Historie boha 1  
Historické vysvětlení biblických rozporů a další zajímavosti z dob utváření lidské představy boha.

 

 V tomto článku se pokusím osvětlit rozpory v bibli (popsané zde)  a množství násilí
 v bibli (popsáno zde)  pomocí historie, archeologie, antropologie a lingvistické analýzy starých textů. Hlavním zdrojem informací pro tento článek byla kniha History of God od britské autorky Karen Armstrong, nicméně na stejných závěrech se shodne většina biblických historiků. Karen Armstrong je bývalá Římskokatolická řádová sestra, historička a filantropka.

Víra v nadpřirozené síly a božstva byla součástí lidské kultury od prehistorických dob. Monoteismus se na světě poprvé zformoval kolem roku 600 př. n. l., po statisíci let mýtů a uctívání polyteistických božstev. I když je v současnosti bůh vnímán jako objektivně se neměnící entita, představy o bohu se mění od té doby, co byl poprvé zmíněn v historických pramenech.
I když bible uvádí, že bůh existoval před lidmi, tak víme, že se bůh postupně utvářel až s vývojem kultury.

 

Zvětšit obrázek
Babylonské impérium za dob vlády Nabukadnesara II. (Kredit Wikipedia) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Neo-Babylonian_Empire.png

Polyteističtí bohové měli omezené pole působnosti – jak geograficky, tak co se jejich schopností týče (bůh války konkrétního kmene). Tito limitovaní bohové byli lidem přístupnější, než neuchopitelná představa všemocného boha. Světský a duchovní svět se prolínal a lidé se setkávali s bohy skoro jako rovní s rovnými. Pohanství bylo atraktivní, protože bohové byli přístupní a člověk cítil jejich přítomnost ve svém životě. Proto můžeme vidět u katolicismu návrat k tradici „limitovaných bohů“ v podobě světců. Pro lidskou psychologii je přijatelnější modlit se ke světci, který má na starosti konkrétní problematiku, než modlit se k nepochopitelnému bohu.

 

Než začneme s biblí, zmíním Enuma Eliš. Babylónskou pověst o vzniku světa, která se do našich dnů dochovala z Aššurbanipalovy knihovny. Tento příběh byl zaznamenán na hliněných tabulkách a archeology datován okolo roku 1750 př. n. l. V té době byly všechny náboženství známé Babylóňanům polyteistická. Podle Enuma Eliš zabije Marduk draka Tiamat, který symbolizuje počáteční chaos. Poté Babylonští bohové společně vytvoří svět. V této pověsti jsou z prvotní neforemné hmoty vytvořeny postupně nebesa a země, slunce a měsíc a nakonec živí tvorové a lidé.

 

Socha boha Ódina. Stáří 4255 let. Foto: Colchester Castle Museum. hlavní bůh severského panteonu náležící ke skupině bohů zvaných Ásové. Byl uctívaný nejspíš všemi Germány. Švédové mu říkali Oden, Anglosasové Wodan a Langobardi Godan. Ódin byl synem obra Borra a obryně Bestly a je Otcem veškerenstva.

Historie monoteismu začíná v Kannánu, typicky polyteistickém prostředí kolem roku 1200 př. n. l. O tomto náboženství víme z dochovaných hliněných tabulek z přístavního města Ugarit v Sírii. Hlavní bůh byl El Elyan (nebo také El Shaddai), jeho syn Baal, byl bůh bouře a plodnosti a jeho sestra Asherah, bohyně sklizně. Abrahám, Izák a Jákob žili obklopeni těmito bohy a rozhodně nebyli monoteisté. Abrahám si po příchodu do Kanánu z pantheonu vybral jednoho z bohů jako svého hlavního boha pro uctívání a ke zbytku se modlil podle aktuálních potřeb. Vztah Abraháma k bohu El Shaddai byl podle našich měřítek světský a odpovídal tehdejšímu pohanskému pojetí boha. Proto v genesis 18 pozve 3 bohy, z nichž jeden je El, aby s ním popovídali a pojedli s ním za horkého letního dne.

 

Obětování zvířat bohům byla v pohanských dobách běžná praxe. Proto El vyzívá Abraháma, aby mu obětoval zvířata (gen 15:9).

 

Lidé byli přesvědčeni, že čím dražší pro ně bude oběť, tím spíš je bůh vyslyší. Proto, jak víme z archeologických nálezů, ve velice naléhavých případech lidé obětovali jiné lidi. Často se jednalo o otroky. Nejcennější obětí pak byly samozřejmě vlastní děti. Proto se nemůžeme divit, že v genesis 22 Abrahám jde obětovat své jediné dítě. Z teologického hlediska toto symbolizuje poslední obětování člověka bohu. Praxe ale byla daleko za filozofií a proto se s obětováním lidí a vlastních dětí setkáváme i na dalších místech v bibli. Tradice se nezměnila během jedné generace a Jiftách (soudců 11) obětoval svou dceru Jahvemu podle tradic v té době běžných.

 

 

Zvětšit obrázek
Pazourkový nůž Gebel el-Arak z předdynastického období Egypta. Je z doby 3450 let před Kristem. (Fotograf : Rama, Kredit: Louvre Museum, Wikipedia)

Rovněž setkání Jákoba s bohem je velice intimní a v rozporu s pozdějším vnímáním boha. Jákob se s bohem pere celou noc (genesis 32:25). Představa současného boha zápasící a nemohoucího přeprat Jákoba je nemožná. Bůh biblických patriarchů byl ale jiný bůh, než jakého znají věřící nyní. Jákob nakonec boje vyžadoval cizincovo jméno. Ten odmítl, což byl malý krok k odlišnému vnímání boha. Znalost něčího jména byla vnímána jako získání kontroly nad někým. Opakování jména božstva pak mělo zajistit jeho přízeň.

 

Podle biblických tradic Jákob a jeho rodina musela utéct z Kannánu do Egypta, kde zpočátku prosperovali, ale pak upadli do otroctví, ve kterém žili 400 let. Žádné archeologické, nebo písemné údaje nepotvrdily, že by se Izraelité nacházeli v otroctví pod nadvládou Egypta. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že Mojžíš byl Kénijcem, stejně jako jeho tchán Jetro (soudců 1:16) a přišel na sever šířit víru v Jahve (v angličtině Yahweh, nebo Yahu), Kénijského boha války.

 

Když se zjevil Mojžíši v hořícím keři (exodus 3:2) – to už nebyl bůh, se kterým se dalo poobědvat, nebo zápasit. Byl to bůh války a Mojžíš před ním musel padnout na tvář. Jahve měl přívlastek Sabaot – bůh vojsk. Proto byl starozákonní bůh tak krvelačný a vyžadoval lidské oběti a tažení proti všem městům okolo. Ale i když byl hlavním bohem Izraelitů, tak stále to nebyl jediný bůh. To dokládá třeba verš „Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine?“ nebo „Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové“ (Exodus 15:11 a 18:11). Byl to pouze hlavní bůh zvolený pro válečné konflikty (Exodus 15:3). Proto ve chvíli, kdy Mojžíš na chvíli opustí své lidi, když sepisoval desatero, tak si Izraelité vytvořili zlaté tele (El Shaddai, bůh izraelských patriarchů je symbolizován teletem). Exodus byl za nimi a byl čas začít zase uctívat bohy mírové doby – čas uctívání původních Kanaánských bohů plodnosti.

 

Zvětšit obrázek
Pravděpodobná podobizna boha Ēl se dvěma lvy. Zadní strana rukojeti nože Gebel el-Arak. (Fotograf : Rama, Kredit: Louvre Museum, Wikipedia )

V letech 950-850 př. n. l. začali autoři, lingvisty označovaní jako E a J, psát nezávisle na sobě historii Izraelského národa, která se později po jejich kombinaci stala podkladem pro první kapitoly bible. Nic z toho, co napsali E a J o historii před Abrahámem nesouhlasilo s dochovanými hliněnými tabulkami z Babylónu, nebo Kanánu, tedy zdrojů napsaných v době zmiňované E a J. Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že genesis byl soubor mýtů sloužících k vysvětlení jejich světa. Až v kapitole genesis 12 se setkáváme s průnikem biblické historie a informacemi Kanaánských. El Shaddai – bůh hory, byl bůh Abraháma a Jákoba. Jákob si z El Shaddai udělal svého elohim – hebrejský výraz pro „hlavní z bohů“.

 

Bez znalosti této historie nedávají moc smysl pasáže, kde izraelité vybírají mezi Baalem a Jahvem – proč by Izraelité najednou uctívali jiného boha, než toho, který s nimi byl od počátku věků, jak se v bibli uvádí?

 

Přesto, že Izraelité byli stále polyteisté, tak se mezi nimi vyskytovala skupina sympatizantů s bohem Jahve (Jahvisté). Během mírových dob měla tato radikální skupina malou váhu, ale kolem roku 750 př. n. l., kdy hrozilo, že dojde k dobytí severních kmenů Izraele, se našli 3 významní proroci: Izajáš, Ámos a Hosea. Každý z nich si vytvořil představu Jahve k obrazu svému. Izajáš, člen královské rodiny, viděl Jahve jako krále. Ámos, pastýř, popsal Jahveho sympatie k trpícím chudým a Ozeáš, který měl manželské potíže (byl ženatý s prostitutkou Gomer, kterou si podle své knihy vzal na boží příkaz) přirovnával Jahveho k raněnému muži, který stále cítí lásku pro svou nehodnou ženu symbolizovanou Izraelem.


Zvěsti těchto proroků ale nezabránili vpádu Asýrie do severního Izraele roku 711 př. n. l., ale jejich slova žily dále v židovských textech.

 

V roce 622, se k moci dostal král Jošiáš, který byl striktní Jahvista na rozdíl od jeho předchůdců, kteří podporovali polyteismus. Jošiáš byl přesvědčený, že potíže Izraelitů jsou způsobeny nedostatkem víry v Jahve. Během oprav chrámu „nalezl“ hlavní Jošiášův kněz deuteronomium, která se stala součástí bible. Tato kniha byla připisována Mojžíši, ale byl v ní používán jiný jazyk a většina biblických učenců se shodne na tom, že se jednalo o podvrh na politickou objednávku.


Deuteronomium jasně nařizuje věřit pouze v Jahve a přikazuje velice kruté tresty za uctívání jiných bohů. Nařizuje židům, aby na pohanských svatyních hořely kosti pohanských kněží.

 

Na základě nálezu deuteronomia Jošiáš začíná nemilosrdné vraždění a oficiálně prohlašuje Jahve za jediného boha Izraele. Reformisté rovněž přepsali Izraelskou historii přidáním textů a editací písemností. Knihy Jozue, Soudců, Exodus, Samuelova a Královská, tak aby odpovídaly nové ideologii.

Bůh války se stal ještě krvavějším, když začal nenávidět ostatní bohy a přikázal Jošiáši, aby začal genocidu proti vyznavačům jiných náboženství.

 

Ale i přes tyto drakonické opatření se stále nepodařilo dosáhnout monoteismu. I Jošiáš stále věřil v existenci dalších bohů, což dokládá například verš „Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ deuteronomium 5:7. Náboženství Izraelitů kolem roku 615 př. n. l. se označuje jako monolaterální polyteismus.

 

V roce 604 př. n. l. Babylonský král Nabuchodonozor se začal chystat k dobytí Judey (jižní část Izraele kolem Jeruzalému). V této době se objevil další prorok: Jeremiáš. Zvěstoval, že je už moc pozdě na záchranu a že Jahve použije cizí armádu jako trest Izraelských za nedostatečnou oddanost a uctívání jiných bohů.

 

Jeruzalém nakonec podlehl babylonské armádě. Chrám byl zničen a židé byli odvedeni do exilu v Babylonu.

 

A zde se zase projevila polyteistická povaha židovského náboženství, kde jsou bohové vázáni na konkrétní místo: „Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi?“ (Žalmy 137:4).

 

V Babylonském zajetí hrozilo, že se kult Jahve nadobro ztratí v propadlišti dějin. Místo toho, aby zmizel se, ale změnil. Nový biblický autor označovaný jako 2. Izajáš nebo také Deuteroizajáš začal psát další pokračování biblických textů (kapitoly Izajáš 40-55).

 

„Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.“ (Izajáš 44:6).

 

V tuto chvíli se teprve objevuje monoteistický kult, ve kterém se našel autor (označovaný P), pravděpodobně kněz, který znovu editoval bibli.

 

P přidal do exodu (6:2-3): „Bůh promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho: „Já jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí. Ale své jméno Hospodin jsem jim nedal poznat.“ V českém překladu je Hospodin, v originále byl Jahve. Zase bez znalosti této historie a bez znalosti, že Izraelští patriarchové vyznávali boha El, by tyto verše neměly význam. P taky vysvětluje všechny výskyty jména El jako jiné jméno pro Jahve. P napsal celou knihu Leviticus a předřadil před genesis mýtus o stvoření, který je v bibli označován jako Genesis 1. Proto se 1. Kapitola bible shoduje s babylonskými mýty, které jsem uvedl na začátku tohoto textu a proto je rozpor mezi Genesis 1 a Genesis 2, které každá popisuje jiný mýtus o stvoření (jednou jsou lidé stvořeni až nakonec a v gen 2 jsou zvířata stvořeny až jako pomocníci lidí).

 


2. Izaiáš připsal mýty babylonského boha Marduka, který porazil draka Tiamat svému bohu: „Probuď se, probuď, oděj se mocí, Hospodinova paže! Probuď se jako za dnů dávnověku, za dávných pokolení! Což právě ty jsi neskolila obludu, neproklála draka? (Izajáš 51:9)
Tóra byla přepsána tak, aby to vypadalo, že byla vždy monoteistická.
Teprve v roce 600 př. n. l. byl stvořen monoteistický bůh. Bůh současných Židů, Křesťanů a Muslimů.

 

Literatura:
http://en.wikipedia.org/wiki/Enuma_Elish
http://en.wikipedia.org/wiki/Ugarit
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Shaddai
http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh_(Canaanite_deity)
http://en.wikipedia.org/wiki/Baal
http://en.wikipedia.org/wiki/Asherah
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jetro
Kniha History of God, Karen Armstrong a především videobloger Evid3nc3
Psáno pro www.osel.cz a http://spajda.wordpress.com/
PS: na dalším pokračování začnu pracovat až po 25. Listopadu.
PPS: Prosím, abyste v diskusi byli co možná nejvíce věcní, drželi se faktů a pokud je to možné uváděli odkazy na zdroje svých informací. Jakým druhům argumentů se vyhnout můžete najít v této pěkné ilustrované knížce: https://bookofbadarguments.com/

 

Autor: Jan Špaček
Datum: 10.11.2013 18:09
Tisk článku

Související články:

Zeptejte se svého kněze 1: Vznik duše     Autor: Jan Špaček (31.03.2015)
Historie boha 2     Autor: Jan Špaček (09.12.2013)
Jeden z osmi amerických biologů učí kreacionismus     Autor: Josef Pazdera (25.05.2008)Diskuze:

Martin Zeithaml,2013-11-20 14:38:43

Ahoj, tenhle článek není o existencí či neexistenci boha, ale o historii náboženství, tedy i naší společnosti. Nicméně já osobně věřím ve vyšší inteligenci matky přírody jejíš jsme součástí.

Odpovědět


Re:

Miroslav Buberník,2020-03-20 17:23:49

K čemu je vyšší inteligence přírody? Příjde smrt a kde je inteligence přírody?
Je dost důkazů že Bůh je a navíc je připravený nám pomáhat když opravdově prosíme.
Navíc je tu archeologie, která zřetelně prokazuje pravdivost Bible.
-------------------------- !!!!!!!!! ---------------
http://neuveritelnaodhaleni.cz/filmy-a-videa/odhalovani-boziho-pokladu-sodoma-a-gomora.html

Odpovědět

Se vzpomínkou na A.C. Clarka a povídku xenostelar.

Jaroslav Mrázek,2013-11-19 10:08:24

Když mimozemská sonda odlétala ze Sluneční soustavy a po zodpovězení všech otázek zajímajících lidstvo dostala poslední otázku: Existuje Bůh ? Sonda Xenostelar odpověděla: "Většina civilizací na vaší technické úrovni se už dávno touto nesmyslnou otázkou nezabývá...."....cituji nejspíše nepřesně, ale snad dostatečně srozumitelně. Kdybychom se zabývali raději něčím, co má smysl, na rozdíl od náboženství a jestli existuje Bůh .....

Odpovědět


Zapoměl jsem dodat.

Martin Zeithaml,2013-11-20 14:43:38

Můj předchozí příspěvek je pro Jaroslava Mrázka. Měj se.

Odpovědět

Pro Jendu Krynického

Čestmír Berka,2013-11-15 12:55:15

USA a Evropa Afriku nekrmí- z Afriky se vyváží víc potravin, než se do ní dováží...navíc USA není ateizující

Odpovědět

Feynman

Jana Packova,2013-11-13 11:15:44

Kamarát mi raz odporučil knihu "Surely you´re joking, Mr. Feynman!", ale zatiaľ som sa k nej nedostala - no mám ju vo wishliste. To len tak na okraj.

P. Kyslinger, pravdepodobne teraz zachádzam za rámec svojho vzdelania, ale myslím si, že práve naopak, posudzovať vieru z hľadiska vedy je správne. Viera, ako akýkoľvek iný proces v mozgu, je nesmierne fascinujúca problematika, ktorú treba skúmať. Má svoje základy v hlbokej minulosti a cez nesmierne veľa viariácií pretrváva dodnes (menej a menej, ale pretrváva). Myslím, že celosvetové tendencie vyspelých krajín hovoria jasne - časom viera zanikne, nakoľko jej "potreba" v spoločnosti je čoraz menšia a menšia. Javom okolo nás (vďaka vede) rozumieme čoraz viac, nie je potrebná ich substitúcia nadprirodzenom.

Ja to považujem za súčasť evolúcie mysle človeka - postupný prechod od polyteismu k monoteismu a nakoniec k ateismu (ako tvrdí p. Dawkins, "We are now just one God short to atheism.")

Týmto nechcem rozpútať žiadnu náboženskú dišputu - iba postulujem svoj názor utvorený na základe pozorovania a vlastných skúseností. Či je správny, ukáže až čas, ako ostatne vo všetkom.

Odpovědět


Vyvoj

Tomas Habala,2013-11-14 11:04:38

Mam taky dojem, ze zaver o tom, ze viera zohrava v spolocnosti coraz mensiu ulohu je platny len lokalne. Z pohladu celeho ludstva to vyzera tak, ze ateisticke spolocnosti nastupuju na cestu vymierania, kdezto teisticke spolocnosti su mlade a rozvijaju sa. Vyzera to tak, ze veriaca spolocnost je lepsia strategia na prezitie.

A zaver o tom, ze potreba viery je coraz mensia nie je platna ani lokalne. V skutocnosti aj Cechach pravdepodobne vacsina ludi veri v tzv. "necizmus - neco bejt musi". Cisty ateizmus je vo svojej podstate dost drsna zalezitost - redukuje cloveka na software beziaci na hardware z organickych zlucenin a s tymto sa do hlbky a do dosledkov vyrovna malokto. Lebo to znamena, ze ludia ktorych ma rad su de-facto veci. Proti tomuto bude niekto mozno protestovat, ale to len potvrdzuje ako tazko je to pre cloveka prijat a ake je to pre neho neuspokojuce.

Odpovědět


p. Habala

Jana Packova,2013-11-14 11:41:37

Veriaca spoločnosť bola veľmi dlhý čas (nechcem tvrdiť "od počiatku vekov" lebo poznatkov z tej doby je skutočne veľmi málo) najlepšou stratégiou prežitia (logicky, inak by tento jav samozrejme nepretrval tak dlho), to ostatne priznávajú mnohí vedci, vrátane zarputilého ateistu p. Dawkinsa. Dnešné tendencie, napriek ohromnej mediálnej masáži, naopak vnímam skôr ateisticky. Samozrejme, každý človek verí v "niečo" - príroda, vesmír, fyzika, tu už sa ale pohybujeme skutočne iba na hre so slovíčkami. Ja píšem o postupnom zániku klasického náboženstva takého, ako ho vnímame dnes (stvoriteľ, nad-vládca, nebo, peklo).

S vašou poslednou vetou maximálne súhlasím. Pre človeka je až nemysliteľné a bolestné prijať fakt, že sme iba súbor atómov, že neexistuje duša, že keď zomrieme, jednoducho zomrieme a tým to končí. "Ponižuje" to človeka na stroj, ale je to skutočne poníženie? Možno práve v uvedomí si tohto všetkého spočíva sila žiť a užívať si život tu, teraz a dnes - lebo iný už nebude. Nemyslím si, že keď lásku "ponížime" na súbor hormonálnej abnormality, stratí niečo zo svojej krásy. Celé je to o uvedomení a prijatí svojej prirodzenosti. Sme ľudia, rozmýšľame, cítime, a všetkému sa snažíme dať nejaký zmysel. Je to pre nás prirodzené, je to spôsob, akým sa vyvinul náš mozog.

Prepáčte za toto "tliachanie". Ale páčila sa mi vaša reakcia na môj príspevok. Je to vec, o ktorej premýšľam už dlho, a ľudia sú dosť zdesení, keď im začnem rozprávať o tom, že žiadna "duša" v skutočnosti neexistuje. Že stačí jediná chyba v mozgu a človek už nefunguje tak, ako by mal. Že nie sme "schránky", sme organizmy zložené z komplikovaných chemických procesov a každý jeden z nich definuje to, akí sme.

Je to môj názor, a úprimne, svet mi pripadá o to úžasnejší ;) Duša je utópia - zbožné želanie. (ale opäť, všetko závisí na tom, ČO definujeme pod pojmom duša. To už je ale skutočne na veľmi dlhú debatu niekde úplne inde.)

Odpovědět


Však taky ty ateizující společnosti

Jenda Krynický,2013-11-14 19:57:09

ty teistické pečlivě krmí. Kdyby Evropa a USA přestaly krmit Afriku a blízký východ, tak ty teistické společnosti zkolagují.

Odpovědět


Paní Packová skvěle jste to vystihla

Miroslav Čermák,2013-11-15 16:16:15

Naprosto souhlasím se vším co jste napsala.
Omlouvám se, ale musel jsem se ozvat, jelikož to naprosto vystihuje situaci jak ji vidím i já. A že nás moc takto striktních není.

Odpovědět


To Tomas Habala - něcisté

Josef Skramusky,2013-11-15 21:42:13

S mnoha "něcisty" souhlasím - tedy souhlasím, že jich je mnoho. Z mé zkušenosti se však tito lidé označí spíše za věřící než ateisty. Průzkum na toto téma by byl zajímavý :) Já osobně se považuji za agnostika lehce fascinovaného Simulation argument od Nicka Bostroma http://www.simulation-argument.com/simulation.html

Odpovědět


Pre Janu Packovu

Tomas Habala,2013-11-18 00:23:27

Jana, je cítiť, že to čo píšete máte naozaj prežité. Žena vie zrejme tento aspekt svetonázoru prežiť viac ako muž, lebo predsa len má k zrodu človeka bližšie ako muž, pôsobí v nej materinský cit a jej focusom sú medziľudské vzťahy. Predpokladám, že práve tieto faktory sú príčinou toho, že ženy sú religióznejšie ako muži.
Predstava, že sme iní ako neživá príroda, ale predsa naša podstata je "len" to, čo je príroda, je zrejme krásna tým, že ustavuje medzi nás a prírodu istú symetriu. Symetrické sú dve odlišné veci, ktoré sú podľa istého kritéria to isté. Nám sa páčia symetrické princípy a príroda sa symetrickými princípami naozaj riadi. Fyzika je o tom, že hľadáme symetriu medzi dvoma rôznymi javmi či princípami - kritérium, podľa ktorého sú to isté.
Ateizmus tvrdí, že naše Ja je z prírody, teizmus tvrdí, že príroda je z NÁŠHO Ja. Fyzikálne povedané buď vesmír tvorí pozorovateľa alebo pozorovateľ tvorí vesmír. Oba prístupy ustavujú symetriu medzi prírodou a Ja. Hoci majú rôzne konzekvencie, túto črtu majú spoločnú. Toto ich odlišuje od něcistov, ktorí oba princípy miešajú dohromady a vyznávajú akoby dve podstaty súčasne. (Vyvstávajú potom otázky typu ako tieto dve rôzne podstaty spolu interagujú - ako je duša spojená s hmotným telom).
Ja by som preto delil prvotne svetonázory na jednopodstatné a ostatné.
Ako hovorí Boh v Biblii:
...nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.
Zjv 3,15-16

Odpovědět


Viera neviera

Jana Packova,2013-11-18 11:39:30

p. Čermák, ďakujem a som úprimne rada, že je nás viac. Som presvedčená o tom, že časom bude tento počet len stúpať, za predpokladu rovnakého tempa vývoja, aké pozorujeme dnes.

p.Habala, tieto "medzinázory", alebo ako to nazvať - ani mačka, ani myš, považujem za medzistupne. Usudzujem tak z vlastnej skúsenosti - môj postupný vývoj z veriaceho človeka na ateistu trval takmer 6 rokov. 6 rokov neustáleho rozmýšľania, zvažovania, posudzovania argumentov jednej aj druhej strany. Vnímania sveta okolo, vnímania správania ľudí a ich tendencií. Počas nejakých troch rokov som bola aj ja "obojaká" - snažila som sa spojiť to, v čo som verila a dúfala, že existuje (Boh) s tým, o čom som bola presvedčená, že je logické a správne (ateismus, vedecké poznatky). Skĺbiť tieto dve veci dokopy mi dalo neskutočne zabrať, nehovoriac o tom, že som mala neustále pocit, akoby som mala v prste triesku - niečo tam nesedelo. Po čase som si uvedomila, že celá myšlienka Boha bola iba zbožné želanie, ktoré som sa nasilu snažila vtlačiť do logického usporiadania sveta. Vzdala som to, uznala som, že žiadny Boh nie je a postupne som si začala na túto myšlienku zvykať. Bolo to ťažké, preto viem pochopiť, prečo veriaci tak veľmi lipnú na tejto myšlienke. Zrazu ste na všetko sám. Zrazu nie je žiadny "všemohúci" ktorý vás zachráni v poslednej chvíli, ku ktorému sa môžete modliť a on ochráni vás alebo tých, ktorých máte rád. Zrazu nie je na čo sa spoľahnúť "v poslednej chvíli". Ste len vy a svet, a tá predstava je zo začiatku desivá.

Ale po čase to prejde. Zistíte, že žijete ďalej tak ako doteraz, akurát ten život má akosi sladšiu príchuť. Zrazu je pre vás každý deň dar a príležitosť dozvedieť sa niečo nové bez strachu z toho, že to ohrozí vašu vieru. Strach zo smrti je večne prítomný - a vždy bude, a čím skôr sa s tým človek zmieri, tým lepšie. Zrazu je svet okolo vás jedno veľké dobrodružstvo, ktoré síce funguje na určitých princípoch (aplikovateľných široko spektrálne aj na ľudí), ale vždy vás dokáže niečím prekvapiť.

Ja veriacich ľudí chápem, bola som jedným z nich. O to viac mi je ich ľúto a dúfam, že časom sa z toho dostanú rovnako, ako ja. V konečnom dôsledku je to iba zmena myslenia, nič iné. Svet sa nezrúti, chlieb nebude lacnejší, a vaši susedia nebudú o nič menej otravnejší - akurát vám sa otvorí celkom nový svet ;)

Dúfam, že tento môj výlev niekomu pomôže :) prepáčte za toľko slov ;)

Odpovědět

Pro redakci

Leopold Kyslinger,2013-11-13 09:14:39

11.11. v 9:16 jsem napsal: " A OSEL je server popularizující vědu. Proto sem víra nepatří. Tím nikoho neupřednostňují a nikoho nediskriminuji. Grygar a Blecha se podíleli na stejném nebo podobném výzkumu a nikomu nevadí, že Grygar je věřící, zatímco Blecha je ateista. Není dobře - jak už jsem psal - posuzovat Víru z hlediska vědy a obráceně, posuzovat vědu z hlediska Víry. Každý takový pokus je falešný a přináší jenom rozbroje."
Připomněl bych, že velmi podobný názor zastával Richard Feynman (O smyslu bytí, kapitola Nejistota hodnot) a jestli se zaštiťuji jeho jménem, dělám to proto, že pan Špaček ve své nebetyčné pýše ten názor marginalizuje.
Diskuse ke každému dílu Špačkova "veledíla" tomuhle názoru docela slušně přizvukuje. A nepotřebuje k tomu svědectví zhrzené řádové sestry. A pro ty, kteří pokládají každé intelektualní řemeslo (jako jsou psychologie, lékařství, ekonomie a vůbec tak zvané "společenské vědy") za vědu - platí (pro skutečnou vědu), že každý experiment ověřující nějakou hypotézu, musí za zachování stejných podmínek poskytnout srovnatelný výsledek. A to u těchto "věd" nelze ani náhodou už jenom proto, že nelze zajistit stejné výchozí podmínky. Protože tenhle příspěvek píši až po návratu z chalupy, posílám ho současně s mailem

Odpovědět

Čestmír Berka

Richard Molek,2013-11-12 23:10:28

Pane Berko,

vidím, že s vámi nemá smysl seriozně komunikovat. Přímo z vás dští jakási zaujatost, kterou přitom paradoxně přisuzujete právě věřícím. Šlápl vám někdo na kuří oko ? Bavme se věcně nebo vůbec. Vy tu stále jen publikujete nicneříkající prázdná trzení a něco podsouváte. Prosím vás - jak z toho co jsem napsal vyplývá co kdo musí ? To jsou nějaké hysterizující emotivní prohlášení vždy z krátkým subjektivním propagandistickým prohlášením na konci, které nic vůbec nic nedokazuje. Za těchto okolností již nevidím smysl reagovat. Mějte se

Richard Molek

Odpovědět


Mne nejvíc zaujala u vás ta "vyšší kritika&qu

Čestmír Berka,2013-11-13 07:38:14

Prostě jsem získal dojem, možná mylný, že k Bibli musíme vždy přistupovat tak, abychom potvrdili vše, co v ní je. Bibli v podstatě vytvořil Bůh a proto je všechno v ní tak, jak je napsané... když něco v Bibli odporuje zjištěným faktům, tím hůř pro fakta.
Jan Špaček téma podle mne ale nezpracoval moc důkladně, lépe je třeba zde: http://www.myty.info/view.php?cisloclanku=2007030011
Hezky je to zpracované také zde: http://humble.sweb.cz/krestanstvi.htm

Odpovědět

Čestmír Berka

Richard Molek,2013-11-12 17:49:24

Váš ateismus který zde předvádíte vykazuje všechny znaky náboženského zanícení včetně vaší "evangelizace" ve prospěch ateismu a jeho "proroků". Je všechno, jen ne střízlivý. To je evidentní.

A dodal bych : všetně subjektivních dogmatických tvrzení ..

Richard Molek

Odpovědět

Čestmír Berka

Richard Molek,2013-11-12 17:46:47

AD : Můj ateismus je střízlivé zhodnocení pravděpodobnosti bohů/bohyň, které věřící předkládají

Váš ateismus který zde předvádíte vykazuje všechny znaky náboženského zanícení včetně vaší "evangelizace" ve prospěch ateismu a jeho "proroků". Je všechno, jen ne střízlivý. To je evidentní.

Richard Molek

Odpovědět

Čestmír Berka

Richard Molek,2013-11-12 17:34:26

Nic z toho co mi pane Berko podsunujete, jsem říct nechtěl. Vůbec si nemyslím, že by Bibli nemohl kdokoli jakkoli zkoumat. Také neplatí vaše tvrzení, že nikdo nenapsal, v čem se pan Špaček mýlí - já popsal hned několik důvodů, čtete pořádně a ne jen autoselektivně. A odkud vítr vane - tedy motivy vašeho komentáře ? To jste jasně ukázal tou agitkou na i-ateismus.cz + tvrzením, že tam mají nastudováno přece jen víc. No nevím, občas se na i-ateismu pohybuju a nemám ten pocit. Mimochodem, pozdravujte pana Hanka :o)

Richard Molek

Odpovědět


Proč bychom měli přistupovat k Bibli jinak, než k

Čestmír Berka,2013-11-12 21:18:15

"Vyšší kritika v očích mnoha lidí snížila hodnotu Bible na pouhé lidské starověké literární dílo. Zastánci vyšší kritiky sice tvrdí, že jsou věřící, ale prakticky zpochybňují vše na čem víra stojí - to je Bible a její inspirovanost, když na ni uplatňují stejná měřítka jako na jakýkoli jiný literární text. Říkají si sice křesťané - tedy kristovci, ale vůbec pro ně není autoritou záznam evangelií, podle nichž Ježíš věřil v existenci doslovného Adama a Evy, v potopu, v to, že knihy SZ napsali ti podle nichž knihy nesou jméno. Názor jejich mistra a zakladatele jim přijde nepodstatný, dokonce omylný a někteří jdou tak daleko, že zpochybňují i to, zdali události popsané v evangeliích vůbec proběhly a zda výroky přisuzované jejich mistru, skutečně Ježíš vůbec řekl."

Aha, tedy každý musí souhlasit, že Adam s Evou byli první lidé a že Ježíš řekl přesně to, co je v Bibli zaznamenáno....
To mi připomíná: Henry Ford prý říkal, že si u něho může člověk vybrat auto jakékoli barvy, pokud to bude černá.
Bible je jen sbírka pohádek a mýtů!

Odpovědět

mea culpa

Čestmír Berka,2013-11-12 16:45:33

věřit v boha/bohy/bohyně a smíšené kolektivy bohů je samozřejmě nesrovnatelně iracionálnější, než se vírou v ně netrápit/nezabývat/ či prostě NEVĚŘIT

Odpovědět

je to hned na začátku

Čestmír Berka,2013-11-12 16:34:13

Historické vysvětlení biblických rozporů a další zajímavosti z dob utváření lidské představy boha.

V tomto článku se pokusím osvětlit rozpory v bibli (popsané zde) a množství násilí
v bibli (popsáno zde) pomocí historie, archeologie, antropologie a lingvistické analýzy starých textů. Hlavním zdrojem informací pro tento článek byla kniha History of God od britské autorky Karen Armstrong, nicméně na stejných závěrech se shodne většina biblických historiků. Karen Armstrong je bývalá Římskokatolická řádová sestra, historička a filantropka.

Věřit a nevěřit není STEJNĚ iracionální..myslím, že nevěřit v toho Velkého Pastevce křesťanů je mnohem iracionálnější...a to nemluvím o Manituovi, Aštaru Šeranovi... Můj ateismus je střízlivé zhodnocení pravděpodobnosti bohů/bohyň, které věřící předkládají

Odpovědět

Mimo

Hans Mahraner,2013-11-12 13:27:29

Autor je mimo, když nám podsouvá, že zkoumá historii Boha nebo bohů. To o čem píše je historie lidských představ v různých epochách o Bohu nebo bozích. I proroci "jen" prorokovali - vykládali Boží znamení (nebo to, co za Boží znamení pokládali).
Bavit se má smysl o historii náboženství, ne o historii Boha (bohů). Jak už bylo dostatečně odargumentováno jinde i níže, věřit v existeci Boha je stejně iracionální jako v něho nevěřit a tudíž obě víry jsou z principu netestovatelné, nevědecké, stojící mimo metodický aparát současné vědy.
Pokud by někoho zajímalo, jak se (možná) mohly vyvinout náboženské představy "prvních" lidí, odkazuji na Grand Theories and Everyday Beliefs od Wallace Matsona.

Odpovědět

Ďakujem

Jana Packova,2013-11-12 11:59:09

autorovi za článok a úprimne sa teším na jeho pokračovanie. Dovolím si tvrdiť, že aj toto je práve jedna z tém, ktoré na osla patria, keďže nevidím jediný dôvod, prečo by Biblia ako historická kniha nemohla byť skúmaná z vedeckého hľadiska. Je to kniha ako každá iná a existuje až absurdný počet ľudí, ktorí ju považujú za niečo iné, než čím v skutočnosti je.

Je mi ľúto, že som osla nečítala skôr. Stratila som 15 rokov vierou v niečo, čo neexistuje a angažovaním sa (aj keď viac menej apatickým) v spoločnosti, ktorá je spútaná predsudkami, sebaklamom a strachom (všetky tieto vlastnosti sú nakoniec zreteľné v každej diskusii, kde si autor čo i len obtrie pero o tému náboženstva). Svoje deti som rozhodnutá vychovávať v slobodnom rozmýšľaní, bez bludov o Bohu či Bohoch, a teší ma poznanie, že ľudí s rovnakým zmýšľaním je čoraz viac a viac.

Takže ešte raz ďakujem autorovi a takým, ako je on.

Odpovědět

Zajímavá diskuse

Čestmír Berka,2013-11-12 09:20:13

V diskusi nikdo nenapsal, v čem se Jan Špaček mýlí a nikdo nenapsal žádná fakta svědčící o tom, že Bible je nebo není ve sporu s archeologickými výzkumy. Jen úvahy, proč autor článek napsal a proč to neměl dělat. Leo K má strach o psychické zdraví věřících, kteří se z textu náhle dozví, že Bible není historická kniha a neshoduje se v mnoha věcech se skutečností a někdy dokonce jedna část Bible tvrdí něco jiného, než jiná- to musí věřící zákonitě vyděsit- asi tak, jako když dětem prozradíme, že dárky nenosí Ježíšek... Pak tu máme pana hraběte Tomáše Petera, jehož věhlas ho dovedl až do vlastního profilu exotopedie. No a Richard Molek nám naznačí, že Bibli nemohou zkoumat a posuzovat ani křesťané- například jím zmínění zlí protestanté.
Tristní úroveň diskutérů.
Myslím, že více se o Bibli ale dozvíme na www.i-ateismus.cz - tam mají autoři nastudováno přecijen víc - nejen ateistické autory, ale i křesťanské apologety.

Odpovědět

Pekný článok

Rasto Gallo,2013-11-12 09:11:06

Každý článok, pojednávajúci o vzdialenej minulosti je zo svojej podstaty napadnuteľný. Téma určite umožňuje mnohé interpretácie faktov, to ale patrí k veci. Ja osobne som vďačný za zaujímavé čítanie a autorovi srdečne ďakujem. Čo sa týka diskusií, trochu mi vadí účasť "križiakov viery". Nezaujíma ma konfrontácia ateisti vs. veriaci. Naopak, som rád, ak diskutujúci prinesú nové fakty, prípadne zaujímavo komentujú tie, uvedené v článku.

Odpovědět

ešte iný pohľad na Boha

Igor Garan,2013-11-12 01:33:30

Odpoveď je virtuálna realita.
Celé roky sa fyzici pokúšajú pochopiť zákony fyziky, ktoré vládnu na zemi a vo vesmíre. Prečo sa im to nedarí? Vždy keď sa zdá, že už prišli veci na koreň, objaví sa ďalšia prekážka. Je to náhoda? Alebo je to úmysel.
Kvantoví fyzici, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou, že každá hmota je vo svojej podstate iba vibrácia určitého neznámeho druhu energie, ktorú nazvali Božskou časticou, nemusia byť ďaleko od pravdy.
Čo vieme o tom ako vznikol vesmír? Predpokladá sa, že vznikol z ničoho a že iba tak sa objavilo zrnko hmoty, ktoré explodovalo do obrovskej masy hmoty celého vesmíru.
Možno, ak sa to udialo takto, ako je možné, že tam bol na to voľný priestor? Ak tam ten priestor bol, tak ako vznikol? Či vznik priestoru nie je takou istou záhadou, ako vznik hmoty?
Nik to nedokáže vysvetliť, preto, že explóziu hmoty si vieme predstaviť, ale explóziu ničoho(priestoru) nie.
Je jedna teória, ktorá by to celé vysvetľovala.
Virtuálna realita z neustále sa vyvíjajúcim programom.
Áno. Jediné čo vysvetľuje celý náš stav je, že sme všetci vo virtuálnej realite.
Ak pripustíme vieru v Boha, tak on by bol v podstate celým virtuálnym prostredím, ktoré sám navrhol.
O Bohu vieme, že je duchovná bytosť. Sám v biblii o sebe prehlasuje, že je alfa a omega, čo znamená začiatok a koniec(čiže všetko). Je to stvoriteľ čo vidí všetko aj najmenšie detaily, a procesy prebiehajúce v prírode. Všetko vie a je jediný pravý Boh nad nami.
Ak si predstavíme Boha ako neobmedzený počítač s vlastným rozumom a schopnosťou tvoriť, tak skôr či neskôr by sa dopracoval k tomu, že si začne vytvárať zložitejšie a zložitejšie programy. Ak by mal dostatočný hardvér a softvér, tak by sa časom dopracoval k najzložitejším možným programom.
Čo vieme o stvorení sveta podľa Biblie?
Vieme že Boh stvoril svet svojou duchovnou silou. Čiže silou myšlienky.
Ak stvoriteľ vytvoril program, kde sa z jeho duchovnej sily (Božskej častice/Higsov bozón) vibrovaním začali tvoriť častice hmoty, a on s touto hmotou neustále drží vedomý kontakt. Tak môžeme povedať, že je všemohúci a vševidiaci. Ak od svojej energie dostáva neustále spätnú odozvu, tak v reálnom čase vie čo sa deje kdekoľvek vo vesmíre a podľa svojich zákonov, či už gravitácie či iných drží všetko tak ako to je. To by samozrejme všetko malo svoj jasný zmysel. A znamenalo by to že vo vesmíre nie je chaos ako predpokladali vedci.
Ak by to naozaj bolo takto, tak v podstate, by niektoré veci nemusel držať na svojom mieste a to hlavne v prípadoch keď sa na ne nik nedíva alebo s nimi nie je inak v interakcii. Ak by vedel už v čase tvorenia myšlienky človeka, že sa pozrie na istú vec, tak by ju v predstihu vytvoril na mieste kde má byť v okamžitom čase.
Prečo by to robil? Nevieme. Isté je že sa to podľa Kvantových fyzikov deje!
Možno, že udržiava realitu v podobe podľa obrazu našej pamäte. A to iba v našom okolí. Tam kde nik nie je sa s programom neunúval a nič tam nie je. Je možné, že tak šetrí voľnú pamäť, alebo jednoducho využíva šetrne svoj čas.
Ak pripustíme, že dokáže ovládať všetko na mikroúrovni, tak potom to, čo pociťujeme a dýchame je iba virtuálne vnímanie. Ak to pripustíme, musíme pripustiť, že v podstate neexistujeme vo fyzickom tele. To že sa v tele cítime, je tiež iba ním navrhnutý program. Naprogramovaná DNA všetkých rastlín a živočíchov je iba sofistikovanejší program. Nie sme to my. Ako je teda možné, že sa tak cítime?
Boh v Biblii tvrdí, že vzkriesi mŕtvych z hrobov. A to aj tých, ktorí zomreli pred tisícročiami. Ako ich teda môže znovuvytvoriť?
Ak drží ich DNA kód v pamäti tak môže. Ako by ale docielil, že ich myšlienky ,by boli ako pred smrťou a nie ako u novorodenca? Je na to iba jedna odpoveď.
Sme stvorení tak, že môžeme byť nesmrteľní.
Teraz síce umierame, ale miesto v jeho pamäti vyhradené danej osobe sa nevymaže, pokiaľ to on sám nezmení a nepošle Ťa do zabudnutia.
Každý človek má vlastnú časť Božskej energie. Nie tak, že by ju mohol plne kontrolovať, ale má určené hranice nadvlády nad svojou energiou. Môže sa slobodne rozhodovať, ale aj postaviť na odpor. Ostatné veci ,ako pochody tela a bunečnú úroveň ovládať nemôžeme.
Ak by sme mali svoju energiu úplne pod kontrolou, nemuseli by sme nič riešiť. Preprava vecí myšlienkou a okamžité zjavenie sa na inom mieste by nebol pre nás problém. Mohli by sme meniť tvar svojho tela a jeho funkcie podľa potreby. Presne tak ako Boh, keď tvoril.
Budem teraz úprimný, nik z nás nie je pripravený niesť plnú moc svojej sily. Preto nám ju zatiaľ neuvoľní. Ba dokonca sa rozhodol, že ju uvoľní iba tým, ktorí budú dostatočne zrelí.
Určil čas, kedy vytriedi svoje výtvory na tie, ktoré pôjdu ďalej a na tie, ktoré vymaže.
Dal nám indície a prikázania ako sa dopracovať k skupine, ktorá pôjde ďalej.
Keď že Boh je sám dobrého a mierumilovného srdca, chce aby ľudia, ktorí pôjdu ďalej boli na jeho obraz. Dovolil preto zlu, aby ovládlo tento svet, na určitú dobu nevyhnutnú pre vyselektovanie jedincov schopných žiť podľa jeho predstáv. Tí, ktorí pri tom zahynú budú znovu vytvorení ,ale ak neprejdú skúškou, tak ich vymaže. Každý človek od prvého Adama, až po posledného novorodenca v deň konca bude mať dosť informácií, aby si vybral či chce, alebo nechce žiť Božím zákonom.
Boh potom umožní tým, ktorí sa rozhodli pre život podľa jeho pravidiel používať svoju silu naplno. Nesmrteľnosť, bezpečie, žiadne choroby, žiadne materiálne potreby, schopnosti dnes pokladané za nadprirodzené. Toto všetko sa rozhodol Boh svojim výtvorom darovať.
Boží pôvodný zámer, keď sa rozhodol stvoriť vesmír bolo, aby sa mohol podeliť o seba s niekým. Chcel dávať lásku človeku, ktorý si to bude vážiť a nikdy by sa neobrátil proti nemu, preto že ho bude milovať, ako svojho jediného Otca. No ako vieme hneď prvý človek Adam ho sklamal. Preto sme čakali tak dlho. Tisíce rokov, aby mohol vybrať iba tých dobrých a zlo poslať do zabudnutia(vymazať ich pamäťovú stopu)
Ďakujeme ti Bože, že si nás po Adamovej zrade nezatratil a dal si nám druhú šancu žiť naveky po tvojom boku.
Sláva tvojmu pravému menu Bože“ JHVH“.

Odpovědět

Opis osôb a zámeru Boha

Igor Garan,2013-11-12 01:30:03

Ja som Jehova ,tvoj Boh,
ktorý ťa vyviedol s egyptskej krajiny, z domu otrokov.
Nebudeš mať nijakých bohov proti mojej tvári!
Neurobíš si vyrezávaný obraz, ani podobu niečoho čo je hore v nebesiach, alebo čo je dolu na zemi alebo čo je vo vodách pod zemou.
Nebudeš sa im klaňať, ani sa nedáš zviesť, aby si im slúžil, lebo ja Jehova tvoj Boh som Boh vyžadujúci výlučnú oddanosť, privádzajúci trest za previnenie z otcov na synov, na tretie pokolenie a na štvrté pokolenie, v prípade tých čo ma nenávidia. Ale prejavujúci milujúcu láskavosť k tisícemu pokoleniu v prípade tých čo ma milujú a dodržiavajú moje prikázania. (2. Mojžišova 20:2-6)

Toto o Bohu Jehovovi vieme:
Je duchovná bytosť
Boh Jehova je duchovná bytosť, ale nik ho nemôže vidieť. Ak by sa zhmotnil a ukázal sa niekomu, ten by na mieste zahynul. To prečo by človek zahynul nie je celkom objasnené. Ale obrovsky nepredstaviteľné množstvo energie, ktorú vlastní Jehova Boh ,je pre smrteľníka, ako by sa pozrel do miliónov Sĺnk z centimetrovej vzdialenosti. Všetka energia Vesmíru je súčasťou samotného Jehovu a Jehova sám rozhoduje o tom, na čo sa transformuje. Univerzálny typ energie( Božskej energie )sa prostredníctvom činnej sily(svätého ducha)môže zmeniť podľa Jehovovej vôle na čokoľvek.
Vedecké tímy v CERN-e (Veľkom Hadronovom Urýchľovači) sa pokúšajú rozdrviť hmotu na najmenšie stavebné bloky-častice. Predpokladajú že sa im podarí nájsť Božskú časticu zvanú Higsov Bozón. Táto častica je niečo čo dáva energetickým časticiam hmotnosť. To znamená, že táto častica je vlastne meniaca sila, ktorá mení energiu na hmotu. Vedci sa tak snažili objasniť ako mohlo vzniknúť vo vesmíre toľko veľa hmoty z ničoho.
Božská častica je to čo spôsobilo že hmota vo vesmíre vôbec existuje a nie je to nič iné ,ako Jehovova činná sila(Svätý duch) ktorou mení a tvorí čo on sám chce. O tejto sile sa hovorí, ako ju používal pri tvorení Zeme.
Je Alfa a Omega, t. j. nemá začiatok ani koniec
Boh Jehova o sebe prezradil, že je Alfa a Omega. To pre mnohých neznalých nemusí znamenať nič. Ale ak sa nad tým zamyslíme v kontexte, tak nám tým o sebe sám Boh prezradil hodne. Ak nemá ani začiatok a ani koniec, tak logicky z toho vyplýva, že musí byť všade.
Rozprestiera sa do všetkých možných priestorov a časov naprieč celým vesmírom a časom. To je informácia, ktorá zo sebou nesie ďalšiu. Ak je boh všade, tak to musí znamenať, že okrem samotného boha tu nič iné nie je.
Nad tým sa asi nikto nezamyslel.
Vševidiaci (všetko všade vidí)
Boh Jehova je spojený s každou časticou každej molekuly na zemi a vo vesmíre. Každá častica je teda jeho súčasťou. Bolo by naivné myslieť si že by Jehova nevedel čo jeho častice práve robia. Preto ak by sme sa kdekoľvek chceli schovať, alebo čokoľvek utajiť, neuspel by. Jehova je totiž všade. Aj naše bunky sú súčasťou jeho osoby a určite vie čo si myslíme skôr než sa to udeje. Ak je všetka energia a hmota sám Jehova, tak i naše telá sú s ním spojené a teda sú pod jeho kontrolou. Tak môže Jehova všetko vidieť.
Vševediaci ( o všetkom čo sa deje vie, a nie je pre neho nič nemožné vykonať)
Ak všetko čo je okolo nás je súčasťou energetického tela samotného stvoriteľa, tak by bolo naivné si myslieť, že je ešte niečo čo by Jehova nedokázal vytvoriť. Činná sila Jehovu Boha dokáže energiu pretvoriť na čo si len Jehova pomyslí. Takto svojimi myšlienkami Jehova stvoril: Vesmír, Zem, Rastliny a Zvieratá a všetko živé aj neživé. Presne vie ako sú všetky tieto veci zložené a ako fungujú. Na rozdiel od človeka, ktorý mnohokrát iba háda, alebo si stvorí teórie, ktoré sa často ukážu ako chybné, Jehova pozná svoje stvoriteľské dielo podrobne, lebo ho sám vymyslel.
A že je dielo Jehovu tak zložité pre pochopenie človekom a je tak komplikované, ale zároveň aj jednoduché a dokonalé v detailoch a kráse. Odzrkadľuje to Jehovovu vysokú inteligenciu a nápaditosť jeho mysle.
Je nesmrteľný
Boh Jehova nemá prirodzeného nepriateľa, ktorý by mohol ohroziť jeho existenciu. Ani žiadna bytosť nemôže žiť bez jeho zvolenia. Ani nič na svete nie je, čo by nebolo v jeho moci a nevedel by o tom.
Jehova je Alfa a Omega, čiže začiatok a koniec jeho bytia je nekonečný čiže večný. Aj keď pre človeka slovo“ večný“ je ťažko pochopiteľné musí sa stým nejako vyrovnať a predstavuje si pri tom niečo hodne vzdialené, ale myseľ si nedokáže nekonečno predstaviť. Jehova je od smrteľného človeka vo všetkom odlišný, aj keď bol človek stvorený na obraz Boží.
Bytosti stvorené Jehovom
Boh Jehova všetky bytosti stvoril z lásky a želal si, aby jeho láska bola opätovaná. Keď že dal slobodnú vôľu, tak sa to nemuselo stať a vieme že má aj odporcov. Láskavo nám dáva čas ,aby sme našli vo svojom srdci správny sklon.
Boží syn- Ježiš Bol stvorený spôsobom ako nikto iný. Bol jednosplodený- čiže iba Otcom. Má schopnosti ako otec Boh a schválenie od Boha ich používať. Svätého ducha mu prepožičiava Otec, v čom je medzi nimi rozdiel. Je však nesmrteľný a môže vládnuť nad všetkým, ako aj tvoriť, robiť zázraky či zabíjať myšlienkou.
Anjeli dostali od stvoriteľa časť jeho energie a jeho moci, ktorú im prepožičiava. Majú vlastnú vôľu a nadvládu nad svojou energiou a hmotou, čiže sa môžu zhmotniť v akejkoľvek podobe. /Satan- had/ (teraz je už ich zhmotnenie Bohom zablokované, môžu pôsobiť na ľudí iba duchovne. Tak ako môžu dobrí anjeli ovplyvniť človeka, môžu aj zlí. Je len na nás koho počúvneme.) Sú hierarchicky delení /anjel, archanjel ,cherubín a podobne/Satan má pravdepodobne najvyššiu hodnosť.
Človek dostal od Jehovu zhmotnené telo niektoré jeho funkcie ovládame iné nie.(pochody v organizme neovládame, ale pohyb áno) Dal nám slobodnú vôľu v rozhodovaní a veľa rôznych vlastností. Zo stromu poznania sme získali dobro a zlo, ktoré sa u ľudí prejavuje v rôznom pomere tréningom sa dá tento pomer meniť. Schopnosť rozmnožovať sa, milovať a svedomie, čiže vnútorný hlas.

Jeho meno JEHOVA znamená (Pôsobí aby sa stalo)
Jehova Boh si dal svoje meno sám. Pravdepodobne chcel svojim menom vystihnúť svoju osobnostnú črtu. To sa mu aj podarilo. Jehova si dal v minulosti za cieľ stvoriť Vesmír, Zem, Živé tvory a Človeka- inteligentnú bytosť, ktorá bude mať slobodnú vôľu. Človek bude žiť na zemi v harmónii s prírodou a bude šťastný. Tento zámer mu skomplikoval Satan Diabol. Čas, ktorý mu stvoriteľ dovolil venovať tejto vzbure sa končí a jeho dielo šťastne obývaná zem , sa blíži k naplneniu. Jehova pôsobí aby sa tak stalo. V Biblii sa dočítame o jeho pôsobení a formovaní osudov, tak aby sa naplnili jeho zámery.

Jeho plán je :naplnenie zeme dokonalými ľudskými bytosťami
Istotne mnohí z Vás poznajú príbeh o tom, ako Jehova Boh stvoril Adama a Evu v Rajskej záhrade. Dovolil im, aby pomenovali všetky zvieratá a prial si aby sa naučili žiť v súlade s prírodou. Jehova umiestnil v záhrade aj dva stromy. Strom poznania a strom večného života Tieto stromy boli v záhrade pre ľudí, aby postupne ,ak sa všetko naučia boli uvedení do stavu nesmrteľnosti a poznania.
Všetko, nám ľuďom skomplikoval Satan Diabol. Duchovná bytosť, ktorá bola stvorená Jehovom skôr ako Človek. Satan patrí k duchovným bytostiam zvanými Anjeli.
Anjeli boli voči Jehovovi Bohu v poslušnosti od ich stvorenia a podieľali sa na tvorení iných diel ako aj ľudí. Satan vie o ľudskej rase všetko čo sa len dá. Pozná ich slabiny dokonale.
Satan Diabol sa postavil voči bohu na opačnú stranu tým, že uviedol Adama a Evu do neposlušnosti a vykonal tak s nimi akt vzbury a neposlušnosti.
Satan ohovoril Jehovu boha tým, že Eve a Adamovi odporučil zjesť jablko zo stromu poznania, aj keď vedel, že nie sú ani zďaleka na to pripravení. Povedal im“ Boh vám to zakázal preto, lebo sa bojí, aby ste neboli ako on“. Klamal. Ale jeho podlosť zviedla zvedavých ľudí a oni zjedli z toho stromu.
Ovocie toho stromu slúžilo na vylepšenie organizmu, ktoré ľudí pozmenilo a prinieslo tak do života ľudí zlo, ktoré dovtedy nepoznali. Geneticky sa toto zlo prenášalo na ďalšie pokolenia až do dnešnej doby.
Hneď prvé deti Adama a Evy sa dostali do konfliktu a zlo sa prejavilo u Kaina, ktorý zabil svojho brata Ábela.
Jehova boh uvalil na ľudí dedičný trest a vyhnal ľudí zo záhrady Eden. Trest zahŕňa namáhavý život a nedokonalosť tela. Tento trest sa dedí na všetky generácie.
Aby Jehova svoj pôvodný zámer uskutočnil, poslal na zem svojho syna Ježiša, aby ukázal mnohým ako nájsť cestu k záchrane. Ten urobil z ľudí učeníkov aby hlásali pravdu, aby mali možnosť všetci ľudia na Zemi rozhodnúť sa či ostanú žiť, alebo zomrú. Skrátená verzia znie:
“ Pridajte sa k Jehovovi, lebo všetko ostatné zahynie“
Hlásajte to všade. Každý zachránený človek stojí za to. Boh takto oddelí dobro od zla a zruší trest nad ľuďmi.

Boh Jehova povedal.“ Spravodliví budú vlastniť Zem“. Pod vedením Ježiša sa celá zem pretvorí na raj ako bol Eden. A strom večného života tam bude tiež. A až bude čas, budú z neho ľudia plody jesť.
Pred tým však bude Armagedon. Zničenie Satana a ľudí na jeho strane.
Kde budeš v tej dobe patriť ty? Iba to je podstatné.

Odpovědět


Co znamena JHWH

Tomas Habala,2013-11-12 23:03:47

To je predsa skratka z toho, ako sa predstavil Boh Mojzisovi: Ja som ktory ja som. H znamena Ja som, W znamena ktory a J je predpona, ktora z toho robi podstatne meno muzskeho rodu.

Tie dve Ja som su jedno a to iste Ja som ale zaroven su ine.
Prve Ja som je cinne, druhe Ja som je zastupcom, obrazom toho prveho cinneho Ja som. Cinne Ja som je podstatou toho zastupujuceho obrazoveho Ja som. Obrazove Ja som je Slovom, ktoreho vyznamom je to cinne Ja som.
To cinne Ja som je to co zije, to obrazove Ja som je to, co je pravdou o tom zivom Ja som. Slovo "ktory" je to co ich spojuje a to co ich rozlisuje.

HWH je: Otec, Duch, Syn, alebo: Zivot, Cesta, Pravda.

Je nejasne, preco by malo existovat spojenie medzi Bohom a specialne Higgsovym bozonom. Akej substancie by take spojenie medzi Bohom a casticou malo byt? Ked si predstavite ten system z filmu Matrix, naco by malo existovat nejake specialne spojenie medzi nejakym objektom v tej virtualnej realite a pocitacom na ktorom ten system bezi? Ved cela ta virtualna realita kazdy jej objekt je vytvoreny pocitacom.

Podla mna sa zbytocne zamotavate, ked rozoberate taketo superspekulativne tvrdenia o svete. Ziadny uzitok z toho nevidim.

Odpovědět

Poděkování

Pavel Foltán,2013-11-11 23:06:32

Moc vám děkuji za přiložený odkaz, moc mne to pobavilo.
Domnívám se, že to platí na celé lidstvo.
Případní ufouni nás obletí velkým obloukem :-)

Odpovědět

Pár tisíciletí historie blízkého východu v kostce

Mintaka Öüü,2013-11-11 21:46:23

Snad tuto diskuzi odlehčím (chápu že někomu pro změnu přitížím) tímto tříminutovým, lehce zjednodušeným, pojetím historie blízkého východu:
http://www.youtube.com/watch?v=-evIyrrjTTY

Lovu zdar

Odpovědět


Pekne

Josef Skramusky,2013-11-15 20:42:36

:D

Odpovědět

doporučení

Richard Molek,2013-11-11 18:57:51

Mě zase oslovili mj. tito autoři (také vyšlo v češtině):

Alfred Jepsen : Královská tažení ve starém Orientu, Hans Bartdke : Příběhy ze starověké Palestiny, P.J.Wisseman - Archeologie Genesis, Alan Millard : Objevy z biblických časů, atd. Dále pak Prosecký, Segert ..

Odpovědět

odpověď Janu Špačkovi

Richard Molek,2013-11-11 18:42:59

Jedině soukromě. Do diskuze již nechci. Nevidím v tom hlubší smysl. Strávil jsem několik let na několika diskuzích a myslím, že je jen minimum lidí, kterým to něco dá. Většina lidí vstupuje do diskuze s předsudky či s pevně daným předporozuměním. Navíc diskuze na českém internetu přitahují různé šílence, hulváty, fanatiky a exibicionisty všeho druhu. Za ta léta jsem si toho užil dost. Nechci si z hlavy udělat odpadkový koš. Většina argumentů se také opakuje stále dokola jen jinými slovy a investovat čas a energii do lidí, kteří se chtějí jen přít a nejsou ochotni uvažovat mimo rámec svého názoru vážně nechci. Také většina diskuzí časem někam zapadne - je to ztracený čas. Tedy taková je má letitá zkušenost a věřte mi - dal jsem do toho hodně a více mi to vzalo, než dalo. Na netu je přediskutováno. Omlouvám se .. Mějte se

Příjemný zbytek dne

Richard Molek

Odpovědět

reakce na Richard Zatloukal

Richard Molek,2013-11-11 18:29:11

AD : "Žádné archeologické, nebo písemné údaje nepotvrdily, že by se Izraelité nacházeli v otroctví pod nadvládou Egypta. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že Mojžíš byl Kénijcem, stejně jako jeho tchán Jetro (soudců 1:16) a přišel na sever šířit víru v Jahve (v angličtině Yahweh, nebo Yahu), Kénijského boha války."

No, chtělo by to konkrétně zdrojovat, protože archeologové často tvrdí něco jiného. Příběh o Josefovi, otroctví a Mojžíšovi nese tolik ověřitelných egyptských reálií, že zřejmě bude mít pravdivé jádro. Asi v té podobě, že podíl na etnogenezi Hebrejců měli i semitští uprchlíci z Egypta.

Ano, máte pravdu. Ostatně v jazyce Genesis popisující život Josefa + také v Exodu, existuje několik slov, která byla známa jen v egypském prostředí staré a střední říše do období invaze Hyksosů a která nemohla být známá v Izraeli v mnohem pozdějším období kam vyšší kritika zařazuje vznik Pentateuchu.

"Nejvíce podrobností o Egyptu nacházíme v Bibli v souvislosti s popisem toho, jak se do Egypta dostal Josef, a toho, jak potom v oné zemi pobývala celá Jákobova rodina. Z archeologických nálezů je patrné, že tento obraz je velice přesný a že by nebylo rozumné se domnívat, že jej vylíčil nějaký pisatel žijící mnohem později (což se někteří kritici pokoušeli tvrdit o pisateli této části 1. knihy Mojžíšovy). O pisateli zprávy o Josefovi se v knize New Light on Hebrew Origins od J. G. Duncana (1936, s. 174) uvádí: „Používá správný titul, který byl tehdy obvyklý, a činí to přesně tak, jak to bylo v popisovaném období zvykem; a tam, kde neexistuje hebrejský ekvivalent, přijímá prostě egyptské slovo a přepisuje ho do hebrejštiny.“ Nálezy získané při archeologických výzkumech v Egyptě dokládají, že v biblické zprávě jsou správně uvedena egyptská jména, postavení Josefa jako správce Potifarovy domácnosti, věznice, tituly „vrchní číšník“ a „vrchní pekař“; potvrzuje se, že Egypťané připisovali velký význam snům, že egyptští pekaři mívali ve zvyku nosit koše s chlebem na hlavě (1Mo 40:1, 2, 16, 17), že existovalo postavení ministerského předsedy a správce potravin, jaké faraón udělil Josefovi, potvrzuje se způsob, jak byl Josef uveden do úřadu, to, že si Egypťané ošklivili pastevce ovcí, že u egyptského dvora měli silný vliv kouzelníci, že se Izraelité dočasně usadili v zemi Gošen, a jsou potvrzeny také egyptské pohřební zvyky a mnoho jiných podrobností. (1Mo 39:1–47:27; 50:1–3)"

"Josef byl podle Genesis ustanoven druhým vládcem v Egyptě, faraón mu dal svůj vlastní pečetní prsten, oděv z jemného plátna a zlatý náhrdelník. (1Mo 41:37–44, 46; srovnej Ža 105:17, 20–22.) Tento způsob uvedení do úřadu potvrzují egyptské nápisy a nástěnné malby. Je rovněž zajímavé, že ze starověkých egyptských zápisů je známo, že někteří Kananejci dostali v Egyptě vysoké postavení; určitá analogie existuje rovněž pro skutečnost, že Josefovo jméno se změnilo na Cafenat-paneach. Josef také dostal za manželku Asenat, dceru Potifery (z egyptštiny, znamená „ten, komu Ra dal“), kněze z Onu. (1Mo 41:45)" - citováno


Také byl nalezen od doby Karen Armstrong jestě starší Písemný doklad o existenci národa Izrael než je Mereptahova stéla.

Cituji :

Kamenný "útržek" textu
 
OSÍDLILI IZRAELITÉ ZEMI ZASLÍBENOU DŘÍVE ?
 
 
 
Žulový fragment číslo 21 687 ležel takřka 100 let nepovšimnut v zastrčeném koutě depozitáře Egyptologického muzea v Berlíně. Až do chvíle kdy německý profesor teologie Manfred Görg důkladněji prozkoumal tento úlomek ze soklu jakési sochy. Zjistil, že jsou na něm vypsaná podrobená místa a kraje. Zcela jednoznačně identifikoval místní názvy Kanáán a Aschkelon stejně jako záznam, jenž se dochoval pouze v levé polovině kamenného bloku. Görg toto vyobrazení identifikoval jako součást supího hieroglyfu, takže dohromady vytvořili výraz "Izrael". Uvedenou hypotézu se v poslední době podařilo potvrdit sporem.
 
A co by to všechno znamenalo pro oficiální dějiny Izraele ? Především se jedná o překvapující časové zařazení aktu vyhnání z Egypta a osídlení Země zaslíbené Izraelity. Vzhledem k tomu, že se uvedený záznam na desce nachází v bezprostřední blízkosti místních názvů Kanaán a Achkelon, soudí Görg, že jde o souvislost - blízkost - geografickou. Jinými slovy, že lid Izraele v době vzniku zápisu (tj. v 15. a 14.století př.n.l.) již obýval dnešní Palestinu. Dosud se za rozhodný okamžik považovala éra faraona Merenptaha (podle zmínky o porážce Izraele na tzv. Merenptahově stéle - tj. 1213 - 1203 př.n.l.), syna a nástupce slavného vládce Ramesse II. Ovšem odkazy na konkrétně tohoto faraona obsažené ve Starém zákoně, zřejmě vznikly dodatečně až po vlastní migraci (exodu).
 
ZDROJ :  měsíčník GEO, září 2011, str. 15

+

http://members.bib-arch.org/publication.asp?PubID=BSBA&Volume=38&Issue=1&ArticleID=11

http://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/ancient-israel/does-the-merneptah-stele-contain-the-first-mention-of-israel/

http://www.biblearchaeology.org/file.axd?file=2011%2f12%2f11_11_11+New+Evidence+Supporting+the+Early+(Biblical)+Date+of+the+Exodus+and+Conquest.pdf

http://www.biblearchaeology.org/post/2011/11/11/New-Evidence-Supporting-the-Early-(Biblical)-Date-of-the-Exodus-and-Conquest.aspx

http://www.biblearchaeology.org/post/2009/10/19/Recent-Research-on-the-Date-and-Setting-of-the-Exodus.aspx

http://withmeagrepowers.wordpress.com/tag/manfred-gorg/

Odpovědět

reakce na Jan Špaček

Richard Molek,2013-11-11 17:59:25

Vpohodě, nic se nestalo, mám už z různých diskuzí hroší kůži :o)

Na to existuje celá řada jak teologických, tak antropologických a jiných teorií. Nemyslím nutně, že vše z čeho se vychází je chybné. Ani Karen Armstrong nepíše vyloženě nepravdu. To co je rozhodující nejsou pouze určité nálezy, ale jejich interpretace, jejich hodnocení. Záleží v jakých kontextech to kdo hodnotí, s jakými postoji a motivy k tomu přistupuje. Je jasné, že nikdo není nezaujatý..

Jsem já zaujatý? Samozřejmě,že jsem pořádně zaujatý,nikdo není nezaujatý - jen ten kdo je povrchní, bez názoru a ničemu nevěří.
Většina lidí v něco věří a přináší pro to důkazy. Každá věta je apriori hodnotící. Každý filozof, který je toho jména hoden, se k problému vyjadřuje, buď pozitivně nebo negativně, musí se s tímto konfrontovat s problémem, problém se nedá obejít, i když ho neguji, zaujímám postoj.

Shodou okolností jsem právě na vámi uváděném kreacionismu už před tak dvěma lety vedl dlouho diskuzi s jedním ateistou o tom co bylo první - zda první lidé byli přirozeně ateisté či polyteisté nebo monoteisté.

Opět hodnocení této otázky vychází z výchozích předpokladů. Já jako křesťan mám výchozí předpoklad, že stvořitel existuje. Pakliže by tomu tak čistě hypoteticky bylo, pak jsem dospěl k názoru, že se nějak zajímá o to co vytvořil, že je logické, že k tomu patrně má nějaký vztah. A z toho lze opět následně odvodit pravděpodobnost určité snahy komunikovat. A to už jsem blízko toho, že pak je možné, že zde onen Tvůrce nechal nějaké poselství, či že nějak mluvil k lidem. Jak ale říkám, je to řetězec předpokladů mj. podmíněný i otázkou, jestli je takový Tvůrce vůbec potřeba.

Já na základě takových a mnohých dalších otázek a předpokladů dospěl k přesvědčení, že první byl monoteismus a že až následně se z něj vyvinuly polyteistické systémy a také ateismus. Je zajímavé, že většina antropologů se shoduje na tom, že kam až do minulosti dohlédneme, tak nacházíme důkazy o tom, že člověk byl náboženský. Např. i ateismu některých antických řeckých filosofů předcházely různé formy theismu.

Ale zase - mnozí se mnou nebudou souhlasit. Je to také dost o psychologii. Já myslím, že všichni lidé zcela přirozeně a podvědomě selektují důkazy pro a proti podle svého světonázoru, jehož vznik byl zase ovlivněn někým jiným = rodiči, kamarády, spolužáky, spolupracovníky. Na základě toho všichni vybíráme důkazy korespondující s naším světonázorem a nehodící se házíme za hlavu, ignorujeme.

Tím nechci relativizovat možnost poznání, ale přesto jme převážně subjektivními tvory. Nemyslím si, že pravda o něčem, ve smyslu existující skušenosti je relativní. Je určitě absolutní. Relativní je však náš subjektivní pohled na ni a její intepretace.

To už jsem ale trochu odbočil. Abych se mohl relevantně vyjádřit k tématu vývoje monoteismu, musel bych si projít staré poznámky, znovu si to obnovit - nějakou dobu jsem se tím už nezabýval. A asi nemá smysl sem kopírovat kvanta zdrojů z mé dřívější diskuze. Jedině, že by váz to opravdu moc zajímalo, pak bych své poznámky mohl zaslat na mail.

Richard Molek

Odpovědět


zda první lidé byli přirozeně ...

Jenda Krynický,2013-11-11 18:05:50

zda první lidé byli přirozeně ateisté či polyteisté nebo monoteisté ... skvělé téma na dlouhou, nikam nevedoucí, zhola zbytečnou diskuzi. Tedy, ano, povídat si o tom můžete jak dlouho chcete, ale dojít k ničemu se nedá. Kolik toho o "prvních lidech" (což je mimochodem velice vágně definovaný termín) víme?

Odpovědět


Jan Špaček,2013-11-11 18:06:38

Určitě by mě to zajímalo, ale do konce listopadu nebudu mít čas. Ozvu se vám, až to bude aktuální - třeba bychom mohli dát dohromady nějakou zajímavou diskusi, kdybyste měl zájem...

Odpovědět

Trochu mimo

Richard Zatloukal,2013-11-11 17:29:20

Autor by měl ještě trochu studovat.

" Monoteismus se na světě poprvé zformoval kolem roku 600 př. n. l., po statisíci let mýtů a uctívání polyteistických božstev."

Tak jednak, co Achnaton (a údaje, že monoteismus znalo mnoho staroevropských národů), jednak, statisíce let polyteismu? Jak vypadalo náboženství neandertálců nebo homo heidelbergensis můžeme jen spekulovat, ale rozhodně jsou pravděpodobnějsší nějaké varianty animismu než pantheon ala Olymp.

Abrahám, Izák, Jákob, ty bych opravdu nepovažoval za skutečné praotce Židů, ale spíše za legendární postavy.

"Žádné archeologické, nebo písemné údaje nepotvrdily, že by se Izraelité nacházeli v otroctví pod nadvládou Egypta. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že Mojžíš byl Kénijcem, stejně jako jeho tchán Jetro (soudců 1:16) a přišel na sever šířit víru v Jahve (v angličtině Yahweh, nebo Yahu), Kénijského boha války."

No, chtělo by to konkrétně zdrojovat, protože archeologové často tvrdí něco jiného. Příběh o Josefovi, otroctví a Mojžíšovi nese tolik ověřitelných egyptských reálií, že zřejmě bude mít pravdivé jádro. Asi v té podobě, že podíl na etnogenezi Hebrejců měli i semitští uprchlíci z Egypta.

A tak jde pokračovat. Chtělo by to asi nespoléhat se na jedinou autorku a wikipedii, a nejdříve nastudovat více literatury

Odpovědět


Jan Špaček,2013-11-11 17:40:18

Díky za upozornění. Tento článek byl myšlen hlavně jako upozornění na to, že nějaká semitská historie existuje a jako základní informace o problematice. Je možné, že autorka Karen Armstrong dělala chyby a já jsem je ještě prohloubil svým nepochopením. Zase na druhou stranu kdyby se mělo psát jenom o tom, co člověk nastudoval dostatečně důkladně, tak by nemohl osel existovat.
Kdybyste ale měl zájem mi pomoci s psaním příštího článku, tak vaši pomoc jistě ocením - někdy začátkem prosince se do toho můžeme pustit. Jste pro?

Odpovědět


Richard Zatloukal,2013-11-11 18:19:35

Tak, ale já si opravdu myslím, že člověk by měl psát jen o tom, co má opravdu dobře nastudováno, a kdyby měl Osel fungovat tak, že kterýkoliv nadšenec si tu převypráví jakoukoliv literaturu faktu, už ho číst nebudu.

Jestli chcete prezentovat názor na tak složité problémy, tak toho opravdu nastudujte víc. Vyšlo toho dost i v češtině. Co se týče mě, nemám důvod psát s Vámi články, ale sem tam nějakou radou mohu přispět.

Odpovědět


Richard Zatloukal,2013-11-11 18:38:54

Zkuste si nastudovat třeba Podborského. (Náboženství pravěké Evropy) Když to, psal, byl už trochu senilní, ale stále je to uznávaný archeolog, a měl celkem široký záběr. Co se týče starého Izraele, nějaký vhled můžete mít už třebas od Kosidowského. Z uznávaných současných odborníků, co třeba takový Finkelstein, nebo W. Dever. Oba také vyšli v češtině.

Odpovědět

Edmont Dantes

Richard Molek,2013-11-11 17:17:42

AD : Splněná proroctví 5. Mojžíšovy
Která ani Špaček nepopře! Ať se ve svém materialisticko-evolučním zápalu snaží, jak může!

Proč hned ta silná obvinění. Nemůžete diskutovat bez negativních emocí a předsudků ?

Chápu, že lidé jako vy potvrzují názor kritiků křesťanství.

Richard Molek

Odpovědět


Nemůžete diskutovat bez negativních emocí

Edmond Dantes,2013-11-11 17:25:51

NE!

Odpovědět

Reakce

Richard Molek,2013-11-11 17:11:35

Ano, text je kompilát mých postřehů + toho co jsem četl v online knihovně svědků jehovových. Velmi se o toto téma zajímá. Omlouvám se za opomenutí zdroje. Mění to však něco na předložených argumentech ? vyjádřete se prosím k nim a neodbíhejte mi od toho s poukazem, že se vám to nelíbí. To, že je text částečně okopírován ho automaticky činí neseriozním a neplatným ?

A mimochodem :

stáhl jsem si z Uložta tu knihu Karen Armstrong - Dějiny boha, zde :

http://www.uloz.to/xPdkAVB/armstrongova-karen-dejiny-boha-pdf

a projel jsem ji několikrát vyhledávačem Reader, ale ten žel jsem tam větu :

"většina biblických učenců se shodne na tom, že se jednalo o podvrh na politickou objednávku."

.. nenašel. Můžete mi to nějak vysvětlit ?

Děkuji

Richard Molek

Odpovědět


Jan Špaček,2013-11-11 17:19:11

Můžu - četl jsem ji v angličtině a překlad jsem udělal jinak.
Omlouvám se za to rýpnutí.
Jaký je tedy váš názor na vývoj monoteismu? Jsou historické nálezy chybné? Jak to teda bylo podle vás?

Odpovědět

Karen Armstrong

Richard Molek,2013-11-11 17:00:32

AD : Možná proto, že
Autorka Karen Armstrongová získala čestný doktorát a ocenění na řadě universit, uznání encyklopedické mezinárodní instituce, ocenil jí TED, a dokonce i některé organizace sdružující věřící. Těžko byste hledal na tuto oblast v současné době lepšího odborníka.

Ale totéž lze tvrdit o mnou citovaných odbornících v mém dalším komentáři, kteří tvrdí opak. A uvádím jich tam více.

Nedělám si iluze o konsensu v jakémkoli vědním oboru, ale jeví se mi, že poukazovat pouze na názor Karen Armstron je jednostranné. Navíc její ranné dětské motivy ovlivněné velmi špatnými zkušennostmi jsou evidentní. Prostě po tom co zažila nemůže být nestranná.

Richard Molek

Odpovědět

Tuto scénu už jsem někde viděl...

Radim Šmíd,2013-11-11 16:41:32

Hmm... Příspěvek Edmonda Dantese mi připomíná scénu z Rozmarného léta jak dědek třese stožárem na kterém je upevněno artistovo lano se slovy "Pojďte dolů nebo si natlučete" a jakmile ty vibrace artista neustojí, sletí tak dědek vítězně uzavírá: "vidíte, já jsem vám to říkal"

Odpovědět

Splněná proroctví 5. Mojžíšovy

Edmond Dantes,2013-11-11 16:18:04

Která ani Špaček nepopře! Ať se ve svém materialisticko-evolučním zápalu snaží, jak může! Proroctví natolik průkazná, jako samotná HISTORIE SVĚTA. Plivat jedovaté sliny na Boží Slovo můžete, jak chcete, ale Boží Slovo přetrvá na věky, zatímco Darwinovy bludy již nikdo nikdy nevzpomene...

Proroctví o údělu Izraelského národa:

28:37 Budeš předmětem úděsu, pořekadel a posměchu mezi všemi národy, kam tě Hospodin odvleče.

28:64 -66 Hospodin tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, dřevu nebo kameni.Mezi těmi pronárody nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpočine. Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši.Tvůj život bude viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš chvět strachem a nebudeš jist svým životem.

Židé zažili pronásledování, jako žádný národ v dějinách přesto jako národ přežili. Přesně tak jak předpovědělo písmo!

"Já budu s tebou, je výrok Hospodinův, a zachráním tě. Učiním konec všem pronárodům, mezi něž jsem tě rozprášil, ale s tebou neskončím docela. Potrestám tě ovšem podle práva, bez trestu tě neponechám.“ (Jeremjáš 30:10)

Odpovědět


Takovýchhle předpovědí vám napíšu do večera sto

Jenda Krynický,2013-11-11 16:26:23

Když se budete trochu snažit, tak to napasujete na spoustu národů.

Odpovědět

Karen Armstrong

Richard Molek,2013-11-11 16:17:12

http://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Armstrong

Začínám chápat ranné motivy Karen Armstrong. Ale to co ona tvrdí, není nic nového, než oprášení starých teorií Wellhausenivy školy tzv. "Vyšší kritiky Bible", která je minimálně z části postavena na předporozumění a předpokladu, že Bible nemůže být v žádném slova smyslu Boží slovo, ale jen a pouze lidský pramen odrážející v sobě jiné starší literární prameny a styly.

Vyšší kritika v očích mnoha lidí snížila hodnotu Bible na pouhé lidské starověké literární dílo. Zastánci vyšší kritiky sice tvrdí, že jsou věřící, ale prakticky zpochybňují vše na čem víra stojí - to je Bible a její inspirovanost, když na ni uplatňují stejná měřítka jako na jakýkoli jiný literární text. Říkají si sice křesťané - tedy kristovci, ale vůbec pro ně není autoritou záznam evangelií, podle nichž Ježíš věřil v existenci doslovného Adama a Evy, v potopu, v to, že knihy SZ napsali ti podle nichž knihy nesou jméno. Názor jejich mistra a zakladatele jim přijde nepodstatný, dokonce omylný a někteří jdou tak daleko, že zpochybňují i to, zdali události popsané v evangeliích vůbec proběhly a zda výroky přisuzované jejich mistru, skutečně Ježíš vůbec řekl. Na čem pak stojí víra takových křesťanů, kteří si relativismem a skepsí uřezali pod sebou větev tradice na níž seděli ? Je to doslova protimluv hlásit se za takové situace ke Kristu.

A co tvrzení zastánců vyšší kritiky, že evangelia neodpovídají kritériím skutečné historie? Historik Durant k tomu napsal: „Vyšší kritika byla natolik nadšená svými objevy, že uplatnila na Nový zákon tak přísné zkoušky pravosti, že by podle nich muselo být kvalifikováno jako legendární na sto starověkých uznávaných osobností — např. Chammurabi, David nebo Sokrates. Ačkoli evangelisté projevovali předpojatost a měli své teologické předsudky, zaznamenávají mnohé události, které by autoři smyšlenek zakryli — soupeření apoštolů o vyšší místo v Království, jejich útěk po Ježíšově zatčení, Petrovo zapírání . . . Žádný čtenář těchto záznamů nemůže pochybovat o pravosti osoby, o níž se pojednává.“

Během let někteří protestantští učenci zaútočili na Bibli. Jejich útok byl intelektuální. V 18. a 19. století vypracovali metodu studia Bible, která je známa jako vyšší kritika. Vyšší kritikové učili, že velkou část Bible tvoří legendy a mýty. Někteří z nich dokonce prohlásili, že Ježíš vůbec nikdy neexistoval. Tito protestantští učenci neoznačili Bibli jako Boží slovo, ale místo toho ji prohlásili za lidské slovo, a navíc za slovo velmi nesrozumitelné.

Extrémnější z těchto názorů dnes již lidé nezastávají, ale vyšší kritika se v seminářích stále ještě vyučuje a není neobvyklé slyšet, jak se protestantští duchovní veřejně distancují od velkých úseků Bible. V jednom australském listu byl citován výrok jakéhosi anglikánského duchovního, který prohlásil, že to, co je v Bibli, je z velké části „prostě nepravdivé. Dějiny jsou zčásti nepravdivé. Některé detaily jsou zjevně zkomolené.“ Tento způsob uvažování je výsledkem vyšší kritiky.

"Dokumentová teorie"

Jaký měli kritikové „důkaz“ pro tyto názory? Vyšší kritikové tvrdí, že jsou schopni rozdělit text prvních knih Bible do určitého počtu dokumentů, které se od sebe liší. Tito kritikové vycházejí v podstatě z předpokladu, že každý biblický verš, v němž je použito pouze hebrejského slova, které znamená „Bůh“ (’Elohim), byl napsán jedním pisatelem, zatímco každý verš, v němž je Bůh označen svým jménem, totiž JHWH, musel být napsán jiným pisatelem — jako by jeden pisatel nemohl používat oba výrazy.

Někteří kritici Bible zastávají teorii, že 1. Mojžíšova není dílem jednoho pisatele nebo sestavovatele, totiž Mojžíše, ale že představuje dílo několika pisatelů, z nichž někteří žili dlouho po Mojžíšovi. Na základě údajných rozdílů ve stylu a použití slov vypracovali takzvanou dokumentovou teorii. Podle této teorie existovaly tři prameny, které jsou označovány jako „J“ (Jahvistické), „E“ (Elohistické) a „K“ (Kněžský kodex). Kvůli tomu, že se 1. Mojžíšova zmiňuje o nějaké konkrétní události dvakrát nebo že se v různých částech 1. Mojžíšovy objevují podobné zprávy, přidávali někteří učenci k seznamu stále další prameny, až rozčlenili 1. Mojžíšovu na čtrnáct nezávislých pramenů. Tvrdí, že tyto různé prameny nebo pisatelé zastávali různé názory a teologie, nicméně že 1. Mojžíšova jako produkt vzniklý složením těchto pramenů je přesto uceleným dílem. Ve snaze podpořit své teorie docházejí k mnoha absurdním závěrům a o některých z nich se můžeme zmínit.

Původním základem pro dokumentovou teorii bylo používání různých titulů pro Boha; kritikové tvrdí, že to svědčí o různých pisatelích. Nerozumnost takového názoru však můžeme vidět v tom, že i v pouhé malé části 1. Mojžíšovy najdeme tyto tituly: ‚Nejvyšší Bůh‘ (’El ‛El·jón′, 1Mo 14:18), „Původce nebe a země“ (14:19), ‚Svrchovaný Pán‘ (’Adho·nai′, 15:2), ‚Bůh vidění‘ (16:13), „Všemohoucí Bůh“ (’El Šad·dai′, 17:1), „Bůh“ (’Elo·him′, 17:3), ‚pravý Bůh‘ (ha·’Elo·him′, 17:18) a „Soudce celé země“ (18:25). Snažíme-li se připsat na tomto základě každé této části jiného pisatele, vznikají nepřekonatelné těžkosti a docházíme k absurdním závěrům. Pravda je však taková, že různé tituly v 1. Mojžíšově vztahované na Boha jsou použity kvůli svému významu; ukazují na jeho různé vlastnosti, na jeho různá díla a na jeho jednání s Izraelem.

Jiné příklady: Vzhledem k tomu, že je v 1. Mojžíšově 1:1 použito slovo ba·ra’′, „stvořil“, byl tento verš napsán podle pramene zvaného „K“. Totéž slovo však nacházíme v 1. Mojžíšově 6:7, jehož pramenem je prý „J“. Výraz „země Kanaán“, který se objevuje v několika textech (mimo jiné v 1Mo 12:5; 13:12a; 16:3; 17:8), je prý specialitou pisatele známého jako „K“. Kritikové tedy mají za to, že tyto pasáže napsal „K“. Ale v kapitolách 42, 44, 47 a 50 nacházíme tytéž výrazy ve spisech, které titíž kritikové připisují pramenům „J“ a „E“. Kritikové sice tvrdí, že jejich teorie jsou potřebné k vysvětlení údajných nesrovnalostí v 1. Mojžíšově, ale zkoumání ukazuje, že tyto teorie samotné jsou plné nesrovnalostí.

Je-li všechen materiál připisovaný konkrétnímu teoretickému prameni vyčleněn ze zprávy 1. Mojžíšovy část po části a věta po větě, výsledkem je řada zpráv, z nichž každá je sama o sobě nelogická a nesouvislá. Pokud bychom měli věřit, že tyto různé prameny použil a dal dohromady pozdější sestavovatel, byli bychom nuceni věřit, že tyto nesouvislé zprávy byly ještě před tím, než byly spojeny, přijímány jako historické a že je izraelský národ po staletí používal. Ale který pisatel, a zvláště historik, by vůbec taková nesouvislá vyprávění zkonstruoval, a pokud by to udělal, který národ by je přijal jako dějiny svého lidu?

Nerozumnost zastánců „dokumentové teorie“ je dokreslena tímto prohlášením egyptologa K. A. Kitchena: „V kritice Pentateuchu bylo dlouho zvykem rozdělovat celek do jednotlivých dokumentů nebo ‚rukou‘. . . . Ale zvyk starozákonní kritiky připisovat tyto charakteristické prvky různým ‚rukám‘ nebo dokumentům se stává zjevně absurdním, když se uplatní na jiné starověké orientální spisy, které se vyznačují přesně stejnými jevy.“ Pak uvádí příklad z jedné egyptské biografie, která by mohla být při uplatnění teoretických metod kritiků 1. Mojžíšovy připsána různým „rukám“, ale která, jak ukazují doklady, „byla formulována, sestavena, napsána a vytesána během měsíců, týdnů či ještě kratší doby. Za jejím stylem, který se pouze mění podle námětů a je otázkou vhodného zpracování, nemohou být žádné ‚ruce‘.“ (The New Bible Dictionary, J. Douglas, ed., 1980, s. 349)

Jsou pro tyto teorie nějaké skutečné důkazy? Žádné takové důkazy neexistují. Jeden komentátor prohlásil: „I v tom nejlepším případě je kritika spekulativní a nezávazná, je to něco, co je možné pozměnit nebo vyvrátit a co pak musí být nahrazeno něčím jiným. Kritika je intelektuálním cvičením, a mohou se v ní proto projevit všechny nejistoty a dohady, které jsou s takovými cvičeními nerozlučně spjaty.

Například anglický básník John Milton napsal svůj monumentální epos „Ztracený ráj“ stylem, který se naprosto liší od stylu jeho básně „L’Allegro“. A jeho politické traktáty byly napsány opět jiným stylem.

Argumentem kritiků je tedy to, že o existenci různých autorů Pentateuchu svědčí stylistické rozdíly. Avšak K. A. Kitchen ve své knize Ancient Orient and Old Testament (Starověký Orient a Starý zákon) poznamenává: „Stylistické rozdíly jsou bezvýznamné a odpovídají námětu, o němž se píše.“ Podobné stylistické rozdíly je možné najít i „ve starověkých textech, jejichž literární jednota je mimo jakoukoli pochybnost“.

Tvrzení, že různé tituly vztahující se na Boha jsou dokladem několika autorů, je obzvláště chabým argumentem. Jen v jednom krátkém úseku 1. Mojžíšovy je Bůh nazván ‚Nejvyšší Bůh‘, „Původce nebe a země“, ‚Svrchovaný Pán JHWH‘, ‚Bůh vidění‘, „Všemohoucí Bůh“, „Bůh“, ‚pravý Bůh‘ a „Soudce celé země“. (1. Mojžíšova 14:18, 19; 15:2; 16:13; 17:1, 3, 18; 18:25) Znamená to, že každý z těchto veršů byl napsán někým jiným? A co text z 1. Mojžíšovy 28:13, kde jsou výrazy „Elohim“ (Bůh) a „JHWH“ použity společně? Spolupracovali snad na sepsání tohoto verše dva autoři?

To, jak chabý je tento argument, je zvláště patrné, pokud bychom toto uvažování uplatnili na nějaké soudobé dílo. V jisté nedávno vydané knize o druhé světové válce je bývalý německý kancléř označen jako „Führer“, „Adolf Hitler“ nebo „Hitler“, a to jen na několika málo po sobě jdoucích stránkách. Troufl by si někdo říci, že to svědčí o třech autorech?

RŮZNÉ STYLY PSANÍ - RŮZNÉ ZDROJE A PRAMENY INFORMACÍ

Všechny informace obsažené v 1. Mojžíšově se vztahují k událostem, které se odehrály před Mojžíšovým narozením. Mohl je dostat přímo prostřednictvím božského zjevení. Je zřejmé, že informace o událostech před stvořením člověka musel někdo takto obdržet, ať to byl Mojžíš, nebo někdo před ním. (1Mo 1:1–27; 2:7, 8) Tyto informace a ostatní podrobnosti se však k Mojžíšovi mohly dostat i ústní tradicí. Lidé v té době žili dlouho, a tak se informace mohly dostat od Adama k Mojžíšovi přes pouhých pět lidských spojovacích článků, totiž přes Metuzaléma, Sema, Izáka, Leviho a Amrama. Třetí možností je, že mnoho informací pro 1. Mojžíšovu dostal Mojžíš z již existujících spisů nebo dokumentů. Tento názor zastával už v 18. století holandský učenec Campegius Vitringa a založil jej na tom, že v 1. Mojžíšově se často (osmkrát) objevují výrazy (v KB) jako „titoť jsou rodové“, jednou „tato jest kniha rodů“ a dvakrát „tito(ť) jsou příběhové“. (1Mo 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2) V tomto výraze je slovo „rodové“ překladem hebrejského slova tó·le·dhóth′. Lepším překladem je „příběhové“ nebo „dějiny“ či „počátky“. Například spojení „rodové nebes a země“ není příliš výstižné, kdežto výraz „dějiny nebes a země“ dává smysl. (1Mo 2:4) V souladu s tím německý překlad Elberfelder, francouzský Crampon a španělský Bover-Cantera používají výraz „dějiny“. Není pochyb o tom, že lidé se od začátku zajímali o přesný historický záznam, stejně jako se o něj zajímají dnes.

Z toho důvodu C. Vitringa a po něm i další učenci chápali každé použití slova tó·le·dhóth′ v 1. Mojžíšově jako odkaz na nějaký tehdy již existující psaný historický dokument, který měl Mojžíš ve vlastnictví a z něhož čerpal většinu informací zaznamenaných v 1. Mojžíšově. Domnívají se, že osoby jmenované v přímé souvislosti s takovými ‚dějinami‘ (Adam, Noe, Noemovi synové, Sem, Terach, Išmael, Izák, Esau a Jákob) byli buď pisatelé, nebo původní vlastníci těch psaných dokumentů. To ovšem stále nevysvětluje, jak se všechny tyto dokumenty dostaly do rukou Mojžíšovi. Také to nevysvětluje, proč by měly být zdrojem mnoha informací dokumenty získané od mužů, kteří nevynikali zrovna jako Boží ctiteké (například Išmael a Esau). Je docela možné, že výraz „to jsou dějiny“ je jen úvodní věta, která dobře slouží k rozdělení různých částí dlouhých celkových dějin. Srovnejte, jak Matouš použil podobný výraz, když uváděl své evangelium. (Mt 1:1)


Gleason L. Archer ml. poukazuje na další slabinu v argumentech vyšší kritiky. Podle jeho názoru tkví problém v tom, že „Wellhausenova škola je založena na prostém předpokladu (který se její stoupenci sotva snažili nějak doložit), že náboženství Izraele bylo pouze lidského původu jako kterékoli jiné a že se má vysvětlovat jen jako výsledek evoluce.“ Jinými slovy, Wellhausen a jeho následovníci vycházeli z předpokladu, že Bible je pouhé slovo člověka, a tento názor se stal základem jejich argumentace.

Již v roce 1909 bylo v díle The Jewish Encyclopedia poukázáno na další dvě slabiny Wellhausenovy teorie: „Argumenty, jimiž Wellhausen téměř úplně zaujal celou obec soudobých vyšších kritiků, jsou založeny na dvou předpokladech: za prvé, že jak se náboženství vyvíjí, stává se jeho rituál propracovanějším; za druhé, že starší prameny se nutně vztahují k ranějším stupním vývoje rituálu. První z těchto předpokladů je v rozporu s doklady v primitivních kulturách a pro druhý z nich se nenajde žádná podpora v takových dokladech, jakými jsou například rituální kodexy indické.“

Proč je vyšší kritika i přes své slabiny tak populární mezi dnešními intelektuály? Protože jim říká to, co chtějí slyšet. Jeden učenec v 19. století řekl: „Osobně jsem přivítal tuto Wellhausenovu knihu více než cokoli jiného; zdálo se mi totiž, že naléhavý problém dějin Starého zákona je konečně vyřešen způsobem, který odpovídá principu evoluce člověka, a ten jsem nucen uplatňovat na historii všech náboženství.“ Je zřejmé, že vyšší kritika odpovídala jeho předsudkům, které měl jakožto zastánce evoluce. A obě tyto teorie ve skutečnosti slouží podobnému cíli. Evoluce odstranila potřebu věřit ve Stvořitele a Wellhausenova vyšší kritika podobně znamenala, že je zbytečné věřit, že Bible byla inspirována Bohem.

Intelektuálům našeho racionalistického dvacátého století se domněnka, že Bible není Boží slovo, zdá hodnověrná. Věřit, že proroctví byla napsána až po svém splnění, je pro ně daleko snadnější než přijmout tato proroctví jako pravá. Biblické zprávy o zázracích raději vysvětlují jako mýty, legendy nebo lidová vyprávění, a nechtějí brát v úvahu možnost, že to byly skutečné události. Takový názor však je předpojatý a neposkytuje žádný přesvědčivý důvod, proč bychom neměli Bibli považovat za pravdivou. Vyšší kritika má závažné nedostatky a její útok na Bibli neprokázal, že Bible není Božím slovem.

Tzv. vyšší kritika Bible byla od doby Wellhausena postavena na skepticko-ateistické platformě, takže vše co datově neazapadalo do schématu předpokládajícího přirozené vysvětlení, se buď nestalo vůbec, či mnohem později a pod vlivem jiných literárních zdrojů, což je nejen spekulativní argument bez důkazu navíc evodentně zaujatě motivovaný, ale de facto přímé obvinění Bible ze lži.

Richard Molek

Odpovědět


Jan Špaček,2013-11-11 16:52:47

Argumentace proč jsem se rozhodl věřit Karen Armstrong se může obrátit proti vám:
Komu jste se rozhodl věřit vy? Většina textu, pod který jste se podepsal je vykopírovaná z různých webů - nevím, jestli jste vybíral zrovna z online knihovny svědků jahovových a kreacionistických blogů. http://mobile.kreacionismus.cz/content/oci-kambrickych-morskych-krabu-jsou-%E2%80%9Eprekvapive-moderni%E2%80%9C?page=11
nicméně podepsat se pod vykopírované texty je postup, který se mi nelíbí. Ať už u lidí, nebo u boha :-)

Odpovědět

Ještě jedna otázka

Richard Molek,2013-11-11 15:46:40

Proč jste se rozhodl věřit právě autoritě Karen Armstrong a ne jiným ?
Slovo "věřit" od vás nezní moc racionálně či vědecky :o)

Richard Molek

Odpovědět


Možná proto, že

Vlasta Vondrakova,2013-11-11 16:25:02

Autorka Karen Armstrongová získala čestný doktorát a ocenění na řadě universit, uznání encyklopedické mezinárodní instituce, ocenil jí TED, a dokonce i některé organizace sdružující věřící. Těžko byste hledal na tuto oblast v současné době lepšího odborníka.
Jen pro zajímavost, koho byste doporučil Vy?

Odpovědět

reakce

Richard Molek,2013-11-11 15:42:05

Děkuji, podívám se.

R.Molek

Odpovědět

Dotaz na Jana Špačka

Richard Molek,2013-11-11 15:06:37

Dobrý den,

zaujala mě tato věta :

"většina biblických učenců se shodne na tom, že se jednalo o podvrh na politickou objednávku."

Můžete prosím nějak konkrétněji specifikovat tu většinu biblických učenců ?

Upozorňuji, že neumím anglicky, takže jsem to z odkazů na Wiki nemohl zjistit.

Stačil by mi odkaz na Zdroj, který obsahuje tuto větu. Požádal bych někoho, aby mi to přeložil.

Děkuji

Richard Molek

Odpovědět


autoři deuteronomia

Jan Špaček,2013-11-11 15:17:15

V této věci jsem se rozhodl věřit autoritě Karen Armstrong. Tuto větu uvádí ve své knize History of God - myslím, že vyšel i český překlad.
Každopádně když si prostudujete okolnosti objevu deuteronomia, pak se tento závěr nabízí. Byl v ní použit jazyk o 400 let mladší, než jaký byl používán za dob Mojžíše, objevila se při rekonstrukci chrámu za vlády Jahvisty Jošiáše a okamžitě po jejím nálezu začal Jošijáš systematicky vyvražďovat jinověrce...
Nějaké informace jsou i na české wiki http://cs.wikipedia.org/wiki/Deuteronomium

Odpovědět


a nebo...

Jan Špaček,2013-11-11 15:23:04

Další zdroj doplňující informace z jiného úhlu pohledu:
http://technet.idnes.cz/za-chvili-program-potvrdil-co-vedci-leta-zkoumali-bible-ma-mnoho-autoru-135-/veda.aspx?c=A110630_105913_veda_vse

Odpovědět

Rozpory v evoluční pohádce

Edmond Dantes,2013-11-11 14:15:41

Za devatero horami, devatero řekami, byla jedna kaluž chemikálií a protože na ní svítilo sluníčko a foukal větříček, tak chemikálie obživly a za miliardy let se přeměnily až na lidi......

1. Rozpor - neživá hmota nikde neobžívá
2. Rozpor - z jednobuněčných nikde nevznikají mnohobuněční

Takže si prvně vyřešte rozpory ve své evoluční mytologii a pak se teprve pouštějte do "rozporů" v Bibli!

Odpovědět


A jak prosím ...

Ondi Vo,2013-11-11 14:51:47

souvisí analýza evoluce, či původu bohů s vznikem života?
Bohové jsou produkty lidské fantazie, to druhé produkty přírody (chemie a fyziky). Výše popsaný vývoj bohů probíhal v posledních deseti tisíciletích, oproti několika miliardám let v tom druhém případě.

Odpovědět


A vy jste nějakou neživou hmotu zopár desítek

Jenda Krynický,2013-11-11 16:32:38

či stovek milionů let pozoroval?
Vaše tvrzení je na úrovni prohlášení, že je vlakové nádraží zrušené, pronesené na základě toho, že už na něm stojíte minutu a žádný vlak nepřijel.

Odpovědět

Vážne - je článok v duchu "objective source&q

Marek Kozoň,2013-11-11 13:18:57

Netvrdil som, že článok náboženstvo zosmiešňuje, len, že som mal z autora pocit, že práve o to mu ide, keďže som nenašiel nejaké naozaj vedecky podložené tvrdenia - ale možno som pomalší ja, samozrejme priznávam, že som mohol spraviť chybu a budem rád ak ma z omylu niekto vyvedie.
Určite nechcem vystupovať ako nejaký zarytý obhajca náboženstva a okrem toho hovorím, že sám som sa podľa nadpisu na článok pôvodne tešil. :)
Na druhej strane si myslím, že to, čo bolo napísané by malo byť podložené faktami a nie "videoblogmi". Keďže sám naozaj nie som vôbec zbehlý v tejto oblasti, rád by som sa dozvedel niečo nové. Na to by som však potreboval nejaké dôveryhodnejšie zdroje.

Odpovědět


Jan Špaček,2013-11-11 14:23:43

Zmiňovaný videoblog mě na tuhle problematiku upozornil. Proto jsem si přečetl knihu od Karen Armstrong a poté prostudoval další uvedené odkazy. Uznávám, že wikipedie není naprosto rigorózní zdroj informací a že jsem se nedíval na původní citace z wikipedie a rovněž nejsem specialista na tuto problematiku. Kdyby se nějaký odborník našel, tak jeho článek osel jistě rád uvítá.

Na otázku, zda toto téma na osla patří odpověděl Josef Pazdera v předchozím článku. Na osla patří vše, co uznají jeho redaktoři za vhodné (všimněte si rozmanitosti rubrik v pravé liště). Kromě toho archeologie, lingvistika a lidská psychologie jsou taky vědy.
Objektivnosti učiním za dost zveřejněním teologických komentářů na otázky rozporuplnosti bible poskytnuté farářem.

Odpovědět

Add Radim Křivánek, ale také Jan Špaček (který ale

Leopold Kyslinger,2013-11-11 12:23:21

Proč útočíte? Není to moje víra. Jsem ateista. Ale jak chce věda popisovat Víru? To je chucpe. Kdo chce popisovat Víru nutně se staví do role rozhodce. To ale není úkolem vědy. Věda přece nemůže nic potvrdit, může jenom vyloučit a může říct, že její tvrzení s určitou nejistotou vysvětlují pozorování. Ale Víra není postavena na pozorování...věřit, že něco funguje tak a tak, je subjektivní druh prožívání, který nemůžete podrobit vědeckému zkoumání

Odpovědět


.

Palo Priezvisko,2013-11-11 12:45:32

preto si myslim ze clanky tohto typu by na oslovi byt nemali. ak sa ma vierou zaoberat veda, tak iba z pohladu psychologie, kedze to nic ine nieje. psychologia, neurologia, marketing, manipulacia.

prezivanie sa samozrejme skumat da, to je prave ta neurologia (chemia mozgu, halucinacie...)

Odpovědět

Krestanstvo nie je dosledne monoteisticke

Tomas Rybar,2013-11-11 11:30:24

Diabol v krestanstve vystupuje ako plnohodnotny boh zla. V rozpore so zakladnou dogmou vedie s Bohom vyrovnany zapas a dosahuje minimalne ciastkove uspechy. Na neprijemne otazky typu "preco Boh diabla stvoril? (vseveduceho Boha predsa diablova zrada nemohla prekvapit)" alebo " preco Boh diabla nezlikviduje? (vsemohuci Boh to moze spravit kedykolvek bez najmensej namahy)", teologovia nikdy neodpovedaju. Okrem toho su tu aj zastupy svatych, ktori supluju jednotlivych specializovanych bohov a ku ktorym sa krestania tiez modlia.

Odpovědět


pre Tomasa Rybara - preco je diabol - teologicky

Tomas Habala,2013-11-11 15:14:40

Boh je laska. Skutocna laska sa vyznacuje tym, ze miluje napriek okolnostiam. Ked milujem napriek tomu, ze je to pre mna nevyhodne, prejavim, ze mojim motivom je cista laska. Vsak tak sa vyznava laska: budem ta lubit aj keby......
Boh laska pretoto dal tu moznost stvoreniam slobodne sa protivit jeho voli a to az do maximalne moznej miery. Ten, kto tuto moznost vyuzil celu, je diabol. Diabol je naozaj akoby boh, lebo vyuzil moznost mat moc sa protivit Bozej voli teda voli lasky v maximalnej miere.
Ale je to stale len preto, ze to Boh dopustil. Ak Boh vsemohuca laska raz zrusi moznost protivit sa jeho voli, teda voli lasky, bude to aj koniec diablovho panstva.

Odpovědět


Bůh je láska ... řekněte to obyvatelům Sodomy a

Jenda Krynický,2013-11-11 16:37:43

Gomory nebo celému lidstvu včetně novorozenců s vyjímkou nejbližších příbuzných jistého Noa z doby kdy se pan Láska rozhodl opláchnout Zemi. Jo aha, nemůžete. Láska je vyvraždil.
Koneckonců proč ne? Vždyť co je po pozemském životě, ten je nepodstatný! "Zabijte je všechny, Bůh si je přebere."

Odpovědět


Pre Jendu Krinického

Tomas Habala,2013-11-12 01:09:04

Ako som napísal, Boh - láska umožňuje protiviť sa jeho vôli, teda láske. Každý má možnosť plniť aj vôľu nelásky a zdieľať jej osud. Zatratení sú len tí, čo chcú byť zatratení. Byť zatratený znamená byť odlúčený od každého prejavu lásky.

Odpovědět


A čím se jeho vůli protivili Gomorští kojenci?

Jenda Krynický,2013-11-12 10:06:56

.

Odpovědět


Pre Jendu Krinického

Tomas Habala,2013-11-12 14:50:09

Nicim. Individualna spravodlivost a milosrdenstvo sa vsak uplatnuju az pri Bozom sude. Tu na zemi je to inak. Nesieme dosledky za ciny inych a ini nesu dosledky za skutky nase. Vymiename si tak tresty i pozehnanie. Kazdy z nas ma velku zodpovednost. Nie len za seba ale hlavne za inych. Ludia by si myleli za najlepsie je cerpat to nezasluzene pozehnanie, ktore produkuju druhi. Omyl. Najlepsie je tam prispievat a odcerpavat to utrpenie. Ked tu bol s nami Boh v podobe Jezisa cinil presne to: prispieval najvacsim pozehnanim a bral na seba najviac utrpenia.

Odpovědět

Uměle vytvářené rozpory

Leopold Kyslinger,2013-11-11 09:16:41

Víra a Věda jsou mimoběžné. Nemají společný průsečík pokud se ovšem jejich manšaft nepokouší ten průsečík uměle stvořit. Jestliže budou fandové vědců napadat "z vědeckého hlediska" Víru nebo opačně fandové Víry napadat "z hlediska víry" Vědu, pak se nejedná ani o vědce ani o věřící, ale jenom o fanatiky nebo pomýlené lhostejno jestli vírou nebo vědou.
Ano, víra je pro věřícího způsob života. Způsob - tedy forma prožívání. To je oblast, kterou věda nezkoumá, protože věda je tu proto, aby dokázala lidskými nástroji (to jest bez pomoci nadpřirozenýchjevů) popsat přírodu a všechny jevy, které v ní probíhají. Způsob života - není jev. Tam nemá věda co dělat. Více než sto let to dokazují vědci, kterým je šuma fuk, zda spolupracující kolega je věřící či ateista. Tam nejsou rozbroje, pokud je tam někdo úmyslně nevytváří. Věřící vědci i nevěřící vědci se ztotožňují v jednom. Ve vědě. Ve vědě nehraje víra žádnou roli - kdyby tomu tak bylo a víra tu roli hrála, tak už nemůžeme mluvit o vědě, ale jenom o víře. A OSEL je server popularizující vědu. Proto sem víra nepatří. Tím nikoho neupřednostňují a nikoho nediskriminuji. Grygar a Blecha se podíleli na stejném nebo podobném výzkumu a nikomu nevadí, že Grygar je věřící, zatímco Blecha je ateista. Není dobře - jak už jsem psal - posuzovat Víru z hlediska vědy a obráceně, posuzovat vědu z hlediska Víry. Každý takový pokus je falešný a přináší jenom rozbroje.
Proto na server popularizující vědu víra jednoznačně nepatří.

Odpovědět


Radim Křivánek,2013-11-11 09:47:30

Tento článek popisuje víru z hlediska vědy - to je přesně to, co tady očekávám.
Komu vědecké zkoumání jeho víry nevoní, ať to nečte, a hlavně nekomentuje, na to jsou jiné servery.

Odpovědět


Jan Špaček,2013-11-11 09:55:40

Ti, co nevidí problém mezi vědou a vírou, tak ty nemůže urážet popis semitské historie. Naopak - toto doplnění informací o vzniku monoteistické víry lidem rozšiřuje obzory, nebo minimálně jim dá podklady pro další studium zajímavého období, kdy se utvářela víra, na které stojí západní kultura. Čím to je, že lidé nepochybují o výsledcích práce archeologů zabývajících se Egyptskou kulturou v období před stavbou Cheopsovy pyramidy, ale zpochybňují výsledky práce archeologů a lingvistů studující o dva tisíce let mladší semitské nálezy a písemnosti?

Odpovědět

....

Palo Priezvisko,2013-11-10 20:29:40

uprimne dufam ze po "Historie boha 2" sa budete venovat rozborom aj inych rozpravkovych osobnosti (dlho som nepocul o Miesizelezovi, ak smiem dat skromny tip)

Odpovědět

ad PPS

Pavel Ondrejovic,2013-11-10 20:20:35

Predosly clanok si nezasluzil ziadnu konstruktivnu kritiku.

Kedze tu pisete zvacsa o vseobecne znamych veciach, tak lpenie na citaciach je relativne samoucelne. Ale bolo by pekne, keby ste dodali nejake hodnotnejsie. Hlavne ked pisete: "na stejných závěrech se shodne většina biblických historiků". Takto mi Vase clanky pripominaju "vedu" popisovanu na Asimovej Solarii.

Odpovědět

Naopak!

Vlasta Vondrakova,2013-11-10 20:14:45

Děkuju autorovi nastotisíckrát. Zrovna dneska u nás u dveří zazvonily matka s dcerou od Strážní věže. Otevřít šly děcka a já ani netušila.....
Až večer si četli Osla dali na to řeč..... Oslíku díky....málem mi je zblbly....
I když to tady nebude všem pod nos....nenechte se odradit. Díky za lapidární podání a za moje děcka.
Tuhle jsem se dovedela, ze uz maji na gymnasiu jako dobrovolnou aktivitu vyuku nabozenstvi.

Odpovědět

to vážne?

Marek Kozoň,2013-11-10 19:14:03

Dobrý deň.

Keď som si otvoril tento článok, tešil som sa, že sa dozviem niečo zaujímavé o pôvode viery, náboženstva a duchovna v ľudskom vnímaní.

Bohužiaľ sklamanie sa dostavilo prakticky okamžite.
Autor v texte formuluje pomerne odvážne tvrdenia, ktoré však nie sú podložené ničím viac ako článkami z wikipedie, jednou knihou od autorky, ktorá sa, aspoň mne, podľa veľmi rýchlej webovej rešerše, zdá byť viac spisovateľkou ako výskumníčkou a ...a to som najskôr neveril vlastným očiam... výrokmi nejakého videoblogera.

Nemôžem sa ubrániť pocitu, že celý článok je motivovaný skôr akousi túžbou "zosmiešniť" náboženstvo za akúkoľvek cenu, aj na úkor rigoróznosti a objektivity, ktorá by na tomto webe, myslím si, mala byť prvoradá.

Preto považujem tento článok prinajlepšom za zaujímavú úvahu, nie však niečo, čo poskytuje - ako je zakotvené už v samotnom názve Osla - "Objective source e-learning" a čudujem sa, že tu vôbec niečo takéto dostalo priestor.

Odpovědět


Co vážně?

Jaromír Ticháček,2013-11-10 20:29:58

Odpovědět


Co vážně?

Jaromír Ticháček,2013-11-10 20:35:01

Možná jsem pomalejší, ale nevšiml jsem si, že by tento článek jakýmkoli způsobem zesměšňoval náboženství. A jestli považujete za zesměšňování to, že někdo připomene prostý fakt, že i náboženství má nějakou historii, není potřeba náboženství nijak zesměšňovat.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz