jenom čekají na odhalení. Na pergamenu s liturgickými hymny z 10. století se rakouskému vědci podařilo zviditelnit a rozšifrovat i mnohem starší, v starosyrštině psanou část Matoušova evangelia ze 6. století.

Fragment překladu Nového zákona (části Matoušova evangelia) je v ultrafialovém světle matně viditelný na pozadí mladšího textu. Kredit: Vatican Library
Fragment překladu Nového zákona (části Matoušova evangelia) je v ultrafialovém světle matně viditelný na pozadí mladšího textu. Kredit: Vatican Library

Než se rozšířila průmyslová výroba papíru, s materiálem vhodným pro dlouhodobě uchovatelné a skladovatelné písemnosti byl problém. Nejoblíbenější byl pergamen vyráběný z kůží co nejmladších zvířat. Byl však drahý a nebylo ho dost. Když písaři došel, velice často pak použil starší, již popsaný pergamen, když předtím původní text vyškrábal nožem nebo sopečnou pemzou. Odstraněním starého a napsáním nového textu na stejný podklad vznikl takzvaný palimpsest. Některé palimpsesty prošly takovou recyklací i dva – třikrát. Historik by zaplakal. Před hlubokou depresí ho ale může uchránit speciální skenování ultrafialovým světlem, případně metoda multispektrálního zobrazování, nebo ve složitějších případech rentgenová fluorescence. Díky možnosti zviditelnit a alespoň částečně rozluštit starší textové vrstvy palimpsestů byly zrekonstruovány větší či menší části některých historicky cenných písemností. Například fragmenty díla slavného syrakuského matematika a filozofa Archiméda byly ve 12. století přepsané liturgickými texty. Nebo podstatná část 6zvazkového díla De re publica starořímského rétora, politika a filozofa Marca Tullia Cicera se našla v podobě palimpsestu jako starší vrstva pod komentáři k Žalmům od sv. Augustina. Fragmenty díla filozofa Lucia Annaea Senecy O udržování přátelství byly odhaleny pod jedním z přepisů Starého zákona apod.

 

Lavra svatého Saby (Mar Saba) je trvale obydlený pravoslavný řecký mužský klášter založen roku 484 n.l. svatým Sabou v Kidronském údolí v Judské poušti JZ od Jerusalemu. Do areálu není zavedena elektřina a vstup ženám není povolen. V 10. století zde pobýval i mnich Iovane Zosime, autor nejmladšího gruzínského textu palimpsestu.  Kredit: Jean & Nathalie, Wikimedia Commons, CC BY 2.0
Lavra svatého Saby (Mar Saba) je trvale obydlený pravoslavný řecký mužský klášter založen roku 484 n.l. svatým Sabou v Kidronském údolí v Judské poušti JZ od Jeruzalemu. Do areálu není zavedena elektřina a vstup ženám není povolen. V 10. století zde pobýval i mnich Iovane Zosime, autor nejmladšího gruzínského textu palimpsestu. Kredit: Jean & Nathalie, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Je celkem pochopitelné, že mnoho starověkých, na pergamenu uchovaných textů se ocitlo v knihovnách církve, jež si ve středověku zajistila pozici hlavního šiřitele vzdělání, tedy i písemnictví. A tak mnohé náboženské texty z raného i vrcholného středověku překrývají myšlenky starších autorů nebo přepisy jiných, nejednou ztracených originálních dokumentů. A kdybyste měli uhodnout, kde je největší naleziště takových vzácných palimpsestů, zřejmě by vás napadla Vatikánská knihovna. Před asi devíti lety započal velký projekt digitalizace jejich sbírek – díla by měla být postupně zpřístupněna na tomto internetovém portálu.

 

Není pochyb, že mezi minimálně dvěma miliony povětšinou starých knih a spisů se najdou nečekané poklady. A nemusí jít jen o antické texty, církevní učenci nejednou přepisovali i starší texty dokumentující vývoj samotného katolického náboženství. Jsou svátky jara – oslava znovuzrození, ať již ho vnímáme jako pohané z hlediska přírody nebo jako věřící křesťané připomínající si Zmrtvýchvstání Páně.

Fragment překladu Nového zákona (části Matoušova evangelia) je v ultrafialovém světle matně viditelný na pozadí mladšího textu Kredit: Vatican Library
Fragment překladu Nového zákona (části Matoušova evangelia) je v ultrafialovém světle matně viditelný na pozadí mladšího textu Kredit: Vatican Library

 

Věnujme se tedy tématu, které s tím souvisí, i když je pro Osla spíše neobvyklé. Nicméně začneme zcela tradičně: v odborném časopisu New Testament Studies, vycházejícím ve vydavatelství Cambridge University Press se objevil článek Nový (dvojitý palimpsest) svědek starosyrských evangelií (Vat. iber. 4, ff. 1 a 5). Jeho jediný autor, Grigory Kessel z Oddělení pro výzkum byzantského období (Byzanzforschung) Ústavu pro výzkum středověku (Institut für Mittelalterforschung) Rakouské akademie věd, v něm popisuje rozluštění nejstarší vrstvy textu dvakrát přepisovaných pergamenů, které zkoumal ve Vatikánské knihovně. Koncem loňského roku o svém objevu referoval také v periodiku The Vatican Library Review.


Nám laikům je těžké posoudit význam rozluštění palimpsestu. Z článků lze vyčíst, že dokument, který Kessel ve vatikánských sbírkách bedlivě zkoumal, je jen část jednoho z rukopisů nalezeného v Klášteře svaté Kateřiny na Sinajském poloostrově. Další část je doposud ve vlastnictví kláštera. „Nejmladší“ text palimpsestu, a tedy i celého rukopisu, tvoří „ladgari“ – v gruzínštině psané liturgické hymny a žalmy z období raného křesťanství. Odborníci se shodli na tom, že je ve druhé polovině 10. století našeho letopočtu zapsal známý gruzínský křesťanský mnich Iovane Zosime, který tou dobou působil nejprve v Klášteře svatého Saba v Palestině, jihozápadně od Jeruzalému, později pak v Klášteře svaté Kateřiny na Sinaji.

 

Studovaný gruzínský rukopis je palimpsestem v celém svém rozsahu a vznikl z více částí původně různých rukopisů v různých jazycích. Jednoduše z různých popsaných starších pergamenů, jež byly „po ruce“. Kromě toho, že z nich byly odstraněny původní texty, byly některé i různě upravovány, ořezány, rozstřiženy a sešity na potřebnou velikost. To žel postihlo i pergamen, na němž byl v první polovině šestého století zapsán odhalený text evangelia podle Matouše (neúplné kapitoly 11 a 12). Je výjimečný v tom, že se jedná o překlad původně řecky psaných biblických textů do starosyrštiny. Protože tyto překlady vznikly již v třetím století n.l., fragmenty rozluštěné na palimpsestu jsou pravděpodobně mladšími přepisy těchto historicky velmi vzácných textů.

Řecký ortodoxní Klášter svaté Kateřiny na Sinajském poloostrově, v údolí na úpatí Mojžíšovy hory. Byl v 6. století postaven kolem "hořícího keře", jehož podle Bible spatřil Mojžíš a který uvnitř kláštera roste dodnes (foto). Kredit: Berthold Werner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Řecký ortodoxní Klášter svaté Kateřiny na Sinajském poloostrově, v údolí na úpatí Mojžíšovy hory. Byl v 6. století postaven kolem "hořícího keře", jehož podle Bible spatřil Mojžíš, a který uvnitř kláštera roste dodnes (foto). Kredit: Berthold Werner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

 

Protože pergamen byl recyklován dvakrát, chybí informace o střední písemné vrstvě, jež překrývá starosyrské fragmenty Matoušova evangelia a nachází se pod Zosimovým gruzínským liturgickým textem. Tuto mezivrstvu tvoří úryvky řecky psaných přepisů „výroků pouštních otců“ (Apophthegmata patrum), které v současnosti zkoumá András Németh z Oddělení manuskriptů Vatikánské knihovny.

K tomuto shrnutí základných informací vydedukovaných z odborného článku zájemcům nabízíme i překlad mediální zprávy, kterou vydala Rakouská akademie věd, protože údaje vkládá do dalšího kontextu:


Objeven fragment 1750 let starého překladu Nového zákona

Jedná se o důležitý dílek skládačky v dějinách Bible a o jedno z nejstarších textových svědectví evangelií: malý rukopisný fragment syrského překladu z řečtiny, který byl napsán ve 3. století a opsán v 6. století. Vědec (Grigory Kessel) z Rakouské akademie věd ho nyní pomocí ultrafialové fotografie objevil ve Vatikánské knihovně.


Asi před 1300 lety vzal v Palestině písař knihu evangelií se syrským textem a vymazal ji. Ve středověku byl pergamen vzácný, zejména v poušti. Rukopisy se proto často používaly opakovaně. Badateli z Rakouské akademie věd, který se zabývá obdobím středověku, se nyní podařilo ztracená slova na tomto vrstveném rukopisu, tzv. palimpsestu, znovu zviditelnit. Grigory Kessel tak na jednotlivých dochovaných listech starého rukopisu objevil jeden z nejstarších překladů evangelií, který vznikl ve 3. století a byl opsán v 6. století.

Jeden z nejstarších fragmentů, jenž dokládá starou syrskou verzi
"Tradice syrského křesťanství zná několik překladů Starého a Nového zákona," říká medievalista Grigory Kessel. "Až donedávna byly známy pouze dva rukopisy starosyrských překladů evangelií." Zatímco jeden z nich je uložen v Britské knihovně v Londýně, druhý byl objeven jako palimpsest v klášteře svaté Kateřiny na Sinaji. V rámci projektu "Sinajské palimpsesty" byly nedávno identifikovány části třetího rukopisu.

Malý fragment rukopisu, který byl nyní nalezen ve Vatikánské knihovně, lze považovat za čtvrté potvrzení textu. Grigory Kessel jej pomocí ultrafialové fotografie identifikoval jako třetí textovou vrstvu, tj. dvojitý palimpsest. Fragment je zatím jediným známým zbytkem čtvrtého rukopisu, který svědčí o starosyrské verzi. Nabízí jedinečný přístup k velmi rané fázi dějin textového přenosu evangelií.

Čím více překladů je známo, tím více se dozvídáme o původním textu evangelií. Například zatímco řecký originál Matoušova evangelia, kapitola 12, verš 1, říká: "V ten čas Ježíš procházel v sobotu obilním polem; jeho učedníci měli hlad, začali trhat klasy a jedli", syrský překlad říká: "[...] začali trhat klasy, třít je rukama a jedli". (Poznámka: český překlad na biblenet.cz se blíží spíše syrské verzi: „V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst.“ Zde)

Syrský překlad je starší než kodex sinaiticus
Claudia Rappová, ředitelka Ústavu pro výzkum středověku Rakouské akademie věd, neskrývá radost: "Grigory Kessel učinil velký objev díky své hluboké znalosti starověkých syrských textů a charakteristik písma," říká. Syrský překlad ze 3. století, jehož existence byla dosud známa pouze z nepřímé tradice, tj. z citací v jiných dílech, vznikl nejméně o sto let dříve než nejstarší dochované řecké rukopisy, včetně významného Codexu Sinaiticus. Nejstarší dochované rukopisy se syrským překladem pocházejí ze 6. století a dochovaly se v palimpsestech.
"Tento objev dokazuje, jak produktivní a důležitá může být souhra mezi moderními digitálními technologiemi a základním výzkumem při práci se středověkými rukopisy," poznamenává Claudia Rappová.

 


Na závěr připojujeme myšlenku pro tento den: A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.“ Matouš 12.12

 


 

Video: Příprava syrského palimpsestu s texty starověkého lékaře Galena k rentgenovému studiu

Pomocí rentgenového snímkování na synchrotronu SLAC odhalili vědci překlad knihy řecko-římského lékaře Galéna ze 6. století. Slova byla z pergamenového rukopisu seškrábána a v 11. století přepsána chvalozpěvy.

 

Video: Vatikánská knihovna

 

Literatura: Österreichische Akademie der Wissenschaften, The Vatican Library Review, New Testament Studies

Datum: 08.04.2023
Tisk článku

Související články:

S požehnáním od boha jsme agresivnější     Autor: Jaroslav Petr (08.03.2007)
Rozluštění egyptské příručky magie z pozdní antiky     Autor: Stanislav Mihulka (26.11.2014)
Zeptejte se svého kněze 2: Velikonoční speciál     Autor: Jan Špaček (06.04.2015)
Ze zuhelnatělého pergamenu vědci dešifrovali druhý nejstarší biblický záznam     Autor: Josef Pazdera (21.07.2015)
Křesťanství v 1. století – Texty     Autor: Zdeněk Kratochvíl (17.04.2020)
Literární vzdělanost     Autor: Zdeněk Kratochvíl (29.05.2021)
Hipparchův katalog hvězd nalezen, aspoň kousek!     Autor: Zdeněk Kratochvíl (13.01.2023)Diskuze:

Hasičák

Roman Špaček,2023-04-11 11:35:34

Ten hasičák u "Hořícího keře", to mě opravdu pobavilo.:D

Odpovědět

Spravy

Alyo Sha,2023-04-09 08:51:44

ZPRÁVAŘKA v seriali Cerveny Trpaslik:
Dobrý večer, sledujete zprávy v pátek sedmadvacátého Geldolfa. Archeologové poblíž hory Sinaj našli stránku knihy, která je odborníky považována za součást Bible. Bonnští experti nyní určují její stáří. V případě, že je skutečně pravá, tak patří na první stranu a biblický text zní: „Mé milované Candy. Všechny postavy v této knize jsou fiktivní a jakákoliv podobnost se skutečnými lidmi, žijícími či mrtvými, je čistě náhodná.“ Církevní představitelé tuto stranu jednotně odmítli...

Odpovědět

trvanlivosť záznamu

Martin Smatana,2023-04-09 07:19:36

Dovolím si upozorniť len na jednu maličkosť.
Záznamy na pergamene, na papyruse, na kamenných a hlinených doštičkách vydržali tisíce rokov. Na ich prečítanie väčšinou stačia oči a znalosť jazyka. Záznamy na papieri alebo fotografie majú zatiaľ len stovky rokov.
Dnešné "digitálne", "virtuálne" záznamy sa ľahko stratia kvôli jedinému chybnému kliknutiu počítačovou myšou. A aj keby všetko bolo uložené v "blockchaine", na prečítanie súčasných záznamov potrebujeme množstvo drahej a zložitej techniky a elektroniky, bez nej sú nečitateľné. Keď sa pozriem na CD, DVD, USB-kľúč, harddisk počítača, neviem prečítať ich obsah.
Môžeme mať v počítačoch a v mobiloch fotiek a textov koľko chceme, stačí dlhší výpadok prúdu a nepozrieme, neprečítame si ich. To je výhoda papierových kníh, časopisov, novín.
Súčasná extrémna závislosť od digitálnej technológie má značné úskalia, tzv. informačná spoločnosť je v tomto smere mimoriadne riziková a zraniteľná.

Odpovědět


Re: trvanlivosť záznamu

Quido Kansky,2023-04-09 08:44:23

Ako určiť zanedbateľný zlomok promile digitálnych záznamov pre prepis na pergamen?

Odpovědět


Re: Re: trvanlivosť záznamu

Martin Smatana,2023-04-09 12:05:32

Predpokladám, že máte na mysli hustotu záznamu na rôznych médiách.

Vaša poznámka ma priviedla k nasledujúcej myšlienke - v ďalekej budúcnosti archeológovia objavia záhadný predmet. Podarí sa im zistiť, že je to praveký mobilný telefón z roku 2035. S pomocou kvantovej technológie prečítajú záznam na pamäťovom médiu a objavia stovky fotiek záhadnej bytosti s našpúlenou papuľkou, pírsingom, modrými vlasmi a silikónom vytuningovaným výstrihom. Tomu sa hovorí pamäťová schránka, nie tomu, čo nachádzajú pamiatkári v kostolných vežiach.

Odpovědět

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-09 00:25:19

vážená paní Gregorová, moc děkuju za článek, jenom si dovolím poznámku, jejímž cílem opravdu není kazit Vám a čtenářům radost, ani snižovat význam nálezu. Pro studium sysrského překladu NZ je to poklad a i pro ostatní badatele stran předarabské (resp. pak i ne-rabské) Sýrie to má svou důležitost.
Řecký text bych přeložil stejně nebo velice podobně, jak uvádíte. To v různých překladech mírně alterující sloveso "tillein" má základní význam "škubat, rvát vytrhávat", jde spíše o to, jak si s ním překladatel kontextově poradí.
Už jsem chtěl polemizovat s paní Rappovou, že sice má pravdu v tom, že syrský překlad je starší než Sinajský kodex i než všechny tradičně známé rukopisy, ale že naštěstí máme nové nláezy na papyrech. Třeba pro Lukášovo a hlavně janovo evangelium jsou impozantního stáří i množství, což umožňuje dělat spolehlivé opisovačské kmeny až do začátku 2. století. Jenže zrovna text Matoušova evangelia trochu "zlobí". Sice máme zlomky z let kolem 150 a pak 200, ale ucelenější texty až kolem 250, tedy z doby vzniku syrského překladu. Takže paní Rappová sice píše trochu nadneseně, ale její podceňování papyrů je trochu omluvitelné. Ona to navíc možná myslí z hlediska studia tradice, spíš než z hlediska studia textu jako takového.
Další pikantérií je, že už ve staré době koloval také text aramejského překladu Matouše, který byl občas mylně považovaný za originál, prý z něho vycházel i nějaký arabský překlad a podle některých je to i jeden z vedlejších pramenů pro vývoj arabského náboženství.

Odpovědět


Re:

Dagmar Gregorová,2023-04-09 02:26:24

Pane Kratochvíle děkuji za reakci. Ubezpečuji Vás, že mně osobně nijakou radost nekazíte :).
I když jsem článek spáchala dle nejlepšího vědomí a svědomí, s použitím primárně odborných článků, protože samotná mediální zpráva Rakouské AV byla bez dalšího studia ještě méně srozumitelná, než je v uvedeném kontextu, samou mě téma zaujalo jen jako uvědomění si, že ani netušíme, o kolik antických hodnotných textů jsme asi přišli… nejen přepisy pergamenů, ale třeba i cíleným ničením „pohanských“ textů středověkými, příliš přesvědčenými „učenci“. Já nevím, co kde a jak přesně má jaké slovíčko být přeloženo - a v mém světě mi přijde víc než směšné bádat nad tím, jestli v nějakém verši bylo napsáno, že trhali klasy a jedli, nebo je trhali, v rukou promnuli a jedli, protože když už měli takový hlad, že se rozhodli jíst syrové zrní, tak je každému soudnému člověku jasné, že ho z klasů nějak vydrolili. Osobně se mi „vědecké“ nimrání se ve různých textech o principiálně nezkoumatelných náboženských dogmatech a a stejně neověřitelných dávných příbězích z nich vycházejících jeví jako málo smysluplné. Čímž samozřejmě nezpochybňuji důležitost výzkumu samotných palimpsestů nebo geograficko-historické souvislosti šíření se nějakých písemností či jejich překladů. Tím, že šlo o ruční přepisy a „laické“ překlady, nelze ani očekávat doslovnou identitu. Původně jsem jen chtěla „natvrdo“ přeložit tu mediální zprávu, ale to nešlo – jen velice matně jsem po jejím přečtení chápala základní fakta o popisovaném výzkumu.

Odpovědět


Re: Re:

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-09 10:46:31

Ta Rakouská zpráva je poněkud reklamního charakteru, jak bývá dneska bohužel zvykem, ale svou zajímaost to má. Nimrání v překladech taky považuju za ztrátu času, někdy bývá dokonce zneužívané z té či oné strany. Spojovat je s dogmaty (ať už s jejich hájením nebo potíráním) je zcestné, jen to degraduje pověst textologie jako vědy. Naštěstí si drtivá většina textologů a papyrologů nenechá do své práce mluvit ani od církevníků, ani od jejich kritiků, to jsou jiné problémy. Textologicky se dají vyloučit jen chybné datace v extrémních hypotézách typu fundamentalistů nebo neinformované části ateistů, ale to není zajímavé.
Výjimkou z nezajímavosti nimrání v překladech jsou případy, kdy nějaká specifičnost překladu umožňuje sledovat určitý proud kulturního vlivu, když funguje jako marker, v daném případě v syrské a možná i arabské oblasti od 3. století do středověku. Už končím a ještě jednou děkuji.

Odpovědět

Recyklace

Jarda Ticháček,2023-04-08 21:49:15

Možná se pletu
Ale řeč je o dobách, ve kterých se s psaným textem zacházelo velmi opatrně. Už jen kvůli ceně materiálu. Těch období, kdy byly bez milosti likvidovány staré záznamy v historii moc nebylo, nemluvě o tom, že se většinou vztahovaly nejenom k času, ale také k místu. Takže když praštěný mnich řadil v Benátkách, o sto km vedle jiní řeholníci nadšeně opisovali to, co ten magor pálil.
Ono šlo spíše o ceny materiálu, případně o trvanlivost záznamu. Takže, podle mého laického názoru, buď byly znovu přepisovány archivní záznamy, které již nezajímaly ani nejaktivnějšího úředníka z finančního úřadu, nebo záznamy, které nešlo rekonstruovat ani s využitím imaginace hodné autora Sci-fi.

Odpovědět


Re: Recyklace

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-08 23:43:13

Ano, s výjimkou krátkých období devastací, většinou lokálních, se s texty zacházelo velice opatrně. Problém je v tom, že zvláště v raném středověku byla o materiál opravdu velká nouze. Často se proto přepisovaly texty v nesrozumitelném jazyce, což je i tento případ, nebo texty z tak odlehlých žánrů, že to vyšlo nastejno, což je případ Archimédova spisu. Až na výjimky vznikaly škody "jenom" tím, že přepisovaný text nebyl náležitě ohodnocen, protože byl moc daleko od odbornosti nových písařů.

Odpovědět


Re: Re: Recyklace

Florian Stanislav,2023-04-09 00:40:03

Zdoje si mírně odporují, zda je pergamen kůže vydělaná nebo nevydělaná
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pergamen
"Pergamen je nevydělaná, při napětí sušená a hlazená zvířecí kůže, v minulosti používaná jako psací materiál. Používá se kůže různých domácích zvířat, např. oslů, vepřů, koz, ovcí nebo hovězího dobytka, zpravidla mladších jedinců, jejichž kůže je jemnější."
https://wiki.knihovna.cz/index.php/Pergamen
"Kůže se zbaví chlupů buď pomocí loužení ve vápenném mléce po dobu 7–14 dní, nebo enzymaticky, a poté vyčistí. Čistá kůže se napne na rám a nechá uschnout. Následně se zdrsní pemzou, potírá olověnou nebo zinkovou bělobou rozdělanou v oleji a po zaschnutí nátěru se hladí a leští. Pro výrobu jemných pergamenů se užívá kůží mladých zvířat."
Římské vojsko používalo jako tažné zvíře muly (snad přes milion, takže kůže asi byly), víc než koně.

Odpovědět


Re: Re: Re: Recyklace

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-09 01:02:09

S technologií pergamonu nemohu sloužit. Ale za Římanů se mnohem častěji než na pergamen psalo na papyrus, přinejmenším ve východním Středomoří. Největším problém byl v raném středověku: všude bída a bordel.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Recyklace

Dagmar Gregorová,2023-04-09 02:05:44

s tím papyrem (lze i papyrusem) je to ošemetné. Po tom, jak jsem se dočetla: cit.: Papyrus se používal až přibližně do roku 1100 po Kr., kdy změna egyptského klimatu způsobila vymizení příslušné rostliny, přetrvaly jen divoké formy. Papyrus však již od přibližně 2. století po Kr. začal být nahrazován novým psacím materiálem, pergamenem." jsem ho pro období středověku raději ani nezmiňovala.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Recyklace

Ludvík Urban,2023-04-10 08:25:46

Pamatuju, jak jsem byl "šokovaný", když jsem si domů pořídil Řehoře z Toursu a tam najednou četl něco jako (už je to dávno):

"Toho roku připlula z Egypta poslední loď s papírem."

Tehdy jsem si poprvé uvědomi rozsah "konce [římské] civilizace"...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Recyklace

Florian Stanislav,2023-04-09 13:32:15

https://is.muni.cz/el/sci/podzim2020/C7960/um/Veroba_usn__a_pergamen....pdf?lang=en
"Ve Velké říši římské byl dobytek při legiích chován spíše pro kůži než pro maso. Římská armáda organizovala svoje koželužny a kožařské dílny, neužívala místní zdroje."
"
Na str.9 následuje 1 strana popis výroby a vlastností pergamenu (proti činěné kůži je málo ohebný, je vrstevnatý, nemá zbytky činění na povrchu atd.)
Jinak souhlasím s Vašimi námitkami na jiném místě, že zdoje Evagelií jsou před a kolem roku 200, tedy před :"Grigory Kessel tak na jednotlivých dochovaných listech starého rukopisu objevil jeden z nejstarších překladů evangelií, který vznikl ve 3. století a byl opsán v 6. století."
Svitky od Mrtvého moře :"Většina svitků byla sepsána mezi lety 200 př. n. l. a 68 n. l."
https://www.idnes.cz/technet/veda/myty-opredene-svitky-od-mrtveho-more-si-ted-muze-precist-kazdy.A110927_120445_veda_kuz
"Svitky na vlastní oči
Fotografie jsou tak podrobné, že uvidíte i strukturu ZVÍŘECÍ kůže, na které jsou napsané."

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Recyklace

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-09 18:27:38

Díky Vám jsem se teď poučil o pregamenech. Zanedbával jsem je. Zajímalo mě spíš rozhraní papyry a papíry. (Neboť jak říkával papyrolog Ladislav Vidman: "Vídeňská sbírka Wessely obsahuje nejmladší papyry a nejstarší papíry". Důrzně to odlišoval výslovností, skoro "papuyry a papíííry".)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Recyklace

František Kroupa,2023-04-10 16:23:28

"Dobytek chovaný při legií spíše pro kůži" - armády byly odjakživa na kůžích závislé, změnily to až plasty ve druhé polovině 20. století. Boty, opasky, řemeny, řemení, opratě, chomouty, přílby, pochvy, štíty, nejrůznější vázací řemínky, brnění či jeho součásti, pružné závěsy atd, atd. Pergamen bych viděl spíše jako doplňkový sortiment. Krupon z prasete se i při domácí zabíjačce odevzdával ještě v 80. letecu.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz