Zeptejte se svého kněze 5: Reakce čtenářů na články o duši  
Během minulého týdne se v redakci Osla sešly dvě poměrně obsáhlé kritiky k sérii článků „Zeptejte se svého kněze“. I když se přímo netýkají popularizace vědy (jako ostatně celá série), může být zveřejnění těchto úhlů pohledu přínosné pro pochopení plurality názorů ve společnosti. V závěru obou příspěvků dostal prostor i kritizovaný J. Špaček.

 

Základní otázky života, vesmíru a vůbec…

Jan F Humplík

Ačkoliv odpověď na základní otázky života, vesmíru a vůbec, již byla zodpovězena,1 přesto se zdá, že některým z nás tyto otázky stále vrtají hlavou. A to je dobře, avšak některým z nás, také vrtají hlavou dosti podivné odpovědi, proti kterým ono slavné „42“2 vypadá jako docela střízlivý odhad skutečnosti. Ačkoliv nejsem ani teologem, tím méně knězem, rád by se pokusil vysvětlit některá fatální nepochopení, která se podle mě vyskytují v sérii článků „ Zeptejte se svého kněze: Vznik duše...atd“. S případnými námitkami, že se v tomto textu nejedná o popularizaci vědy souhlasím, nicméně jelikož téma vědy a víry mnoha popularizátorům nedá spát, snad uznáte za spravedlivé, že by měl zaznít i názor druhé strany. Především proto, že většina názorů prezentovaných ve zmíněné sérii článků nemá s reálným křesťanstvím nic společného.


„Umění je znakem člověka i oknem do metafyziky“. Ikona Trojice od Andreje Rubleva. (Kredit: Wikipedia)
„Umění je znakem člověka i oknem do metafyziky“. Ikona Trojice od Andreje Rubleva. (Kredit: Wikipedia)

Jelikož tady nejde o střet dvou jednotlivých argumentů, což by bylo snazší, ale o zásadní nepochopení dvou odlišných způsobů myšlení, bude článek spíše obecným pohledem do křesťanského vnímání světa. Omlouvám se předem, že se v tomto (už tak dost dlouhém) textu nedostaneme k jednotlivým otázkám, avšak odpovědi na mnohé z nich z textu vyplynou. Prvním zásadním nedorozuměním je domněnka, že se můžeme ptát na jakousi obecnou definici duše či Boha. Duše, bůh nebo například svoboda jsou všechno pojmy mající základ ve filosoficko-náboženském vidění světa. Tudíž kolik filosofií a kolik náboženství, tolik „definic“ či představ. Navíc ve většině mimo-křesťanských náboženství (s výjimkou judaismu a některých odnoží islámu) bychom obtížně hledali propracovanější teologickou nauku či jednotné „vyznání víry“, o které bychom mohli opřít nějaké pevné definice. Jelikož však vlivem rozdělení křesťanů došlo i k četným odchylkám v nauce mezi jednotlivými skupinami křesťanů, budeme vycházet z pohledu církve katolické, mimo jiné také proto, že je celosvětově největší jednotnou náboženskou organizací světa3. Profesionálním filosofům či teologům se předem omlouvám za četná zjednodušení, kterých se dopustím, jednak díky svým omezeným znalostem a jednak díky nutnosti přizpůsobit text čtenářům, kteří nemusejí vždy jasně chápat filosofickou a teologickou „hantýrku“.

 

 

Jan F Humplík Vystudoval biologii a v současnosti pracuje jako vědecký pracovník v oblasti fyziologie rostlin. Kromě jiných neduhů, trpí rovněž chronickým postgraduálem (snad se už nebude trápit dlouho). Po té, co zjistil, že oba nejdůležitější biologové v historii (G. Mendel a Ch. Darwin) studovali teologii, absolvoval pro jistotu i kombinované studium teologie. Je přesvědčený, že teologie a přírodní vědy si nemohou odporovat a navzdory názorům R. Dawkinse, dosud na sobě nepozoroval žádné známky rozdělení mozku. Kromě toho, že si v práci občas hraje s roboty, co umí fotit kytky, už pouze vyčkává na svůj životní objev. (Kromě jiného plánuje novou, úžasnou syntézu genetiky a evoluční teorie postavenou na experimentálním krmení galapážských pěnkav hybridním osivem hrachu v různých štěpných poměrech. Kdyby to nešlo, zkusí to s jestřábníkem... Jelikož grantové agentury vytrvale odmítají nadějný projekt podpořit, mohou se případní sponzoři - chovatelé pěnkav a pěstitelé hrachu - hlásit v redakci.)
Jan F Humplík
(mikro-CV) 
Vystudoval biologii a v současnosti pracuje jako vědecký pracovník v oblasti fyziologie rostlin. Kromě jiných neduhů, trpí rovněž chronickým postgraduálem (snad se už nebude trápit dlouho). Po té, co zjistil, že oba nejdůležitější biologové v historii (G. Mendel a Ch. Darwin) studovali teologii, absolvoval pro jistotu i kombinované studium teologie. Je přesvědčený, že teologie a přírodní vědy si nemohou odporovat a navzdory názorům R. Dawkinse, dosud na sobě nepozoroval žádné známky rozdělení mozku. Kromě toho, že si v práci občas hraje s roboty, co umí fotit kytky, už pouze vyčkává na svůj životní objev. (Kromě jiného plánuje novou, úžasnou syntézu genetiky a evoluční teorie postavenou na experimentálním krmení galapážských pěnkav hybridním osivem hrachu v různých štěpných poměrech. Kdyby to nešlo, zkusí to s jestřábníkem... Jelikož grantové agentury vytrvale odmítají nadějný projekt podpořit, mohou se případní sponzoři - chovatelé pěnkav a pěstitelé hrachu - hlásit v redakci.)

V křesťanském pohledu na svět má realita dva odlišné rozměry: „fyzický“ a „metafyzický“. Do kategorie „fyzického“ spadají všechny skutečnosti (objekty, děje, síly), které jsou podřízeny fyzikálním zákonům – ať už těm známým, nebo i těm, které na svůj objev teprve čekají. Podle materialistického světonázoru je pouze tento rozměr existence jediný „skutečně existující“, neboť je empiricky testovatelný (zjednodušeně řečeno lze jej pozorovat, podrobit experimentu a s určitou pravděpodobností pak ověřit hypotézu). Pokud věřím materialistickému světonázoru, pak platí, že to, co nemohu testovat, to pro mě neexistuje v absolutním slova smyslu.

 

 

Do kategorie metafyzického pak zahrneme dvě roviny – filosofickou a náboženskou (byť to není zcela přesné, pro základní orientaci mi to snad čtenář odpustí). Na první rovině sem patří filosofické pojmy jako podstata, příčina, prvotní hybatel atd. Tyto pojmy nemají nutně náboženské zabarvení, byly doslova „vymyšleny“ jako produkty klasické filosofie. Jsou to pojmy, ke kterým dospěli filosofové svým „rozumováním“, zjednodušeně řečeno logickým myšlením. Klasická filosofie mimo jiné položila základy logiky a matematiky obecně. Tato filosofie pak předpokládá, že nic na světě se neděje bez příčiny a tak si do začátku veškerého pohybu ve vesmíru vydedukovala nějakou prvotní příčinu, prvotního hybatele. Stejně tak se filosofové ve starém Řecku snažili „vydedukovat“ nějakého společného činitele, který je příčinou faktu, že se jednotlivé druhy existencí (věcí, rostlin, zvířat, lidí ...etc.) od sebe zásadně liší („že kočka není pes, i kdyby se naučila štěkat“). Tuto zásadní odlišnost prý v sobě nese metafyzický pojem podstata.4 Podstata psů je jiná, než koček a než lidí… Duše je pak jakási univerzální podstata všeho živého, mohli bychom říci princip života obecně.5 To je jedna rovina té části skutečnosti, kterou jsme si pracovně nazvali jako metafyziku. Tato rovina není závislá na teologii, či náboženství, vychází čistě z rozumu. Avšak ačkoliv je rozumná, není testovatelná a empiricky prozkoumatelná a tudíž z pohledu čistě empirického poznání neexistuje. Jenže empirický způsob není jediným způsobem poznávání.6 Analogický příklad by mohl být z matematiky. Matematické skutečnosti nikdo nezpochybňuje a přesto je tento druh poznání čistě rozumový – neempirický – původem neexperimetální a v mnoha případech netestovatelný.7

 

Pokud popíráme veškeré filosofické poznání, jak se o to snaží někteří materialisté,8 podkopáváme i základy logiky a matematiky. Když se vyhneme se vnitro-filosofickým sporům, co je a co není zřejmé z rozumu, můžeme konstatovat, že pro člověka, který nahlíží svět pouze z hlediska empirického poznání, lze metafyzická jsoucna akceptovat pouze něčím, co nazveme vírou. Musím věřit, že mě můj mozek neklame, že nemám v myšlení zásadní „botu“, kterou nejsem s to odhalit vlastní hlavou. Musím věřit, že existuje něco, co nemohu změřit, zvážit ani jinak testovat. Ale pořád mám k ruce alespoň logiku, jistotu která mi říká, že odmocnina z 16 je 4 a že každý děj musí mít nutně příčinu. Takto nutně dospěji k příčinně prvotní, k prvnímu hybateli existence, či pohybu jak by řekli antičtí Řekové. Tento počátek, si mohu nazvat bohem, ať už to znamená cokoliv. Tuto první víru nazveme vírou filosofů, která má do křesťanského pojetí světa ještě daleko. Můžete říci „na rovinu“: „to je blbost, tomu já prostě nevěřím, co si nemůžu osahat, to pro mě prostě neexistuje.“ A máte na to plné právo, je to totiž otázka toho, čemu/komu věříte a nakolik důvěřujete vlastní logice (filosofové by se asi přeli, ale je to tak – pro důsledného materialistu není absolutně jistá ani příčinná souvislost). Můžete také říci: „to neexistuje, protože to věda nemůže dokázat.“ Jenže i zde je to pouze vaše skrytá víra – víra v to, že vše, co nějak existuje lze empiricky testovat, tedy vědecky dokázat. V rozšířeném slova smyslu, se pak lze ptát, jak lze testovat například svobodu, odpovědnost, spravedlnost atd. Odpověď materialisty bude, že nijak a že jsou to jen prázdná slova, která ve skutečnosti nic reálného nepopisují – nebo popisují něco jiného, než za co se vydávají. Tato slova, resp. obsah, který vyjadřují, totiž mají rovněž základ v onom metafyzickém světě, a tudíž v ně lze věřit či nevěřit.

 

Na druhé rovině, navazující na rovinu filosofickou, patří do metafyzického světa rovněž náboženské pojmy jako Bůh, duše, hřích atd. Tyto pojmy v křesťanském pojetí nejsou čistě „vydedukovány“, ale plynou z něčeho, co nazýváme zjevení Boha lidem (dále jen Zjevení). Laicky řečeno, kdyby nám Bůh o sobě neřekl, nevyplynul by nám samovolně z naší logiky (na rozdíl od prvního hybatele). Podle učebnic filosofie v takovém případě: „Mluvíme o nadrozumovém v protikladu k rozumovému a nerozumnému. Jestliže však je teologie vědecky systematickou reflexí o určité náboženské víře, pak pro teologii nutně existuje tato oblast nadrozumového. Existují pro ni výpovědi, které nemohou být vyvozeny z pouhého rozumu. Teologie je ovšem také rozumovou vědou v tom smyslu, že se snaží určitou náboženskou víru systematicky rozvíjet a určovat smysl jejích (dogmatických) výpovědí. Ví však, že pohyb vycházející ze Základu a Smyslu (zjevení) nemůže být pohybem našeho rozumu, nýbrž jej transcenduje (= přesahuje).“ 9

 

Ne všichni, kteří sdílejí zmíněnou víru filosofů, sdílejí také tuto náboženskou rovinu. Naopak křesťanský pojmový aparát je na zmíněných filosofických pojmech částečně závislý. Zjevení je zjednodušeně řečeno soubor sdělení, který má pocházet od Boha, a kterého se člověku dostává za nějakým účelem. Prvotní křesťanská tradice vycházela ze Zjevení a s překvapením nacházela podstatné shody mezi Zjevením a (zejména) platónskou filosofií. Boha identifikovala s prvotní příčinnou – hybatelem, ale do cyklického pojetí řeckého vesmíru vnesla dějinnost (počátek a konec vesmíru).10 Lidská duše v náboženském slova smyslu pak integrálně souvisí s podstatou člověka. Je to něco, co ho ve skutečnosti odlišuje od ostatních živých tvorů, a to nikoliv v rovině fyzické nebo duševní (inteligence), nýbrž duchovní. Pokud nevěříme v existenci metafyziky, nemůžeme ani pochopit duchovní rovinu lidské osoby. Tato se přesto projevuje navenek. Hlavním vnějším projevem lidského ducha je totiž umělecká tvorba. Ta je koneckonců specificky lidskou činností. „Důkazem toho jest, že zní jako samozřejmost řekneme-li, že nejprimitivnější člověk kreslil obrázky opice a že zní jako žert, řekneme-li, že nejinteligentnější opice kreslila obrázky člověka… Umění je znakem člověka.“11

 

Je důležité se také zmínit, že křesťanství působilo a působí filosofům značné problémy, jelikož ona výše zmíněná identifikace náboženských tezí s klasickou filosofií je skutečně jen částečná. V náboženské (transcendentní12) oblasti totiž přestává platit prvoplánová logika a setkáváme se s něčím, co nazýváme „paradoxální rozměr víry“. Hlavní roli ve výkladu křesťanské víry totiž hrají paradoxy neuchopitelné čistým rozumem: Bůh, jak se nám sděluje ve Zjevení, totiž není nějaký abstraktní princip prvotní příčiny, ale osoba respektive tři osoby. Přesto Zjevení trvá na tom, že nejsou tři bohové, nýbrž jeden Bůh – Trojjedinný.13 To je nejvlastnějším základem všech ostatních paradoxních tvrzení, se kterými se v křesťanství setkáme. Například, Ježíš Nazaretský je zároveň Bohem i pravým člověkem – v jedné osobě se spojují dvě podstaty, což má zcela zásadní význam pro interpretaci vztahu Boha k člověku a člověka k Bohu. Paradoxální rozměr víry v praxi znamená, že to, jaký je Bůh sám o sobě, překračuje možnosti našeho chápání. Můžeme zachytit směr, ale cíle nikdy nedosáhneme pouhým rozumem (jak by tomu bylo ve filosofické víře). Cesta k Bohu totiž není primárně otázka rozumová, ale vztahová, zkušenostní - existenciální. Zajímavým faktem je, že tato paradoxalita je zcela integrální, nezbytnou a zároveň unikátní součástí křesťanství.14 …Racionalista říká, že rozporuplnosti Písma svatého a dogmat dokazují jejich ne-božský původ. Mystik ale naproti tomu tvrdí, že ve stavu duchovního osvícení právě tyto rozporuplnosti dokazují božskost Písma svatého a dogmat.15

 

Ještě zajímavější je, že tyto paradoxy od počátku komplikovaly a stále komplikují šíření křesťanství. Lidé čekají něco snadno pochopitelného – boha, kterého si mohou snadno představit (popř. snadno zmanipulovat). Přesto církev od prvních staletí neustále tvrdohlavě trvá na svém. Objevily se a stále se objevují stovky zjednodušení a kompromisů, jak smířit nesmiřitelné, a všechny byly odmítnuty. Kdyby církev ustoupila z těchto „nerozumných nesmyslů“ a akceptovala nauku bez paradoxů, šíření křesťanství by to výrazně urychlilo – jak ukázala ariánská krize ve 4. století.16 Pokud je křesťanství jeden velký podvod, jak se často domnívají jeho odpůrci, proč si ti, co stojí v pozadí toho podvodu, tak komplikují život? Proč nenabídnou něco, co snadno akceptují všichni, kdo jsou ochotni akceptovat „víru filosofů“? Těžko říci, nejspíš tomu všemu vážně věří…

 

Metafyzická filosofie poskytla teologii (která v podstatě není nic jiného než stále se rozšiřující výklad Zjevení) jakousi myšlenkovou kostru. Zásadní ovšem je, že tyto zcela konkrétně nábožensky zabarvené pojmy jsou stejné povahy (metafyzické – duchovní) jako ony filosofické příčiny a podstaty. Ovšem na rozdíl od nich, ty náboženské nejsou vždy podřízeny přímočaré logice. Kdo by chtěl halasně křičet, že tam, kde není přímočará logika, nemůže být pravda, ať laskavě nahlédne do učebnic kvantové fyziky. Tam se také často pere přímočará logika s tou kvantovou – a vítězí kvantová. Tím samozřejmě nechci říci, že paradoxy v křesťanské víře jsou zdůvodnitelné kvantovými jevy, to je absolutní nesmysl, pouze chci ukázat příměr z oblasti, kterou si snad umíme lépe představit. Na pojmy jako Bůh, duše nebo svědomí se vztahuje nemožnost empirického testování plynoucí z jejich původu v metafyzickém světě. Zatímco dříve bylo obecně filosofické uvažování primární a empirické teprve odvozené, dnes je tomu spíše naopak. Proto také dříve téměř nikoho nenapadlo požadovat skutečně empirické objektivní důkazy Boha, duše atd. Dnes se však podobné nápady občas objevují a přírodovědec, který si je vědom své kompetence „empirika“, musí pokrčit rameny a říci „nevím“… Buď bude metodologickým agnostikem (v soukromí může věřit čemu chce, ale nemůže to vydávat za vědu), a nebo se nutně stává ideologem.17 Jestliže někdo tvrdí, že existuje něco, co nelze ze své podstaty empiricky testovat, pak já jako přírodovědec nemám vůbec nic, co bych mohl použít na potvrzení, či vyvrácení takového tvrzení. Nemusím tomu věřit, můžu s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžu dělat.

 

Metoda přírodních věd je důsledně ne-ideová, interpretační přínos vědce se musí spokojit s tím, že stanoví hypotézu, provede sérii pozorování a vyvodí z nich závěr o daném jevu. Pokud nemohu testovat, pak prostě nevím. Mohu sice tvrdit, že budu testovat „hypotézu boha“, jestliže však pojem Bůh ze své podstaty není testovatelný, pak se akorát ztrapním. Sice tvrdím, že neexistuje bůh, kterého jsem si vydefinoval, a že věřící jsou „na hlavu“, ale jaksi už nezmíním, že oni věřící v toho testovatelného boha rovněž nevěří. Totéž ovšem platí i naopak, takže až vám bude zase příště někdo přeposílat emailem odkaz „na zaručený empirický důkaz boží existence“, můžete ho s klidem poslat do… spamu. Militatní a tzv. „vědecký“ kreacionismus, který tvrdí, že existují empirické důkazy Boha v přírodě, jde proti samé podstatě Boha, který „je Bůh skrytý“ (Iz, 45:15). Skrytý neznamená pouze neviditelný očima, znamená to, že jej lze vidět primárně skrze víru, protože není z tohoto světa (Jan 18:36). Pokud ovšem v Boha věřím, pak jsem ochotný vidět i jeho stopy v našem světě, v lidech i v přírodě. Nejsou to však empirické důkazy, spíše jen jakési osobní indicie – plynoucí z jiné interpretace daných jevů. Tam kde materialista vidí náhodu, tam věřící může předpokládat Boží záměr. Dobrým příkladem bude asi tzv. Antropický princip18, nebo pojetí evoluce člověka v katolické církvi.19

 

Myslím, že je také dobré připomenout ještě jeden princip, na kterém stojí původní křesťanská věrouka. A to je nutnost používat vlastní hlavu a rozum všude, kde si s ní vystačím. Jestliže mi před Tajemstvím Boha najednou zůstane rozum stát, znamená to, že jde o výjimečnou situaci plynoucí z toho, že si Boha prostě „nenacpu“ do své hlavy. Bůh je transcendentní – tedy přesahující (můj rozum, logiku i zkušenost). Neznamená to ovšem, že přestanu promýšlet svojí víru a důvěru. Neznamená to ani, že když se na mě někdo zbožně usměje, mám mu slepě věřit všechno, co mi vykládá. Naopak mám zapojit svůj rozum po všech stránkách. Skutečnosti uchopitelné pouze vírou jsou zcela konkrétně vyjmenované ve vyznáních víry, které shrnují základní pravdy (a paradoxy) křesťanství. I tyto skutečnosti lze promýšlet (to je podstata teologie), ale přijmout je čistě rozumem nelze. K tomu je zapotřebí uvěřit, což není pouze otázka rozumu, ale také například osobní zkušenosti. Všechno ostatní naopak musí být promýšleno lidským rozumem, který křesťané považují za Boží dar.20 Slepá víra bez rozumového promýšlení je nelidská a nebezpečná (rozum je chtěnou součástí člověka a máme ho používat, jak nejlépe umíme). Na slepé víře některých hnutí a sekt pak mohou parazitovat různí podvodníci a šarlatáni.21 V původní tradici církve je požadavek na rozumové promýšlení víry a přirozené poznání hluboce zakotven, bohužel byl značně narušen v některých odloučených denominacích. Ne nadarmo byl místopředsedou evropských skeptiků a stále je členem předsednictva Českého Sysifa křesťan, ba co hůř - katolík.22

 

 

Závěrem se pokusím shrnout, čemu tedy (katoličtí) křesťané skutečné věří. Křesťané věří v Trojjediného Boha, který je sám o sobě mimo tento čas a prostor. Jeho podstata, stejně jako podstata lidské duše, není vázáná tímto časem a prostorem. Duše je povahy nemateriální, nepsychologické – nýbrž duchovní.23 Křesťané věří ve vzkříšení těla i duše (nikoliv ve vzkříšení pouze těla, to je „do nebes volající“ nesmysl :-). Zásadní je uvědomit si, že přechod mezi světem fyzickým a metafyzickým (resp. transcendentním) s sebou nese i přesun mimo jakýkoliv čas a prostor. Bůh není časově podmíněný, jinak bychom jej nemohli považovat za Tvůrce vesmíru – to by musel stvořit i sám sebe. Bůh není nekonečný v čase – je mimo čas, to je podstata jeho věčnosti. A stejně tak i lidská duše smrtí přechází do metafyzického světa, kde není čas. Na konci našeho času (vesmíru, světa…atd.) pak má dojít ke vzkříšení těla, bez ohledu na to jestli je nabalzamované někde v mauzoleu, nebo se rozpadlo na prach a popel. Události týkající se vzkříšení těla se odvozují od popisu vzkříšeného Krista: jeho nejbližší měli problém ho poznat, poznali ho až po hlase, nevypadal tedy stejně jako před smrtí. Tělo nepotřeboval k fyzické existenci, ale měl ho, normálně jedl, bylo možné se ho dotknout (nebyl to nějaký duch). Věříme tedy ve vzkříšení těla, které je tzv. oslavené – „zduchovnělé“ – je to naše tělo, ale není stejné jako před smrtí.24 I zde věříme věcem, které nejsme s to plně pojmout rozumem, a o kterých mnoho nevíme. Křesťané nevěří, že ono „nebe“, které je de-facto Bohem samým, se nachází někde ve vesmíru a že je nekonečné v čase (je totiž mimo čas). Nevěří, že vzkříšené tělo, je stejné povahy jako tělo před smrtí – a tudíž vázáno fyzikálními zákony. Nevěří, ani na vzkříšení těla bez duše, či duše bez těla. To se lze snadno dočíst, ať už v oficiálních katechismech, nebo i jinde a pokud chceme s něčím polemizovat, bylo by dobré zjistit si alespoň základní údaje. Křesťanská víra (na rozdíl od mnohých ezoterických směrů) není vázána na fyzický svět, ale na metafyzický rozměr bytí – nemusíme tomu věřit, ale to je přece podstata víry: mohu se rozhodnout, čemu věřím a proč. Pokud někoho skutečně zajímá, čemu křesťané věří a proč, dovolím si ještě doporučit dvě dnes již klasické, avšak stále aktuální a zábavné knihy. Jsou to „Ortodoxie“ od katolíka G. K. Chestertona25 a „K jádru křesťanství“ od anglikánského autora C. S. Lewise.26 Sice tam nebude hromada abstraktní teorie jako v tomto článku (naštěstí), ale o to více tam bude skutečného života.

Jan F. Humplík

1 Viz Adams, D, Stopařův průvodce po galaxii, Argo 2008, Praha.

2 http://cs.wikipedia.org/wiki/42_%28odpov%C4%9B%C4%8F%29

3 Z celosvětové populace tvoří katolíci cca 17% (2 347 171 000 obyvatel). http://www.britannica.com/EBchecked/topic/497215/classification-of-religions/38036/Conclusion#toc314840

4 V přírodních vědách považujeme za podstatu kategorií – druhů - pouze fyzické znaky, pojem je pak použit odvozeně - v jiném slova smyslu, než v metafyzice.

5Velmi zjednodušuji. Zájemce o problematiku musím odkázat na příslušnou literaturu. Např. Graeser A, Řecká filosofie klasického období, Oikomenh 2001, Praha.
6Teorií poznání se zabývá celá jedna filosofická disciplína epistemologie (gnoselogie).

7 Srov. Singh, S, Velká Fermatova věta, Academia –Dokořán 2007, Praha, s. 34-39.

8 Srov. např. https://philosophynow.org/issues/82/Hawking_contra_Philosophy

9 Anzenbacher, A, Úvod do filosofie, Portál 2004, Praha, s. 28.

10 Viz Elliade, M, Mýtus o věčném návratu, Oikomenh 2009, Praha.

11 Chesterton, GK, Nesmrtelný člověk, Václav Petr 1927, Praha, s. 35.

12 http://cs.wikipedia.org/wiki/Transcendence

13 Viz Pospíšil, CV, Jako v nebi, tak i na zemi – Náčrt trinitární teologie, Krystal OP a Karmelitánské nakl. 2007, Praha, s. 19-42.

14 Viz Pospíšil, CV, Hermeneutika mystéria – struktury myšlení v dogmatické teologii, Krystal OP a Karmelitánské nakl. 2005, Praha, s. 114-121.

15 Florenskij, P, Sloup a opora pravdy, Centrum Aletti, 2003, Olomouc, s. 421–425

16 Arianismus je církví neuznávaný (odsouzený) názor, který chce zrušit paradox v identitě Ježíše Krista. Zastánci arianismu odmítli jeho božský původ, jejich počet rychle narůstal a brzy převyšoval počty katolických křesťanů. Viz např. Jedin, H, Malé dějiny koncilů, Ústřední církevní nakl., 1990.

17 K tématu viz zde.

18 Viz Krumpolc, E, Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filozofií a teologií, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006.

19 Viz Pospíšil, CV, Zápolení o naději a lidskou důstojnost, Česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014. Citujeme z přebalu:V povědomí mnoha odborníků i laiků, věřících i nevěřících panuje přesvědčení, že katolická teologie se k přínosům přírodních věd a zejména k evoluční koncepci vzniku druhů a následně člověka stavěla jednoznačně odmítavě. Řekneme-li, že doposud zatím neexistuje ani jedna kritická studie, která by na rovině dějin teologie mapovala skutečné postoje odrážející se v dílech českých katolických teologů v posledních dvou staletích, zejména v období 1850-1950, pak to mnohé možná překvapí. Tato monografie proto představuje vstup na pole, které je prozatím  zcela neprobádané. Ve třech kapitolách se tu prezentují a interpretují díla českých katolických teologů, v nichž se obráží jejich postoj k přínosům moderní astronomie, evoluční koncepce vzniku druhů a teorie evolučního vzniku lidstva.“

20 Tento požadavek plyne především z toho, že Bůh, tím že se stal člověkem, potvrdil („posvětil“) všechno lidské co na sebe přijal v osobě Ježíše Krista, tedy i lidský rozum. „Co není autenticky lidské, není ani křesťanské.“ Pospíšil, C V, Hermeneutika…s. 136.; Podrobněji v xxFides et ratioxe, encyklika Jana Pavla II. Dostupné např. zde.

21 http://technet.idnes.cz/benny-hinn-podvodnik-nebo-lecitel-dl3-/veda.aspx?c=A150311_161004_veda_kuz

22 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Grygar, http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Veda-a-vira-jednota-nebo-boj-protikladu.html

23 Viz. např. zde: http://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-3/Duch-telo-duse.html

24 Katechismus Katolické Církve čl. 999. http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=999

25 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ortodoxie_%28kniha%29

26 http://cs.wikipedia.org/wiki/K_j%C3%A1dru_k%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD

 

 

 


 

 

 

Nesmrtelnost duše,
aneb jak Špaček nemilosrdně sejmul svíčkovou bábu

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.


Občas vyčítám farářům, že si při kázání vymyslí neexistujícího protivníka a toho pak podrobí zdrcující kritice. Když jsem četl příspěvek Jana Špačka (Zeptejte se svého kněze 1: Vznik duše), tak jsem měl podobný pocit neskutečna.


Představte si, že svůj článek začíná slovy: "jen málokdo by byl schopný nebo ochotný duši definovat". Každý, kdo kdy otevřel nějakou učebnici filosofie, tak ví, že pan Špaček zaspal dobu asi tak o 2500 let - což je výkon hodný plcha sedmispáče. Bylo by proto dobré, kdyby si pan Špaček načetl alespoň elementární přehled toho, co k tomuto již bylo napsáno, a nestřílel slepě do vzduchu. Chápu, že středověká terminologie je složitá na pochopení, ale pokud chci kritizovat kvantovou fyziku, tak se holt taky musím naučit vektory.


Křesťanství přijalo prastarou definici duše od Aristotela. Totiž že duše je princip (počátek či zdroj) života organismu. Živý organismus je pro nás stále černou skříňkou - black box. Tedy používáme termíny, které popisují chování černé skříňky, protože nevíme, co je v ní. Například když živočich jí, tak řekneme, že má "potřebu" jíst čili hlad. Když se pohybuje, tak řekneme, že má "motivaci" se hýbat (od latinského motus - pohyb). Když se orientuje v prostoru podle světla, tak řekneme, že má "zrak" atd. Tedy k black boxu definujeme tyto "principy" čili počátky té které specifické aktivity. To dělá psychologie dodnes. Konec konců dělá to i fyzika - když potřebuje, tak si přidefinuje nějaký rozměr nebo ether. Když ho nepotřebuje, tak ho podle Ockhamovy břitvy zase vyhodí.


Duše podle Aristotela, a tedy i podle dnešní katolické doktríny, je obecně zdroj všech aktivit organismu, které považujeme za nějaký příznak života. Tedy setrvačnost živočicha není příznak života, tedy tu nepůsobí duše, ale třeba dráždivost je příznak života, tedy k té je definován původce - duše. Stejně jako se k pohybu definuje porůznu původ - motivace, vůle či žádostivost. Tedy termín duše může psychologie či biologie zavést stejně legitimně, jako zavádí jiné termíny tohoto druhu - od zmíněné motivace až po vědomí.

Duši podle této stále používané definice má tedy vše, co z našeho pohledu vykazuje známky života - od bakterie až po člověka. Pokud se shodneme, že počítač, virus či prion jsou živí, pak i tito budou mít každý svou duši. Prostě duše vzniká v tom okamžiku, když se neživý předmět stane živým. Znalost vnitřní struktury organismu nevylučuje existenci duše. To je fakt, který panu Špačkovi evidentně unikl. Ten je zřejmě přesvědčen, že když pochopíme fyziologicky podstatu hladu, tak přestaneme mít hlad. Alespoň u duše to tak tvrdí - když prý pochopíme fyziologii organismu, tak podle něj duše přestane existovat. Jenže duše i hlad se definuje stejným způsobem. Duši definujeme, když vidíme známky života; hlad definujeme, když vidíme, že organismus konzumuje živiny. Když pitváme organismus či DNA, tak se jen dozvídáme detailněji, co tímto původem života/hladu je. Tzn. výzkum pojem duše neruší, jen ji více specifikuje. Postupme ale v úvahách dále.


To, co propůjčuje organismům jejich vyjímečné vlastnosti, není materie, látka, ale jejich tvar. Stejně to, co dělá Michelangelova Davida vyjímečným, není mramor (materie), ale tvar, struktura čili forma toho mramoru. To, co dělá počítač vyjímečným není křemík, zlato, měď či bakelit, ale jejich uspořádání do určitého tvaru čili uspořádané struktury. Takže z toho vyplývá druhá používaná základní definice duše - duše je (podstatný) tvar organismu - tedy to má být ta specifická struktura či uspořádání elementárních částic, které mu propůjčují jeho bytnost čili charakter živého tvora. Součástí duše živého organismu je tedy samozřejmě i struktura buněk, bílkovin, DNA a všechny vyzkoumané i dosud nevyzkoumané fyziologické mechanismy.


Jinými všechny neurobiologicky poznatky, které pan Špaček popisoval v mylném domnění, že vylučují duši, tak vlastně naopak více specifikují, a tak odhalují, co vlastně duší člověka je, čili co je tím specifickým uspořádáním uhlíku, dusíku, kyslíku, vodíku a fosforu, které v důsledku formuje člověka a ne třeba grafitovou tužku, což je jiné specifické, byť neživé, uspořádání elementárních částic.

Toto tedy je už po století oficiálně používaná definice duše v katolickém pojetí. Myslím si, že toto měl pan Špaček znát dříve, než začal psát zcestné úvahy a kritiku pana Nikoho. Každopádně, co pana Špačka nejvíce dráždí, je představa nesmrtelné duše. Nesmrtelnost čili nezničitelnost duše totiž z těchto definic vůbec přímo nevyplývá, ale musela se dodatečně dokazovat. To, co je v krizi, tedy není definice duše, ale tento následný důkaz nezničitelnosti racionální duše, o kterém předpokládám nemá pan Špaček ani české ponětí, ani německý Ahnung. Nikdy totiž v katolické filosofii nebyl spor o nesmrtelnost chrousta. Chroust duši má, ale ta nemá nezničitelný charakter. Prostě duše chrousta zaniká, když na něj šlápneme.


Nyní musíme udělat malou odbočku právě k těm prastarým termínům a definicím podstaty a případku, které pan Špaček nezná. Aristoteles si všiml, že jsou objekty, které existují samy o sobě - člověk, vlak, strom. Těm říkal podstaty (substance). Pak jsou věci, které ale musejí existovat na něčem jiném a samy o sobě neexistují - pravý úhel, zelená barva, tíha, laskavost. Prostě nestane se, že byste šli po lese a potkali fitness. Těmto věcem, které vždy existují na nějaké podstatě, se následně říkalo případky (accident).


Ta hlavní debata a s ní související důkazy se vždy vedly na téma - zda racionální duše (to, co je odpovědné za racionální uvažování člověka) je svou povahou jen případek, nebo má charakter podstaty. Jak bylo řečeno nikdy nebylo sporu o tom, že u žížaly je to případkový tvar, který zaniká se zničením žížaly. Ale otázka zněla, zda racionální duše může existovat jako samostatná podstata (ne nutně bytost) i bez materiálního těla, které před smrtí formovala.


Příklad takového uvažování v podstatách je úvaha, proč si podle lidového myšlení vodníci dávají lidské dušičky do hrníčku. Do vody spadl živý člověk (ergo měl duši), pak vytáhli toho samého člověk neživého (bez duše), ergo duše zůstala dole ve vodě a může tam existovat i bez těla. Tak si ji tam třeba ten vodník schraňuje v hrníčkách. Ano, tak nějak se uvažovalo o duši jako zbytkovém tvaru nějaké bývalé materie, který ale po smrti celého člověka, může existovat i nadále jako sama o sobě existující podstata.


Důkaz tohoto typu duše - coby nemateriální podstaty - byl vcelku bezesporný až do konce 19. století, protože se opíral o do té doby naprosto nekontroverzního názor, totiž že mezi smyslovým vnímáním a racionálním myšlením je kvalitativní rozdíl, stejně jako je propastný rozdíl mezi zvířetem a člověkem. Například o tom byl přesvědčen i Platon a toho jistě nemusíme považovat za zblblého křesťanstvím. Tento předpoklad, jak víme v 20. století padl, tedy s ním končí i tento typ důkazu.

Kostra toho důkazu byla asi taková: Má-li racionální člověk něco, co kvalitativně překračuje schopnosti zvířete, a to něco je nehmotné, nesložené a jednoduché, tak se to ergo nemůže rozpadnout na části, ergo to nemůže přestat existovat, a tudíž je to nesmrtelné. Detaily tohoto důkazu přesahují rámec tohoto diskurzu a doporučuji nejen panu Špačkovi, ať si je nastuduje u sv. Tomáše Akvinského (http://summa.op.cz/sth.php?&A=1). Chce to jen se naučit trochu tehdejší terminologii - inu kvantovou fyziku taky nepochopíte bez znalosti tenzorového součinu.).


Je pravda, že tento typ důkazu vzal za své, protože prostě přestaly platit premisy, ze kterých vycházel. Prostě se rozplynula doposud jasná a ostrá hranice mezi rozumem a vnímáním, mezi zvířaty a člověkem, mezi předchůdci člověka a vlastním člověkem atd.

Co se týká nesmrtelnosti duše, se proto dnes křesťanská filosofie nachází v argumentačním vakuu. To ovšem pro vědu není až takový problém. Darwin, když přišel s teorií evoluce druhů, tak mu Lord Kelvin řekl, že bohužel na své sny o evoluci nemá dost času, páč tak dlouho Slunce nemůže hořet, i kdyby bylo nakrásně z čistého vodíku. Darwin toto období překonal vírou ve svou teorii, protože mohl jen doufat v objev něčeho, jako je radioaktivita. Tedy i Darwin byl v argumentačním vakuu. I newtonovská fyzika byla u fotoelektrickém jevu v argumentačním vakuu než přišel Einstein. Stále se dnes nedaří už léta sjednotit kvantovou teorii s relativitou - vzájemně si protiřečí. Fyzici z toho radost nemají, ale nehroutí se.


My věřící taky nemáme radost, že se nám rozpadl starý, dobrý důkaz, ale také se nehroutíme. Osobně mi víc vadí fakt, že věřícím je absence tohoto důkazu zcela ukradená, než to, že se nacházíme v argumentačním vakuu. Můžeme totiž vymyslet zcela jiné formy důkazu a směřovat úvahy jinými cestami, než byl ten historický - že mezi člověkem a zvířetem je propastný rozdíl a že jednoduchá duše se nemůže rozpadnout na kousíčky. Nějaké ty návrhy jsem publikoval ve své knize Psycholog a jeho svědectví o Kristu. Ale jak říkám věřící víc uchvacovala první kapitola o tom, jak Ježíš byl adoptované dítě, než následné kapitoly, které se snažily nějak popasovat s tímto argumentačním vakuem. Bohužel nejsme ve středověku.


Lidi už nezajímají ani racionální důkazy, ani věda, ale autentický životní prožitek. Tedy i věřící opírají svou víru více o své, často nesdělitelné psychické prožitky než o argumentaci. Nezájem věřících je hlavní důvod, proč je křesťanská filosofie v krizi. Ne nedostatek argumentů či myšlenkové invence. Proto také pan Špaček nenarazí ze strany věřících na nějaký zuřivý odpor, ale prostě na skelný pohled znuděného nezájmu stylem: "Ať si pindá, co chce. Na to my jsme zvyklí."


Proto je mi sympatické, když vidím, že pan Špaček je více motivovaný najít důkaz či protidůkaz nesmrtelnosti duše než sami věřící. Být exot proto není na závadu, ale jak jsem řekl - to, co tady píšu, měl znát dříve, než začal vyprazdňovat své zásobníky Pánu Bohu do oken, když navíc na něj stejně nevěří. Konec konců předpokládám, že i v tomto ohledu by si mohl doplnit své znalosti katolické věrouky (http://dukaz.klimes.us).

 

 


 

 

 

Reakce na pana Humplíka

Na argumentaci pana Humplíka se mi líbilo, že na rovinu vymezil, v co křesťané věří: „Křesťané věří v Trojjediného Boha, který je sám o sobě mimo tento čas a prostor. Jeho podstata, stejně jako podstata lidské duše, není vázáná tímto časem a prostorem. Duše je povahy nemateriální, nepsychologické – nýbrž duchovní. Křesťané věří ve vzkříšení těla i duše (nikoliv ve vzkříšení pouze těla, to je „do nebes volající“ nesmysl :-)“. Dále otevřeně přiznal, že křesťanská víra má paradoxní rozměr a hlásí se k odkazu katolického katechismu. Dále uvedl, že „teologie… v podstatě není nic jiného než stále se rozšiřující výklad Zjevení“. A také nám říká, že víru není možné pochopit rozumem. Dále říká, že „Zásadní je uvědomit si, že přechod mezi světem fyzickým a metafyzickým (resp. transcendentním) s sebou nese i přesun mimo jakýkoliv čas a prostor.“ Filozofickou otázkou zůstává, jestli má smysl hovořit o existenci u věcí, které nejsou v čase a prostoru.


S čím bych nesouhlasil je tato věta: Zajímavým faktem je, že tato paradoxalita je zcela integrální, nezbytnou a zároveň unikátní součástí křesťanství.“ Podle mě „paradoxalita“ je běžnou součástí většiny náboženství.


Pan Humplík nás upozorňuje, že se nemůžeme ptát na nějakou obecnou definici duše, protože platí, že každé náboženství a každá filozofie má svou vlastní definici. S tímto tvrzením souhlasím, akorát bych ho trochu rozšířil, protože jsem přesvědčen, že v každém náboženství existuje mnoho definic duše.


Z Humplíkovi kritiky to vypadá, jako by si myslel, že materialismus není filozofický směr. Například tato věta nedává smysl: „Pokud popíráme veškeré filosofické poznání, jak se o to snaží někteří materialisté.“ Materialismus minimálně nepopírá sám sebe – tedy materialisté nepopírají veškeré filozofické poznání.


Opice malpy kapucínské ukazují smysl pro spravedlnost: Dokud opice, z našeho pohledu vlevo, nevěděla, že může mít větší odměnu za stejnou práci, tak se spokojila s okurkou. Jakmile ale zjistila, že kolegyně za stejný úkol dostane hroznové víno, tak ji to přišlo nespravedlivé a odmítla za těchto podmínek dále spolupracovat.
Opice malpy kapucínské ukazují smysl pro spravedlnost: Dokud opice, z našeho pohledu vlevo, nevěděla, že může mít větší odměnu za stejnou práci, tak se spokojila s okurkou. Jakmile ale zjistila, že kolegyně za stejný úkol dostane hroznové víno, tak ji to přišlo nespravedlivé a odmítla za těchto podmínek dále spolupracovat.

Dále se ptá, jak testovat svobodu, odpovědnost, spravedlnost atd. – pro testování subjektivních pocitů používáme například dotazníky. Nově přibyly moderní metody, které můžou zkoumat vztah těchto pocitů s funkcemi mozku (zde je například článek, který shrnuje dosavadní poznatky v neurobiologii lásky). Smysl pro spravedlnost byl experimentálně prokázán i u primátů (viz video).

 


Ohledně zjevení bych upozornil na prostý fakt, že všechna známá náboženství vycházejí ze Zjevení (Skalický, Zjevení v mimokřesťanských náboženstvích, 1993). A hned bych doplnil otázku: Jestliže není možné podat důkazy o nepravdivosti zjevení, znamená to, že je dané zjevení pravdivé?


Například: „Jedné noci, přišel ke mně Gabriel se svitkem a řekl mi: ´Čti! ´ Odpověděl jsem: ´Neumím číst. ´ On mi jej vložil na záda tak, že jsem si myslel, že zemřu. Pak mě nechal být a řekl: ‘Čti! ´ Když Mohamed podruhé odmítl číst, řekl mu anděl: ´Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil, / člověka z kapky přilnavé stvořil! / Přednášej, vždyť Pán tvůj je nadmíru štědrý, / ten, jenž naučil perem, / naučil člověka, co ještě neznal. /“ (súra 96, 1=5) Pak Mohamed pokračuje: „Vzbudil jsem se, a hle, jako by spis byl vryt do mého srdce. Vyšel jsem z jeskyně, a když jsem byl ve skalách, slyšel jsem hlas, který říkal: ´Mohamede, ty jsi apoštol Boží a já jsem Gabriel. ´ Zvedl jsem oči a uviděl Gabriela v podobě člověka se zkříženýma nohama, nepohyboval se ani dopředu, ani dozadu. A když jsem od něj odvrátil zrak, viděl jsem jej stále na horizontu, kamkoliv jsem se otočil.“ (rovněž Skalický, 1993)


Podle mě není velkým překvapením, když „Zjevení křesťanské tradice nachází podstatné shody s tradicí Platónskou“. Překvapení by spíš bylo, kdyby lidé žijící v antickém světě měli zjevení shodující se například s filozofií Aztéků.

Pokud by bylo hlavním vnějším projevem ducha umění (a absence umění u zvířat důkazem absence duše) znamenalo by to, že lidé, kteří pro své postižení nejsou schopni produkovat umění, nemají duši? Nebo naopak když víme, že velryby se učí písně, které podléhají módním vlnám a různé komunity velryb stejného druhu vyznávají jiné žánry písní (vědci hovoří o kultuře velryb) – znamená to, že duši mají? A naopak je nutné dělat nějaký závěr z toho, že já nejsem schopný vytvořit hudební umělecké dílo, které by se stalo populární mezi vorvani?


Velice důrazně bych se ohradil vůči tady těmto výrokům: „Kdo by chtěl halasně křičet, že tam, kde není přímočará logika, nemůže být pravda, ať laskavě nahlédne do učebnic kvantové fyziky. Tam se také často pere přímočará logika s tou kvantovou – a vítězí kvantová.“ Logiku není možné dělit na kvantovou a přímočarou. Logika je jedna a kvantová fyzika s ní není v rozporu. To, že je kvantová fyzika obtížná pro pochopení, ještě neznamená, že nepopisuje velice přesně realitu. Důkazem přesnosti modelů kvantové fyziky jsou předpovědi, které nám může kvantová fyzika poskytnout pro aplikaci v každodenním světě. Problém je, že kde není logika žádná, pravda být může, ale my to nemáme jak zjistit.


Na pojmy jako Bůh, duše nebo svědomí se vztahuje nemožnost empirického testování plynoucí z jejich původu v metafyzickém světě.“ S tímto výrokem (po vynechání svědomí) souhlasím, ale jakmile překročí z metafyzického světa do materialistického světa, tak v tu chvíli je testovat můžeme. Pouze velmi malá část forem víry nemá přesahy do materiálního světa. Kdyby se na základě víry nedělala rozhodnutí týkající se například výzkumu kmenových buněk, tak bych neměl potřebu se tázat, kdy do embryonálních kmenových buněk vstupuje duše.

 

Křesťané nevěří, že ono „nebe“, které je de-facto Bohem samým, se nachází někde ve vesmíru a že je nekonečné v čase (je totiž mimo čas). Nevěří, že vzkříšené tělo, je stejné povahy jako tělo před smrtí – a tudíž vázáno fyzikálními zákony. Nevěří, ani na vzkříšení těla bez duše či duše bez těla. To se lze snadno dočíst, ať už v oficiálních katechismech, nebo i jinde a pokud chceme s něčím polemizovat, bylo by dobré zjistit si alespoň základní údaje.“ Část katolického katechismu zabývající se vzkříšením jsem četl a dokonce citoval. Z vlastní zkušenosti mám ale pocit, že se katechismu běžní křesťané moc nedrží.

Koncept nebe se utvářel v době, kdy lidé byli přesvědčeni, že země je plochá a ve středu vesmíru, pod zemí je peklo (do kterého byl uvržen Lucifer) a nad zemí nebe (ve kterém sídlí nebeské mocnosti). Lidem bylo zjeveno, že hvězdy mohou padat z nebe na zem jako fíky (Zjevení Janovo 6:13). Tyto mýty vycházejí z židovské tradice. V tomto rámci uvažování mají smysl Zjevení, ve kterých Ježíš (nebo Elijáš) vystoupil nahoru do nebe. V době, kdy víme, že plochá země je mýtus, samozřejmě nedává stoupání do nebe smysl (stejně tak jízda v ohnivém kočáře). 

Křesťané místo toho, aby označili Zjevení, ve kterých vševědoucí Bůh vychází z představy o ploché Zemi a obyvatelném nebi, za podvrh, tak  do poslední chvíle tvrdí, že věda se mýlí a nakonec pod tlakem vědeckých důkazů svatá stolice prohlásila, že tato Zjevení nejsou v rozporu s křesťanskou vírou. Zjevení, která doslovně říkají, že Ježíš stoupal na nebesa, jsou nyní označována za alegorii. Církev vysvětlovala na základě Zjevení spoustu skutečností týkajících se reálného světa (a na základě nich konala), ale ve světle lidského poznání velice neochotně od doslovného výkladu drtivé většiny Zjevení upustila. Jaká kredibilita zůstává té hrstce Zjevení, která církev stále považuje za pravdivá? Jak může někdo s elementární znalostí historie křesťanské víry být přesvědčen, že ta Zjevení, kterým „pevně věříme“ dnes, jsou důvěryhodná natolik, abychom kvůli nim zakázali výzkum kmenových buněk?


Z mého subjektivního pohledu Humplíkův text shrnuje tato citace (kterou uvedl zhruba v půlce své stati): „Racionalista říká, že rozporuplnosti Písma svatého a dogmat dokazují jejich ne-božský původ. Mystik ale naproti tomu tvrdí, že ve stavu duchovního osvícení právě tyto rozporuplnosti dokazují božskost Písma svatého a dogmat.“


Jestliže někdo tvrdí, že existuje něco, co nelze ze své podstaty empiricky testovat, pak já jako přírodovědec nemám vůbec nic, co bych mohl použít na potvrzení, či vyvrácení takového tvrzení. Nemusím tomu věřit, můžu s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžu dělat.“* – Haleluja, přesně tak! A proto ať žije Létající Špagetové Monstrum, které mi Zjevilo, že mi pan Humplík musí platiti doživotní rentu 10 korun měsíčně, jinak nás stihne velká pohroma v podobě globálního oteplování a morálního úpadku, jehož počátek můžeme vidět v generaci mladých lidí vzývajících Pokémony. Zjevení to bylo zaručeně pravdivé, protože se stalo, když jsem jedl rizoto – což je zaručený Pastafariánský paradox. Já čestně slibuji, že peníze, které mi od června začne pan Humplík posílat, použiji na Těstovinové účely.


Mimochodem antropický princip, který pan Humplík zmiňuje, je zastaralý – vychází z tradice, že vesmír byl stvořen proto, aby v něm mohl vzniknout druh
Homo Sapiens. Dnes víme, že vesmír byl stvořen proto, aby vznikly podmínky k vytváření špaget odtud Špagetický princip (který je stejně nevyvratitelný, jako ten antropický)…


Celý text pana Humplíka bych mohl zkopírovat a s drobnými úpravami použít pro obhajobu Pastafariánství (nebo jakékoliv jiné víry, nehledě na to, kdy byla vymyšlena). Podle jeho úhlu pohledu bych měl svatou pravdu, kterou nemůže zpochybnit. A když už mám tedy pravdu, tak by mi měl platit těch 10 korun měsíčně, že? Ona to nebude ani desetina jeho přijmu, takže ho to jistě moc trápit nemusí – kromě toho tím zabrání globálnímu oteplování a morálnímu úpadku (ale pouze v případě, že mi ty peníze bude posílat s láskou a dostatečným projevem úcty).


*Jako přírodovědec můžete použít Occamovu břitvu což je filozofický nástroj používaný přírodovědci od 19. století. V případě, že byste připustil použití důkazů, tak byste se mohl držet (přírodo)vědeckého pravidla, že důkazní břemeno leží na tom, kdo přichází s pozitivním tvrzením. Ale kdybyste tato pravidla začal používat, tak byste se mohl vykroutit z placení zmiňované renty a to by se mi nelíbilo. Proto s vámi radši budu souhlasit, že musíme respektovat toho, kdo tvrdí něco, co nelze empiricky testovat. Pokud byste se rozhodl odmítnout mou výzvu k placení renty, tak vás vyzívám na souboj** – věřím si, neb Špagetové monstrum stojí při mně a mé vítězství v boji dokáže, že jsem byl v právu, když jsem vás žádal o své svaté právo, jež mi bylo Zjeveno při čtení vašeho článku! Hle – další rozpor, který potvrzuje pravdivost mého Zjevení (poprvé jsem řekl u rizota, teď u čtení článku). Mystikové z božskosti tohoto Pastafariánského Zjevení musí být přímo u vytržení. A i kdybych se náhodou mýlil, tak deset korun měsíčně jistě není tolik, abyste kvůli tomu urazil mou víru neuposlechnutím mého Zjevení, že? (…anebo tady nejde o 10 korun, ale o princip? Měli by mít lidé možnost odmítnout přistoupit na pravidla, která vznikla kvůli něčí nedokazatelné víře?).

** V případě, že souboj přijmete a zjistím, že jste na tom fyzicky lépe než já, případně že máte v úmyslu použít zbraně, kterými bychom si mohli ublížit, tak jsem tuto výzvu myslel jako vtip, který měl poukázat na to, proč dochází k ryze materialistickým konfliktům tam, kde se střetávají dvě „nevyvratitelné“ víry (nebo kde se střetává racionalista s mystikem).

 

 

Reakce na pana PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D.

Zatímco pan Humplík se drží katolického katechismu a tradičního pojetí křesťanství, které zřejmě vycházejí z jeho studia teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, pan doktor Klimeš vychází ve svém textu z vitalismu.

Křesťanství přijalo prastarou definici duše od Aristotela. Totiž že duše je princip (počátek či zdroj) života organismu.“ – zde je škoda, že pan Klimeš (jako nikde jinde) neuvedl citaci. Když se podíváme na Katechismus katolické církve, tak zjistíme, že křesťané zmiňují duši a lidského ducha. Přiznám se, že jsem z paragrafu 367 byl zmatený. Znovu jsem prošel všech 144 míst, kde se v KKC zmiňuje duše a nikde jsem nenašel definici, kterou Klimeš uvádí (zato jsem našel paragraf 1498 – to tam ještě je?!). Na druhou stranu z mnoha zdrojů na internetu jsem dohledal, že katolíci jsou přesvědčeni, že lidská duše je zásadně odlišná od té zvířecí (tady se taky dozvíme, že katolíci věří, že zvířata neví, co je to spravedlnost – viz video s Malpami), tedy, že existuje jakási duše, kterou můžeme chápat jako vitální sílu. Zatímco zvířecí duše jsou materiální povahy, tak ty lidské jsou nemateriální a nesmrtelné. Co se převzetí od Aristotela týče, není pravděpodobnější, že křesťanství spíše než z učení Aristotela vychází z židovské tradice? Slovo Nefeš se právě pro význam, který popisuje pan Klimeš, používalo už při psaní Genesis (napsána zhruba v roce 1440 před Kristem, tzn. něco přes tisíc let před narozením Aristotela). Každopádně existenci pojmu Nefeš jsem zmínil hned v prvním díle mé série.


Jakožto molekulární biolog odmítám, že „Živý organismus je pro nás stále černou skříňkou.“ Samozřejmě, že je toho spousta, co ještě nevíme, ale například životu bakterií už rozumíme tak dobře, že můžeme cílenými zásahy ovlivnit jejich metabolismus takovým způsobem, aby například vytvářely látky, které jsou pro nás žádoucí. Další navazující příklady, které pan Klimeš uvádí, se mi taky moc nezamlouvají: „Například když živočich jí, tak řekneme, že má "potřebu" jíst čili hlad.“ Živočichové jedí, protože potřebují doplnit energii k fungování metabolismu – k tomu není potřeba duše. Kromě toho mnozí živočichové přijímají potravu instinktivně bez pocitu hladu. Rovněž všechny další příklady, které pan Klimeš uvádí, jsou snadno vysvětlitelné pochopením biologie a principu evoluce. Duše není nutná k vysvětlení motivace organismů. Stromy provádějí fotosyntézu, protože jsou k tomu geneticky naprogramované. Bakterie mají chemotaxi, protože to mají zakódované v genomech – změna genomu vede ke změně chování. Vyšší organismy provádějí složitější úkony proto, že mají v genomu zakódovaný komplexní mozek, který jim dovolí učit se a některé vzorce chování můžou být zakódovány pomocí epigenetiky. Změna genomu může vést k neschopnosti učit se, případně k tomu, aby organismus přestal cítit hlad (ztráta motivace k přijímání potravy vede k tomu, že jedinec nepředá geny do další generace – podobně pokud nějaký jedinec ztratí motivaci utíkat před predátorem). Duše v podobě Nefeš, nebo jakási vitální síla je vědecky nepotvrzená a navíc zbytečná. Přesně podle vašeho příkladu s fyzikou – dokud vědci byli přesvědčeni, že je něco takového potřeba, tak hypotézu o vitální síle zastávali. Již v roce 1931 mohli ale biologové směle prohlásit, že na vitalismus nevěří. (Biologists have almost unanimously abandoned vitalism as an acknowledged belief).

Pokud se shodneme, že počítač, virus či prion jsou živí, pak i tito budou mít každý svou duši. Prostě duše vzniká v tom okamžiku, když se neživý předmět stane živým.“ Tady to je moc zajímavá úvaha. Takže když se dneska rozhodnu, že můj počítač (či prion) je živý, tak v tu chvíli můj počítač (či prion) duši získá? Co když si to další den rozmyslím? Co když si řeknu (nebo dojde k biologickému konsenzu), že viry nejsou živé – taky duši ztratí? Podle mě je dost naivní představa, že by přítomnost duše závisela na rozhodování lidí.


Znalost vnitřní struktury organismu nevylučuje existenci duše. To je fakt, který panu Špačkovi evidentně unikl. Ten je zřejmě přesvědčen, že když pochopíme fyziologicky podstatu hladu, tak přestaneme mít hlad. Alespoň u duše to tak tvrdí - když prý pochopíme fyziologii organismu, tak podle něj duše přestane existovat.“ Tato analogie je nesprávná – poprvé tvrdíte „když pochopíme fyziologii A, pak vyvrátíme A“ a toto dáváte do rozporu s „když pochopíme fyziologii A, pak vyvrátíme B.“ Hlad je objektivně dokazatelný a v rámci biologie kompletně popsaný proces. Pochopení fyziologie hladu hlad samozřejmě nevyvrací. Stejně tak pochopení „fyziologie duše“ by duši nevyvrátilo. Bohužel duše je nedokazatelná, nevyvratitelná a netestovatelná. Dá se u ní pouze říci, že při popisu fungování fyziologie organismu není duše nutná a následně můžeme použít Occamovu břitvu k jejímu odstranění. (Zase precedens – dnes nepotřebujeme anděly k vysvětlení pohybu planet po oběžných drahách, ale vyloučit je samozřejmě nemůžeme.)


Takže z toho vyplývá druhá používaná základní definice duše - duše je (podstatný) tvar organismu - tedy to má být ta specifická struktura či uspořádání elementárních částic, které mu propůjčují jeho bytnost čili charakter živého tvora.“ Zase zde pan Klimeš neuvedl citaci (zřejmě se jedná zase o Aristotelův výrok). Proč bychom měli Aristotela dnes brát jako autoritu, co se týče vlivu uspořádání elementárních částic na existenci duše? Proč by se ale někdo v dnešní době odvolával na učení člověka, který byl sice velice inteligentní, ale o skutečném fungování světa toho věděl pramálo? Aristoteles například tvrdil, že muži mají více zubů než ženy a že naše Země je ve středu vesmíru. Proč pan Klimeš necituje současné filozofy?

Darwin, když přišel s teorií evoluce druhů, tak mu Lord Kelvin řekl, že bohužel na své sny o evoluci nemá dost času, páč tak dlouho Slunce nemůže hořet, i kdyby bylo nakrásně z čistého vodíku. Darwin toto období překonal vírou ve svou teorii, protože mohl jen doufat v objev něčeho, jako je radioaktivita.“ Darwin věděl o stáří Země díky svému studiu geologie. James Hutton již na konci 18. století poukázal, že Země musí být mnohem starší, než jak to učí teologie. Kelvin doopravdy tuto námitku vznesl, ale poté se dostal do veřejného sporu s geology. Zase bohužel chybí zdroj, kde by stálo, že tato událost proběhla, jak ji popisuje pan Klimeš. Otázka je, kolik víry Darwin potřeboval, když věděl doslova o celých horách důkazů z geologie. Kelvin byl jeden z mála vědců, kteří v té době tvrdili, že Země může být maximálně 20 miliónu let stará.

„…věřící víc uchvacovala první kapitola o tom, že Ježíš byl adoptované dítě.“ Toto vypichuji pouze proto, že mě to taky docela dost „uchvátilo“…


Vzhledem k tomu, že PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. vede celý svůj text velice arogantním tónem a naznačuje, že nejsem dostatečně vzdělán proto, abych tyto texty psal, rozhodl jsem se to panu doktorovi oplatit stejnou mincí a uvést na jeho adresu pár ostřejších výroků:

 1. Doopravdy musel pan Klimeš uvádět k popularizačnímu článku všechny své tituly? Na stránkách osel.cz je pravděpodobně první, kdo tak učinil (a to tady píší vědecké kalibry, kterým nesahá pan Klimeš svou akademickou hodností po kotníky). Navíc uváděné tituly se nevztahují k tématu, o kterém píše. Klimešovo zdůrazňování titulů považuji za argumentační klam, ve kterém se pan Klimeš snažil vzbudit dojem, že množství písmenek kolem jména nějak zvyšuje pravdivost jeho slov. Tedy „appeal from irrelevant authority“ (Česky bychom mohli říct, že si honí triko a dělá, že je důležitý. Podobně relevantní by bylo uvádět, že vlastní plavecký diplom).

 2. Pan Klimeš rovněž na mnoha místech provádí útoky Ad Hominem, často stylem, že má odbornost nebo případně mé znalosti nejsou dostatečné pro pochopení teologických otázek. Komické je, že v některých případech to dělá, když má prokazatelně nepravdu on.

 3. Pan Klimeš mi vyčítá, že já jsem zaspal středověk. To bych kontroval tím, že on myšlenkově ustrnul ještě předtím, než středověk začal (u Aristotela).

 4. Americká doména: http://dukaz.klimes.us. Opravdu to má pan Klimeš za potřebí? Říká se, že kovářova kobyla chodí bosa – panu Klimešovi podle mě chybí rozhovor s psychologem. Můj soukromý názor nepsychologa je, že má pocit, že ho nikdo nemá rád a proto se musí na veřejnosti chválit sám tituly a machrovat americkou doménou…

 5. Věcně komentovat Klimešův text bylo velice náročné. Celou dobu jsem si říkal, jak ubohé je České školství, když udělí (opakovaně) vysokoškolský titul člověku (a poté ho nechá ještě učit), který může napsat například tuto větu: „Duši definujeme, když vidíme známky života; hlad definujeme, když vidíme, že organismus konzumuje živiny.“ Jakou známku by asi dostal za takovou slohovku na střední škole?

 6. Citace z wikipedie: „Zbyněk Vybíral, toho času vedoucí katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, jej (Klimeše) v únoru 2010 jmenoval mezi hlavními protagonisty pop-psychologie. Označil jej za velmi často zviditelněného českého psychologa, který znehodnotil pověst psychologie jejím zaprodáním zábavě a prováděním jistého druhu věštectví, pro které zneužívá název psychologie, přičemž se například nezdráhal provádět pro MF Dnes diagnostiku Viktora Koženého na dálku, což podle Vybírala odborná psychologie nepřipouští (zde). Když se Klimeše v roce 2006 novinář při rozhovoru ptal, jestli nemá strach, že z něj za chvíli také bude „psycholog na telefonu“, ochotný komentovat úplně všechno, uvedl, že se nevyjadřuje ke všemu a že například novinářům nic neřekl ke gorilí reality show v pražské zoo (zde).

 

Toto tedy je už po století oficiálně používaná definice duše v katolickém pojetí. Myslím si, že toto měl pan Špaček znát dříve, než začal psát zcestné úvahy a kritiku pana Nikoho.“ – toto uvádí po odstavci, kde píše, že duše je tvar organismu. Katolický katechismus jsem ve svých článcích citoval v přesném znění (a upozorňoval jsem na to, že se budu věnovat přednostně katolicismu) a podle něj je duše definována jinak, než jak velice sebejistě tvrdí pan Klimeš. Za tvrzením, které jsem uvedl hned na začátku své série „jen málokdo by byl schopný nebo ochotný duši definovat“ si dále stojím. Většina lidí se k duši vyjadřuje zdrženlivě a málo kdo si je jistý tím, že se všichni lidé shodují na jeho světonázoru. Pan Klimeš je právě ten „málokdo“, kdo je ochotný říct „pravda je to, co říkám“. Zhodnocení, jestli je pan Klimeš nejen „ochotný“ ale i „schopný“ duši definovat ponechám na čtenáři.

 

 


Závěrem:

Pan Humplík říká o duši toto: „Je to něco, co ho ve skutečnosti odlišuje od ostatních živých tvorů, a to nikoliv v rovině fyzické nebo duševní (inteligence), nýbrž duchovní. Pokud nevěříme v existenci metafyziky, nemůžeme ani pochopit duchovní rovinu lidské osoby.“

 


Zatímco pan Klimeš inspirován Aristotelem duši definuje takto: „Duše je princip (počátek či zdroj) života organismu.“ anebo takto: „Duše je (podstatný) tvar organismu.“


Nejen, že je rozpor mezi definicí pana Humplíka a definicemi pana Klimeše, ale kupodivu jsou v rozporu i definice pana Klimeše (přičemž neuvádí, která z nich je ta správná): Podle první definice, jak sám uvedl, prion může být živý či neživý (a tím pádem s duší či bez) aniž by byl změněn jeho tvar – prý závisí na našem rozhodnutí. Podle druhé definice jestliže je duše „podstatný tvar“ (a tady nás Klimeš ujišťuje, že se doopravdy jedná o uspořádání částic), pak prion má buď tvar, který zahrnuje duši, nebo ho nemá. Duši tedy má, či ji nemá a tento stav se nemění v závislosti na subjektivních názorech pozorovatele.


Oba dva autoři se překvapivě vyjadřují ke katolicismu. Moc zajímavé by bylo vidět rozhor těchto dvou pánů. K přiostření situace bych je zavřel do konkláve (jako se to dělá s kardinály při volbě papeže) dokud se nedohodnou, jak to s duší je. Oba dva věří, že jejich víra je pravá a ani jeden nemůže použít důkazy k podpoře svých argumentů.


Humplíkovo pojetí je smířlivé a snaží se poukázat na to, že víra se nepřekrývá s materiálním světem a tedy by mě vůbec nemělo trápit, v co kdo věří. Toto je pěkný přístup, ale v praxi se víra lidí často projevuje v reálném materiálním světě. Z Humplíkova úhlu pohledu bychom se museli například smířit s tím, že Islamistům bylo Zjeveno, že je na čase násilím obrátit všechny lidi na „pravou formu Islámu“ (tomuto samozřejmě věří pouze malá část muslimské obce).

Podle mě žádná myšlenka nesmí být „nad kritikou“.


Zajímavá perlička je, že oba autoři se dovolávají kvantové fyziky. Snad podle vzoru „Když nevíš co by – dej tam kvantovou fyziku. To oponentovi ukáže, že jsi přemýšlivý člověk.“ Dříve se lidé v takových situacích dovolávali všech svatých.


Nakonec aby dnes nebyl článek s názvem „Zeptejte se svého kněze“ bez otázky knězi:

Occamova břitva je nedílnou součástí vědy: „Pokud nějaká část teorie není pro dosažení výsledků nezbytná, do teorie nepatří.“ Věda dále zastává pravidlo, že důkazní břemeno leží na tom, kdo přichází s pozitivním tvrzením. Dnešní věda nepotřebuje duši k vysvětlení biologie člověka, natož ostatních organismů a s nutností použití duše se nesetkáme ani v současné psychologii. Vzhledem k tomu, že duše není ve vědě potřebná (ba naopak jakákoliv hypotéza duše by byla problematická) a vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy, které hypotézu duše potvrzují, můžeme říct, že duše do vědy nepatří (podobně jako okřídlení koně nebo zahradní skřítkové).


A konečně otázka pro kněze: Je věda v rozporu s vírou, co se otázky duše týče? Nebo i zde platí, že víra jde s dobou a přijímá vědecké poznání? Anebo bude koncept duše označen za metaforu až pár století poté, co církev upálí pár androidů, kteří o sobě budou prohlašovat, že duši nemají?


Poznámka: Pokud se najdou další zájemci o komentář mé práce (případně víry obecně), tak ať neváhají kontaktovat redakci. Až se jich nasbírá více, tak je zase komentované zveřejníme. Nebojte se, slibuji čistě jen věcné komentáře bez osobních útoků nebo vytahování špíny na oponenta (pokud oponent dodrží to samé ve svém dotazu či připomínce). Dovolím si ale zavést 2 pravidla: Zkuste ve svých komentářích nepřekračovat 2 strany A4 textu. Dále nepište anonymně. Dejte redakci vědět, kdo jste. Když nás požádáte, že nechcete zveřejňovat své jméno, tak vám vyhovíme. Extrémně dlouhé komentáře vyřadíme bez čtení, případně je nezveřejníme v celé délce a anonymní příspěvky číst nebudeme vůbec.


Toto je podle mě dobrá příležitost nastínit části čtenářů, jaké důvody vedou lidi k tomu, aby pochybovali o víře a zároveň příležitost k naťuknutí témat z filozofie a proč vědecká metoda funguje, tak jak funguje. Zároveň na základě dotazů se nevěřící dozvědí, jaké důvody vedou lidi k víře, což by mohlo vést k větší empatii mezi skupinami věřících a pochybujících.

A samozřejmě platí, že ti, kdo mají zájem psát články popularizující vědu, tak se můžou hlásit redakci bez jakýchkoliv omezení.

Datum: 10.05.2015
Tisk článku

Související články:

Osel proti náboženství     Autor: Václav Hořejší (03.11.2015)
Zeptejte se svého kněze 10: Rozhovor s Markem Orko Váchou     Autor: Jan Špaček (22.10.2015)
Zeptejte se svého kněze 9: Pacifické cargo kulty     Autor: Jan Špaček (24.08.2015)
Zeptejte se svého kněze 8: Rozhovor s Rostislavem Klimtem     Autor: Jan Špaček (17.07.2015)
Zeptejte se svého kněze 7: Desatero Božích přikázání     Autor: Jan Špaček (06.07.2015)Diskuze:

Problém věřících je,

Oldřich Horák,2015-05-20 16:47:48

že budou slepě věřit i kdyby jim nevyvratitelné důkazy už okousaly záložky kalhot a pustily se klidně už i do nohy.
Oni prostě slepě věří a požadování důkazu považují za rouhání. Vědec může v koutku duše a soukromě věřit, ale uvědomuje si rizika zaslepenosti a je ochoten uznávat novou teorii, pokud má silnější důkazní aparát.

Odpovědět

Vykoupení SW, společnost ručící za stvoření,

Josef Hrncirik,2015-05-17 16:07:36

chod i konec Všehomíra.
Provádí výkup použitého SW po fatální havarii HW a zajišťuje jeho věčný chod (při jeho, v době plateb výkupného maximální frekvenci a kapacitě HD i OM) na simulovaném HW.
Výkupné musí být hrazeno v hotovosti předem, v jednotné výši 10% z HP dosaženého uživatelem SW (tradiční, požehnaný, osvědčený, dočasně nepopulární desátek).
Špatná platební morálka, větvení názoru na kvalitu či délku služby, ale i pouhá neznalost Zákonů vedou k předčasné havarii HW a nepodmíněnému věčnému chodu SW na kvantovém HW nekonečné síly, za účelem exemplárního potrestání SW simulací waterboardingu vřelou vodou, kvůli jeho dědičnému prvotnímu hříchu neposlušnosti.
V zájmu funkčnosti výkupu nutno postupovat vždy cílevědomě a energicky proti konkurenčním, či i jen neutrálním produktům v oblasti HW i SW.
Kdo nejde s námi, jde proti nám.
Rozhodující je získat monopol ve vzdělávací a informační sféře.
Účel světí prostředky.
On = Oni jsou s námi (mit Uns).

Odpovědět

Přicházíme na svět obtíženi dědičným hříchem?

Jaroslav Pokorný,2015-05-15 10:38:20

Mezigenerační dědičnost je důsledkem epigenetických změn pohlavních buněk. Stres přitom nemění samotný zápis DNA jako při genetických mutacích, ale molekulární obal jednotlivých "písmen" genetického kódu. Tím ovlivní aktivitu příslušného genu, který se stane citlivější na vůni spojenou s nepříjemným zážitkem.
Přicházíme tedy na svět obtíženi dědičným hříchem svých rodičů daleko víc, než jsme si mysleli? Předáváme si sklony uklouznout po šikmé ploše v genech? A jak daleko taková dědičná informace sahá? Do třetího kolene? Ke středověku? K pravěkým jeskyním nebo třeba k Adamovi a Evě?

http://zena.centrum.cz/deti/zajimavosti/clanek.phtml?id=807577Nemají nakonec některé náboženské principy reálné jádro, po řadě generací odpozorované? Jisté je, že moderní výzkumy odhalují překvapivé závěry týkající se nejen "nižších" živočichů, ale i ůidí samotných. Tím jsou samozřejmě věřící podporováni a utvrzováni ve své víře.

Odpovědět


Re: Přicházíme na svět obtíženi dědičným hříchem?

Anton Matejov,2015-05-17 09:36:49

Vďaka za dobrý link, ktorý ma znovu donútil zamyslieť.Určite si viem predstaviť aj ďalšie príklady ako ich výskumy.
Veriť...Mezigenerační dědičnost je důsledkem epigenetických změn pohlavních buněk....
Veľa veriacích a ateistou spolieha na to,alebo tomu veria, že život, informácie,pamäť. vedomie a podobne sú zápisom na molekulárnej úrovni a elektrických signálov. Život, vedomie, zápis je stav na základe usporiadania a zákonov molekul, buniek neurónov. Je to na báze chemie a elektrických signálov impulzov.
Myslieť si že toľko zápisov ide do našej DNA a ešte medzigneračne mi už pripadá príliš odvážne,alebo aj arogantné, ak nie naivne.
Už v minulom článku som upozorňoval na teórie v súčasnosti brilantného matematika a fyziky Penroseho a niektorých psychiatrov, že vedomie môže byť aj s časti kvantovej povahy.
Aj Hvězdička dávala iný linky na Nassim Haramein. Ten je tiež názoru, že naše vedomie vstupuje do vakua a vracia sa späť do reality.
A prečo nie?
1. kvantová fyzika popisuje dualitu častíc a svetla! Raz môže byť elektrón, fotón tu, inokedy tam.
2.Už sa tvoria a zdokonaľujú aj PC na kvatovych základoch.
3.Ešte stále na tie superpočítače neožili.
4. Sú už neudržateľné, niektoré teórie ako dlho siaha dedičná informácia na základe molekulárneho prenosu,elektrických signálov a ukladania informácií.
5. A dalo by sa stále pokračovať.
Ale aj keby naše vedomie, ukladanie informácií na veľmi krátke časové úseky prechádzalo do vakua nevyvracia to tvrdenia niektorých náboženstiev, ani ateistov ani vstúpencov mimozemských civilizácii.
Tiež si netreba predstavovať, že každé slovo náboženstva ako napríklad Biblia musí byť pravda. Ľudia a mocní si radí upravujú výklady s rozličných dôvodov. Nemusí byť ani správny preklad, vysvetlenia, pochopenie danej doby a podobne. No vysvetľujte dnes niečo o technike ako napríklad o jadrových zbraniach izolovanému kmeňu niekde v pralese a po 20 rokov skontrolujte čo si s toho zapamätali, pridali, odobrali a pretvorili.
Niečo strašneho sa ale stalo a podvrdzujú to aj výskumy genetikov. Sú tu linky genetikov,že asi spred 4000-8000 pri rozkvete mestských štátov boli muži druhý krat na na hranici vymrietia. Nazývajú to hrdlo.

Odpovědět

Jak (také) přemýšlejí věřícfí

Jaroslav Pokorný,2015-05-15 09:35:19

http://christnet.cz/diskuze/10329#

Odpovědět

Čo je to za inteligencia

Viktor Abc,2015-05-14 22:28:04

ktorá si neuvedomuje svojho tvorcu? Má svoje pravé meno!

Ak by človek hypoteticky vytvoril umelú inteligenciu podobnú človeku, ktorú by integroval do nejakých robotov. A na výrobnej linke sa ako najdôležitejšie testuje to, či ten robot si uvedomuje svojho tvorcu - človeka. Ak by nejaký robot v tomto teste nevyhovel a teda by nevedel, že existuje človek ako jeho tvorca, neuvedomoval si človeka a jednoducho by neveril, že také niečo vôbec existuje, tak je vyradený ako robot – zmätok. Načo je taká umelá inteligencia, keď si neuvedomuje ani tie základné veci?

Odpovědět


Re: Čo je to za inteligencia

Rene Mikolas,2015-05-15 01:16:26

Je záhadou, čo vlastne predpokladáš. Umelá inteligencia je ňou preto, lebo si uvedomuje samu seba a pretože je dokonalá (nemá cit) uvedomuje si aj svojho prirodzeného tvorcu. Ľudia sú nedokonalí, lebo majú aj cit a preto vytvárajú aj bohov.

Odpovědět


Re: Re: Čo je to za inteligencia

Viktor Abc,2015-05-15 06:59:37

Prečo teda tí, ktorí si myslia o sebe, že sú tak inteligentní si neuvedomujú svojho Stvoriteľa a dokonca ho popierajú, ako keby ani neexistoval? No pritom svoje ego nezaprú! Človek bol stvorený na obraz Boží a teda aj s možnosťou si uvedomovať samého seba a aj svojho Stvoriteľa - Boha a ďakovať mu za všetko. Ak toto nedokáže, tak s ním nie je niečo v poriadku. Ako môžem byť vďačný za všetko Bohu, ak by som si neuvedomoval svojho Stvoriteľa a teda v neho neveril - neveril v jeho Slovo? Bol by som len nevedomá bytosť - duchovná mŕtvola. Boh, predsa svedčí o sebe a to dielom svojich rúk - stvorením, ktoré predsa každý vníma, lebo aj my sme jeho súčasťou a aj Slovom prehovára k človeku, teda čo všetko urobil pre jeho záchranu, no aj tak ho mnohí popierajú. Prečo hľadajú rôzne dôvody poprieť Boha a poprieť zmysel celého vesmíru a pritom sami hľadajú tak horlivo zmysel svojej vlastnej existencie vo svojom živote? Aká to len snaha pri dosiahnutí dobrého vzdelania, budovaní kariéry, založenia si rodiny atd. a súčasne poprieť zmysel celého vesmíru, ktorého je súčasťou a to len preto, aby sa poprel Stvoriteľ - Boh.

Odpovědět


Re: Re: Re: Čo je to za inteligencia

Rene Mikolas,2015-05-15 09:10:58

Prirodzený autor je tvorca prirodzených vecí, ktorým dáva zmysel podľa premysleného plánu. Nadprirodzený autor je vecou viery. Stvorenie nadprirodzeným autorom a dokonca bytostí na svoj obraz je takisto vecou viery.
Vesmír nemá zmysel. Hovorí to dokázaný Zákon zachovania. Ak predpokladáš zmysel, logicky ti z toho výjde nadprirodzený autor. Bludný kruh viery.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Čo je to za inteligencia

Viktor Abc,2015-05-17 11:38:49

Takže podľa teda je vesmír nepremyslený a nemá zmysel a my, ktorí sme jeho súčasťou tak aj napriek tomu si ho uvedomujeme a premýšľame nad tým všetkým a premyslene tvoríme. Premýšľame a hľadáme zmysel svojej existencie aj napriek tomu, že na našu Zem svieti “nepremyslené“ slnko, že Zem má “nepremyslené“ zloženie, aby “nepremyslene“ bolo chránené magnetickým poľom s nepremyslenou ozónovou vrstvou a to len preto, aby mohol existovať nejaký “nepremyslený“ život. No človek sa odrazu objavil v tom nepremyslenom vesmíre a napriek všetkému “premyslene“ tvorí a hľadá v tom zmysel. No pritom tvorení nejak nechce pripustiť, že ak existuje človek a premyslene tvorí, tak existuje aj nadprirodzený autor, ktorý to všetko premyslene stvoril, teda aj nás.

Takže dôvod prečo popieraš zmysel celého vesmíru, Zeme a prírody, je kvôli tomu, aby ti logicky z toho nevyšiel nadprirodzený autor? To ako keby som autora síce nevidel no čítal jeho knihu. No a nezmyselne by som popieral zmysel textu knihy a to len preto, aby mi logicky z toho nevyšlo, že je za tým autor a teda aby som nemusel s ním aj počítať. Absurdné!

Sme stvorení na obraz Boží a tak ako Boh dal zmysel všetkému čo stvoril svojou existenciou, tak podobne aj človek dáva zmysel všetkému čo tvorí svojou existenciou, lebo si ju uvedomuje. No mnohí si neuvedomujú svojho Stvoriteľa. Áno, nadprirodzený autor - Boh sa nedá vidieť prirodzenými očami a teda ide o vieru a to podobne, ako keď čítam knihu no autora som nikdy nevidel a tak verím že existuje. No pre niekoho je neprekonateľný problém si toto uvedomiť a logicky si to spojiť s existenciou Stvoriteľa - Boha! No Boha sa dá vidieť v tom ako sa prejavuje a vidíme to všetko okolo seba a máme aj jeho Slovo, ktoré zišlo na Zem v podobe Krista – Syna živého Boha.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to za inteligencia

Rene Mikolas,2015-05-18 19:08:36

Viktor, ako hádzať hrach na stenu. Prirodzené veci majú zmysel, pretože im ich dal ich prirodzený autor. Kniha je vec prirodzená a má svojho reálneho autora. Absurdné veci, svojho stvoriteľa nemajú. A život vznikol tam, kde vzniknúť mohol, ale tebe sa zdá že vznikol preto lebo to malo zmysel. To údajné Slovo nebolo dodržané ani v jedinom prípade. Je to ľudský výmysel. Boh nepotrebuje k stvoreniu ústa, zvuk šíriaci sa vo vzduchu, teda ani slovo, lebo ho aj tak nikto nepočuje - nemalo by to zmysel, ale ty ho do debát neustále, znova a opakovane a zbytočne vrážaš, lebo inak si neodpočinieš.

Odpovědět


Re: Čo je to za inteligencia

Anton Matejov,2015-05-15 23:03:31

Myslieť si že umelú inteligenciu čo stvoríme bude bez chýb je asi naivne.
Tak isto ako si môžeme vôbec myslieť že nebude mať svoje city?
Asi bude mať iné prijority, potreby, city dokonalosť a podobne a preto sa ich budeme báť.
Preto som dal aj link ak niekoho bude téma hlbšie zaujímať. Ja Javůrka len doplňujem úvahy a podobne. Má tam aj úvahy o náboženstve tohoto typu a aj preto tento odkaz,link:
http://vtm.e15.cz/aktuality/zakony-robotiky-kdyz-i-bohove-maji-strach
Koho daná téma zaujíma doporučujem.
Môj odkaz v tomto článku nie je vyvrátiť tvrdenia ateistov že život vznikol samovoľne. Ani vyvrátiť niektoré nábožestva, či božstvo. Môj odkaz je, že ak uvediem že existuje možnosť tak v súčasnosti nie sme v stave rozhodnúť, či majú pravdu prívržensti Boha, alebo ateistov. Ja dokonca tvrdím že sú aj tretie alternatívy, ako že náš život mohli stvoriť aj vyspelá mimozemská civilizácia, alebo nejako do našej histórie zasiahnúť.

Odpovědět

Aj definíciu Boh je treba spresniť

Anton Matejov,2015-05-13 11:18:25

Mňa by zaujímalo, či môžme Boha definovať aj ako mimozemšťana? Pod termínom mimozemský
definujeme že niečo vzniklo mimo našu planetu Zem, alebo tam existuje. Asi si nenárokuje
na vlastníctvo naších pozemkov na tejto Zemi a iných hmotných statkov, ako poniektorí čo už predávali pozemky na Mesiaci, Marse. Niektorí súčasni vesmírni súkromnici už prišli s ideou nasadiť na blízkych asteroidoch baktérie, ktoré by sa postarali o kumuláciu nejakých kovov. Rozmýšľal som, to potom budú mať prednostné právo ťažby na daných asteroidov? A povedia vy napríklad zlí Čínania, Česi neopovážte sa tam ťažiť!!To my sme tam zaviedli nejaky život na asteroidov aby nám tie kovy nazhromaždili!To je náš asteroid!
To prečo sa s nami Boh nerozpráva, či vyspelí mimozemšťania, či femiho paradox mám v celku vyriešený problém, je by im to ani nedoporučil.Čo by sme asi pýtali? Nové technológie.
Aj keby nám ich dali, tak si predstavte napríklad, že každý človek by vlastnil technológie s nikoľko Megatun TNT. A čo na to rôzní teroristi,náboženský fanatikovia, sebevrahovia diktátori, mafie a podobne?
Naše veľmoci tiež nedajú svoje jadrové technológie nejakému zaostalému kmeňu v pralese. Veď sa pozrite čo kvôli tomu dorabaju s kulturnejším Iránom. A taký Irak, Sýriu preventívne zbombardoval Izrael, aby sa ani o takú výrobu nepokúšali. Lebo iba pár vyvolených štátov môže mať takú obranu vyhladiť niekoľkokrát náš život na Zemi v rámci sebeobrany, akoby nestačilo zničiť život na našej Zemi iba raz. Ale istota je predsa istota!
Ľudstvo ešte na nové prevratné technologie nedorástlo právne a usporiadaním, vlastnickými právami a povinnosťami. Ochranou samých seba, veď na to potrebujeme vojsko,
políciu, súdy, úrady,politikov, väzenia, náboženstvo a podobne.
Najviac energie minieme teda na kontrolu medzi sebou navzájom!
A tak som už aj uvažoval a čo ak sa aj my zahráme na Bohov? A storíme život napríklad s našich čoraz lepších PC. Ssi-fi popisuje ale veľa možných vojen medzi ľudstvom a robotmi.
My sa ich budeme báť , že nám urobia prevrat. A roboty sa asi budú brať, že bohovia ľudia
si s nich robia otrokov, alebo ich raz vypnú.
Nuž Asimov už na to myslel a stvoril pokus o nejaké zákony v štýle neublížiš človeku.
Že to tak jednoduché nebude prišli aj český KAREL JAVŮREK a píše o tom vynikajúce úvahy na linku: http://vtm.e15.cz/aktuality/zakony-robotiky-kdyz-i-bohove-maji-strach
A tak im možno stvoríme desatoro prikázani medzi ktoré bude napríklad: Nevezmeš meno Božie nadarmo.
Aby sme zabránili alebo aspoň spomalili úvaham o nás, aby nám neuškodili podľa úvah Javůrka,alebo nebodaj neurobili prevrat.
(Pamätajte, že už slávny česky spisovateľ Karol Čapek medzi prvými myslel na robotov
a možné problémy s robotmi!)
A tak možno vytvoríme pre robotov, PC digitálny
imaginárny svet. Možno tých lepších po ukončení existencie oživíme a vynovíme v novom
nebi.

Odpovědět

OMG

AleX Likavcan,2015-05-12 21:49:44

A kde ostalo zi a nechaj zit?
Mam rad stranku osel.cz bol som milo prekvapeny ked som ju kedysi davno nasiel. Hned som ju spropagoval dalej.
Chapem aj preco autor tychto clankov vobec zacal ale o5, nie je to jedno?
Kym bude platit zi a nechaj zit?
Uz som zacal pisat dalej ale uvedomil som si, ze ako ine dlhe diskusne prispevky(ktore som aj ja preskocil) nebude ani moj dlhy nikto citat.
Je primarne jedno v co kto bude verit, ked sa budeme akceptovat, ci uz ako slobodne mysliace bozske entity ci ako veriace duse, alebo cisti materialisti moze tu byt krajsie. Mne je to vlastne 42 kto a ako ma v tejto otazke pravdu.

Odpovědět


Re: OMG

Milan K,2015-05-14 14:17:39

Je zcela jasné, že je jedno, v co kdo věří. Záleží na tom, jak kdo jedná. ....... Ovšem kritizovat konkrétní osobu nebudeme, neb je zde riziko soudního sporu. Kritizovat příčiny konkrétního jednání nebudeme, protože to je extrémně složité. A tak budeme kritizovat něco jednoduchého, co ani s jednáním přímo nesouvisí -> náboženskou víru. A označíme jí za nesmysl, přičemž to podpoříme důkazy z fyzického světa, jedno, že duchovní rovinu prokázat/vyvrátit fyzicky nelze. Takovýchto nesmyslných, příp. velmi zjednodušených postojů je dnes publikována hromada. Že se budou publikovat i zde, to jsem nečekal. Pokud to nebyl omyl, nebo záměr pro např. zvýšení návštěvnosti, pak redakci nechápu.

Odpovědět

Proč se nezeptáte přímo Boha,Zdroje?

Hvězdička ***,2015-05-12 10:20:53

Proč se člověk neptá Boha přímo?Bůh je,je Živý a dá se s ním rozmlouvat přímo.
Proč se raději každý uchyluje ke spekulacím a představám jestli je,anebo není a
jaký je,nebo není?
Každý člověk je součástí Živého Boha,Živého těla,živého Vesmíru(Světa).Mrtvá je
jen egoistická bezcitná mysl člověka,která se zdravým rozumem nemá nic společné.
Ale i to patří k poznání o sobě samém.
Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů.Bůh se dá vědecky dokázat.Ostatně
k tomuto účelu věda existuje.Ještě nic nebylo člověkem objeveno,co by již dávno
neexistovalo.

Odpovědět


Re: Proč se nezeptáte přímo Boha,Zdroje?

Rene Mikolas,2015-05-12 13:16:55

Ľuďom , ktorí sa prihovárajú k bohu hovoríme veriaci. Ak im boh aj odpovedá sú zrelí na psychiatriu.

Odpovědět


Re: Re: Proč se nezeptáte přímo Boha,Zdroje?

Hvězdička ***,2015-05-12 14:45:20

No tak nějak v tom měla zprvu jasno i má rodina,jenže pak se začly dít věci.:)
Dnes s Ním komunikují nejen děti a manžel,ale i jejich přátelé.Proč?Protože již
ví,kým Bůh je.Navíc mají k dispozici i něco jako "telefón",který zde byl používán
již před mnoha tisíci lety právě za tímto účelem.:)

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč se nezeptáte přímo Boha,Zdroje?

Rene Mikolas,2015-05-15 01:18:56

Zložte telefón a vráťte sa medzi ľudí. Je nebezpečné pohybovať sa medzi bohmi.

Odpovědět


Re: Proč se nezeptáte přímo Boha,Zdroje?

Rene Mikolas,2015-05-12 13:22:44

HYPPASUS a NÁSTROJ VEDY - DÔKAZ
Matematických dôkazov, pokiaľ si spomínam zo školy, je asi desať. Jeden z nich sa volá
Dôkaz sporom. Pomocou neho Hyppasus (žiak Pytagorejskej školy v 5.stor. pr.n.l.) dokázal existenciu iracionálnych čísel, v ktoré do tej doby starogrécki matematici neverili. Verili, že každé číslo sa dá zapísať podielom dvoch prirodzených čísel.
Existenciu iracionálnych čísel dokázal Hyppasus paradoxne pomocou Pytagorovej vety a to zápisom asi na polovicu papiera dnešného formátu A4.
Hyppasusovi kolegovia boli jeho dôkazom tak zaskočení a frustrovaní - bolo to ako blesk z čistého neba, ako úder z nečakanej strany, ako výbuch sopky - že sa traduje, že ho dali utopiť, aby sa dôkaz nedostal na verejnosť, pretože spochybnil dokonalosť aritmetiky a statickú vieru roztrhal na prach.
Ten dôkaz bol tak jednoduchý, elegantný a ohromujúci, že antická matematika sa od tej doby prestala venovať aritmetike a sústredila sa len na geometriu.
Tento nástroj vedy - dôkaz - zmizol z javiska vedy a s ním aj veda samotná na 1000 rokov, zavraždením Hypatie a vypálením Alexandrijskej knižnice kresťanskými mníchmi. Obdobie, ktorému vo vede hovoríme Doba temna.
*
Nutno povedať, že matematika je ľudskou vymysleninou a nevenuje sa hmotným objektom. preto dôkaz boha treba očakávať od iných vied.
Dôkaz boha predložíš ak napríklad, zostrojíš Perpetuum mobile. Zostroj ho! Tým poprieš dokázaný Zákon zachovania a ja sa stanem veriacim.

Odpovědět


Re: Re: Proč se nezeptáte přímo Boha,Zdroje?

Hvězdička ***,2015-05-12 14:39:13

Iracionální čísla jsou důkazem pohybu.Země by měla opisovat 360 stupňů okolo Slunce,
ale není tomu tak,protože putuje ve spirále za Sluncem,které putuje...Nedávno jsem
jinde uvedla příklad:nakresli si kružnici a poskládej do ní zápalky tak,aby všechny
byly položeny jedním koncem na kružnici(s poloměrem jejich délky) a druhým koncem
přesně ve středu kružnice.
Není třeba sestrojovat něco,co již od Počátku existuje.
Každé Perpetum mobile funguje na stejném principu dvou sil,jedna bere druhá dává,
přijímá-odevzdává.Jakmile přestane odevzdávat a začne jen hromadit pro sebe,dochází k "zácpě" a přestane i přijímat.
Nedá se totižto dolévat do plného poháru.Zkus si to ověřit.Na principu perpetum mobile
funguje každý atom tvého těla,..Tak se to však má i duchovním poznáním.
Informace přímo od Zdroje k tobě mohou přicházet jen tehdy,když nemáš přeplněnou
mysl desinformacemi,polopravdami a žvásty o ničem,nebo když si tyto informace přestaneš
přivlastňovat jako své a nebudeš s nimi obchodovat.V opačném případě si člověk,a
tím i civilizace,způsobí jen tu "zácpu" a dochází k jeho destrukci.
To je také pravý význam alegorie příběhu o ukřižování Ježíše,tedy ucpání kanálu a
tím i tzv.růžové energie.To je pravý význam jména Gûlgaltâ.
ad.Tento nástroj vedy - dôkaz - zmizol z javiska vedy a s ním aj veda samotná na 1000 rokov, zavraždením Hypatie a vypálením Alexandrijskej knižnice kresťanskými mníchmi.
Fíha,ono je toho mnohem víc,co zmizlo.I ten Kolumbus byl oficiálně poslední,kdo
objevil nový kontinent.Zkus dokázat,že opravdu znáš historii 300 let nazpět.To se teprve
budeš divit,když si začneš vše ověřovat.
Nejsem vyznavačem žádného náboženství a již vůbec žádných církevních dogmat.Nemám
vůbec potřebu,aby ses stal věřícím.Je lepší vědět,že se každý může vědomě napojit
na Zdroj-Vědomí.Církev si stvořila svého boha a kupčí s ním.
Přesto s Božským Otcem komunikuji vědomě.Naučil mne tomu sám a proto vím,že se tomu
může naučit opravdu každý.Způsoby komunikace se navíc dají vědecky podložit a dokázat.
Až to jednou dokážeš i ty,zjistíš,že Jej vlastně dávno znáš.Cítila jsem,jak ten kámen
ze srdce spadl.To byla úleva!:)

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč se nezeptáte přímo Boha,Zdroje?

Rene Mikolas,2015-05-15 01:22:49

Iracionálne čísla nie sú dôkazom ničoho. Sú len dôkazom odhalené.Ich umiestnenie na číselnej osi možno zobraziť pomocou geometrie. A na záver - vráť sa na Zem!

Odpovědět


Re: Re: Proč se nezeptáte přímo Boha,Zdroje?

Tomas Habala,2015-05-13 02:20:02

Keby bola matematika len ľudkským výmyslom, tak by si každý človek mohol vymyslieť vlastnú matemtiku a každá by bola správna. Mzdárka by ti mohla poslať na výplatu len polovicu mzdy a ty by si ju nemholl nijak presvedčiť, že je to zle, lebo zle by to bolo len podľa tvojej vymyslenej matematiky, podľa jej vymyslenej matematiky by to mohlo byť OK. V skutočnosti si to však môžete vysvetliť podľa matematikou, ktorej správnosť uznávate obidvaja a máte preto dobrý dôvod, nie je to len dohoda. Matematika je teda nezávislá od človeka - je objektívna.
Alexandrijskú knižnicu vypálili moslimské vojská, tiež nie je pravda, že by veda zanikla na 1000 rokov. Napríklad princíp Occamovej britvy, ktorý je v takej obľube u ateistov, sformuloval františkánsky mních Occam okolo roku 1300. Zákon zachovania energie nie je dokázaný, ale je vypozorovaný. Keby sa uskutočnilo pozorovanie, ktoré by ho nejakým spôsobom menilo, tak by sme len opravili svoje vedomosti o ňom. Napríklad na úrovni častíc sa kvantové fluktuácie týkajú aj energie, takže energia uzavretého systému nie je v case stála a zákon zachovania je porušený. Stal si sa preto veriacim?

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč se nezeptáte přímo Boha,Zdroje?

Rene Mikolas,2015-05-15 01:44:47

Matematika nepopisuje hmotné objekty, je abstrakciou a jej tvorcom je ľudský mozog. Vlastnú matematiku, ako nástroj popisu hmotného sveta, si môžeš vytvoriť prostredníctvom transformácie, ale vždy v nej, v konečnom dôsledku, musí platiť výrok, že 1+1=2 a tento výrok je podopretý aj dôkazom (pokiaľ si spomínam na hodiny matematiky). A musí to platiť i pre systém dvojkovej, hexagonálnej alebo akejkoľvej inej číselnej sústavy. O vypálení Alexandrijskej knižnice samozrejme viem. O neúmyselnom pri boji, o úmyselnom kresťanmi a vypálením až do kosti islamom. Však najdôslednejšie zničilo vedu kresťanstvo. Princíp Occamovej britvy je logickým súdom (Nevysvetľuj veci zložito, keď to ide jednoducho)tak ako Popperova britva (nemá zmysel zaoberať sa teóriami, ktoré nemožno vyvrátiť) alebo Humeova britva (Žiadne svedectvo nie je schopné dokázať zázrak ibaže by išlo o svedectvo takého druhu , že by jeho mylnosť bola ešte zázračnejšia než skutočnosť, ktorú sa snaží doložiť). A ako dokázal genálny matematik katolík Gödel, v logike neexistuje absolútna pravda. Zákon zachovania je dokázaný a dôkaz podal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Landau na strane 6 svojej knihy Mechanika. Zákon zachovania popisuje zákonitosť na čase nezávislú. Nemontuj sem preto Kvantovú mechaniku, ktorej nerozumejú ani expertní vedci, ktorí o nej hovoria a píšu (ako sami priznávajú). Zostávam ateistom!

Odpovědět

Radka Sladká,2015-05-12 08:24:56

Byla bych ráda, kdyby mi pan Humplík jednou větou odpověděl na tuhle otázku:

1) Podle pana Humplíka je bůh mimo náš čas, prostor a rozumové schopnosti. To je možné. Mimo náš čas a prostor však může a nemusí být mnoho různých věcí. Je tedy zároveň i možné, že tam a ani nikde jinde žádný bůh není?

Pro pan Klimeše mám zase tuhle otázku:

2) Jste si na 100% jistý, že prvotní příčinou je bůh? Nemůže to být něco nebožské podstaty, třeba tendence vesmíru existovat?

Pokud tedy není pod vaši úroveň přejít z VIP prostoru článků do podsvětí diskuze :-)

Odpovědět


Re:

Tomas Habala,2015-05-12 10:02:04

Nechcem odpovedať na otázky, ktoré ste položila niekomu inému, ale mám pár poznámok k formulácii otázok.
Mimo našeho priestoru a času môže naozaj existovať plno iných vecí, napríklad iné časopriestory, to je tzv. teória multiverza. Preto je vhodné použiť všeobecnejší pojem ako je časopriestor - navrhujem realita. Realita zahrňuje všetko, čo je. Všetko, čo jest by malo byť stvorené Bohom. Nemôžeme sa však pýtať, či mimo realitu niečo existuje, je to ako pýtať sa, čo bolo pred začiatkom času alebo pýtať sa na miesto mimo priestoru. Čas a priestor sú pojmy, ktoré platia vnútri časopriestoru a existovať je pojem, ktorý platí vnútri reality.
Nepoznám teda vhodný pojem, ktorému by som teraz rozumel a pýtal sa ním na miesta mimo priestor, čas mimo času a existenciu mimo reality. V tomto smere je naozaj Boh mimo moje rozumové schopnosti. Podľa mňa by teda otázky mali smerovať do vnútra reality. Mali by sme sa pýtať, odkiaľ pochádza realita, aká je jej podstata a podobne.
Tendencia vesmíru existovať je vlastnosť už existujúceho vesmíru.

Odpovědět


Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-12 12:24:24

Dobře, vyškrtáme vše, co by šlo zpochybňovat a co by mohlo diskuzi odvést nezamýšleným směrem :-) Takže tedy: JE JEDNOU Z MOŽNOSTÍ I TO, ŽE BŮH NENÍ? Stačí? Jinak mimo vše co existuje pochopitelně nemůže existovat nic jiného, stejně jako nemůže mimo náš časoprostor existovat bod, který by byl součástí našeho časoprostoru. Může tam ale existovat něco jiného. Uniká mi snad něco? Všechno? :-)

Odpovědět


Re: Re: Re:

Roman Beneš,2015-05-12 12:45:34

Ano, z čistě vědeckého hlediska je možné, že Bůh není. My věřicí však VEŘÍME, jsme přesvědčeni, že je. Když vaši otázku převrátím, je pro vás představitelné paní Sladká, že Bůh je?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Hvězdička ***,2015-05-12 13:23:51

ad. My věřicí však VEŘÍME, jsme přesvědčeni, že je.-
Je propastný rozdíl mezi Věřit(doufat,důvěřovat) a Vědět.
PS:Nevěřím v Boha,protože už Vím,že JE.A ten Živý je uvnitř,v nitru.každého člověka,
každé živé bytosti,ať již má na sobě jakékoliv "šaty"(formu).Proto Je také i všude
kolem vás.Je vším a všemi,má na všechno a na všechny vliv.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Hvězdička ***,2015-05-12 13:06:57

ad.JE JEDNOU Z MOŽNOSTÍ I TO, ŽE BŮH NENÍ?-Bůh,Božství není tam,kde chybí Vědomí,
tedy v Nicotě Nevědomí.ad.Jinak mimo vše co existuje pochopitelně nemůže existovat nic jiného-Ano.ad.nemůže mimo náš časoprostor existovat bod, který by byl součástí našeho časoprostoru.-Nikoliv.ad.Uniká mi snad něco?-Ano,Vaše podstata.Ta je součástí Živého Boha,
Vědomí.A protože zatím ještě stále neznáte samu sebe vpravdě,touláte se v Nicotě Nevědomí.

Zkuste:
Nassim Haramein 2010 CZ titulky 2/6 :
https://www.youtube.com/watch?v=Q5HmH1A_kz8
Nassim Haramein 2010 CZ titulky 3/6 :
https://www.youtube.com/watch?v=EkzgV511O34

Odpovědět


Re: Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-12 14:24:22

Nie, neuniká vám nič, myslím, že ste ma pochopili. Áno mimo všetkého, čo existuje nemôže existovať nič iného a zároveň platí, že všetko čo existuje by malo byť stvorené Bohom. Otázka teda je, kde by mohol byť Boh. Pre Boha potom zostala len jedna pozícia - byť čistou Existenciou. Čistá Existencia nie je žiadna entita, nie je to žiadna štruktúra, takže si ju nemožno nijak predstaviť. Avšak všetko, čo existuje je jej prejavom. Čiže vo všetkom, čo rozoznáme, spoznávame Existenciu. Existencia má všetky atribúty, ktoré pripisujeme Bohu - je stvoriteľom, je všadeprítomná a vševediaca (zahrňuje všetky informácie). V tomto sa ateisti a teisti nerozchádzajú. napríklad Hawking tvrdí, že aj keď budeme mať rovnicu teórie všetkého aj tak bude otvorenou otázkou, čo spôsobuje, že táto rovnica sa realizuje, že ju pozorujeme ako realitu.
Rozdiel medzi teistami a ateistami je v tom, ateisti tvrdia, že existencia je neživá matéria, kdežto teisti tvrdia, že je živá, že je to Boh. Správna otázka teda podľa mňa je: JE JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, ŽE BOH JE NEŽIVÝ?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-13 09:15:46

Na počátku bylo NIC a bůh. Ten stvořil všechno. Sám nepodléhá zákonům toho co stvořil. Proto ke své exitenci nepotřebuje ani místo, kde by se mohl vyskytovat. Na rozdíl od nás všech ostatních kteří jsme vždycky určení souřadnicema v prostoru a čase. Pokud existenci nazveme bohem, tak proti existenci takového převážně neživého boha nejde nic namítat. Je evidentní a převážně neškodná :-)

Odpovědět


Tomas Habala,2015-05-13 14:30:19

To ste napísali rozumne. Ľuďom obvykle robí problém predstava, že zákony sú stvorené a Boh im nepodlieha. Výmýšľajú pre Boha úlohy, aby realizoval nejaký druh logického sporu ako je napríklad úloha stvoriť kameň, ktorý by nevládal zdvihnúť a myslia si, že tým dakázali neexistenciu Boha. Pritom potichu predpokladajú, že Boh podlieha zákonu vylúčenia tretieho. Že zákon vylúčenia tretieho je prvotnejší ako Boh a že tvorí prostredie, v ktorom Boh pôsobí. Toto ale robilo ľuďom z Európy vždy problém. Na druhej strane ľudia z Orientu, konkrétne moslimi pripisujú Bohu neviazanosť do tej miery, že je zbytočné študovať prírodné zákony, lebo Allah môže v ľubovoľnej chvíly urobiť hocičo. No ale je zrejmé, že Boh nerobí hocičo, pretože zákony sú vo vzájomnom súlade, nikde v nich nenachádzame logický rozpor a platia univerzálne všade, vždy a pre všetko. Z toho plynie, že Boh zákony nielen tvorí, ale ich aj dodržuje a to dokonale. Preto sú zákony zákonmi. Boh tak vystupuje v úlohe zákonodarcu a zároveň aj toho najposlednejšieho, na ktorého sa to všetko vzťahuje. Táto konfigurácia je nakoniec pre nás bezpečnejšia, ako možnosť, že Boh je iba živý zákonodarca aj ako možnosť, že je neživý.

Odpovědět


Re:

Radka Sladká,2015-05-13 14:55:17

Takže jsem lepší, než ostatní ? To ráda slyším :-) I když mi připadá, že klást otázky je těžší, než vymýšlet odpovědi :-)

Odpovědět


Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-13 16:06:15

No ale od toho, kto je lepší ako ostatní, Boh vyžaduje viac ako od ostatných... Môžem bremeno otázok prevziať ja. Moja otázka je: Ste živá, alebo sa to len zdá?

Odpovědět


Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-13 17:01:17

Ano :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-13 17:22:13

Podľa čoho viete, že ste živá? Akému kritériu ste vyhoveli, že ste sa uznali za živú?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-14 07:46:12

Mám buněčnou strukturu. MOje buňky se dovedou samovolně replikovat. Spotřebovávají energii na udržení sebe sama a na replikaci. Až jednoho dne přestanou, moje struktura se rozpadne. Kromě toho myslím a cítím. Proč?

Odpovědět


Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-14 07:58:41

Aha, už jsem to pochopila. To je zajímavé, jak ráno je pokaždé moudřejší večera. Protože když mi někdo říká, že nemám problém s tím, s čím ho většína rozumných lidí má, tak mi asi zrovna nelichotí :-) Ale zase mám šanci mít přátele :-)

Ale jinak z toho s tím kamenem jsem si myslela, že z toho plyne, že bůh může všechno, kromě nesmyslů. Jako vytvořit kámen, který sám neunese, nebo stvořit krychli, která by byla kulatá. Pak mě ale napadlo, že bůh je všemocný až do okamžiku, kdy svou všemocnost sám dobrovolně omezí. Tedy kupříkladu do okamžiku, než stvoří kámen, který sám neunese. Od toho okamžiku může vše, kromě této jediné věci. Uzvednout tenhle kámen.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-14 12:47:30

Áno, väčšina rozumných ľudí v našich zemepisných šírkach by s tým zrejme mala problém a mohlo by to aj niečo signalizovať, ale niekedy má pravdu menšina. Rozumní majú tiež niekde svoje medze a nemajú pravdu vždy. Pri uvažovaní o Bohu sú tými medzami zažité materialistické stereotypy, ktoré sa javia ako samozrejmé, v skutočnosti sú to iba predpoklady. Rozumnosť je jedna vec, ale priznať si, že to, čo považujem za samozrejmé, že je to len predpoklad, je aktom múdrosti. Inak ja mám priateľov aj medzi dobrými oponentami, navštevujeme sa, bavíme sa a v mailoch si argumentujeme :) Neupieram nikomu právo so mnu nesúhlasiť, ale ani sa nevzdám práva tvrdiť, že napríklad to, čo ste napísala je dobre.

Píšete: "Buh je všemocný až do okamžiku, kdy svou všemocnost sám neomezí". Áno. Už klasickou odpoveďou totiž je, že Boh taký kameň už stvoril - je to človek. Boh človeka stvoril, chce ho, chce aby človek chcel jeho, ale človek ho nemusí chcieť. Boh svoju všemocnosť obmedzil nepochybne preto, aby človek mal slobodnú vôľu a chcel ho slobodne.

Mojou otázkou, či ste živá som nemieril na bunky vášho tela, ale na Vás osobne. :) To, že sú bunky vášho tela živé, je dajme tomu nutná podmienka, ale nie postačujúca.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-14 13:26:31

Heleďte Tome, beru zpět. Pojdme si raději dát do držky. Pak vám aspoň moje drápy odpoví na otázku, jestli jsem živá, nebo ne. I když zrovna ty drápy moc živé nejsou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-14 13:46:48

Aby nevznikli pochybnosti - ja som práve ten, čo verí že ste živá.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-14 13:44:46

Ospravedlňujem sa, až teraz som si uvedomil, že Vaša odpoveď sa nekončí bunkami. Kam mierim tou otázkou - predtým sme sa rozprávali o Bohu, či je živý, alebo neživý. Ide teraz o to ako nájsť odpoveď na túto otázku. Kým o Bohu uvažujeme ako o čistej existencii, tak sa o tom môžeme len dohadovať. Môžeme však skúmať realitu ako prejav existencie, čiže Boha a na základe toho to vyriešiť. No a z reality je na toto najlepšie študovať sám seba.

Ak je totiž existencia neživá, tak som nutne to, čo tvrdia materialisti: software bežiaci na biologickom hardwari. Nie je k dispozícii žiadny prvok, ktorý by do tohoto vniesol život. Hovoria, že vedomie je ilúzia, aj tu v tejto diskusii je taký príspevok. Takže pýtal som sa vlastne to, či sa rozprávam so živým, alebo so softwarom, ktorý len vytvára ilúziu, že je živý.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-15 10:13:57

Zredukoval jste si realitu do slov, jako je existence, živý atd a na základě těchhle abstraktních šuplíčků chcete realitu poznat :-) Obávám se, že pokud chceme poznat realitu, musíme postupovat opačným směrem a zkoumat naprosto konkrétní detaily.

Odpovědět


Tomas Habala,2015-05-16 00:53:14

Vyhla ste sa odpovedi... :) ale to ja nemusím vedieť, odpoveď na to je pre vás samotnú.

Matematik Phillip Davis napísal, že profesionálny matematik cez týždeň verí, že matematiku objavuje a cez víkend, že ju vymýšľa. Chcel tým povedať, že keď pracuje, verí v objektívnu existenciu matematiky ako platonik, ale cez víkend v spoločnosti zastáva stanovisko, že matematika je ľudské dielo. S otázkou, či je človek živej alebo neživej podstaty je to naopak. V spoločnosti sa človek k druhým správa ako by boli živej podstaty, ale keď má povedať exaktne svoj názor, tak povie niečo v tom zmysle, že človek je neživý. :)

Skúmanie naprosto konkrétnych detailov ak to myslíme naozaj vážne, vedie k otázkam o povahe pozorovania a pozorovateľa. V oboch prípadoch to teda vedie k tomu, že človek hľadá odpovede na najhlbšie otázky v sebe.

Odpovědět


Re:

Radka Sladká,2015-05-16 23:58:53

Ne, nevyhla :-)Jenom mi nepřipadá důležité zjišťovat, kterou nálepkou se označit. Jestli živá, nebo neživá. Protože to nic nevypovídá o principech mého fungování.

Možná jste se ale ptal na to, jestli je podle mě život něco, co vstupuje do hmoty, která je nositelem života. Ve smyslu jestli buňku po její smrti něco opustí. Podobně jako se pan Špaček ptá, jestli existuje duše. Tak jestli jste se ptal na to, tak podle mě se živá hmota od neživé neliší ve složení, ale jenom v uspořádání.

Nemyslím si ale, že jsem software na biologickém hardwaru. Protože software se od harwaru podle mě zase tak moc neliší. Jestli to chápu správně, tak je software takové složitější počítadlo, které má místo kuliček "elektrické impulsy" - tedy vlastně druh hardwaru. Myšlení je podle mě ale úplně jiná kategorie. Takže si myslím, že jsem biologický hardware, který kromě jiného také myslí a cítí. Prostě neživá hmota, pokud ji uspořádáme určitým způsobem začne žít a myslet. Dá se podle mě očekávat, že zárodek téhle schopnosti je v každém chemickém prvku. Ale kdo ví :-)

Jinak mi připadá, že matematika je přímý popis skutečnosti a je objevována a ne vymýšlena. Ale o moc dál než ke sčítání a odčítání jsem nedošla. U těch hrušek a jablek to sice platilo, ale neměla bych si dovolit tvrdit, že to platí pro celou matematiku :-)

Jinak souhlasím, že zkoumat sám sebe je vzrůšo, jenom by si měl člověk dávat pozor, aby své poznatky o sobě automaticky nevkládal do jiných :-) A taky by měl člověk pokud možno dospět k závěru, že je frajer, ale ne zase moc velkej, což se ne vždy stává :-)

Odpovědět


Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-18 10:13:20

Software je algoritmus - návod ako niečo vykonať. Recept je software pre kuchára, návod na uviazanie kravaty je software pre mužov. Keď urobíte návod na to, ako riešiť diferenciálne rovnice alebo ako hrať šachy, tak to bude celkom šikovný software, môže pôsobiť celkom inteligentne, ale nebude vedieť nahliadnuť svoju vlastnú existenciu, tak ako to vie človek, keď konštatuje Ja som. Aký je návod na nahliadnutie svojej existencie? Ako sa to robí?

Ono je jedno, či software je vykonávaný elektricky alebo mechanicky. Kedysi boli pokusy robiť logické obvody pneumaticky - rúrkami sa rozvádzal v systéme stlačený vzduch a prepínal hradlá, tak ako elektrické napätie prepína hradlá v polovodičových tranzistoroch. Malo to byť pre armádu, pretože pneumatické súčiastky sú odolné voči elektromagnetickému impulzu, ktorým sa dajú vyradiť polovodičové súčiastky. Elektrina vyzerá záhadne, človeku sa zdá, že ak ten elektrický obvod bude dostatočne zložitý, že hádam tam to vedomie vlastnej existencie nejak vznikne, no ale pri pneumatickom systéme je dosť zreteľné, že tam k niečomu takému prísť nemôže, tak ako k tomu nepríde u parnej lokomotívy.

Bunka môže pracovať ako mechanizmus, celé ľudské telo vrátane mozgu môže pracovať ako mechanizmus, sami osebe by však nedokázali urobiť Ja som. V článku sa prízvukuje že výnimočné tvrdenie vyžaduje výnimočný dôkaz. Kto tvrdí, že nejaký software dokáže konštatovať vlastnú existenciu - že vie toto naprogramovať, tak by to mal ukázať....

Odpovědět


Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-18 16:17:03

Potíž je v tom, že jediní, kdo tady něco tvrdí, jsou věřící :-) Všichni ostatní jenom hledají, pochybují, přemýšlí.

Co vás vede k tvrzení, že by chemicky (mechanicky) fungující mozek sám od sebe nedovedl "urobit Ja som" ? Zvlášť, když to evidentně dělá? :-)

Co si teda myslíte, že dělá "Ja som?", když ne chemické reakce v mozku?

Dosazením boha jenom nahradíte jednu absurdní hypotézu ( která se vám zdá absurdní proto, že o ní přemyšlíte) jinou absurdní hypotézou ( která už se absurdní nezdá, protože o ní nepřemýšlíte ).

A malá štiplavá poznámka na závěr: Že je mozek elektricky aktivní je známo. Že by byl pneumaticky aktivní jsem ještě neslyšela. I když uznávám, že je možné, že ty 0 a 1 mají k myšlení zhruba stejně daleko, jako ta lokomotiva.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-18 23:42:10

Pýtate sa, prečo si myslím, že chemický mozog nedokáže urobiť Ja som, keď to evidentne robí. To je ako keby ste sa pýtali, prečo si myslím, že rádio nedokáže predpovedať počasie, keď to evidentne robí. Rádio vie prezentovať predpoveď počasia aj mozog vie prezentovať Ja som, ale rádio nespraví ten test počasia, ani chemické reakcie nespravia ten test vlastnej existencie... Mozog skrátka prezentuje veci, ktoré chemický/mechanický/elektrický systém nezvláda.

Matematik Roger Penrose vo svojej knihe http://www.abcknihy.sk/Kniha/makrosvet-mikrosvet-a-lidska-mysl-2018947 uvádza niekoľko úloh, na ktoré sa nedá napísať algoritmus, ktorý by skončil v reálnom čase, ale človek tieto úlohy v reálnom čase vyrieši. O vedomí píše, že ho nemožno simulovať výpočtom. Motivácia na to je pritom mimoriadna. Keby to niekto dokázal, tak by pravdepodobne na tom zarobil viac ako Bill Gates na Windowsoch, lebo by to malo univerzálne použitie - ako človek.

Keby ste mali naozaj chuť hľadať, pochybovať a premýšľať o duši, mohol by som vám odporučiť knihu Dinesha dSouzu Život po smrti. http://www.abcknihy.sk/Kniha/zivot-po-smrti-dukazy-2109653?src=s Je to racionálne písaná kniha, kde autor podáva stručný prierez celou diskusiou, ktorá sa na tému duša v odborných kruhoch vedie. Človek minimálne získa prehľad o argumentoch a protiargumentoch oboch strán a vie čím prípadne pokračovať.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-19 08:59:33

Nene. To bohužel nemůžu, využít vašich odkazů. Je málo času a pokud chci poznat všechno, co se ví o vědomí, musím jít přímo a ne odbočovat do slepých uliček. Jednou jsem si na internetu četla o tom řetězci, kterého se v mozku účastní serotonin. A až se mi z toho zatočila hlava, co všechno už se o mozku ví. Samej prekurzor a tak, rozumět tomu nešlo, jak to bylo hrozně komplikované. A to byl jenom jeden malej hloupej děj kolem serotoninu. Myslím, že když člověk dá do kupy všechny děje, které v mozku probíhají a zkombinuje to s poznatky kvantové a možná "postkvantové" fyziky, tak někde tam najde odpověď. Tedy pokud jeho mozek vůbec má tu schopnost odpověď vidět.

Co je tedy podle vás ten vysílač "zpráv o počasí"?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-19 14:51:12

Duša.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-20 17:00:46

:-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-21 10:01:37

Roger Penrose v tej knihe prichádza k záveru, že za fungovaním mozgu je nejaká nová fyzika, takže v tom môžete mať pravdu. Avšak skúmať to od podlahy napr. od serotoninu, to je ako skúmať ako funguje účtovnícky software tým, že na mikroprocesor počítača zavesíme meracie prístroje a sledujeme jednotlivé impulzy. Lepšie je pozrieť sa na monitor....

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-21 10:07:47

Účtovníčke by sa tiež pravdepodobne nedalo pochopiť ako funguje mokroprocesor v Booleovej algebra, ale podľa monitoru vie ten jej soft posúdiť skvele.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-21 13:48:34

Eh Tomáši, metafory mají udělat myšlenku snáze pochopitelnou a ne ji ještě více zašmodrchat:-) Copak já vím, co to je mikroprocesor a v jakém vztahu je k softwaru a proč je to snáze poznatelné přes monitor? :-) Ještě tak tu účetní, tu bych chápala.

Ale tolik vím, že "serotonin" je u toho taky a tudíž ho nejde jen tak vyškrtnout. Bez něj by to nebylo. A pak taky, zkoumáme to, co máme. Co by jste zkoumal vy?

A jestli mi chcete říct, že tím nejlepším místem pro zkoumání je duše, tak vám tu duši už vážně omlátím o hlavu :-)

Odpovědět


Re:

Tomas Habala,2015-05-22 14:05:13

Tak keď sa chceme niečo dozvedieť o duši, najlepšie by bolo skúmať dušu, či nie? Aby to bolo pre Vás prijateľné, môžeme sa dohodnúť, že keď napíšem "duša" Vy budete čítať "rozum".

Vnímate rozdiel medzi pojmami "mozog" a "rozum"? Najvýraznejší rozdiel je, že mozog je hmotný a rozum je nehmotný. Čo ešte potrebujeme je PREDPOKLAD, že rozum je bytosť. Rozum teda nie je nejaká abstrakcia, predpokladáme, že rozum je bytosť.

No a to je všetko, čo potrebujeme, moja duša a Vaša bytosť Rozum, sú pre potreby výskumu to isté.

Odpovědět


Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-22 14:30:44

Serotonin už spatřen byl, rozum ne :-)

Co vás vede k předpokladu, že je rozum nehmotný?

Odpovědět


Rozum ako schopnosť myslieť

Tomas Habala,2015-05-24 11:59:17

Pozrite: logika nebola nikdy videná dokonca ani odmeraná a aký je to dobrý argument, povedať niekomu, že to čo tvrdí, nie je v súlade s logikou. Oponenta to úplne zlikviduje. Keby ste mu povedala, že mu dobre nefunguje serotonin, to by ho asi moc nepresvedčilo. Logika, ktorá nebola nikdy videná ani odmeraná je kritériom správnosti na všetko. Serotonin prepáč, o tom sa ti môže len snívať.

Miesto termínu "rozum" môžeme používať termín "schopnosť myslieť". Vyhovuje vám tento termín lepšie?

Odpovědět


Re: Rozum ako schopnosť myslieť

Radka Sladká,2015-05-25 10:23:54

Takže já bych zkoumala schopnost myslet prostřednictvím zkoumání dějů v souvislosti s nimiž se myšlení vyskytuje. A vy? :-) Říkáte, že můj způsob není dobrý, ale neříkáte, který způsob je dobrý. Myslíte jako ponořit se do svého myšlení a jít co nejhlouběji a tam někde najít odpověď na otázku co je to myšlení? Myšlení je odkázáno na práci s informacema. Informace přichází z venku. Myšlení dokáže hodně, ale bez informací ze smyslů je na nic. Proto si myslím, že současná forma schopnosti myslet sama sebe myšlením nepozná.

Jinak jse se vyhl otázce proč si myslíte, že je myšlení nehmotné. Asi to považujete za tak hloupý dozat, že nemá cenu se jím zabývat :-) Ale já to nepovažuji za hloupý dotaz. Při velkém třesku "vznikla" hmota a energie a začal se rozpínat prostor, který před tím nebyl. Myslíme si, že je to prostor a že v něm nic není, ale co když je prostor tvořen "hmotou a energií", kterou nejsme schopni vnímat? A stejně tak myšlení? Skoro mi připadá, že co je nehmotné, neexistuje.

Odpovědět


Hmota a schopnosť myslieť

Tomas Habala,2015-05-25 13:15:13

Asi by som mal povedať, že mne na hmote nevadí nič, považujem ale za nesprávny prístup, ktorý k nej majú niektorí ľudia - redukcionizmus. Jadrom redukcionizmu je predstava, že tu existuje nejaký druh hmotnej entity, ktorý akosi dokáže vymodelovať všetko, čo rozoznáme - vrátane nášho myslenia a cítenia. U mňa je to naopak - prvotné je myslenie a hmota toto myslenie len reprezentuje našim mozgom. Mozog myslenie netvorí, ale reprezentuje ho.

Z tohoto pohľadu nie je pre mňa zaujímavé v prvom rade skúmať, ako mozog tvorí myslenie. Na takúto debatu nie som vhodný partner. A ani keby som to chcel, by som to nevedel.

Pre mňa je zaujímavé skúmať samotné myslenie oprostené od jeho reprezentácie mozgom. To je u mňa tá "nehmotná schopnosť myslieť".

Čo sa týka tej otázky, či je myslenie hmotné. Je možné že vzťah reprezentujúci - reprezentovaný je zreťazený. Čiže hmota reprezentuje schopnosť myslieť a schopnosť myslieť reprezentuje niečo ešte duchovnejšie. Voči tomuto niečomu ešte duchovnejšiemu sa myslenie potom javí ako reprezetujúca hmota... Smer kauzuálnej príčinnosti ide ale vždy smerom od reprezentovaného k reprezentujúcemu. t.j. od duchovného k hmotnému.

Takže spôsob výskumu, ktorý mám na mysli je ten, ako píšete - ponoriť sa do svojho myslenia a exaktne skúmať štruktúry, ktoré vytvára. Samozrejme aj pri spracovávaní vnemov z vonku, aj pri myslení o myslení.

Odpovědět


Re: Hmota a schopnosť myslieť

Radka Sladká,2015-05-25 14:58:45

Jste diplomat :-) Dobře, nechme toho

Odpovědět


Re: Re: Hmota a schopnosť myslieť

Tomas Habala,2015-05-26 09:49:36

Odpovedal som úprimne :) Ďakujem za podnetnú diskusiu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Hmota a schopnosť myslieť

Radka Sladká,2015-05-26 12:52:20

Tak pokud jste odpovídal upřímně a pokud vám nevadí, že tohle téma už nikdo dávno neřeší :-) ( mě to nevadí ), by mě tedy zajímalo, jak to vlastně myslíte.

Jestli to chápu správně, myslíte, že chemické rakce v mozku popadnou kousek myšlenky a "přehrají" ji jako rádio signál. Tak by mě tedy zajímalo:

1) kde se ty myšlenky vyskytují, než je mozek zachytí.

2)Pokud hmota není schopna vytvořit myšlenky, ale jen je zachytí, jak tedy myšlenky vznikají a zanikají. Kdy vznikly.

3)Jsou univerzální pro každého člověka a teprve mozek z nich dělá MOJE myšlenky, nebo si každý mozek vybírá jen myšlenky určené právě pro něj.

4)Jsou podle vás ty myšlenky jen duchcvní surovina, ze které teprve mozek udělá konkrétní myšlenku, nebo jsou do mozku vysílány už hotové.

Tak a teď se dejte všanc pro změnu vy :-)

Pořád nechápu, proč by hmota nemohla myšlenky přímo produkovat. Aspoň nic nenasvědčuje tomu, že by nemohla.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Hmota a schopnosť myslieť

Tomas Habala,2015-05-26 22:58:10

V príspevku z 18.5. som napísal niektoré indície, že myšlienky nepochádzajú z hmoty, viem uviesť ešte ďaľšie.

Uviesť indíciu, že voľačo nie je tak, ako sa predpokladá je jedna vec a uviesť hypotézu ako by to mohlo byť, je však vec druhá. Hypotézu mám, ale nie je rozpracovaná do detailov.

Základnou myšlienkou je, že my ako pozorovatelia podliehame tým istým zákonom, aké pozorujeme v prírode. Pod slovom "my pozorovatelia" nemyslím naše mozgy, ale nás ako nehmotnú schopnosť myslieť. Čiže my pozorujeme isté zákony, že sa nimi riadi príroda a pritom sa tými istými zákonmi riadi naša schopnosť myslieť, čiže my sami.

Keď Kant uvažoval o tom ako je možné, že dokážeme porozumieť prírode, prišiel k tomu, že je to možné iba tak, ak máme v sebe "predzjednanú harmóniu". Súčasní fyzici (Wigner) sa zas čudujú "nepochopiteľnou účinnosti matematiky" pri vysvetľovaní prírody. To, že naše myslenie podlieha tým istým zákonom ako príroda, toto vysvetľuje.

Vidíme, že tri fyzikálne polia sú zjednotené v jednom poli. Vidíme, že každá častica je ďalej nedeliteľným kvantom príslušného poľa. Analogicky predpokladám, že na strane pozorovateľa je taká istá situácia. Že tu existuje pozorovateľské pole, ktorého kvantom je pozorovateľ. Keď pozorovateľ meria fyzikálne pole, tým meraním ho prinúti, aby sa prejavilo ako kvantum, teda ako častica. Keď hmota meria pozorovateľské pole, tak prinúti to pozorovateľské pole, aby sa prejavilo ako kvantum, teda ako častica - a to je pozorovateľ.

Pre hmotu je teda človek meracím zariadením pozorovateľského poľa a pre pozorovateľské pole je človek meracím zariadením hmoty. Toto by som nazval princípom supersymetrie. Pán Špaček písal, že mu nie je jasný rozdiel medzi duchom a dušou. No tak duch je to pole a duša je kvantom toho poľa.

Ako teraz z tohto pohľadu odpovedať na Vaše otázky...
1, 2, a 4: Myšlienky vznikajú až vo vzájomnom pôsobení pozorovateľského a fyzikálneho poľa.
3, Pozorovateľské pole je všeobecné, fyzikálne pole je všeobecné, ale v konkrétnom prípade vzniká konkrétny pozorovateľ so svojim vlastným Ja som.

Je to uletené ale ja v tom vidím krásu...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Hmota a schopnosť myslieť

Radka Sladká,2015-05-27 11:00:39

Zdá se mi, že to, co si myslíte vy, se zase tak moc neliší od toho, co si myslím já. Vlasntě říkáte skoro to samé, jenom na vyšší úrovni a jdete v tom o dost dál. Takže mě se vaše teorie líbí :-) Jenom nevím, jestli to je pro vás pocta, nebo shazov...

Taky je hezké vidět, co udělá mozek, když objeví kvantovou fyziku. Vrzne ji úplně všude a nemůže to být špatně, protože ona je úplně všude :-) Pokud vás tedy dobře chápu.

Pozorovatelské pole je podle vás úplně stejné pole jako to fyzikální, nebo se svým složením liší? Tedy je tu jen jedno pole, nebo dvě různé souběžně?

Odpovědět


Pozorovateľské a pozorované pole

Tomas Habala,2015-05-27 15:32:38

Tie dve polia musia mať z princípu tú istú štruktúru, takže z kvalitatívneho hľadiska je to to isté pole. Obidve polia dokážu merať t.j. pozorovať to druhé pole, tým kvantovať jeho a tiež seba.

Polia majú teda rovnakú štruktúru, ale podľa niečoho musia byť rozlíšené. Ja si myslím, že tým rozlíšením je práve pozorovateľ, teda my sami. Jedno pole sme my - naša pozorovateľská podstata a to druhé pole je to, ktoré pozorujeme, t.j. fyzikálne pole. Čiže rozdiel medzi nimi je daný len smerom nášho pozorovania.

Otázka je, prečo máme zvolený práve tento smer pozorovania, keď to mohlo byť aj naopak. Myslím si, že existuje absolútny pozorovateľ, ktorý ten jeden smer privileguje.

Pre mňa zaujímavou možnosťou je, že to pozorovateľské pole sa kvantuje jednak pri svojom pozorovaní fyzikálneho poľa, ale aj keď je pozorované tým druhým poľom. Čiže mali by tu vznikať dva druhy pozorovateľov - podstatou prvého by malo byť pozorovanie z pozície pozorovateľského poľa smerom k pozorovanému poľu a podstatou druhého by malo byť pozorovanie z pozície toho pozorovaného poľa smerom k pozorovateľskému.

Ja dúfam, že sa Vás to nejak nedotkne, ale myslím si, že ten prvý typ je muž a ten druhý typ je žena. U mňa sú naozaj oba smery rovnocenné... Uvádzam to tu, lebo vďaka prípadu muža a ženy sa z prudko abstraktných úrovní môžeme prejsť k praktickému pozorovaniu reprezentantov oboch smerov.

Moje pozorovanie je také, že muž je svojou podstatou pozorovateľ a podstatou ženy je byť pozorovaná. Muž je prioritne orientovaný na fyzikálne pole, žena je prioritne orientovaná na pozorovateľské pole. Muž v žene nachádza zaľúbenie v tom aká žena je. Žena nachádza zaľúbenie v mužových činoch a slovách.

Ako to vidíte Vy?

Odpovědět


Re: Pozorovateľské a pozorované pole

Radka Sladká,2015-05-28 13:35:52

Já to vidím tak, že už si opravdu hóóódně dlouho koledujete a tak dlouho se chodí se džáben pro vodu... a žádná trpělivost není bezedná. Tak o tom přemýšlejte.

Odpovědět


sme došli :)

Tomas Habala,2015-05-28 17:41:08

No ja som nad tým rozmýšľal a situácia sa mi javí takto: Povedala ste: "teď se dejte všanc" - a ja som to spravil. Tým pádom je to teraz na Vás - otázka je, či sa dáte všanc Vy... :)

Odpovědět


Re: Re: Pozorovateľské a pozorované pole

Tomas Habala,2015-05-29 00:15:46

Predchádzajúcu reakciu beriem spat. Myslím, že si nerozumieme, chyba je zrejme naozaj na mojej strane, to mi prosim odpustite. Pre mna to bola i tak podnetna diskusia, za to Vam dakujem. Nech sa Vam darí Radka.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-05-19 10:08:45

Teda, myslela jsem to tak, že pro sebe mám v otázkách duše jasno a kvůli sobě už pátrat a číst knížky na tohle téma nepotřebuji. S potěšením ale na tohle téma prokecám dopoledne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Jan Mikeš,2015-06-02 21:27:56

Omlovam se za naruseni vaseho dialogu, ale prijde mi jako nejctenejsi z cele diskuze :). Navic jsem nasel souznici "duse", hlavne Radku. Taky nemam problem s tim, ze rozum je jen vlastnost usporadane hmoty mozku. Mozek proste reaguje na strasny spousty impulzu ze smyslu a vytvari na ne odpoved. Jsme jen zvirata s lepsim mozkem. Myslim, ze se tak da vysvetlit i tvurci cinnost, proste nektere vzory generuji "milejsi" elektrickou odezvu v mozku, tak se je maliri snazi trefit aniz by tusili proc. Nejdriv kreslili zvirata po jeskynich, potom chalupy a pole, nakonec lsd party. Porad ale veci co maji pozitivni odezvu v mozku. Nektere vzorce holt generuji lepsi signal.
Nerikam, ze buh a duse nejsou, stale si nechavam otevrena vratka, zatim mi chybi i ten nejnicotnejsi dukaz. Uloha krestanstvi v minulosti byla urcite obrovska, ale kdo vi, treba bychom bez ni byli dal.
Osobne neobdivuji Boha, ale prirodu se vsim vsudy a vubec mi nevadi, ze je to jen spousta castic/vln/energii a, ze po smrti shniju a za sto milinu let me nejakej andruid naleje do nadrze retro space bavoraka a vygeneruje par gramu co2.
Omluvam se za chyby, celou tuhle diskuzi i odpoved jsem protrpel na telefonu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Tomas Habala,2015-07-15 11:09:26

Napísal ste: 'Navic jsem nasel souznici "duse", hlavne Radku." Čo myslíte, prečo pre mozog nie je milejšie napísať: 'Navic jsem nasel souznici mozky, hlavne Radku." ? Prečo sa mozgu nezdá milé priznať sa sám k sebe?

Odpovědět


Re: Re:

Rene Mikolas,2015-05-12 13:43:30

Tomáš, jeden Čech ma (v dobrom) kedysi upozornil, že tvar "... ktoré ste položila..." je české vykanie a ja si to odvtedy pamätám. Slovensky "... ste položili...". _______ Romane , veriaci nie sú presvedčení (k tomu treba dôkaz), veriaci iba veria. ________ Hvězdičko tak ty si povýšila existenciu boha na fakt a pomocou reality dokazuješ boha. (viera -> presvedčenie -> JE). Použila si obvyklý trik veriacich - ísť na to odzadu. To sa tak pri dôkazoch niekedy robí, ale musíš tento dôkaz sporom priviesť do konca. Musíš najprv ako vyvrcholenie dôkazu dokázať boha (tvrdíš že JE) až keď to urobíš, až potom môžeš pripustiť jeho stvoriteľské schopnosti, čo sa reality okolo nás týka.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Tomas Habala,2015-05-13 02:42:50

Dík, áno vykám česky, ale Čechovi si snáď môžem dovoliť vykať česky... Stvoriteľské schopnosti patria do definície Boha, to je východiskový bod - nás nezaujíma nejaký Boh, ktorý nie je v žiadnom vzťahu k našej realite - nás zaujíma práve ten Boh, ktorý má byť stvoriteľom našej reality. Veľa ľudí verí preto, že má nejakú osobnú skúsenosť s Bohom, pre nich je východiskovým bodom to, tak ako napríklad u nášho europoslanca Branislava Škripeka: http://mojpribeh.sk/pribeh/branislav-skripek/

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Rene Mikolas,2015-05-15 09:22:01

Tak sorry! Škripek je exot, ktorý tvrdí onakvejšie veci.

Odpovědět


Klimeš (Humplík) je srab, bojí se bab...

Radka Sladká,2015-05-13 09:06:24

To Špaček je aspoň sejme :-)

Odpovědět

Ako sa tovar stal peniazmi v Zjavení

Rene Mikolas,2015-05-12 00:52:08

AKO SA ATEITA MARX DOSTAL K CITÁCII z APOKALYPSY V ZJAVENÍ JÁNA
KAPITÁL - str.108, TOVAR a PENIAZE
Vo svojich rozpakoch rozmýšľajú naši majitelia tovarov ako Faust: "Na počiatku bol čin."
Aj oni už konali prv, než začali rozmýšľať.
Zákony prirodzenej povahy tovarov sa prejavujú v prirodzenom inštinkte majiteľov tovarov. Môžu svoje tovary uvádzať navzájom do vzťahu ako hodnoty, a preto ako tovary len tým, že ich uvádzajú do vzťahu k nejakému inému tovaru a stavajú ich proti nemu ako proti všeobecnému ekvivalentu. Toto ukázala analýza tovaru.
Ale iba spoločenský čin môže z určitého tovaru urobiť všeobecný ekvivalent.
Spoločenská činnosť všetkých ostatných tovarov vylučuje teda jeden určitý tovar, v ktorom všetky tovary vyjadrujú svoju hodnotu. Tým sa stáva naturálna forma tohto tovaru spoločensky platnou ekvivalentnou formou. Týmto spoločenským procesom sa funkcia všeobecného ekvivalentu stáva špecifickou spoločenskou funkciou vylúčeného tovaru. _____________________________________________________________________________________
Takto sa tento tovar stáva peniazmi.
"*Budú jednomyseľní a svoju silu i moc dajú šelme."
"**A nikto nemohol ani kupovať ani predávať, ak nemal znak, totiž meno šelmy alebo číslo jej mena." (Apokalypsa, Zjavenie Jána, *kap. XVII, 13, **kap. XIII, 17)
K. Marx, Kapitál, Kniha prvá, Proces výroby kapitálu

Odpovědět


Re: Ako sa tovar stal peniazmi v Zjavení

Rene Mikolas,2015-05-12 00:57:44

To Zjavenie podľa Jána je tak univerzálna telenovela, že si tam každý nájde svoj inotaj, od veriacich počnúc, cez cirkevnú hierarchiu až po ateistov. Zostáva na Vatikáne vysvetliť, čo sa má brať ako obraz a čo doslova? Oni svoj monopol na vysvetľovanie Evanjelií držali storočia, ale zdá sa, že tie časy už minuli.

Odpovědět

"Existencia Boha" je zmatocny termin

Tomas Habala,2015-05-11 23:34:02

"Existovať" znamená "byť entitou v realite". Realitu môžme chápať ako prostredie pre existujúce entity, resp. existujúce entity môžme považovať za prejav reality.

Ak Boh je stvoriteľ reality a voči realite je všemocný, nebude pochádzať z reality, nebude prejavom reality, ale realita bude pochádzať z Boha, bude prejavom Boha a Boh bude prostredím pre pozorovanú realitu.

Pýtať sa teda, či existuje Boh je zmätočné, správne by sme sa mali pýtať, či existencia pochádza od Boha. Nemali by sme teda hľadať dôkaz hypotézy, či Boh patrí do reality, ale dôkaz toho, že realita patrí do Boha. Ako hľadať takýto dôkaz?

Tu si povedzme niečo o pojme "štruktúra". Štruktúra je súhrn vzťahov medzi prvkami zvoleného systému. Jednoduchou štruktúrou je vzťah medzi dvoma prvkami, napríklad štruktúra "manželstvo" je vzťah medzi ženou a mužom. Konkrétny pár žena a muž sú nositeľmi istej konkrétnej inštancie štruktúry "manželstvo". Štruktúra "rodina" je zložitejšia, lebo okrem vzťahu medzi manželmi pristupuje i vzťah rodič - dieťa.

To, čo skúmajú prírodné vedy v realite sú štruktúry: vzťahy v danom systéme entít. V našom prípade musíme rozšíriť skúmaný systém na celú realitu. Uvažujeme teda o súhrne všetkých vzťahov, ktoré sa nachádzajú v realite. Otázka či realita patrí do Boha je vlastne otázkou, či nositeľom týchto vzťahov je Bph. Čo je teda nositeľom týchto vzťahov?

Keď zoberieme ľubovoľný vzťah, zistíme že jeho nositeľom sú nejaké štruktúry. Ak sa pozrieme na tieto nositeľské štruktúry, tak zisťujeme, že nositeľom ich vzťahov sú zase iné štruktúry. Prišli sme už niekde nakoniec tejto postupnosti? Našli sme už nejakého nositeľa vzťahu, ktorý by nebol štruktúrou, ale na ktorom by celá tá postupnosť štruktúr stála? Odpoveď je NIE, nenašli.

Materializmus tvrdí, že fundamentálnou substanciou reality je hmota. Hmota by mala byť teda nositeľom všetkých vzťahov. Nedostatkom materializmu je, že sa takýto nosič nenašiel, teda dosiaľ sa nenašla hmota.

Toto je téma na podstatne dlhší článok, ale záver by bol takýto: ak by podstatou reality bol Boh, tak by naše bádanie po nosiči reality vyzeralo tak, ako vyzerá teraz: nikde by sme nosič nenachádzali, štruktúra reality ten globálny súhrn vzťahov, by sa javil, že stojí sám o sebe. A to by sa voči predpokladu o univerzálnom nosiči javilo ako zázrak.

Niektorí fyzici (ateisti) tento názor vyjadrujú tvrdením "Svet je matematika" tým vlastne hovoria to, že nemá materiálny nosič. A keďže nemá materiálny nosič, má nemateriálny....

Odpovědět


z toho plynulo zakázat pitvy a experimenty

Josef Hrncirik,2015-05-12 07:06:31

jako podvratnou a zbytečnou činnost.

Odpovědět


Re: z toho plynulo zakázat pitvy a experimenty

Tomas Habala,2015-05-12 08:56:22

Rozumiem čo chcete povedať. Práve preto, že to pripomínate, mali by ste byť pozorný a nevylievať z vaničky so špinavou vodou aj dieťa. Inak budete pri pohľade z budúcnosti vyzerať tak isto, ako vyzerajú pri pohľade z dneška tí v minulosti, ktorých kritizujete.

Odpovědět

Na duši je praktické

Čestmír Berka,2015-05-11 20:58:16

že se dá po tom, co umřete napumpovat stlačováním hrudníku zpátky do těla.
http://www.skzcr.cz/klinicka-smrt-a-bible

Odpovědět

Hvězdička ***,2015-05-11 20:46:50

k Jan F. Humplík:
ad.Jsou to pojmy, ke kterým dospěli filosofové svým „rozumováním“, zjednodušeně řečeno logickým myšlením.

No právě.Tzv.rozumování rozumem.

ad. Podle učebnic filosofie v takovém případě: „Mluvíme o nadrozumovém v protikladu k rozumovému a nerozumnému.

Další nesmysl.Nadrozumové nebo nadsmyslové si člověk pojmenoval to,čemu zatím nerozumí. Je to pro něj jen něco nové.Ve většině případů má z toho strach,neumí si to v daný moment vědecky odůvodnit apod.Nebo si naopak člověk vymýšlí,protože spoléhá,že ten druhý si to nemá jak sám ověřit.
Mohu mít tisíce učebnic.Mohu vyslechnout tisíce laskavých slov,ale jedna jediná vteřina zkušenosti je všechny spálí.Mohu dítěti do mrtě vyprávět,aby to či ono nedělalo,protože ...Dokud si to nevyzkouší samo,nebude vám věřit,nebude vás brát vážně.Moudrost je totižto neplodná.Chybováním se učíme -chodit,jíst,mluvit,psát,konat,pracovat,vařit,ale i rozumět,cítit,zvládat emoce,nálady,stresové situace atd.A právě o poznávání vlastní psýché,mysli a emocích vypráví v alegoriích knihy Bible.Originály se dají přeložit do jazyka srozumitelného dnešnímu člověku.Upozorňuji,že přeložit,nikoliv vyložit podle svévole,či vlastních představ.Bible obsahuje to samé "těsto",jako např.Ílias a Odysea,mnoho lidových pohádek,Erbenova Kytice,ale i jiná Písma-zdánlivě odlišných náboženství.Navíc se tak dají i odhalit padělky a výmysly.
A naučil mne tomu Božský Otec sám.Od počátku mého příběhu přísně vyžaduje,abych si vše důsledně ověřovala.

ad.Zjevení je zjednodušeně řečeno soubor sdělení, který má pocházet od Boha, a kterého se člověku dostává za nějakým účelem.

Ano.Jen jde o to,naučit se rozumět i tomu sdělovanému,jelikož je podáno v odlišném jazyku,v obrazech.Ty mají odlišný význam,než jak jej chápeme nejen v současnosti.

ad. Prvotní křesťanská tradice vycházela ze Zjevení a s překvapením nacházela podstatné shody mezi Zjevením a (zejména) platónskou filosofií.

A v tom je ten největší průšvih.Nejenže platónská filosofie je založena na rozumářství,ale tzv.zjevení,kterými se církev ohání,jsou dokazatelně o něčem jiném,než celou dobu předkládala.

ad.Cesta k Bohu totiž není primárně otázka rozumová, ale vztahová, zkušenostní -..

Není to o cestě k Bohu,ale o Sebepoznání vpravdě,o upřímnosti a lásce.

ad.Racionalista říká, že rozporuplnosti Písma svatého a dogmat dokazují jejich ne-božský původ.
Mystik ale naproti tomu tvrdí, že ve stavu duchovního osvícení právě tyto rozporuplnosti dokazují božskost Písma svatého a dogmat.

Racionalista(má pravdu) a tzv.mystik(který lže sám sobě),oba jsou pod vlivem naučených představ o sobě a o Bohu.

ad.Ještě zajímavější je, že tyto paradoxy od počátku komplikovaly a stále komplikují šíření křesťanství.

Ani bych neřekla.Tolik genocidy na Slovanech,Keltech,Etruscích,atd.,i té přísně utajované směrem na východ i za oceánem,
tak tomu říkám šíření moru,nikoliv učení o poznání sebe samých vpravdě.

ad.Lidé čekají něco snadno pochopitelného – boha, kterého si mohou snadno představit (popř. snadno zmanipulovat).

Lidé mají plné právo poznat sami sebe vpravdě.Lidé plným právem očekávají něco snadno pochopitelného a hlavně ověřitelného.Není nic jednoduchšího,než se přímo spojit se Zdrojem.Zcela vědomě a bez použití změněných stavů vědomí.I malému dítěti to musí být srozumitelné a pochopitelné.Žádný samozvaný zástupce Boha,nemůže zastoupit Boha samotného.

ad.Pokud je křesťanství jeden velký podvod, jak se často domnívají jeho odpůrci, proč si ti, co stojí v pozadí toho podvodu, tak komplikují život?

Nejsem nepřítelem "Křtu",pokud člověk vůbec rozumí významu toho slova.Vždyť i jméno Atlantída znamená Křest vodou.
Proč si komplikují život ti,co stojí vpozadí podvodu?Protože uvěřili lžím.Převzali slepě lži,aniž by za to mohli,protože k tomu byli vedeni rodinami,společností.Navíc podstata je jim blízká srdci.Ne nadarmo se říká,že polopravda je horší než lež.

ad. Na pojmy jako Bůh, duše nebo svědomí se vztahuje nemožnost empirického testování plynoucí z jejich původu v metafyzickém světě.

To je přece lež.Cožpak nejsme zakoušejícími pozorovateli?Cožpak neexperimentujeme stále?
Cožpak nesnášíme důsledky svého chybování?

ad.. Proto také dříve téměř nikoho nenapadlo požadovat skutečně empirické objektivní důkazy Boha, duše atd.

To také není pravda.Zkušeností tu bylo je jako máku.Kdo však měl možnost si tyto své zkušenosti ověřovat,když se zde rozrostl nesmyslný boj o mocenství církví a pár psychopatů.Jedni si hráli na zástupce Boha,druzí na Boha samotného.Při životních podmínkách v současnosti,nastolených řadou psychopatů,se lidé dál motají v bludném
kruhu a v boji o přežití ze dne na den.Takže otázky typu :Kdo jsem vpravdě?Odkud jsem a kam kráčím?,jdou do kytek.Tradice a rituály,lživá historie(bez možnosti nalézt příčiny důsledků,které nyní snášíme a tedy i možnosti jejich řešení),ulpění a závislosti jsou metlou lidství.Navíc jsou lživou propagandou podporovány.

V každé době zde byli lidé,kteří vědomě komunkovali s Božstvím.Jejich vědomou likvidací
se ztrácelo povědomí o možnosti přímého spojení s Božstvím.Bůh byl od člověka oddělen.

ad.Jestliže někdo tvrdí, že existuje něco, co nelze ze své podstaty empiricky testovat, ..

Tak lže jako když tiskne.Mnoho lidí,jež si hrají na esoteriky,mystiky,ale i vědce,zapírají skutečnosti,že neví nebo jsou ovlivněni a naučeni lživým tvrzením.Bůh je vědecky dokazatelný.Každý člověk na této Zemi je mystikem.Každý člověk s Božstvím komunikuje.Rozdíl je jen v tom,že si toho je nebo není vědom.

ad.pak já jako přírodovědec nemám vůbec nic, co bych mohl použít na potvrzení, či vyvrácení takového tvrzení.

To také není pravda.A co Váš zodpovědný přístup?A co Vaše zkušenosti?Již znáte sám sebe vpravdě?Pokud Vám to však dělá problém,mám tu vzkaz pro všechny,kdo mají upřímný zájem poznat sami sebe,že mohou Božského Otce s čistou pokorou(=upřímností) poprosit o milost rozumu a milost smrti.Nečekejte však zázraky na počkání a hned.Cestu si k vám najde tak,abyste Jej poznali,dá o sobě vědět.Je s každým stále,protože je Živý.

ad. Bůh je transcendentní – tedy přesahující (můj rozum, logiku i zkušenost). Neznamená to ovšem, že přestanu promýšlet svojí víru a důvěru. Neznamená to ani, že když se na mě někdo zbožně usměje, mám mu slepě věřit všechno, co mi vykládá. Naopak mám zapojit svůj rozum po všech stránkách.

To je velmi dobrý základ,pokud z té hlavy nejdřív vyleju všechny naučené nesmysly o sobě samém.Jedno zapomenuté přikázání:Důvěřuj,ale prověřuj.

-
Bůh je Celek,Jednota,jehož jsou všechna srdce součástí,
a kde hlavní Slovo mají Božský Otec a Božská Matka.
Žádné srdce není ani více ani méně.Všechna jsou dobrá.

Každé srdce,každý člověk,je součástí Živého Těla,no většina si nechala slepci namluvit,že je součástí mrtvého obrazu Stvořitelů,a tak se lidé stali ve své vlastní mysli jejími otroky.Stvořitelé byli a jsou Dva v Jednom velkém Srdci,tedy Vědomí.

----------------------------------------------------------------------
"Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen,bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest."

"Když ti, co vás vedou, vám řeknou: "Pohleďte, království je v nebi", tak tam budou ptáci nebeští před vámi.Když vám řeknou: "Je v moři", předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe,budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte,pak přebýváte v bídě a jste bídou."

"Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno."

"Nelžete a nedělejte to, co sami nenávidíte, neboť to všechno je zjevné před tváří nebe. Neboť nic není skrytého,co nebude odhaleno a co je ukryto, nezůstane nezjeveno."


Nassim Haramein 2010 CZ titulky 2/6
https://www.youtube.com/watch?v=Q5HmH1A_kz8

Nassim Haramein 2010 CZ titulky 3/6
https://www.youtube.com/watch?v=EkzgV511O34

Odpovědět


Re:

Hvězdička ***,2015-05-11 21:02:21

Něco z překladu:

----------------------------------
Janovo zjevení 6

1Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem,
jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: „Pojď!“
2A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele,
aby vyjel a dobýval.
3Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí
řekla: „Pojď!“
4A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj,
aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
5Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“
A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice,
za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“
7A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním.
Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem,
hladem, morem a dravými šelmami.
9Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti
pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.
10A křičeli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši
krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?“
11Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě
krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří,
kteří budou zabiti jako oni.
12A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo
jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl
13a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje
své pozdní plody,
14nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly
na svém místě.
15Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný,
všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který
sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“
17Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?
——————————————-
překlad:
1Tu jsem „viděl“(nahlížel),jak Láska vstoupila vědomě do první z neprobádaných oblastí
vlastní Mysli(Psýché,Duše),a k vlastnímu užitku jsem si uvědomil(„slyšel“),jak jedna z těch čtyř podstat Osobnosti vyzývá Božím hlasem:“Usiluj se!“

2 A vida,Poznání nevědomí(sebepoznání ), ochotně a vstřícně přijalo příležitost poznávání maličkostí,ze kterých se skládá život(kruh) a jenž zahání chudobu srdce(zlo)-nevědomost,aby aktivním přístupem („bojem“)překročilo práh smrti mezi vědomím a nevědomím a zjistilo vlastní bytostný přerod.

3Když Láska vstoupila vědomě do druhé z neprobádaných oblastí vlastní Mysli(Psýché,Duše),k vlastnímu užitku jsem si uvědomil(„slyšel“),jak druhá z těch čtyř podstat Osobnosti vyzývá Božím hlasem:“Usiluj se!“

4A přišla další síla nevědomosti,emoce, vztek, sexuální závislost,aktivní příležitost ukáže vědomí jeho závislosti(připoutanosti),čímž vyburcuje emoce mysli v protikladech,aby se všechny připoutanosti (jejich pochopením )navzájem zrušily přijetím ve své vlastní podstatě.,pomocí rozumu dosáhne velké vítězství nad zlem(svou chudobou srdce).

5Když Láska vstoupila vědomě do třetí z neprobádaných oblastí vlastní Mysli(Psýché,Duše),k vlastnímu užitku jsem si uvědomil(„slyšel“),jak druhá z těch čtyř podstat Osobnosti vyzývá Božím hlasem:“Usiluj se!“A vida,tajemná životní síla nevědomí,přátelí se se Spravedlností.

6 A v Jednotě těch čtyřech Osobností jsem si uvědomil(„slyšel“)k vlastnímu užitku hluboko v srdci:„Za trochu námahy jen trochu úspěchu a zdraví,za trochu námahy tři trochy blahobytu a zdraví.Na duchovní pomazání a duchovní cestu sebepoznání však zapomeň!“

7 Když Láska vstoupila vědomě do čtvrté z neprobádaných oblastí vlastní Mysli(Psýché,Duše),k vlastnímu užitku jsem si uvědomil(„slyšel“),jak čtvrtá z těch čtyř podstat Osobnosti vyzývá Božím hlasem:“Usiluj se!“

8 A vida,nevědomost o ženské složce duše,a pravdou tohoto aktivního přístupu je Zrod nové osobnosti smrtí falešného ega,a svět bolestných emocí zůstával za ním.
Těm aktivním příležitostem byly dány možnosti ukázat vědomí,aby čtrvtinu citů zrušili přijetím pomocí rozumu,těžkostí ,zmobilizováním oslabených citů a nepředvídatelnými změnami.

9 Když Láska vstoupila vědomě do páté z neprobádaných oblastí vlastní Mysli(Psýché,Duše),viděl jsem k vlastnímu užitku ty,co nespoléhali na vlastní síly(byli nesamostatní)a nechtěli se ničeho vzdát,ty,kdo byli obětováni pro „Obraz“ Živého a pro schopnosti a zkušenosti,které uplatnili.

10 A vzrůstající touhy(citový problém) prosazovaly vlastní zájmy bez ohledu na mínění druhých:
„Kdy už,nastane konec trápení(klid v duši) dlouhý život beze změn,zaplatíme své dluhy a
za naši přílišnou horlivost ega potrestáš viníky,co řídí život na Zemi v nevědomosti?“

11 Tu všechny rozpoznaly v chování druhých vinou prodchnuté myšlenky a
oblečeny do šatu nevinnosti pocítily úlevu od vtíravých obrazů viny a trestu a
bylo jim ukázáno,aby trpělivě hleděly k zemi(nemít nos nahoru),nesly následky svých chyb,dokud si neuvědomí rozsah dominance, povýšenosti(pýchy)a vše negativní i pozitivní v sobě samých,aby mohly být zrušeny přijetím(pochopením) jako i ony.

12 A vida,Když Láska vstoupila vědomě do šesté z neprobádaných oblastí vlastní Mysli(Psýché,Duše),došlo uvnitř Psýché k prudkým změnám,mužský princip naplnil(pokryl) mysl negativitou osobnosti na rozločenou s falešným egem(deprese,temno),ženský princip se velmi bolestně loučí s myslí falešného ega

*zkušenost(podlil se krví synův hrudník-bezmocnost pomoci při umírání -otevírá „okno“ ze srdce Láskou bezpodmínečnou,soucitem =lámání srdce)

13 a duchovní myšlenky rychle pronikaly do vědomí a zraňovaly život světský(materialistický)ztrátami,finančními problémy,neštěstím v denním životě,stěhováním,jako když Láska obklopena problémy na všech stranách v osamění ztrácí poslení dobré vyhlídky(odevzdání),

14 náplň mysli se bolestně čistí,jako když něco končí a začíná nové(duchovní náplň),a duchovní podstata se pohybuje(tančí)nad pudovou částí(sexualitou) v mysli i nad city.

15 Všechny iluze: Štěstí,pocta,peníze i uctívaní a moc,váženost,majetky,moc nad druhými lidmi-jak snaha být s každým zadobře,vášně,připoutanosti a chtění,tak svobodná vůle,
všechny tyto iluze spatřily nové obzory, nové možnosti,a pokrytecky se zamaskovaly „maskou“,tedy city falešné pudové lásky a rozumářstvím(falešné duchovní pýchy).

16 a žádaly city i mysl této „masky“:“Jsme zranitelní a máme strach
před varováním toho,Kdo vládne našemu vědomí,a před zkouškami z“maličkostí“ Lásky.

17 Neboť k tomu,kdo se usiloval,postaví do cesty „maličkosti“(zkoušky),zda se mu již podaří udržet své city v rovnováze,kdo s Ním(vládcem) naváže svou vytrvalostí důležitý vztah?
------------------------

IZAJÁŠ 45

Izajáš 45:1 Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici,pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata,brány už nebudou zavírány.
překlad:
***Izajáš 45:1 Toto praví JHVH o své pomazané,o Paní:“Já jsem Ji provedl zkouškou rozumu,ukážu Jí chudobu srdcí falešného Ega(egoismu),osvobodím mysl od žádostivosti pudů, touhy po bohatsví,penězích,poctě a přepychu,otevřu „okno“ do jejího srdce,“okna“ již zůstanou otevřena.
—–
Izajáš 45:2 Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.

***Izajáš 45:2 „Já“ rozhodnu(rozhoduji) o tvých určitých životních situacích,vnesu do tvého života řád a pořádek rovnováhou mezi vzájemně protichůdnými silami,mezi ženským a mužským aspektem,vyčistím falešnou mysl ega nenadálou návštěvou intuice,smažu hranice(předěl),který zavřel čistou mysl srdce do falešné mysli nepravého „jáství“.
—–

Izajáš 45:3 Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem JHVH,který tě volá jménem, Bůh Izraele.

***Izajáš 45:3 Ženeš se za přeludy,neřešíš citově nebezpečné situace, a tak ti dlouho bude trvat,než si dáš své věci do pořádku i finance budeš považovat za jistotu a budeš se pohoršovat nad tím,že já jsem JHVH,který ti říká,že pro chudobu srdce jsi moc vztahovačný a prchlivý,že Pravda(Láska) čeká na každého,kdo ji chce najít,zažiješ poznání Spravedlnosti.
—–

Izajáš 45:4 Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému,
jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal.

***Izajáš 45:4 Skrze přání své Lásky(Matky),skrze Bojovnici Boží,ochotné vzdát se sebe samé v prospěch všech,jsem ti dal „osobnost“(falešné ego).,dal jsem ti charakter,možnost osobního růstu,ještě dřív,než budeš se Mnou bojovat o Pravdu.(perlu ve svém srdci)
—–

Izajáš 45:5 Já jsem JHVH a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě,
ač jsi mě neznal,

***Izajáš45:5 Já jsem JHVH a jiného už není,mimo mne nezažiješ mnoho nepoznaných a nových věcí .Pozvedl jsem tě(pozvednu tě) ke svobodě(pomáhá ve složitých situacích, ale zároveň i opačně ukazuje negativní stránky chování a jednání ),ačkoliv jsi mne vpravdě nepoznal,
—–

Izajáš 45:6 aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není.
Já jsem JHVH a jiného už není.

***Izajáš 45:6 Aby poznali od protikladů až k jednotě,že kromě mne nic není.
Já jsem JHVH(životní síla a tvůrčí schopnost)a jiného už není.
—–

Izajáš 45:7 Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já JHVH
konám všechny tyto věci.“

***Izajáš 45:7 „Já“ pracuji na sebezdokonalení v dualitě vědomí a nevědomí,způsobuji proměnu novým poznáním a tvořím chudobu srdcí(zlo),“Já“ jsem JHVH a vůlí ovlivňuji všechny myšlenky,pocity a stavy mysli.
—–

Izajáš 45:8 Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. „Já, JHVH, to stvořím.“

***Izajáš 45:8 Duševní roviny,zroďte Lásku v mysli Nadvědomí,ať stéká z Nevědomí
Spravedlnost.,nechť otevře Láska srdce a přinese Pravdu a Spravedlnost rozkvete s Ní.
„Já,JHVH,to zviditelním.“(architektonicky zrealizuji)
—–

Izajáš 45:9Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: „Co to děláš?“ a tvůj výrobek: „On nemá ruce“?

***Izajáš 45:9 Běda tomu,kdo je nespokojený,mrzutý(ukvapená rozhodnutí) s novým začátkem,resty z minula mu budou znepříjemňovat život,přestíráním krásy a zakrýváním špatností!Což smí falešného ego(„maska“) citovým vydíráním,dětinským vydupáváním si výhod nadávat svému Stvořiteli:
„Jak to pracuješ na mém sebezdokonalování?“ a výsledek procesu uvnitř psýché:
„On nemá Tvůrce,Otce a Matku?“
—–

Izajáš 45:10 Běda tomu, kdo by řekl otci: „Cos to zplodil?“ Nebo ženě: „Cos to porodila?“

***Izajáš 45:10 Zle,těžce tomu,kdo by vyčítal Otci:“Proč s sebou přinášíš změny(i negativní)?“
Nebo Citu:“Proč si zrodila nový citový (i duchovní) rozměr života?“

*Otec s Matkou formují vědomí,Otec nosí to,co nelze pochopit pouze rozumem,
je třeba použít více citu a intuici,nebo-li spojit rozum s citem, láskou bezpodmínečnou.

PS:Zhola to není vše.:)Starý Zákon totiž odkrývá mnoho skrytého.
Otec a Syn jsou Jedním.Otec modlářství nemá rád.Je velký rozdíl číst naučeným
slovníkem rozumu lidského těla a číst srdcem duchovním.Srdce duchovní nesídlí
v lidském mozku.
Dají se překládat i staré nápisy tisíce let staré,texty pyramid,Nostaradamovo proroctví,...=>vzkazy do budoucnosti pro současnost,vzkazy pro práci na sobě samých.

Odpovědět


Milá hvězdičko

Milan V,2015-05-12 02:41:46

Pokud ze sebe někdo vytlačí něco takto dlouhého a stále má pocit, že je potřeba něco dodat, pak buď 1. jsou jeho (její?) názory zmatené a není možné je formulovat, nebo 2. si myslí, že dostatečným opakováním bludů získají tyto na pravdivosti. Podobně pro Reného, Viktora a další, včetně pana Špačka.

Odpovědět


Při správném dávkování muchomůrek

Josef Hrncirik,2015-05-12 07:09:28

= mi to jasnější než přikázání:"... aniž požádáš statků jeho."

Odpovědět


Re: Milane

Hvězdička ***,2015-05-12 09:57:32

Nemohu za nepřehlednost textu v diskuzi.Na druhou stranu je to zkouška trpělivosti
a snahy porozumět tomu druhému,co tím chtěl vyjádřit.Je to vlastně i o tobě.Nenutím nikoho číst příspěvky.
Dodatek je o PŘEKLADU části Janova zjevení a Izajáše,nikoliv spekulativním výkladu,založeném na bludných naučených představách a domněnkách spekulantů.
Říká ti něco hlubinná psychologie?Tak právě o té je řeč v Bibli.Bible není žádnou
historickou dokumentací.Pokud ti to celé docvakne,tak až potom uvidíš skutečnou
historii a skutečné chodící a mumlající "mrtvoly" v současnosti.Nic víc.

Odpovědět

Proč?

Roman Beneš,2015-05-11 18:19:07

Tolik nesmiřitelných a takřka nenávistných argumentů, a přitom tak zbytečných. Pořád mi uniká, proč bychom mi věřicí měli tolik pátrat po důkazu Boha a duše pomocí empirických zákonů a proč tolik některým ateistům záleží na tom, aby nám dokázali jejich neexistenci.
Pro věřícího je největším důkazem jeho vnitřní jistota, ukotvení v určitém hodnotovém systému, víra prostě dáva jeho životu a všemu kolem vyšší smysl. Nevidím žádné potěšení v tom, tento zaběhnutý vnitřní svět někomu bourat.
Pokud od vás pane Špačku dostanu ránu pěstí a v očích se mi objeví slzy, můžete mi argumentovat empirickou skutečností, že vaše ruka měla hybnost X a vektor Y a při průměrné citlivosti Z lidské tkáně mě to nemohlo bolet víc než 3 na bodové stupnici bolesti od 0 do 10 a na slzy tak nemám nárok. Ale není tady důležitější můj pocit? Mé vnitřní nastavení? Pokud někdo žasne nad divutvorností přírody kolem, sleduje to vše se zatajeným dechem, vidí v tom jistý smysl, který ho naplňuje vnitřní jistotou a smysluplností veškerého bytí a cití v tom zároveň jakýsi vyšší Boží záměr, proč mu chcete tento jeho vnitřní svět za každou cenu měřit a dokazovat mu, že na žádný hlubší smysl nemá nárok? Opravdu si myslíte, že už toho víme tolik, abychom si podobné ultimativní závěry mohli dovolit?
Pokud se týká výzkumu kmenových buněk, není to tak, že si jisté etické otázky pokládají i nevěřicí vědci? A opravdu je pro vědce názor nás věřích tak důležitý, že se jím bezvýhradně řídí? A nemáme snad na svůj názor právo?

Odpovědět


Re: Proč?

Radka Sladká,2015-05-11 22:55:50

Protože jste byli podvedení. A člověku to prostě nedá vás v tom nechat. Žijete s tím, že vás po smrti ještě něco čeká, a podle toho se i rozhodujete, ale ono vás nic nečeká. Žijete jenom teď. Odkládáte svou radost na postmrtný život, ale ten nepříjde. Navíc můžtete být nebezpeční, protože pod rouškou víry je vám za vhodných okolností možné nakukat téměř cokoliv. Podobně jako schizofrenici věříte nejrůznějším bludům. Nerozlišujete realitu od fikce. Navíc ten podvod předáváte svým dětem. Jste jako slepá koťata, kterým je třeba otevřít oči, aby uviděli nahou a hrůznou krásu tohoto světa. A přitom jste přesvědčení, že jste jediní, kteří vidí...

Odpovědět


Re: Re: Proč?

Hh Hh,2015-05-11 23:15:33

Nadherně podáno! Děkuji vám za vaše světélko ve světě sílenství.....

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč?

Radka Sladká,2015-05-11 23:31:45

Eh, není zač. Některá témata má člověk prostě pevně v ruce ;-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč?

Roman Beneš,2015-05-12 07:19:14

Vážená Radko!
Děkuji vám za vtipný a břitký popis nás věřících. Jste však vedle!
Svou radost na posmrtný život my věřící rozhodně neodkládáme, radujeme se zde na zemi stejně inzenzivně, jako ostatní nevěřící zbytek populace.
To, jestli mě po životě ještě něco čeká, je má osobní věc a vás se myslím nijak nedotýká. Ani to nesvědčí nic o tom, zda dokáži rozlišit realitu od fikce. Možná se jen víc divím, zkuste to také, je to báječné. Je-li pravda o Velkém třesku, a vše nasvědčuje že ano, byli jsme mi dva Radko kdysi dávno jedno a spolu s námi i celý váš byt, dům, město, země i celý vesmír. To mi přijde stejně udivující a neuchopitelné jako představa Boha.
Že se nás zde snažíte mírně zesměšnit ukazuje na to, že vaše ideologie dokáže být stejně nebezpečná jako podle vás naše víra.
A ano, máte pravdu v tom, že mi otevíráte oči. Vtipné však je, že úplně jiným způsobem než jste původně zamýšlela.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč?

Radka Sladká,2015-05-12 08:08:01

Hezká představa :-) Ale když vám váš vlastní realistický popis připadá mírně směšný, čí je to vina? :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč?

Roman Beneš,2015-05-12 11:46:01

Radko,
jak jste se prosím dopracovala ke zjištění, že mi můj realistický popis připadá směšný?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč?

Radka Sladká,2015-05-12 12:55:50

Víte co? Pojďme se vykašlat na to, co nás rozděluje a pojďme se vrátit k tomu, co nás spojuje. I kdyby to byly jen ty zvláštní chvíle před velkým třeskem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč?

Štefan Bognár,2015-05-12 11:43:43

Veľmi krásne a pravdivo napísané pán Beneš. Myslím ale, že pani Radka tú Vašu odpoveď nepochopila. A mimochodom: Kto popiera existenciu vyššej božskej entity, ten vlastne popiera zákony logiky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč?

Radka Sladká,2015-05-12 12:41:57

Popírat zákony opičácké logiky nemusí být špatně :-)

Odpovědět


Re: Proč?

Radka Sladká,2015-05-11 23:22:48

Tak třeba já. Ve svých 53 letech žiju po dvou mozkových příhodách z invalidního důchodu v malé garsonce na malémm městě. Manžel si našel mladší a děti mají svůj život. Díky své nadváze a stížené pobyblivosti mám mnohem méně příležitostí dostat se mezi lidi. Dá se říct, že jediní lidé, kteří mě pravidelně navštěvují jsou svědkové jehovovi. Jak by bylo krásné uvěřit jejich pohádce o lepším světě po smrti. Kde nemocné manželky nejsou opouštěny a děti na své rodiče nezapomínají. Ale nemůžu. A raději hledám pravdu zde na OSLU, než abych dělala osla ze sebe v nějáké náboženské komunitě.

Odpovědět


Protože!

Milan K,2015-05-12 06:49:04

Bylo zaznamenáno mnoho opovženíhodných činů, jejich pachatelé věřili v Boha. A kdyby nevěřili v Boha, ale třeba v materialismus, jako např. autor článků, nebo v něco jiného, NIKDY by se takové činy nestaly!! ... nějak takto vyplývá z této série článků odpověď na Vaši otázku "proč?".

Odpovědět


Re: Protože!

Roman Beneš,2015-05-12 07:25:13

Milane K.,
přiznám se, že nevím, zda mám za vašimi řádky tušit ironii. Mnoho opovrženíhodných činů bylo spácháno především lidmi. Každý z nás s tím po celý život bojujeme, každý po svém a každý jinak úspěšně.

Odpovědět


Re: Re: Protože!

Milan K,2015-05-12 08:26:03

Z mého pohledu to je ironie, ale pan Špaček to bohužel myslí vážně. Několikrát to zde uvádí. Např. v tomto pátém článku "v praxi se víra lidí často projevuje v reálném materiálním světě", nebo v komentáři v díle 4. (2015-04-29 22:01:15). Proto nechápu, co tady na OSLu takové nesmyslné články delají. Obzvláště pak, když je OSEL takovým ostrovem v bouři bulváru.

Odpovědět


Re: Proč?

Karel Dohnal,2015-05-12 16:21:13

No ja bych to videl opacne - at si kazdy veri na co chce, ale at tim neomezuje ostatni - tzn. proc ja mam platit neco cirkvi, proc farar musi v nedeli poustet msi do repraku a otravovat ostatni, proc cirkev neco kafra ostatnim do zivota (viz. postraty atd.)
To ze se nekdo snazi pristupovat k cirkvi a otazkam cirkve empiricky - na tom nevidim nic spatneho - treba se podari obejvit toho opravdu praveho boha a napravit vsechny verici i neverici... kdo vi?

(a jeste drobnost nenavistne komentare zaznamenavam spise od tech vericich nez opacne...)

Odpovědět

Odpověď panu "K"

Mila Fortelny,2015-05-11 14:06:25

Pane „K“, ptáte se co jsem myslel slovy, že „ryba smrdí od hlavy“. Zkusme se spolu vžít do situace jinověrce, který se začne zamýšlet nad projevem naší víry, která praktikuje pojídání těla Kristova. I když jde jen o zprostředkovaný akt, těžko těm, kteří nedají do úst ani vepřové, vysvětlíte, že to není oslava kanibalských sklonů. I to naše oslavné pití krve z mrtvoly se jim jeví jako zvrhlost. I proto muslimští kněží a zbožní rodiče zase svým dítkům vtloukají od mala do hlavy, že za odstoupení od správné víry – islámu, si zaslouží jen smrt! Nás zase Víra ve slovo Boží zapsané v Bibli ubezpečuje, jak je správné ukamenovat jinověrce (Deuteronomium 17:1-5). Za akt mírumilovnosti se asi dá jen těžko vykládat rozhodnutí vraždit děti, viz Izajáš 14:21 „Připravte jeho synům jatky pro nepravost otců! Nepovstanou, nezmocní se země a svět nezaplní městy.“ Nepřikazuje náhodou Hospodin Mojžíšovi pobít všechny Midjánské muže, ženy a děti přivést do tábora, kde je zabijí a jen panny pak podle Mojžíšova nařízení znásilnili... Vám fakt nepřipadá, že na tom všem od samého počátku něco smrdí?

Odpovědět


Re: Odpověď panu "K"

Rene Mikolas,2015-05-11 14:50:36

A čo naši slovenskí katolíci na pôde parlamentu Európskej únie ako broja proti prenájmom maternice - sprostredkovaným pôrodom týmito slovami: __________________________________ "Ľavicoví a liberálni poslanci však urobili zo žien rukojemníčky ich ideológie. Takéto praktiky ostro odmietam. Aj keď by som rada podporila mnohé praktické požiadavky smerujúce k dosiahnutiu rovnakých práv žien a mužov, vždy budem v prvom rade stáť na strane ľudského života," vysvetlila svoj postoj slovenská europoslankyňa Anna Záborská, a treba si brať k srdcu slová boha, v ktorého mi kresťania veríme. ____________________________________________________________ Lenže asi zabudli na knihu inšpirovanú tým "láskavým" bohom:
NÁHRADNÁ MATKA - I. MATERNICE V PRENÁJME z BIBLIE.
Abrahám a Sára nemali deti, preto Sára ponúkla Abrahámovi svoju egyptskú slúžku Agar (Hagar), ktorá mu porodila syna Izmaela. Aby dieťa bolo legitímne musela rodiaca rodiť na rozkročených nohách legitímnej manželky. (Ach aký dojemný inkubátor, pomocou prenajatej vagíny to všemocný boh zostrojil.) ______________________________________

NÁHRADNÉ MATKY - II. MATERNICE V PRENÁJME z BIBLIE
A pozrime sa na ďalšie biblické prenajaté maternice, ktoré bohu, v ktorého kresťania veria, nijako neprekážali.
I Jakub dosiahne svoj cieľ – dostane za manželku Ráchel, no prežíva sklamanie, keď zistí, že je neplodná. Lia je plodná, ale chýba jej Jakubova láska, Ráchel ju má, ale nemá deti. Každej chýba niečo podstatné, aby mohli byť šťastné. (Niečo im chýbalo ako dvojici Dolce&Gabana.)
Ráchel aj Lia v čase svojej neplodnosti použijú dve svoje slúžky (slovami kresťanov - prenajaté maternice), takže Jakub má nakoniec 12 synov od 4 žien – 11 sa ich narodilo v Harrane, posledný Benjamín na ceste do Betlehema, kde pri pôrode Ráchel zomiera. (Boh jej to jednoducho sadisticky spočítal.)

Odpovědět

Komentář

Pavel Bílek,2015-05-11 12:20:58

Co napsal pan Špaček se mně líbí mnohem víc než co napsali pánové Humplík a Klimeš. Plně se však s panem Špačkem ztotožnit nemohu.

Vědecká metoda se zformovala za předpokladu, že příroda je deterministická. Fyzika se ale s determinismem rozloučila a to má jisté důsledky.

Kategoricky se tvrdí, že nadsvětelný přenos informace není možný, protože by porušil kauzalitu. Toto tvrzení stojí mlčky na předpokladu, že když by nějaký nadsvětelný přenos informace byl, tak by se jednalo o deterministický, nebo přinejmenším primitivní jev, který lze za kontrolovaných podmínek zopakovat a kauzalitu skutečně porušit. Porušením kauzality je například to, že se mně rozsvítí světýlko v důsledku stisku tlačítka, které stisknu (nebo nestisknu) až poté, co se to světýlko rozsvítilo. Porušením kauzality není to, že ve své vztažné soustavě s odstupem času zjistím, že někde se stal důsledek dřív než jinde příčina. Po každém nadsvětelném přenosu informace velmi rychle zaniká příležitost porušit kauzalitu. Aby se tyto úvahy eliminovaly a mohl se kategoricky vyhlásit zákaz jakéhokoli přenosu informace rychleji než světlo, musí se předpokládat, že ten nadsvětelný přenos funguje automaticky bez ohledu na aparaturu, kterou jsme kolem něj postavili.

Když byla objevena nelokální korelace, vzal se zákaz nadsvětelného přenosu informace (opřený o předpoklad determinismu) a z něj se vyvodil povinný nedeterminismus kolapsu vlnové funkce.

Materialista klidně vezme do jedné ruky zákaz nadsvětelného přenosu informace, do druhé požadavek na nedeterminismus kolapsu vlnové funkce, a pomocí nich (řekne že pomocí vědy) vyloučí z reality vše, co se materialismu příčí. Neuvědomuje si však, že jeho argumentace je nekorektním kruhem - viz výše.

Domnívám se, že primární by mělo být to, co nám říká pozorování přírody, nikoli to, co jsme se sami rozhodli prosazovat v době, kdy jsme přírodu automaticky chápali jako deterministický stroj. Příroda nám říká, že je otevřena působení zvenčí dokořán, avšak toto působení nelze zkoumat způsobem, který jsme pro zkoumání přírody stanovili. Pokud si toto uvědomíme, pak už nadále nemůžeme absolutizovat důkaz mající podobu reprodukovatelnosti. Oblast, ve které má důkaz reprodukovatelností svoje místo, je třeba uzávorkovat, a ne ji vyhlásit za jedinou realitu.

Proutkaři mají zkušenost, že jim jejich metoda skvěle funguje do chvíle, kdy začne být dotazována ve smyslu reprodukovatelného chování. Skeptici se můžou potrhat smíchy, když něco funguje do chvíle, kdy je to zkoumáno vědecky. Smíchem se však přiznávají k tomu, že se nezamysleli nad vztahem mezi nedeterminismem a použitou metodou zkoumání.

Když to shrnu: Příroda se sama vymezila proti všestranné použitelnosti určité metodiky zkoumání, avšak ta metodika zkoumání je natolik úspěšná ve své oblasti využití, že je nadále brána jako jediné měřítko všech věcí.

Řada lidí, kteří se vrátili z klinické smrti, se shoduje na tom, že existovali v jiném časoprostoru majícím víc než 3 prostorové dimenze, a že tam měli tělo určitých vlastností. Než pomocí Occamovy břitvy smeteme tato data ze stolu, měli bychom si uvědomit, že vědečtější data z principu (viz výše) nedostaneme. Zakazovat výzkum kmenových buněk je zlo. Dehonestovat lidi, kteří měli s duší zkušenost, a nutit jim antipsychotika, to je zlo taky.

I já si tedy dovolím přijít s definicí duše, po které pan Špaček volá: Duše je entita existující v jiném časoprostoru, která se ujímá (ne hned při početí) kolapsů vlnové funkce nad částí hmoty v tomto našem časoprostoru, což jí dává unikátní zkušenost.

Odpovědět


Re: Komentář

Josef Hrncirik,2015-05-11 13:25:28

i při nadsvětelné rychlosti přenosu informace, tato byla získána, zapsána, přečtena a využita pouze podsvětelnou rychlostí. Chyby a šum budou také korigovány pomalu. Ve větší vzdálenosti informace zmizí. Slabý signál bude pod šumem. Bodový paket se zase nenajde. Dobrá informace musí být podrobná a tudíž dlouhá. Co včíl. O čem je vůbec při indeterminizmu informace?

Odpovědět


Re: Re: Komentář

Rene Mikolas,2015-05-11 15:45:41

Nepíšem teraz o informácii na úrovni kvantovej (neviem ju svojím rozumom pochopiť), ale reagujem na tú podrobnosť a dlžku: Ak je niečo kyslé, nehľadaj tam gén kyslosti, je to informácia, ktorú podáva sama náhodná konštrukcia tej molekuly. Tak ako keď spravíš stoličku, nemusíš dokazovať jej stoličkovitosť. Nemusíš hľadať jej "gén". On ani neexistuje hoci informácia áno. _____________________
Takisto informácia v našej dlhej a podrobnej DNA nie je nikde zapísaná, neexistuje jej gén, hoci fyzicky samotný gén existuje. Informácia je daná samotnou štruktúrou alebo postupnosťou nukleidových skupín v géne, a stačia na to iba štyri - informácia je daná ich kombináciami. Oni vznikli kedysi náhodne a až potom sa ukázalo čo kódujú. Až potom sa ukázalo akú informáciu nesú.(V zmysle reklamného popevku: Merci, ďakujem že si!") ________________ Aj náš mozog nám podáva informácie, zrejme z fyzicky existujúcich neurónových spojov a tak vytvára dojem nehmotnej duše, ale je to iba naše vedomie o sebe.

Odpovědět

Věříme tedy ve vzkříšení těla, které je tzv. oslavené – „zduchovnělé“ – je to naše tělo, ale není stejné jako před smrtí

Martin Krivak,2015-05-11 10:21:45

Věříme tedy ve vzkříšení těla, které je tzv. oslavené – „zduchovnělé“ – je to naše tělo, ale není stejné jako před smrtí.
To se mi libi neb budu moct jezdit na bicyklu. Nekonecne dlouho ...

Odpovědět


Re: Věříme tedy ve vzkříšení těla, které je tzv. oslavené – „zduchovnělé“ – je to naše tělo, ale není stejné jako před smrtí

Rene Mikolas,2015-05-11 10:32:42

Ale kresťania tomu oslávenému telu nejako neveria. Umelci z ich radov neustále zobrazujú Ježiška s otvormi po klincoch a s vpichom do hrudníka po kopii.

Odpovědět

Víra a její "projevy"

Milan K,2015-05-11 08:28:37

"v praxi se víra lidí často projevuje v reálném materiálním světě."
Pane Špačku, chápu i zastávám Vaše rozhořčení nad těmito "projevy".
Jako projevy víry bych to ale rozhodně neoznačil.
Je to "uvážené" dílo jednotlivců (pomíjím chvilkové skupinové šílenství), nikoli náboženské víry jako celku (např. Křesťanství, Islám). Náboženská víra je zde pouze štít. Rozhodně si nedělám iluze o tom, že by si takovíto věřící a z našeho pohledu "negativně praktikující" lidé nenašli naplnění v jiné ideologii. Neboť toto již bylo v minulosti mnohokrát ukázáno (např. nacionální socialismus, komunismus). Kritizovat byste tudíž měl tyto lidi, potažmo to, co je k tomu vede (neinformovanost, nespokojenost, chudoba, strach, touha po moci, atp..), nikoli náboženskou víru, dle které jde konat jak "dobro", tak "zlo".

Odpovědět


Re: Víra a její "projevy"

Mila Fortelny,2015-05-11 09:25:22

Tak mi připadá, že možná nevíte, že národní a nacionální socialismus (NSDAP) a potažmo Hitlerovi stoupenci proti naboženství rozhodně nešli(!) a že to byla vlastně symbioza, kdy církev žehnala jejich zbraním a ideologii a stoupenci jim na oplatku dělali reklamu na svých opascích,...
Vytýkáte panu Špačkovi, že by měl spíše kritizovat neinformovanost,... Nemyslíte, že udržování lidí v bludech, zázracích, zmrtvých vstání a pojídání těla Kristova a vymáhání příspěvků od státu na zajišťování styku věřících s Bohem, je něco jako šíření a prohlubování neinformovansti, nevědomosti a hlouposti?
Vy fakt nemáte dojem, že pan Špaček docela slušně usoudil, že v tomto případě platí, že ryba smrdí od hlavy.

Odpovědět


Re: Re: Víra a její "projevy"

Milan K,2015-05-11 10:52:11

Mila Fortelny > nepsal jsem nic o konfliktu nacismu a náboženství, ale o zašťitování se.
Zaštítit např. jsou agresivitu můžu jak křesťanstvím, tak Islámem, tak nacionálním socialismem. ..... "udržování lidí v bludech" 1) víra není blud (viz definice). 2) udžování v bludech - to je snad na každém jedinci, zda bludu podlehne. Nehledě na to, bludů je všude kolem nepočítaně. "šíření a prohlubování neinformovansti, nevědomosti a hlouposti" - toto jaksi nelze šířit (vyjma šíření drog, atp., které např. můžou způsobit ztrátu paměti, pomatení,..). .....
"ryba smrdí od hlavy" a tou hlavou je podle Vás co?

Odpovědět


Re: Re: Re: Víra a její "projevy"

Martin Kováčik,2015-06-02 17:14:05

1) Víra je blud, je to ignorace nedostatku důkazů, je to předsudek, je to honba za větrným mlýnem. 2) Nejde šířit? COŽE? Jde. Myšlenky lze šířit. Mnoha různými cestami. Že je bludů všude požehnaně nějak zmenšuje nebezpečnopst bludů náboženských? Ryba je pobožný dav, její hlava je instituce, která do ohně přikládá. Nepředstírejte, že jste tomu nerozuměl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Víra a její "projevy"

Milan K,2015-06-20 23:22:34

1) Nastudujte si definici slova víra
2) Ano, myšlenky lze šířit, to je jasné. Myšlenka je informace, a informaci šířit lze. Nikoli však neinformovanost, nevědomost a hloupost. Třeba ta neinformovanost jaksi vyplývá z nedostatku informací - tj. nešíří se (nicota se šířila naposledy v pohádce Nekonečný příběh).
3) Instituce je také tvořena lidmi, a lidé jednají podle svého uvážení, zájmu, ... (na výjimky jako je davové šílenství, atp.). Neboli v tom, co se rozhodnu činit, není rozdíl mezi mnou, Vámi, papežem, nebo třeba džihádistou. Např. pokud by za násilí okolo potratů (hlavně v USA) mohla náboženská víra, jak mnozí rádi tvrdí, neúčastnil by se ho jen omezený počet lidí, nýbrž všichni věřící - a tak se tomu neděje. Tj. zobecňování je chybné.

Odpovědět


Re: Re: Víra a její "projevy"

Milan K,2015-05-11 10:58:17

*svou agresivitu

Odpovědět


Re: Víra a její "projevy"

Rene Mikolas,2015-05-11 10:29:55

Milane, trocha dosť si sa sekol. ___________________________________________________
Nacizmus bol štátny režim, ktorý zažili mnohí a komunizmus je spoločenská formácia, ktorá naopak nepozná štát a nezažil ho nikto. _____________________________________ A Keďže komunizmus nepozná štát nepozná ani politické systémy a teda ani žiadnu ideológiu a teda ani ideológiu náboženstiev.

Odpovědět


Re: Re: Víra a její "projevy"

Milan K,2015-05-11 10:57:03

http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
.. btw. komunismus nebyl, ale komunistou byl kdekdo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Víra a její "projevy"

Rene Mikolas,2015-05-11 13:08:11

Tak ako viera nedokazuje boha ani existencia komunistov nedokazuje komunizmus.
Komunizmus je objektívne prichádzajúca spoločenská formácia a to aj napriek existencii komunistov.

Odpovědět

Rublevova ikona je překrásná a vysoce pravdivá

Josef Hrncirik,2015-05-11 08:13:00

Zná však technologie moci pospolitost a zájmy komunity?

Odpovědět

Lidi i černé schránky zajímá jen církevní daň

Josef Hrncirik,2015-05-11 07:38:50

Odpovědět

nejživější je dron zachraňující křižáka

Josef Hrncirik,2015-05-11 07:29:52

Odpovědět

máto černá schránka je běžnější termín

Josef Hrncirik,2015-05-11 07:27:00

černop.....´.

Odpovědět


Re: máto černá schránka je běžnější termín

Rene Mikolas,2015-05-11 15:02:22

NIEČO O ČIERNEJ A TEJ DRUHEJ SKRINKE alebo AKO SA UČÍ ČLOVEK
Videl som dokument na TV Spektrum, kde ukazovali ako nejaká mladá vedkyňa vymyslela geniálny experiment. Pozerám na to a vravím si, čo je na tom geniálneho? Malo ísť o pokus dokazujúci, že medzi nami a zvieratami existuje jeden najzásadnejší rozdiel a to rozdiel, ako sa učíme (bolo to potom, ako sa ukázalo, že i zvieratá - primáty vedia používať nástroje).
Experiment spočíval v jednej čiernej skrinke a takej istej skrinke priehľadnej.
V skrinkách bola ukrytá pochúťka, ktorú naučila vedkyňa vyberať šimpanzy i deti istým rituálom - krokmi po sebe nasledujúcimi - tie kroky si osvojili šimpanzy a rovnako aj deti. Teda úspešne to zvládli ako šimpanzy tak deti - dostali sa k pochúťke, keď poklepali po veku, vytlačili blokovací svorník, strčili paličku zvrchu a napokon zboku a pochúťku vytiahli paličkou von.
Pýtam sa sám seba znova, čo je na tom experimente tak geniálne? Potom ale prišla na rad priehľadná skrinka, kde bolo vidieť, že k pochúťke sa dá dostať vynechaním pár naučených krokov.
Hovorím si, že je jasné, že deti vynechajú tie zbytočné kroky a šimpanzy budú otrocky opakovať naučené ťahy, krok po kroku. Geniálne bolo však to, že to bolo presne naopak. Opice vynechali kroky a rýchlo sa zmocnili pochúťky a deti otrocky opakovali naučené. A potvrdené to bolo u detí všetkých rás.
Tak sa učí človek. Bola to naša evolučná výhoda, ktorá nám umožnila dostať sa na vrchol potravinového reťazca a ku všetkému, čím sa odlišujeme od zvierat.
Preto máme radi i konšpiračné teórie a nevieme sa inštinktívne zbaviť náboženstiev a tradícií sa držíme ich ako kliešte. Ale to sa raz a postupne zmení. Vieme sa totiž učiť!
Zvieratá to nevedia a preto nemajú ani bohov.

Odpovědět

Jsem z toho metajurodivý. Budu se muset podívat

Josef Hrncirik,2015-05-11 07:23:40

do orthodoxního c.k. katechizmu.

Odpovědět

Od deseti k pěti

Mojmir Kosco,2015-05-11 07:22:34

Co to má znamenat ? Je to o duši ,o křesťanství o bohu nebo o rýpaní do konkrétních osob ,protože já mám potřebu ? Jinak články nejsou o ničem než o spoustě nesvázaných argumentu ,které vytrhávají z různých náboženství různé teologické principy, které ovšem jsou v rámci jednotlivých náboženství pevně svázané. Zde otázka trojjediného boha .Otec syn a duch svatý, je princip který nelze zahodit v žádném směru v kvantovém stavu máme rovněž všechny tří stavy najednou (přítomnost ,budoucnost a minulost) , v biologii tam rovněž otec matka, syn a dál ..... Jinak z náboženstvím je to podobné jako s pranostikou je rovněž vytvořena dlouhodobým pozorováním ,kdy jsou naše metody do třetího dne přesnější ,ale porovnáním od měsíce výš jsou pranostiky na tom stejné nebo líp. A to se týká i víry ,někomu dává odvahu ,chuť ,barvy světa a odebírá strach se smrti a je vůbec někdo kdo je tak drzý že to těm lidem chce vzít na základě pomíjivého faktu že dnešek má na spousta události jiný názor nebo i důkazy např. že Mojžíš neexistoval ,protože ,kde má hrob ,kde je dopr.. ta hora Sinaj a věčné hořící plamen ,rovněž asi dohořel a vůbec nemohl existovat protože nemáme jeho daňové přiznání! Vědecký pokus o existenci bohů je přitom jednoduchý ať se všichni na světě a ISS přestanou modlit tak 3 dni a potom uvidíme zde si toho ONA všimne ...

Odpovědět


Re: Od deseti k pěti

Karel Dohnal,2015-05-11 12:07:42

Netusim co to znamena - nebudu mluvit za autora, ale minimalne jedna otazka mne prijde zajimava: pokud nabozenstvi neumi definovat abstraktni veci (duse) proc omezuje (nebo jakkoliv komentuje) vedu a vyvoj - viz. kmenove bunky...

Ma do vedy nabozenstvi co mluvit? Je to v poradku? Kdo by mel rozhodovat o techto vecech?

Odpovědět


Re: Re: Od deseti k pěti

Mojmir Kosco,2015-05-11 17:24:18

nevím zda náboženství potřebuje cokoli definovat na základě vědeckých důkazů. Je ovšem na vědeckém důkazu že duše neexistuje což se zatím nepodařilo. Proč jsem psal minule .Vědecký pokrok týkajíce se i kmenových buněk ovšem vždy potřebuje určitá omezení ať již právní, nebo morální .Obojí je v našem prostoru Evropy postaveno na křesťanském základě a základ je to pevný. Když se věda bezzubě pustí bez jakéhokoliv omezení z řetězu výsledkem je například eugenika . V současnosti v české republice o těchto otázkách samozřejmě rozhodují politici a v průběhu dějin se to ukázalo jako neúčinnější postup.

Odpovědět


Re: Re: Re: Od deseti k pěti

Karel Dohnal,2015-05-12 16:08:52

:) bavite... dokazuje se ze neco je ne ze neco neni.. :) dokazte mne ze muj prd neni inteligentni a to tak inteligentni ze jeho inteligenci nedokazete pochopit on je navic tak inteligentni ze nekdy i smrdi coz je projev mezidimenzionalniho jha. Dokonce muj prd je mnohojednotny - objevuje se ne jen u mne ale i jinde ale je to jeden a ten samy vybezek jednoho multiprdu, ktery se zjevil v nasem svete zkrze prdimezi - 116. prostorocasova dimenze

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Od deseti k pěti

Radovan Slegl,2015-05-12 20:08:48

Jé...to je pěkné...aspoň jsem se (v místy přemoudřele filozofické diskuzi) zasmál. Teorie mnohojediného prdu je snad ještě lepší jak Létající špagetové monstrum. (Jen dogmatikům asi moc nevoní :)

Odpovědět

Dogma=princip určitosti kontinua

Josef Hrncirik,2015-05-11 07:16:25

Odpovědět

Protože nemohou ustoupit ze svých

Josef Hrncirik,2015-05-11 07:13:17

dogmat a potřebují testovat poslušnost a vybírat desátek. Nic jiného v tom nespatřuji.

Odpovědět

protiklad nad? pod? mimo? rozumový?

Josef Hrncirik,2015-05-11 07:02:24

Odpovědět


Trojjedinný protiklad

Josef Hrncirik,2015-05-11 07:04:56

Odpovědět

Stejně nechápu...

Milan V,2015-05-11 01:45:07

1. Proč se autor nesetkal s nějakým knězem a nenapsali článek spolu. Místo toho tu máme 5-dílnou textovou zeď (přiznávám, četl jsem jen první a poslední) s megatunami komentářů, a stejně je výsledkem 0.
--- 2. Jaký má smysl ptát se po duši. Můžeme ji třeba definovat tak, že vzniká v okamžiku sebeuvědomění, a v okamžiku smrti/rozpadu osobnosti přechází do nečasu. Hotovo, nazdar. Nechápu, proč je potřeba to rozpatlávat.
--- 3. Podobně s Bohem, jistě je dost šikovný na to, aby po sobě nenechal důkazy. Hledat je, nemá smysl. Pokud by je po sobě nechal, ztratili bychom svobodnou vůli.
--- Není potřeba hlubokých úvah, aby racionálně uvažující člověk náboženství "vyřešil" a šel dělat něco užitečného.

Odpovědět


Re: Stejně nechápu...

Rene Mikolas,2015-05-11 10:42:16

S vierou veriacich sa nedá robiť absolútne nič. S tým môžu niečo urobiť len oni sami. Ateizmus je jediný svetonázor, ktorý sa nešíri pôrodnosťou.

Odpovědět


Re: Re: Stejně nechápu...

Marcel Koníček,2015-05-11 14:49:58

To musím říct těm mnoha konvertitům, které znám, kteří by možná říkali něco lehce jinačího, ale já narozdíl od vás nemám příliš za potřebí bojovat všemi silami za správnost nějakého světonázoru. Náboženství je pro mě o vztahu člověka ke transcendentnu a takto ho také respektuji, je to osobní a do jisté míry nepřenositelný životní postoj každého člověka. Aneb, Dont hate, mate :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Stejně nechápu...

Rene Mikolas,2015-05-11 15:11:16

Konvertiti len zamieňajú predmet svojej viery. Vieru si zachovávajú. A o boji skutočne nehovorím a podopieram ho slovami "... s vierou veriacich sa nedá robiť absolútne nič."

Odpovědět

Nie je to najzákladnejšie tvrdenie

Rene Mikolas,2015-05-11 00:25:08

Citujem : Přesto Zjevení trvá na tom, že nejsou tři bohové, nýbrž jeden Bůh – Trojjedinný.13 To je nejvlastnějším základem všech ostatních paradoxních tvrzení, se kterými se v křesťanství setkáme. Například, Ježíš Nazaretský je zároveň Bohem i pravým člověkem – v jedné osobě se spojují dvě podstaty, což má zcela zásadní význam pro interpretaci vztahu Boha k člověku a člověka k Bohu."
Toto tvrdenie je vlastné iba katolicizmu, ale nie východnej cirkvi. Preto sa aj rozišli.
A) Podľa niektorých tvrdení medzi monofyzitské cirkvi patria orientálne ortodoxné cirkvi v krajinách Blízkeho východu.
B)Eutychianizmus - tvrdil, že Kristus bol z dvoch prirodzeností, ale nie v dvoch prirodzenostiach: samostatnej božskej a ľudskej osobnosti, ktoré boli v jednote a miešajú sa takým spôsobom, že Kristovo božstvo spotrebováva svoje človečenstvo ako oceán spotrebováva kvapku octu.
Reakcia proti eutychianizmu tiež viedla k rozkolu s východným pravoslávím.
Tesa nie je to najvlastnejšie všetkých paradoxných tvrdení, s ktorými sa v kresťanstve stretávame.

Odpovědět


Re: Nie je to najzákladnejšie tvrdenie

Marcel Koníček,2015-05-11 14:54:44

Já se tady stanu lehkým apologetikem (musím se přiznat že sám jsem katolického vyznání) a také upozornit, že pan autor řekl, že vychází pouze z katolické teologie, protože to je teologie, ve které byl vychován. Je pravda, že ve světě je mnoho křesťanských skupin církví a sekt a osobně bych řekl, že každý věřící věří v něco trochu jiného než nějaký další, ale autor se vyjadřoval pouze o katolické teologii. Jinak samozřejmě christologie a trinitologie, občas velmi komplikované, velmi kontroverzní téma.

Odpovědět


Re: Re: Nie je to najzákladnejšie tvrdenie

Rene Mikolas,2015-05-11 15:17:13

Potvrdzuje to aj prieskum na tak rovnorodej katolíckej spoločnosti akou sú Poliaci: Poliaci sú považovaní za jeden z najkatolíckejších národov na svete. Samotná cirkev uvádza, že z temer 38 miliónovej populácie je až 90 percent veriacich.
Z predvianočného prieskumu vplyvnej agentúry TNS, zverejneného 11.12.2013, však vyplynulo, že väčšina Poliakov je neveriacich.
Napríklad vo zmŕtvychvstanie Krista podľa prieskumu verí len 47 % Poliakov a len o 1% viac sa domnieva, že Ježiš bol ozaj ukrižovaný. „Aj iné údaje sú pro katolícku cirkev šokujúce,“ glosoval list Gazeta Wyborcza.
Ešte viac v rozpore sú totiž Poliaci s vierou v Ducha svätého, v ktorého existenciu verí 40% z nich, v posledný súd 39 % a v nepoškvrnené počatie Panny Márie 38 %. V to, že existujú anjeli, verí len 35 %, na večné muky v pekle 31 % a v spravodlivosť a blaženosť na nebesiach 30 %. Najmenej Poliakov - 28 % - verí v diabla.
„Krátko povedané, je to dráma. Skutočne veriacich katolíkov v Poľsku je možno 30 percent. Ostatní súhlasia s akousi formou katolíckeho konformizmu, ktorý s kresťanstvom nemá veľa spoločného,“ komentoval portál NaTemat.pl.

Odpovědět

Problém

Josef Šoltes,2015-05-10 23:20:31

Zásadní problém dnešní společnosti je, že o víře tolik diskutuje. Stačí o těchto pohádkách přestat mluvit na každém rohu a za pár let si na to nikdo ani nevzpomene...

Odpovědět


Re: Problém

Mila Fortelny,2015-05-10 23:43:11

No, to nevím. Jestli se nepletu, tak díky restitučním se církev stala nejmajetnější organizací ve státě. S vlastnictvím škol,... a v náplni má šířit slovo Boží. Že by se jen tak vzdala indoktrinace těch nejmladších, tomu nevěřím.

Odpovědět


Re: Re: Problém

Marcel Koníček,2015-05-11 15:05:10

A já jsem si myslel, že vy ateisti budete rádi, že nebudete do budoucna muset platit ty blázny černoprdelníky (nebo jak nám to všelijak nadáváte) každoročně z daní!

Odpovědět


Re: Problém

Marcel Koníček,2015-05-11 15:03:14

To řekněte místům jako je Burjatsko a Kajmycko (jediná převážně buddhistická oblast v Evropě), kde komunisty zakazovaná a pronásledovaná buddhistická víra dnes znovu vzkvétá a jsou otevírány nové kláštery a chrámy atd. Náboženství jako vztah člověka k transcendentnu tady bylo vždycky a vždycky nejspíš bude, neboť i jeho prohlašování za "pohádky" je také vztah k transcendentnu. A příště si prosím odpusťte invektivy vůči věřícím, děkuji.

Odpovědět


Re: Re: Problém

Rene Mikolas,2015-05-11 15:19:00

To urobil ten zákaz.

Odpovědět


Re: Re: Problém

Josef Šoltes,2015-05-17 20:08:23

Invektivy? Copak víra není založena na pohádkách? Pokud se vám podaří mi toto tvrzení věrohodně vyvrátit, zatleskám vám... (nepodaří).

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz