Zeptejte se svého kněze 1: Vznik duše  
Je dobré se nad vírou zamyslet, nebo je lepší přijmout víru tak jak je předkládána a filozofování přenechat teologům? Pokud souhlasíte s tím, že není na škodu se občas nad vírou zamyslet, pak vám seriál článků „Zeptejte se svého kněze“ poskytne námět k zamyšlení.

 

Co je to duše?

Varování:  Spousta mých výroků může být chybných a spousta mých otázek (úmyslně) naivních. Přece jen jsem laikem. Proto platí doporučení z nadpisu – zeptejte se svého kněze, aby vám narovinu řekl, jak to tedy doopravdy je.
Varování:

Spousta mých výroků může být chybných a spousta mých otázek (úmyslně) naivních. Přece jen jsem laikem. Proto platí doporučení z nadpisu – zeptejte se svého kněze, aby vám narovinu řekl, jak to tedy doopravdy je.
Spousta lidí je přesvědčena, že ji má, ale jen málokdo by byl schopný nebo ochotný duši definovat. Definicí a funkcí duše během života na zemi a po něm se budu zabývat v dalších dvou dílech série. Pro tentokrát bude stačit, když pojem duše vymezíme jako něco nehmotného, co lidé mají a čím se liší od zvířat a po naší smrti žije dále věčným životem (hranice může být posunuta k méně komplexnějším organismům – u bakterií nikdo zřejmě posmrtný život neočekává). Další vlastností duše je, že buď duše existuje, nebo neexistuje. Jedinec buď má posmrtnou existenci, nebo ji nemá.

Fylogenetický vývoj duše

Jahve sedící na okřídleném kolečkovém křesle. Stříbrná drachma, 4. století před Kristem. (Foto: Arthur B. Cook, Kredit: Eickenberg at en.wikipedia)
Jahve sedící na okřídleném kolečkovém křesle. Stříbrná drachma, 4. století před Kristem. (Foto: Arthur B. Cook, Kredit: Eickenberg at en.wikipedia)

Vznik života je stále ještě nevyřešená záhada, kterou ale pomalu poodhalujeme i s přispěním práce manželů Šponerových z AVČR. Od vzniku života probíhal vývoj mechanismem náhodné genetické změny a následné selekce vlivem prostředí proti genům, které svým nositelům snižovali evoluční fitness. Evoluční proces zajišťuje kontinuum od nejprimitivnějších RNA replikátorů přes první bakterie až po současnou komplexní paletu forem života. Ale přesto v tomto kontinuu máme kvalitativní skok. Podle všeho lidem byla nadělena duše.

Kdy v historii k tomuhle skoku došlo? Je tato událost spojena třeba s druhem Homo habilis a dobou před 2 miliony let? Pokud by byla duše spojena například s bipedním pohybem primátů, pak by ji měl zhruba před 4 miliony let Australopithékové. Je možné, že velká část populace nebe je tvořená tlupami chlupatých předchůdců druhu Homo sapiens z afrických savan?


Australopithecus afarensis (Cosmocaixa, Barcelona. Wikipedia)
Australopithecus afarensis (Cosmocaixa, Barcelona. Wikipedia)
Nebo byla duše přidělena modernímu člověku až v nedávné minulosti a to semitskému pouštnímu kmenu obývajícímu blízký východ? A ti narození před tím, než se Bůh rozhodl zjevit Abrahámovi, prostě posmrtný život neměli? Jsou tedy linie lidí, kteří se s těmito prvními židy nekřížili bez duše? Nebo se Bůh po 13,8 miliardách let od doby, kdy stvořil vesmír, rozhlédl a duše udělil paušálně všem tvorům, kteří splňovali nějaké jeho kritérium?

Bylo hříchem, když první lidé s duší měli sex se zbytkem tlupy bez duše? (a malá odbočka jak vznikli podle bible vnuci Adama a Evy? Měli Kain, Ábel a Šét sex s se svými sestrami, o kterých bible mlčí?) Druh Homo sapiens se v Evropě křížil s druhem Homo neanderthalensis. Každý z nás Evropanů má důkaz o tom, že je potomkem mezidruhového křížení vepsaný ve svých genech. Měli neandrtálci taky duši?

Homo habilis (Westfälisches Museum für Archäologie, Herne. CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons)
Homo habilis (Westfälisches Museum für Archäologie, Herne. CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons)
Ať už je správná odpověď jakákoliv, to že lidé duši mají a první životní formy ji neměly, znamená, že musí někde v evolučním kontinuu existovat ostrá hranice. Museli existovat bezduší rodiče, kteří měli potomka s duší. V čem se lišila matka bez duše od dcery s duší?
Kdyby měli teologové možnost vrátit se v čase libovolně daleko, podle jakých znaků by rozlišili, kdy jedinec duši má a kdy ji nemá? A podle čeho tedy víme, že ji máme dnes?

Ontologický vývoj duše jedince
A jak k duši přijde každý jednotlivec?
Vzniká duše pouze splynutím spermie a vajíčka, nebo existují další postupy, jak vytvořit lidskou duši?
V principu můžeme vzít jakoukoliv tělní buňku člověka, kterého chceme klonovat a vložením jejího jádra do vajíčka, které jsme předtím jádra zbavili, vytvořit embryo. Toto embryo potom můžeme implantovat náhradní matce a ta v případě úspěšného těhotenství porodí živé dítě – dvojče klonovaného člověka. Popsaná procedura z etických důvodů u člověka provedena nebyla, ale technicky není vyloučená. U ostatních primátů je klonování obtížné, ale běžně prováděné.      

Další možností nepohlavního rozmnožování je využití indukovaných pluripotentních kmenových buněk. Při tomto postupu se vezme tělní buňka dospělého jedince a přeprogramuje se, aby se chovala jako embryonální kmenová buňka. Výzkum na tomto poli je poměrně mladý, ale neexistuje důvod domnívat se, že vytvořit embryonální kmenové buňky z tělních buněk je nemožné. Ve chvíli kdy se to povede, tak bude možné vzít jakoukoliv živou buňku jedince a vytvořit z ní jeho dvojče (s úspěšností závislou na umění molekulárních biologů a kvalitě vybrané buňky).

Hypotetická otázka: Ve chvíli, kdy bude možné vytvořit nového jedince – váš klon – z libovolné živé buňky vašeho těla, bude mít tento klon svou duši? Má duši každá jednotlivá buňka?
Můžeme vytvořit duši klonováním?
Může se duše jedince množit pučením, dělením nebo jinou formou nepohlavního rozmnožování?
Jestliže duše vzniká pouze splynutím gamet a jestliže duše nemůže vznikat nepohlavní cestou a jestliže se duše nedělí a pokud ještě k tomu všemu nemůžeme zastávat názor, který zároveň vyvracíme, pak jedno z jednovaječných dvojčat je vždy bez duše. Jednovaječné dvojčata totiž vznikají rozpadem blastocysty na dvě části. Jestliže mají obě dvojčata individuální duši, pak duše musí vznikat (i) jinak, než pouze splynutím spermie a vajíčka.

Kdy tedy ke vzniku duše dochází u dvojčat? Je to ve chvíli, kdy se blastocysta rozpadne? Pokud ano, tak potom preimplantační genetická diagnostika by měla být pro věřící tabu, protože při ní dojde k oddělení a následnému zničení embryonálních buněk, které by po implantaci do dělohy mohli dát vzniknout novému člověku. A co když po rozdělení blastocystu zase spojíme? Má potom embryo dvě duše, nebo dojde k boji duší o tělo a narozené dítě má duši, která vyhraje?

Homo neanderthalensis. ( rekonstrukce od Stefana Scheera, CC BY 2.5 via Wikimedia Commons)
Homo neanderthalensis. ( rekonstrukce od Stefana Scheera, CC BY 2.5 via Wikimedia Commons)
Mají dvě duše siamská dvojčata, jejichž embrya se během vývoje fyzicky neoddělí?
A má duši acefalické parazitické dvojče , které nemá vlastní mozek?
A má dvě duše jedinec, který vznikl splynutím dvou embryí – chiméry?  Dochází k tomu spontánně v děloze matky , když dvě časná embrya jedno- nebo dvouvaječných dvojčat se spojí, jejich buňky se promíchají a vytvoří jeden organismus – jedno tělo, které je vlastně mozaikou dvou sourozenců.

Pokud bůh stvořil tuto realitu, pak je přímo zodpovědný za umístění každé duše, případně je zodpovědný za vytvoření systému přidělování duší.
 Umisťuje bůh duši do embryí, které se později narodí s těžkou mentální retardací?
A co děti, které se narodí a pár hodin nebo dní žijí s anencefalií (syndrom, kdy nedojde k vývoji koncového mozku)? Pokud ano, proč to dělá?

Na tuto otázku existují 4 kategorie odpovědí: buď to změnit nemůže (pak není všemocný), nebo je mu to lhostejné (pak není empatický), anebo to dělá naschvál (…). Anebo to prostě nedělá a anencefalickým dětem duši nedává, protože dopředu ví, jaký bude osud oplozeného vajíčka. Bůh přesně ví, které dítě to nedotáhne až k porodu a těmto potraceným embryím prostě duši nedá. Pokud je to ale takhle, tak proč jsou někteří věřící proti potratům, antikoncepci nebo využití embryonálních kmenových buněk? Pokud bůh duši umístí do embrya s tím, že zná jeho osud (což může být rozhodnutí matky jít na potrat), pak můžeme Bohu zazlívat, že chtěl mít v nebi o jedno rané embryo navíc?

Duše v bibli
Kde se v bibli píše, že je duše nesmrtelná?
Ve starém zákoně je používané slovo nefeš a to ve významu živé složky všech tvorů. V českém překladu je místo původního nefeš použito slovo duše (zde se nejedná o nesmrtelnou duši, ale o životní sílu). Pokud je mi známo, tak ve starém zákoně se nezmiňuje, že by duše byla nesmrtelná a že by existovalo nebe nebo peklo. Po smrti se starozákonní židé odebírali do Še‘ol (Sheol), místa, kde se sejdou všichni ať už dobří nebo špatní. Še‘ol se překládá jako hrob a lidé v něm „spí“, nebo jsou nevědomí. Še’ol je nicota.  V pozdějších textech starého zákona se někteří autoři inspirovali helénskou mytologií a postupně Še’ol více přiblížili antickému podsvětí. Současní židé ale nevěří v posmrtný život.

H. Sapiens (Evropská forma vzniklá křížením s druhem H. neanderthalensis)
H. Sapiens (Evropská forma vzniklá křížením s druhem H. neanderthalensis)
O existenci duše, která je oddělitelná od těla, se dozvídáme až s příchodem nového zákona (a to zřejmě ne moc přesvědčivě, protože některé frakce křesťanství věří na vzkříšení těla a neexistenci duše). Za předpokladu, že se autoři nového zákona pouze neinspirovali myšlenkami řeckých filozofů a helénské kultury, která je obklopovala, a jejich chápání duše přichází od Boha, tak se Bůh z krutého starozákonního Boha války změnil v novozákonního Boha nekonečně krutějšího, co se trestů týče.

Ve starém zákoně máme sadu krutých fyzických trestů za porušení nejrůznějších zákonů. V novém zákoně se přestávají uplatňovat fyzické tresty a trestání se odsouvá do doby po smrti. Člověka čekají věčná muka z dnešního pohledu za absurdní věci: Matouš 5:30 „A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.”

Starozákonní smrt upálením je vskutku barbarský způsob popravy. Ta ale bledne ve srovnání s křesťanským nekonečným upalováním v pekle, které je -přesně- nekonečněkrát krutější.

Jak to tedy bylo? Měli i starozákonní židé duši, ale Bůh o tom židům nechtěl říct? Nebo duši mají až lidé, kteří měli šanci se dozvědět o učení Ježíše? Anebo je nesmrtelná duše pouze mýtus, který si lidé vytvořili, protože měli strach ze smrti?

Existence duše v realitě, kde se život vyvíjí evolucí a noví jedinci jsou buněčným kontinuem předchozích jedinců, evokuje celou řadu otázek. Pokud je ale pravda, že mezi vírou a vědou není rozpor, pak musí být možné formulovat hypotézu duše, která nám poskytne uspokojivé odpovědi na všechny předchozí otázky a nebude vnitřně rozporuplná. Podle mě jediná hypotéza, která není vnitřně rozporuplná, případně není v rozporu se současnou vědou, je hypotéza, že nesmrtelná duše je pouze mýtus. Samozřejmě se můžu mýlit. Prosím opravte mě.
P.S. Pokud by se našel kněz nebo teolog, který by byl ochotný udělat na toto téma se mnou rozhovor (pokud možno s formou podle Mat. 5:37), budu moc rád. Rozhovor zveřejním a odkaz na něj přidám k tomuto článku.

 

Autor: Jan Špaček
Datum: 31.03.2015 20:37
Tisk článku

Související články:

Historie boha 2     Autor: Jan Špaček (09.12.2013)
Historie boha 1     Autor: Jan Špaček (10.11.2013)
Jeden z osmi amerických biologů učí kreacionismus     Autor: Josef Pazdera (25.05.2008)Diskuze:

Podstata duše

Ivana Azaela,2016-01-04 20:26:58

Dovolím si přidat něco k diskuzi, byť s odstupem času, ale přece. Nemyslím, že vznik duše souvisí přímo úměrně s mechanickými procesy vzniku života. Samotné mechanické procesy vytváří pouze podmínky pro to aby se mohla duše projevit ať vědomě tak nevědomě. Existence duše nemůže být omezená pouze na člověka, ale na všechny živé organismy a možná i neživé v jistém slova smyslu, tedy ty na křemíkové bázi. Nejednou se toto stalo námětem vzniku celé řady filmů. Podstata a vznik duše má tak mnohem komplexnější povahu. Pokud bych měla najít slovo vystihující duši pak bych nazvala duši jako energo-informační esenci, která vznikla oddělením od základního energo-informačního pole jakéhosi univerzálního vědomí. Je ale opravdu dobrá zpráva, že se čím dál tím více otevíráme těmto novým myšlenkám a není vyloučeno že lidé udělají v dané oblasti informací kvantový skok.

Odpovědět

Pojmy a dojmy

Milan K,2015-04-16 20:41:46

Vyjímat text z náboženství, uvádět a rozebírat jej zde jako by nešlo o víru, ale o fakta, je nekorektní.
Víra od slova věřit. Nikoli dokazovat.
Proto není, a ani nemůže být mezi vědou a vírou rozpor. Jsou to dvě odlišné věci. Duchovno / materiálno. Přijde mi vskutku lehké toto odlišit.

Vzhledem k tomu, že jste schopný formulovat obsáhlý text (Věřím v to, že jste ho psal Vy), nepřijde mi pravděpodobné, že byste tento rozdíl nechápal. Pravděpodobnější je, že trolujete. Případně že si rozdíl mezi duchovnem a materiálnem nechcete připustit.

Odpovědět


Milan K,2015-04-26 15:10:35

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273035

Odpovědět

Víra v osobního Boha

Robert Pleskot,2015-04-16 10:37:39

Díky za článek, pro mne na Osla patří, minimálně přitáhne pár humanistů, kteří by jinak o jiný pohled na svět nezavadili. My technokrati-scientisti (fór) zase můžeme občas nahlédnout nad úroveň šroubků, molekul a galaxií a nechat se potrápit smyslem a vírou.
Qěci: Autor hovoří o duši a předpokládá, že víra v Boha je současně vírou v posmrtný život. U mne tomu tak není. Pokora před stvořením, láska k bližnímu a naděje v nalezení smyslu nejsou podmíněny přijetím většiny křesťanských dogmat. Víra v osobního Boha zůstává sdílenou myšlenkou části lidstva a není dobré jí shodit ze stolu, pokud nebudeme mít něco lepšího.
Protože znalost bosonů či funkce korpus kalosum moje dnešní chování k blízkým neovlivní, víra ano.
Děkuji za článek a těším se na klidné čtení dalších částí.

Odpovědět

Duch a hmota

Mikulas Alexík,2015-04-16 10:07:05

Odporučam texty od Ervina Schrodingera, ktoré zhrnul do knižočky "Duch a hmota". Vyjadruje sa k tymto otazkam z pohľadu vedca - fyzika. Uvediem tu z tejto knihy 2 citacie. Na záver článku "Věda a víra" (kniha je v češtine. Vydal: Vysoké učení technické v Brně, 2004), Schrodinger píše:
"A tak se vším patřičným uznávaním faktu, že fyzikální teórie je vždy relativní tím, že je vždy závislá na určitých základních předpokladech, smíme tvrdit, jak aspoň já věrím, že fyzikální teorie ve sve současné podobě jasně naznačuje nezničitelnosť Ducha Časem."

Ďalšie citácie, od iných autorov vynechám, je to pridlhé. Odporúčam prečítať a potom diskutovať.

Odpovědět

Nechtějte,

Jaroslav Pokorný,2015-04-07 01:01:14

aby sem přišli diskutovat skuteční věřící!

http://christnet.cz/diskuze/10313
http://christnet.cz/diskuze/10265

Odpovědět

kdo říká, že každý člověk musí mít duši?

Stanislav Drábek,2015-04-06 12:23:40

K tomuto tématu přidal zásadní slovo Ted Kosmatka ve své povídce Zrádné světlo, vyšla vůbec v prvním čísle XB1.

Odpovědět

článek je běžná rešerše uvádějící názory z dostupn

Josef Hrncirik,2015-04-06 09:22:31

é literatury či názory tzv. autorit, neopomíjí ani potvrzená a uznávaná a nekompromisně vyžadovaná dogmata. Pokud se v těchto názorech objevují nejasnosti či přímo rozpory, není to chyba rešeršéra. Navíc se zamlčuje, jak to bude vidět Říše středu.

Odpovědět

jednoduše o složitých fenomenech

Antonin Stefka,2015-04-06 08:37:50

...příklad..severoameričtí indiáni věří, že duše tyrana se zmenšuje až na velikost hikorového oříšku....
k tomu není třeba žádný velký výklad, máš talent, který rozmnožíš, nebo promrháš.

Odpovědět

clanek patla nesmysly dohromady

Mudrjaroslav Sysel,2015-04-06 03:37:59

Bohuzel clanek patla prapodivne nazory a domnenky dohromady.

Hned prvni/nebo druhy?/ odstavec nastoluje podivny predpoklad..... ktery tedy ja nemuzu akceptovat, protoze odmalicka jsem obklopeny psy a kockami a jinymi domacimi zviratky, ...... "co lidé mají a čím se liší od zvířat ...".....

A hned nasleduje v rychlem sledu dalsi kupa faktickych i abstraktnich nesmyslu, ktere ani nema cenu komentovat...

Pokud ma autor clanku potrebu ventilovat takove nazory, at si je posila a prispiva do katolickeho tydeniku nebo at si zalozi vlastni blog , dneska maji podobne postizeni spoustu moznosti jak ventilovat svoje vnitrni pnuti...

Nejsem militantni clovek, nebudu mu hazet kameny do okna ani podpalovat dum, ale podobna individua na osel nepatri, vzdyt to o cem pise vubec nesouvisi s oslem. Ja bych udelal delete nebo odnesl clanek do rubriky z hlavni stranky.....

Odpovědět


Naopak,

Jaroslav Pokorný,2015-04-07 00:45:38

vzhledem k tomu, že v ČR existuje Česká křesťanská akademie, církev dostala ohromné majetzky v restituci a stále více se, i s podporou politiků, zapojuje do veřejného života, patří diskuze o náboženství i do odborných časopisů a webů.

Odpovědět

Nevidím důvod, proč by sem článek nepatřil

Čestmír Berka,2015-04-02 16:09:40

Existují věřící vědci, dokonce vědci- katolíci :-D . Věda a víra prý nejsou v rozporu... Otázky jsou jednoduché. Problém je ale v tom, že tu není věda kontra víra, ale věda kontra víry. Věřící se neshodnou už na tom božstvu, natož na duši. https://www.youtube.com/watch?v=813Tih-Pty4
Těšíte se? těšíte se? Už aby to bylo! :-D

Odpovědět

Upírovi stačí jen krev

Josef Hrncirik,2015-04-02 10:36:22

Odpovědět

Je to jednoduché

Viktor Abc,2015-04-02 10:29:41

Aj “oživovanie“ v elektronike sa chápe podobne. Ak chcem počítač “oživiť“, tak pustím do neho elektrický prúd, ktorý prúdi v obvodoch počítača a až vtedy po naštartovaní začne pracovať procesor a všetko to čo počítač robí počítačom. Samozrejme, že človek je živý a inteligentný, aby mohol vytvoriť nie len hardvér, ale aj softvér - teda program v jazyku v ktorom jednotlivé súčiastky budú navzájom komunikovať. Mŕtvy človek ani žiadna neživá hmota to nedokáže. No počítač si neuvedomuje svoju existenciu, takže mu chýba niečo veľmi dôležité.
Podobne je to s telom človeka a u ostatných živočíchov. Naštartovanie všetkých funkcii v tele nastane až vtedy ak začne prúdiť krv, ktorá naštartuje všetko to, čo telo robí živým, teda aj mozog, aby sme zmyslami tela vnímali seba a okolie. Tomu sa hovorí živá duša. Ak zomiera duševné telo, tak krv prestane prúdiť a niet živej duše, no ostane niečo, čo sa sformovalo počas životnej púte človeka a čo nezaniká a je to duch človeka, ktorý je nositeľom osoby každého človeka – jeho JA. Myslí si, že si to uvedomuje každý z nás a každý z nás je jedinečný. No a to aj vstáva pri zmŕtvychvstaní do nového duchovného tela.
Naštartovanie života pochádza vždy len od živého Božieho ducha, ktorý najprv musel stvoriť telo človeka aj s DNA, ktorá je v podstate softvér – program – návod aj s poznámkami ako má každá bunka v tele fungovať a reprodukovať. A nie len to, ale duch človeka je niečo viac ako len duševné telo a formuje sa slovom. Preto človek je schopný toho, čoho je schopný. U zvierat to nepripadá vôbec v úvahu.

Odpovědět


dvě duše?

Vladimír Němec,2015-04-03 13:10:55

Rozumím tomu dobře, že člověk má "živou duši" a "neživou duši" = ducha?

Odpovědět

Duch vane proti větru a naopak /poručíme dešti

Josef Hrncirik,2015-04-02 10:12:55

Odpovědět

Som kresťan

Viktor Abc,2015-04-02 08:19:42

Je niečo iné veriť na posmrtný život - teda vo zmysle, že ak človek zomrie, tak je živý, všetko vníma, niekde čaká a pod. a veriť na zmŕtvychvstanie z mŕtvych. Zmŕtvychvstanie je Biblické, pretože v samotnej Biblii je o tom zmienka mnoho krát. Je to jadrom evanjelia Ježiša Krista. Ako vidíme z podstaty slova zmŕtvychvstanie, vzkriesenie, tak je to odvodené zo slova kriesiť, vstať. Teda Biblia smrť často prirovnáva k spánku a na mŕtvych hovorí, že usnuli a z toho stavu sa raz pri druhom príchode Krista zobudia - vstanú. Dan 12:2 A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus. Iz 26:19 Tvoji mŕtvi ožijú, moje mŕtve telo, vstanú. Prebuďte sa plesajte vy, ktorí bývate v prachu! Lebo tvoja rosa je rosou svetiel, a zem vyvrhne mŕtvych. Mar 12:26 A o mŕtvych, že vstanú, či ste nečítali v knihe Mojžišovej, kde je reč o tom kri, jako mu povedal Bôh a riekol: Ja som Bôh Abrahámov a Bôh Izákov a Bôh Jakobov? Bôh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Mar 12:25 Lebo keď vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť ani vydávať, ale budú jako anjeli v nebesiach. 1Kor 15:52 Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení.

No a veriť na posmrtný život ako veria napr. katolíci nie je Biblické. Oni totiž veria, že mŕtvi sú živí - živé duše a sú niekde v očistci, kde trpia, všetko vnímajú a čakajú , kedy sa dostanú z očistca do neba. Problém u katolíkov je v tom , že pokladajú mŕtvych za živých. Ako potom môžu vstávať z mŕtvych, keď sú živí niekde v pomyselnom očistci!? Katolicizmus totiž z pohľadu Boha nie je kresťanstvo.

Čo sa týka Židov, tak si je treba správne zadefinovať čo je to byť židom. Rim2 28Lebo nie je ten je Židom, kto je ním zjavne, navonok, ani nie je obriezkou obriezka na tele; 29ale Židom je ten, kto je ním skryte, v srdci, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie v litere, - ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha.

Takže nie je Židom ten, ktorý sa k židovstvu hlási podľa tela, alebo že je obrezaný, ale Židom je ten, kto je Židom v srdci. Tak podobne je to s kresťanom. Nie je kresťanom ten, čo sa ku kresťanstvu len hlási, ale ten kto do srdca prijal Krista v pravde – Jeho Slovo a nasleduje ho.

Ako môže niekto všeobecne povedať, že dnešní židia neveria na posmrtný život a pritom nezadefinuje ako sa posmrtný život chápe. Mnohí to chápu tak, že ak človek zomrie, tak je v stave podobnému spánku – teda mŕtvy. Teda po smrti je človek mŕtvy a nie živý! Až keď vstane z mŕtvych do nového duchovného tela pri zmŕtvychvstaní, tak až vtedy sa chápe ako živý. Teda až vtedy žije - vníma seba a okolie. Vieme, že saduceji neverili v zmŕtvychvstanie. Farizeji naopak v to verili. Čo sa týka súčasných židov tak zovšeobecňovať je zavádzajúce. Aj Pavol na adresu niektorých, ktorí to tvrdili napísal:

1Kor15 12Ale ak sa káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nieto zmŕtvychvstania?13Ale ak nie je zmŕtvychvstania, vtedy ani Kristus nevstal z mŕtvych. 14No, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň, a márna je i vaša viera. 15A potom sme najdení tiež ako falošní svedkovia Boží, pretože sme svedčili proti Bohu, že totiž vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak tedy mŕtvi nevstávajú z mŕtvych. 16Lebo ak mŕtvi nevstávajú z mŕtvych, ani Kristus nevstal z mŕtvych, 17a jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna ja vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. 18A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli. 19Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí.


Židovstvo a kresťanstvo pozná pojem duša, ale aj pojem duch. Predsa Boh je živý duch a z neho pochádza všetok život. Život má vždy počiatok zo živého a nie z neživého. Len živý Boh môže dať život! Pojem duša a duch si ľudia často zamieňajú no Biblia to jasne rozlišuje. Duša je v podstate fungovanie duševného tela - teda všetko to, čo telo robí živým – zmyselným a teda v úvodzovkách jeho naštartovanie – dych života - teda živá duša ak to teda všetko funguje ako má, koluje v duševnom tele krv a človek môžeme vnímať svojimi zmyslami seba aj okolie.
1M 2:7 A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.
Živou dušou sú aj zvieratá, čo je taktiež spomenuté v Biblii. No ako čítame ďalej, tak :
Zach 12:1 .... Hovorí Hospodin, ktorý roztiahol nebesia a založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti.

Žid 4:12 Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.

Biblia nám jasne hovorí o tom, čo je dôležité a to narodiť sa znova – z ducha - z Boha a to vierou v Slovo Božie. Preto aj Ježiš hovorí: Ján 6:63 Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Mnohí sa práve starajú nado všetko o svoje duševné telo, no sú duchovne mŕtvi. Ide teda o duchovného človeka, narodeného z ducha – z Boha a nie o telesného človeka, ktorý je zameraný predovšetkým na žiadosti tela. Dôležité je teda srdce – človeka, ktoré je formované Božím Slovom – Duchom. Srdce človeka je miesto kde je duch človeka a je ako pokladnica z ktorej vychádza len to, čo tam je. Pr 4:23 Nado všetko, čo treba strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza život.
Ak ide o telo tak Pavol hovorí: 1Kor 46Ale nie prv duchovné, ale duševné, potom duchovné. Alebo tu: 1Kor 44seje sa duševné telo smyselné, vstane duchovné telo.
V tom zmysle je aj tento verš Ján 3:6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.
1Kor 44seje sa duševné telo smyselné, vstane duchovné telo. (Ak) je duševné telo, je i duchovné telo.

Tak teda vstáva duchovné telo, ktoré ako vidíme už nie je duševné telo zmyselné v ktorom je duša, ale to čo vstáva je telo duchovnej podstaty v ktorom je duch – osoba toho ktorého človeka. V duchovnom tele neprúdi krv a všetko to, čo robilo predošlé duševné - zmyselné telo živým, ale je oživené duchom – Božím duchom. 1Kor 47Prvý človek zo zeme zemský, z hliny, druhý človek - Pán z neba. Ak teda prvý človek má duševné telo zmyselné v ktorom je krv, a teda je zo zeme – z hliny, tak druhý človek vstane do duchovného tela, ako majú nebeskí anjeli, teda bez krvi. 1Kor 50Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti. To myslí samozrejme, že duševné – zmyselné telo v ktorom je krv a je teda človek dušou živou nemôže vstať do toho istého porušiteľného duševného tela, ale do tela duchovnej podstaty a teda neporušiteľného. 1Kor 48Jaký bol ten zemský, takí aj všetci zemskí, a jaký ten nebeský, takí aj všetci nebeskí.

Odpovědět


Samozrejme

Viktor Abc,2015-04-02 11:41:56

že pod pojmom srdce nemyslím srdce z mäsa, ale to myslím v duchovnom zmysle, aby sme sa teda rozumeli.

Odpovědět

Ja som sa takto zamyslel

Milan Baran,2015-04-01 15:09:00

Sú ľudia, ktorí veria, že boh je. Sú ľudia, ktorí veria, že boh nie je. Ja verím, že je to jedno, nie som neveriaci.

Odpovědět

Chcete-li rozpoutat diskusi

Jiří Brunner,2015-04-01 14:17:58

a v ní se pobavit, není nad to napsat článek o Bohu, náboženství, vědě, či duši. Tyto diskuse totiž nemohou mít konce a vždy se najde spousta diskutérů.

Odpovědět

Vítam túto 1.aprílovú úvahu o duši

Rene Mikolas,2015-04-01 13:49:46

zvlášť poučnú v stati o duši v biblii. Zaujíma ma to preto , lebo na svetonázorovej debate mi niektorí našli v Starom zákone akú takú zmienku o posmrtnom živote, hoci Dawkins v Delúzii boha s nimi nesúhlasí týmito slovami:
Ako nepriamy dôkaz Kristovho vzkriesenia sa opäť raz uvádza stupídna otázka „ako je možné vysvetliť, že nielen jeden Žid, ale v krátkom časovom rozmedzí celá komunita aspoň desiatich tisícov Židov bola ochotná vzdať sa týchto piatich ústredných bodov viery?“ (str. 245) Nedočítal som sa nikde, odkiaľ autor pozná číselný údaj o desiatich tisícoch „obrátených“ Židov.
To je jeden podvod na čitateľovi, ak „krátke časové rozmedzie“ nepredstavuje desaťročia, či stáročia. Druhý, vážnejší, nasleduje vzápätí: „Urobili to, aj keď verili, že riskujú zatratenie svojich duší v pekle, ak by sa mýlili.“ (str. 246) Židia neverili, ani dnes v podstate neveria na posmrtný život, nemôžu teda veriť ani v peklo, a nemali by sa teda ani báť straty posmrtného života.
Posmrtný život je až kresťanský výmysel, a je azda pravou príčinou príťažlivosti kresťanstva – práve tento výmysel predstavuje čiastočnú odpoveď na citovanú demagogickú otázku. Autor však správne kalkuluje s tým, že kresťania toho o judaizme vedia pramálo a možno im teda lož o obsahu židovskej viery beztrestne predhodiť na uverenie.

Odpovědět


Dawkinsovo "v podstate neveria"

Rene Mikolas,2015-04-01 13:53:33

ma mýli. Prečo použil v výraz "v podstate", keď aj týmto nezávislým zdrojom (tvrdením v článku) sa dozvedám, že židia URČITE neveria na posmrtný život.
Viete mi poradiť? Tak veria alebo neveria?

Odpovědět

Je to nesmrtelná podstata dronu schopná šířit

Josef Hrncirik,2015-04-01 13:42:17

smrt mezi věřícími i nevěřícími, kterou vymysleli a aplikovali kteří?

Odpovědět

je to heslo (šém) a pára (energie, 220 V) a paměť

Josef Hrncirik,2015-04-01 13:35:09

v Golemovi, počítači či jiné vhodné struktuře

Odpovědět

Že by předčasný aprílový žert?

Jiří Kos,2015-04-01 12:52:30

Rád bych zde uvedl na pravou míru otázku, který člověk vlastnil jako první duši. Byl to John Boyd Dunlop, který ji vynalezl v r.1187, vyrobil ji ze zahradní hadice aby zlepšil jízdní vlastnost tříkolky svého syna. Patentovat si ji nechal o rok později. Vikipedie ještě uvádí, že podobný patent podal v r.1845 jistý Robert W.Tomson, který ale zapadl (ten patent, nikoli Tomson!), neboť té době nebyla ještě vhodná vozidla.

Odpovědět


Oprava: nikoli 1187 ale 1887

Jiří Kos,2015-04-01 12:58:12

Odpovědět

Jaroslav Štefaník,2015-04-01 12:49:26

Aha, i ostatní články jsou dnes aprílové. A venku i počasí. Musím si dnes dávat bacha.

Odpovědět

Jaroslav Štefaník,2015-04-01 12:39:44

Článek jsem pochopil jako apríl, ale není moc dobře napsaný.

Odpovědět

Evoluce duše

Jakub Klos,2015-04-01 11:10:06

Poslední část článku o Bibli byla asi nejvíce poučná. Z ní mimochodem vyplívá, co se píše v Bibli o duši - totiž nic moc. Ale také, že nemáme duši, ale jsme duše a to minimálně do smrti. V Bibli se prý píše, že také zvířata jsou duše, takže evoluce duše je dost zbytečné téma. Nicméně mne zaujaly některé argumenty evoluce duše a v které fázi, že duše vznikla. Skoro do poloviny článku (ta část o evoluci) by šlo dosadit místo slova "duše" 2 slova "reprodukční bariéra" a vyjde vám argument, proč je makroevoluce vysoce nepravděpodobná. Tyto argumenty často používám proti evoluci.

Odpovědět

V bezduchém nemyslícím světě...

Jaroslav Mrázek,2015-04-01 09:27:39

...je vlastnictví DUŠE přepychem, který si člověk nemůže dovolit a ani uživit .... :-P

Odpovědět

Proč

Mojmir Lakatos,2015-04-01 09:00:46

Mně se zdá ten článek k zamyšlení velmi podnětný. Proč tu diskutující mluví o tom, co sem patří a nepatří a nevyjádří se k problémům s duší třeba u těch jednovaječných dvojčat? To je velmi zajímavá myšlenka.

Odpovědět


Vyjádření

Petr Vrána,2015-04-01 09:23:51

Takovéhle myšlenky dost často končí tím, že někdo začne zabíjet např. mladší z dvojčat, případně kněží, protože údajně navádějí k něčemu, co se autorovi myšlenky nelíbí.

Odpovědět


Ad jednovaječná dvojčata,

Lubomír Kuchařík1,2015-04-01 09:43:26

k této polemice chybí protistrana, respektive protistrany.
Jestli si dobře vzpomínám, tak katolická církev ve středověku a počátkem novověku mluví o tělu jako dočasném "domě" pro duši. Tedy, fyzické tělo je od duše odděleno a je tím méně podstatným. Vulgárně řečeno, mám duši a někam ji plácnu. Je třeba přijmout myšlenku, že "nesmrtelná duše" je vázána na tělo (u budhistů třeba i kámen) jen jako projev v reálném světě. Jinak je na něm nezávislá (posmrtný život, reinkarnace, astrální cestování ...). Samozřejmě pak vyvstává otázka, v kterém okamžiku je duši tělo přiděleno.
Jestli se nepletu, tak u protestantů je to trochu jinak. Predestinace říká, že vše je dopředu jasné a bůh ví, co z koho bude. Odtud lze zvažovat, že pro dvojčata má již dvě duše připraveny.Tento pohled je samozřejmě problém, pokud hledáme biologické kořeny duše. Ale taková duše by nebyla nesmrtelná (vznikla i zanikla bys tělem).
A to je zřejmě největší logická chyba článku. Pokud budeme zvažovat nesmrtelnou duši (aniž nutně připouštíme její existenci), nemůžeme ji vázat na smrtelné tělo. Tedy taková duše nezaniká s tělem a podle některých náboženských systémů (budhismus, brahmanismus, gnose ...) ani nevzniká s tělem. Křesťanství, pokud vím a mohu se mýlit, mluví jen o nesmrtelné duši, ale nezmiňuje její vznik.

To co se snažím popsat není obhajoba víry v nesmrtelnou duši (tuto víru nemám), ale ozřejmit, že logický systém vědy, v tomto případě biologie, se míjí s logickým systémem věrouk. Nejde jen o dogmata, ale o výchozí předpoklady. Mimochodem, v článku je minimálně jedna hrubá chyba. Kain je synem Adama a Lilith, nikoliv Evy, ta je mužatkou stvořenou z těla Adama (což je ještě perverznější).

ps: Zajímavé je, že v církvích jsou proudy, které chtějí uznat existenci duše u savců obecně.

Odpovědět


Jaroslav Pokorný,2015-04-07 00:54:58

Ad: Lubomíř Kucharčík: " Křesťanství, pokud vím a mohu se mýlit, mluví jen o nesmrtelné duši, ale nezmiňuje její vznik.

S. Jan Pavel II. řekl, že Bůh každému člověku extra stvoří individuální duši v případě jeho vzniku - tedy při oplodnění vajíčka. Ovšem někteří teologové učí, že Vševědoucí Bůh ví o každém člověku již "od věků".


"Mimochodem, v článku je minimálně jedna hrubá chyba. Kain je synem Adama a Lilith, nikoliv Evy, ta je mužatkou stvořenou z těla Adama (což je ještě perverznější)."

To je mimobiblické, pochází to ze (zatracovaných) apokryfních spisů.

Odpovědět

průník

Mojmir Kosco,2015-04-01 08:12:28

náboženství a dneška a to i ve vědě je obrovský . Ať už budhista nebo ateista je smutné nemít duši .Zde bych spíš čekal článek a pokusech duši fyzicky najít.(pokusy z měřením s bioenergetickým polem a pod.)

Odpovědět

Příklad

Petr Vrána,2015-04-01 07:38:10

Někdo blízký Vám umírá a Vy jste hodně citlivý a máte na výběr. Budete věřit, že přijde do nebe a po nějakém čase se zase shledáte (i když je to třeba podle vědeckých pozorování dost pochybné). Zblázníte se a spácháte sebevraždu.

Já jsem ateista, matematik a moje první východisko při volbě tohohle typu je jiné, ale rozhodně není založené na nějaké bezesporné úvaze. Mám proto přestat publikovat nebo se snažit si vědecky dokázat, že můj názor je špatný a jít se zabít?

Odpovědět


5 gramů je prý rozdíl...

Jaroslav Mrázek,2015-04-01 09:31:01

V hermeticky uzavřeném systému ubyde právě zemřelému člověku 5g v okamžiku úmrtí .... nicméně, jaká je chyba měření atd....?

Odpovědět

Téma je rozhodně zajímavé,

Lubomír Kuchařík1,2015-04-01 07:35:40

ale uchopení nešťastné. Křesťanství není jediné náboženství, které věří v duši a její nesmrtelnost. Ostatně, je možné, že právě toto je jeden z průniků gnose do judaismu. Budhismus nevylučuje duši v žádné formě přírodního útvaru (včetně kamene, pokud se nepletu) a dokonce mluví o jejich stěhování. A určitě se najdou i další příklady.
V této konfrontaci už většina argumentů neobstojí.

Odpovědět

Tento článok sem nepatrí

Ján Pačuta,2015-04-01 07:25:22

Viera o otázka viery.
Od osel.cz očakávam iné články, o nových technológiách, objavoch, o histórii. Toto patrí na iné portály. Niekam kde sa ľudia radi hádajú a nasilu sa snažia pretlačiť svoj názor.
O čom je tento článok?
Som ateista a tak mi autorova úvaha o duši neprináša nič nové. Naopak veriacich len naštve a článok využijú len nato aby sa mohli vybúriť v diskusii.

Prečítal som si názov článku a viac už čítať nebudem. Úplne rovnako je to s diskusiou.

Odpovědět


Slováci nectí APRÍL ?

Jaroslav Mrázek,2015-04-01 09:32:46

Tak to máte smutnou zemi ...

Odpovědět

skončí s harddiskem a novým jazyem, čínštinou

Josef Hrncirik,2015-04-01 07:17:56

Odpovědět

Ak už uvažovať, ponúkam inú úvahu…

Roman Horváth,2015-04-01 05:43:37

Uvažovanie človeka sprevádza od nepamäti. Často uvažuje o nedokázateľných veciach, ale keď už sa to tu načalo – čo ak je všetko úplne inak?

Celý článok a mnoho komentárov vychádzajú z predpokladu, že duša by mala byť akoby súčasťou hmotného sveta, toho známeho – mala by v ňom vznikať (prípadne zanikať). Prečo by to nemohlo byť úplne inak? V dnešnom svete máme možnosť pozorovať technologický rozvoj, ktorý by nás mohol priviesť k inému „podobenstvu“.

Je to nedokázateľná záležitosť, ale čo ak duša je jednoducho niečo – „entita“, ktorú by sme mohli prirovnať k vodičovi auta alebo používateľovi počítača, ktorá však (na rozdiel od nich) bytostne splýva s tým, čo počas toho čo nazývame „životom“ ovláda a to v čase vnútromaternicového vývinu. T. j. vodič by mal splynúť a stať sa na určitý čas súčasťou svojho auta, avšak sám nevznikol v čase konštrukcie auta, dokonca ani nie v rovnakom svete ako to auto.

Z tohoto pripodobnenia by vyplývali úplne iné závery než sú diskutované v článku, ale samozrejme by to otváralo mnoho ďalších otázok, na ktoré zrejme nie sú v našom svete (rozumej poznaní) jednoznačné odpovede… Kresťanstvo to takto nevníma – ono to vníma presne tak ako sa píše v článku, ale kto tvrdí, že to vníma správne? Samozrejme, nedá sa ani potvrdiť, že tento predostieraný pohľad je správny. Sú to všetko veci, ktoré… nám možno raz budú jasnejšie – ak vôbec nejaký posmrtný život je…

Odpovědět

V čem se mýlí?

Tomáš Havlík,2015-04-01 00:23:25

Souhlasil bych s tím, že tu takový článek nemá co dělat, ale je tu jeden problém. Máme tu 21. století a v našem, převážně ateistickém státě, je organizace, která hlásá slovo Boží a je to nejmajetnější organizací ve státě. Zřizuje školy a hlásá, že její učení se dá skloubit s vědou. Pokud ano, zajímalo by mne jak? Tady nám mladý autor naznačuje, že to asi nepůjde. V čem se mýlí?

Odpovědět

...

Palo Priezvisko,2015-04-01 00:10:56

naozaj je potrebne kazit tento server ezoterikou?

Odpovědět

chapal bych zverejnit to 1.dubna

Mudrjaroslav Sysel,2015-03-31 23:57:04

ale aprila bude az zitra... no to jsem se zas nastval, radsi si prekliknu na LHC Large Hadron Collider jinak celou noc neusnu

Odpovědět

publikujte vic clanku o fyzice

Mudrjaroslav Sysel,2015-03-31 23:50:16

Muj nazor na kazdeho prislusnika homo sapiens je ten, ze je to pokrytecka bytost neschopna racionalniho uvazovani za vsech okolnosti, vlacena emocemi podlehajici subjektivnim nazorum, neschopna sebereflexe a kontinualniho kritickeho mysleni oprosteneho od subjektivnich zpatecnickych nazoru. Bohuzel mne nevyjimaje.

Pryc s teologickym propagacnim okenkem. Copak to nejak souvisi s krasnou fyzikou nebo matematikou. Pythagorova veta plati vsude a vzdy. Pred 2000 lety stejne jako dnes. V budhisticke Indii, komunistickem pravoslavnem Rusku nebo V Rakka kde vladnou islamisti. Bude platit i za 1000 let, na Mesici, na Marsu a nebo treba na opacnem koci galaxie.

Ovsem nazor na dusi a vsechny tyhle veci se meni prakticky neustale. Staci presunout se o par set kilometru dal na Zemi a je tam jina moralka, jine vnimani viry, boha..... Za co mne nekde pochvali, jinde o par desitek kilometru mne za to ukamenuji ve jmenu stejneho boha... nemusim byt zrovna genius aby mi doslo ze tu neco nesedi... myslim ze kazdy kdo ma v mozku vice nez jeden obcas racionalne uvazujici neuron se nad tim musel nekdy zamyslet... tohle je predem ztraceny boj....

ale ja doufam ze aspon osel, jeden z mala ostruvku toho co se da dnes jeste na internetu cist (v cestine) v te hromade splasku... tak ze skoncuje s teologiii stejne rychle jako s ni zacal nebo ji aspon vymezi nejaky koutek starnou, abych na to nemusel narazet mezi hlavnimi clanky, ledva si kliknu na osel.cz....

Odpovědět

teologicke okenko tohoto kalibru nema na oslumisto

Mudrjaroslav Sysel,2015-03-31 23:36:15

Proti vericim nic nemam... ale tenhle clanek svym vyznenim mi sem nejak nezapada.............

Pokud ma dusi clovek, proc ji nema mit kamen nebo rostlina?
Uz v prvnim/nebo druhem/ odstavci je podivny predpoklad... "co lidé mají a čím se liší od zvířat ..."
Ja teda cim jsem starsi tak prestoze jsem uplne obycejnej clovek tak rozdil mezi zviraty a clovekem nevidim. Naopak zvirata jsou mi daleko milejsi a prijemnejsi, jsou to mnohem lepsi spolecnici nez pokrytecti lide, kteri neustale lzou sami sobe....
Krome toho naprosta vestina lidi jsou hloupi sobci, kteri nedokazou porozumet ani sami sobe natozpak druhemu cloveku... prestoze dostali do vinku pomerne velkou hlavu a inteligenci vyssi nez prumerne zviratko.... Pokud vezmeme do uvahu historickou funkci cirkve, ktera bezesporu mela velky vyznam na urcite etape vyvoje civilizace, naprikld krestanstvi coby mensi zlo nez militantni islam, aby byly vytvoreny podminky pro vznik civilizace, kde budou vladnout inteligentni stroje a roboti misto nedokonalych lidi, kteri si o sobe mysli ze jsou pany tvorstva a okolniho vesmiru, pak ano, souhlasim s tim, ze v urcite dobe napriklad cirkev svoje misto mela.

Mozna je dbata o bohu nebo krestanstvi nebo islamu nebo budhismu porad lepsi traveni volneho casu nez si dat v patek vecer lajnu koksu a jit do bijaku na rychle a zbesile 7 a vest pokrytecke reci...
Ale urcite to neni ideal o jaky usilovat, to teda ne!!!
A delat z toho nejake unahlene zavery s hlubokym filozofickym presahem.. to nemuzu akceptovat a nechat jen tak

Odpovědět

Nesouhlasím z předpoklady ani způsobem odvozování

Petr Vrána,2015-03-31 23:36:12

Otázky typu: "pokud jste byl na místě činu, proč jste spáchal tak odpornou vraždu?" mě zarazili.

Znáte třeba: "Cimrman zastává názor, který sám vyvrací?" Ta teorie z té hry třeba nebyla bezesporná, ale o to vůbec nešlo. Vymysleli ji proto, aby se lidé smáli.

Odpovědět

Vyjdeme-li z nesmyslných předpokladů

Jenda Krynický,2015-03-31 22:26:22

můžeme odvodit cokoli.
"Bylo hříchem, když první lidé s duší měli sex se zbytkem tlupy bez duše?"
Proboha co to dělá tady?!?

Odpovědět

Řekl bych,

Jan Kment,2015-03-31 21:31:52

že věřící své náboženství nechápou v našem slova smyslu - kriticky, oni ho prostě přijímají. Našli si způsob, jak do sebe to "slovo boží" nechat vstoupit aniž by se na tom nějak podíleli. Je samozřejmě chybou, že ze svých extatických zážitků vyvozují závěry pro praktický život, protože to s životní praxí nic společného nemá (nebo daleko složitěji než dovedeme chápat). Ale s vírou jako takovou se polemizovat nedá. Víra je a priori nepolemická.
A pokud jde o pojem duše, přečtěte si Heidegerovo Bytí a čas, nebo snáze Patočkovy Kacířské eseje. Nepíše se tam přímo o duši a už vůbec ne o jejím křesťanském pojetí, ale velmi přesvědčivě, apriorně se tam dokazuje určitý fenomén reality, který exaktní věda přehlíží.

Odpovědět


Otázkou je,

Vít Marounek,2015-03-31 22:12:55

zda lze vědu rozdělit na exaktní a neexaktní.

Odpovědět


Máte určitě pravdu!

Jan Kment,2015-03-31 22:33:40

Zjednodušeně myslím to, co se tady na Oslu vydává za "skutečnou vědu". Sám jsem té "skutečné vědy" nadšeným fanouškem, ale myslím si, že některé aspekty jsoucna štítivě přehlíží...

Odpovědět

Co když je duše informací?

Petr Skála1,2015-03-31 20:50:03

Každá naše myšlenka je vlastně elektrický impuls který se někam zapisuje. Zároveň je tedy mozek knihovnou informací, tedy našich vzpomínek a myšlenek. Informace se neztrácí a nejde ji zničit. Minimálně se o tuto tezi stále vede spor v případě vstupu informace do singularity. Každá osobnost (člověk) je vlastně souborem informací. Pokud zemře, co se s těmito informacemi stane? Zaniknout nemohou.

Odpovědět


Jakub Klos,2015-04-01 11:44:32

Inormace se narozdíl od energie a hmoty vytratit může. Jinak je to zajímavý názor, o kterém si myslím, že není úplný, nebo je chybný. Tématiku duše bych nechal konfrontovat s lidmi, kteří něco vědí o astrálních věcech. To není náboženství, to je mimovědní nauka, která se opírá o svědectví lidí, které mají zkušenosti v těchto věcech. Např. stav blízkosti smrti, nebo změny chování člověka po transplantaci darovaných orgánů. Protože tato svědectví mají chabou (pokud vůbec nějakou) možnost vědeckého ověření, nebo změření, tak asi bude těžko patřit mezi vědní disciplíny. Nicméně je zajímavé, že ta svědectví často nápadně podobají.
JInak bych pojem duše spíše nechal na individuální představě každého "filozofa". Já si pod tím představuji život. Život jako rozdíl mezi tvorem živým a neživým (např. čerstvě uhynulým). Čerstvě uhynulý tvor je v podstatě materiálně totožný s tím, co byl, než umřel. Rozdíl je - duše.

Odpovědět


Jak si tu informaci představit?

Jaroslav Pokorný,2015-04-07 14:20:04

Zapsaná na CD představuje systém hladkých plošek a důlečků. Když se CD zničí, zmizí i informace. Informace je tedy vázána na nějaký stav hmoty. Hmota CD jeho spálením nezanikne, jen se změní, ale informace je pryč. A co teď s tím? Kdyby "duše", jak ji věřící chápou, souvisela s tělem podobně jako souvisejí ty plošky a důlky s CD, pak by smrtí těla také zanikla. Co by tedy odešlo k "Božímu soudu"? "Duše" tedy musí být na těle nezávislá!

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz