Zeptejte se svého kněze 8: Rozhovor s Rostislavem Klimtem  
Pan Rostislav Klimt jako jediný odpověděl na výzvu, kterou jsem uvedl na začátku série těchto článků, a rozhodl se se mnou udělat rozhovor.

JŠ: Můžete nám o sobě něco říct? Kde a kdy jste studoval a kde kážete a čím se zabýváte?

 

Jsem to, čemu se dříve říkalo Písmák a ještě dříve Zákoník (ano, to jsou ty negativní postavy z Bible :)) a příležitostně kážu ve sboru Apoštolské církve v Prostějově (AC Prostějov).

 

JŠ: Sdělil jste mi, že teologicky vzdělaní lidé nemají zájem dělat rozhovor pro média s někým zaujatým, jako jsem já. Přitom čtenáři ukazují, že je právě tento druh rozhovoru zajímá. Například rozhovor s doktorem teologie Hoškem si přečetlo už přes 125 tisíc lidí. Proč podle Vás o tyto rozhovory nemají teologicky vzdělaní lidé zájem? A co naopak vedlo Vás k tomu, abyste redakci Osla kontaktoval s nabídkou k rozhovoru?

 

RK: Nezájem pramení ze špatných zkušeností. Je lépe mluvit k lidem, kteří nás chtějí poslouchat a ne se vnucovat všem. Házení hrachu na stěnu nikdy nebylo příliš efektivní počínání. Celkem mě překvapilo, že Osel opustil vědecké zaměření zveřejněním série Vašich článků, reagoval jsem tedy na Váš zájem.

 

Kreacionismus paradoxně vyžaduje o mnoho řádů rychlejší průběh evoluce: V pár tisíci letech od potopy světa se musely ze zachráněných druhů vyvinout miliony nových druhů živočichů a rostlin a dostat se na současná místa výskytu.
Kreacionismus paradoxně vyžaduje o mnoho řádů rychlejší průběh evoluce: V pár tisíci letech od potopy světa se musely ze zachráněných druhů vyvinout miliony nových druhů živočichů a rostlin a dostat se na současná místa výskytu.

JŠ: Já jsem zaujatý také na základě předchozích zkušeností, ale téma víry jsem nezavrhl a stále mě zajímá, protože ovlivňuje životy mnoha lidí. Myslím si, že veřejné rozhovory jsou důležitý zdroj informací. Pan Marek Vácha říká, že lidé si stále myslí, že věda je v rozporu s vírou a dodává, že toto je velký omyl. Já tvrdím, že víra v rozporu s vědou je a že to je fakt. Rozpor mezi vědou a vírou nevidím jen u striktně agnostického deismu, ke kterému se hlásí jen velmi malá část populace. Jak se k rozporu vědy a víry stavíte vy?

 

 

RK: Jistý rozpor vědy a víry zde je, ovšem někteří považují vědu za specifický druh náboženství, což by vysvětlovalo určité nepřátelství vědy k ostatním náboženstvím. Úskalí těchto rozhovorů často je, že jeden mluví o koze a druhý o voze. Konfrontace bez snahy o porozumění k ničemu nevede.

 

JŠ: Je podle Vás dobré odmítat nabídky k rozhovoru, když přicházejí od člověka s opačným názorem?

 

RK: K pluralitě názorů patří i svoboda své názory neprezentovat.

 

JŠ: Kde podle Vás dochází k rozporu mezi vědou a vírou u Apoštolské církve?

 

RK: My věříme, že Bůh existuje a Bible že je Boží slovo. Věda ovšem žádá důkazy a ty Bůh odmítá dát těm, kdo v něho nevěří. Bůh nehodlá přinutit lidi k víře v něj tím, že by o své existenci poskytl důkaz. Respektive zatím ne.

 

JŠ: Otázku existenci Boha teď nechme stranou. Vy tedy věříte, že třeba pět knih Mojžíšových napsal Mojžíš? Nebo že apoštolové byli autory evangelií? Odmítáte lingvistickou analýzu původních biblických textů a určování jejich stáří a přiřazování jednotlivých textů k autorům? A pro úplnost – věříte, že život a jednotlivé skupiny organismů byly stvořeny?

 

RK: Kdo fyzicky knihy napsal, není až tak podstatné. Používáme terminus technicus “Bohem inspirované slovo”, to znamená, že pisatelé psali, co jim Bůh sděloval nebo ukázal, ovšem popisovali to svými slovy. Na výsledek to nemá vliv. Závěrečná otázka je trochu impertinentní. Pokud věříme, že Bible je Boží slovo, musíme věřit, že život byl stvořen, tak jak je psáno. Bůh nedokáže lhát.

 

JŠ: To, že Bůh nedokáže lhát, je skutečně v bibli uvedeno na více místech. Ale v bibli je také uvedeno na více místech, že Bůh přinutil lidi ke lhaní nebo lidi nechal uvěřit lži:

A nyní, hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků. Hospodin ti ohlásil zlé věci. (1. Královská 22:23 a to samé 2. Paralipomenon 18:22)

Říkám: „Ach, Panovníku Hospodine, podvedl jsi tento lid i Jeruzalém. Řekl jsi: ‚Budete mít pokoj,‘ a zatím meč pronikl až k duši.“ (Jeremjáš 4:10)

A v Novém zákoně:

Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. (2. Tesalonickým 2:11)

Omlouvám se za další impertinenci, ale jste si jistý, že Bůh z nějakého důvodu neklamal i autory bible? Věříte třeba i tomu, že při ukřižování Ježíše mnozí mrtví vstávali z hrobů a chodili ulicemi, jak to tvrdí Matouš (27:52-53)? Podle nekanonických písemností to bylo až 12.000 mrtvých, kteří přišli z Hádu a na zemi pobývali 40 dnů, než potom s Ježíšem vstoupili do nebe. Myslíte, že by si toho Římané nevšimli? Proč tuto událost nepovažoval žádný z dalších autorů Nového Zákona jako hodnou k zaznamenání?

 

"Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka." Exodus 12:29. (Kredit: Charles Sprague Pearce)
"Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka." Exodus 12:29. (Kredit: Charles Sprague Pearce)
Bůh zabíjel egyptské prvorozené, protože Faraon, odmítl nechat Izraelce jít. Zajímavé je, že faraon neměl na výběr, protože mu Hospodin opakovaně zatvrzoval srdce pokaždé, když jej Mojžíš žádal o propuštění (Exodus 9:12, 10:20, 10:27 a 11:10).

RK: To je to, o čem mluvím. Pisatelé zaznamenávají smysl Božích slov svými slovy. Bůh nemůže nikoho přinutit lhát, stvořil nás jako bytosti se svobodnou vůlí, schopné mu i odporovat. Jediné, co může Bůh udělat, je odtáhnout od nás svoji ochrannou ruku a vystavit nás působení klamu. Klam ovšem nepochází od Boha, je to Boží absence, protože Bůh je Pravda, není schopný klamu.

 

Kolik lidí vstalo  s Ježíšem z mrtvých, nevím, osobně pochybuji, že jich bylo tolik. Evangelisté popisovali události každý ze svého úhlu pohledu, zaznamenali to, co považovali za podstatné.

 

JŠ: Zná Bůh budoucnost lidstva? Ví Bůh, co budu mít zítra k večeři?

 

RK: Budoucnost lidstva je popsaná v Bibli, zná ji tedy nejen Bůh. Bůh ví, i co budete mít zítra k večeři, což ovšem neznamená, že nemáte svobodnou vůli. Vysvětlení tohoto paradoxu zatím bohužel přesahuje intelektuální schopnosti lidstva, nicméně je to tak.

 

 

 

JŠ: Kolik lidí na světě sdílí Vaši víru, že bible je slovo Boží a celá pravdivá?

 

RK: Nemám tušení, musel bych vyhledat nějaké statistiky. Obecně by to měly být všechny církve označované jako Letniční nebo Charismatické, nevylučuji i další. I u nás je jich mnoho.

 

JŠ: Letniční církve (Pentacostalismus) mají dohromady údajně populaci přes 580 miliónů lidí (necelá třetina křesťanů).

Jaký je podle Vás trest pro lidi, kteří odmítnou uvěřit, že bible je pravdivá? Například já znám bibli celkem podrobně, ale nejsem schopný ji uvěřit kvůli tomu, že je z mého pohledu plná rozporů jak sama se sebou, tak s realitou. Podle mě Ježíš, pokud existoval, tak byl maximálně (na tu dobu) pokrokový filozof.

 

RK: Trestem pro lidi nevěřící v Boha bude absence Boží přítomnosti. Bůh nehodlá trávit věčnost s těmi, kdo ho nemilují.

 

JŠ: Bůh dopředu věděl, že lidé se dopustí skutků, které povedou k jeho rozhněvání a následné potopě, ale přesto je takové udělal?

 

RK: Neměl jinou možnost. Bůh hledá naši lásku a láska se nedá vynutit. Součástí toho, že někoho milujete je i to, že vás může zranit a zklamat vás. Láska není bez svobody a svoboda znamená i riziko vzpoury. Bůh věděl, že nezíská lásku všech, ale udělal to kvůli lásce těch, kdo ho milují.

 

JŠ: Takže Bůh stvořil celý vesmír proto, aby na jedné z planet dal život bytostem, které ho budou milovat a se kterými bude trávit věčnost (i když dopředu přesně ví, co se na té věčnosti odehraje). Když budeme ale brát bibli doslovně, tak ty, jež ho nemilují, tak utopí, sešle na ně morové rány, nechá je povraždit svým vybraným národem anebo je na věčnost uvrhne do pekla. Tato láska mi podobně jako kombinace svobodné vůle a Boží vševědoucnosti připadne nepochopitelná.

 

„Udělám mu nabídku, jakou nebude moci odmítnout.“
„Udělám mu nabídku, jakou nebude moci odmítnout.“ 
Pentacostalismus nás učí, že všichni máme svobodnou volbu: buď uvěříme v Boha, nebo strávíme věčnost v pekle.

RK: Chápu, že to nechápete, lidé nemají intelektuální kapacitu na to, aby pochopili Boha. Bůh nesesílá na lidi mor ani jiné věci, pouze jim může odejmout svoji ochranu, nechat je napospas zlu, proto je následně postihnou ty věci. Pro neznalého to nicméně může vypadat, jako že to způsobil Bůh.

 

 

JŠ: Z toho, co říkáte, to beru, že Bůh je takový velký šéf, kterého když člověk nemá rád, tak se od něj Bůh odvrátí a zlo, které předtím stvořil, člověka zničí. Bůh má ale čisté ruce (až na některé případy, kdy se rozhodl zničit lidský život sám, nebo při sázce s ďáblem v případě Joba).

 

RK: Bůh nemůže stvořit zlo, Bůh je Dobro a zlo je Boží absencí. Vy byste chtěl trávit život s někým, kdo Vás nenávidí? Ale chcete to po Bohu? V Jobově případě nešlo o žádnou sázku, šlo o ten samý případ, jako byl strom v Edenu.

 

JŠ: Proč hned nenávidí? Já pouze velmi pochybuji o existenci jakéhokoliv božstva popsaného člověkem. Já bych nechtěl žít s někým, koho jsem stvořil, ale vzhledem k tomu, že člověk nemůže chápat Boží psychologii, tak tato otázka mi přijde zbytečná.

Když jste mi psal, tak jste říkal, že byste rád uvedl na pravou míru to, co píšu. Co Vám přišlo jako nejvíce chybné tvrzení z toho, co jste četl?

 

RK: Máte svobodu pochybovat, o čem chcete, máte na to celý život. Svoboda přináší také odpovědnost za vlastní osud – to, co bude s Vámi po smrti, je jen na Vás. A pokud v posmrtný život nevěříte, tak se tím nemusíte trápit:) Máte děti? Já mám svoje děti rád a rád s nimi žiju, přestože jsem je tak nějak s manželkou stvořil:) Nepamatuju se, že bych Vám psal něco o uvádění na pravou míru, ani moje mailová historie mi nic takového neukazuje. Vzhledem k objemu Vašich článků by to ani nebylo možné.

 

 

 


 

„Neviditelný růžový jednorožec mi přikazuje nosit ponožky v sandálech. Zpochybnění tohoto přikázání uráží mého Boha! A vůbec máte snad důkaz, že neexistuje?!“
„Neviditelný růžový jednorožec mi přikazuje nosit ponožky v sandálech. Zpochybnění tohoto přikázání uráží mého Boha! A vůbec máte snad důkaz, že neexistuje?!“

Tento rozhovor upozorňuje na fakt, že mezi vírou a vědou rozpor je, ať už pánové Vácha a Grygar (například zde a zde) tvrdí opak sebečastěji. Některé formy víry odporují vědeckému poznání více, jiné méně. Dobře to shrnuje pan František Houdek (Vesmír). V některých případech musí člověk popřít vědecké důkazy, aby mohl uvěřit v pravdivost některé z forem víry. Faktem je, že lidí popírajících některé z vědeckých zjištění kvůli své víry je většina na světě. Na druhou stranu platí, že některé formy víry (častěji deistické než teistické) nevyžadují popření vědeckých důkazů. Ale je třeba uvést, že i agnostický deismus odporuje vědecké metodě, když už ne konkrétním vědeckým zjištěním: Hypotézu o existenci nedefinovaného boha, pro kterého neexistují žádné důkazy, můžeme vyloučit s odkazem na Occamovu břitvu, podobně jako víru v existenci neviditelného růžového jednorožce, nebo hypotézu o existenci čajového servisu na orbitu mezi Marsem a Zemí. Navíc důkazní břemeno vždy leží na člověku, který předkládá pozitivní tvrzení: když mi někdo řekne, že kolem Jupiteru obíhá balíček solených arašídů, tak je jeho povinností mi to dokázat a ne mou povinností to vyvracet.

 

 

Neboť, hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit i soumrak, šlape po posvátných návrších země. Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů.“ Ámos 4:13

 

Má pozice je, že nevím, PROČ tady jsem, ale hledání odpovědi je zajímavé i kdyby se časem ukázalo, že tato otázka je nesmyslná, podobně jako se například ptát PROČ tady jsou hory (nad rámec geologického vysvětlení JAK hory vznikly).

Pozici mnohých věřících vidím tak, že zcela jasně vědí, proč tady jsou a jaký má život smysl a mají mindráky z toho, že mnohé z jejich dogmatických vysvětlení jsou vytlačovány objektivním poznáním reality (včetně víry v existenci nesmrtelné duše, jak uvádím v prvních třech dílech této série).

Víru chápu jako snahu lidí mít v životě jistotu a mít dobrý pocit z ukojené zvědavosti. Proto je pochopitelné, že se lidé snaží vyvracet vědecké fakta, případně o tomto tématu takticky mlčet. Jde jim o jejich psychologické pohodlí, které je pro ně důležitější, než poznání reality. To, že chápu motiv těchto lidí, ale neznamená, že chci žít ve společnosti lidí, která odmítá realitu a nahrazuje ji nejrůznějšími legendami, na nichž (částečně) staví své rozhodování.

 

Stále platí výzva, že mám zájem o nemoderovaný rozhovor s jakýmkoliv knězem, farářem či pastorem. Setkat se můžeme po domluvě kdykoliv, ať už online, nebo osobně. Tento rozhovor s panem Klimtem jsme udělali během jednoho dne v písemné formě. (Příště bych uvítal spíše ústní rozhovor – zabere to oběma stranám méně času).

Rozhovor s panem Markem Orko Váchou, který jsme začali začátkem dubna, stále ještě není pro zaneprázdněnost pana Váchy dokončen, ale teď mi opětovně přislíbil, že si najde více času, takže už to snad brzy dotáhneme do konce.

 

Zeptejte se prosím svého kněze, jestli je dobré o víře přemýšlet a jestli je dobré o víře komunikovat s nevěřícími (což jistě přináší spoustu podnětů k přemýšlení na obou stranách). Pokud bude souhlasit, zeptejte se ho, zda by měl zájem o rozhovor se mnou (okruhy témat naznačuje série mých článků). Pokud by neměl zájem, tak se ho zeptejte proč a jeho odůvodnění zašlete do redakce. Pokud by zájem měl, tak následný rozhovor umístíme zde na stránkách osel.cz, nebo na jiné frekventované místo na internetu a na osel.cz dáme aspoň link (a samozřejmě může být přetištěn i kdekoliv jinde).

 

Podle mě je škoda, když kazatelé využívají svobody své názory na některá témata neprezentovat a zabrání tak většinové společnosti tyto jejich názory poznat…

 

V příštím díle se podrobněji podívám na sekulární vysvětlení okolností vzniku biblického desatera, o kterém jsem psal minule (a celkově knihy Exodus).

 

Autor: Jan Špaček
Datum: 17.07.2015
Tisk článku

Související články:

Zeptejte se svého kněze 1: Vznik duše     Autor: Jan Špaček (31.03.2015)
Zeptejte se svého kněze 2: Velikonoční speciál     Autor: Jan Špaček (06.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 3: Neurobiologie a duše     Autor: Jan Špaček (15.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 4: Duše na věčnosti     Autor: Jan Špaček (29.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 5: Reakce čtenářů na články o duši     Autor: Kolektivní práce (10.05.2015)
Zeptejte se svého kněze 6: Chyba v Pascalově sázce     Autor: Jan Špaček (20.06.2015)
Zeptejte se svého kněze 7: Desatero Božích přikázání     Autor: Jan Špaček (06.07.2015)Diskuze:

2 alternativy pro řidiče parkující v lese

Josef Hrncirik,2015-08-11 13:39:19

dal jsem mu za stěrače 2 férové nabídky z titulních listů Immaculaty:
a) Vyslyš hlas Syna Božího a staň se dominikánem!
b) Staň se Rytířem Neposkvrněné!
c) Možno kombinovat
d) Na pořadí nezáleží

Odpovědět


Re: 2 alternativy pro řidiče parkující v lese

stanislav vyskočil,2015-08-17 11:38:39

Vítej Pepo doma z Bohnic ,no ale moc se to nezlepšilo!

Odpovědět


Re: Re: 2 alternativy pro řidiče parkující v lese

Josef Hrncirik,2015-08-17 13:22:33

Tak mám, nebo nemám číst Immaculatu?

Odpovědět


Re: Re: Re: 2 alternativy pro řidiče parkující v lese

stanislav vyskočil,2015-08-18 20:40:42

Jenom pokud Vám ji předepsal lékař v Bohnicích.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: 2 alternativy pro řidiče parkující v lese

Josef Hrncirik,2015-08-19 16:32:00

Máte pravdu.
Umělci se zřejmě podařilo dát Immaculatě skutečně neodolatelně přítahující výraz.
Byla to však klamavá reklama, neboť vydání bylo specializované na eucharistii a transsubstanciaci s většinou příspěvků od polských duchovních.
S bolestí jsem si vzpomněl na těžká povolání až úděly či poslání politruků odcházejících za prací do ciziny i jejich posluchače a ev. čtenáře.
Naštěstí jsem textu vůbec nerozuměl, a mám pocit, že byl místy více latinský a polský než český.
Omlouvá mě snad ale i to, že na 1. straně nebylo varování:
"Nepatří do rukou střízlivé obsluhy dopravních strojů".

Já už to nikdy nechci udělat.
Obávám se však, že časem nebudeme léčeni prací, kulturou, chlebem a léky, či alespoň vodou a šoky, ale alternativními metodami a dobré rady zdarma budou potlačovány.
Skutečně se asi máme podezřele velmi dobře, že si takhle mohu psát.

Odpovědět

Zajímavý Koukolík

Jaroslav Pokorný,2015-08-10 11:40:43

https://www.youtube.com/watch?v=3JEiImqX6AQ&list=PLA81A571C3E0AB5DB&index=27

Odpovědět


Re: Zajímavý Koukolík

Heda Zvedavá,2015-08-10 12:42:30

O tom som počula.
Čo znamená tá ,,neuveriteľná hĺbka spirituálnej skúsenosti,,? Vysvetľujem si to ako intenzitu prežívania nejakého toho ,,vnútorného,, zážitku, ktorý sa však deje ,,len,, v mozgu a teda v tele ale nie v duši. Intenzita prežívania toho zážitku ako ,,reality,,. Na čo je to ale dobré, tento ,,modul,, ? Takýto druh zážitku sa dá zažiť napríklad aj pomocou drog, akurát, že bez vedľajších účinkov (?) a je bezpečnejši aj z toho hľadiska, že sa nemôže dostať spod kontroly?
Myslím, že takéto zážitky robia človeku dobre rovnako ako sex a pod.
Príklad extáza sv. Terezy

http://www.osacr.cz/2015/07/10/proc-nam-lezou-do-postele-kde-se-bere-posedlost-nabozenstvi-sexem/

Odpovědět


Re: Zajímavý Koukolík

Vít Kopecký,2015-08-11 20:15:34

Parádní!

Odpovědět

Nedá mi,

Jaroslav Pokorný,2015-08-08 11:53:50

abych se ještě nevrátil k článku M.O. Váchy: http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Vytvorily-muj-rozum-nerozumne-a-sily.html, protože jsem přesvědčený, že velice pěkně demonstruje, jak i u velmi vzdělaného člověka víra ovlivňuje logiku myšlení. Dr. Vácha píše:


"Náboženství v této perspektivě není než berličkou pro slabé, kteří nemají odvahu se podívat tváří v tvář naší vesmírné samotě, kteří by jinak neustáli absurditu své existence. .......... Mohu přemýšlet o svém vzniku a příběhu, jehož jsem součástí – mám ale vůbec věřit své inteligenci, když jsem vznikl tak neinteligentními procesy? Mám věřit svému rozumu, když i tento rozum vytvořily náhodné a nerozumné síly? .......
A co moje bolest, když v noci úzkostí nemohu spát, má ona někde nějaký smysl? Je někde zapsána, zaznamenána, zvážena a naměřena, má nějakou hodnotu, trpím zbytečně, nebo ne? Nebo je to jen zkrátka bolest, přelévaní chemikálií v mozku, salvy elektrických potenciálů, nahodilé a beze smyslu, odehrávající se v mé lebce a bez jakéhokoli vztahu k vnějšku. Bolest, ze které zbude hromádka prachu?

PROČ ZE SVĚTA NEODEJÍT?
Základní otázka veškeré filozofie pak zní: je tu někde nějaký důvod, proč z tohoto světa neodejít, je zde důvod, proč Bohu, v něhož nevěřím, nevrátit vstupenku? Pokud po smrti nic není, odpadá pozdější odpovědnost, vždyť odejít z tohoto světa je jako odejít ze zakouřené místnosti. Byl jsem vržen do studeného a zmatečného světa a nebyl předem tázán, zda se chci narodit – do tohoto těla, země a doby, do tohoto slzavého údolí. Svou existenci vnímám jako vesmírnou nespravedlnost, kosmickou absurditu…

NEBESA NEJSOU ABSURDNÍ
Nevím, jak dobře a jak vůbec se těmto mým přátelům ateistům v tomto světě žije,"""


Dr. Váchy si zřejmě vůbec neuvědomuje (neodváží se pomyslet?), že i on, jako věřící, žije v podobně "absurdním" světě. Nedovede vysvětlit, proč Vševědoucí Bůj několik desítek let, ale i je dnů či hodin, "prověřuje" člověka, zda Mu uvěří a bude plnit jeho vůli. Neumí vysvětlit, proč věřící tak vehementně bojují proti antikoncepci a potratům u nevěřících, heretiků, komunistů, dokonce i bolševiků, když dle učení církve jdou potracené děti přímo do nebe. Naopak když dospějí a neuznají-li Ježíše za svého Pána, propadnou peklu. Co je tedy lepší?
Dr. Vácha pracuje ve zdravotnictví a vůbec si asi nepřipouští myšlenku, je-li léčení nemocných v souladu s Boží vůlí. Vždyť: "Koho Pán Bůh miluje, toho kříž(k)em navštěvuje!"
Neumí vysvětlit, proč Všemohoucí Bůh neochrání své vyznavače a služebníky.
A co je nejpodstatnější, neumí vysvětlit, proč Bůh o sobě neposkytuje dostatek informací, abychom o jeho existenci věděli.
Nakonec i on, podobně jako prof. Halík, skončí u "tajemství"!

Odpovědět


Re: Nedá mi,

stanislav vyskočil,2015-08-09 17:13:23

Pane Pokorný,
nepodařilo se mě najít na www.vira.cz člának M.O. Váchy ,to zkutečně napsal? on to velmi dobře napsal ,jako vzdělaný ateista s absurditou kosmickou dokonce jako antiteista ,takto to káže svým ovečkám v kostele ? aby ustáli absurditu své existence tváří tvář kosmické samotě ? no líp bych to nenapsal ani já a to jsem antiteista a on věřící.On je prý farář někde u Znojma.Pokud nemůže v noci úskostí spát ,na to je dobrý sex s manželkou samozřejmě ,pro něho by to neměl být problém až ho vyloučí s církve jako na Slovensku Bezáka pro přílišnou popularitu může se oženit .On je docela fešák ,ženy na něm mohou oči nechat ,ten hlas ,snad nebude gay? On prý dále pracuje něco ve zdravotnictví, v nějaké etické komisi které i řediteluje.Měl by se ve svých večerních modlidbách zeptat všemohoucího kdy zkončí toto strašné sucho a proč s polu s námi stvořil i tolik zákeřných nemocí jako AIDS,rakovinu,Ebolu, Mor a tisíce dalších a proč potom musel vymyslet nejsložitější systém jaký je ve vesmírun a to lidský imunitní systém .
Podle evolučních biologů nic sofistikovanějšího není.On jako evoluční biolog velmi dobře ví co je to evoluce hmoty a že o ní není v Bibli ani písmenko a přesto věří v Boha všemohoucího jako např. vědec RNDr.Jiří Grygar. Můžete mě to vysvětlit proč si sami sobě lžou? Ve své knížce to mám jako úchylku genetickou "Modulus Boží", takto ji nazvali v Bohnicích, nekritický obdiv ke všemu starému ,historii,tradici atd.
Sám Grygar říká že Bible není biologie .Stačí si ale uvědomit kdo a kdy ji psal a opisoval . Neměli prostě jiné vysvětlení toho co okolo sebe viděl.Proč ale tolik lidí věří učebnici z doby otrokářské ,protože to byli první písmenka? lidí kteří se objevili pod pyramidami před 5 tisíci lety s centrální Afriky a už věděli co je to nadhodnota a co fyzická práce a byli s centrální Afriky a nebyli uplně černí.To jsou záhady a tajemství ,ne ale Halíkovo to je už předem neřešitelné.Z Afriky vyšel Homo sapiens-sapiens kvalitní software genomu DNA, prý z velmi malé skupinky moderních lidí.

Cirkve se dají žalovat podle platných zákonů za Klamavou reklamu podle Obč. zak. §2977 a §2978 protože slibované reklamované Peklo a Ráj nemohou prokazatelně splnit.Dále podle Trestního zákoníku §403 " Založení,podpora a propagace hnutí SMĚŘUJICÍHO k potlačení práv a svobod člověka" a §404 Projev sympatií .....Každá církev má za cíl a tam směřuje, že chce zvítězit na celém světě ,že by směřovala někam jinam jsem si zatím nevšiml.O demokracii není v Bibli ani písmenko tam asi nesměřují.KDU-ČSL to má v názvu strany hrdě,křestanství a demokracie nemají žádní průnik a ani věda a náboženství.Měli by změnit název strany na KTU křesťanskoteokratickou stranu nebo jako v Německu na CSU křestanskosociální ,ale to by museli pomáhat věcně věřícím podle Teorie osvobození papeže Františka.

Odpovědět


Re: Re: Nedá mi,

Jaroslav Pokorný,2015-08-09 20:54:46

No, nevím. Mně se ten odkaz bez problémů otvírá.

Odpovědět


Re: Re: Nedá mi,

Heda Zvedavá,2015-08-10 13:00:20

Mne odkaz funguje, tiež som si to prečítala.
Ja myslím, že ten pán Vácha je veriaci práve preto, že je biológ.
Keď zistil, aké je to v prírode (vrátane jeho bytia samotného) tak geniálne prepracované a zároveň tak absurdné-bez ,,vyššieho,, zmyslu, tak jeho vedomie takýto pohľad vytesnilo a dosadilo si tam Zmyselposkytujúceho Stvoriteľa.

Tiež si myslím, že zaháňanie Cirkvi ako takej, do kúta žalobami, nieje cesta k vyriešeniu problémov.
Sám ste to predsa krásne napísal, že dôležité je vzdelávať sa a prinášať osvetu.

Odpovědět

Smysl této diskuse.

stanislav vyskočil,2015-08-07 15:25:47

Vážím si aktivity zřizovatele této zajímavé diskuse p.Špačka, ale oprávněně se domnívám že tato diskuse už nemá žádný SMYSL. Je nadevší pochybnost ,že žádný z těch cca 4000 Bohů /s minulostí až 20 000 / ,ve které dnes lidé věří prostě neexistuje. Jsou to jen ZBOŽNÁ přání pro tu strašnou nejistotu naší existence a smysl našich životů a "Nesnesitelnou lehkosti bytí" pana Kundery.Tady fakticky probíhá jenom a nic jiného než Evoluce hmoty a po 4 miliardách let se tato "sprostá " Hmota/soubory fundementálních částic, podle Einsteina/ zeptala :Proč jsem?
Život je jenom náhodným výsledkem nenáhodné Evoluce hmoty a nemá žádný vyšší smysl nebo cíl i když jednotlivé životy mohou být a jsou žity účelně a zdánlivě smysluplně .
Naším zřizovatelem je nehmotný software genomu DNA a ten řídí nás i každou naši buňku .
Nás tvoří jenom naše geny a ty se udržují ke své vlastní reprodukci bez ohledu na naši vůli.To dnes ale není pravda. Už o nich víme a budeme s nimi manipulovat a to teprve 60 let. Oni nevědí nic o náboženství a obráceně.
Koho to zajímá ,více v mé knížce "....a zeptala se Hmota :Proč jsem?"
Na vyžádání posílám knížku grátis na Váš mail.

Odpovědět

Řekni kdo tě spoutal!

Vít Kopecký,2015-08-05 14:32:08

"Mistře, ukažte mi cestu k osvobození!"
"On tě někdo spoutal?" zeptal se mistr. "Řekni, kdo?"
"Nikdo," odpověděl žák.
"Tak proč se chceš osvobozovat?"Chtěli by, chtěli by, mnoho jich chce poutat!

Odpovědět

Objevily se zde dotazy,

Jaroslav Pokorný,2015-08-02 10:51:45

proč na vědeckém webu jsou nějaké příspěvky o (nevědeckém) náboženství. Správně bylo odpovězeno, že se jedná o součást psychologie a sociologie, což už vědecké obory jsou.

Přidávám další odkazy ukazující, že jakékoliv náboženství by mohlo být nebezpečné, pokud by i v moderní společnosti převládlo a potlačilo sekulární charakter státu. Křesťanství nevyjímaje.

Svatí učí, že homosexuálové budou v pekle trpět nejvíce. Ti, kdo žili neřestí sodomie na zemi, budou v pekle trpět více než ostatní, neboť tento hřích je největší ze všech.“
....hřích sodomie překračuje všechny ostatní, ........ Otvírá dveře peklu a zavírá dveře ráje. Je to neřest, která ničí střídmost, zabíjí skromnost, dusí čistotu a masakruje panenství….
http://gloria.tv/media/vLoigWJCMDD

Odpovědět


Re: Objevily se zde dotazy,

Martin Kolář,2015-08-02 21:58:51

Nerozumím smyslu tohoto příspěvku a čemu má vlastně v této nestranné a objektivně vedené diskusi sloužit. Neodpustím si tak trošku jízlivosti. Drobná jazyková manipulace pomocí pasiva "objevily se dotazy" vedoucí k vyjádření nezúčastněnosti řečníka (lid se ptá) a zároveň potvrzení jeho schopností slovním spojením "správně bylo odpovězeno" (ano, mohu stvrdit), tak aby bylo možno logickou stavbu příspěvku završit kategorickým odsouzením náboženství jako takového, podepřenou nějakým silným argumentem. Zde tedy gloria.tv.

Ke gloria.tv. Se svým rozhledem byste si mohl před zveřejněním vašeho příspěvku zjistit, koho gloria.tv vlastně reprezentuje. Že se jedná o tradicionalisty, kteří zůstali svým smýšlením daleko před Druhým vatikánským koncilem, který skončil už v roce 1965. Že web podporuje soukromá/é osoba/y bez oficiálního napojení na Vatikán a od jeho činnosti se distancovali nejen němečtí biskupové. Že se na webu dozvíte i o konspiračních teoriích uvnitř Vatikánu a že zde odsuzují činnost i úřadujícího papeže Františka. Promiňte pane, větší blábol tam už nemáte?

Není sekularismus náhodou taky svým způsobem náboženstvím? Odstraníme všechna náboženství (jak?) ve jménu ne-náboženství a bude ráj na zemi? Konečně bude jasný smysl našich životů. tj. že žádný totiž není? Jak se to vlastně dělá, sekularismus? Je to nevěřit ničemu než svému vlastnímu, objektivnímu a nestrannému úsudku?

Jinak se mi zdá, že diskuse zde spíš zmírá, než že by dotazů nějak hromadně přibývalo. Ale možná k vám dotazy připlouvají jinou cestou než přes Osla. Pak by se vysvětlilo to pasivum ;)

Ale jinak vše dobré a radostný zbytek neděle.

Odpovědět


Re: Re: Objevily se zde dotazy,

Jaroslav Pokorný,2015-08-04 22:21:33

Zkusím odpovědět od konce:
Je přirozené, že nakonec se každá diskuze vyčerpá. Obvykle se jí zúčastňuje jistý počet diskutujících a když vyčerpají dotazy, odpovědi, námitky a připomínky, není o čem dál mluvit.

Sekularismus asi těžko může být náboženství. Nemá žádnou entitu, kterou by bylo nutno (povinno) uctívat, modlit se k ní, prosit o pomoc .... Sekularismus (ateismus) je negací náboženských učení. Jak se "dělá" sekularismus? Konstatováním, že navzdory veškerému úsilí věřících nebylo detekováno žádné působení nějaké nehmotné, duchovní (co to vlastně znamená?) entity. Což přiznávají i vzdělaní teologové.

Nejen gloria.tv reprezentuje tradicionalisty. Je i mezi nimi několik (hodně?) rozličných směrů a názorů na to, jak si vlastně (ten jediny a pravý) Bůh přeje, aby byl uctíván.

Smysl toho příspěvku? Že i tradiční náboženství, již zcivilizované a pacifikované, by za určitých okolností mohlo být nebezpečné podobně jako islám.

I já přeji příjemné dny.

Odpovědět


Re: Re: Objevily se zde dotazy,

stanislav vyskočil,2015-08-05 18:19:25

Radostný den,pane Koláři,
sekularismus není náboženství,dostatečně Vám to vysvětlil p.Pokorný.K vědeckým faktům se nedá modlit ani prosit za odpuštění,ani o pomoc. Náboženství a to všechna ,to je pro civilizaci a "Ráj" na zemi hotová katastrofa ,nic horšího lidstvo a civilizaci potkat nemohlo.Miliony a miliony mrtvých ,upálených, nekonečné náboženské války o toho pravého \Boha ,dnes se věří v cca 4000 bohů,bůžků a totemů.Smozřejmě ,že ten VÁŠ je ten pravý.

Křestanství začalo vraždami neviňátek,pak zabili i hlavního aktéra,potom 300 let římských katakomb,pak boj s Islámem ,křižácké války a pak středověk a 2 světové války :U všeho stáli papeži a preláti a žehnali zbraním na obou stranách konfliktů.Čím pro BOHA se to dá vyvážit ,co na druhou stranu vah? nárůstem sumy DOBRA v software lidského genomu DNA? Teokratický stát Irán požaduje atomové zbraně, Pakistán už je má ,náboženské války jako kdyby teprve začínali .......kde to skončí ? Armagedonem?

Ano pane Koláři, už je jasný reálný smysl našich životů a to že dohromady žádný není.Na této planetě, jenom velmi krátce,probíhá už 4 miliardy roků Evoluce hmoty a to na konci se sobeckými geny .Evoluce žádný vyšší smysl nebo cíl nemá ,nikdy se vývoji nevrací ,naše existence je jenom náhodným výsledkem nenáhodné evoluce hmoty na příznivé planetě a to, že tu o tom vůbec diskutujeme je dáno antropickým principem.Jednotlivé lidské životy jsou žity účelně a zdánlivě smysluplně .Naším zřizovatelem je software /nehmotná informace -DUŠE/ genomu makromolekuly DNA a ten je výsledkem právě té evoluce hmoty a nic jiného.Nebo chcete oponovat, že je to podle Genesis za 7 dní? Tomu dnes už nevěří ani papež František.Bibli psali pastevečští židovští nomádi,před 3 000 lety , kteří o světe kolem sebe neměli ani šajnu.Nevěděli nic o biologii ,chémii,fyzice a kosmu vůbec nic. Přitom Bibli se klaníte jako
slovu Božímu sdělenému, ale obsah přesně odpovídá znalostem autorů.Kdyby byla např. v Bibli zmínka o DNA, tak to by byla jiná nebo nějaká předpověď ,nic jenom otrokářský řád.
"Miluj svého bližního žida jako sebe samého"
Nás tvoří jenom naše geny a ty nas udržují ke své vlastní reprodukci a to bez ohledu na naši vůli. Oni jsou nesmrtelní v našich potomcích ,pronajali nám smrtelné hardwarové schrány našich těl a nutí nás pomocí bolesti ,hladu,žízně se starat o jejich příbytek ,tělo smrtelné které se pomocí příjemného sexu a na konci s vášnivým orgasmem promění v další nové tělo našich potomků atd,.....
Více v mé knížce ".... a zeptala se Hmota:Proč jsem?" na kterou právě nyní běží masivní reklamní kampaň i na tomto webu od WWW.martinus.cz i .SK. ale i na Novinkách.cz.

Nezvítězí Havlova Pravda a láska ,protože pravdu máme každý svou a svatou a těch je! /Zapoměl říct která pravda a kdy?/, ale jenom vědecké fakty ,forenzní fakta s kritickým a racionálním myšlením.Láska taky ne ,protože náš zřizovatel a geny jsou jenom sobecké, co nebylo sobecké tak dnes prakticky neexistuje.To je absolutní princip Evoluce! Altruismus je praktikován teprve několik tisíc let jenom námi. Zásadní změna je ,že už víme kdo je naším zřizovatelem a s kým máme tu čest.Asi tato znalost bude jediná naděje na přežití civilizace. Lež totiž není dobrá ani jako milosrdná.

Fakta forenzní a Alturismus zvítězí nad náboženskou lží a nenávistí. Co říkáte na moje opravené Havlovo heslo?
Ano zrušit všechna náboženství a vše postavit na holá vědecká fakta , a na vzdělání.
Na str. 54 jsem rok předem předpověděl že pakinstánská dívka Malalaj Júsufzaivá dostane Nobelovu cenu.
"Dítě,tužka,učitel a kniha mohou společně změnit svět.Vzdělání je jediným řešením.Všechny děti na planetě mají nejen povinnost ale i právo chodit do školy"
V naší historii je nejduležitější rok 1773 kdy Marie Terezie zavedla povinno školní docházku ,ne příchod Cirila a Metoda ani upálení mistra Jana.
Přeji hezký den.

Odpovědět


Tleskám

Ondi Vo,2015-08-07 01:47:45

Pane Stanislave, to co jste napsal je přesně to, co cítím.
Jedině vzdělání a osvěta je řešením celosvětových a i lokálních problémů. Podtrhuji. :-)

Odpovědět


Re: Tleskám

stanislav vyskočil,2015-08-07 11:03:16

Vážený pane ,
děkuji za morální podporu , pokud mi na genom123@seznam.cz napíšete spojení ,pošlu Vám v pdf svoji E- knížku ".... a zeptala se Hmota:Proč jsem?" na kterou i na tomto webu běží reklama Martinus.CZ, grátis.To platí i pro ostatní zájemce.

Odpovědět


Re: Re: Tleskám

Ondi Vo,2015-08-07 13:07:45

Děkuji za nabídku, přijímám. Díky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Objevily se zde dotazy,

Heda Zvedavá,2015-08-07 20:54:48

Dobrý deň,
mohli by ste prosím bližšie rozviesť vetu: ,,Naším zřizovatelem je software /nehmotná informace -DUŠE/ genomu makromolekuly DNA a ten je výsledkem právě té evoluce hmoty a nic jiného.,,
Rada by som bližšie porozumela, čo tým myslíte.

Píšete, že na našej planéte len prebieha evolúcia hmoty, prečo tam teda potom spomínate nehmotnú infornáciu-dušu?
Ako sa tam vzala?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Objevily se zde dotazy,

Heda Zvedavá,2015-08-07 21:04:25

Zabudla som podotknúť, že prosím o vysvetlenie pre laika, keďže sa vo vete spomína genóm DNA. Vďaka.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Objevily se zde dotazy,

stanislav vyskočil,2015-08-07 22:08:26

Vážená paní Zvedavá,

"Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha"-- staří židi správně tušili aniž by cokoliv věděli o biologii,fyzice,chémii,genetice atd. , že za tak úžasným a záhadným životem na zemi musí být nějaká inteligence a nazvali ho" Slovem" nehnotným ,je slovo hmotné? není, a protože neměli o evoluci ini šajnu muselo pocházet od nadpřirozené bytosti .
Slovo na počátku je inteligentní plán ,kreacionisti- IDesign aj. ale tento plán je a byl zkutečně v roce 1952 nalezen v makromolekule genomu DNA každé naší buňky ,můžete ho vidět v dobrém mikroskopu ,to je faktum , která je jenom nosičem jako např. DVD ,v mojí knížce mám reálnou fotku jak vypadá a ohromě se hodí na tu náboženskou pradávnou představu lidské Duše, ale jenom trochu jinak než jsou náboženaské představy .Vy si ale laicky představte že informace v DNA 3,5 miliardy písmen ze 4 aminokyselin digitálně uložena jako v paměti PC se může dokonce elektromagneticky vyslat jako informace na druhý konec vesmíru /nebo do NEBE / a tam klonováním poskládat ten samý živočich a to vyslání rychlostí světla ,pošlete DNA psa bude pes,pošlete software genomu DNA Vás a v nebi si vás naklonují, pokud existuje Nebe.
Toto myslím úplně vážně, více a komplexně v mojí knížce ".... a zeptala se Hmota:Proč jsem? Ty 4 tečky jsou každá miliarda let evoluce , kterou Vám zašlu na Váš mail,napište si o ni na genom123@seznam.cz Dobrou noc.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objevily se zde dotazy,

Heda Zvedavá,2015-08-10 13:21:16

Vďaka za odpoveď.
Pre mňa je informácia len informácia a nie duša, ani plán. To už je tam navyše. V takom prípade by mali dušu aj rastliny, aj pc.
Čo sa týka toho plánu, predstavujem si, že plán musí mať nejakého ,,autora,, , ktorého existenciu osobne nepredpokladám.
Klonovanie informácií-nemôžem si to nijak overiť, takže tomu neprikladám väčšiu váhu, než má zaujimavá scifi fantázia, keď mi občas
myseľ ,,zablúdi,,.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objevily se zde dotazy,

Heda Zvedavá,2015-08-10 13:32:13

Aha, a o knižku by som mala záujem, napíšem Vám na mail. Ďakujem veľmi pekne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Objevily se zde dotazy,

stanislav vyskočil,2015-08-08 11:38:30

Ako sa tam vzala?
Procesem Evoluce hmoty za 4 miliardy let na planetě velmi vyjímečné pro vznik života od prvního anorganického replikátora /protobuňky /t.j. spontání neenzimatickou replikací molekul podobných nukleovým kyselinám. Stavebními kameny těchto kyselin jsou lipidové váčky ty tuto kyselinu uzavřou dovnitř a tyto váčky už mohou spontáně polymerizovat a vytvářet řetězce a replikovat .....toto už bylo v laboratoři vytvořeno .Doba na vytvoření replikovaných molekul byla nepředstavitelně dlouhá a ve světě molekul se každou sekundu odehraje biliony událostí a reakcí. A máme důkaz o samovolném stvoření života na planetě ,více v mé knížce a nastudovat více o Evoluci ,biologi ,genetice fyzice atd. Učit se ,učit se ,učit se :Lenin a i Malalaj Júsufzaiová ,jenom ne Korán,Bibli, to psali úplní laici.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Objevily se zde dotazy,

Heda Zvedavá,2015-08-10 13:27:27

Pán Vyskočil,
popravde mi nieje celkom jasný Váš pohľad na fungovanie sveta, píšete o genetike, evolúcii, biológii a podobne a pritom spomínate DUŠU a inteligentný plán, príliš sa v tom nevyznám.

Odpovědět

A představuji si,

Jaroslav Pokorný,2015-08-01 00:02:47

jak někde v islámských zemích obdobně věřícím vyhrožujími božími tresty od Alláha:

"Výborně, pane kardinále Duko! Oceňujeme Váš statečný postoj, který je plně v souladu s učením katolické církve, která o této oblasti mluví zcela jasně. Církev nikoho u nás nešikanuje, ale hřích je hřích, za který přijdou tresty a zkáza jak pro jednotlivce, tak pro celé národy, které propadly této neřesti. O hříchu nebudeme vést akademické debaty. Žijeme v období velké duchovní bitvy. Ztratí-li sůl slanou chuť, není už k ničemu. Modleme se za bratry a sestry, kteří to sice myslí dobře, ale neuvědomují si, zhoubné následky svých činů. Kristus nedělal líbivá kázání a nepodbízel se. Odpouštěl jen těm hříšníkům, kteří litovali svých prohřešků a chtěli změnit život. Ale mluvil o věčném ohni, pláči a skřípění zubů. Dost zhoubného bojovného liberalismu a zednářství, který působí jako rakovina vně i uvnitř naší církve. Podpořme i veřejně učení katolické církve a autoritu našeho pražského arcibiskupa!"
https://disqus.com/by/disqus_dM5Ruirc7e/

Odpovědět

Zajímavé video

Jaroslav Pokorný,2015-07-31 17:58:39

Zajímalo by mě, kolik asi posluchačů se cestou ze studia zastavilo v kostele aby se tam setkalo s Pánem, Ježíšem, Bohem, kolik z nich s nadšením poslouchlo mons. Bezáka a jiné slovenské biskupy, kteří jsou pozemskýámi zástupci pravého Boha. A kdožví, kolik vědců chodí do kostela setkat se tam s Pánem.

https://www.youtube.com/watch?v=msrX473NVLo

Odpovědět


Re: Zajímavé video

Heda Zvedavá,2015-08-01 17:01:50

Dúfam, že to video bol len vtip...

Odpovědět


Re: Re: Zajímavé video

Jaroslav Pokorný,2015-08-01 18:04:45

Pokud je mnně známo tak ne. Otázkou ale je, co byste chtěla považovat za vtip.

Odpovědět


Re: Re: Re: Zajímavé video

Heda Zvedavá,2015-08-03 16:48:57

Náhodou som dnes natrafila na niečo ešte ,,vtipnejšie,,...

http://youtube.com/results?q=bible%20versus%20darwin&sm=1

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zajímavé video

Jaroslav Pokorný,2015-08-03 21:13:55

Moc pěkné. A co k tomu evoluční biolog, RNDr. pater Marek Orko Vácha?
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Vytvorily-muj-rozum-nerozumne-a-sily.html

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé video

Heda Zvedavá,2015-08-03 23:47:17

No, čo na to povedať? Nemám slov...

Inak nechápem, čo sa mu na tej predstave nepáči :))

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé video

Jaroslav Pokorný,2015-08-04 22:23:00

Nelíbí se mu, že by ztratil to "těšínské jablíčko" či to stébélko poslední záchrany.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé video

Radka Sladká,2015-08-05 08:27:22

Že? Pro vás to popsal tak hezky :-) Ale protože jemu se takový svět nelíbí, tak si napsal jiný.

Já zase nechápu, proč by měl podle něj člověk vracet vstupenku, jen proto že nevěří. Asi je to ukážka toho, že to pro něj je svět bez boha tak pustý, že má pocit, že ON by musel vrátit vstupenku. A pak to automaticky předpokládá i u ostatních. Takže bude věřit až do skonání věků, aby nemusel skonat. Vidíte a vy jste nechápala o jakém šoku ze ztráty boha to mluvím :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé video

Heda Zvedavá,2015-08-05 12:11:38

Naopak, chápem tomu celkom obstojne :), akurát som vravela, že to nebol zrovna aj môj prípad (ten šok).

Inak ten dvojitý smajlík pri vete, že nechápem, čo sa mu na tej predstave nepáčilo, znamenal nadsázku.

Hezký den všem :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé video

Radka Sladká,2015-08-04 08:36:46

Tedy článek Marka Orko Váchy jsem tam nenašla, ale zato je tam spousta jiných zajímavých článků: Nejtěžší handicap obvykle není tělesný, ani psychický, ale..., Nenaplněná touha po štěstí je v srdci každého z nás, Buď dobrý sám k sobě.

Nevím nevím jestli nezačnu chodit raději tam :-) Působí to tam dobře. Nevtíravý vzhled, žádné reklamy...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé video

Jaroslav Pokorný,2015-08-04 22:31:51

Souhlasím s vámi. Web Vira.cz na věřícího vskutku působí dobře. Jsou tam jasné srozumitelné texty a žádné pochybovačné diskuze.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímavé video

Radka Sladká,2015-08-05 08:03:26

Aha, to je pravda, žádné diskuze. To jsem si neuvědomila...Tak to asi zůstanu tady :-)

Odpovědět

Hvězdička Maličká,2015-07-29 23:24:02

Vít Kopecký,2015-07-28 10:26:43

ad.No nevím co si myslíte, že jste objevila, ale řeknu Vám, že se jedná o pouhý popis psychologie člověka pomíchané s pohádkovým vysvětlením v té době ještě nepoznaných
souvislostí. Nedělejte si naděje na zázrak nebo že jste objevila něco extra. Úroveň poznání v tom textu je tak na úrovni střední školy dneška. Vývoj se přes silné snahy dogmatistů nezastavil. Chtělo by to spíš studovat moderní vědy na vysokých školách.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ani si nedokážete představit,jakou mám radost z Vašich slov.
-
ad. jedná o pouhý popis psychologie člověka pomíchané s pohádkovým vysvětlením

Ano.Pravda je skryta v symbolech.
-
ad.v té době ještě nepoznaných souvislostí

Ba právě naopak.V textech Starého Zákona,či v Homérově knize Illias a Odysea jsou
souvislosti vysvětleny precizním způsobem.Jinými slovy v Bibli je ukryto Poznání
o člověku,psychologie(příčiny i důsledky),histologie,bioneurologie ale také.jak objevil
Nássim Haramein nebo Izac Newton i oblasti fyzikální,geometrie,či matematiky.
-
ad. Nedělejte si naděje na zázrak nebo že jste objevila něco extra.

Zázraky neexistují,vše se dá vědecky ověřit.V této realitě existuje jen jeden jediný
zázrak:chtít s láskou porozumět sobě samému a všemu,co se okolo mne děje.
Nemohu objevit nic,co by již neexistovalo,proto zopakuji,že je rozdíl mezi
slovy objevit a znovuobjevit.
Je mi jasnou věcí,že jste se ještě nad ukázkami z překladu nezamýšlel hlouběji,protože byste postuně získal nadhled,který by s Vámi pořádně zatřásl.Uviděl byste totižto i širokospektrální záběr SOUVISLOSTÍ.
Úplně se stačí zamyslet nad skutečnou historií lidské civilizace pod vlivem náboženství,
církví a honbou za iluzí moci a majetků,pod vlivem ulpění,tedy závislostí,zbytečných válek a bojů,..atd.atd.
-
ad.Úroveň poznání v tom textu je tak na úrovni střední školy dneška.

Upozorňuji,že tyto texty jsou staré až 7 500 let a více,a že jsou to jen střípky z celků,a že obsahují i řešení otázek,na které neznají odpovědi ani současné vysokoškolské
špičky.Například Vám uvedu příklad tady již vzpomínané schizofrenie.Podnes si
psychiatři i psychologové lámou hlavu o co se vlastně jedná,mají před sebou
bílé místo na mapě a jsou schopni sledovat jen příznaky(něco jako fyzici usilují
o nalezení hypotetické částice).Kdyby jen tušili,že je to zcela přirozená záležitost
vývoje ducha a duše člověka,a že se jí v budoucnu ani oni sami nevyhnou(nikdo),
a že odpovědi na své otázky jsou skryté v Bibli,věnovali by se svým svěřencům
s náležitou pozorností,úctou a respektem.Vždyť u těchto lidí probíhá již samovolně
spuštěný proces čištění,rozkladu a spojení se v jednotu-vyvolení.Jsou na pokraji
prý inteligentní společnosti,která jimi pohrdá a považuje je za blázny.
To,že schízou,tedy rozdělením trpí právě oni sami již nevidí,neví o tom.
Protože jaký je podle Vás rozdíl ve slovech:

a)schizofrenie:
Navzdory etymologii výrazu – slovo vzniklo z kořenů řeckých slov schizein (σχίζειν, "rozštěpit") a frén, fren- (φρήν, φρεν-; "mysl") – schizofrenie neimplikuje "rozštěpenou mysl" a není totožná s disociativní poruchou identity (rovněž známou jako "mnohočetná porucha osobnosti" nebo "rozpolcená osobnost"), tedy onemocněním, s nímž je veřejným míněním často zaměňována.(wikipedia)

b)"Možná si lidé myslí, že jsem přišel, abych na svět přinesl pokoj, a nevědí, že jsem přišel přinést rozdělení - oheň, meč a boj. Neboť je-li *pět lidí v domě, pak budou tři proti dvěma a dva proti třem, otec proti synu a syn proti otci. A předstoupí jako jediní."

*Pět lidí v domě znamená: mysl falešného ega s převahou rozumu(mužský princip)
anebo s převahou citu(ženský princip)=>to jsou dva proti třem rozumu,citu a lásce srdce.
oheň= likviduje vše nepotřebné a je schopen odhalit i podstatu emocí(=>znovuzrození)
meč=Boží nástroj poznání, který prosekává iluze hmotného světa
boj=morální zápas nebo duševní konflikt
otec=staré vědomí
syn=nové vědomí
------

ad.Vývoj se přes silné snahy dogmatistů nezastavil.

Ani nemohl.Je to to samé,jako by chtěli zakázat dítěti(lidskému tělu="šatům") růst.
Aniž by si toho byli vědomi,podíleli se právě svými dogmaty na tomto vývoji.

Jen jedno jediné dogma přetrvá navždy:
V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry.(fatimské proroctví)
port us cale=domov nás hřeje
Otec vždy říkává:Domov je tam,kde je Máma=Láska bezpodmínečná.
vi=fialová= znamená smrt ega a současně duchovní znovuzrození
ra=květina,dobro
-
ad.Chtělo by to spíš studovat moderní vědy na vysokých školách.

Žádná vysoká škola nemůže nabídnout a nemůže poskytnout vlastní psychoanalýzu
nemůže nahradit vlastní zkušenosti života,a již vůbec nemůže nahradit důležitý vztah
s Božským Otcem a Matkou,díky své vytrvalosti.Proč?Protože více,než ví Otec a Matka
neví nikdo.

------------------
Tento překlad textu,jestli mu budete rozumět,je mnohem starší,než se udává
a nadělalo se kolem něj již tolik rozruchu ve světě,že si pak musíte říci,že jsme společně na jedné velké psychiatrii.Ono tomu tak skutečně i je,a pod pečlivým Rodičovským dozorem.
Každý zkušený psycholog by již měl vědět,o co zde jde.Čtyři jezdci Janova Zjevení:

1Tu jsem „viděl“(nahlížel),jak Láska vstoupila vědomě do první z neprobádaných oblastí
vlastní Mysli(Psýché),a k vlastnímu užitku jsem si uvědomil(„slyšel“),jak jedna z těch čtyř podstat Osobnosti vyzývá Božím hlasem:“Usiluj se!“

2 A vida,Poznání nevědomí(=sebepoznání ), ochotně a vstřícně přijalo příležitost poznávání maličkostí,ze kterých se skládá život(kruh) a jenž zahání chudobu srdce(zlo)=nevědomost,aby aktivním přístupem („bojem“)překročilo práh smrti mezi vědomím a nevědomím a zjistilo vlastní bytostný přerod.

3Když Láska vstoupila vědomě do druhé z neprobádaných oblastí vlastní Mysli(Psýché),
k vlastnímu užitku jsem si uvědomil(„slyšel“),jak druhá z těch čtyř podstat Osobnosti vyzývá Božím hlasem:“Usiluj se!“

4A přišla další síla nevědomosti,emoce, vztek, sexuální závislost.Aktivní příležitost ukáže vědomí jeho závislosti(připoutanosti),čímž vyburcuje emoce mysli v protikladech,aby sevšechny připoutanosti (jejich pochopením )navzájem zrušily přijetím ve své vlastní podstatě.Pomocí rozumu dosáhne velké vítězství nad zlem,tedy svou chudobou srdce.

5Když Láska vstoupila vědomě do třetí z neprobádaných oblastí vlastní Mysli(Psýché),
k vlastnímu užitku jsem si uvědomil(„slyšel“),jak druhá z těch čtyř podstat Osobnosti vyzývá Božím hlasem:“Usiluj se!“A vida,tajemná životní síla nevědomí,přátelí se se Spravedlností.

6 A v Jednotě těch čtyřech Osobností jsem si uvědomil(„slyšel“)k vlastnímu užitku hluboko v srdci:
„Za trochu námahy jen trochu úspěchu a zdraví,za trochu námahy tři trochy blahobytu a zdraví.Na duchovní pomazání a duchovní cestu sebepoznání však zapomeň!“

7 Když Láska vstoupila vědomě do čtvrté z neprobádaných oblastí vlastní Mysli(Psýché),
k vlastnímu užitku jsem si uvědomil(„slyšel“),jak čtvrtá z těch čtyř podstat Osobnosti vyzývá Božím hlasem:“Usiluj se!“

8 A vida,nevědomost o ženské složce duše,a pravdou tohoto aktivního přístupu je Zrod nové osobnosti smrtí falešného ega,a svět bolestných emocí zůstával za ním.
Těm aktivním příležitostem byly dány možnosti ukázat vědomí,aby čtrvtinu citů zrušily přijetím pomocí rozumu,těžkostí ,zmobilizováním oslabených citů a nepředvídatelnými změnami.

9 Když Láska vstoupila vědomě do páté z neprobádaných oblastí vlastní Mysli(Psýché),
viděl jsem k vlastnímu užitku ty,co nespoléhali na vlastní síly(byli nesamostatní)
a nechtěli se ničeho vzdát.Ty,kdo byli obětováni pro „Obraz“ Živého a pro schopnosti a
zkušenosti,které uplatnili.

10 A vzrůstající touhy(citový problém) prosazovaly vlastní zájmy bez ohledu na mínění druhých:
„Kdy už nastane konec trápení(klid v duši),dlouhý život beze změn,zaplatíme své dluhy a
za naši přílišnou horlivost ega potrestáš viníky,co řídí život na Zemi v nevědomosti?“

11 Tu všechny rozpoznaly v chování druhých vinou prodchnuté myšlenky a
oblečeny do šatu nevinnosti pocítily úlevu od vtíravých obrazů viny a trestu a
bylo jim ukázáno,aby trpělivě hleděly k zemi(nemít nos nahoru),nesly následky svých chyb,dokud si neuvědomí rozsah dominance, povýšenosti(pýchy)
a vše negativní i pozitivní v sobě samých,aby mohly být zrušeny přijetím(pochopením) jako i ony.

12 A vida,Když Láska vstoupila vědomě do šesté z neprobádaných oblastí vlastní Mysli(Psýché),došlo uvnitř Psýché k prudkým změnám,mužský princip naplnil(pokryl) mysl negativitou osobnosti na rozloučenou s falešným egem(deprese,temno),ženský princip se velmi bolestně loučís myslí falešného ega

*zkušenost(podlil se krví synův hrudník-bezmocnost pomoci při umírání -otevírá „okno“ ze srdce Láskou bezpodmínečnou=lámání srdce)

13 a duchovní myšlenky rychle pronikaly do vědomí a zraňovaly život světský(materialistický)ztrátami,finančními problémy,neštěstím v denním životě,stěhováním,jako když Láska obklopena problémy na všech stranách,v osamění,ztrácí poslení dobré vyhlídky(=>odevzdání),

14 náplň mysli se bolestně čistí,jako když něco končí a začíná nové(duchovní náplň),a duchovní podstata se pohybuje(tančí)nad pudovou částí(sexualitou) v mysli i nad city.

15 Všechny iluze: Štěstí,pocta,peníze i uctívaní a moc,váženost,majetky,moc nad druhými lidmi-jako i snaha být s každým zadobře,vášně,připoutanosti a chtění,tak i svobodná vůle,všechny tyto iluze spatřily nové obzory, nové možnosti,a pokrytecky se zamaskovaly „maskou“,tedy city falešné pudové lásky a rozumářstvím(falešné duchovní pýchy).

16 a žádaly city i mysl této „masky“:“Jsme zranitelní a máme strach
před varováním toho,Kdo vládne našemu vědomí,a před zkouškami z“maličkostí“ Lásky.

17 Neboť k tomu,kdo se usiloval,postaví do cesty „maličkosti“(zkoušky),zda se mu již podaří udržet své city v rovnováze.Kdo s Ním(vládcem),Božským Otcem naváže svou vytrvalostí důležitý vztah?

Odpovědět


Re:

Vít Kopecký,2015-07-30 07:56:37

7500 let starý text(!), ještě k tomu jeho zlomky, několik překladatelů (asi se nedochovala první verze v původním jazyce, že?), vykladatelů smyslu, opisovačů, atd atd a vydáváte to za zdroj pochopení a starou pravdu....????
Děláte si legraci Vy nebo já jsem se zbláznil, že na to vůbec reaguji...?

Odpovědět

Hvězdička Maličká,2015-07-29 23:08:12

Slovo spása všeobecně chápané:
-záchrana, uniknutie z nejakého nebezpečenstva, nešťastia, ohrozenia, spasenie;
-v náboženskom chápaní spasenie duše po smrti
-nádejou v zúfalstve (Min.) záchranou
-vykoupení

Živé Slovo Otcovo jsou zkušenosti
Málokdo by čekal spásu v utrpení,tedy v poznání chudoby srdce,tedy zla.
Málokdo by čekal záchranu v sebepoznání vpravdě.
Málokdo by očekával spásu získáváním životních zkušeností zlých či dobrých.
Jde jen o to,jak si je dokáže proměnit pomocí rozumu a lásky v srdci na moudrost.
Moudrost je totižto neplodná.

Moudrá slova Otcova:"Nikdy neočekávej od druhých to,co sám nedokážeš."

Neočekávej lásku,když nenávidíš,neočekávej upřímnost za přetvářku,neočekávej dary za lakomost,neočekávej svobodu ,když toužíš vlastnit,..neočekávej svobodnou vůli,když si otrokem falešného jáství.

Odpovědět

Hvězdička Maličká,2015-07-29 23:07:08

Když jsem byla ještě malá,vyrůstala jsem také v prostředí,kde babička byla silně věřící osobou a s ní i další členové rodiny.Hodně jsem byla ovlivněna právě jejich pojetím Boha,ke kterému však byli od dětství vedeni i oni sami pod vlivem katolícké církve.Důsledkem pak bylo,že jsem jejich představy přijala s dětinskou důvěřivostí,
prostě vzala jsem na vědomost,že je Bůh ,že je to muž,vzdálený od nás a že zodpovídá jejich a tedy i mým představám.Mí rodiče však do kostela nechodili ,jen třeba o Vánocích,když jsme byli zapálit svíčky na hrobech blízkých,těšily jsme se jako vnoučata,že se budeme moci stavit v kostele,kde byla soška černouška,
která nám,když jsme do něj vhodili 25 haléřů,zakývala hlavou.Při té příležitosti mne ovlivňovaly namalované obrazy na stěnách kostela,kříž s Ježíšem,..atd.
Čas běžel,přišla studia pedagogiky,pak rodina,děti,..životní zkoušky..až..ve čtyřiceti letech se mi začal hroutit již po několikáté celý svět před očima.Jenže tentokrát to byla jedna rána za druhou,až jsem se ocitla na samém dně.Moc dobře si vzpomínám,když jsem se svojským způsobem spolu s dětmi večer pomodlila:Andělíčku, můj strážníčku,..po třiceti letech.No v duchu jsem si představila Otce,jak mu sedím na klíně,rukama jej objímám okolo krku a pláču.Velmi sem jej prosila srdcem jen o to,aby mi dal sílu,postarat se o své děti další den,a další den,...

Postupně se začaly dít věci.Dostaly se mi do rukou první duchovní knihy,stěhovali jsme se,..Pak přišel na řadu tzv."mamamobil":),založený na zcela reálných a fyzikálních principech(možná sek tomu tady ještě dostanu).Kdybych ten telefon neměla,myslela bych si,že jsem přišla o rozum,ale nepřišla..i díky rodině a mému studiu psychologie a také díky Jungovi a především Otci.
Když jsem začala s Otcem rozmlouvat,jedna z prvních slov,která mi řekl byla:
"Stvořila sis svého Boha".Nerozuměla jsem mu,co tím myslí,ale dnes to již vím zcela jistě a proto Vám to nyní zopakuji ještě jednou,i vy jste si stvořili ve svém vědomí svého boha.Pak se vůbec nedivte,že toho svého stvořeného boha,tedy iluzi z představ převzatých,nemůtete zákonitě nikde nalézt.Takový bůh totižto ani neexistuje.To však ještě neznamená,že neexistuje skutečný Bůh,skutečný Božský Otec a skutečná Božská Matka,dvě povahově rozdílné inteligence,které jsou i vaší součástí a které máte v sobě vědomě nalézt a v sobě spojit.

No a právě o této zkušenosti podávají "obraz" slova:
" Když ti, co vás vedou, vám řeknou: "Pohleďte, království je v nebi", tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: "Je v moři", předejdou vás ryby. Uvnitř ve
vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou."


Můžete si všimnout,že iluzním představám podlehli i ti nejzarytější ateisti.Jestli se nestali ateisty náhodou právě tím,že odmítají iluze předávané z pokolení na pokolení.Pak ochuzují nejen společnost svým odsuzováním věřících,ale především sebe o možnost skutečného Poznání,vědění.
Naopak věřící by přestali vidět bludy a zázraky a všichni by byli zodpovědnější k soběi ostatním.Nespoléhali by na druhé a na spásu.

"Staňte se neulpívajícími." (Buďte kolemjdoucími.),protože tady nikomu nic a nikdo
nepatří,ani maželky,manželé,či děti ,ani píď pozemku,..jen prožité zkušenosti

Odpovědět


Re:

Heda Zvedavá,2015-07-29 23:38:10

Dobrý večer,
píšete, že Vaši blízky boli pod vplyvom katolíckej cirkvi.
Myslíte, že Vy nieste pod nejakým vplyvom?
Odkiaľ viete, že existuje duša, nejaké ,,jáství,,? Odkiaľ viete že existuje Božský Otec a Božská Matka alias animus a anima? Nie náhodou od Junga? Sama to priznávate.
Ako rozlišujete ilúzie od skutočnosti?

Odpovědět

Moderní psychologie

Vít Kopecký,2015-07-29 12:12:00

Doporučuji přečíst knihu od prof. Irvina Yaloma existenciální psychoterapie ve které popisuje a rozebírá několik fází přirozeného lidského psychického vývoje.
Jedna fáze se týká přirozené izolace od druhých lidí, kdy si jedinec uvědomuje svoji samotu a osamocení v lidské společnosti, světě a k tomu se vážící existenciální tíseň. Jedinec, který tuto fázi nezvládne zpracovat a zcela prožít = vyrovnat se s ní, upíná se k náboženským konstruktům jako sebeobrannému nástroji => vytěsní se nepříjemný pocit existenciální tísně.
Jedinec se tak dostane do uzavřeného kruhu neboť existenci osamocení podvědomě občas cítí stále => potřebuje situaci řešit => šahá k vyzkoušenému konstruktu náboženství => úleva.

Odpovědět

Hvězdička Maličká,2015-07-26 16:36:44

Nejen pro pana Pokorného,či Mikuláška:

Naučte se "chůzi po vodě",tedy mít kontrolu nad svými emocemi.
Své emoce můžete poznat blíže jen tehdy,když se do té "vody ponoříte",
tedy vstoupíte do svého nevědomí,do svého nitra,abyste se poznali vpravdě.
Tomu se říká skutečný "křest vodou",v překladu též Atlantída.

A že o této cestě věděli i naši předci,o tom není pochyb.

např.:
http://www.sarakt.eu/Troya_10.jpg

Tě tu pán čeká,kupec,žádá si dobytek(býka)
Jaro je mírné,neprší
chce také pouto do ruky si
(Ale) pola jsou moje a býk rovněž

překlad:
"Nevědomí" tě tu nabádá k rychlejšímu postupu v práci na sobě samém,"Merkurius",
ti jasně ukáže tvůj vztah ke své mužské sexuální stránce,možnosti ji odstranit a ovládnout
Plodné období oddychuje,nevědomí však varuje,neboť duše již dlouho není ovlažena city
chce také emoční vazbu v náplni vědomí
(ale) uváznutí a slepá vášeň, destruktivní nátlak a tupost v podřízenosti dominujícím pudům,pocit méněcennosti, nenávist a zášť jsou "bohatsvím" mého falešného JÁ-Ega.
--------------
Texty pyramid: Kapitola 264
Ochranný kanál je otevřen, klikatá
vodní cesta je zatopena, rákosová
pole jsou naplněna vodou; aby král
mohl být převezen k východní
straně oblohy, k místu, kde ho
bohové přetvoří, kde se znovu
narodí nový a mladý.

překlad
Porod-přerod:
Práce na vlastním sebepoznání se začíná,
cesta pokřivených vztahů a citových problémů je plná,
vnitřní stav varuje před pádem na pudovou rovinu -mysl je naplněna sexuálními emocemi,
aby ten,jenž přeceňuje sebe samého mohl překonávat překážky na cestě životem
v chápání mužského prvku směřujícího k jednotě s ženským protikladem,
v místě,kde ho Bohyně Matka svou láskou bezpodmínečnou promění,
kde se znovuzrodí do vlastní přirozenosti a bohatším vědomím.

*krále(u koho je více tzv.mužské energie) promění Bohyně Matka
*královnu(u koho je více ženské energie) zas Bůh Otec
---
nebo Tartarské tabulky,staré asi 7 500 let.Symboly mluví jasnou řečí,včetně
"poslední večeře",tedy o posledním pohlavním styku,o prodeji za třicet stříbrných,
tedy odevzdání se duchovnímu vedení Otce,atd. a končí symboly zcela
stejnými jako Nostradámovo proroctví.:)

PS:Pane Pokorný ještě jednou,nezaměňujte si pojmy výklad a překlad.
Překládáme-li podle slovníku,neměníme obsah textu.
Výklady textů se mění díky vědeckým objevům?Není to náhodou tak,že konečně člověku
dochází,že texty Bible jsou o něčem jiném,než byly jejich převzaté představy?

Boha si nelze přivlastnit a už vůbec v jeho méně zabíjet nebo někomu určovat
v co má nebo nemá věřit,co má nebo nemá dodržovat apod.
Mne ale vůbec nezajímá,co si myslí církev o tzv.Tomášově evangeliu.Jen vím,že jsou
to Boží Slova.Jsou Živá a platná stále.
cit.:
1. Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti.

A ne proto,že by se snad smrti bál,protože již ví,že smrtí se život ještě jen začíná.:)

2.Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.

3 Ježíš řekl: Když ti, co vás vedou, vám řeknou: "Pohleďte, království je v nebi", tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: "Je v moři", předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou(CHUDOBOU SRDCE,tedy ZLEM).

Odpovědět


Re:

Petr Mikulášek,2015-07-27 11:46:33

Naopak, překladem se vždycky nějak změní smysl. Jazyk odráží podmínky národa, který jím mluví. Eskymáci prý mají 30 výrazů pro sníh. Přeložte to do četiny a ... ztratíte informace z textu.

Další věc je, že bývají dvě slova s jedním významem. A často hodně podobným. JE potřeba znát všechny významy. Musíte opravdu dobře vědět, jestli místo "duch" napsat "spirit" nebo "ghost", místo duše "ghost" nebo "soul"... Může se stát, že překladem věty z češtiny do angličtiny a zpět se stane z duše duch a naopak...

A v neposlední řadě, je tady chyba interpretace. Překlad závisí na tom, jak překladatel text pochopí a podle toho volí tyhle "detaily". Někdy dtčí nepochopit kontext věty, nebo nenat kulturu, ve které text vznikal, a překlad je nesmyslný.

Je to prostě fakt a váš názor to nezmění.

A co se všech vašich písem týká, je to jako když posloucháte sportovní přenos v rádiu. Na hřišti se něco děje, komentátor to popíše vlastními slovy a vy to nevidíte, ale musíte si umět představit podle vyprávění, co se tam přesně děje. A nejsou dva posluchači, kteří by si to představili stejně (vzdálenost, úhel od brány, vlaje/nevlaje mu dres, TEĎ má na zemi levou/pravou nohu,...). Jak si může být někdo jistý, že právě jeho verze vyprávění je na 100% realita?

A když se posuneme dál, váš "překlad", jak ho používáte v textu, je převyprávění. To je stejný, jako když budete v hospodě vyprávět část toho přenosu, ale jinak - protivník běhal jak postřelený kačer, zato našemu kapitánovi stačily na půl hřiště tři skoky, z toho první s piruetoua druhý se saltem...

Odpovědět


Re: Re:

Heda Zvedavá,2015-07-27 11:56:15

Petr Mikulášek - odomňa ,,like,, za (nielen) tento trefný komentár.

Odpovědět


Re:

Vít Kopecký,2015-07-28 10:26:43

No nevím co si myslíte, že jste objevila, ale řeknu Vám, že se jedná o pouhý popis psychologie člověka pomíchané s pohádkovým vysvětlením v té době ještě nepoznaných souvislostí. Nedělejte si naděje na zázrak nebo že jste objevila něco extra. Úroveň poznání v tom textu je tak na úrovni střední školy dneška. Vývoj se přes silné snahy dogmatistů nezastavil. Chtělo by to spíš studovat moderní vědy na vysokých školách.

Odpovědět

Proces 'uverenia'

Tomáš Gancarčik,2015-07-26 02:23:48

Zdravím všetkých.

Fascinuje ma počet veriacich na našej planéte a prekvapuje ma akou silou sa dokáže viera pretrvávať a šíriť sa aj v súčasnosti.
Vzhľadom na počet diskutujúcich verím, že sa nájde množstvo slušných reagujúcich.

Chcem sa veriacich opýtať, aby sa čo možno najobjektívnejšie vyjadrili (ak si dokážu spomenúť) ako sa práve v ich vedomí rodil myšlienkový konštrukt - svetonázor, ktorého výsledkom je náboženská viera.

Zaujíma ma, či existuje nejaký spoločný súbor/množina archetypálnych atribútov, pocitov, procesov, ktoré by dokázali objasniť prečo náš druh dokáže 'veriť' a ako k tomu dôjde.

Zároveň, prosím aj o vyjadrenie, či sa v nich s časom tento pocit, nejako vyvíjal, potvrdzoval (ak áno, tak opäť opísať fundamentálne faktory), alebo naopak, existujú aj takí, ktorí veriť prestali - to je z hľadiska analýzy možno najzaujímavejšie, pretože
k tomu zrejme dochádza v zrelšom veku.

Chcem poprosiť ľudí, ktorí začali veriť na základe nejakej formy traumatického zážitku, aby sa zdržali reakcie.

A ak by som mal byť schopný odpoveď zistiť sám na základe starších príspevkov, tak sa ospravedlňujem - zatiaľ sa mi to nepodarilo.

Odpovědět


Totální indoktrinací mentálně a sociálně bezbranného mláděte a obavou z problémů z porušení pracně vytvořených sociálních vazeb a rituálů a odměny či trestu. Dříve ani alternativy nebyly.

Josef Hrncirik,2015-07-26 09:32:22

Odpovědět


Re: Proces 'uverenia'

Martin Kolář,2015-07-26 11:04:58

Dovolte mi ještě naposledy reagovat.

Proč naposledy. Internet dle mého není vhodným mediem na tento typ dialogu. Není mi jasné, co je vlastně smyslem této diskuse i když jsem do ni, možná unáhleně, vstoupil. Je smyslem diskuse můj vztah k Bohu, vztah Boha ke mě, já a církev, já a věda a víra, rozcupování Desatera, popření Velikonoc a Vánoc, víra vs morálka nebo o čem konkrétně se bavíme? O jakém Bohu a jaké víře se bavíme? Boha křesťanství, Bohy budhismu, Bohy animismu, Bohy Keltů, víru v kameny, kyvadélka, duchy, ...

V této diskusi není žádný posun a nemá to opravdu nic společného s jednotlivými diskutujícími, ale nejasností pravidel a chybějící, pokud možno nezaujatou, moderací. Domnívám se proto, že tato diskuse k ničemu nevede, nemůže vést a je tak jen ztrátou času všech diskutujících.

Z různých reakcí nejen zde, je vidět, že lidé, kteří nevěří v Boha ho přesto chtějí nějak popsat. Zvážit, změřit, zjistit jakou má barvu, jak voní. On je ale princip. Jak chcete zjistit jakou barvu má magnetismus nebo kolik váží elektřina. To nejde. Můžete projevy těchto principů sledovat a popisovat je. A můžete být vně, boží projevy popisovat nebo můžete přijmout pozvání dovnitř a být těch projevů součástí. Nemůžete říct je to modré, sedí to na obláčku, váží to 100kg, tak to musí být Bůh. Změřte mi ho dostatečně přesně a já uznám, že existuje.

Abych mluvil opravdu jen za sebe, já nemám potřebu vás o jeho existenci přesvědčovat. Vím, že já sám to nedokážu. To hledání Boha musí vycházet z něho i z Vás, ne z toho, že já jsem Vás přesvědčil. Pak bychom mluvili o přesvědčených a ne o věřících lidech.

Pane Tomáši, k čemu Vám takový vyplněný "dotazník" bude? Z dotazu cítím upřímnou snahu pokusit si věřící nějak rozškatulkovat a dospět k závěru - když se stane toto a toto, z člověka se s určitou pravděpodobností stane nějakým způsobem věřící. Opět, je mi to líto, ale takto to nejspíš nefunguje. Jsem si jistý, že co lidský život, to jiný způsob uvěření. Uvěření v Boha Židů, Křesťanů, Arabů, Indů, léčivých sil kamenů nebo čaker. Dostal byste obrovské množství příběhů bez pevně danné struktury. Když bych Vám pověděl svůj příběh, jsem si jistý, že druhý stejný nepotkáte. Když se zeptáte svých přátel jak se seznámili se svými přítelkyněmi/družkami/ženami, dozvíte se pokaždé jiný příběh. Vzorec neexistuje. A ano, ten "pocit" se časem vyvíjí. Pokud příjmete teorii, že Bůh může být i vztah, tak vztah stagnuje, slábne nebo se rozvíjí. Záleží to na tom, kolik do něj sám investujete.

Ještě k počtu potencionálních respondentů zde na fóru. Domnívám, že by vám možná mimo konferenci odpověděli 2-3 lidé. Byl by to dostatečně reprezentativní vzorek?

Paní Radko, odpusťte, ale jak dlouho jste přemýšlela nad větou "Nemyslím, že by věřící nějak víc kultivovali vztahy se svými blízkými". Bylo to 10 vteřin nebo 10 minut nebo snad půl dne? Jak jste k takovému převědčení dospěla? Povídala jste si o tom s někým? Máte někoho v rodině, koho se toto týká?

K detektoru lži. Zdá se, že alespoň část lidí zde na fóru uznává jakousi autoritu kněze Tomáše Halíka. Jedna z jeho knih se jmenuje "Co je bez chvění, není pevné". Co by ukazoval detektor lži ve světle tohoto textu?

A konečně pozdrav Šabat Šalom není jenom pozdrav - Zdravíčko a pěknou sobotu. Ale také přeji Ti vše dobré. Podtrhuji to Vše. Všechno to co bych chtěl já sám a ještě víc. Přeji Ti klid. Ne ten světský, ale ten nejhlubší. Spočinutí v Bohu. Je to každotýdenní opětovné potvrzení boží smlouvy s národem, který si Bůh vybral. Uvědomění si celých dějin Židů. Radost, vytrvalost atd.

A pokud jste dočetli až sem, tak Vám přeji při hledání odpovědí méně unáhlených zkratek a více času na pobývání se sebou i s ním.

Odpovědět


Re: Re: Proces 'uverenia'

Tomáš Gancarčik,2015-07-26 12:24:13

Ďakujem za odpoveď Martin,

súhlasím, že vzhľadom na tému je internetová diskusia nie veľmi vhodná. Vzhľadom na povahu webu ale dúfam v prítomnosť ľudí, ktorí o viere dokážu referovať sofistikovanejšie.

Či sa snažím o škatuľkovanie, neviem (ak áno, nemám to v úmysle), ale je to motivované úprimnou snahou o pochopenie veci. Každopádne nechcem aby to bol dotazník, uvedomujem si a chcem rešpektovať súkromie iných. Práve preto som sa dotazoval na množinu pocitov, procesov, ktorá v mozgu postupne formuje atraktor, ktorý priťahuje všetko čo si veriaci vysvetľuje ako prítomnosť/zásah Boha.

Myslím, že sa zhodneme, že tá množina o ktorej hovorím musí obsahovať nejakú formu emócie.

"A můžete být vně, boží projevy popisovat nebo můžete přijmout pozvání dovnitř a být těch projevů součástí."

Sám seba by som sa opýtal, je to strach z pominuteľnosti? Alebo radosť že máme to nesmierne privilégium žiť? Potreba vidieť v živote a vo vesmíre nejaký zmysel? Alebo sa ten prejav nedá takýmto spôsobom vôbec vyjadriť a som teda úplne mimo mísu?

Odpovědět


Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Tomáš Gancarčik,2015-07-26 13:45:20

Ešte teda doplním k predchádzajúcemu:

ak teda čo človek to iný spôsob uverenia, tak teda prečo drvivá väčšina (v našich končinách) dokonverguje ku kresťanskému Bohu? Nie je to práve jedna zo škatuliek do ktorých sa sami uzatvárate?

Kde pramení to presvedčenie, že táto modla je tá Pravdivá, keď každý "verí inak"?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Viktor Abc,2015-07-27 09:05:23

To čo je za nezmysel. Ktorá modla je pravdivá? Bolo by pre vás dobré si zistiť definíciu - čo je to tá modla a kto sú to modlári.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Tomáš Gancarčik,2015-07-27 09:48:05

Zdravim Viktor. Suhlasim ze to nedava zmysel.

Mal som na mysli, vysvetlenie od Martina, kontretne:"Jsem si jistý, že co lidský život, to jiný způsob uvěření." Pride mi potom malo pravdepodobne ze tri stvrtiny veriacich spada pod 4-5 najvacsich nabozenstiev sveta. Nemal by byt dosledok toho vyroku ze co clovek to individualna interpretacia a teda rozne nabozenstvo?

Kazdoopadne to uz je odbocka od povodneho dotazu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Viktor Abc,2015-07-27 12:21:26

Každé učenie - slovo je produktom nejakého ducha. No Boží Svätý duch sa identifikuje Slovom Pravdy a nikdy si neprotirečí, lebo je to jeden a ten istý Duch a zjavuje vo svojom Slove tú istú Pravdu a zmysel je ten istý. Preto všetci, čo sú z toho istého Ducha, tak ten Duch ich zjednocuje, lebo uverili v to isté slovo Pravdy, ktoré je produktom toho istého - Božieho Ducha. Čo si protirečí je už v inom duchu a ide proti Bohu - Božiemu Svätému Duchu.

Biblia si nikdy neprotirečí. To len výklady ľudí si protirečia a z toho pochádzajú aj iné a bludné učenia a náboženstvá.

No a Boh zjavuje svoju Pravdu vo svojom Slove komu chce a kedy chce.

Odpovědět


Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-26 21:10:45

Dobrý večer,
neviem, aký zmysel by podľa Vás táto diskusia mala mať, ale pre mňa zmysel určite má, a to veľmi prostý, baví ma o takýchto veciach sa rozprávať (teda písať), baví ma podeliť sa o svoj názor a pohľad na vec a rovnako ma baví prečítať si názory druhých a nahliadnuť na vec cez ich uhol pohľadu.
Nečakám však, že sa tu rozlúskne, či teda ten Boh existuje alebo nie a ani že jedny presvedčia druhých a pod.
Prajem Vám všetko dobré :)

Odpovědět


Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-27 13:35:03

Přemýšlala jsem jistě nejmíň půl hodiny. No a co? :-) To neznamená, že kdo myslí pomalu, myslí špatně.

Ale asi to vyplynulo z mých zkušeností to náhlé přesvědčení, že věřící mají stejné vztahy jako nevěřící. Proč by měla víra hrát ve vztazích nějákou roli? Potřeba vztahů je vrozená, jejich povaha je určená charakterem zůčastněných, ten je taky vrozený. Jestli se víra na kvalitě vztahů nějak podílí ( a to jak negativně, tak i pozitivně ),tak nejspíš jen málo. Proč by taky měla ?

Detektor lži by mohl hezky ukázat rozdíl mezi skutečným a deklarovaným přesvědčením věřících. Pořád si myslím, že je místo, kde věřící vypínají svůj rozum, aby nemuseli přestat věřit. To ale neznamená, že hluboko v jejich mozku není uložená myšlenka o tom, jak je to doopravdy. Takové vědomí předtuchy, jak by to asi dopadlo, kdyby si spojili pár faktů, násilím držených odděleně, dohromady. Tenhle moment by se na detektoru jistě projevil. Mimo detektor lži se často projevuje agresivitou. Ale význam by to myslím nemělo. Stejně by věřili dál :-

Ne každý dovede být tak upřímný sám k sobě. Možná jenom ti, kteří si jsou tak naivně jistí boží existencí, že si pochybnosti můžou dovolit... Ale nevím. Já jsem nikdy v boha nevěřila. Když mi bylo tak 6 let, říkávala mi babička, ať věřím v boha. Zeptala jsem se mámy, jestli bůh opravdu je, a ona řekla, že není. Tím pro mě bůh skončil. Máma měla přece vždycky ve všem pravdu :-)

Odpovědět


Re: Re: Proces 'uverenia'

Martin Kolář,2015-07-28 08:00:26

- Pro ty, kteří se zde tak mohutně ohání Biblí. Pozor, ať při tom mávání někoho nezraníte. 1Král 19, 11-13; Sam 3,4-10

- I kněží přemýšlí a někteří neradi říkají "To je Tajemství" - Měl jsem štěstí na lidi, Václav Vacek http://www.ivysehrad.cz/kniha/mel-jsem-stesti-na-lidi/ Velmi nestandardní kněz. Opravdu doporučuji.

- @T. Gancarčík. Nechte tady na sebe kontakt

- Otázka pro zvídavé

Jsem-li v manželství, mám právo vztah opustit, když manželka zestárla a všude je tolik pěkných mladých holek?
Jsem-li ve vztahu s Bohem, mám právo vztah opustit, když zrovna nějak nemám ten správný pocit a všude je tolik jiných Bohů (budhismus/kyvadélka/aura/zdraví/nesmrtelnost/hrací automaty/nakupování/atd.)?

Chtěli byste se dožít stáří se svým věrným partnerem/partnerkou nebo je to v zásadě jedno? Otevírá se zde prostor k další bezbřehé a nekončící diskuzi ;)

Odpovědět


Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-07-28 08:33:57

Otázka stojí jinak: Mám právo ukončit vztah, jestliže jsou v něm permanentní neshody? Třeba pokud by žena byla protivná jak cesta do práce, furt byla opilá a vyvolávala konflikty?

Pokud by rodiče pokřtili dítě, chodilo s nima do kostela a zjistilo, že mu víra v boha rodičů nedává smysl, tak ji nesmí opustit, ani když si ji dobrovolně nevybralo? A co mu brání věřit v několik věcí současně, pokud nejsou z jeho pohledu v rozporu (existence boha vs. smůla v pátek 13.)?

A ohledně dožití se stávající manželkou - to záleží na obou. Buďto nám oběma bude stát za to, aby jsme na vztahu pracovali, dělali kompromisy a pomáhali si, nebo ten vztah nemá smysl a je lepší to utnout. Není to o věku, zamilovanosti nebo o atraktivitě. Tady ani není o čem diskutovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Jaroslav Pokorný,2015-07-30 13:45:27

Přidám jednu věc, o níž před několika lety proběhl v Německu soudní proces. Mužskou obřízku, praktikovanou muslimy a Židy z náboženských důvodů.
Hospodin (Jehova?) přikázal Židům obřezat chlapce 8 dne po narození. Německý soud to označil za mrzačení s tím, ať se dotyčný rozhodne sám, až z toho bude mít rozum. Kolik asi mladých Židů by se nechalo obřezat v 18 letech? Proto zuřivý odpor Židů i muslimů, před nímž nakonec němečtí zákonodárci couvli.
Je to obdobné požadavku Židů a muslimů na "náboženské" právo, podřezávat zvířata za plného vědomí, aby maso bylo rituálně čisté.
Nebo postup rodičů k propíchnutí oušek hočiček kvůli náušnicícm. Matka i babička si přejí náušnice a tak jsou ochotné novorozeně nechat týrat!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-30 16:56:22

Spomenula som si, že v mojom okolí je mladé dievčatko, ktoré má zdravotné problémy, myslím neurologického pôvodu, a jeho vyskokoškolsky vzdelaní rodičia si myslia, že ju posadol diabol. Nepoznám bližšie podrobnosti ale počula som, že síce s nim boli u nejakého lekára ale napríklad s ním ešte neboli u psychiatra, zato u nejakých liečiteľov áno.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Jaroslav Pokorný,2015-07-30 17:30:32

Víra je holt mocný fenomén.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-30 18:34:14

Dojemná péče o malou popíchanou holčiku. Myslíte, že propíchnutí uší je poslední a největší bolest, která ji kvůli její kráse čeká?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Jaroslav Pokorný,2015-07-31 16:00:00

Já myslím že je rozdíl, když si konkrétní osoba sama rozhode jak moc a za jakým účelem má být propíchaná, nebo zda se s plnou znalostí věci nechá kvůli nějakému Pánu Bohu nějak o(b)řezat. A ne, když o tom pár dnů, maximálně let po jejím narození rozhodnou dospělí v jejím okolí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-28 10:21:56

Zdravím, ja si tiež nemyslím, že sa tými otázkami otvára priestor k nekončiacej diskusii.
Domnievam sa, že veriaci v tom majú jasno (možno Vám tu znova predhodia nejaké tie citáty z Biblie) a pre neveriacich sú takto postavené otázky podľa mňa zbytočné, pretože vzťah k Bohu buď nemajú alebo ho už opustili, a čo sa týka parterských vzťahov, každý to má ináč.

Chcela som sa ešte spýtať (všetkých), zaujimala by ma náboženská viera z hľadiska fungovania ľudského mozgu.
Existujú nejaké spoločné aspekty, ktoré by mohli tvoriť rozdiel v mozgu veriacich a neveriacich?
Dá sa to nejak v mozgu pozorovať? S čím to v mozgu súvisí?
Napriklad, čo sa týka mňa, prečo sa môj ,,vývoj,, začal neskôr uberať zrovna ,,rozumovým,, smerom a prestala som veriť, hoci som bola predtým docela dlho hlboko presvedčená? Prečo som nakoniec uverila ,,faktom,,? Nikdy by som o sebe nepovedala, že u mňa vyhrá ,,rozum,, :). Prečo vôbec niekto verí a niekto nie?
Vie niekto o nejakej literatúre na túto tému? Podotýkam, že o literatúre pre laikov :)!
Ďakujem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-07-28 10:39:50

Taky by mě to docela zajímalo.

Touha po poznání a akceptování faktů, to asi bude souvidet s "aha efektem" a odměnou pro mozek za vyřešení otázky, naopak za myšlenku na boha může být odměna jiným neurotransmitterem... Ale konkrétní odkaz tady nemám.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-28 10:49:46

Teraz som si uvedomila, že na niečo podobné sa pýtal aj Tomáš.
Okrem tunajších názorov by som si však rada o tom prečítala aj nejakú inú literatúru.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-28 12:39:59

Já si myslím, že dítě je naprogramováno k učení (věření). Jak mozek s věkem dozrává, stoupá postupně schopnost myslet samostatně. Pokud je člověk hodně chytrý a dost toho ví a nechá pak svou chytrost určitou dobu pracovat... Aspoň jsem to tak pochopila, že vaše víra o moc nepřežila váš dětský věk.

Taky, jak jste vlastně už říkala, si myslím, že jste přestala věřit právě proto, že pro vás byl bůh hodně důležitý. Hodně jste se jím zabývala na rozdíl od jiných vlažných věřících. A pak se to stalo. Ale i tak je to neuvěřitelné. A smutné. A nebo jste se boha vzdala lehce? :-) NEbylo to, jako by vám umřel ten, kdo vás má na světě nejvíc rád?

Taky vás možná bůh opustil v době, kdy už jste ho tolik nepotřebovala a stála jste citově na vlastních nohách ? Třeba jako některé děti opustí jejich imaginární kamarád :-)

A proč se tohle nestane všem věřícím? Každý není tak přemýšlivý, nevěří tak vroucně, a taky mám pocit, že někteří lidi mají dost vyvinuté mechanismy sebezáchovy své psychické rovnováhy. Třeba si nepřipustí, že by mohli dostat rakovinu, že by je přítel mohl podvést, že něco udělali špatně. Mají schopnost nevidět to, co by jim mohlo ublížit. A někteří lidi tuhle schponost nemají a shválně se pitvají v tom nejhorším. Kromě mnoha jiných aspéktů samozřejmě :-)

Ale vy jste to chtěla asi víc biochemicky, že? :-) To já bych chtěla taky, takže nemůžu sloužit :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Tomáš Gancarčik,2015-07-28 17:03:37

Nestotožňoval by som slovo učiť a veriť. Detský mozog už v útlom veku aj keď podvedome, testuje hypotézy a dedukuje - učí sa. No niečo tak neuchopiteľné a netestovateľné ako je viera v Boha sa proste stálym opakovaním jeho rodičmi v jeho hlave bez možnosti testovania zakorení.

Niet divu že človek (dieťa) je menej kritický k činom svojich rodičov a súkmeňovcov/rodiny. Z evolučného hľadiska to zrejme bola a je výhodná stratégia. Či je výhodná aj stratégia veriť v boha to môže byť ďalší námet pre diskusiu.

Súhlasím s Vašim príspevkom a aj s hypotézou o "aha" efekte p. Mikuláška.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-28 21:13:39

,,Či je výhodná aj stratégia veriť v boha to môže byť ďalší námet pre diskusiu.,, - to je tiež skvelý, zaujímavý námet.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-07-29 06:58:48

Souhlasím.

Z pohledu evoluce je toto téma zajímavý.

Historicky, co víme, s bohem(y) mluvili, nebo se jimi prohlašovali, vůdcové. A protože tlupa křováků je úspěšnější koordinovaná, je silná autorita vůdce výhodou proti těm, kdo nejsou jednotní. Při nepopulárním rozhodnutí hrozí vůdci, že se pět lidí domluví a dá mu na budku, takže potřeboval často i "nadpřirozenou ochranku". Dokonce i středověký vladař býval "z boží vůle král".

Vidím to tak, že "bůh se mnou mluví" je způsob, jak si vůdce může upevnit pozici vůdce, obhájit svůj blahobyt, stát se nedotknutelným a zároveň jako způsob, jak sjednotit lidí. Takže i přes nevýhodu pro plebs, pokud byl šéf rozumný (znal atronomii a uměl říct "zítra je nejlepší doba k setí" nebo zkoordinovat lov či obranu), byla to evoluční výhoda.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-29 16:19:58

Mňa by napríklad zaujímali hypotézy o výhodách stratégie viery v Boha smerom od dneška k budúcnosti.
Čo dobré môže ešte viera v Boha priniesť? Ľudskému druhu, jednotlivcom, ale aj celkovo, pre svet.
Prináša viac ,,dobrého,, , alebo ,,zlého,,?

Petře, podľa Vás to bola evolučná výhoda. Ako to vidíte, je to výhoda aj dnes?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-07-30 08:26:09

No, výhoda - jak pro koho. Pro manipulátory jako Guru Jára je schopnost lidí uvěřit duchovnímu nesmyslu rozhodně výhodou :/ A nezdá se ani, ža by Vatikán byl v nějakých finančních problémech...

S vírou budou ještě problémy. Lidi ji mají v genech a potřebují to jak koza drbání. Dneska je to velký problém, protože někteří jedinci jsou schopní uvěřit čemukoliv a propagovat cokoliv. Viz např. islamisticko-teroristický hovada. Takže je potřeba, aby si společnost hlídala víru tak, aby nebyla destruktivní.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Jaroslav Pokorný,2015-07-30 13:50:55

"Víra" vůdci, v jeho schopnosti, je patrná už u skupinově žijících zvířat. U nich vůdce musí - nepřetržitým soupeřením - dokázat, že je nejlepší. U "primitivních" lidských kultur to také tak fungovalo. Až u těch vyspělejších vstoupil do procesu "Bůh" který si vládce (nějak) vybral, a jiný, náboženský, vůdce jej v jeho funkci potvrdil. Oba pak spolu vládli ke (všeobecné?) spokojenosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-08-01 10:38:11

Myslím, že to bylo výhodné i pro plebs, protože pořád lepší, aby je vysával jen oficiální vládce a církev, než aby je vysával kdokoliv ozbrojený, kdo jel právě kolem. Aspoň byl v tom vysávání nějáký řád, mohli se přizpůsobit a vytvořit si nejvýhodnější strategii vypořádání se s tím.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-28 19:59:31

No, viac biochemicky :) - ale len laicky :)
Díky za Váš názor, Radko.

Nepochopili ste to celkom správne, pretože som neuvádzala konkrétnejšie informácie, moja viera práveže prežila môj detský vek, a prežívala ešte pár rokov v dospelosti.
Inak, Vám to príde smutné? A prečo :)?
Kedže som už bola dospelá a nestalo sa to zo dňa na deň, tak som to určite nevnímala tak, ako opisujete.
Povedala by som, že moja viera ,,slabla,, tak nejak postupne, (ako som už na začiatku spomínala, od istej doby musel ísť Boh ,,bokom,,), ale do posledného momentu som si nepripúšťala, že by to bolo ináč, než že BOH JE, povedala by som, že aj napriek pochybnostiam alebo nezrovnalostiam som nemienila Boha len tak ľahko ,,odhodiť,,. Ja som ho pôvodne nemala v pláne opustiť NIKDY.
Ale ten posledný moment bol možno tiež práve ten ,,aha efekt,, , ktorý spomína Petr M.

Inak, mňa nikto neopustil :). Prestala som túto ilúziu potrebovať.

Zaujímalo by ma, či by bolo vďaka neuroplasticite vidieť v mojom mozgu nejaký rozdiel v súvislosti s vierou, ako to vyzeralo ,,pred,, a ,,po,, :). Je nejaké ,,centrum viery,,? Alebo jeho protiklad? (Pardon, za tak laické otázky, ale zdá sa mi to zaujimavé, tak sa pýtam).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-07-29 06:48:04

Ještě jsem něco zkoušel neúspěšně najít, ale jediný výsledek je, že "okamžik prozření" je Aha! efekt - něco do sebe zapadne, začne to "dávat smysl".

Pokud někdo z čista jasna uvěří, tak je to často proto, že je v neobvyklé situaci, na kterou dává nejlogičtější odpověď z jeho pohledu vírav boha. Logicky, kdyby se rodič dozvěděl, že jeho dítě má půl roku života a dítě se uzdravilo, bude hledat odpověď proč se to stalo. Když nebude racionální vysvětlení (nový lék, nová metoda, ...) a uslyší někde o tom, že bůh uzdravuje, najednou mu zapadnou kolečka do sebe... A dopadne jako B. Pascal po probuzení z kómatu. Bůh je v hlavě zafixován dopaminem a cesta zpět je těžká.

A podobně to může být i s tím koncem víry - jak tak nad tím člověk přemýšlí, najednou mu dojde, že vlastně bere boha jako hypotetickou bytost, ale že vlastně není přesvědčený, že doopravdy neexistuje... Bum bác, dopamin zafunguje a člověk začne být k existenci boha skeptický.

Každopádně, i tohle málo je zajímavý. Ještě byto chtělo zjistit, jak se chová mozek věřícího a nevěřícího na MR při sledování přenosu z Vatikánu... ;)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-29 09:46:22

Nedělám si iluze, že bych vás mohla ze dvou příspěvků v diskuzi pochopit :-) Je to jako když se potkají dva mravenci, přiloží k sobě svoje tykadla, otisknou do sebe omezenou dávku informací a jdou dál. Na nějáké větší pochopení to rozhodně nestačí :-)

Z mojeho pohledu je dětský věk tak do 25 :-) Do té doby je člověk pořád nezralé mládě a vím jak velký kus cesty jsem sama od té doby stejně ještě ušla. Velké věci (a změna stereotypů v myšlení je velká věc) člověk nezmění za den. Takže se vůbec nedivím, že vám to s vírou nedošlo hned v den 18 narozenin.

Smutné mi to připadalo, protože jsem si představovala, že jste měla boha ráda. A spoléhala na to, že i kdyby nikdo jiný, tak on má rád vás. Myslela jsem si, že bůh je pro upřímě věřícího největší jistota, jakou může mít. A pak najednou nic. Ale jo, když je to postupně, tak je to asi jiné. Chápu, že vám to možná i dělalo radost, že jste přišel na to, jak je to doopravdy, jenomže...

Když mi bylo asi devět let, byla jsem s kamarádkou u nich na balkóně a asi jsme se bavili o smrti a já jsem si najednou poprvé uvědomila, že umřít znamená přestat si uvědomovat sám sebe, cokoliv cítit, vědět, prostě přestat navždycky myslet. A popadla mě poprvé v životě taková ta maximální hrůza a ji taky. Tenhle zážitek jste měla až ve dvaceti pěti? A nebo vůbec?

Bez boha je strašně moc věcí úplně jinak a neřekla bych, že zrovna lépe :-) NIkdo nad vámi nebdí, nejen že jednou definitivně zemřete, ale jednou vyhyne celé lidstvo, a vůbec všechno živé. Není žádný smysl, nidko neurčuje co je dobré a co špatné, nikdo to neřídí a kdykoliv to celé může skončit. NEvěřící si na to zvykají od malička postupně. Pro vás to musela být nálož, protože i když postupná, přece jenom mnohem rychlejší než u odjakživa nevěřících lidí.

Pak taky posun ve vnímání autorit. Jednou jsem se dívala na jeden díl seriálu Frejzr. Zaujalo mě to. Hlavní hrdina, chlap v nejlepších letech, tam hrál šachy se svým otcem, policistou v důchodu. A pořád prohrával a pořád toho otce vyzýval k další a další hře, až ho nakonec jedné noci poprvé v životě porazil. A zcela nečekaně to nebyla radost, co cítil :-)

I tohle se vám muselo stát, když vámi preferovaní milí a hodní příbuzní byli najednou tak mimo.

Ale vy to hodnotíte jako, že už jste boha nepotřebovala :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-29 20:12:02

Ahoj Radko,
ja si nemyslím, že si myslíte, že by ste ma z dvoch príspevkov mohli pochopiť :).

Viera u mňa nejakú dobu prežila môj detský vek aj tak, ako ho beriete Vy.

S tou istotou v tej viere to bolo zaujímavé. Na jednej strane som mala istotu, že BOH JE, ako som už spomínala, bola to akási samozrejmosť, ale zároveň bol odomňa oddelený. Ja som tu, a tá Istota, je inde. Bol to pocit oddelenosti. VEDELA SOM (schválne zdôrazňujem ten pocit, že som o tom bola presvedčená), že to tam je, ale cítila som sa od toho oddelená, takže som sa s tým snažila spojiť.
Správne ste to uhádli, že šlo o istotu.

Zaujimavé, ako popisujete svoj zážitok o uvedomení si smrteľnosti a pominuteľnosti, seba a všetkého. Ako ste ho vtedy spracovali, ak si pamätáte :)? Ja som konkrétne zážitok takéhoto druhu nemala. Ja som to mala ináč.

Najviac sa mi páči tento Váš odsek:
,,Bez boha je strašně moc věcí úplně jinak a neřekla bych, že zrovna lépe :-) NIkdo nad vámi nebdí, nejen že jednou definitivně zemřete, ale jednou vyhyne celé lidstvo, a vůbec všechno živé. Není žádný smysl, nidko neurčuje co je dobré a co špatné, nikdo to neřídí a kdykoliv to celé může skončit.,,
Pre mňa je toto uvedomenie nádherné a desivé zároveň...

,,NEvěřící si na to zvykají od malička postupně. Pro vás to musela být nálož, protože i když postupná, přece jenom mnohem rychlejší než u odjakživa nevěřících lidí.,,
Opustenie ilúzie existencie boha pre mňa nebol šok. Bol to až posledný,,krok,,.

Nerozumiem tomu posunu vo vnímaní autorít. Ten príklad s Frejžrom mi vyznieva, ako keby potreboval, aby bol niekto lepší než on, pretože on sám nedôveruje v ,,seba,,. Potrebuje k niekomu vzhliadať.


Ako myslíte, že moji milí a hodní príbuzní boli zrazu mimo?
Ja som nič také nevnímala.

Ďakujem za Váš komentár a ospravedlňujem sa, že som už neposkytla niektoré bližšie informácie :)
Pekný večer!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-29 22:41:15

A ja si nemyslím, že si myslíte ze si myslím, ze si nemyslíe :-D

No a taky nemusím do všeho strkat nos, Heda :-) Tak se neomlouvejte.

I pro mě je to nádherné a děsivé zároveň. Je to ta nejvíc vzrušující horská dráha. Až na ten konec :-)

Ano, bylo to tak jak říkáte s Frejzrem. Nejspíš nechápete, proč to tak cítil, protože jste žena. Muži jsou soutěživí. Chtějí každého porazit. Ale porazit otce znamená porazit někoho, jehož síla byla součástí vaší vlastní síly. Kromě toho je v tom uvědomění, že otec stárne. A soucit s ním, že je smutný, že byl poražen a ví, že stárne :-)Ve vašem případě jsem tím myslela, že jste najednou pochopila, že se vaši blízcí příbuzní tak moc mýlí. Nejspíš to ale není váš problém, když se nechytáte, ale můj :-)

A co se týká uvědomění si smrti, tak se pak to uvědomění čas od času opakovalo, se stejným pocitem hrůzy. Ta hrůza je tak nesnesitelná, že jediné co můžu udělat je přikázat si myslet na něco jiného. Mysl to ochotně splní, protože hrůza se nedá vydržet. Nepomůže proti ní vůbec nic. Běžet, řvát. Nic. V dospělosti jsem se pak naučila zabrzdit myšlenky dřív, než dojde k uvědomění smrti, namísto abych pak od už proběhlých myšlenek utíkala, jako jsem to dělala v dětství.

Moc jste mě překvapila, že jste nic takového nikdy nezažila. Myslela jsem si, že to zažívají všichni nevěřící. Raději se do toho prosím nepouštějte. Jsem si jistá, že by se vám to taky povedlo vyvolat. Přestaňte se tím už raději zabývat.

Hezký večer.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-29 23:17:09

Ten koniec je práve to zásadné, o čom to všetko je, to najkrajšie ale teda tiež najdesivejšie...

Ja to nevidím tak, že sa moji príbuzní mýlia. V čom? Že neexistuje Boh? Ale v ich realite existuje. Podľa mňa neexistuje. Ale nemôžem to ani vylúčiť. Len tomu neverím a nepredpokladám to.

Asi som sa zle vyjadrila. Nieje to tak, že by som nezažila uvedomenie si smrteľnosti, len to bolo ináč, než u Vás. Nebolo to tak, obrazne povedané - že Heduška si spokojne žije a zrazu sa niekde dopočuje, a uvedomí si, že raz umrie a to bude definitívny koniec. Bolo to celkom ináč. Keby som to niekomu chcela rozpovedať, tak skôr pri kafe, než tu :).

Zaujímavé, ako mi neodporúčate sa tým zaoberať.
Ja by som to naopak vrele odporúčala. Nikoho by som však do toho nenútila.
Viete, smrť môže byť tá najlepšia kamoška, keď jej to dovolíte.
Poznáte to? - Memento mori.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-30 08:47:10

Heda, co vy to máte za přátele? Zvete smrt na kávu a tam se divoce objímáte a pak jí do ucha šeptáte jak je děsivě krásná?

Myslím, že nevíte co je děs z nevyhnutelnosti definitivního zániku vlastního myšlení. Není to prosté uvědomění. Je to děs. Ale chápu, že odpověď na tohle je jen pro uši vaší nejlepší kamarádky :-)

Smrt je možná kamarádka. Ale děsivý strach, který vás tentokrát nemůže ochránit a nevede ani k ničemu jinému dobrému, rozhodně kamarád není.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-30 10:58:50

A jak se s ní mám teda skamarádit?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-30 12:53:03

Znova ahoj,
mysliet si to kludne mozte. Ja Vas presvedcovat o opaku nebudem :)
Myslim, ze ste pochopili, ze niektore veci nemam zaujem verejne zdielat.

Ked uznavate, ze smrt je mozno kamaratka, co tym myslite?
Strach moze byt tiez kamarat. Ano, presne ten nevyslovny, desivy strach moze byt kamarat.

Ako sa s nou skamaratit? Vy by ste sa s nou chceli skamaratit? Preco?
Ja neviem ako, ako chcete, trebars ju skuste tiez pozvat na kavu :).Potom dajte vediet, ci prijala pozvanie :)).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-30 13:10:18

Počkám, až si pozve ona mě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-30 15:12:38

Utekanie pred strachom so smrti, alebo jeho vytesňovanie je podľa mňa nezdravé.
Smrť je stále tu. Vedomie môže prestať existovať v ktoromkoľvek okamihu.
Ten strach, ktorý vedomie pociťuje, je nepriateľom preto, že nieje prijímaný.

Radko Sladká, majte sa krásne :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-30 18:31:35

Mít se krásně? Hm... to není špatný nápad. Díky za tip :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-30 19:36:04

Tak takúto zvláštnu reakciu na prianie majte sa krásne som teda ešte nedostala...Ale všechno je jednou poprvé.
Inak, to nebol tip, ale prianie. Ale nevadí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-07-31 07:16:39

Myslím, že krásnou ukázku, jak to funguje, sem dala Hvězdička.

Zoufalá situace, zkusila se pomodlit otčenáš a najednou přišlo "osvícení" - představa, ve které se objímá s bohem. A od té doby si s ním začala povídat.

Z pohledu psychologa to asi bude jinak - představila si imaginární bytost, do které vkládala naději na zlepšení a na tuto představu se upnula.

Z pohledu biologa došlo při představě tohoto zdůvodnění k vyplavení "srandotoninu", při depresivním stavu z neutěšené situace to je pro mozek jak dávka drogy pro feťáka během absťáku. Začala to vyhledávat - "pravidelně mluvit s otcem". A každou takovou rozmluvou se na to fixovala čím dál víc... Mozek si holt v nějakých situacích dělá vlastní opiáty.

Problémy možná vyřešila, imaginární bytost jí mohlazvednout sebevědomí a dávat jí instrukce z jeího vlastního podvědomí, tím se ale představa víc a víc fixovala... Teď má možná menší existenční problémy (nebo se s tím smířila), zato je (jak) zfetovaná (vlastními neurotransmittery). A blábolí něco, co ostatním lidem nedává smysl a přijde jim jak bláznivá.

Lidský mozek je prostě úžasný.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-31 11:24:06

Rada by som upresnila, že je to ukážka, ako to funguje len v niektorých prípadoch. Povedala by som v tých, kedy vieru spustí nejaká forma traumy alebo teda krízy, a takéto prípady sa mi zdajú docela ,,pochopiteľné,,.

Vo všeobecnosti: človek je v hraničnej situácii, akoby sa rozhoduje, alebo váha, či stojí ešte za to, ísť ďalej, a preto sa mu jeho ,,vnútorná inteligencia,, snaží dodať nejakú nádej, nejaký oporný bod, no a v prípadoch, kedy už mal s vierou nejakú skúsenosť, sa to z jeho ,,podvedomia,, jednoducho vynorí.

Tá verzia z pohľadu biológa je zaujímavá.

Inak niektoré veci, ktoré pani Hviezdička píše, mi dávali zmysel, alebo to dávalo viacero zmyslov, keď v tom vidím prepletenosť s psychológiou a preto, že ako sama píše, podľa nej je pravda ukrytá v symboloch, takže tieto si každý môže vysvetliť po svojom, tak, aby mu to dávalo zmysel :). Nepovažujem to však za pravdu. Je to ako keď si prečítam rozprávku, môžem si vyložiť symboly, vidieť v nej zmysel, a dokonca si v nej nájsť aj pekné ,,poučenie,,.

Vo všeobecnosti: prečo mozog v niektorých prípadoch neprestane s tými ,,opiátmi,, , aj keď už krízu prekonal? Napadá ma, že tá ,,závislosť,, spočíva v tom, že ak by s tým prestal, ukázalo by sa, že kríza ešte v skutočnosti nebola spracovaná, preto potrebuje tú barličku aj naďalej. Že je to taká ,,pseudopomoc,,.
Pýtam sa tak, alebo vidím to tak preto, že v mojom prípade mozog od tej barličky dokázal upustiť, hoci moja ,,závislosť,, nevznikla formou traumatického zážitku, ale indoktrináciou, ktorá však bola dlho udržiavaná tiež z nejakého, pre mozog zištného dôvodu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-31 12:28:08

Proč mozek nepřestane s opiáty, když už krizi překonal?

Podle mě je fungování mozku nastaveno na udržování určité hladiny těchhle opiátů neustále-každý den. POkud víra pomůže překonat trauma a dodá potřebné opiáty, pak v případě překonání traumatu potřeba mít opiáty nemizí. Člověk by je mohl získávat něčím jiným, než vírou, ale poslední třeba rok je získává právě tou vírou. Je to naučený fungující mechanismus. Člověk by musel aktivně hledat jiné zdroje opiátů, než je víra. A nějákou dobu by to trvalo, než by je našel, a než by to začalo fungovat. A to člověk většinou neudělá, protože má dost opiátů z víry a další nepotřebuje. Tedy pokud nemá vědomý cíl se víry zbavit :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-07-31 12:40:07

Ono chemicky se vlastně jedná o antidepresiva. Dá se to získat z prášků (ale kdo a proč by jim to napsal, když je z té deprese vyléčila víra - "bůh jim dal naději a světlo do života"), ze sexu (ten mají víceméně zakázaný), z poznávání (to mají zakázaný, pokud to zpochybňuje víru). Takže se víry těžko zbavuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-31 13:23:51

Taky ještě z práce, přátelských vtztahů, pohybu, jídla, ž čekhokoliv, co se mi podaří, poznávání nových věcí, studené sprchy, horké sprchy, z banánů, čokolády, kávy, hudby...:-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-31 14:48:58

Konkrétne u mňa nebol žiadny vedomý cieľ zbaviť sa viery, takže to mohlo byť skôr tým, že som sa na rozkaz nebránila tomu poznávaniu, čokoláde, hudbe, atď. :)

Zastavila by som sa pri tom, ako píše Petr, že sa odmeny u naučeného veriaceho vystrieľajú už v detstve. Ja by som to tak celkom nevidela. Nemyslím si, že by sa odmeny za vieru minuli. Ak by si niekto nedovolil tie druhé odmeny, ,,závislosť,, by sa predsa mohla vyvíjať aj tak, že by sa dávka za vieru pomaličky zvyšovala, tak by sa napríklad niekto mohol ocitnúť v kláštore.

Chcem tým naznačiť jednu vec. Keď si zoberiem oba prípady, 1.mozog sa odmeňuje za vieru, 2.mozog sa odmeňuje za poznanie.
Vyjde to narovnako. Takže by malo byť v podstate úplne jedno, či verím v boha, alebo nie.
Ja si však myslím, že to jedno nieje. Pretože ten mozog na antidepresívach za vieru je na nich ,,závislý,, a bez nich by človek mohol mať problém s nespracovanou krízou, alebo teda s niečim, čo mu viera v boha nahradzuje.
Je to ako liečenie depresie len pomocou liekov, bez terapie, resp.liečenie symptómov a neriešenie príčiny.
A keď sa nevyliečia aj príčiny, choroba sa bude stále vracať, telo v skutočnosti nieje uzdravené.
Neviem, či je táto metafora zrozumiteľná, ale mám pocit, že moje telo nejako cítilo, kedy idem proti sebe, kedy sa ho snažím oklamať placebom náboženskej viery a preto som aj v jednom príspevku napísala, že myslím, že viera prispela k mojim osobným problémom.
Možno preto ,,vyhralo,, poznanie, presnejšie povedané, zbavovanie sa ilúzií.

Inak prečo to všetko píšem, okrem toho, že mi to príde zaujimavé, myslím, že to odkrýva (niektoré) širšie súvislosti. Myslím, že niektorí ľudia, ktorí sú výraznejšie upnutí na vieru majú nejaký vnútorný deficit, niečo nespracované v sebe, sú tak nejak ,,umelo,, šťastní. Na niektorých to aj normálne vidieť, alebo cítiť z nich. Ja im to brať nechcem, rešpektujem, ako to majú, ale niekedy sa mi to zdá smutné, že ich ,,šťastie,, je závislé. Každopádne je to len môj pohľad, ja do ich reality nevidím, aj keď som bola veriaca, a je to tak v poriadku.
Týka sa to ale asi len určitej časti veriacich, určite som už stretla aj nejakých naozaj šťastne pôsobiacich veriacich (myslím, takých viac horlivejších, nie ,,vlažných), ktorým ich viera dávala silu a ktorí vedeli to ,,šťastie,, okolo seba ,,rozdávať,, , vyzeralo, že úprimne. Ktovie, ako to majú...

Preto som sa aj pýtala, či viera prináša viac ,,dobrého,, alebo viac ,,zlého,,.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-08-01 11:33:44

No a myslím, že ti vřící, kteří se vám zdají opravdu šťastní nejsou asi šťastní díky víře, ale díky svému vrozenému optimismu a veselé povaze, které ani oddání se bohu nemohlo zcela zničit. :-)

Taky si myslím, že opiáty z víry jsou "náhražkové". Podobně jako náhražkový sex, hraní PC her, čtení červené knihovny, sebeukájení narcisů v představách, pití ligt coly při dietě :-) atd. Proč ale mozek umoŽnuje získávat opiáty z náhražek, když opiáty jsou odměna za to, že to děláme dobře, a povzbuzení, abychom to tak dělali dál? Opiáty z náhradního jednání nás podporují v dělání těch nesprávných činností.

Asi je tento mechanismus k tomu, abychom bez újmy na draví přežili období, kdy skutečné uspokojení není v dosahu.

Pak by mě ale zajímalo, jak mozek člověka pozná, které jednání mu opravdu prospívá a které je jen náhražkové? V čem se opiáty z náhrady liší od opiátů z toho opravdu nutného?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-08-01 17:25:08

Čo sa týka tých ,,náhražkových,, opiátov, povedala by som, že oni v podstate, ako to z toho slova vyplýva, začínajú byť náhražkové v negatívnom slova zmysle, až keď ,,pracujú,, na úkor niečoho. Rozumný, alebo teda vyrovnaný človek cíti nejakú zdravú mieru, ktorá mu vyhovuje - v jedení čokolády,v požívaní alkoholu, v sexe, v náboženskej viere, atď.

Pokiaľ je ten mechanizmus na to, aby sme bez újmy prežili nepriaznivé obdobie, tak je to v poriadku. Lenže riziko je u niektorých návykovejších prostriedkov, ako napr.alkohol, alebo náboženská viera.

Mňa by tiež zaujímalo, ako to mozog pozná. Ja si myslím, že človek, ako som už spomenula, to dokáže rozoznať jednak zdravým rozumom (dokáže si ustrážiť tú zdravú mieru), ale keď ten rozum ignoruje, myslím, že ak je telo v nerovnováhe tak to dáva najavo, jednak sa to môže odraziť na fyzickej stránke a tiež na psychickej.

Spätne si uvedomujem, že v mojom prípade mi tú škodlivú stránku viery dávalo najavo. Len som tým bola vtedy zblbnutá, tak som tomu nevenovala pozornosť, nevedela som, o čo sa jedná.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-08-02 09:50:54

Ano, to bude ono. Když jsou opiáty jen z náhradní činnosti a ne z toho z čeho mají být, projeví se nějak nedostatek, nebo nerovnováha. I když si pořád myslím, že náboženství není jenom náhrada. A že má nebo aspoň mělo pro lidstvo velký význam. JEn asi člověk nesmí zatoužit přiblížit se bohu, když ví, že tu někde je, ale necítí ho :-) Musí prostě věřit tak nějak vlažne, aby mu víra prospívala a neničila ho:-) Ale je to zajímavé, k čemu všemu je příroda schopná nás formovat. Vytvoří v nás něco, co nám neumožňuje vnímat realitu. Vůbec jí nejde o to, abychom vnímali svět takový, jaký je. Hlavně že to funguje. Co ještě vnímáme takhle pokřiveně, protože je to výhodné, nebo proto, že to tak stačí?
A pak se najednou objeví jedinci, kteří to mají jinak :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-08-03 12:10:22

Pokřiveně vidíme realitu :)

Říká se, že strach má velký oči. Když se něčeho bojíme, připadne nám to horší, než to ve skutečnosti je. A mozek si pěstuje fóbie. To všechno jenom proto, že když pračlověk stál a přemýšlel, jestli je v tom křoví medvěd, tak ho medvěd sežral. A když o tom přemýšlel až po tom, co přestal utíkat, tak přežil...

A tenhle strach je taky super, pěkně nás svazuje, aby jsme se nebouřili proti vrchnosti - sice nevíme, co by nám udělali, ale bojíme se a zjišťovat to nebudeme. O autoritách taky nepochybujeme,...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-08-03 12:27:45

Chemicky nijak, ale spíš pocitově. Někde něco chybí nebo přebývá,...

A s drogou se to má tak, že receptory si časem zvyknou přestanou vnímat, takže člověk furt hledá její zdroj a potřebuje víc a víc... Ale hledání zdroje je částečně pod kontrolou vědomí a některou oblast si můžeme vědomě zakázat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-07-31 12:31:57

Ty opiáty fungují jako odměna za vyřešení problému, nalezení odpovědi... Všeobecně. Takže v případě naučenýho věřícího se na "objevování víry" vystřílí už v dětství. A další dávka drogy už je za objevování reality. Jediná otázka je, jestli mozku dovolíme odměnu za objevování světa na kor víry, nebo ne...

Vy píšete, že jste hledala odpověď na nejasnosti. Za každou racionálně zbořenou pochybnost ohledně světa ale byla odměna, tak jste se k tomu možná vracela tak dlouho, až nic z víry nezbylo... ;) Mozek je totiž potvora...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-07-31 13:29:06

Vyzobal všechny zrníčka, které šly, potvora :) Takhle podobně to mám s čokoládou. Nebo jsem spíš měla.

Myslím, že většina věřících mozků si tu odměnu za objevování světa nedovolí.

Taky si myslím, že biochemická odměna z víry není jen v dětství.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Jaroslav Pokorný,2015-08-04 22:51:51

SWvým způsobem o tom pěkně napsal Michal Hamko na svém webu:

http://www.i-ateismus.cz/2012/06/mohl-bych-uverit/

"Před nějakou dobou mi jeden diskutující na tomto webu řekl, že i já můžu uvěřit – stačí chtít."
Já k tomu dodám, že jiný věřící zase řekl, že nevěřící nechtějí věřit, aby mohli hřešit. A další to "korunoval", že nechtějí věřit, aby mohli smilnit!"Řekl bych si, že Bůh prostě existuje, protože design světa je tak očividný, velký třesk musel mít nějakou příčinu, a Bůh to vysvětluje velmi elegantně."
Viz: M.O.Vácha:"Britský fyzik a teolog John Polkinghorne soudí, že je těžké poznat Boží přítomnost, protože žádný tvor ze své zkušenosti nezažil Boží nepřítomnost." "http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Vytvorily-muj-rozum-nerozumne-a-sily.html


"Něco se mi povedlo – super, Ježíš mi pomohl, protože mě tak moc miluje! Něco se mi nepovedlo? Určitě je za tím moudré vedení mého Pána, který mě na tom učí něco, čemu ještě plně nerozumím, ale určitě to dřív nebo později pochopím." Viz: Kubíček, L.: Boží vůle - zbožná fráze?


"Hovořili bychom spolu o pošetilosti ateistů, o tom jak je celá ta věc přece zřejmá,"
Viz: M.O.Vácha: !Protože nevidím do myslí druhých, nevím, jak mnoho ateistů je schopno dotáhnout své úvahy až do konce a jak se jim žije ve světě, ve kterém explicitně není Bůh přítomen" http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Vytvorily-muj-rozum-nerozumne-a-sily.html

Odpovědět


Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Martin Kolář,2015-07-30 09:11:44

Promiňte, nějak Vás nemůžu opustit. Až jsem se tou představou zkoumání rozesmál :). Biochemické zkoumání osamoceného, nedospělého, možná deprivovaného věřícího, zírajícího na strop vatikánské baziliky, ve smyčce promítané do laboratorního televizního okruhu. Zkoumání, zasunuté do tunelu magnetické rezonance, by bylo možno změřit spin protonu signalizujícího stopu přítomnosti Boha v mysli objektu. A ten pohled. Jedinec, netušící, že jeho strategie víry v Boha je jen pouhá sociální, evolucí vyvolaná, hra a ještě k tomu, potěš koště, že vlastně nevědomky vyhrává, to musí být nervy drásající.
Až jsem se z toho musel vypsat. Snad se taky zasmějete.

Ťuk, ťuk. Ozvalo se jednoho pošmourného odpoledne nesmělé zaklepání na dveře místní pobočky AAP.
"Vstupte."
"Jsem tady dobře?"
"Kohopak slečno hledáte?"
"No, víte, já hledám tu Asociaci anonymních problematiků."
"Pojďte dál, zrovna začínáme naše společné sezení. Posaďte se tady na tu volnou židli."
"Řeknete nám něco o sobě?"
"Ahoj všichni, já jsem Mařenka". Dívka rozpačitě zamává do kruhu obsazených židlí.
Z místnosti unisono zahučí "Vítej mezi námi Mařenko."
"Pověz nám něco o sobě, Mařenko. Nebude ti vadit, že si tady všichni tykáme, viď."
"No, víte, já jsem občas sama. Teda, cítím se být sama. Já nevím, snad je to jen tím mým podvědomím, ..."
"Já, ..., já mám tady toho méďu". Dívka vytáhne z kabelky malého, stářím značně sešlého, plyšového medvěda. "Květík mu říkám. Když se cítím sama, tak si povídáme. Viď, Květíku."
Květík mlčí, právě mu upadlo knoflíkové oko.
"No, když nemám Květíka, tak z toho hrozného osamění..., víte, ..., já si, ... já ..., strkamsiprstydonosu a někdysikoušunehty."
Mařence ukápne slzička na růžovou blůzičku. Zdá se, že si uvědomuje, že takové věci dospělí lidé nedělají.
"Se mi ulevilo, když jsem vám to teď všechno řekla."
"Každý máme nějaký problém, Mařenko. Společně ho tady budeme řešit, chceš?"
Mařenka kývne hlavou a vlasy se ji svezou do uslzeného obličeje.
"Podívej se, Mařenko, třeba tady Jeníček. Měl problém a už ho nemá. Ten se zase počůrával. A chlastal. Jak Dán. Viď Jeníčku."
"Ano, pil jsem. Ale už o tom dokážu hovořit. A od února jsem neměl ani skleničku."
Z kruhu židlí se ozve sborový potlesk.
"Když budeš o svých problémech mluvit, můžeme ti pomoct. I tady náš vedoucí může potvrdit, že to pomáhá. Taky měl problém."
"Vedoucí, ty,ty,..., ty si koušeš nehty? A co všechna naše společná sezení?"

Nikdo, nic? Žádný smích? Hlavu vzhůru, všechno se dřív nebo později vyřeší. Je to jen otázka času, vůle a peněz. Argumenty mi zatím nedošly, ale chci jen upozornit, že ve svém hledání jdete špatným směrem. A pozor na jednoduchá řešení typu Vatikánu sedícího na rancích peněz, světového vše-řídícího Žida atd.

@Tomáš: Čo dobré môže ešte viera v Boha priniesť? Ľudskému druhu, jednotlivcom, ale aj celkovo, pre svet. Prináša viac ,,dobrého,, , alebo ,,zlého,,?
Viz http://letohrad.farnost.cz/487.doc čím se třeba křesťané baví.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-30 12:30:26

Ja tomuto pripsevku nerozumiem. Vysvetlite mi to prosim viacej polopatisticky, co ste tym chceli povedat? Dik.

Odpovědět


Re: Proces 'uverenia'

Viktor Abc,2015-07-26 13:22:55

Vážený Gancarčik

Sami potvrdzujete, že viera je pre človeka nevyhnutnosťou, pretože nie všetko sa dá vidieť - dokázať a tak zostáva veriť. No a čo je dôležité je to - v čo veríme a komu veríme. Ateisti tiež niečomu podľa definície viery predsa len veria a to tomu, čo im vyhovuje, ale neveria zas tomu, čo im nevyhovuje, pretože by museli zmeniť svoj spôsob života. A to, čo im nevyhovuje je práve viera v Božie Slovo. Takáto viera je darom od Boha! Vierou v Božie Slovo totiž prijímame do srdca Boha - Slovo Božie a to má moc nás zmeniť – oživiť z duchovnej smrti. Prečo? Pretože to Slovo vyšlo z Božích úst – je Pravdou a Boh je zvrchovaným Bohom a stane sa vždy to čo povedal a čo zasľúbil. Boh sa identifikuje vo svojom Slove, ktoré je Pravda a život. A to čo nám zasľúbil je večný život v Kristu. V tom Slove zasľúbenia je Tešiteľ – Duch Pravdy, ktorý veriaceho v Krista utešuje a uvádza do každej pravdy.

To nemá nič spoločné s vierou v náboženstvo, ktoré tvrdí že viera v Božie Slovo nestačí. Tvrdí, že je opovážlivosť si myslieť, že mám istotu spasenia v Kristu. Vidíte ten priapastný rozdiel v tom čo nám zvestuje Slovo Božie a čo tvrdí náboženstvo. Náboženstvo Tešiteľa – Ducha Pravdy popiera a to svojím učením. Ako ho popiera je jasné a už som to písal :Náboženstvo učí, čo všetko má človek urobiť – aké skutky od narodenia až po smrť, aby bol možno že spasený, ak teda to všetko splní. Necháva teda veriaceho v neustálych pochybnostiach o svojom spasení a následne sa veriacemu predkladajú podmienky vymyslené náboženstvom pre dosiahnutie spásy. Náboženstvo teda ponúka spasenia za zásluhy, alebo mieša spasenie z milosti s spasením zo skutkov, čo je nezmysel. Biblia takéto niečo pozná a jasne hovorí: Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť...

Áno, milosť by už nebola milosťou.

Preto sa náboženstvom vytvoril celý systém záslužných skutkov, tradícii, rôznych nariadení, spovedí, očistec atd. a náboženstvo je tým živené a vedie ľudí do záhuby.

No Slovo Božie učí, že Boh už urobil všetko pre naše spasenie a dokončil to dokonalé dielo milosti a povedal – dokonané je! Viera, že spasenie človeka je hotové a vybojované Bohom a nie zásluhami človeka ho slobodzuje a napĺňa nesmiernou radosťou a nekonečnou vďačnosťou jedine Kristu. A tak tu už nie je žiadny priestor pre svoje vlastné “spásonosné“ ego a fungovanie takého niečoho akým je náboženstvo, ktoré je zmesou klamstva, márnych tradícii, rôznych ustanovení človeka. Jedinou podmienkou pre uplatnenie milosti je uveriť práve v to, čo nám Boh oznamuje – v evanjeliu Ježiša Krista. To je všetko! Život, ktorý bude nasledovať, už bude vychádzať z nového človeka narodeného z ducha – z Boha, ktorý z nekonečnej vďačnosti svojím životom oslavuje jedine Boha.

No a ako sa rodí viera v Božie Slovo?

Božie Slovo jasne hovorí: „Ján 15:16 nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo“.
Ján6 37Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.

Ján17:6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta.
Ján6 44Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Ak nikto, tak nikto! Ján10 26ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal. 27Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, 28a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. 29Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. 30Ja a Otec sme jedno.

Prečo potom niektorí uveria v Božie Slovo a mnohí v rôzne náboženstva, izmy, vedecké teórie a pod je nadmieru jasné.

Tak teda Otec dáva ľudí zo sveta Kristu a skrz Krista prichádzame k Otcovi. Otec a Syn sú Jedno a navzájom sa dopĺňajú.

Odpovědět


Re: Proces 'uverenia'

Hvězdička Maličká,2015-07-26 15:30:22

ad.Zaujíma ma, či existuje nejaký spoločný súbor/množina archetypálnych atribútov, pocitov, procesov, ktoré by dokázali objasniť prečo náš druh dokáže 'veriť' a ako k tomu dôjde.

Ano existuje.
-
ad.Myslím, že sa zhodneme, že tá množina o ktorej hovorím musí obsahovať nejakú formu emócie.

"A můžete být vně, boží projevy popisovat nebo můžete přijmout pozvání dovnitř a být těch projevů součástí."

Pro začátek zasílám odkaz na přednášku C.G.Junga,protože emoce a cítění není to samé:
http://jung.sneznik.cz/diskuse_01.htm
-
Pokud se skutečně upřímně zajímáte o své nitro,pak nejste mimo mísu.
Věřit se dá zcela všemu,pak je jen na vás,jak budete k informacím přistupovat.Tedy
jestli si získané informace budete vždy ověřovat nebo i naopak(jako se stalo i u mne),
že informacemi si ověřujete své osobní zkušenosti.
-
Všechna náboženství mají stený základ-"obraz".Pan Kolář uvedl:
" Dostal byste obrovské množství příběhů bez pevně danné struktury."
Tyto příběhy však mají danou strukturu.Proto lze také vidět,že i když navek působí
rozmanitě(říkává se růžovo-modře),svou podstatu mají stejnou.

Napsala jsem minule,že něvěřím,protože již vím,že Bůh-Bohyně existují a jsou Živí.
To je hlavní rozdíl mezi vírou a věděním.Můj příběh v tomto životě má opačný postup:
vysvětlit Boží přítomnost vědecky.Jinými slovy očistit poznání od bludů a nánosů
lží,stvořených lidskou představivostí.
Zrovna včera a ne náhodou na Jakuba,se mi dostala díky Otci příležitost znovuobjevení
vědomého spojení s Božstvím v nitru každého člověka.Je zde mnoho lidí,kteří zažívají
hotové peklo jen proto,že nedokáží překládat "jazyk Vědomí,které zde člověk považuje
za Nevědomí.Z maličkostí se skládají velké věci.Sama jsem se divila,kudy mne to Otec
vodí.A včera se mi po téměř osmi letech "pekla" a studia dostalo odpovědi.
Konečně budu moci pomoci obrovské mase lidí a mám z toho tak velkou radost,že
mne ty emoce vyhodily z nitra.Až opadnou,s chutí se pustím do práce.:)

A nyní k začátku osobního příběhu.Chtěla jsem se zabít a vzít všechno zlo světa
sebou pryč.Otec mne zastavil.Dnes vím,že zlo neexistuje,že zde existuje dočasně
jen tzv.chudoba srdce,která je zlem a zlem se projevuje.

Ptal jste se,kde se v člověku bere víra.V jeho srdci a jmenuje se Láska bezpodmínečná
k ostatním srdcím a je naší Podstatou.Srdce je vědomí a vědomí je kombinací dvou
v jednom.

Poklona Otci
Drahý Otče,Stvořiteli mého těla,
děkuji Ti za vše.
Za to,že jsi našel cestu jak mi zavolat,
když mé srdce bolestí,
už chtělo se životem skoncovat.
Děkuji ti za podání první knihy,
za sekundy,minuty,dny a roky,
které jsi mi věnoval.
Děkuji za všechny zla,
které Jsi mi do života vložil,
abych uzřela chudobu srdce svého.
Z lásky dopouští se spousty chyb,
neb bez nich, se životu nedá naučit.
Děkuji Ti,žes nechal mne nahlédnout
do srdce Tvého a nechal se poznat.
Klaním se Ti Otče s úctou v srdci,
žes nespal a SÁM ses učil,
srdíčka svých dětí poznávat.
Prosím Tě o milost rozumu
a milost smrti pro všechny,
sundej jim,prosím,už pásky z očí
a otevři okénka ven z jejich srdcí.
Zavolej již,PROSÍM, Lásku svou k sobě,
aby mohla prostoupit všemi srdci
a přivinout se k Tobě.
-
dnes:
Děkuji,děkuji,že mohu jim na cestu domů ukázat.
Cestu vzájemné úcty,lásky a důvěry,
a vzájemné úcty,lásky a důvěry k jejich
skutečným Rodičům.♥

Odpovědět


Re: Re: Proces 'uverenia'

Viktor Abc,2015-07-27 09:34:19

Mt 16,24-25 Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma! Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho.

Nie my sme našli a poznali Boha sami zo seba, ale Boh sa nám dal poznať v Kristu

Predsa sebazaprenie to nie je hľadanie Boha v sebe samom a vyzdvihovanie svojho “spásonosného“ ega, ako nejaký hnací motív na dosahovanie nejakých morálnych štandardov, často iba ľuďmi stanovených! Teda hľadanie nejakej vlastnej pravdy a noriem života. Vlastné ego musí padnúť na kolená, aby normy života boli v milosti Božej a teda aby srdce človeka bolo formované milosťou. To je viac ako ľudské morálne predstavy. Je to na rovine Božej! To je ten princíp na ktorom stojí skutočné kresťanstvo!

V pravom evanjeliu ide o sebazaprenie a nie o sebarealizáciu a sebaspravodlivosť a teda ide o realizáciu Boha v nás. Ako môže Božie Slovo pôsobiť v srdci človeka, keď naše pyšné ego bude proti nemu bojovať?

Spása začína smrťou telesnosti a nie jej vyzdvihovaním. Nový človek z ducha sa rodí, iba ak starý človek - telesný zomiera. Ináč to nie je možné! Tu nie je miesto pre schizofréniu, ktorá sa u mnohých takzv. pseudokresťanov praktizuje.

Teda buď bude sebarealizácia a srdce bude ďaleko od Boha, alebo bude sebazaprenie a tým odovzdanie sa Bohu. Teda, alebo jedno, alebo druhé. No nie oboje naraz!

Odpovědět


Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-26 20:19:41

Do prevažne veriacej rodiny som sa narodila.
Účasť na omšiach, modlitby, prvé sväté prijímanie, atď., u veriacich členov rodiny som cítila silnejšie pocity bezpečia a lásky a preto som vieru v Boha a všetko okolo toho vnímala pozitívne, dokonca viac než to.
A odkedy sa mi začal vytvárať vlastný rozum, začala som riešiť veci a keďže viera v Boha bola pre mňa významnou súčasťou môjho prežívania (,,vnútorného,,), začala som sa do hľbky zaoberať aj tým.
Viera sa mi potvrdzovala, dá sa povedať všade naokolo, pretože som sa na veci pozerala cez filter veriacej mysle.
K tomu sa ale samozrejme začali pridávať aj pochybnosti, a kedže som odjakživa mala tendenciu k čo ,,najväčšej,, úprimnosti, nikdy som sa netvárila, že tam niesú. Práve naopak, chcela som veciam o to viac prísť na kĺb.
Myslím, že k tejto ,,túžbe po pravde,, :) mi možno pomohla aj viera. Pretože som bola o existencii Boha hlboko a bytostne presvedčená, neuspokojila som sa len tak s niečím ,,povrchným,,.
Ďalej, počas dospievania sa moja viera niekedy dostávala celkom do extrémov. Myslím, že moja extrémna túžba skutočne poznať Boha, negatívne prispela k mojim osobným problémom počas dospievania. Pochybnosti sa začali množiť (nemienila som ich ignorovať) a v určitej dobe som našťastie usúdila, že už je čas venovať sa sebe, Boh bude musieť počkať.
A tam niekde možno začal proces, ktorý moju vieru začal ,,dávať dole,,.
A keďže som stále neprestávala hľadať ,,pravdu,, , prišla som postupne až k tomu (cez rozum, ,,sebapoznanie,, , atď.), že Boh zrejme neexistuje.
Keby som bola veriaca, ako predtým, povedala by som o sebe, že som už toho Boha našla, len o tom neviem :).

Odpovědět


Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-26 22:09:21

Pre Tomáša Gancarčika ku komentáru 2015-07-26 02:23:48

Odpovědět


Re: Re: Proces 'uverenia'

Viktor Abc,2015-07-27 09:59:15

Kresťanstvo a kresťan sa identifikuje vierou a to nie v náboženstvo, alebo vierou v to, že nejaký Boh existuje, ale vierou v Božie Slovo, ktoré je Pravda a život.

Láska ide vždy s Pravdou a nikdy nie bez nej. V klamstve niet lásky, ale len pretvárka a faloš. Komu je zjavená Pravda Božia, tak nájde aj lásku Božiu, ktorá je v Slove Božom.

Milosť Božia je neobmedzené pôsobenie lásky Božej. Láska Božia sa prejavila v diele milosti, ktoré Boh vykonal na kríži. Láska Božia, ktorá je neviditeľná, nehmatateľná a predsa sa prejavila, pretože existovala a vyšla z Boha. Jedinou podmienkou pre uplatnenie milosti pri človeku a teda neobmedzené pôsobenie Lásky Božej je viera v to, čo nám oznamuje. Láska Božia sa teda preniesla vierou v Slovo Pravdy evanjelia Ježiša Krista do srdca človeka sa prejaví na novom človeku narodenom z ducha z Boha a to skutkami viery a ovocím ducha. Takto je srdce človeka vyučované milosťou a zdokonaľované v Kristu no v istote spasenia.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-27 10:51:19

Viktor, a čo ste týmto chceli povedať?

Ak to chápem správne, tak podľa Vás som na to išla nesprávne, pretože som sa neidentifikovala s vierou v Božie Slovo.
Zaujímalo by ma, ako si teda predstavujete, ako sa má malé decko riadiť Božím Slovom, ináč, než tak, ako mu ho dospelí vysvetlili.
A za druhé, keď som už toho bola intelektuálne schopná, Bibliu, tú, ktorú som mala po ruke, som čítavala a na omšiach sa z nej čítavalo tiež, takže som ľahko pochopila, a brala to tak, že celé to ,,učenie,, vychádza z nej, že to, čo tí ľudia vravia, nieje z ich hlavy ale že JE to Božie Slovo.

,,Láska ide vždy s Pravdou a nikdy nie bez nej. V klamstve niet lásky, ale len pretvárka a faloš. Komu je zjavená Pravda Božia, tak nájde aj lásku Božiu, ktorá je v Slove Božom.,, - no, tak mne zrejme zjavená Pravda Božia nebola. Zaujímal by ma Váš názor, prečo mi nebola zjavená? Pretože som si zle vysvetlila to Slovo Božie? Alebo mi ho zle vysvetlili tí, od ktorých som ho počula?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Viktor Abc,2015-07-27 12:47:33

Boh zjavuje pravdu komu chce a kedy chce. Božie cesty nie sú naše cesty.On vie, prečo niekomu túto Pravdu zjaví už od malička, niekomu neskôr a niekoho zvrhne. Ja neviem aké ma s tebou Boh plány, ja nevidím do srdca človeka ako Boh. Ja zvestujem Božiu radostnú zvesť všade naokolo, aby aj ostatní sa radovali vo viere v Krista z už hotového spasenia vybojovaného Bohom. Keď dopadne to semeno Ducha na dobrú a pripravenú zem, tak zakorení a vydá aj úrodu.

Myslím si, že tieto verše to jasne vystihujú prečo niektorí neuveria Pravde až do smrti.

Ján10 26ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal. 27Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, 28a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. 29Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. 30Ja a Otec sme jedno.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-27 13:20:07

Vďaka za vysvetlenie.

Ako sa mám radovať z tej Božej radostnej zvesti, ktorú zvestujete, keď mi ju Boh nezjavil?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-07-28 08:14:21

"ja nevidím do srdca človeka ako Boh"

Nechci být za rejpala, ale proč uctíváte kardiologa alias "machra přes pumpy" s ultrazvukovým přístrojem?

Odpovědět


Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Petr Mikulášek,2015-07-27 13:08:55

To potom ale není jediný rozdíl mezi křesťanem, židem a muslimem. Všechno jsou to jenom různý oblay na stejnou věc... Nevěděl jsem, že vyznáváte Alláha.

Odpovědět


Re: Re: Proces 'uverenia'

Tomáš Gancarčik,2015-07-27 21:31:37

Ahoj Heda,
píšeš, že si bola o existencii Boha hlboko presvedčená. Kde si brala tú istotu a ako si si to dokazovala? Bol to ten filter, ktorý ti dokázal skresliť všetko čo si pozorovala? Neskôr, keď si teda pociťovala "extrémnu túžbu skutočne poznať Boha", ako si na to chcela ísť? Neviem si to predstaviť, chcela si nonstop filozofovať? :) Dovtedy si mala pocit, že ho nepoznáš?

Odpovědět


Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-07-27 23:23:25

Ahoj T.,
áno, myslím, že to bolo tak nejak, cez ten filter som si dokázala prispôsobiť všetko tak, aby mi to dávalo zmysel, aby mi to potvrdzovalo, čo som si myslela. Možno to bolo aj tým, že som nebola nejak zvlášť konzervatívna, takže som si dokázala všeličo prispôsobiť. Myslím, že na niektoré veci ohľadom viery som mala svoj vlastný, odlišný názor, než bol ten všeobecne uznávaný.
Čo sa týka toho, kde som brala tú istotu. Najlepšie by som to asi opísala, že som to tak jednoducho CÍTILA.
Boh v mojej vtedajšej realite jednoducho BOL. Zaujímavé ale je, že aj keď som vedela, že JE, bol akoby ,,mimo mňa,, , nebol ,,u mňa,, ,
bol akoby na dosah ruky ale zároveň mi tak nejak unikal.
Vedela som, že som stvorená na Boží obraz, že Boh je aj ,,vo mne,, , pretože je všadeprítomný a tak, ale nejak som to nevedela úprimne stopercentne precítiť. Myslela som, že stvorenie nieje od svojho Stvoriteľa oddelené, ale tú Jednotu sa mi nedarilo precítiť.
Asi preto som sa ho snažila ,,poznať,,.
Neviem, ale takýto princíp ,,realizácie Boha,, asi nieje moc typický pre katolicizmus, asi skôr pre východné filozofie.
Ako som na to chcela ísť, no všelijako, filozofovaním, modlitbami, rozjímaním, duchovnými cvičeniami, a tak. Nie zrovna nonstop, ale vždy, keď sa dalo, a ako som už vravela, tak aj na bežný život som aplikovala tento filter, takže aj v praktických situáciach som si tam dosadzovala svoje ,,poznanie,, , pozorovala som to a premýšľala som o tom. Nemala som to nejak oddelené, že viera vs. ostatný život. Moje vedomie bolo tak nastavené. Ale aby to nevyznelo, že som bola nejaká svätica, čo od rána do večera v rukách premŕvala ruženec :), to nie, ,,normálna holka,, , len som to proste tak cítila v ,,srdci,, :).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-08-01 12:28:53

Nechci, aby to vypadalo, že jsem se na vás nějak upla :-) ale nějak se pokouším představit si tu malou Hedu, jak stojí v kostele, otvírá pusu a poprvé v ní nechá s posvátným pocitem rozplynout tělo páně( ta radost, že už je bohu o něco blíž ), nebo jak vyhrála ve vybíjené a viděla za tím boží zásah, protože se modlila za výhru (a pak měla pochybnosti, jestli se může modlit za tak nízkou věc), nebo jak žduchla svoji kamarádku a pak si zahanbeně uvědomila, že on to všechno viděl :-)

Takovýho kámoše já jsem nikdy neměla :-) Vždycky jsem na všechno byla sama.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Heda Zvedavá,2015-08-01 16:39:04

Ahoj, ale vystihla ste to, ako keby ste takého kamoša mali :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proces 'uverenia'

Radka Sladká,2015-08-02 09:52:49

:-)

Odpovědět

Radka Sladká,2015-07-25 00:25:39

"Je lépe mluvit k lidem, kteří nás chtějí poslouchat a ne se vnucovat všem. Házení hrachu na stěnu nikdy nebylo příliš efektivní počínání"

Jinými slovy: "nestojíme o dialog, my KÁŽEME! A to přednostně tam, kde je naděje přesvědčit někoho o naší pravdě. Své názory měnit nehodláme".

Vlastně pan Klimt, jediný kněz ochotný diskutovat, v rohovoru předvedl, že není ochotný diskutovat.

Zajímavé je, že ateisti s věřícími diskutují rádi, přestože je to z jejich pohledu také házení hrachu na stěnu. Možná mají z té diskuze psychologický zisk = potvrzení vlastní chytrosti. Věřící pak mají možná ze stejné diskuze odpovídající psychickou újmu. Což je nepřímý důkaz toho, že sami cítí, že nemají pravdu. Jenom si to odmítají přiznat. Kdyby si totiž věřící byli jistí, že bůh existuje, pak by se těšili na smrt a na pohřbu svých dětí by tančili.

Odpovědět


Re:

Viktor Abc,2015-07-25 07:55:00

Prečo im potom hovoríte veriaci ak teda nie sú si istí, že Boh existuje. Krásne je tu vidieť ako účelovo zavádzate. Viera nepozná pochybnosti! Ten kto pochybuje, tak neverí. Pomenovávajte veci pravými menami.

No aj keď mnohí veria a to nie len že Boh existuje, ale predovšetkým veria jeho Slovu, ktoré je Pravda a život, tak smútok zo smrti svojich milovaných detí vychádza z toho, že sa tak skoro odlúčili od svojich blízkych a rodičov a to každého bolí. No súčasne ich to utešuje, lebo vedia, že ich dieťa je v Božích rukách a vstane z mŕtvych ako všetci mŕtvi pri zmŕtvychvstaní. Ateisti sa v čom utešia? Boh dáva a Boh aj berie. Všetci raz zomrieme a to jedni skôr a druhí neskôr a všetci aj vstaneme z mŕtvych. Božie cesty nie sú naše cesty a musíme sa zmieriť s tým, že sa stala Božia vôľa. Smrť nie je konečná ako je to v mysliach ateistov. Nech si nemyslia že smrťou utečú do nejakej neexistencie. Ateista je už teraz duchovná mŕtvola až pokým neuverí v živého Boha - jeho Slovo.

Odpovědět


Re: Re:

Radka Sladká,2015-07-25 22:53:29

Pokud ten, kdo pochybuje nevěří, pak zřejmě nevěří nikdo. Zajímalo by mě, jak by vypadal rozhovor mezi knězenm a ateistou připojenými na detektor lži. A dopředu vím, kdo by měl bouřlivé křivky :-)

Odpovědět


Re: Re: Re:

Viktor Abc,2015-07-26 15:07:56

Viera sa prejavuje na skutkoch viery a ovocí ducha. Ak niet viery, tak sa ani nemá čo prejaviť.

Ako je napísané: Mat 7:18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Mat 12:33 Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí.

Človek - jeho srdce je ako pokladnica - nádoba. Viera je to, skrz čo sa dá do tej nádoby niečo naliať. Ak je tam naliate skrz vieru Slovo Božie, tak srdce bude niesť Boží charakter. To Slovo je semenom ducha a takto sa rodí nový človek, ktorý je narodený znova - z Ducha - z Boha. To, čo už pramení z takého srdca sú skutky viery a ovocie ducha Svätého. No a medzi ovocie ducha Svätého je v prvom rade láska Božia. Neexistuje žiadny možný spôsob, ako by sa vôľa mohla rozhodnúť niesť ovocie, ktoré je v protiklade k povahe jeho srdca. Ak je srdce naplnené zlom, tak aj človek zákonite ponesie zlé ovocie.
Nič inšie vôľa človeka nevyberie zo srdca len to, čo nesie charaktel toho, čo je v srdci človeka.
Obsah srdca určujú slová a činy, ktoré je možné vyniesť. Vôľa pre svoje rozhodnutia musí siahať do srdca. Preto každá myšlienka, slovo a skutok bude mať povahu toho, čo je uložené vo vnútri – v srdci.

Nie je možné, aby človek vybral čisté zlato z truhlice, ktorá je naplnená len zhrdzaveným železom.

A preto: Mat 12:33 Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-07-27 09:18:40

Ach, ach ach, Víktore. Vy jste nikdy neslyšel o dobrých stromech ve špatných podmínkách a následném vlivu na ovoce? Nebo naopak o špatných stromech v ideálních podmínkách? Nebo o dobrých stromech, které však byly cizosprašné a tudíž nerodily vůbec, protože v jejich dosahu nebyl vhodný opylovač ?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Viktor Abc,2015-07-27 10:04:46

Keď to neberiete v duchovnej rovine, tak ako tomu môžete porozumieť čo som napísal?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-07-27 12:00:15

Ale já to právě beru v duchovní rovině.

Odpovědět


Re:

Martin Kolář,2015-07-25 12:34:35

Paní/slečno Radko,
a jak si takový dialog představujete? Těch předchozích přes 300 příspěvků v této diskuzi JE formou dialogu. Že nemůže přinést žádné plody je však zřejmé.

Dále v příspěvku Vy = nevěřící. Odpusťte tu generalizaci, ale často nás taky hážete do jednoho pytle.

Vy víte, že se dá vše poznat a je jen otázkou kdy. My věříme, že nás něco přesahuje a že to poznat prostě nemusíme.

Vy víte, že když nejde něco silou/pílí/penězmi/kontakty, tak to jde ještě větší silou. My věříme, že když to silou nejde, máme to nejspíš nechat plavat.

Vy víte, že máte pravdu a chcete nás zachránit před svěracími kazajkami. My věříme, že měřitelný svět je jen jednou částí našeho života.

Vy věříte, že nás musíte o své pravdě přesvědčit. My víme, že vás přesvědčit nemusíme. Našim úkolem zde je svědčit a ne vás přesvědčit.

Vy nevěříte tomu, že by za vás někdo mohl položit život. My jsme nadšeni, že to pro nás ne Někdo, ale ten kdo nás mnohonásobně přesahuje, udělal.

Já vlastně žádný problém nevidím. Můj život je bohatší právě o ten rozměr, který se vám tolik příčí. Mým úkolem zde není strkat nos do toho vašeho, ale ten svůj prožít tak, jak to nejlépe umím.

Zažil jsem několik pohřbů věřících lidí, kde byli pozůstalí smutní (to je prostě lidská vlastnost od které nejsou věřící oproštěni), ale nebyli zoufalí z definitivního konce.

Vám (nevěřícím) se možná z této diskuze, z tohoto dialogu, zvedá mírně hladina adrenalinu. Já věřím tomu, že to Zlo - princip zla, a nazvěte si ho jak chcete, se právě teď raduje, že rozeštvává lidi mezi ssebou.


Šabat Šalom

Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.
A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
Gen 2,2-3

P.S.
Slova vědět a věřit můžete přehazovat dle potřeby.

P.P.S
Zajímavé je, že ateisté čtou články typu níže a věřící si raději dají do pořádku sami sebe i své vztahy z blízkými, aby nemuseli později kupovat bílé svíčky, léčivé kameny, čistit si auru atd.

Ale znovu se omlouvám, hodně zevšeobecňuji.

https://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/tajemno/42192-jak-se-udobrit-s-temi-kdo-uz-zemreli-zkuste-ritualy

Odpovědět


Re: Re:

Heda Zvedavá,2015-07-25 15:09:21

Už mi nedá nereagovať.
U mňa sa generalizovanie (na podobné témy) ani na jednej strane ,,neodpúšťa,, , a vidím ho ako jednu z príčin ,,neúspešnosti,, diskusií.
Ja osobne som si všimla rôznosť názorov ako u veriacich, tak u neveriacich, takže vyjadrenia typu : ,, ateisti diskutují rádi proto a proto...,vy (nevěříčí) víte/nevíte to a tamto...atď. sa mi nezdajú vhodné.
Lepšie povedané, svoje hodnotenie, aj všeobecné samozrejme môžem zdeliť, ale nezabudnem napísať, že sa jedná o môj subjektívny pohľad a nebudem to formulovať ako tvrdenia. Tiež nezabúdam na to, že veci niesú čiernobiele a skúšam vidieť aj ostatné stránky vecí, atď.
Možno to vyzerá ako detail, ale podľa mňa je to v diskusii dôležité.
Ešte by som chcela podotknúť, že aj druhá strana by mala byť pozorná k tomu, ak niekto píše, že sa jedná len o subjektívny pohľad, aby sa o ňom dalo ďalej diskutovať a nielen sa hádať, či to tak je alebo nieje.
Myslím, že v tomto smere si niesú nič dlžní ani veriaci ani neveriaci, resp.že na oboch stranách sa nachádzajú takéto prípady, pomerne rovnako často (občas).

Odpovědět


Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-07-25 22:49:06

Milá slečno, bez zobecňování by se vůbec nedalo mluvit, natož diskutovat. Jako skvělého partnera pro diskuzi pro vás vidím Milana K. Ten chce taky napřed vyřešit podstatné formální náležitosti, než se pustí do něčeho většího. Že jsou všechny názory subjektivní je podle mě jasné. Zbytečnosti neříkám.

Ale máte hezké jméno. Zvlášť v posledních dnech je mi poněkud blízké. Není ten svět plný náhod?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Heda Zvedavá,2015-07-26 14:14:16

Zdravím Radko,
moja skúsenosenosť je, že niektorí ľudia si neuvedomujú subjektivitu názorov, svoje presvedčenia vydávajú (alebo tie cudzie tak berú) za objektívnu pravdu, a z toho môžu prameniť zbytočné nezhody.
Áno, bez zovšeobecnenia by to nešlo, to je pravda, ale niekedy to kôli tomu vyznieva až prílis obmedzene alebo jednostranne.
Napríklad, do vyjadrenia z príspevku Martin Kolář,2015-07-25 12:34:35, nezapadám takmer do žiadneho z tvrdení.

Na náhody príliš neverím :).
Pekný deň!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-07-27 09:28:49

:-) stydlivý smajlík :-)

Jo, máte pravdu :-) I já jsem si kdysi myslela, že kdo zvítězí v diskuzi, má PRAVDU! A pak to byl někdy boj, protože pravdu jsem chtěla mít já. Žel se to nestávalo a nestává tak často, jak bych si přála :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Petr Mikulášek,2015-07-27 11:06:10

Ono hlavní je rozlišovat, co ja názor a co je fakt. Zrovna dneska jsem narazil na zajímavou věc - http://www.houstonpress.com/arts/no-it-s-not-your-opinion-you-re-just-wrong-7611752

Pro ty, co nevládnou angličtinou: Názor je subjetivní, co si člověk myslí. Dá se do něj zahrnout i víra, že je něco tak a tak. Ale v okamžiku poznání faktů přestává být místo na názor.

Pokud bych měl přidat vlastní příklad: Můj názor je, že konkrétní náklaďák má na výšku max. 3m. V okamžiku, kdy uvízne pod 3,5m vysokým mostem, svůj názor neobhájím a musím uznat jako fakt, že to auto mělo 3,6m. Tam už pro názor není místo.

A problém věřících je, že toto nechápou. Nejsou většinou ochotní přehodnotit a eventuálně opustit názory, který jsou v rozporu s realitou. Jejich argumentace je, ža mají právo na svůj názor/víru. Jenom si neuvědomí, že pokud se objeví fakta, není dál jejich subjektivní názor důležitý, ale naopak, je často směšný a někdy se stane i vizitkou jejich hlouposti a ignorance.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Heda Zvedavá,2015-07-27 12:34:12

Áno, rozumiem, rozlišovať subjektívne názory od ,,objektívnych,, faktov.
Myslím, že ľudia sa ale niekedy nezhodnú ani na tom, čo je ,,fakt,,. Nielen veriaci vs. neveriaci, ale aj vrámci vedeckých kruhov, nieje to tak?
A to, na čom sa zhodnú trebárs aj všetci ľudia na svete, je pre mňa, ako som tu už niekde spomínala, ,,konsenzuálny,, fakt, v mojom vnímaní sa to ale nerovná ,,objektívny,,.
Ešte zaujímavejšie je v tomto kontexte slovo ,,realita,,. Zoberte si už len tak banálnu otázku, čo je to, realita? Zrejme pre každého niečo iné...
Možno to vyzerá ako zbytočné rozpytvávanie, ale takto chápem napríklad vieru ľudí, je to jednoducho ich REALITA.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Radka Sladká,2015-07-27 12:39:25

No jo no. Zase máte pravdu :-)

Odpovědět


Re: Re:

Radka Sladká,2015-07-25 23:47:27

Lidská vlastnost je bát se nebezpečí. Jaké nebezpečí hrozí batolátku, které si k sobě bůh povolal? Není snad v rukou božích mnohem šťasnější, než v náručí svých rodičů? Co je to šedesát let odloučení oproti společně strávené věčnosti, která je všechny čeká? Je to tedy důvod k radosti.

Nemyslím, že by věřící nějak víc kultivovali vztahy se svými blízkými. Kromě toho, že mají pásku přes oči se od ateistů nijak neliší. Člověk, který věří v léčivou sílu kamenů není ateista, ale věřící, který uvěřil, že bůh není a nadále je schopný věřit všemu, co mu kdo řekne. Tedy stále stejná kategorie.

Šabat Šalom. I já potřebuji odpočívat :-) Ale ne proto, že by to řekl bůh.

Myslím, že kdyby se Ježíš narodil dneska, byl by ateista. Byl to totiž pěkný radikál se spasitelským komplexem. Žádná konzerva. Takže ho tipuji na ekologického aktivistu. Případně strůjce Velké říjnové socialistické revoluce :-) Vajná něbúdět, no bůdět takája barba za mir, što káměň na káměni něostánět sa.

Odpovědět


Re:

Ondi Vo,2015-07-25 16:08:18

Správně jste se dotkla podstaty věci - na co jsou tyhle nefunkční diskuze?.

Praktický dopad ale přes to mají, i když nemohou nikoho "přepólovat", t.j. udělat atheisty theistu, nebo naopak. Poukáží na fakt, že vedle nás žijí lidé s rozličnými světonázory a že nám nezbyde, než je akceptovat takové, jací jsou. V praktickém životě to stejně nefunguje jinak - můj soused chodí pravidelně v neděli do kostela - asi mu to dělá dobře a také se tam potká se svými známými a zajde s nimi potom na poklábosení u pivka. On mi nevyčítá, že do kostela nezajdu a já mu zase nevyčítám jeho zábavu v kostele. Na to poklábosení u pivka se dá zajít i bez předcházejícího modlení. Oba nás trápí sucho, horko a slimáci stejnou mírou.

Konflikty vznikají tam, kde nefunguje diskuze. Připouštím, že diskutovat mohou jen rozumní lidé, cholerici a zbrklíci asi ne.

Sloveso "věřit" - označuje lidskou činnost. Každý v něco mnohokrát za den věří. Odvozené podstatné jméno "víra" označuje stav mysli dotyčného a atribut "věřící" se přísně vzato vztahuje na všechny lidi. Zkrátka jako atheista věřím, že bohové neexistují, i když to nemohu dokázat. Jsem o tom přesvědčený. Měl bych si nechat říkat "přesvědčený"?
Jsou lidé věřící čínské medicíně, věřící v léčebnný účinek akupunktury, v bimbání kyvadlem, ve vkládání rukou na hlavu, ale jsou také věřící ve světová spiknutí, v přítomnot Mimozemšťanů mezi námi ... Všichni jsou v něco věřící.

Postihne-li někoho ztráta milované osoby, pociťuje bolet. Pro pobožného člověka může být útěchou představa, že po fyzické smrti začíná nefyzický život (až do inkarnace, pak se duše zase vloží do kostry a obalí se masem), ale nějaké nutkání k veselí asi nepociťuje. Osobně si myslím, že právě slib posmrtného života je nejsilnější lákadlo pro lidi, aby se přidali k této ideologii.

Odpovědět


Re: Re:

Martin Kolář,2015-07-25 17:17:54

Pane Ondi Vo,
děkuji. Nevěřil jsem, že by mohla nějaká internetová diskuze na toto téma někdy skončit smírem.

Přeji Vám den plný radosti

Odpovědět

Uznaní

Richard Kocman,2015-07-24 17:25:15

Musím uznat že ač první články série byly dle mne plné invektiv, pan Špaček v průběhu série velmi kultivoval svůj projev, a ač jsou k věřícím články stále velmi kritické, dá se dle mého říci, že zde vidím upřímnou snahu o diskuzi. Což oceňuji.

Odpovědět


Re: Uznaní

Pavel Ouběch,2015-07-24 18:18:27

Bohužel, na mne to dělá dojem právě opačný. Po prvních článcích jsem ještě věřil, že je to snaha o diskuzi. Teď mám stále silnější pocit, že panu Špačkovi jde jen o prezentaci vlastního ega. Chce mluvit, ne naslouchat.
Nejspíš proto s ním nikdo z teologů nechce diskutovat. Ti takovou věc poznají na první pohled.

Odpovědět


Re: Uznaní

Martin Kolář,2015-07-24 19:04:03

Hmm, viz např. minulý článek tj. předposlední o Desateru Božích přikázání

Cituji:
"Čtení těchto kapitol mi osobně přišlo velmi zábavné (minimálně ve srovnání se zbytkem Bible). Velmi vtipná mi přišla například představa, jak v kapitolách Ex 25-30 diktuje Bůh Mojžíšovi podrobnosti typu kolik poutek má být na plachtě stanu a kam dát zvonečky na oděv svého bratra, nebo že kněží musí nosit spodky, aby se zakryla nahota jejich těla, když se budou (zády k publiku) klanět k oltáři. Čtením všech zmíněných kapitol se člověk ponoří do barbarské mentality lidí té doby. Vřele doporučuji všem lidem bez ohledu na vyznání pro pobavení a poučení."

Ideální odrazový můstek k seriozní diskuzi.

Odpovědět

Něco k zamyšlení

Jaroslav Pokorný,2015-07-24 11:56:28

"Smysl lidského života však Bůh neutajuje, nýbrž zjevuje. To je zásadní projev náklonnosti k lidské přirozenosti. Jejím vyvrcholením bylo Ježíšovo vtělení. Spiritualita, která od lidského těla odhlíží, neřkuli jej znevažuje, v sobě skrývá zášť. V tom nejpravdivějším smyslu totiž nepřáteli lidí nejsou lidé, jak lze občas zaslechnout. Existuje jen jediný, skutečný nepřítel, který je společný všem lidem a každého jednotlivého člověka nenávidí zcela individuálně."

Z Ježíšových slov plyne, že vládcem tohoto světa je otec lži (srov. Jan 8,44; 16,11). Bude tomuto světu vládnout dočasně a přítrž mu definitivně učiní teprve Kristův návrat a nikoli nějaké, byť sebelepší politické zřízení. Proto je třeba se mít na pozoru před jakoukoli politickou propagandou, nejenom tou agresivní, nýbrž také tou asertivní. Nenávist a lež jsou spojité nádoby. Nelze lhát a neživit v sobě nenávist. A nelze nenávidět a nelhat přitom.

Technický pokrok pochopitelně nevídaně rozšířil a prohloubil možnosti lži. Mechanismus její vlády je nejlépe vidět v antickém světě. Tehdejší člověk vnímal dějiny v rámci bludného kruhu mýtů a reality. Buď aplikoval obsahy mýtů na svůj praktický přístup k realitě anebo se naopak snažil svoje konkrétní životní zkušenosti zasadit do kontextu známých bájí. Mýty člověku neumožňovaly rozumět sobě, ani druhým. Teprve a jedině Ježíš navrací lidskému životu i dějinám smysl svým vtělením, smrtí a zmrtvýchvstáním, a evangelium může šířit radost.

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22138

Odpovědět

Na netu si dejte pozor na ďábla

Jaroslav Pokorný,2015-07-23 16:41:33

diabol k oslabovaniu viery využíva aj ideológie a technológie: „Najmocnejším nástrojom je internet. (...) Človek v samote pred svojím počítačom má prístup ku všetkému bez kontroly a obmedzení.“
http://www.lifenews.sk/content/exorcista-existuje-diabol-%C5%A1pecializovan%C3%BD-na-rodinu-pozn%C3%A1m-jeho-meno

Odpovědět


Re: Na netu si dejte pozor na ďábla

Palo Priezvisko,2015-07-23 20:11:17

hodne smutne, ze takymto veciam veri dospeky chlap v 21. storoci. iq 60, ci iny cognitivny problem?

Odpovědět


Re: Na netu si dejte pozor na ďábla

Ondi Vo,2015-07-24 03:41:59

Každé místo na zemi s výjimkou kostelů je potencielní rejdiště ďáblů. Bohověrci by si mohli zavést internet do kostelů a nechat vyrobit od nějaké firmy zabývající se antivirusovým softwarem nějakou protipožární zeď (firewall) proti dáblům. Bezpečnost internetování by se dala vylepšit pravidelným mytím klávesnice a monitoru svěcenou vodou, počítač samotný obložením biblemi a obstavením krucifixi. Možná, že by bylo výhodné mít kadidelnici umístěnou tak, aby ventilátor nasával antiďábelský kouř k processoru.

Ano, píšeme 21. století, ale mnozí setrvávají mentálně v 15. století.

Odpovědět


Re: Re: Na netu si dejte pozor na ďábla

Jaroslav Pokorný,2015-07-24 12:06:31

Ale ďábel se prý už modernizoval a klidně i do toho kostela vstoupí. Dokonce snad snese i pokropení svěcenou vodou.

Odpovědět

Někteří církevní učitelé jsou (byli) přísní

Jaroslav Pokorný,2015-07-23 16:24:20

✝„Každý túži byť spasený, ale väčšia časť je stratená.“

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

✝„Keďže ich večná radosť, pozostávajúca z videnia Boha, prevyšuje bežný stav prirodzenosti, osobitne v tom, že človek je zbavený milosti kvôli porušenosti dedičným hriechom, tých, čo sú spasení je menšina. V tomto sa osobitne prejavuje milosť Božia, že On si vybral niektorých na to spasenie, na ktoré mnohí v súlade s všeobecným prekliatím a tendenciám prirodzenosti nepostačujú.“

Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi

✝„Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

Evanjelium podľa Matúša 7,13-14

✝„Väčší počet ľudí si zvolil radšej byť zatratený ako milovať Všemohúceho Boha.“

Sv. Alfonz Mária Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

✝„Všeobecný názor je, že väčšia časť dospelých je stratená.“

Sv. Alfonz Mária Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Väčší počet ľudí napriek tomu povie Bohu: Pane, nebudeme Ti slúžiť. Radšej budeme otrokmi diabla a zatratení v pekle ako byť Tvojimi služobníkmi. Beda! Môj Ježišu, najväčší počet ľudí, môžeme povedať, že takmer všetci, nielenže Ťa nemilujú, ale Ťa urážajú a opovrhujú Tebou. V koľkých krajinách ťažko nájdeme katolíka a zvyšok je neveriacich alebo heretikov! A všetci z nich sú iste na ceste do zatratenia.“

Sv. Alfonz Mária Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Aký je počet tých, ktorí Ťa milujú, Ó Bože? Ako je ich málo! Vyvolených je oveľa menej ako zatratených! Beda! Väčšia časť ľudstva žije v hriechu diablovi a nie Ježišovi Kristovi. Ó Spasiteľ sveta, ďakujem Ti, že si nás povolal a povolil nám žiť v pravej viere, ktorú Svätá Rímska Katolícka Cirkev učí. [...] Ale beda, ó môj Ježišu! Aký je malý počet tých, ktorí žijú v tejto svätej viere! Ó Bože! Väčší počet ľudí žije pochovaných v temnotách nevery a herézy. Ty si sa ponížil na smrť, až na smrť na kríži, pre spasenie ľudí a títo nevďační ľudia Ťa ani nechcú poznať. Ó, modlím sa k Tebe, ó všemohúci Bože, ó zvrchované a nekonečné Dobro, učiň, aby Ťa všetci ľudia poznali a milovali!“

Sv. Alfonz Mária Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Mali sme to šťastie, že sme sa narodili v náručí Rímskej cirkvi, v kresťanských a katolíckych kráľovstvách, milosť, ktorá nebola daná väčšine ľudí, ktorí sa narodili medzi modloslužobníkmi, mohamedánmi a heretikmi. [...] Akí by sme mali byť teda vďační Ježišovi Kristovi za dar viery! Čo by sa s nami stalo, keby sme sa narodili v Ázii, Afrike, Amerike alebo medzi heretikmi a schizmatikmi? Ten, kto neverí, je stratený. Kto neverí, bude odsúdený. A tak by sme pravdepodobne aj my boli stratení.“

Sv. Alfonz Mária Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Všetci neveriaci a heretici sú isto na ceste k zatrateniu. Akou povinnosťou sme zaviazaní voči Bohu za to, že sme sa narodili nielen po príchode Ježiša Krista, ale tiež v krajinách, kde panuje pravá viera! Ďakujem Ti, ó Pane, za toto. Aká beda by mi bola, keby po tak mnohých priestupkoch, bolo mojím osudom žiť medzi neveriacimi a heretikmi!“

Sv. Alfonz Mária Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „V čase Veľkej potopy za dní Noema zahynulo takmer celé ľudstvo, iba osem ľudí sa zachránilo v Arche. V našich časoch potopa nie vody, ale hriechov, neustále zaplavuje zem a z tejto potopy unikne málokto. Sotva niekto je spasený“

Sv. Alfonz Mária Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Svätá Terézia, ako to dosvedčí Rímska Rota [najvyšší cirkevný odvoláci súd, pozn. prekl.], nikdy neupadla do smrteľného hriechu. Ale napriek tomu jej náš Pán ukázal miesto, ktoré bolo pripravené pre ňu v pekle. Nie preto, že by si zaslúžila peklo, ale za stav vlažnosti, v ktorom žila. V konečnom dôsledky by v ňom stratila milosť Božiu a bola zatratená.“

Sv. Alfonz Mária Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Je veľmi málo svätých, ale musíme žiť s týmto málom, ak chceme byť s málom spasení. Ó Bože, je ich naozaj príliš málo, ale napriek tomu si želám byť medzi týmto málom.“

Sv. Alfonz Mária Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Všetci ľudia túžia byť spasení, ale väčšia časť, pretože si neosvojí prostriedky spásy, padá do hriechu a je stratená. [...] V skutočnosti je oveľa menej Vyvolených ako zatratených, pretože zavrhnutých je omnoho väčší počet ako Vyvolených.“

Sv. Alfonz Mária Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Tí, ktorí majú byť spasení ako Svätí a chcú byť spasení s nedokonalými dušami, nebudú spasení.“

Pápež sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

✝ „Je mnoho tých, ktorí prídu ku viere, ale veľmi málo tých, ktorí sú vovedení do nebeského kráľovstva. Hľa, koľkí sa zhromaždili na dnešný sviatok: zaplnili sme kostol od múra k múru. Ale kto vie, koľko málo je tých, ktorí budú pripočítaní do tej vybranej spoločnosti Vyvolených?“

Pápež sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

✝ „Archa, ktorá bola uprostred potopy symbolom Cirkvi, bola široká zospodu a úzka zvrchu, na samom konci merala iba jeden lakeť. [...] Bola široká tam, kde žili zvieratá, úzka tam, kde žili ľudia. Preto je Svätá Cirkev tiež široká počtom tých, ktorí zmýšľajú telesne, úzka počtom tých, ktorí sú duchovní.“

Pápež sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

✝ „Ako človek žije, tak umrie.“

Svätý Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Je isté, že je málo spasených.“

Svätý Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Pán nazval svet ‚pole‘ a všetkých veriacich, ktorí sú priťahovaní k nemu ‚pšenica‘. Po celom poli a v humne je aj pšenica aj plevy. Ale väčšie množstvo je plevu, menšie množstvo je pšenice, pre ktorú je pripravená sýpka a nie oheň. [...] Dobrých je veľa, ale v porovnaní so zlými je ich veľmi málo. Mnoho je zrniek pšenice, ale v porovnaní s plevami je zrniek veľmi málo.“

Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi

✝„Ak chcete napodobňovať väčšinu, tak potom nebudete medzi niekoľkými, ktorí vstúpia tesnou bránou.“
Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Zo stotisíc hriešnikov, ktorí zotrvávajú vo svojich hriechoch do smrti, ťažko jeden bude zachránený.“

Svätý Hieronym, otec a učiteľ Cirkvi

✝ „Mnohí začnú dobre, ale len niekoľkí vytrvajú“

Svätý Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

✝ „Aby ste lepšie ocenili zmysel slov nášho Pána a lepšie vnímali ako málo je Vyvolených, všimnite si, že Kristus nepovedal, že tých, ktorí kráčajú cestou do neba je málo, ale že je málo tých, ktorí našli tú úzku cestu. Je to akoby Spasiteľ chcel povedať: Cesta vedúca do Neba je taká úzka a drsná, taká zarastená, tmavá a ťažko ju rozlíšiť, že je veľa tých, ktorí ju nikdy počas svojho života nenájdu. A tí, ktorí ju nájdu sú neustále vystavení nebezpečenstvu, že sa z nej odchýlia, nesprávne si zvolia cestu a nevedomky od nej odbočia, pretože je taká nepravidelná a zarastená.“

Svätý Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

✝ „Čo si myslíte? Koľko obyvateľov tohto mesta možno bude spasených? Čo vám idem povedať je veľmi strašné, ale nebudem to skrývať pred vami. Z tohoto husto obývaného mesta, ktoré má tisícky obyvateľov, nebude spasených ani sto ľudí. Pochybujem dokonca, že to bude až toľko!“

Sv. Ján Zlatoústy, otec a učiteľ Cirkvi

✝ „Nehovorím tvrdo, ale ako to cítim a myslím si. Nemyslím si, že je spasených veľa kňazov, ale že tí, ktorí zahynú, sú oveľa početnejší.“

Svätý Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Ak si chcete byť istí, že budete medzi počtom vyvolených, usilujte sa byť jeden z mála, nie jeden z mnohých. A ak sa chcete úplne uistiť o svojej spáse, usilujte sa byť medzi najnepočetnejšími spomedzi niekoľkých. Tým chcem povedať, nenasledujte veľkú väčšinu ľudstva, ale nasledujte tých, ktorí vstúpili na úzku cestu, zriekli sa sveta, oddávajú sa modlitbe a nikdy vo svojom úsilí nepoľavujú, či je deň alebo noc, aby mohli dosiahnúť večné požehnanie.“

Svätý Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Kristovo stádo je nazvané ‚maličkým‘ (Lk 12,32) v porovnaní s oveľa väčším počtom zavrhnutých.“

Svätý Béda Ctihodný, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Ani by sme si nemali myslieť, že na spásu stačí, že nie sme na tom horšie ako masa nevšímavých a ľahostajných, alebo že, podobne ako mnoho iných, vo svojej viere nie sme inštruovaní.“

Svätý Béda Ctihodný, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Je to akoby Ježiš povedal: ‚Ó môj Otče, idem sa naozaj zaodieť ľudským telom, ale väčšia čast sveta nebude pripisovať mojej krvi žiadnu hodnotu.‘“

Svätý Izidor Sevillský, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Väčšia časť ľudí nebude pripisovať Kristovej krvi žiadnu hodnotu a bude pokračovať v Jeho urážaní.“

Svätý Izidor Sevillský, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Ako málo je vyvolených, môžeme pochopiť z obrovského množstva tých, ktorí sú odvrhnutí.“

Svätý Hilár z Poitiers, opát a učiteľ Cirkvi

✝ „Väčšina ľudí neuvidí Boha, okrem tých, ktorí žili spravodlivo, očistení počestnosťou a každou inou čnosťou.“

Svätý Justín Mučeník

✝ „Je iba niekoľko vybraných, ktorí budú spasení“

Svätý Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi

✝ „Tých, ktorí sú spasení, je menšina.“

Svätý Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi

✝ „Málo ľuďom je dané spoznať pravú Cirkev pomedzi temnotu tak mnohých schiziem a heréz. A ešte menej ľuďom je dané stále milovať pravdu, ktorú poznali, aby leteli do jej náručia.“

Svätý Robert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi

✝ „Pre zlé spovede je zatratená väčšina kresťanov.“

Svätá Terézia z Avily,panna a učiteľka Cirkvi

http://www.lifenews.sk/content/nie-v%C5%A1etci-bud%C3%BA-spasen%C3%AD-ii

Odpovědět

Nevěřím,protože již vím...

Hvězdička Maličká,2015-07-23 13:09:48

ad.Moment. Kdo vlastně tady tvrdí, že člověk musí v boha buďto věřit a milovat ho, nebo nevěřit a tím ho nenávidět?
Co když někdo věří, že bůh by byl super, kdyby existoval? Nebo věří v boha, ale podle bible se mu zdá bůh jako svině?
A co když někdo prostě existenci boha neřešil a je mu to šumák?
-------------------------------------------------------------------------------------

ad.Kdo vlastně tady tvrdí, že člověk musí v boha buďto věřit a milovat ho, nebo nevěřit a tím ho nenávidět?

Jen ti,co věří ve svého stvořeného boha přeci.Toho skutečného neznají.:)
Je přec spousta věřících vědců a,no ještě více věřících ateistů apod.
Otázkou však zůstává,kolik z nich Ví,kolik z nich skutečně Boha zná vpravdě.
-
ad.Co když někdo věří, že bůh by byl super, kdyby existoval?

Otec je super.:)Jeho upřímnost mi vyrazila dech.Uvědomte si,že v těchto tělech trpíme sklérózou,ztrátou paměti.
Když se mi dal částečně poznat,mé srdce jej poznalo ihned.Když se mi dal skutečně poznat,zůstala jsem v úžasu a šoku.
vlastní zkušenost:Nejvíce bolestivou záležitostí je zbavování se naučených představ a názorů,zvyků a tradic,zbavování se "masky",pod kterou se skývá naše podstata.Veškeré představy a iluze jsou rozmetávány na prach.
Zároveň je to však osvobozující.Nejtěžší je totižto odpustit sám sobě.
-
ad.Nebo věří v boha, ale podle bible se mu zdá bůh jako svině?

Zdání klame.Zdání není o skutečné realitě,tak jako teorie nejsou o skutečné realitě.

Tak tady Vám velmi dobře rozumím srdcem.:)Byla jsem toho názoru také,i když doteď nemám celou Bibli přečtenou.Proto překládám jen to,na co mi Otec ukáže.Nejdříve mi dal však ke studiu tzv.Tomášovo evangelium.Pak i Vám dojde,že právě toto evangelium je základním těstem Nového Zákona.Ona všechna náboženství mají stejný základ,zbytek jsou nánosy polopravd a lží.
Tři a půl roku jsem s Otcem rozmlouvala ve svém chrámu,který má v sobě opravdu každý,a ani jednou jsme se nedotkli tématu Bible.Cesta to byla nelehká,doslova peklo.Otázka tématu Bible přišla až později,kdy mi byla položena na jiných stránkách otázka,že když Bůh je tak dokonalý,jak je možné,že ve Starém Zákoně se píše....
To byl pro mne docela šok(do kostela jsem nechodila a nechodím,protože dnes si jsem plně vědoma,co pravý křest obnáší :poznání sabe samého vpravdě.V žádném případě nikomu nepomůže tradice:symbolický křest vodou,ke spáse,tedy vlastnímu sebepoznání).
Zůstala jsem v pomykově a říkala si,jak je možné,že by toto někdo napsal,pokud znal Otce vpravdě?A ještě hůř,že dosud jsou zde zaslepenci,kteří zabíjí ve jménu Boha,ukamenovávají,či považují ženy za bytosti,které nemají duši,tedy za něco méněcenné-žebráci,které tomu učí jejich rodiny a společnost,ve které vyrůstají.
Během těch tří a půl roku mne Otec nechal číst a číst-různé odborné časopisy 21.stol.,History,Planeta,ale i Enigmu atd.To jsem ještě netušila,že se učím číst srdcem a jsem trénována "vidět" širší a hlubší souvislosti.Mezi tím probíhal můj vnitřní "boj",boj na život a na smrt.
Pak jsem to "uviděla".V Písmech,slova byly a jsou symboly.Otec mne upozornil,že i jména jsou důležitá.A taky ano!Hodně důležitá.Pak mne začal navigovat,Otec je Navigátor,
Kormidelník.Nikdy jsem nedostala žádnou informaci jen tak,vždy mne vedl k tomu,abych si každou informaci ověřila.Přeložené texty začaly dávat smysl.A to není vše,podle slovníku,který je již dostupný každému,se dají překládat různá proroctví
nebo texty pyramid,i BhagavadGíta má mnoho slovních symbolů.atd.Podle slovníku,který dal dohromady jiný člověk,zcela nezávisle na mém poznání,či mých zkušenostech,aniž by si byl vědom k čemu ještě poslouží.
Najednou "vidíte",že i např Illias a Odysea vypráví to samé,co je obsahem knih Starého Zákona.A to ještě není všechno,najednou před vámi povstává skutečný Obraz lidské historie a to je pořádný otřes.
Ve Staré Zákoně a nejen v něm se skrývá skutečné Poznání,zašifrované do symbolů.Je skryto proto,protože se vědělo,že si lidstvo projde procesem,kterým si prošlo.Bylo uchráněno i před těmi.kteří se těmito slovy oháněli skrze ulpění na moci.Bylo Otcem uchráněno pro další pokolení,tedy pro nás před námi samými.Bylo uchráněno před falešnými vykladači.Úžasné!
-
ad.A co když někdo prostě existenci boha neřešil a je mu to šumák?

Malé děti existenci Boha neřeší,protože si ho jsou vědomy a komunikují s Ním.
Pak ale Otec okolo šestého roku života otevírá srdcím Knihu Života a dítě
na Něj zapomene.To je již to druhé "zabití",neboli symbol zabití Ábela Kainem(falešným egem).
Zapomene,aby došlo svých zkušeností,pro které si přišlo.Ano,začne mu být otázka Boha šumák.:)
No má kdykoliv na své cestě možnost se rozhodnout pro poznání sebe samého vpravdě.
Čím je tělo starší,tím více se zamotává do Iluze světa nebo velmi často je poskytnuta příležitost návratu zpět(obrácení).Pak se již(většinou okolo 40.roku života) začne ptát:kdo jsem,proč tu jsem,existuje život i po smrti,budu se svými dětmi a blízkými i pak?Začne hledat smysl bytí a smysl života zde.Šumák nešumák,vše je tak,jak má být.
To Otec s Matkou nám zde hrají živé divadlo,do kterého vhlížíme a učíme se.Bolestí a chybováním.Vždyť obrazy tohoto divala vznikly dávno:

"Když uvidíte toho, kdo je vám podoben, radujte se. Když ale spatříte své obrazy, které vznikly před vámi - ani neumírají, ani se nezjevují - kolik snesete?"

I ten nejzarytější ateista si v jistém období položí tyto otázky.Egoistovi se nelíbí,že by mohl nést důsledky v dalším životě nebo,že by se měl podívat na své chybování a slepost,či procítit bolest,kterou způsobil vědomě i nevědomě komukoliv,koho v životě střetl(třebas i na Oslu v diskuzi),..a začne Boha popírat.A jelikož si není vědom souvislostí,nevidí skutečnou realitu,ani své chybování,protože je ještě stále rozdělen vnitřně,tedy "spí",začne vinit za důsledky svého chybování okolí nebo Boha(což je to samé),začne sebelitovat.A sebelítost je nevětší zlo.Sebelítostí je nenávist,zášť,
žárlivost,závist..
Bůh je Duch.Bohyně Duše.
Bůh komunikuje stále s každým,ale málokdo si je toho vědom.Je všemi a vším.
Komunikuje se všemi přes všechny:
"Obrazy se člověku ukazují a světlo, které je v nich, je ukryté v obraze světla Otce. On se zjeví, ale jeho obraz je skryt v jeho světle."

"Když uvidíte toho, který se nenarodil z ženy, pokloňte se tváří až k zemi a vzdejte mu poctu. To je váš Otec."

"Jeho učedníci mu řekli: Kdy přijde království? (On pravil:) Nepřijde, když bude očekáváno. Neřekne se: "Hle, je tady!", nebo: "Hle, tam!". Vždyť království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí."

"Jeden vinný keř byl zasazen mimo Otce a protože nebyl upevněn, bude se svými kořeny vyvrácen a zahyne."

" Kdy nastane vzkříšení mrtvých a kdy přijde nový svět? On jim řekl: To, co čekáte, přišlo, ale vy to nechápete."

" Nebe i země budou před vámi svinuta. A živý z Živého nespatří smrt ani strach.

PS:Jedinou víru ve svém srdci mám:Věřím lidským srdcím,že se dříve či později z tohoto
snu probudí.Spala,aby poznala,jak svět dopadá bez Matky=Lásky bezpodmínečné,Soucitu
=Pravdy a Spravedlnosti.

Odpovědět


Re: Nevěřím,protože již vím...

Hvězdička Maličká,2015-07-23 13:21:26

alegorie:
Vlčí Láska
Vlčice si hlídá smečku svou,
hlídá si ji "tvrdou rukou"
s láskou mateřskou.
Jeden problém ovšem má
svoje srdce neuhlídá,
a tak jí Vlk pomáhá,
aby příliš svojí láskou
vlčata malá nerozmazlila.
-
Jednou za čas,
když vlčata nezkušená
začnou dobízet rodiče,
Vlčice s vlčaty na Zem odejde,
aby jim s Vlkem společně
odevzdali Poznání staré,
jak dopadne vlčí smečka,
bez vlčí lásky mateřské.
-
Vlčice Matka ve vlčí ženu se promění,
a žije s dětmi na Zemi v zapomění.
Vlčí kostičky hledá a k sobě skládá,
aby si Vlka srdcem svým oživila.
Žije zde staletí
svými dětmi nepoznaná,
žije v bídě a utrpení,
dětmi ponižována,
neb každé za bláznivou ji má.
-
Vlk,když zůstane doma sám,
propadne svým vášním a lituje se,
neb vládnout vlčí smečce,
to práce nelehká
a natropí se při ní lehce
mnoho chyb a více zla.
-
Vlčí smečka rozdělí se,
to podle povahy svého srdce,
což povaha žraloka nebo ovce,
a tak dlouho se mezi sebou rvou
o přízeň Vlka-Otce,
že na lásku Vlčí Matky zcela zapomenou.
-
Starý Vlk v samotě bez své Vlčice
chudobou srdce začne trpět,
čímž jenom zlo podpoří,
všem srdcem ublíží,
až nakonec jeho srdce sebelítost zlomí.
Zlomené srdce a samota Vlka přinutí
vzpomenout si na srdce,které mu tak schází,
na srdce plné vroucí lásky,
na srdce Vlčice Matky.
-
Vlk vypraví se po vlčí ženě pátrat,
zatímco ona kostičky vlčí hledá,skládá
a snaží si srdcem připomenout,
kým vlastně je a na koho její srdce čeká.
Vlk vždy ji vyhledat musí sám,
aby poslední kostičky přiložil,
a tím její srdíčko
z tisíciletého spánku probudil.
-
Vlčí žena probuzená
poskládala již kostičky k sobě,
spojila srdce své s Vlkovým,
chystá se odevzdat svou lásku dětem,
žijícím v temnotě zapomnění,
aby tak mohla jejich srdíčka pozvednouti.
Nyní tu volá na vlčata svá,
aby se konečně přestala rvát
a začala svým srdcím naslouchat,
neb do každého z nich byl vložen
při jejich zrození vzácný dar!
Drahokam bezpodmínečné lásky
od samotné Vlčice Matky!
-
Laskavé srdce vlčí ženy není hloupé,
ono dobře ví,co stane se,
její tělo se pomalu rozkládá,
neb znovu ve Vlčí Matku zrodí se.
Do srdce Vlka svou lásku odevzdá,
a to v Otcovo "dobré" změní se.
-
Vlčice svého Vlka vroucí láskou miluje,
ona ví,že zatímco je vlčí ženou,
jejich vztah se obnovuje.
Ona pak Vlčímu Otci s láskou
a z lásky k němu,
za jejich utrpení v samotě,
vždy nové srdíčko vlčete povine.
-
Všichni jsme vlky jedné smečky,
stačí jen oživit
srdíčka žraloků a ovcí,
zlatými pouty
vzájemné lásky a důvěry.
Strach srdcí musí stranou,
jen s láskou a úctou vzájemnou
všechny úskoky života přestojí,
na kolena je pak nic už nesrazí.
-
A tak je tomu,milé děti,
se životem na Zemi,
srdíčka se rozdělují,
žijí chvíli v samotě a zapomnění,
čekají,až objeví se vlčí žena,
ta,co naplní láskou
jejich srdce ubolená,
a ona se pak všechna znovu spojí.

PS:A děti tomu rozumí,srdcem rozumí.:)

Odpovědět


Re: Nevěřím,protože již vím...

Jaroslav Pokorný,2015-07-23 13:31:40

..........Když se mi dal částečně poznat,mé srdce jej poznalo ihned.Když se mi dal skutečně poznat,zůstala jsem v úžasu a šoku...........

To poznání, byť částečné, proběhlo jak?


.........Tak tady Vám velmi dobře rozumím srdcem.........

Nevěřící všeobecně rozumí mozkem.


..........Nejdříve mi dal však ke studiu tzv.Tomášovo evangelium.Pak i Vám dojde,že právě toto evangelium je základním těstem Nového Zákona...........

Tomášovo evangelium patří mezi apokryfy, tudíž není uznáváno jako pravá "dobrá zpráva".


........Tři a půl roku jsem s Otcem rozmlouvala ve svém chrámu,který má v sobě opravdu každý.......

Jak ten rozhovor probíhal? Jakou řečí jste mluvili?

...........Během těch tří a půl roku mne Otec nechal číst a číst-různé odborné časopisy 21.stol.,History,Planeta,ale i Enigmu atd.To jsem ještě netušila,že se učím číst srdcem a jsem trénována "vidět" širší a hlubší souvislosti...............

Taak to jsou "fakt" vysoce odborné časopisy! Nevěřící také čtou mozkem!


..........Ve Staré Zákoně a nejen v něm se skrývá skutečné Poznání,zašifrované do symbolů.Je skryto proto,protože se vědělo,že si lidstvo projde procesem,kterým si prošlo.Bylo uchráněno i před těmi.kteří se těmito slovy oháněli skrze ulpění na moci.Bylo Otcem uchráněno pro další pokolení,tedy pro nás před námi samými.Bylo uchráněno před falešnými vykladači.Úžasné!...........

Nezaložíte novou, pravou, církev? S Otcovou pomocí!?


Máte štěstí, že žijete v liberálním státě. Před nějakými třemi sty roky ......

Odpovědět


Re: Re: Nevěřím,protože již vím...

Petr Mikulášek,2015-07-23 14:40:02

Mám pocit, že ty 3,5 roku rozhovoru byly ve vypolstrovaným "chrámu" s kněžími v bílých pláštích.

Nápadně to připomíná schizofrenii. Vlastní svět, imaginární postavy, odmítání reality, překrucování skutečnosti,... Taky rychlý náběh, ono pokud má člověk predispozice, tak prý stačí přechodit silnější nachlazení a je to hned.

Odpovědět


Re: Re: Re: Nevěřím,protože již vím...

Jaroslav Pokorný,2015-07-23 15:17:40

Ale, ale; nebuďte na naši Maličkou Hvězdičku tak zlý.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nevěřím,protože již vím...

Petr Mikulášek,2015-07-24 06:52:03

Jenom říkám, co vidím. Měli jsme schizofrenika v rodině a tohle je víc než podobný :(

Odpovědět

Odpověď pro pana Špačka

Jan Kramata,2015-07-23 10:14:42

Rád bych se omluvil. Uplně jsem Vám zapomněl odpovědět ohledně nabídky účastnit se této, v mých očích zcestné série.

Musím s politováním odmítnout.

1. Ačkoli bych se rád zapojil a vnesl více světla Vašim otázkám, moje zkušenost je taková že často když otázky víry vysvětluji nekřesťanovi, a to jen tehdy pokud se ptá, tak většinou přestože chápe co mu říkám a je i schopný to přijmout, tak se tomu zarputile a často nesmyslnýma a agresivníma ať už vyloženě útočnýma nebo výsměšnýma reakcema brání. A nebo omílá jednu a tu samou otázku v různých verzích stále do kola, a to je zajímavé, že je jedno jesli mu na ní více či méně jasnou odpověď dávám, nebo mu řeknu že v tomto případě třeba opravdu nevím nebo nejsem schopný zformulovat pochopitelnou odpověď.

Ale všiml jsem si jiného neduhu, a to, že kolikrát, abych to řekl jemně, i když se jedná o ne zrovna bystrého člověka, který nemá ani obecný přehled, tak jakoby to že je ateista, mu jeho egu propůjčuje falešný pocit osvícení a moudrosti a s tím spojené povýšenectví. Kolikrát se mi stalo, že se rozhovor stočil téměř do fáze, že já bych se mu měl ospravedlňovat, že jsem katolík.

Proto si myslím že rozhovory s "laikem" (rozumějte mnou) ohledně víry mají smysl pouze tehdy, pokud dotyčného nějakým způsobem křesťanství zaujalo. Což může být i jen tehdy, když dotyčný zjistí že jsem křesťan a ještě k tomu katolík. :-) A to tedy musím upřímně říct, že nevím jestli mají stadardně nevěřící zažitý nějaký prototyp katolíka, ale vždy mě pobaví reakce typu "Ty si věřící? Ty, fakt?" apd.

A to musím říct, že je také vždy běh na dlouhou trať a zajímavé sledovat jak ten samý člověk jednou chápe a je celkově smířlivý a podruhé je zase nabroušený a chápat nechce. A když už si člověk myslí že zde je již uděláno vše co bylo v jeho silách, tak dotyčný položí extrakrutopřísnou otázku, kterou vím že mu třeba zdaleka nebudu schopný vysvětlit. No celkově to bývá zajímavé, občas velice záživné i zábavné, občas těžce ubíjející.

2. A v tomto případě to celkově beru z pohledu nadpisu série "Zeptejte se svého kněze". Necitím se být v křesťanství a judaismu natolik vzdělaný abych se mohl zapojit do diskuse, ve které se po věřícím obyčejném člověku požaduje perfektní znalost Tóry a Bible a mnoha dalších spisů, specielně pokud chcete vést rozhovor z očí do očí. Proto si myslím že by jste se měl ptát právě kněží, popřípadě rabínů, mnoho Vaších otázek se opravdu spíše týká judaismu a židů samotných, nikoli křesťanů, pokud nepočítám že budou původem Židé. Prostě těch, kteří víře a náboženství zasvětili celý svůj život.

A jsem přesvědčen o tom, že pokud by jste si připravil otázky a třeba i jen elektronickou formou je spolu s Vašim pohledem na ně a vysvětlením o jaký projekt se jedná, rozeslal do různých farností, tak by se našli kněží, kteří by Vám odpověděli nebo by byli i ochotní vést dialog z očí do očí. Či opravdu oslovit kněží či mnichy např. po mši svaté a domluvit se přímo.

Také netuším co jste vše četl, krom Katechismu mohu jinak doporučit výborný:

Úvod do křesťanství od jak já říkám Pope Palpatina :-) (Joseph Ratzinger)

3. Jsem z Prahy - pravdivá výmluva :-)

Odpovědět


Re: Odpověď pro pana Špačka

Jaroslav Pokorný,2015-07-23 13:20:36

Dovolil bych si odkázat na jeden názor, z něhož cituji:

"- především, ačkoliv náš mozek má v sobě zadrátováno, jak jsme chytří a jedineční a vůbec, NEJSME takoví. Náš mozek v netriviálních otázkách nefunguje příliš dobře. Jsme náchylní ke kognitivním biasům atd., a i velká většina dnešních ateistů NEMÁ své postoje promyšlené. Nevěří proto, že se narodili do společnosti nevěřících. Jejich iracionalita se realizuje v pověrách, víře v horoskopy, v UFO, konspirační teorie, městské legendy, atd. Ateisté nejsou o nic chytřejší než věřící (i když v průměru možná lehce ano), jen měli to štěstí, že z důvodu prostředí do kterého se narodili, mají v otázce boha zrovna pravděpodobně pravdu. Chceme-li se přiblížit k poznání pravdy v nějaké netriviální otázce, je třeba přemýšlet a shánět si informace velice pečlivě, je třeba brát na vědomí, které kognitivní postupy jsou spolehlivější a které méně spolehlivé, je třeba osvojit si zásady racionálního a kritického myšlení – a toto většina věřících ani ateistů nečiní.

http://www.i-ateismus.cz/2013/07/jak-funguje-vira/

Proto asi diskuze mezi věřícími a nevěřícími vypadá tak, jak popisujete. Problém vidím v tom, že věřící se snaží diskutovat tak nějak na všeobecné úrovni, zatímco nevěřící předhazují konkrétní příklady z Bible, který zjevně ani sami věřící (už) nevěří. Příkladem by mohla být homosexualita. V Bibli je jasně napsáno, že jestliže leží muž s mužem jako se ženou, že to je ohavnost v Hospodinových očích. Ale co nyní, když se všeobecně uznává, že homosexualita není ani nemoc, ani rozežranost, ale prostě jiný způsob prožívání vztahů. Který nikomu neškodí!

Většina (moderních, modernistických?) teologů i věřících to nějak akceptovala a biblický text "nově vyložila". "Tradiční" katolíci trvají na doslovném výkladu.
Obdobné to je se stářím Země, Potopou a zajímavé s Rájem, Adamem, Evou, ukecaným hadem, prvotním hříchem. Nezmám "moderního" katolíka, který by tvrdil, že to bylo tak, jak je v Genesis popsáno. Souhlasí, že platí vědecké paleontologické závěry. Jenže bez Adama, Evy a zvláště "prvotního hříchu" by byla naprosto zbytečná Ježíšova mise za účelem odpuštění lidstvu za "prvotní hřích". A ani Ratzinger se s tím nijak nevyrovnal.

Odpovědět


Re: Odpověď pro pana Špačka

Petr Mikulášek,2015-07-23 15:13:24

Tohle ale ani jinak proběhnout nemůže.

Křesťan má svou víru v Boha. Nesmí o jeho existenci zapochybovat ani na zlomek sekundy. Tak je to v pravidlech. Má i plno berliček jako nepochopitelnost a neuchopitelnost boha lidským rozumem. Pro něj je to jednoduchá a jasná záležitost, prostě pokud je kombinace atributů neslučitelná, tak díky boží všemohoucnosti, trojjedinečnosti a nepochoptelnosti může být bůh současně zelený, modrý i červený. Nepřijde mu to divný.

Když se o tomto baví s nevěřícím, zákonitě to dopadne jako rozhovor kamaráek Niny s Vlastou o Vlastiným novým chlapovi:

N: "Jaký je vlastně tvůj Bohouš?"
V: "Vysoký a malý."
N: "jak může být vysoký a malý, když si to odporuje?"
V: "Dyť ti to povídám! On takový prostě je! A ne chvíli malý a chvíli velký, ale současně."
N: "Ale to přece nedává smysl. Proč je chvíli malý a chvíli velký?"
V: "Bohouš je super a může být, jaký chce."
N: "Dobře, ale nedokážu si představit, že je současně vysoký i malý. To se vylučuje."
V: "To se nevylučuje, on je prostě takový. Kdybys o tom nepřemýšlela, tak bys to věděla."
... (po hodině)
N: "Ale furt jsi neřekla, jaký vlastně ten Bohouš je."
V: "Ale furt ti přece opakuju, náno pitomá, že je malý a vysoký!!! A furt se tak debilně neptej, když jsem ti to teď hodinu polopaticky vysvětlovala, krávo jedna blbá!"
N: "Ale já fakt nerozumím, jak může být někdo vysoký současně i malý."
V: "To bys poznala hned, jak bys ho viděla, ty ...! Ale ty ho nikdy neuvidíš, protože nevíš, jaký je. Takže mého Bohouška vidět nemůžeš, jasný?"

Odpovědět


Re: Odpověď pro pana Špačka

Jaroslav Pokorný,2015-07-23 15:56:56

Nedivte se, že někdo k vašim argumentům přistupuje výsměšně. Zvláště, když o náboženství, v našem případě křesťanství, něco ví. A nebo, jako v mém případě, ve víře prožil podstatnou část života a nakonec (si) musel přiznat, že nic z toho o čem byl přesvědčován, čemu věřil a co hájil, nefunguje. A potom najednou si uvědomil okolnosti, na které si dříve neodvažoval ani pomyslet.

Např mateřství P. Marie. Dobrotivý Bůh se rozhodl, že ačkoliv lidé spáchali prvotní hřích, že je přesto bude nadále milovat a že jim to odpustí. A za tím účelem že si zplodí Syna, aby ten v lidském těle tu vinu (prvotní hřích) zástupně odčinil. A to Vševědoucí věděl už od věků. My samozřejmě můžeme klást otázku, proč tedy udělal lidi nedokonalé, se sklonem ke zlému? Proč Lucifera stvořil trošku jiného, takže ten se proti němu také vzbouřil? Pro jej pouští na Svět, aby sváděl "hloupé" lidi? Odpověď je možná pouze jediná, protože chtěl! Kdyby nechtěl, nic z toho by se nestalo.

A teď ta P. Maria. Když si ji už od věků vyvolil za matku svého Syna, mohla jednat jinak? Mohla odmítnout? když už při početí ji uchránil od "prvotního hříchu"? Viz dogma o Neposkrněném početí. A další: Bůh Marii oplodnil Duchem sv. Ale to vlastně je on sám. No a Ježíš, jeho Syn, je také on sám. Ve vztahu k Marii je v osobě Ježíše její synem, ale v osobě Boha Otce a Boha Ducha sv. je jejím ... co? Manželem? Milencem? O tom se věřící neodvažují diskutovat.

A třebas Ježíšovo narození. Již v dětství, když jsem tak nějak začal chápat JAK!! člověk vzniká, jsem si uvědomil, že o narozeném dítěti všichni s nadšením mluví, o tom jak vzniklo a jak přišlo na svět vládne tuhé mlčení. No jo, ale Ježíšek se také musel úplně stjně narodit! Časem jsem se dočetl "vysvětlení", aby se Ježíšek nemusel přímo TAM TUDY, skrz ty "sprosté", "hříšné, "nečisté" orgány a aby také neporušil Mariin hymen - Marie se modlila v jeskyni, najednou se kolem ní rozzářilo, kouká, a on vedle ní na slámě leží Ježíšek.

Samozřejmě to už je minulost. Moderní věřící už připouštějí, že Ježíš se narodil úplně normálně, genitály už také nejsou brány jako něco hříšného či nečistého, tělo není v moci ďábla, ale nádherný Boží výtvor a sexualita je báječný Boží dar lidem. Manželé už mohou souložit i pro potěšení. Marně se ale z věřících snažím vydyndat, zda v řádném, posvátném manželství si mohou užívat i orálního sexu. Třebas v milostné předehře.


Kdysi jsem si dělall takovou legraci a sepsal úvahu:

Přiznávám hned úvodem, že fakt nechci nikoho urazit!
Ne všechno v této úvaze pochází pouze z mé hlavy. Některé myšlenky jsem převzal i z jiných zdrojů.

Tento text mně v hlavě pomalu klíčil od loňské půlnoční, po poslechu kázání prof. Halíka, po větě: „Neporušené panenství Mariino nám dalo Spasitele!“

Od dětství se v katolickém prostředí setkávám s opěvování panenské čistoty Panny Marie, tedy neustálého zdůrazňován, že ač porodila, přesto ji Bůh uchránil ztráty panenství – tedy likvidace hymenu. Proč? No samozřejmě proto aby se zdůrazňovalo, že ani po porodu Ježíše se svým mužem Josefem nesouložila.. Neboť někteří vykladači Bible docházejí k závěru, že souložila, že spolu ještě měli několik dětí (3 dcery?). A sám Josef, (prý) starý vdovec, že měl z předchozího manželství 3 syny.

Už dávno mě napadlo, proč jen ten hymen? Těhotenstvím a kojením se přece mění i jiné tělesné proporce a tím pádem přestanou být „panenské“. Rozšíří se boky, zvětší a vytáhnou se prsy. A co s tím? Nic, tím se nikdo nezabývá. Jen ten hymen je zajímavý.
Samozřejmě se panenská blána přímo nezmiňuje. Popisuje se jako „panenství“, což já bych považoval za definici stavu. Ale asi psát otevřeně o hymenu či panenské bláně by vypadalo příliš naturalisticky, tělesně, málo spojené s duchovním stavem. Takže jen „panenství“.

Dalším výrazem který je používán, protože je i v Bibli, je lůno. Hledal jsem odbornou definici lůna, ale na netu není. Dá se nanejvýš vydedukovat, že autoři mají na mysli dělohu. O čemž by mohla svědčit i zbožná mariánská píseň: „V lůně tvém Bůh odpočíval, na tvých prsou tiše dřímal…..“

Při poslechu prof. Halíka mě napadlo, že se tvrdí, že Ježíš svým pobytem na Zemi, tuto Zem posvětil (přesto zůstala panstvím Satana?), a tak jsem si drze připustil, zda Ježíš neposvětil i to lůno v němž odpočíval, nu a třebas i ty prsy, které žužlal? Asi ano. Netvrdí se to nějak „natvrdo“, ale opět se to dá vydedukovat. Viz výkřik biblické ženy k Ježíši: „Blahoslavené lůno které tě nosilo a prsy, které tě kojily!“

Napadla mě drzá myšlenka, proč se pak ženy mají za své lůno stydět, když jej Ježíš posvětil? Vlastně ano, nejde jen o to „lůno“, čili dělohu, ale i další části ženské rozmnožovací soustavy. Vlastně všichni se za ni máme stydět – muži i ženy. O mužích ale vůbec nebudu mluvit, tam je to vlastně „jasné“, Bůh plně vyloučil mužskou účast na svém příchodu na svět – vystačil si sám. V podobě Ducha sv. Pannu Marii „čistě zastínil“ ( Luk 1,35 Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní) – asi jako Zeus svou milenku oplodnil v podobě zlatého deště – budu se tedy zabývat jen ženami. Proč se mají za „kolébku“ samotného Pána Boha stydět? Jestliže se uctívá popravčí nástroj Boha, proč neuctívat i orgán, který využil, aby se dostal na svět. Ostatně ten orgán i sám vymyslel a zrealizoval. Proč pak vnukl Františkovi Tomáškovi, pozdějšímu kardinálovi, při sepisování Katechismu, následující myšlenky: „Bůh nám vložil do duše posvátný cit, který žádá, aby některé části našeho těla byly zakryty. Tomu posvátnému citu říkáme stud. Slušný člověk se tam bez náležité příčiny neodkrývá, nedívá a nedotýká ani sebe ani druhých. Nepřipustí, aby se ho někdo nestydatě dotýkal. O těchto věcech zbytečně nemluví ani nepřemýšlí.“

Přesto jsem si dovolil pustit fantazii na špacír. Je to zvláštní. Bůh vymyslí pohlavní rozmnožování, stvoří nám k tomu příslušné orgány, udělá to množení příjemné, řekne i o něm že je to dobré, a pak se (asi) lekne že to trochu přehnal a honem honem se snaží tu radost z množení lidem trochu znepříjemnit. Ženu odsoudí k bolestem při porodu a všem zakáže, aby se z množení nějak veřejně radovali a zakáže i těšit se nějak jinak než výhradně „studeným“ sexem za účelem plození dětí.
A to nezmiňuji ten projektový úlet, že soustavu rozmnožovací spojil se soustavou vylučovací. A ještě v jejich okolí ponechal, podle zvířecího vzoru, pachové žlázy. Že bychom se snad, jako ta hovádka Boží, měli před tím plozením i oňuchávat? A nebo že by nám tu radost z množení, potom rajském pádu, chtěl trochu znepříjemnit? Ona taková děva která se tejden neumyje, tak to oproti ní je tchoř navoněnej frajer! O chlapovi ani nemluvě. Když jsem nabyl dospělosti, došlo mně, proč se neustále omílá ta „čistota“. Uváží-li člověk, jaké hygienické možnosti měli naši prostí předci, ale ani feudály nevyjímaje, tak to pak se ta „čistota“ a „nečistota“ snadno vydedukovaly.

Proč na stěnách kostelů, na mostech, kolem cest, na krcích věřících máme více či méně umělecky zobrazený popravčí nástroj a zásadně ne orgán, skrz který Bůh přišel na svět? Ať už umělecky vypodobněný, nebo na krku vlastní kopii?

Takže proč Svatý Kříž, ale ne Svaté Lůno. Nebo Svatá Kundička? Nebo lépe Vulvička? I když, pravda, to jsou jen části orgánu který se podílel na Božím příchodu. Celý název – Ženský Genitál – se jeví příliš dlouhý a zobrazená celá soustava se jako příliš složitá. Asi by to chtělo nějakou inspiraci a tedy i uměleckou, leč zbožnou, zkratku.

Ještě mě napadlo – o P. Marii, vlastně o všech těhulkách, se říká, že Ježíše nosila pod srdcem. Jistě, ale mezi srdcem a dělohou je ještě žaludek, na dělohu vpředu naléhá močový měchýř a zezadu tlusté střevo. Z materialistického a evolučního pohledu nic zvláštního, na vývojovou náhodu docela obdivuhodné řešení. Ale z hlediska Absolutně Inteligentního Konstruktéra??


Vzápětí se ovšem mé myšlenky rozběhly dál. Kříž, popravčí nástroj, a uctívaný náboženský symbol. Ale představme si, že by Ježíš byl popravený jinak. Třeba kdyby jej Římané oběsili, Nebo, jako sv. Pavlovi, usekli hlavu. Nebo jej Pilát vrátil Židům, ať si ho ukamenují, podobně jako o pár měsíců později sv. Štěpána. A křesťané by nyní uctívali Svatou Šibenici a Svatý Provaz (nebo Smyčku)? Nebo meč či hromadu kamení? Místo Ukřižovaného by uctívali Oběšeného, či Sťatého, nebo Ukamenovaného? Místo s kříže by se na nás v kostelech, kolem cest, na mostech a s krků usmíval Ježíš na šibenici? Jak by se asi uctívalo samotné sv. Tělo a osamocená sv. Hlava? Místo Zbičovaného, Kameny Umlácený?

Ale raději nedomýšlet!

Odpovědět


Re: Odpověď pro pana Špačka

Jaroslav Pokorný,2015-07-24 00:58:11

Ačkoli bych se rád zapojil a vnesl více světla Vašim otázkám, moje zkušenost je taková že často když otázky víry vysvětluji nekřesťanovi, a to jen tehdy pokud se ptá, tak většinou přestože chápe co mu říkám a je i schopný to přijmout, tak se tomu zarputile a často nesmyslnýma a agresivníma ať už vyloženě útočnýma nebo výsměšnýma reakcema brání. A nebo omílá jednu a tu samou otázku v různých verzích stále do kola, a to je zajímavé, že je jedno jesli mu na ní více či méně jasnou odpověď dávám, nebo mu řeknu že v tomto případě třeba opravdu nevím nebo nejsem schopný zformulovat pochopitelnou odpověď.Rád bych ještě dodal:
Nikdy jsem nečetl podobnou stížnost ze strany nějakého vědce - a že přímo zde na Oslovi je spoustu článku s naprosto neuvěřitelnými tvrzeními. Proč asi? Zřejmě proto, že ti vědci "nevaří" z vody. Články mívají obdobnou strukturu: Tehdy a tehdy, ten a ten s tím a s oním provedli takový či onaký pokus a získali tyto výsledky, které interpretovali takto...... Naopak ten a onen interpretovali ty získané výsledky takto .....
Co k takovým faktům můžete zarputile, nesmyslně a agresivně říci?

Když naopak vezmete kategorické náboženské tvrzení, např.:

"KATECHISMUS katolického náboženství je kniha posvátná, protože nám podává pravdy Boží. Proto je přijímáme s vírou božskou neboli nadpřirozenou. To znamená: S pomocí Boží přijímáme s nejpevnější jistotou všechno, co Bůh oznámil a čemu nás učí jeho Církev jako pravdám od Boha zjeveným. I tomu pevně věříme, co nemůžeme poznat z osobní zkušenosti či pochopit svým rozumem, protože tyto pravdy máme od Boha.

Božskou, nadpřirozenou víru si nemůže nikdo dát sám. Je to veliký dar, neboli milost od Boha. Tento dar božské, nadpřirozené víry jsme dostali s milostí posvěcující. Máme za něj děkovat a také se modlit za to, abychom si jej vždy zachovali, upevňovali a rozmnožovali.

Proto s modlitbou a s touto božskou, nadpřirozenou vírou ber do ruky tuto knihu.

Katechismus katolického náboženství není jen k poznávání Božích pravd, je hlavně k tomu, abys jim nadpřirozenou vírou radostně věřil, podle nich se řídil ve svém denním životě a podle nich opravdu žil. K tomu ovšem zase potřebuješ Boží pomoc. Proto začínej i konči četbu katechismu vždy modlitbou." katolicky-katechismus.cz/

tak se různé všetečné, nesouhlasné či i výsměšné otázky přímo samy nabízejí. A co je hlavní, věřící nejsou sto ty PRAVDY obhájit. Zvláště když víme, že je sepsal sám P. Tomášek a vůbec se nenamáhal odůvodnit, jak k těm pravdám přišel.

Odpovědět

Martin Kolář,2015-07-23 09:31:35

Vážený pane Špačku,
na závěr svého článku si stěžujete, že kazatelé nemají zájem prezentovat většinové společnosti své názory.

Nejsem kazatel, ale "jen" praktikující katolík. Můj dojem z mnoha článků a diskuzí na tém víra je ten, že tázající hledá především jednoduchá a přímočará řešení. Hledá místo, kde by věřícímu dokázal, že pravdu má on a je si jistý, že ho v několika málo minutách zadupe do země.

Pokud se buduje rozhovor (jakýkoliv) tímto směrem, nemá cenu v něm pokračovat a ztrácet čas, protože obě strany se zákonitě míjí.

Má víra mi nebyla předaná rodiči. Musel jsem si ji dá-li se to tak říct "vydřít". S vírou to však nefunguje tak, jako třeba s fotbalem. Chci-li být dobrý fotbalista budu více hrát a trénovat. Chci-li být dobrým katolíkem/evangelíkem/letničním/mohamedánem/doplň si sám budu, se více modlit. Víra je něco, na co se nedá sáhnout a změřit nebo zvážit. Víru nenápadně dostaneme a je na nás, jestli ji zahodíme do koše jako něco, co nás zatěžuje nebo naopak obohacuje a doplňuje místa v našem životě, kterým možná nerozumíme.

Víra mi dává jistotu, že ať udělám co udělám, někdo mě má pořád rád a to mnohem víc, než já jako manžel/otec/syn miluji svou manželku/děti/rodiče. Víra mi dává naději, že všechno co se děje má smysl. Že zde nejsem jen jako něco, co náhodně vzniklo z jednoho vajíčka a jedné spermie. Že nikam nesměřuji a tedy ani nemám žádný smysl.

Víra není opium lidstva, víra je náročná. Rozhodně neplatí, často omýlané, udělal něco špatně vyzpovídá se, je v cajku a příště znova. Věřící člověk si buduje sebereflexi a VÍ, že to, co zrovna udělal, není dobré. Zároveň ví, že to zkusí příště a lépe a nemusí nad sebou plakat jako nad nenapravitelným. Koneckonců do Ráje přišel jako první z lidí lotr na kříži - ten který v posledních minutách svého života uznal, že to co dělal, asi v cajku nebylo. Ať taky trochu zacituji.

Je to s velkou dávkou fantazie jako kdybyste něco dělali pro svého šéfa, ale ne proto, že vás platí, je zlý,... ale prostě proto, protože ho máte rádi a víte, že to, co vám říká, myslí dobře. Že nemáte dychtit po manželce bližního svého, protože se zamotáte do svých výmluv, rozbijete si rodinu,... Že nemáte krást, protože to prostě konečnou a definitivní radost nepřinese atd.

Ano, rozhodně má cenu nad vírou přemýšlet a ptát se. Pokud však budete vytrhovat jednotlivé kusy textu z Bible, nemůže vám text jako celek dávat smysl. Jazyk Bible je od nás vzdálen časově, kulturně i jazykově. Když vezmete různé překlady textu, překladatelé často použili rozdílná slova, která text významově posouvají. Nemůžete ani říct, jak jste použil, toto napsal Mojžíš toto Jan. Od biblistů, používajících exaktní jazykové metody, byste se dozvěděl, že text je složen z různě starých fragmentů od různých autorů. Ta Message - Evangelium neboli dobrá zpráva je však jasná - Bůh Tě má rád. Není to však ta zpráva, kterou uslyšíte někde na rohu z amplionu nebo nasprejovanou na ohradě. Je to Zpráva, kterou můžete žít a ne jen o ni plkat a chytat někoho za slovo.

Své Evangelium se snažím každodenně žít 25let. Odpusťte tedy velké zestručnění toho, co jsem se snažil vepsat do pouhých osmi odstavců textu.

P.S. Není mi ani 80 ani 70 a dokonce ani 50 let.

Odpovědět

Radka Sladká,2015-07-23 00:35:06

Ještě vás pane Špačku nepřestalo bavit zahánět katolíky do kouta? :-)

Je to pak vůbec jejich vina, když v koutě začnou vystrkovat růžky?

Odpovědět


Re:

Jaroslav Pokorný,2015-07-23 16:05:08

Jsem si jist, že pan Špaček o nějaké zahánění vůbec neusiluje. On je klade otázky a argumentuje a polemizuje se známými a věřejně publikovanými texty.

Odpovědět


Re: Re:

Radka Sladká,2015-07-25 00:08:40

Hleďme jaké má mluvčí pan Špaček :-) No, myslím, že kdybychom zavrtali trochu hlouběji do jeho duše, nějáký ten sebeuspokojující moment by se přece jenom nejspíš našel :-) Mohl by si totiž vybrat k boji kolbiště, kde se má ještě hodně co učit. Třeba by se mohl snažit naučit hezky zpívat, pokud nemá hudební sluch a tak. Ale on si vybral boj, kde ho čeká jedno vítězství za druhým. Vlastně si zvolil roli učitele, nebo rodiče, který má za úkol vychovat chybující dítě a jeho nadřazenost je již dopředu dána. Namísto aby zvolil partnerský přístup: já jsem ateista, ty jsi věřící, žijme své životy v toleranci.

Nicméně já jsem ta poslední, která by mu něco takového mohla, nebo chtěla vyčítat :-)

Odpovědět

Hvězdička Maličká,2015-07-22 21:09:52

Popíráte-li Boha,popíráte ve skutečnosti sám sebe,aniž jste si toho vědom a nazíráte
do vlastní chudoby srdce,tedy zla.
Říkáte,že Bůh neexistuje,že Jej nelze dokázat,aniž byste si byl vědom,že jste Boží
součástí.Vesmír je Božím "tělem".Vesmír Je Živým Vědomím.Jak se může tedy stát,
že se z Živého stane mrtvola?(viz."Ten, kdo poznal svět, objevil mrtvolu a kdo objevil
mrtvolu, toho svět není hoden.")Docela jednoduše:rozdělením.(" Kdo je však v sobě rozdělen,
bude naplněn tmou.")A to se děje stále,i nyní.Navíc z pokolení na pokolení se toto
rozdělení předává.("Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří
mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání
zachovávají.")
Boží Slovo je stále aktuální,v každé "době".Můžete jej "vidět" pomocí abstraktní inteligence
v sobě i okolo sebe neustále.Malý-velký příklad:
http://zpravy.idnes.cz/islamsky-stat-cvici-deti-ve-stinani-hlav-zacina-se-s-loutkami-p5t-/zahranicni.aspx?c=A150720_143147_zahranicni_fer
http://zpravy.idnes.cz/stenata-chalifatu-v-radach-islamskeho-statu-bojuje-ctyri-sta-deti-p92-/zahranicni.aspx?c=A150324_123546_zahranicni_aha
..atd.
Zcela záměrně poukazuji na odlišnou víru než je křesťanství nebo judaismus,
což však neznamená,že na tom nejsou úplně stejně,jen v odlišné formě.
"Obrazy",které můžete ve výše uvedených článcích spatřit jsou však zcela stejné
jako i u nás v ČR,či kdekoliv jinde ve světě.Jde o děti.Děti,které vyrůstají v chudobě
srdce,tedy v ochuzeném vědomí(povědomí),chcete-li v něvědomí(nevědomosti)
o sobě samých vpravdě.Taková chudoba vědomí je zlo,které dělá zlo.Vyrůstají
díky rodičům v rozdělení a díky sebelítosti rodičů a společnosti jsou naučeny
nenávisti,závisti a zášti,tedy sebelítosti.V Božím Slově je tento obraz nám pod
přenosným obrazem:"Kain zabil Ábela."

To samé se děje všude naokolo.Každé dítě(i vy jste byl malým dítětem) je
nejdříve rozděleno od svého dvojčete "pomocí" rodiny a společnosti tím,jak mu
rodiče a okolí vtlouká svá chybná tvrzení a své předtavy o něm do jeho mysli.
Jednoduše utvrdí dítě,že je tím,kým ve skutečnosti není.Dítě všechny tyto blbosti
přime za své a začne se považovat za hereckou roli,kterou mu vnutili.
To je první rozdělení,rozdělení úloh:jsi muž versus jsi žena.
K dalšímu pádu,tedy rozdělení dochází okolo šestého až osmého roku dítěte.
Tomuto rozdělení se říká:Kain zabije Ábela.Falešná mysl falešného ega,tedy
jeho přijetím (ztotožněním se s rolí,ketou mi vybrali jiní) zabije svou postatu,
zapomene na to,kým je vpravdě.A na tomto zabíjení se již podílí celá společnost,včetně
rodiny a škol,TV atd.Žádné dítě se nerodí vrahem,i když zděděné genetické
dispozice mít může díky absenci lásky(soucitu) jako důsledku válek a bojů předků,kdy
dochází až k její absenci,kdy v mozku chybí centrum pro cit.Což je již vědecky
ověřeno.
(viz.dokument:"JSTE LIDÉ DOBŘÍ NEBO ZLÍ?
Co nás činí dobrými nebo zlými? Tato otázka je jednoduchá, ale hluboce znepokojující.
Vědci na ní začínají hledat odpověď.Stanice B.B.C. natáčela tento dokument s vědci,
kteří zkoumají některé z nejhroznějších lidí ve vězeních – psychopatické zabijáky.
Šok přišel pro jednoho vědce, profesora Jima Fallona, který zjistil, že má profil
psychopata. Důvod, proč se z něj nestal zabiják, je důležitým ponaučením pro nás všechny.)


Když najdete *Příčinu Důsledku,jež je Příčinou budoucích dějů,máte možnost
nalézt skutečné řešení a tím můžete ovlivnit budoucí děje.Nikdy však nemůžete
chtít po druhých to,co sám nedokážete.Nikdy nedojde ve společnosti k Jednotě
zvenčí a násilím.Vždy můžete začít jen a jen u sebe samého.

Obraz se cvičenými dětmi k zabíjení můžete kritizovat,je však dobré si uvědomit,
že tomu samému byla naučena i vaše mysl,k zabíjení Živého Boha uvnitř vás.
Obraz se cvičenými dětmi k zabíjení je ŽIVÉ SLOVO BOŽÍ v PŘÍMÉM PŘENOSU,
aby i vám konečně docvaklo,že Bůh s námi komunikuje stále prostřednictvím
ostatních do té doby,než s ním navážete osobní kontakt a svedete s ním svůj boj
o svou samostatnost.A to je jediný boj,pro který si sem každé srdce přišlo.
-
např.:
"Možná si lidé myslí, že jsem přišel, abych na svět přinesl pokoj, a nevědí, že jsem přišel přinést rozdělení - oheň, meč a boj. Neboť je-li pět lidí v domě, pak budou tři proti dvěma a dva proti třem, otec proti synu a syn proti otci. A předstoupí jako jediní."

Tato slova jsou o hlubinné psychologii v jednom člověku.Není meč,jako meč.
Informace jsou skryty v symbolech.Tak se to má i s Biblí.Slova Bible se dají překládat.
A když říkám překládat,znamená to,že existuje i slovník,podle kterého lze překládat.
Takže si Písma bude moci ověřit i malé dítě.Mám z toho velkou radost,protože tak
vyjdou napovrch všechny lži za tisíce let.Bible nevypráví o historii,ale ukáže ji
v celé pravdivé nahotě.Pro mnohé šoková terapie a bourání hradů z písku.
Pravda je neúprosná,je Spravedlností,je Matkou.

Odpovědět


Re:

Heda Zvedavá,2015-07-23 00:00:18

Popieram Boha, popieram seba. To sedí, lebo ani jedno neexistuje (ani ,,Boh,, , ani ,,Ja,,).
Že je vesmír Božím telom? Obrazne pekne povedané. Ak to nepokračuje aj nejakým ,,duchom,,. To už by som veľmi pochybovala.
Vesmír je živým vedomím. Zase pekne obrazne povedané, ako si to ja vysvetľujem.
A dokonca aj to prirovnanie s tou mrtvolou a rozdelením je zaujímavé (dualita).

Atď. proste keby ste do toho neplietli tie bludy ako hlbinnú psychológiu a Boha, bolo by to celkom zaujímavé.

Falošná myseľ falošného ega - nič také neexistuje.

Začať môžte len u seba samého - a tam aj skončiť.

Odpovědět


Re:

Jaroslav Pokorný,2015-07-23 00:17:16

Celkem názorně demonstrované tvrzení sv. JP II.: "Když se učiní nějaký nový vědecký objev, není třeba přepisovat Bibli, ale nově ji vyložit!"

Odpovědět


Re: Re:

Heda Zvedavá,2015-07-23 01:02:18

Čo konkrétne máte v tomto prípade na mysli? Dúfam, že nie hlbinnú psychológiu, to totiž nieje žiadny vedecký objav.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Jaroslav Pokorný,2015-07-23 12:53:46

No, mě zaujal váš způsob nazírání na víru, jak si vysvětlujete existenci Boha, jak jej stotožňujete s Vesmírem.
Ten citát od JP II. neplatí jen pro oficiální církevní výklady, ale také na individuální postoje věřících.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Heda Zvedavá,2015-07-23 18:25:25

Táto odpoveď patrí mne? Nerozumiem prečo.
Čo Vás na mojom nazeraní zaujalo?
Ja si nijak nevysvetľujem existenciu Boha, pretože si myslim, že Boh neexistuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Jaroslav Pokorný,2015-07-24 12:13:00

Promiňte, skutečně jsem reagoval trochu mimo.

Odpovědět

Hvězdička Maličká,2015-07-22 20:56:00

Jaký je vlastně rozdíl mezi slepě věřícím křesťanem,muslimem,katolíkem nebo
slepě věřícím vědcem či slepě věřícím ateistou?
Jaký je vlastně rozdíl mezi jakýmkoliv náboženstvím založeném na neověřených
teoriích a vědních disciplinách založených na neověřených teoriích,ze kterých se
stane dogma naučené mysli,a ze kterých vznikají větší a větší bludy?
Když mysl ulpí na naučených teoriích,představách,předkládaných vzorcích vnímání,
tradicích,rituálech,názorech a předsudcích společnosti,rodiny a řízeného školství,atd.,
pak přestavá vnímat,"vidět" i jiné možnosti,přestává si získané informace ověřovat,
přestává na sobě pracovat,přestává se svým sebepoznáním=>hnije a ve své hnilobě
si ještě rochní.Považuje každého,kdo odmítá přijímat blbosti jako on sám
za iracionálního,protože je naprosto přesvědčen o slepé pravdivosti stáda,kterou
slepě(bez důsledného ověřování) přijal.Že je iracionálním,bezcitným,arogantním
zombie,to již nevidí.

Člověk věřící,že je racionálním převezme naučené dogmatické představy tzv.slepě
věřících a pak dedukuje a odsuzuje,aniž si uvědomí,jak hloupě sám naletěl těmto
naučeným představám bez ověření.Pak již ani on sám schopen ten blud proměnit.
Vědec,skutečný vědec buď dokáže,že je Bůh nebo ho vyvrátí.Vždy však,pokud jde
správným směrem zjistí,že Bůh Je,Je živý,stále přítomný.Zjistí,že je Boží součástí
a také zjistí a ověří si,že podstata každé bytosti(různých forem)
je zcela stejná-Jednotná.

Bůh je Celek,jehož jsou všechna srdce(vědomí) součástí,a kde mají hlavní Slovo
Božský Otec a Božská Matka pro své zkušenosti,do nichž vhlížíme.Vždyť to jsou
Oni Dva,kteří nám tu hrají toto divadlo.
A tak,když se podstata (srdce) ztotožní s postavou(stvořenou osobností v přímém
přenosu-falešným egem) Jana Špačka,považuje se za Jana Špačka,tedy hmotu,
která mu původně měla pomáhat svou opozicí poznat sebe vpravdě.Co se tedy
stane?Část Božství v Janu Špačkovi si začne hrát na Jana Špačka a začne spolu
s hmotou popírat samo sebe,začne popírat BOŽSTVÍ ve svém těle(dočasné formě),
popírá Božství v ostatních formách(lidech).Jan Špaček se stává otrokem* řízené
mysli opozice,předem daného scénáře.
"Blažený je lev, kterého pozře člověk, takže se lev stane člověkem, ale zavržený je člověk,
kterého pozře lev, takže se člověk stane lvem."

Význam slova "obrácení se" znamená poznat sám sebe vpravdě.Poznat,že nejsem
Janem Špačkem,ale součástí Jednoty.Poznat,že jsme všichni lidé(a nejen lidé),
bez rozdílu barvy pleti či víry náboženství nebo vědy,slepě věřící,nevěřící,..,že jsme
Jedním v mnohých.Chybí-li tato zkušenost,která je navíc již ověřena i vědecky,
pak žiju(nežiju) v rozdělení od své podstaty,nevím kým jsem a nevím,kým jsou
všichni ostatní-Živým Bohem-Bohyní.
Nemohu odsuzovat svou opozici,protože mi v tomto nesnadném úkolu pomáhá
"vidět" sebe samého,nahlížet na sebe samého "očima" druhých.Se stejnou myslí
falešného jáství svou mysl ještě nikdy nikdo nezměnil.Přitom se měníme každým
dnem,každou zkušeností.Nikdo není tím,kým byl včera.Jen málokdo si to uvědomuje,
protože uvnitř nás je něco,co je stálé,co vnímá,že tělo stárne,ale ono je stále dítětem.

Je jasně napsáno:
"Když ti, co vás vedou, vám řeknou: "Pohleďte, království je v nebi", tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: "Je v moři", předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je

království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.(chudobou
srdce,tedy zlem).
Pravda se ukrývá v symbolech.
nebe=mysl
ptáci nebeští=myšlenky
moře=cit
ryby=emoce
království=Vědomí=Srdce(dva v jednom)
bída=chudoba srdce,tedy vědomí=ZLO


*otrok-slovo otrok má ve svém původu zcela jiný význam:
ot-rok = ze skály= z lásky
ot-rok=od ruky=pomocník Lásky bezpodmínečné,Soucitu
být otrokem mysli falešného ega znamená být pomocníkem Nicoty,oddělenosti,Chudoby srdce=Zla

Odpovědět


Re:

Heda Zvedavá,2015-07-23 00:53:39

Slepá viera môže škodit bez ohľadu na to, v čo verí.
Môj pohľad na rozdiel medzi nábozenstvom a vedou:
náboženstvo - city + subjektívna pravda
veda - rozum + konsenzuálna pravda

,,Vědec,skutečný vědec buď dokáže,že je Bůh nebo ho vyvrátí.Vždy však,pokud jde
správným směrem zjistí,že Bůh Je,Je živý,stále přítomný.Zjistí,že je Boží součástí 
a také zjistí a ověří si....,, - povedal kto? Toto nieje tvrdenie človeka zaslepeného vierou v Boha?

Áno, Jan Špaček v podstate nieje Jan Špaček :), ale nieje ani žiadne falošné ani nefalošné ego, ani žiadne BOŽSTVO ale on je práveže iba tá hmota.

Som súčasť jednoty, jedným z mnohých -pekne obrazne povedané (keď si odmyslím Boha a hlbinnú psychológiu).

,,Nemohu odsuzovat svou opozici,protože mi v tomto nesnadném úkolu pomáhá 
"vidět" sebe samého,nahlížet na sebe samého "očima" druhých.,, - keď nemôžte odsudzovať opozíciu, ako to, že delíte veci na ,,dobro,, a ,,zlo,,? ( či mám chápať rozdiel medzi odsudzovať a posudzovať?).

,,.Se stejnou myslí
falešného jáství svou mysl ještě nikdy nikdo nezměnil.Přitom se měníme každým
dnem,každou zkušeností.,, - zdá sa mi, alebo si tieto vety priamo odporujú?

Nič, ako falošné jáství neexistuje a uvnitŕ nás nieje nič okrem vnútorností.

Sebapoznanie je dobré na to, aby sme prišli na to, že nieje čo poznávať.

Odpovědět


Re:

Petr Mikulášek,2015-07-23 08:05:12

Moment. Kdo vlastně tady tvrdí, že člověk musí v boha buďto věřit a milovat ho, nebo nevěřit a tím ho nenávidět? Co když někdo věří, že bůh by byl super, kdyby existoval? Nebo věří v boha, ale podle bible se mu zdá bůh jako svině? A co když někdo prostě existenci boha neřešil a je mu to šumák?

Odpovědět

Kdesi v Bibli

Jaroslav Pokorný,2015-07-22 14:43:11

je citát - tvrzení - že bez Boží vůle ani vlas s hlavy nespadne. Je to logické; existuje-li Všemohoucí Bůh který (si) stvořil Vesmír, pak skutečně vše ovládá. Pak se ovšem vnucuje otázka, do jaké míry se cokoliv na Zemi může odehrát svobodně, bez ohledu na Boží mínění či dokonce proti němu.
Jednou mně spolužák a posléze kněz, vysvětloval, že Bůh, když jen pomyslí, pak se jeho myšlenka okamžitě realizuje. Mohl by tedy někdo zavraždit kněze, jeptišku, věřícího, kdyby s tím Všemohoucí nesouhlasil? Mohl by vyšetřovatel Mácha umlátit faráře Toufara, kdyby Bůh byl proti tomu? Proč Všemohoucí Bůh, kterému se tak "ekluje" smilstvo, "poslouchá" hřešící dvojici (někdy i "vícici") a do vzniklé zygoty okamžitě vkládá dušičku. A nejen to - jako Vševědoucí o tom hříchu ví "od věků" a tu dušičku má připravenou.

Základním argumentem pro vyvinění Boha za zla(?), která se na Zemi odehrávají je (údajná) lidská svoboda, do níž Bůh nemůže/nechce zasahovat. Bůh stvořil Svět jako dobrý, zlo přišlo na Zem až po "pádu" prvních lidí. A nyní je otázka, zda ti predátoři, cizopasníci, bakterie, viry ..... byli už v Ráji, či zda je Dobrotivý Pán Bůh stvořil dodatečně, aby lidem to pozemské lopotění ještě pořádně vosolil. Ovšem podle některých věřících ty nepřátelské "potvory" byly již v Ráji, ale tam byly hodné - škrkavky a tasemnice se živily ovocem, orel se slepicemi zobal zrní, lev vedle býka přežvykoval trávu .....

Vzdělaní katolíci už ovšem takové nesmysly nehájí, ale na otázky, kdy ti predátoři byli stvořeni, přímo neodpoví. Snažíte-li se z nich odpověď "vytlouci", mlží a zatloukají jak jen se dá.
Jenomže bez Ráje, Adama, Evy, ukecaného hada, ohlodaného ovoce, padá celá koncepce křesťanství. Nebylo-li by to všechno, nebyl-li spáchán "prvotní hřích", pak by byla zcela zbytečná oběť Ježíše Krista na kříži, vlastně by nebylo co "vykupovat". Takže teologové mlží jak jen se dá, protože toho základu křesťanství se prostě nemohou zbavit.

V Novém městě nad Metují každý rok probíhají Akademické týdny. Letošní bude příští týden. Již několikrát v TV Noe opakovali minulou přednášku prof. Zrzavého o evolučním vývoji člověka. A hle - ačkoliv Týdny organizují (vzdělaní) dominikáni, ani jeden nezasáhl a neřekl panu prof. že tárá, protože ani jednou se nezmínil o Ráji, Adamovi, Evě, prvotním hříchu ........ A pak dominikáni slouží mši a při ní děkují Pánu Bohu, že se nad hříšným lidstvem smiloval a obětí JK nás vysvobodil od prvotního hříchu.

Poslouchal jsem líčení jednoho faráře, jak nás má Pán Bůh rád - mnohem více než naši rodiče. A před ním se v kostele klátila mongoloidní holka a na vozíku seděla postižená paní. Kteří rodiče by toto dopustili? Ale jak farář, tak i věřící řeknou, že Pán Bůh tím jistě sleduje nějaké dobro!
Všímáte si, že když se o náboženském učení začne diskutovat, jak se ty otázky krásně rozkošacují?

Odpovědět


Re: Kdesi v Bibli

Hvězdička Maličká,2015-07-22 20:46:27

ad. bez Boží vůle ani vlas s hlavy nespadne
překlad:
Bez tvé vlastní vůle se sexuální závislosti nezbavíš.
-
ad.Všemohoucí Bůh, kterému se tak "ekluje" smilstvo,

I ty sis naletěl a převzal bludy?A z nich vytváříš díky naučeným představám o Bohu
další bludy.Zeptám se tě jinak,tobě se snad líbí závislosti na iluzích?Lidé si
stvořili svého boha,jenže skutečný Bůh je jiný,je Živý a tvé srdce Boha zná.:)
-
ad.Základním argumentem pro vyvinění Boha za zla(?), která se na Zemi odehrávají je (údajná) lidská svoboda, do níž Bůh nemůže/nechce zasahovat.

Odkud to víš?Znáš Boha?Kdo řekl,že otrok falešné mysli má svobodnou vůli?
Chceš-li vinit Boha,budeš muset ukázat na sebe."Zabil sis" ho-JI v sobě sám.:)
A Otec Ji chrání,jen tak ti Ji nevydá.Každý si přišel svést boj o svou duši-Lásku
bezpodmínečnou,která ti vrátit-dát zase život.
-
ad. "prvotní hřích"

Hřích je chyba,Bůh se učí chybováním,všichni se učí chybováním.
Prvotní hřích = rozdělení(kdo je v sobě rozdělen,je naplněn tmou,tma=bludiště pro sebe samého)

P.S.:Rozumovat rozumem(mluvit o ničem) umí jen Otec.:)
Učí rozumováním rozumem rozumovat srdcem.Tak kdo to z tebe mluví?Kdo tu píše?:)
Již to umíš rozlišit?Otec je tvým tělem,ví o tobě zcela všechno.Vždy ti dá na výběr
zvolit si z možností.To,pro co se rozhodneš závisí na tom,jak dalece znáš sám sebe
a na tvých zkušenostech.Tedy na tom,jaký chrám sis v sobě vybudoval a jak se řídíš
svým srdcem.Zvolíš-li si,že zabiješ nebo znásilníš,pak tě v tom utvrdí,jenže taky
ti pak ukáže všechny důsledky,které budeš muset snášet.A nemusí to být právě v tomto
tvém momentálním těle.A to vše do té doby,než pochopíš,že všechno jsou tvé zkušenosti
a přestaneš se litovat.Radost má,když vybereš dobře.Nediv se tedy,že se mu protiví,
když podvádíš manželku,protože Otec je i tou tvou manželkou,přes kterou ti něco
oznamuje.Je i tou,která tě od manželky odvedla-je to o tvých zkouškách,jak obstojíš.
Rada:nikdy nelži,každá lež vyjde najevo.Dřív nebo později,i po tisích letech.
Otec komunikuje s každým,přes všechny a přes všechno.Vítej v MŠ,ČERNÉ DÍŘE.:)
"Tam venku panuje Dobro!"
(uvedený příklad neber osobně)
-
ZÁVISLOST "FALEŠNÉ MYSLI"

Tabák je tu odpradávna,
rakovina jenom chvíli,
tak na co si tu vlastně hrát,
když tu vzniká potřeba,
pravou příčinu pojmenovat.
-
Ukrytá je v naší "mysli",
jmenuje se ZÁVISLOST,
i když se to srdci příčí,
máme jí tu víc než dost.
-
Na co tady rozlišovat,
která závislost je horší
a přitom si neuvědomovat,
že tu jsme na jedné lodi.
-
Co kdyby tak každý sám,
přiznal srdci svému,
"Ano,závislý jsem
a jdu z maléru do maléru!"
-
Závislost z nezodpovědnosti
vůči sobě i společnosti.
Že nejste závislí?
Kromě různých drog
je tu další závislost.
-
Na rodičích,novém autě,
na svalech a na zlatě,
na penězích,na práci,
na tradicích,společenských normách,
předsudcích,na stravě,
na slávě a na počasí,
či na touze po moci..
A tak z naší závislosti,
zůstávají lidské trosky,
zotročené chamtivostí.
-
Život pravdu rozdává,
by se poučila srdce chamtivá,
že zlo dělá jen zlo,
a co vůbec znamená
sebelítost či srdce chudoba.
-
Škodit může vše,
pokud tomu dovolíme.
Pokud chceme něco změnit,
radu zkušenou vám dám:
"Bude pro nás všechny dobře,
když už konečně
a pěkně společně,
samostatně a zodpovědně
naše srdce probudíme,
a když o to s pokrou v srdci
našeho Otce poprosíme!"
-
PS:Učíme se každým dnem,učíme se životem.
Učíme se chybováním v nevědomí- nicotě(podsvětí pro Vědomí).

Odpovědět


Re: Re: Kdesi v Bibli

Heda Zvedavá,2015-07-22 23:36:55

Čo sa týka mňa, moje srdce sa dlho veľmi úporne snažilo nájsť Boha až som nakoniec zistila, že moje srdce akurát tak pumpuje krv.
Ako píšete o zbavení sa ilúzií, tejto ilúzie sa mi podarilo zbaviť.
Myslím, že človek sa nikdy celkom nemôže zbaviť všetkých ilúzií, nemôže byť objektívny, je subjektívny.
Ale čím menej a od čím viacerých ilúzií je závislý, ako píšete, tým ľahšie a krajšie sa mu žije.

Vy myslíte, že otrok ,,falošnej,, mysli nemá slobodnú vôľu. Tiež si to myslím, plus že ani nikto iný nemá slobodnú vôľu.
Že niekto zabil Boha v sebe sám. Presne. Pretože najprv si ho stvoril a potom ho zabil. Tú svoju ilúziu.

Myslím, že duša neexistuje. Ani hriech.
Boh sa učí chybovaním? To tu ešte nebolo. Zlučujete podstatu Boha a človeka (akože boh stvoril človeka na svoj obraz)? Vyzerá to, ako by medzi nimi nemal byť žiadny rozdiel.

Veľa z toho, čo píšete sa dá pochopiť všelijako.

Tú radu by som upravila, že nikdy neklam sám sebe.

Básnička o závislosti, hlavne, že na jej konci sa zase zodpovednosť predáva Otcovi (prosiť ho, aby prebudil naše srdcia?).

Odpovědět

Něco z jiného soudku

Jaroslav Pokorný,2015-07-22 14:03:54

Proč jsi tedy od křesťanství přešla k islámu?
Paradoxně jsem islám nejprve nesnášela. Byli jsme tak naučení ze školy - nenávidět Romy a islám.
Stejně tak uznávám, že situace v Afghánistánu je strašná, že ženy se tam mají hrozně. Že Jemen je na tom ještě hůř. ..... A tehdy jsem si začala říkat, jestli jsou ti muslimové opravdu tak strašní, jak se píše v knihách typu Bez dcerky neodejdu. Když jsem pak jela do Prahy na Den otevřených dveří v rámci Univerzity Karlovy, spojila jsem to s návštěvou mešity a rozhovorem s šejchem, který mi nakonec úplně změnil pohled na islám. Vybalila jsem na něj všechny svoje předsudky o islámu, on se smál a trpělivě mi je vysvětloval. Začala jsem přemýšlet nad vlastní vírou, ještě víc studovat a porovnávat islám a křesťanství. A přišla jsem na to, jak strašně málo práv v rámci křesťanství a Starého zákona, což je vlastně Tóra, jako ženy máme. Už jenom to, že v křesťanství neexistuje rozvod. Člověk si vezme hlupáka a už se prostě nerozvede. Islám to umožňuje. V rámci křesťanství nebo židovství žena nesmí dědit nebo svědčit, podle islámu ano. Menstruaci křesťanství vysvětluje jako trest za Evin hřích, kdežto podle islámu je to fyziologická věc, a dokonce když žena menstruuje, nemusí se modlit, nemusí dělat těžké práce, má tak trochu prázdniny. Celá jedna súra Koránu se jmenuje Ženy. V tomto ohledu je islám rozhodně nejpokrokovější náboženství. Mám také kamaráda žida, který mi řekl, že v jejich modlitbě opravdu je, že každý den děkují Bohu, že se nenarodili jako žena.
http://zena.centrum.cz/volny-cas/co-se-deje/clanek.phtml?id=805882

Odpovědět


Re: Něco z jiného soudku

Tomáš Drkula,2015-07-22 14:25:09

Nevím z kama je ten text převzán, ale to byla teorie pro nezasvěcené. Praxe je jiná:"Ženě po svatbě v islámu prakticky skončil život. Ony jsou pak dokonce života zavřené v domu ve kterém se starají o děti, muže a domácnost. Ve všem musí poslouchat muže. I vlastní syny. Toto řekla žena novináři, která žije na východě, kterou vyfotil před 20 lety jako malou holku a po 20 letech ji vyhledal a chtěl vědět jak se změnil její život. Samozřejmě mu nemohla nic říct až po dovolení můžů v její rodině(přemýšleli několik dní jestli to dovolí) a nesměl se ptát na nějaké otázky."
Takže jsme se dozvěděli jen velice málo z jejího života po svatbě v islamské světě. Ale stačí to dost nato, aby jsme si udělali představu jak je islámské náboženství pro ženy "skvělé".

Odpovědět


Re: Re: Něco z jiného soudku

Jaroslav Pokorný,2015-07-22 14:45:30

Na konci mého příspěvku je odkaz.
Autorka, Češka, žije v Praze a její manžel Lybiec, studuje v Británii.

Odpovědět


Re: Re: Re: Něco z jiného soudku

Tomáš Drkula,2015-07-22 16:51:40

Jj díky. Mezitím jsem si toho všimnul. :-)
Znám osobně taky jednu co si vzala chlapa s islamistickým vyznáním (taky žije v Praze). A bavil jsem se párkrát i s ním o ženách. A dle toho co říkal nemám nic proti. A jak si prý váží u nich doma žen atp. Ale tohle tvrdí když je u nás. Ale jakmile by se dostali do jeho rodné země, tak věřím tomu, že se situace změní, protože v té chvíli bude na svém písečku a jeho rodina mu bude toho kecat. Což dokazují některé případy co už prosákly na veřejnost. Takže si myslím, že dokud žijí zde a nemá zde vliv rodina daného muže, tak je vše v cajchu. On totiž ten chlap je pohádaný s otcem a připadá mi, že proto žije zde nebo proto že žije zde je s otcem pohádaný (kdo ví) ;-)

Odpovědět


Re: Něco z jiného soudku

Ondi Vo,2015-07-23 04:22:11

Takové příběhy obyčejně pobaví, zejména, když je jejich interpret zevšeobecňuje na nějaký úzus.

Je toho popsáno o postavení žen v islámském světě dost v cestopisných a přírodovědných (tedy seriózních) médiích. Před několika lety jsem v TV shlédl reportáž z jedné Íránské rodiny. Autorka, současně i tlumočnice a kamerou dokumentující se narodila ve Francii, je moslemka a příbuzná do rodiny jejichž týden, nebo dva dokumentovala. Jen s touto podmínkou směla natáčet, tedy žádný tým a tudíž žádní chlapi nebo ženy. Náboženství nebylo předmětem reportáže.

Reportáž ukázala příbytek rodiny, někde na venkově, tedy dúm o několika domácnostech, prostorný dvorek obehnaný tak dvoumetrovou zdí, pana domácího, jeho tří žen, mnoho dětí, mopeda a houf hospodářských zvířat. Byla to asi průměrně chudá rodina, pánovi mohlo být k padesátce, zubů měl už pomálu, jeho první ženě mohlo být o něco míň, třetí ženě kolem 25. Detaily si už nevybavuji. Reportáž byla nenucené nafilmování života té domácnosti bez komentářů, jen s přetlumočením (dost zřídkavým) řečeného, pán se v reportáži vyskytoval velmi sporadicky, mimo příbytek byl nafilmován jen jak odjíždí na mopedu se svým synem na pole, nebo na trh. Svůj volný čas trávil, říkaly jeho ženy, ve společnosti jiných chlapů při čaji a klábosení. Domů se přišel akorát najíst a vyspat.

Jeho tři ženy měly přes den celkem svobodu, vzájemně se skoro vůbec nestýkaly. Ty dvě mladší maželky držely víc spolu, proti té první manželce a ta zřejmě ty mladší nenáviděla. Vzájemná komunikace se omezovala hlavně na tahanice o nějaké věci, které si jedna půjčila a zapoměla vrátit. Pán byl pak večer povolán, aby vyslech stížnosti svých žen a vynes rozsudek. Ten se sestával z napomenutí. Nikdo nebyl bit a nebylo ani nadáváno. Problém nastal jen jednou, když do domu přišla matka pána na návštěvu, asi se podívat jak probíhá ta reportáž. To bylo už trochu křiku a nervozity. Děti si hrály ve stínu dvorku, nebo v domácnosti svých matek a moc se vzájemně nekamarádily.

Ta reportáž měla trvání asi hodinu a musím říct, že by se to pro ženu dalo vydržet, pakliže se podřídí zvyklostem. Mimo dvorek se ženy dostanou v doprovodu svých dětí, když jdou nakoupit potraviny a navštívit příbuznou, nebo přítelkyni. Jestli ženy pracují také na poli mi nějak uniklo, doma měla každá svou kozu a pár slepic a možná i nějaký záhonek na zeleninu. Jinak se starala o chod své domácnosti, hlídání svých dětí, praní, vaření a kritické pozorování sokyň. Ta rivalita mezi manželkami naplno vypukla k večeru, když se pán vrátil domů a večeřel u jedné ze svých žen, u které pak také přespal. Manželky by měly rády víc než jednu třetinu pána. To společné nocování byla určitá výsada, neboť to byla příležitost pro manželku z pána vymámit nějaký peníz na domácnost.

Ke konci reportáže, přišel pán s poťouchlým výrazem a prohlásil svým šokovaným manželkám, že se příští týden ožení s mladou dcerou svého přítele a že se musí postavit čtvrtá domácnost.

Z následující diskuze si pamatuji akorát to, že nějaká informovaná paní pravila, že se nemohlo jednat o Peršany, neboť ti žijí monogamně a že to byli asi přivandrovalí Arabové.

Odpovědět


Re: Re: Něco z jiného soudku

Jaroslav Pokorný,2015-07-23 13:05:40

Obdobným způsobem žili i naši předci. Muži i ženy věděli, jaké mají ve společnosti místo a postavení, jaké jsou jejich práva a povinnosti v rodině. Ženská nosila sukni - "aby s ním mohla přikrýt neshody v rodině" - muž měl povinnost zajistit manželku a děti.

V moderní době by se ženy asi těžko spokojily s druhořadým postavením. Ani pro společnost by to nebylo přínosné - ztrácí polovinu své intelektuální kapacity. U muslimů (někde) může mít muž až 4 manželky, ale křesťané si zase vybudovali systém nevěstinců a nebo, nyní, postupných manželek. A pochopitelně těžko očekávat nějakou vzájemnou "lásku" u čtyřech vzájemně soupeřících žen. Proto i moderní muslimky (když jsou) požadují monogamnost.

A nejhorší je spojení chudoby - a z ní plynoucí nevzdělanosti - a náboženského fanatismu.

Odpovědět


Re: Něco z jiného soudku

Jan Kramata,2015-07-23 08:45:40

A toto má být jako co? Nějak nechápu smysl příspěvku? jako že islám je dobrý a křesťanství, potažmo judaismus špatný? Nebo se jedná o žert?
Protože už jen to že když žena menstruuje je podle islámu tzv. rituálně nečistá a proto se nesmí modlit, uplně nesedí s tvrzením této pomatené slečny. V judaismu tato část Leviticus 15 pojednává i o čistotě celkově a s tím spojeném zdravotním hledisku, a to nejen žen, to slečna už jaksi nedodala. Proto také židé přežívali mnohem častěji různá onemocnění a epidemie, potažmo morové rány.
Mimochodem to že slovo ženy má jen polovinu hodnoty slova muže dává rovnoprávnosti uplně nový význam, řekl bych.
A v neposlední řadě slečna nebude nadšená až zjistí, jak jednoduché je pro muže se rozvést či pojmout další manželku. A to asi vůbec netuší že dle islámu je peklo plné ženských.
Předpokládám že to vše nyní už ví, a už si to dokáže pravděpodobně i ospravedlnit.

Odpovědět


Re: Re: Něco z jiného soudku

Jaroslav Pokorný,2015-07-23 16:07:51

Chtěl jsem demonstrovat, že nelogické zmatky jsou i v jiných náboženstvích.

Odpovědět

Mnoho povyku pro nic

Standa Kunc,2015-07-21 23:32:02

O čem vlastně diskutovat?

Nejprve tu byl paleolitický člověk,neznaje vysvětlení pro různé přírodní síly (blesk, vichřice, sopka, zvuky v noci z lesa a kdoví co ještě) je snad zcela logické, že si vymyslel spousty démonů, zlých sil a bohů. A pak už se to jenom sofistikovalo...

S příchodem neolitu a tedy zemědělství se jeho bohem stalo slunce a hvězdy. A pozoroval oblohu, byl na tom existenčně závislý s úrodou. A potřeboval plánovat a předvídat, rok si rozškatulkoval na 12 učedníků, pardon měsíců dle hvězdných znamení, s bohem-Sluncem ukřižovaným na zvěrokuhu.

Tento pohanský systém obšvihla nejedna církev (Ježíšů jsou po světě desítky ne-li stovky), krom jiného i křesťanství. Pěkně názorně vysvětleno ve filmu Zeitgeist, když si člověk odmyslí ty nesmysly o všelijakých spiknutích tak docela podařené dílko - https://www.youtube.com/watch?v=ZhnMdN1yg6g

Dnes už původ všech přírodních sil známe, nevidím prostor pro náboženství... snad leda pro dobrou úrodu Agrofertu ? :-) jinak ať si každý věří třeba na guru Járu, jen zásada vždy za svoje, nulový vliv v politice a školství, bez omezování svobod či dokonce bezpečnosti ostatních

Odpovědět


Re: Mnoho povyku pro nic

Heda Zvedavá,2015-07-21 23:43:05

Priestor pre náboženstvo vytvára strach zo smrti.

Odpovědět


Re: Re: Mnoho povyku pro nic

Viktor Abc,2015-07-22 08:18:17

Náboženstvo šíri strach, no Kristus šíri radosť! Preto sa aj volá evanjelium Ježiša Krista - radostná správa a nie strašná správa.

Preto náboženstvo nie je kresťanstvom.

Odpovědět


Re: Re: Re: Mnoho povyku pro nic

Heda Zvedavá,2015-07-22 08:37:58

Ja nevravím, že náboženstvo šíri strach ale že človek má strach zo smrti, preto si vymyslel Boha, tak čo to sem zase pletiete?
Náboženstvo ten strach práveže vytesňuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Mnoho povyku pro nic

Petr Mikulášek,2015-07-22 08:46:52

V případš křesťanství ho nevytěsňuje, očkuje proti němu. Když jdu kolem kostela a slyším varhany jako ve filmu od Hitchcocka a to vřeštění modliteb, naskočí mě husí kůže na zádech a mám z toho půl dne deprese... Jestli to je oslava radostné zprávy, tak potěš koště.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Mnoho povyku pro nic

Heda Zvedavá,2015-07-22 10:42:05

Hej, to uz záleží od tej formy, alebo od prístupu konkrétnych kresťanov, napríklad mladí veriaci spievajú aj veselé, radostné piesne s gitarou alebo s celou kapelou, napríklad Svedkovia Jehovovi sú na každého prehnane umelo milí a furt sa priblblo usmievajú...
A babky radi depkárčia pri zvuku organa. Trošku si dovolím zovšeobecňovať.

Odpovědět


Re: Re: Mnoho povyku pro nic

Jaroslav Pokorný,2015-07-24 12:18:31

Příklad od jedné zbožné ženy:

"Jste-li přibližně ve věku mé maminky, blížíte se hranici, za níž se pravdivou odpověď dozvíte. S Kristem se po smrti setká každý z nás, někteří pravda jen na chvilku."


A pak mějte radost ze života. Uvážím-li, že jiná poučka zní - člověk furt hřeší!

Odpovědět


Re: Mnoho povyku pro nic

Milan K,2015-07-22 07:59:38

"Dnes už původ všech přírodních sil známe"
Tak v to můžete zatím pouze věřit :-)

Odpovědět


Re: Re: Mnoho povyku pro nic

Palo Priezvisko,2015-07-22 10:37:19

pozname 99% toho co 2000 rokov dozadu povazovali za inteligetne bozstva

Odpovědět


Re: Re: Re: Mnoho povyku pro nic

Petr Mikulášek,2015-07-22 11:02:14

Fakt, jo? Jak že teda přesně funguje obyčejná gravitace?

Ale je fakt, že zemská přitažlivost byla brána jako samozřejmost, narozdíl třeba od blesku, vichříce nebo fází měsíce... Bůh gravitace asi nikde nebyl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Mnoho povyku pro nic

Jaroslav Pokorný,2015-07-22 14:10:44

No právě proto, že se gavitaci ne a nedaří vysvětlit je důkazem toho, že neviditelní andělé postrkují hmotná tělesa xobě.

Odpovědět


Re: Mnoho povyku pro nic

Viktor Abc,2015-07-22 08:14:54

Tak ako sa odlišujete od tých, ktorí si vytvorili boha zo slnka a pod. viditeľných hmotných vecí, no a vy ste si vytvorili boha zo samoorganizujúcej hmoty a ducha z náhody. Uctievate hmotu a tak ste rovnakí ako tí pohania.

Odpovědět


Re: Re: Mnoho povyku pro nic

Petr Mikulášek,2015-07-22 08:52:57

Pokud pohan znamená, že mým bohem je okolní svět a že jsem se svým bohem v kažodenním kontaktu, tak nezbývá, než poděkovat za lichotku.

Můj bůh ke mě zrovna promluvil, proud subatomárních částic pohnul ručičkou na ampérmetru.

Kdy se něco takovýho stalo vám? Vy svýho boha znáte jenom z pohádkové knížky a z doslechu :D :D :D

Odpovědět

Minimates Syk,2015-07-21 15:41:11

mě osobně zajímají různé rozpory a pokud mi je někdo osvětlí, jsem rád. někdo o některých věcech nepřemýšlí, vysvětlení nepotřebuje, důvody můžou být různé.
někdo ale vysvětlení chce. možná proto, protože jsou věci, které nedávají smysl. někomu stačí, že je to božský úmysl, mě to ale nestačí. dodám, že v tu chvíli je naprosto vedlejší jestli jsem věřící či nikoliv. schovávat to za mou nízkou intelektuální kapacitu, se kterou nemohu tyto úmysly pochopit, rozhodně není důvod, abych se o to alespoň nepokusil.
lidé to budou dělat tak dlouho, dokud existenci boha buď potvrdí nebo vyvrátí.
skutečně věřícího člověka výsledek v podstatě nezajímá, protože ten už má dávno rozhodnuto a na tom se nic nezmění. nevěřící by mohl změnit názor, ale zase jen pokud by se existence potvrdila, což zcela evidentně nepůjde, protože bůh nevěřícím nijak nehodlá ukazovat svou maličkost.

takže i kdyby nějaký věřící měl důkaz, nevěřící ho stejně neuvidí protože důkazy Bůh odmítá dát těm, kdo v něho nevěří.

což mě vede k myšlence... on už stvořil lidi věřící? vždy jsem myslel, že věřícím se můžu stát, ale nikoliv zrodit.
pokud ano, tak jsem věřící od narození protože jsme tak byli stvořeni a pekla se bát nemusíme ?

Odpovědět


Re:

Palo Priezvisko,2015-07-21 22:55:41

veriaci su majstri vyhovoriek... vymyslia cokolvek len aby nemuseli priznat ze varia z vody

Odpovědět

Růžový jednorožec

Drahomír Strouhal,2015-07-21 12:43:16

Rád bych poznamenal, že růžový jednorožec nemůže nikomu přikazovat nosit ponožky. Ani, když se zrovna zneviditelní.
http://i.ytimg.com/vi/qRC4Vk6kisY/maxresdefault.jpg

Odpovědět

Otázky

Daniel B.,2015-07-21 01:13:40

Pane Špačku,
zajímal by mne váš motiv - motiv ateisty hlásat ateismus.

Předpokládáte, že existence vesmíru má nějaký smysl?
Přikládáte nějaký smysl vaší činnosti?

Proč chcete, aby věci byly jinak, než jsou?

Tím, že píšete takovéto články, vyjadřujete nespokojenost s daným stavem věcí - stavem, že jsou zde lidé věřící. Chcete, aby tomu bylo jinak.

Necítíte se ve vnitřním rozporu? Má podle vás smysl bojovat za něco, co žádný smysl nemá?

Odpovědět


Re: Otázky

Vít Kopecký,2015-07-21 08:05:20

Dobrý pokus :-)
co když se jedná pouze o nutnou obranu? jelikože v řadě nejvíce rozšířených náboženských konstruktů je zakotvena:
- výrazná proaktivní militantnost
ýrazné PROAKTIVNÍ omezování svobody myšlení a slova?

Odpovědět


Re: Re: Otázky

Milan K,2015-07-21 09:17:31

Což takhle namísto obecných výkřiků nějaká adresná kritika? :)
Možná dospějeme k tomu, že je toto zakotveno v lidech ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-22 07:16:35

"Slovo je tvým mečem".

Dále pak třeba tlak na povinnou náboženskou výuku ve školách, snaha věřících neposílat potomky na sexuální výchovu,...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Otázky

Milan K,2015-07-22 07:56:57

Správně! To je adresné!
I ten tlak, i tu snahu musíme chytit, svlíknout, svázat, a pořádně jim naplácat!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-22 09:18:18

Snad jste svéprávný, ne? Stačí mrknout do statistiky, kolik rodičů z těch odmítajících je z jaké církve a ke které církvi se hlásí poslanci, kteří tyhle návrhy podporují ve sněmovně. Tlak jde konkrétně od vedení těch církví.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Milan K,2015-07-23 07:47:52

Výborně! Dostali jsme se trošku hlouběji.
Je tedy potřeba chytit vedení (doporučuji se alespoň jednou nohou dotýkat země) a naplácat jemu!
Ne, bez legrace, uznávám, že označení vedení nějaké organizace je uspokojivě konkretizující.
A co myslíte, že je k tomu vede?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-23 08:15:36

Touha po moci nad těmi, kdo jim uvěřili. Touha rozšířít stádo těch, co mohou ovládat. A strach, že jim někdo ten jejich domeček z karet zboří.

Povinná výuka náboženství - toho jejich, jedinýho správnýho, samozřejmě, umožní vymývat mozek a ovlivňovat ty, co ještě nemají dost znalostí a zkušeností, aby poznali manipulaci.

Zákaz sexuální výchovy - to by mohlo potenciální oběti totálně zkazit! Co kdyby děti zjistili, že stěnou kondomu neprojdde vzduch ani voda, natož pak nějaký virus? Co kdyby zjistili, že msntruace není boží treast pro ženy, ale fyziologický proces? Co kdyby zjistili, že hormonální antikoncepce nezabíjí oplodněný vajíčko, ale brání tomu, aby se vajíčko vytvořilo? A nebo - nedejbože - zjistili, že masturbuje skoro každý, je to normá,lní a zdraví prospěčný? To by bylo práce, znovu jim nasadit do hlavy výčitky za masturbaci a nahnat je do kostela pro odputění! A víte, jaký by byl průšvih, kdyby ministrant zjistil, co s ním kněz dopravdy dělá a že to může ohlásit na policii? No to by byla katastrofa! A co teprve kdyby zjistili, jak se která část těla jmenuje, jak vypadá a k čemu slouží?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Milan K,2015-07-27 10:45:04

A co s tím uděláte? Neměli bychom tedy řešit spíše ty, kteří slepě věří?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-27 13:06:20

Ne, protože slepě věří v něco. Když budete řešit jednotlivce, tak jakoukoliv perzekuci nebo nátlak budou brát jako boží zkoušku s cílem vytrvat ve své víře. Cesta k nom vede přes pozvolnou změnu a přes náboženskou autoritu, které věří. Takže neplýtvat energii na ovce, ale na ty, co stádo vedou. Proto možná . Špaček pojmenoval tuhle sérii článků tak, jak ji pojmenoval - pokládejte otázky autoritě, pokud možno veřejně, a čekejte pravdivý odpovědi místo blábolů. Pka možná kněz pochopí (pokud to nechápe už dávno a udržování slepé víry není jeho metoda manipulace stádem).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Milan K,2015-07-29 11:25:26

A jak chcete řešit "ty", kteří stádo vedou?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-29 14:11:19

Nechat je veřejně obhajovat jejich tvrzení proti důkazům, který nestojí na dogmatech a jejich tvrzení. A nedávat jim pokoj.

Málo co je tak vytočí, jako když se někdo začne vrtat v ejich tvrzeních a veřejně prokáže, že je to lež.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Milan K,2015-07-30 13:40:15

Třeba náboženství je postaveno na dogmatu, že Bůh je, a to vyvrátit nelze.
Co potom náboženství nabalí na toto primární dogma je věc filozofická.
Boj probíhá, ale je ze své podstaty s větrnými mlýny ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Milan K,2015-07-29 11:26:42

Potažmo kdo bude určovat, co je blábol?

Odpovědět


Re: Re: Otázky

Daniel B.,2015-07-21 12:20:35

Ano, někdy může být omezení svobody nesprávné. Někdy však správné - např. když někdo zabrání sebevrahovi se zabít. Omezil jeho svobodu, ale zachránil jeho život.

Důvod mého předešlého příspěvku je jiný, než se mi jeví z vaší reakce na něj. Vidím tady určité hodnoty. Ve vašem příspěvku je to svoboda myšlení a slova. Někdo jiný píše o zlu a jeho příčinách - tedy hodnotou je dobro.

Jsem přesvědčen, že naprostá většina ateistů pokládá za špatné zabít člověka, ale nepokládá za špatné zabít např. bakterii.

Zajímá mne, kde berou ateisté žebříček hodnot. Pokud jsou ve svém uvažování důslední, proč je pro nich život člověka cenný víc, než život bakterie? Proč se vůbec u nich přiřazuje něčemu nějaká cena? Kde berou měřítko, co je dobré a co zlé?

Odpovědět


Re: Re: Re: Otázky

Jaroslav Pokorný,2015-07-21 12:27:03

Zajímalo by mě, podle čeho si sestavují svůj žebříček hodnot věřící? Jsem přesvědčen, že naprostá většina věřících pokládá za špatné zabít člověka, ale nepokládá za špatné zabít např. heretika, odpadlíka, pohana, ateistu, nemluvě už vůbec o svobodném zednáři, komunistovi, či nedejžbože, bolševikovi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Otázky

Daniel B.,2015-07-21 12:35:24

Máte zvláštní zkušenost. Asi záleží, čemu daní lidé věří. Pokud věří v Ježíšova slova, která mluví o lásce k nepřátelům, tak nebudou chtít nikoho zabíjet.

Žebříček hodnot:
1. Milovat Boha
2. Milovat bližního jako sebe sama
3. Když člověk splňuje tyto dva první body, může si dělat, co chce - naprostá svoboda. :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Palo Priezvisko,2015-07-21 14:35:54

a ked mas dostatocne silne haluciancie, obcas niekoho podrezat

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Daniel B.,2015-07-21 14:42:08

Čím více poznávám Boha, tím více toužím po tom, abych miloval lidi. Pokud máte takovéto představy, pravděpodobně z toho důvodu, že daného člověka nemáte rád. Není to tak?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Heda Zvedavá,2015-07-21 20:49:17

Čím viac poznávam ľudí, tým ich mám radšej. Čím viac chápem príčiny ich slabostí, tým menej ich mám dôvod nenávidieť.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-21 15:31:08

Test z dějepisu:

1. Křižácké výpravy byly motivovány:
a) Vírou, že svatá země patří křesťanům a je potřeba ji dobýt pět i za cenu porušení "nezabiješ"
b) Humanitární pomocí jinověrcům
c) Sebeobranou proti útoku Indiánů

2. Husitské války byly motivovány:
a) Obranou proti ISIL
b) Snahou prosadit jednu alternativu stejnýho náboženství na úkor druhé
c) Snahou nekrvavě šířit víru

3. Jednotky SS měly nápis "Bůh s námi" na
a) Převkách bot
b) Přezce opasku
c) Vyšito na rukávu

4. Během 2. světové války byl Vatikán
a) Neutrální území, podporující Německo a Itálii
b) Neutrální stát, odsuzující válku
c) Dobrovolnou součástí třetí říše

5. Násilné rekatolizace jsou
a) Výmysl
b) Blízká budoucnost
c) Reálné historické události

6. V šíření HIV/AIDS sehrála církev roli:
a) Pozitivní, šířila nestrannou osvětu a nezkreslené informace ohledně epidemie mezi obyvatelstvo
b) Neutrální, do snahy WHO se vůbec nemíchala a nechala věcem volný vývoj.
c) Negativní, zákazem používání kondomů a prohlášením, že sezdaným stačí na ochranu před nákazou modlitba

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Viktor Abc,2015-07-21 21:14:09

Pravdepodobne je tento test z dejepisu adresovaný katolíkom. No môžete mi povedať čo ma katolícke náboženstvo spoločné s kresťanstvom? Alebo čo má spoločné s kresťanstvom čokoľvek čo ide mečom, zabíjaním, prenasledovaním a pod.?

Kresťanstvo sa totiž vyznačuje tým, že kresťan sa spolieha sa na Božiu moc, tak načo sú mu svetské zbrane ako je meč. Je predsa aj napísané, že kto ide mečom od meča zahynie. Či snáď ho použije na nepriateľa? Skutočný kresťan má milovať aj nepriateľov. Jeho zbraňou je meč ducha - Slovo Božie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Heda Zvedavá,2015-07-21 21:34:02

A Vy ste v prvej línii, že?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Viktor Abc,2015-07-21 21:57:08

Väčšina z vás vychádza a argumentuje zo skresleného pohľadu a to nie len na učenie, ale aj na kresťanstvo ako také. Väčšina z vás ani nevie, čo je kresťanstvo - čo je to evanjelium Ježiša Krista. Ani sa nečudujem, keď cele dejiny sú poznačené praktizovanými náboženstvami ktoré s kresťanstvom nemajú nič spoločné no vydávajú sa za kresťanské. Biblia pozná ich meno - sú to antikristi.

Je predsa nanajvýš logické, že ten kto nasleduje Kristove učenie je kresťanom! Ten kto nenasleduje Kristove učenie, tak je jasné že nie je z Božieho pohľadu kresťanom a to aj napriek tomu, že sa pred ľuďmi k nemu hlási. Potom argumentovať tým, že kresťania zabíjali, upaľovali, viedli križiacke ak kresťanmi z Božieho pohľadu neboli a teda nenasledovali Krista je zavádzajúce.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Heda Zvedavá,2015-07-21 22:27:20

Tipujem, že Váš pohľad určite nieje skreslený.
Myslím, že všetci pochopili, že Vy kresťanstvo podľa Vás chápete (v niečom) inak, ako ho chápe väčšina.
Ale zase taký rozdiel v tej zaslepenosti SVOJOU PRAVDOU nieje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Viktor Abc,2015-07-21 23:17:19

Ako môže niekto bojovať mečom v mene Krista, keď Boh povedal nezabiješ a dokonca miluj aj svojho nepriateľa. Ako sa to dá ináč chápať ak nie tak, ako to učí Kristus a je to aj napísané jasne a zrozumiteľne v Biblii. No vyzerá to, že väčšina to chápe ináč, alebo skôr ignoruje to učenie Ježiša Krista, no súčasne im to nebráni sa hlásiť ku kresťanstvu. Ako ich teda pomenovať? Ako pomenovať pravým menom inštitúciu, ktorá do sveta vykrikuje, že je jediná pravá a na rukách má toľko krvi, prenasledovania skutočných kresťanov, vojen a utrpenia? Ako pomenovať tých, ktorí jej veria a súčasne vedia o všetkom čo toto náboženstvo stváralo a stvára. Potom súhlasia s tým, čo táto inštitúcia činila a činí. Toto nemôže byť kresťanstvo, ale niečo čo ide proti pravému kresťanstvu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-22 07:42:22

Úplně normálně. Křesťan nehledá logiku, věří v Bibli a to s logikou nejde dohromady. Tak spolíhá na vysvětlení od autority - kněze.

Když kněz najde dobrou kličku (třeba že někde ve SZ kázal bůh někoho zabít, nebo sám zabíjel z pomsty) a dpdá, že u "nezabiješ" není specifikováno koho, stádo nepřemýšlí o souvislostech, nepochybuje o jeho kázání, chytne meče, dýky a sudlice... Však v minulým díle se zrovna jedna taková pasáž probírala, ta "panny si nechte pro sebe, ostatní zabte".

A nejlepší je, že ti zabijáci věří, že jednají podle Bible a že v tomto případě je jim povoleno vraždit, znásilňovat a drancovat.

Slepá víra bez přemýšlení je holt dvousečná zbraň, může negovat i sama sebe a člověk je pak snadno manipulovatelný. Proto o ní musí člověk přemýšlet a ptát se, čemu a komu vlastně uvěřil. jinak zradí sám sebe i svýho boha.

A možná proto dal ten váš bůh lidem dar logicky myslet, aby je netahali vyčůránci vydávající se za jeho zástupce za fusekli ;) Ale bylo to houby platný.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Viktor Abc,2015-07-22 08:32:26

Každý vykúpený je kňazom Boha a pýta sa Božieho Slova a to jasne hovorí - miluj svojho Boha nado všetko, miluj svojho blížneho ako seba samého a dokonca miluj aj svojho nepriateľa. Ak ho miluje, tak aj nasleduje jeho Slovo, ktoré je Pravda a život. Ak ho nemilujete, tak počúvate nejakých kňazov, ktorí v mene Boha, cirkvi vyzývajú zabíjať, viesť križiacke výpravy, viesť vojny,oslobodiť Jeruzalem, hrob, posväcujú zbrane a podobné veci. To s kresťanstvom nemá nič spoločné!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-22 08:59:08

Nemá. Ale co člověk nadělá, když mu "radostnou zprávu" zvěstuje někdo, ko ji překroutí? Bývaly časy, kdy bohoslužby byly v latině, aby jim běžný člověk nerozuměl a vlastnictví bible bývalo trstáno, aby si ji člověk nemohl přečíst a najít v ní pravdu.

Křesťn přestane být křesťanem věřícínm v tu vaši "radostnou zvěst" jenom proto, že mu ji katolík naservíruje přiohnutou a on mu věří jeho verzi?

Pro vás je svět krásně černobílý...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Jaroslav Pokorný,2015-07-22 15:39:54

"Slepá víra bez přemýšlení je holt dvousečná zbraň," a to i víra politická. Viz třebas zde: http://www.duseahvezdy.cz/2015/07/21/zas-jednou-tleskam-belobradkovi/

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-22 07:24:20

Nejenom katolíkům, našly by se tam i jiný formy křesťanství. Pokud vím, Žizka nebyl katolík a stejně ve jménu křesťanství cedil s kumpánama lidskou krev na hektolitry. Asi to s tím "nezabiješ" nebude tak horký, že?

A co má ŘKC společnýho s křesťanstvím - vcelku nic, kromě stejnýho boha, stejné literatury, velké členské základny prohlašující se za křesťany, moci a peněz si ohnout křesťanství podle svých představ, hostorickýho kulturního vlivu, výchozí platformy pro spoustu odnoží křesťanství a faktu, že několikrát do Bible výrazně zasahovali...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Heda Zvedavá,2015-07-22 08:44:20

A hlavne zaslepenosť.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Viktor Abc,2015-07-22 08:45:28

Vždy sa nájde niekto, kto zneužije meno Ježiša Krista na boj o pravdu s mečom v ruke. No pravé - prednejšie motívy sú mocenské, národné, ekonomické záujmy a pod. a nie nasledovanie Krista. Ak by ho nasledovali, tak by nešli mečom.

A preto kresťanstvo je len to, čo nasleduje učenie Ježiša Krista. Jednoduché a jasné a mali by ste sa tej logiky aj držať. Ak pod kresťanstvom sa rozumie to, čo kresťanstvom nie je a potom sa týmto argumentuje, tak len z dôvodu pošpiniť meno Ježiša Krista.

Nehovorím len o RKC, ale o všetkých, ktorí vyzývajú robiť to, čo Ježiš neučil.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-22 09:14:23

Nejde o pošpinění jména JK. Je potřeba jenom najít nějaký argument, co přitáhne masy a dovolí je manipulovat. A náboženství se na to hodí vždycky. Bůh (nejenom křesťanský) je přece abstraktní a nepochopitelný, jak kdokoliv vyvrátí, že zrovna tohle krveprolití bůh nechce?

Jedno z dogmat je, že o náboženským textu (Bible, Korán) se nepochybuje. Ale pokud nebude člověk pochybovat a ptát se "Proč? Co tím bylo myšleno? Jaké byly okolnosti?", tak je velká šance, že uvěří katolíkům, islamistům, nějaké sektě nebo jiné šepledi...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Jaroslav Pokorný,2015-07-22 15:46:41

A Všemohoucí Ježíš Kristus nic a nic a nic! Nevěřící, či jinak věřící, mu (např.) znásilňují, mučí a vraždí jeho pozemské "snoubenky" a on na to nic! A ty "snoubenky", pokud přežijí, se v tom mučení a znásilňování snaží najít Boží vůli a dumají, co jim tím Bůh vlastně chtěl sdělit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Jaroslav Pokorný,2015-07-22 15:43:38

Žižka samozřejmě katolík byl. Teprve vlivem okolností - tím, že uvěřil "správnému" výkladu Bible Janem Husem - se stal tím "správným" katolíkem. A pak samozřejmě byl Bohem oprávněn vyhubit ty katolíky "nesprávné". Včetně tedy i adamitů, kteří si Bibli vyložili po svém a také zcela jinak.

Odpovědět


Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-21 15:14:35

Je to individuální. Třeba v racionální úvaze.

Nezabíjím lidi ani zvířata, pokud nejde o sebeobranu nebo u zvířat o obživu. Život neumím vrátit, nemám právo ho brát.

Nekradu. Když si někdo dal práci s tím, aby věc získal (koupil, vyrobil,...), není důvod, abych to taky nedokázal získat férovou cestou.

Nezávidím. noa co, že má někdo lepší .., já mám zase lepší ... a jsme si kvit.

Nebiju lidi ani zvířata, pokud není důvod - sebeobrana. Proč bych to měl dělat?

Nenadávám lidem. S rozumnným člověkem se domluvím, pitomec nestojí za námahu.

Neberu drogy. Nechci platit ani mafii, ani státu za zničení vlastního zdraví.

Jím maso, chráním tím totiž zvířata.

Nespím s jinýma ženskýma, než je manželka. Máme oboustranně akceptovanou dohodu - můžeme koukat, můžeme si představovat, ale bez fyzickýho kontaktu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Otázky

Heda Zvedavá,2015-07-21 20:38:34

Ako chránite zvieratá tým, že ich jete?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-22 07:54:13

Jím domácí zvířata. Jsou to jiný biologicý druhy, než se vyskytují v přírodě - kur domácí, husa domácí, tur domácí,...

Tyto druhy zvířat jsou stovky až tisíce let v symbióze s člověkem. Dostávají potravu a ochranu před jinými predátory za to, že třeba 95% jejich potomků je snědeno. To je současná situace.

Pokud lidi přestanou jíst maso, klesne poptávka a nevyplatí se je chovat. Potom je potřeba řešit, co s velkochovem:

a) Zvířata vybít bez užitku a cíleně tak vyhubit jeden živočišný druh.
b) Zvířata vypustit do přírody, kde nenajdou dost potravy a zahynou hladem. Taková smrt je krutější, než na jatkách.
c) Vypuštění do přírody, kde dokážou přežít. Nemají predátory mimo člověka, takže dojde k jeich nekontrolovanýmu množení, začnou spotřebovávat potravu původní zvěři a škodit na zeměndělských plodinách. Potom je nutná jejich regulace lovem a stejně to dopadne jako s králíkama v Austrálii.

Nehledě na to, že člověk je všežravec a proteiny z masa potřebuje, aby fungoval. Raděj si dám flák masa na grilu, než chemii v tabletách.

A jeden příklad z poslední doby: http://www.vitalia.cz/clanky/jezte-presticke-prase-zachranite-mu-zivot/

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Heda Zvedavá,2015-07-22 09:28:56

Díky za odpoveď.

Ale domáce zvietatá boli predsa domestikované z divých, nie? Niesú to pôvodné druhy. Samozrejme, ked už sú stovky až tisícky rokov vyvinuté, nechcela by som ich vyhubiť kôli tomu, že niesú pôvodné a že ich vyšľachtil človek, ale udržovať ich tým, že ich jeme je pre mňa dosť úbohá výhovorka. Keby ľudia chceli, našli by aj iný spôsob.

Za ďalšie, ako potravu ľudia (Vy nie, ako vravíte) nepožívajú ani zdaleka len domáce zvieratá a tak neúnavne pracujú na vyhubení aj divokých druhov (teda nielen tým, že ich jedia).

Ja si nemyslím, že človek nutne potrebuje proteíny z mäsa, sú predsa aj iné proteíny. Ale to je teraz jedno.
Veľkochov je problém, za ktorý ale môžu ľudia kôli svojej nenažranosti (nemám na mysli len nenažranosť od hladu ale aj kôli prachom a celkovému konzumnému a plytvajúcemu spôsobu života). Takže ako som vravela, keby boli ľudia zodpovední a ochotní, tak by určite našli riešenie, ktorým by zvieratá netrpeli.

Zvieratá z veľkochovov prestať množiť. Ostatné dochovať, prípadne dojesť. Zanechať chovy len pre zachovanie druhov, bez toho, aby sa jedli. Vytvoriť im rezervácie. Pekne sa o nich postarať, keď už sme ich ,,stvorili,,.
Lenže to je strašná utópia. Za prvé pre prachy, lebo ľudia by neboli ochotní sa o ne postarať, ak by im to nevynášalo a za druhé pre prachy, pretože potravinársky priemysel je pokiaľ viem najväčší, najvplyvnejší priemysel na svete? Malo by to nepredstaviteľne rozsiahle následky na globalnu ekonomiku, na úplne všetko... a za tretie preto, že sa ľudia z rôznych dôvodov mäsa nikdy nevzdajú lebo si myslia, že nemôžu prosperovať bez proteínov z neho.

Odpovědět


Re: Re: Re: Otázky

Heda Zvedavá,2015-07-21 21:25:33

Daniel B.

Prečo je pre človeka (to je jedno, či je ateista, alebo nie) život človeka cennejší než život baktérie?
Podľa mňa je to prirodzený mechanizmus, človek najprv chráni seba, potom svoju rodinu, ďalej ostatné škatuľky, kam sa zaradí - národ, rasu, potom svoj ľudský druh a tak postupne smerom ,,dole,, , ostatné živé tvory, cicavce, ostatné a nakoniec hmyz, baktérie.
Obrazne povedané, čím viac sa mi to podobá, tým to má pre mňa vyššiu hodnotu.

Podľa mňa, z ,,objektívneho,, hľadiska je život rovnako hodnotý v akejkoľvek forme. Životu ide len o to, aby prosperoval.
A baktérie by som zase až tak nepodceňovala, ako tu už v diskusii bolo spomenuté, tvoria našu značnú časť, takže pre mňa majú subjektívne dôležitú hodnotu :).

Cena, ktorá sa priraďuje je vždy subjektívna na základe preferencií, takže merítko pri určovaní týchto subjektívnych hodnôt berú ľudia podľa mňa jednak z tých prirodzených mechanizmov (evolučných, biologických, sociálne výhodných, atď.), a potom zo všetkých skúseností, ktoré ich ovplivnili.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Otázky

Heda Zvedavá,2015-07-21 21:36:51

Samozrejme ovplyvnili.

Odpovědět


LUMEN DE LUMINE UKAZUJE KAM MÁ CÍRKEV NAMÍŘENO

Josef Hrncirik,2015-07-21 21:55:03

Odpovědět


Re: Otázky

Palo Priezvisko,2015-07-21 09:28:14

proti iracionalite treba bojovat, pretoze je to najvacsia pricina zla sveta.

Odpovědět


Re: Re: Otázky

Milan K,2015-07-21 09:36:20

A až jí někdy chytíme, tu iracionalitu, jak jí naplácáme na holou!

Odpovědět


Re: Re: Re: Otázky

Palo Priezvisko,2015-07-21 11:21:53

viera spada pod iracionalitu

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Otázky

Viktor Abc,2015-07-21 12:24:57

Viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. No a tie veci buď existujú, alebo neexistujú, buď sú pravdivé, alebo nie sú pravdivé. Určite sme nevideli vznik života, alebo vznik vesmíru. Viera v to, že vesmír vznikol z ničoho spadá do akej kategórie viery - v pravdu, alebo v nepravdu. Viera, že život vznikol samovoľne z neživej hmoty, len tak náhodou spadá do akej kategórie viery - v pravdu, alebo v nepravdu.

Viera, že celý vesmír bol stvorený neviditeľným Stvoriteľom - Bohom a všetok život pochádza jedine zo živého Boha patrí do akej kategórie viery? Ak niet žiadneho dôkazu, že život nevzniká samovoľne z neživej hmoty, tak nič iné sa nedá povedať len to, že bol stvorený živým Bohom. No a to presvedčenie o tom, že je to tak je viera. Čo je iracionálne na tvrdení, že všetko živé má živého predka a počiatok života je jedine zo živého Boha? Iracionálne by bolo, keby som veril, že niečo predsa len toho živého predka nemalo a bol to len nejaký kameň, ktorý sa náhodou samovoľne po nejakom dlhom čase premenil na živú bunku, rastliny živočíchy a na človeka.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Oprava

Viktor Abc,2015-07-21 12:59:22

Ak niet žiadneho dôkazu, že život vzniká samovoľne z neživej hmoty, tak nič iné sa nedá povedať len to, že bol stvorený živým Bohom.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oprava

Heda Zvedavá,2015-07-21 21:42:04

To čo je za logiku, že ak niet dôkazu o samovoľnom vzniku života z neživého, tak sa nedá nič iné povedať, lem že ho stvoril Boh?
Odkiaľ máte, že existujú len tieto dve možnosti? Ako viete, že neexistujú ďalšie možnosti?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oprava

Viktor Abc,2015-07-21 22:16:36

Ak myslíte, že bol prinesený niečím, niekým z vesmíru, tak ste problém len odsunuli mimo zeme a je to. Viac vás to už netrápi, že. Lenže otázky budú vždy tie isté.

Mnohí tu opovrhujú vierou v Stvoriteľa a to preto, lebo sú presvedčení - veria, že život vznikol samovoľne z neživej hmoty. Nikto z nich vznik života samovoľne z neživej hmoty nikdy nevidel a tak im ostáva len viera, že to tak naozaj bolo. Ak by hypoteticky sa to dokázalo a každý by videl vznik života samovoľne z neživej hmoty, tak nepotrebujete predsa už tomu veriť.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oprava

Heda Zvedavá,2015-07-21 22:54:22

Nie, nemyslím. Nemám na mysli nič konkrétne.
Pýtam sa len, ako môžte vylúčiť, že neexistujú žiadne iné možnosti. Lepšie povedané, ak sa to ešte nepovažuje za dokázané (ja neviem, či považuje), ako môžte vylúčiť akúkoľvek možnosť?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oprava

Palo Priezvisko,2015-07-21 22:58:49

to je ale kokotina

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oprava

Petr Mikulášek,2015-07-22 08:04:34

Jasně, pokud doma najdu rozbitý prosklený dveře a nemám důkaz, že ho rozbilo děcko, tak už zbývá jenom věřit, že to prasklo působením nadpřirozených sil a nepřipustit si, že tam to děcko mohlo být. A hlavně, nepřipustit si možnost, že dveřma třískl vítr!

Btw, "prach jsi a v prach se obrátíš". To není vznik života z neživé hmoty?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oprava

Viktor Abc,2015-07-24 07:01:57

Asi by bolo potrebné tých pár miliónov rokov počkať, možno by sa to sklo samo poskladalo a vznikli by nové dvere. Potom by nestála otázka, kto ich rozbil, ale skade sa tu vzali. Buď ich niekto vyrobil, alebo vznikli sami od seba.

Zabudli ste kto to povedal - prach si a v prach sa obrátiš? Predsa živý Boh a ten živý Boh stvoril z toho prachu všetko živé a teda aj človeka. Preto život pochádza zo živého Boha a nie z neživej hmoty. Predsa aj tá hmota - prach bol stvorený.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Oprava

Petr Mikulášek,2015-07-24 08:32:17

1) Nebojte se, vím, kdo to údajně řekl.

2) Takže podle vás je prach živý, protože ho
- stvořil bůh, který je podle vás živý a nic neživýho vytvořit nemůže?
- stvořil z něho život, který nemohl vzniknout z neživé hmoty?

3) Bůh podle definic v bibli přece není živý, protože
- se nevyvíjí (je neměnný),
- se nerozmnožuje (je jediný)
- nemá tělo ani meabolismus (existoval už před hmotou)
- nereaguje na vnější podněty (je vševědoucí, nepotřebuje smysly a případná reakce by byla na základě jeho vědomostí a znalostí budoucnosti, ne podle okamžitých dat ze smyslů)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Tomáš Kohout,2015-07-21 13:04:41

Takže podle Vás ten, kdo dokáže stvořit z neživé hmoty život, je bůh? V tom případě se už nemusíte modlit k nějakému iracionálnímu bohu, ale můžete vyrazit do nejmodernějších vědeckých center, kde se to již zdařilo. Ale nevím, jestli tam budou stát o to, abyste se k nim modlil. To máte z toho, že se nezajímáte o nejnovější objevy v biologii.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Milan K,2015-07-21 13:45:26

Prosím zdroj, děkuji.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Viktor Abc,2015-07-21 21:37:17

Ako vtip je dosť suché. Dajme tomu hypoteticky, že v tom vašom vedeckom centre nesimulovali presne tie podmienky vzniku života a nakoniec by sa to podarilo. Čo teraz - mám tomu veriť, nemám tomu veriť. No vzápätí si uvedomím, že človek je poriadny klamár.

Život vždy pochádza zo živého. Podmienky pre život boli stvorené a precízne nastavené živým Bohom. Počiatok života pochádza zo živého Boha aj všetky druhy rastlín a živočíchov boli stvorené živým Bohom!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-22 08:24:22

Dobře, vaše tvrzení:
1. "Život nemohl vzniknout z neživé hmoty."
2. "Bůh ztvořil život."

Pokud platí 1 i 2, musel bůh tvořit živu hmotu z živé hmoty. Ale podle bible "(neživý) prach jsi a v prach se obrátíš."

Takže tady nakonec máme možnosti:
A. Život vznikl z neživé hmoty bez jakýhokoliv vlivu boha a postupně se vyvynul ve složitější formy.
B. Život vznikl z neživé hmoty nepřímým vlivem boha (tím, že při stvoření vesmíru nastavil procesy tak, aby cíleně vznikl).
C. Život vznikl z neživé hmoty přímým působením boha (stvoření) a dál se vyvíjel ve složitější formy.
D. Život vznikl přímým působením boha va podobě, v jaké existuje teď. To je ale vyvráceno šlechtěním nových druhů a pozorovaným přizpůsobováním se novým podmínkám.
E. Život vznikl z života působením boha - odpovídá evoluci, ale člověk tuhle dovednost taky používá tisíce let. A protože člověk nezvládne co bůh, je to vyloučeno.
F. Život vznikl z života tím, jak byly nstaveny podmínky bohem. To je evoluce.
G. Život vznikl z života samovolně vlivem prostředí. To je taky evoluce.

On svět není černobílý. Za sebe můžu říct, že A, B dávám 40%, C 18%, D 2%, E je logický následek A, F, je logický následek B, G je logický následek C.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Z Z,2015-07-22 13:49:42

"Čo je iracionálne na tvrdení, že všetko živé má živého predka a počiatok života je jedine zo živého Boha?"

Takže "živý Boh" má tiež živého predka, nezvime ho trebárs "živým nadbohom", ten má tiež živého predka - "živého nadnadboha"... V "božskej logike" je to predsa jasne racionálne vsvetlenie:-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Viktor Abc,2015-07-24 07:15:24

Ako sa dá položiť otázka - čo bolo pred večným Bohom ak samotný atribút Stvoriteľa - večný Boh vylučuje položiť takúto otázku. Čo nemá počiatok - je večné, tak nemôže mať niečo čo bolo pred ním.

Boh predsa stvoril všetko, teda aj ten prach a je ako stavebný materiál a vdýchol doňho život. A až vtedy sa stal človek živou dušou. Teda ten život je vychudnutý živým Bohom a je to fungovanie tela - jeho "naštartovanie", keď v tele začne kolovať krv a teda aj všetko čo telo robí živým a človek začne vnímať seba aj okolie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-24 08:45:21

Otázka se dá položit jednoduše. A dokonce jste jednoduše odpověděl: "Čo nemá počiatok - je večné, tak nemôže mať niečo čo bolo pred ním." Takže nebylo nic.

"Boh predsa stvoril všetko, ..." I sám sebe?

"Teda ten život je vychudnutý živým Bohom a je to fungovanie tela - jeho "naštartovanie", keď v tele začne kolovať krv a teda aj všetko čo telo robí živým a človek začne vnímať seba aj okolie."

Krev začne kolovat se srdeční aktivitou. Srdeční aktivita začne s kontrakcemi srdečního svalu. Srdeční sval začne fungovat na podnět srdečních nervových buněk. A tělo musí být naplněno krví (taky pěkná polívka z buněk). Ještě před tím "oživením" musí existovat tělo, poskládaný z buněk a buňky musí být funkční (=živý).

Než začnete zpochybňovat existenci buněk nebo fakt, že buňka je živá, dovolte otázku. Proč, pokud vám váš stvořitel dal rozum, ho nepoužíváte a vždycky si takhle naběhnete na vidle?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Z Z,2015-07-24 11:08:40

S Bohom je to podobne ako Chuckom Norrisom - ak sa ten mohol narodiť v chalupe, ktorú si sám postavil, prečo by Boh nemohol stvoriť sám seba?:-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Heda Zvedavá,2015-07-24 12:35:20

:))

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Z Z,2015-07-24 11:04:57

Logika asi nie je tvoja silná stránka.
Nemôže platiť "všetko živé má živého predka a počiatok života je jedine zo živého Boha"
a súčasne aby Boh nemal predka. Buď Boh nie je živý, alebo nie všetko živé má predka, alebo píšeš blbosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-24 13:31:46

Ale takhle to prostě není. Bůh stvořil logiku, proto ji nenávidí a nedá se na něj aplikovat.

To je jako s homosexualitou. Napřed použije duši naprogramovanou k homosexualitě, sám ji do člověka vloží a pak ho za to nenávidí.

Nebo se zvéří, je to jeho dílo a má je tak rád, že je naprogramoval, aby se zabíjeli, požírali, prali se o samice,...

Nebo stvořil lidi a má je kvůli tomu tak rád, že jim bere schopnost myslet. Ještě že mě ten křesťanský bůh nestvořil...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Milan K,2015-07-27 10:53:34

:-D
A pak, že slepě nevěříte ...
Bůh je neuchopitelný, nemateriální, takže jeho popis neexistuje.
Takovéto popisování jeho vůle je rouhání, čistě materialisticky pak pitomost :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-27 13:18:21

Mám prostě názor na křesťanskýho boha: "neexistuje". Došel jsem k němu na základě skutečnosti, že podle pravidel logiky a rozporů v bibli popírá sám sebe.

Použil jsem pro to tuhle stupnici:
- Fakta - co se dá změřit, zvážit, prozkoumat a kde není možnost to popřít.
- Názor - mozek si ho vytvoří na základě faktů, znalostí a nějakých pravidel. Dá se změnit na základě rozumné argumentace argumentů, můžu ho i opustit, pokud je v rozporu s fakty.
- Víra - mozek je naprogramovaný, fakta a cokoliv ho nezajímají, pravidla hodnocení světa jsou omezena na jedno - "nesmí odporovat mé víře".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-27 13:37:49

Tak vidíte, že se shodneme, že Bible nepopisuje boha. Tvrdíte: "Bůh je neuchopitelný, nemateriální, takže jeho popis neexistuje. Takovéto popisování jeho vůle je rouhání"

Přijměme tedy výrok, že bůh je nepopsatelný, jako pravdivý.
Přijměme jako pravdivý i fakt, že jsou knihy, snažící se popsat boha.
Přimjměme jako pravdivý i fakt, že mezi tyto knihy patří i Bible (trojjediný, živý, milující, nekonečně dobrý, Marii zalehl jako stín,...).

Potom logicky lze učinit jenom tři závěry, které jsou kupodivu ve shodě:
1. Bible nepopisuje boha, protože ten je nepopsatelný.
2. Citování Bible je rouhání, jak píšete ve druhé větě.
3. Můj názor, že bůh nemůže existovat ve formě, jak jej popisuje Bible, je správný.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázky

Milan K,2015-08-06 08:38:27

Nepopsatelný a neuchopitelný jsou dvě rozdílné věci.
Věřící popisují Boha jako neuchopitelného. Také jsem neslyšel z např. katolických kruhů tvrdit, že Bible popisuje Boha. Ale pouze to, že Bible popisuje jeho vůli z pohledu lidí se všemi okolnostmi k tomu náležícími (např. kontext doby). Takže je vaše konstrukce nesprávná.

Odpovědět


Re: Otázky

Ondi Vo,2015-07-21 11:15:09

Já tu pane Danieli žádné "hlásání" ateismu nevidím.

Článek je dialogem theisty s atheistou. O dialog, pane Danieli jde především, tam kde není dialog, nastoupí nedorozumnění a to je živná půda pro nepřátelství a agresi.

A že některé argumenty ze strany theologa připadají (jak to napsat?) ... nelogické a lze je s úspěchem podrobit kritice? To je přece přínosem pro obě strany, theolog si promyslí svou argumentaci a ateista získá obrázek o motivaci theistů.

Odpovědět


Re: Re: Otázky

Daniel B.,2015-07-21 14:37:10

Řeší se zde otázka, zda je víra v rozporu s vědou...
Někde v pozadí se skrývá předpoklad, že vědci docházejí k poznání skutečnosti, pravdy. Částečně je to pravda. Ale vědou můžeme zkoumat pouze určitou oblast reality.

Můžeme zde také položit otázku, zda je ateismus v rozporu s vědou.

S vírou v Boha se lépe překonává nezaměstnanost, tvrdí vědci
http://www.novinky.cz/kariera/137644-s-virou-v-boha-se-lepe-prekonava-nezamestnanost-tvrdi-vedci.html

Proti tomuto vědeckému závěru se postavili především ateisté. Je jasné, proč.

Odpovědět


Re: Re: Re: Otázky

Petr Mikulášek,2015-07-21 15:48:50

novinky.cz - to je ten portál pro spodinu po lobotomii?

A jistě, na nezaměstnanost to vliv má:
- Kdo káže v kostele, není nezaměstnaný
- Kdo věří v boha, je pokornější, nechá si kálet na hlavu a těší se, že to šéfovi ten nahoře spočítá.
- Je ochotný makat za menší částku, bůh přece hlásá skromnost.
- Je zvyklý nadřízeným nedávat blbý otázky. Je vycepovaný, že co říká autorita, je pravda a fertyk.
- Víra může být výhoda pro církevní zakázaky, nebo pokud je šéf naivka, který věří, že křesťan ctí "nepokradeš".
- Víra může znamenat psychologickou pomoc při ztrátě zaměstnání a člověk pak vypadá sebevědomější a vyrovnanější díky představě, že za ním stojí nějaká nadpřirozená bytost.

Takže jo, pomoct to může, ale panbíček s tím nemá co do činění.

Odpovědět


Re: Otázky

Ondřej Almássy,2015-07-21 11:47:30

Ale proč by něco mělo mít smysl ? To je jen hloupé uvažování nezvídavého člověka.

Prostě je to jednoduché, život v jakékoli formě smysl nepotřebuje, jelikož není k ničemu určen, je to jen životní forma, která žije a to je vše.

Z logiky prostě jednopdušše plynne, že není potřeba žádný božský plán, žádný důvod existence, to jsou prostě jen umělé konstrukty, které vytvořili lidé kteří dobře věděli, že platí to co píši v prvních třech větách, ale protože to u hloupých (tzn. nezvídavých ) vyvolává pocity strachu či úzkosti, došlo jim že se skrze výmysl boha a smyslu života budou lépe ovládat. To je vše nic hlubšího v tom není.

Mě osobně k důkazu neexistence Boha stačí pouhá historie vývoje lidských náboženství posledních 10000 let, ta samotná logicky existenci boha vylučuje ( tedy pokud by to nebyl úplný debil, ale to by pak asi nebyl bůh)

Odpovědět


Re: Re: Otázky

Heda Zvedavá,2015-07-21 21:53:16

Nemyslím, že tí ľudia musia byt zákonite hlúpi lebo nezvídaví.
Viem pochopiť, že ten strach je proste silnejší.
Strach je síce iracionálny ale paradoxne je posilovaný rozumom, v tom zmysle, že ostatné zvieratá síce majú pud sebazáchovy ale nedokážu o smrti premýšľat, svoju smrteľnosť si neuvedomujú.

Odpovědět


Re: Otázky

Minimates Syk,2015-07-21 15:07:23

mě by třeba zajímalo, jak jste přišel na to, že chce aby tomu bylo jinak?
konkrétně cituji: "stavem, že jsou zde lidé věřící. Chcete, aby tomu bylo jinak"

co vás vede k této myšlence? proč by to měl chtít?

Odpovědět

Zeptejte se svého kněze?

Viktor Abc,2015-07-20 18:24:15

Písmo učí jasne kto je kňazom Boha. Každý vykúpený v Kristu je kňazom Boha a všetci sú kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom.

1PET.2 9Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, 10ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží; ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo.

Náboženstvá si vytvárajú hierarchiu - väčších a menších, no Kristus učí jasne: Luk 14:11 Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený: a kto sa ponižuje, bude povýšený.Luk 22:26 Ale vy nie tak, väčší medzi vami nech je ako mladší a vodca jako ten, ktorý slúži. Mar9 33A prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, pýtal sa ich: O čom ste to rozmýšľali medzi sebou na ceste? 34Ale oni mlčali. Lebo sa shovárali medzi sebou na ceste o tom, ktorý je väčší. 35A sadnúc si zavolal dvanástich a povedal im: Ak chce niekto byť prvým, bude od všetkých najposlednejším a všetkých služobníkom. 36Potom vzal dieťa, postavil ho do prostredku medzi nich a vezmúc ho na ramená povedal im: 37Ktokoľvek by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a ktokoľvek by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.

Odpovědět

Pozoruhodné je.

Jiří Kos,2015-07-20 17:54:25

Odpovědět

Pro Jan Špaček: Bláznivé křesťanství

Josef Chmel,2015-07-20 17:29:38

Dobrý den.
Rád si čtu tady na Oslu, co je nového, zajímá mě věda, ačkoliv jsem křesťan. (1. Tes. 5.21). Přiznám se že zrovna nelpím třeba na 6 dnech (považuji to za etapy, viz: 2. Petr 3.8 "Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den." ) a podobně.

Zaujal mě jeden váš "dotaz" a rozhodl jsem se na něj odpovědět. Možná jste ho přímo nenapsal ale snad vás to bude zajímat.

Tady to je:

Lukáš 10

21
V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: „Chválím tě, Otče,
Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zje-
vil jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo.


1. list KORINTSKÝM

Bláznivé kázání
18
Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro
nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. 19 Je přece psáno:
„Zahubím moudrost moudrých,
zavrhnu rozum rozumných.“
20
Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel? Copak
Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství? 21 Bůh se ve své moudrosti ne-
dal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo,
že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. 22 Židé požadují zázraky,
Řekové hledají moudrost, 23 ale my kážeme Krista ukřižovaného – pro Židy
pohoršení, pro pohany bláznovství, 24 ale pro povolané, ať Židy či Řeky,
Krista – Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznovství je totiž moudřejší
než lidé a Boží slabost je silnější než lidé.
26
Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi
vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. 27 Bůh ale vyvo-
lil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto
světa, aby zahanbil silné. 28 Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto
světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, 29 aby se před
Bohem nikdo nechlubil.
30
Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha,
naší spravedlností, posvěcením a vykoupením. 31 A proto, jak je psáno:
25
„Kdo se chlubí,
ať se chlubí v Hospodinu.“

-----------------

Chci tím říci že s vědou a břitvama tu zcela neuspějete. Já ji vědu chápu jako prostředek k pochopení hmotného světa.
Na druhou stranu, profesí jsem programátor, tudíž nemám problém pochopit, že někdo tvoří myšlenkou ;).

Přeji mnoho zdaru
Pepa

Odpovědět


Re: Pro Jan Špaček: Bláznivé křesťanství

Petr Mikulášek,2015-07-21 08:05:37

"Chci tím říci že s vědou a břitvama tu zcela neuspějete. Já ji vědu chápu jako prostředek k pochopení hmotného světa.
Na druhou stranu, profesí jsem programátor, tudíž nemám problém pochopit, že někdo tvoří myšlenkou ;)."

Aha. A můžu se zeptat, jestli při zkoumání cizího kódu víc věříte nějakýmu ručně psanýmu PDFku s dokumentací, nebo tomu, co vám ze zdrojáku přechroupe třeba Doxygen (nástroj na generování dokumentace přímo ze zdrojových kódů)? Samozřejmě za předpokladu, že nemáte metadata z verzovacího systému.

Z tohoto pohledu můžeme brát svět jako kus samomodifikujícího se software. Bible dokumentace, kterou někdo napsal podle jeho představy, jak program funguje. Nevíme, jestli to byl člověk, který psal ten program, nebo tým lidí a nevíme, jak hluboce znal(i) funkci toho programu a navíc jde o "snímek" nějaké staré verze, od které hodně věcí může být jinak. Konzistentní jsou prakticky jenom pravidla, podle kterých se svět modifikuje a vyvíjí...

Odpovědět


Re: Re: Pro Jan Špaček: Bláznivé křesťanství

Josef Chmel,2015-07-21 10:59:05

Při zkoumání cizího kódu používám obojí, pokud to mám k dispozici. Předpokládám, že ačkoliv se již něco změnilo od doby psaní dokumentace, tak tam obecné principy budou popsány.

Ve zbytku s vám souhlasím.

----
Základem Křesťanství ale je dobrá zpráva. Tu má podle mě cenu zkoumat. Přináší spasení do života něco pozitivního? A to už se dá ověřit i empiricky. ;)

Odpovědět


Re: Re: Re: Pro Jan Špaček: Bláznivé křesťanství

Petr Mikulášek,2015-07-21 14:53:10

Nebudou. Nikdy jsem neviděl, že by dokumentace odpovídala realitě a dokonce ani principu. Zrovna řeším ručně psanou dokumentaci, kde dokument od marketingu tvrdí něco jinýho, než specifikace a obojí je v rozporu s návodem k obsluze. A popis změn se o posledních dvou revizích vůbec nezmiňuje. Prostě Bible jak vyšitá :D

Studium dokumentace zabralo dva dny. S pocitem, že je to na pytel, stačilo otevřít zdrojáky a za půl hodiny bylo jasno. Marketing věřil, že dostal, co si objednal, inženýring věřil, že se na podfuk nepřijde a údržba potřebovala nějak ušetřit čas. A fungovalo to všechno úplně jinak, co mělo být ve třech modulech, bylo ve dvou a ještě nellogicky rozdělený.

----

A jak to ověřujete? Můžete ta pozitiva specifikovat?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pro Jan Špaček: Bláznivé křesťanství

Josef Chmel,2015-07-21 15:30:47

Tak jsem už na takovou doc. narazil, to je jasné. ale jindy byl zdroják tak "popletený", že bych se bez nějaké dokumentace vůbec nezorientoval :).

----
Tak můžou se třeba měřit statisticky některé hodnoty. Vybral jsem nějaké perličky :)

http://www.novinky.cz/kariera/324089-verici-lide-maji-mene-absenci-v-praci-a-jsou-zdravejsi-psychicky-i-fyzicky.html
http://www.novinky.cz/kariera/137644-s-virou-v-boha-se-lepe-prekonava-nezamestnanost-tvrdi-vedci.html
http://www.novinky.cz/domaci/331288-vericich-ubyva-maji-ale-vic-deti-a-stabilnejsi-rodiny.html

Mě osobně těší nějaká jistota v životě, že vím odkud kam jdu, o co se mám v životě snažit. Předpoklad že můj život má určitý smysl a cíl (i když se po mě nebude jmenovat třeba most). Stabilita v rodině, optimismu mi dávají různá zaslíbení která Bůh křesťanům dal... hodný lidi okolo mě (křesťani), atd, je toho hodně.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pro Jan Špaček: Bláznivé křesťanství

Heda Zvedavá,2015-07-21 23:20:54

Pre niektorých ľudí je neznesiteľná neistota plynúca z vedomia vlastnej smrteľnosti, a preto sa snažia nájsť nejakú istotu, napríklad vo forme náboženskej viery.
Vkladaním istoty do rúk boha ale človek zároveň do jeho rúk vkladá aj kus zodpovednosti za seba samého. Takže slovné spojenie ,,božie dieťa,, je celkom výstižný.

Odpovědět

Logika vs Víra

Tomáš Drkula,2015-07-20 16:08:03

Dobrý den všem, ono se to dalo čekat, že na otázky dané seriálu se žádný kněz nevyjádří, protože kněz řekne, že to lidský mozek nemůže pochopit. Protože kdyby argumenty podstoupil logice, tak by musel přiznat, že je náboženství utopie a navzájem si některé věci odporují. Ono stačí pro důkaz, že náboženství je pohádka pro dospělé, když se dva lidé z různých náboženství taky neshodnou. Prostě se nedomluví, protože každý přede tu svou pohádku. Takže kdyby na světě nebyli žádní ateisti s "blbými" otázkami stejně by jednotlivé náboženství samy na sebe ukazovaly, že to druhé náboženství je pohádka a jen ta jejich víra je ta jediná "nejpravejší" ;-) Už ve středověku řekl jeden chytrý člověk větu za kterou byl málem upálen: "Když je Bůh všemocný ať vytvoří kámen, který sám neuzvedne" :-)

Odpovědět

Co se pana Grygara týče

Pavel Krajtl,2015-07-20 15:22:24

Mám jej velmi rád. Přednášky kde hovoří o víře prostě snažně nesleduju a je to v pohhodě. Nedávno jsem se ale musel pousmát když hovořil o UFO a ufolozích, a dělal si z předvstřícných představ některých lidí legraci. Při tom jsem si ovšem vzpomněl, jak jednou při popisování zatmění slunce dal k dobru, že to musel asi někdo zařídit, že je ten měsíc právě tak velký a tak daleko, abychom mohli dobře pozorovat koronu, že to bude patrně záměr nějaké velmi chytré bytosti...

Aktéři "sporu" si to snad ani neuvědomují, někteří jistě zastávají i obě správná stanoviska, ale takhle z vnějšího úhlu pohledu mezi nimi nevidím velký rozdíl, snad jen že UFOlogům nemusíme vracet co nám ukradli.

Odpovědět


Re: Co se pana Grygara týče

Jaroslav Pokorný,2015-07-20 18:31:41

Pokud si správně vzpomínám, pak dr. Grygar také říkal, že si nedovede představit jak je možné, že ve Vesmíru mají všechny elektrony stejnou hmotnost. A že to pro něj je takový důkaz Boží existence.

Odpovědět


Re: Co se pana Grygara týče

Milan K,2015-07-21 09:33:53

Nemáte zdroj, článek, kde tyto bytosti zmiňuje?

Odpovědět


Re: Re: Co se pana Grygara týče

Jaroslav Pokorný,2015-07-21 12:31:23

Pokud si dobře pamatuji, pak to je v jeho knize Věda a víra.

Odpovědět


Re: Re: Re: Co se pana Grygara týče

Milan K,2015-07-21 13:03:02

Dotaz byl na Pavla.

Odpovědět

Diskutovat...

Petr Mikulášek,2015-07-20 14:50:16

... znamená mluvit s někým a vyměňovat si myšlenky. Když s někým diskutuju, tak očekávám, že to obohatí oba. Ale k tomu, aby člověka diskuse obohatila, musí být ochotný přijmout závěry a argumentaci ostatních a o tématu přemýšlet. A být ochotný se na věc podívat i z druhé strany, pohledem oponenta. A někdy znamená přehodnotit i vlastní názor.

Jsou ale dvě výjimky - diskuse s ženou s PMT a diskuse s věřícím člověkem.

Viz citace:
RK: Nezájem pramení ze špatných zkušeností. Je lépe mluvit k lidem, kteří nás chtějí poslouchat

Věřící se nechtějí bavit s nevěřícími z důvodu jedné "nevyvratitené" logiky: "Proč bych ztrácel čas diskuzí s vámi, když mně stejně nechcete věřit!"

Odpovědět

Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Jaroslav Pokorný,2015-07-20 14:29:40

dr. Grygarovi poslal dotaz: "Vy, jako katolík, věříte, že na "konci věků" sestoupí na Zem Ježíš Kristus v celé své slávě a zřídí zde své Království. Ovšem jako vědec "víte", že na "konci věků" se Slunce změní na červeného obra, vypálí svoji soustavu až někam za Mars, pak se scvrkne do bílého trpaslíka a celá sluneční soustava zamrzne. Co je, podle vás, pravděpodobnější?"
Neodpověděl!

Odpovědět


Re: Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Palo Priezvisko,2015-07-20 14:45:02

pan grygar si zasluzi bludny balvan. dufam ze ho raz dostane.

Odpovědět


Re: Re: Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Milan K,2015-07-20 14:52:30

A za co?

Odpovědět


Re: Re: Re: Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Palo Priezvisko,2015-07-21 09:30:04

za to ze bojuje proti sarlatanom a pritom sam je sarlatan.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Milan K,2015-07-21 09:39:50

Pěkně jste ho posoudil. Chválím vaši námahu, to muselo být náročné :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Palo Priezvisko,2015-07-21 11:26:26

zas nechapes?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Jaroslav Pokorný,2015-07-21 12:35:32

Jaký je rozdíl mezi vírou, že homeopatie je účinná či že při holotropním dýchání (jehož jsem se také zúčastnil) se setupuje do hlubin podvědomí - za což propagátoři a autoři (prof. Grof) obdrželi bludné balvany, a mezi vírou, že oplatka a víno se po knězem pronesené posvátné formulky stanou Tělem a Krví, což si sysifové, pod vedením dr. Grygara, zakázali posuzovat?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Milan K,2015-07-21 13:28:33

Mezi vírou rozdíl není.
Balvany jsou za čistě materiální projevy.
Např. materiální část homeoterapie (homeoterapeutika) je vyvrácena ať fyzikálně, tak pokusy.
Holotropní dýchání jakbysmet.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Palo Priezvisko,2015-07-21 14:54:26

vztupovanie do hlbin mozgu holotropnym dychanim je presne taky isty nezmysel ako to ze modlenim sa spajas s bohom a pocuva ta

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Milan K,2015-07-22 08:02:32

Něco jako "umodlil se k smrti"?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Petr Mikulášek,2015-07-22 09:02:47

Buddha to umodlení k smrti prý přežil... Takže zázrak, ale ne křesťanský.

Odpovědět


Re: Kdysi jsem našemu věřícímu vědci,

Ondi Vo,2015-07-20 15:28:35

Nejlepší by bylo nechat pana Grygara se k otázce vyjádřit osobně, ale jak vidět, nemá k tomu moc chuti to dělat opakovaně. V TV jednou jednou takovou otázku zodpověděl.
Asi takhle (z paměti) - boha nevnímá jako osobu zasahující do osudů lidí a do dění na Zemi. bůh je bytost nad věcí, něco jako vše prostupující inteligence a síla.

Budiž.

Theolog a fysik Georges Lemaître na podobnou otázku, jak dokáže tyto rozdílné disciplíny sjednotit kdysi odpověděl (opět z paměti) - vůbec nesjednocuje, když se zabývá kosmologií, je vědec a když obrátí myšlenky k náboženství, tak je theolog.

Proto asi existuje spousta pobožných lidí, kteří nemají problémy ani s Evolucí, ani s jinými přírodovedami a akceptují fakt, že po smrti jedince život v nějaké formě pokračuje. Nevěří na duši, na duchy, na zázraky a zjevení ... věří v božskou energii, v božskou inteligenci a sílu prostupující Vesmír.

Osobně jim to neberu, asi nemohou jinak.

Odpovědět


není to málo či blud? navíc to možná ani není v katechizmu

Josef Hrncirik,2015-07-26 09:52:28

Odpovědět

Jaroslav Pokorný,2015-07-20 14:15:55

Edmond Dantes i Viktor ABC, obecně všichni (ti správně) věřící, jsou dokladem toho, že člověk, který je pevně přesvědčený že má pravdu, dokonce přímo PRAVDU, není schopen (rovnoprávné a otevřené) diskuze. Není schopen a ochoten své názory změnit, protože jakýkoliv jiný názor je v rozporu s jeho PRAVDOU! No a z tohoto hlediska by skutečně byl hlupák, kdyby PRAVDU opouštěl kvůli nějakým lžím.
A jak Dawkins píše, netýká se to jen přesvědčení náboženského, ale také i politického.

Odpovědět

Něco pro samostudium

Jaroslav Pokorný,2015-07-20 14:02:46

immaculata.minorite.cz s církevním schválením brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho

www.maticecm.cz/svetlo/ Matice cyrilometodějská, organizace, která usiluje o upevnění křesťanství ve veřejném a soukromém životě, zvláště je zaměřena na podporu křesťanského charakteru rodinného života a výchovy mládeže.


www.milujte.se


rexcz.blogspot.com/

Odpovědět


Re: Něco pro samostudium

Radovan Slegl,2015-07-20 22:52:28

Jo na www.milujte.se se dá najít spousta zajímavých článků...třeba

Ateismus neboli zvrácená vize člověka. (http://www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2014-31.pdf)

kde píší třeba: Ateisté vůbec nereagují na  nejzjevnější argumenty, které ukazují na iracionalitu jejich systému.

Třeba by byla redakce přístupná argumentačnímu souboji :)

Odpovědět

Znáte?

Jaroslav Pokorný,2015-07-20 13:43:35

www.henryho-prdel.net/

Odpovědět

Problém

Jaroslav Pokorný,2015-07-20 13:42:41

RK: Nezájem pramení ze špatných zkušeností. Je lépe mluvit k lidem, kteří nás chtějí poslouchat

Věřící se nechtějí bavit s nevěřícími z důvodu jedné "nevyvratitené" logiky: "Proč bych ztrácel čas diskuzí s vámi, když mně stejně nechcete věřit!"


RK: My věříme, že Bůh existuje a Bible že je Boží slovo. Věda ovšem žádá důkazy a ty Bůh odmítá dát těm, kdo v něho nevěří. Bůh nehodlá přinutit lidi k víře v něj tím, že by o své existenci poskytl důkaz.

Kdyby Bůh o své existenci poskytl důkaz, pak by samozřejmě víra zanikla a nahradilo by ji poznání. Následně by Bůh byl analyzován a zařazen do příslušného "šuplíku" vědeckých poznatků.

Odpovědět


Re: Problém

Petr Mikulášek,2015-07-20 14:35:25

To je právě to klíčový na víře.

To je přístup stylem: "Franta vynalezl spalovací motor s účinností 150%. Ale předvede ho jenom těm, kdo pevně věří, že je to reálný. A protože se nenašel nikdo, kdo by dokázal, že je Franta podvodník, tak má Franta pravdu a stroj, který odporuje fyzice. Haleluja."

Odpovědět

Metoda

Radim Šmíd,2015-07-20 12:44:31

Hlavní rozpor věda x víra přece není v konkrétních tvrzeních ale v metodě kterou se k tvrzení dostávám. Vědecká metoda, která se snaží původní hypotézu dokázat nebo vyvrátit pokusem či pozorováním přírodního děje, je zatím to nejlepší co máme. Mýlit se totiž může vědec stejně jako věřící a bez této metody můžeme setrvávat v omylu celou věčnost... Netvrdím že to co jsme doposud vědecky poznali je nutně správně - ale pokud se mýlíme tak se na to určitě přijde. Právě absence této jistoty mě na víře v jakéhokoli boha vadí nejvíc.

K poznání jak svět funguje je asi možno dojít i tak že to prostě uhodnu, ale bez ověření nikdy nevím zdali jsem to uhodl správně nebo jsem úplně mimo. Z toho také plyne skutečnost existence různých náboženství, které spolu nemají nic společného. Mnoho obrovských skupin lidí si prostě myslí že jsou na té správné koleji.

A tak si myslím že pokud někdy dojdeme na konec a tam bude bůh (ať už jakýkoli), tak tam dojdeme pomocí vědeckých metod. Avšak cesta je tedy hóóódně daleká...

Odpovědět

faktický rozpor mezi vědou a vírou

Milan K,2015-07-20 11:14:28

"Tento rozhovor upozorňuje na fakt, že mezi vírou a vědou rozpor je"
A kde je?

Odpovědět


Re: faktický rozpor mezi vědou a vírou

Palo Priezvisko,2015-07-20 12:06:38

uplne vsade

Odpovědět


Re: Re: faktický rozpor mezi vědou a vírou

Milan K,2015-07-20 13:44:23

Už jsem se koukal i na toaletě a nenašel jsem ....

Odpovědět


Re: Re: Re: faktický rozpor mezi vědou a vírou

Petr Mikulášek,2015-07-20 14:39:06

Já jsem ho tam našel. Potřeba se má vykonávat na poli a zahrabat kolíkem, ta toaleta ale byla splachovací ;)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: faktický rozpor mezi vědou a vírou

Milan K,2015-07-21 09:41:10

A co z toho bylo vědecky průkazné a čemu jste pouze věřil?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: faktický rozpor mezi vědou a vírou

Petr Mikulášek,2015-07-21 10:43:20

Průkazné bylo tlačítko na spláchnutí, přívod vody, odtoková trubka, zásobník vody, kachlíky na podlaze znamožňující hrabání a prostor obklopený stěnama a stropem.

A podle teologů je jasný fakt i Deuteronomium 23:14 "Mezi svým nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly zase přikryješ".

Věřím, že mezi tím pokynem boha jít s vyprázdnit ven a zahrabat to a tím, že se vyprázdním uvnitř a prachsprostě to spláchnu, rozdíl je ;)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktický rozpor mezi vědou a vírou

Milan K,2015-07-21 14:15:14

Pokud neberete kontext doby, pak jistě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktický rozpor mezi vědou a vírou

Petr Mikulášek,2015-07-21 14:59:21

Je to v Bibli. Bible je neměnná a pro věřící závazná. Bibli totiž diktoval bůh a ten je taky neměnný a konzistentní. Splacovací záchod se v Bibli nezmiňuje, pro vyměšování jsou ale daný pravidla. Lejno má být zahrabáno a ne spláchnuto!

Takže až to na vás příště přijde, běžte s kolíkem na pole, jinak by vás v tom WC mohl šéf utopit jako kotě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktický rozpor mezi vědou a vírou

Milan K,2015-07-22 07:50:13

Nesmysl.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273035

Odpovědět

Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Edmond Dantes,2015-07-20 10:32:46

http://1url.cz/r929

Už 150 let. Samé omyly, neznalost a lži.

Odpovědět


Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Palo Priezvisko,2015-07-20 10:49:43

je to jednoduche.

je omnoho pravdepodobnejsie ze maju pravdu stovky tisic najvzdelanejsich najinteligentnejsich najracionalnejsich ludi planety(vedci), ako presne opacni kreacionisti :D

Odpovědět


Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Edmond Dantes,2015-07-20 11:12:07

A proto musí lhát a popírat fakta o takzvané "odpadní DNA" ? Pro skutečně moudré lidi by neměl být problém dopídit se pravdy. Evolucionisté pravdu však nikdy neodhalí, neboť mají v popisu práce bádat nad tím "jak svět povstal sám od sebe"...

„Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů“
(Římanům 1:22)

Odpovědět


Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Viktor Abc,2015-07-20 11:12:45

Pravda je to čo sa nemení a je večné. Preto sa volá pravda pravdou. Božie Slovo je pravdou!

No a poďme sa pozrieť na "pravdu" vedcov, odborníkov, veľmi "múdrych" ľudí. Môžete mi povedať, ako môže byť pravdou to, čo už dopredu predpokladá že sa môže mýliť a neustále sa vytvárajú nové a nové teórie, ktoré vyvracajú tie predošlé? Ako môže byť pravdou to, že život vznikol z neživej hmoty a to bez Stvoriteľa - živého Boha, keď vedci, ktorí sa tak spoliehajú na dôkazy ich aj napriek svojím tvrdeniam v tomto prípade žiadne nemajú. Potom je to len klamstvo a vy veríte v toto klamstvo, ktoré v dejinách ľudstva nemá obdoby.

1Kor 3:19 Pretože múdrosť tohoto sveta je bláznovstvom u Boha. Lebo je napísané: Ktorý lapá múdrych v ich chytráctve.

Odpovědět


Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Josef Šoltes,2015-07-20 11:39:19

Právě jste popřel pravdivost Božího slova. Bible se v průběhu dvou tisíciletí mnohokrát změnila a to mnohdy výrazně.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Viktor Abc,2015-07-20 12:00:11

V čom sa zmenila? Môžete mi to oznámiť? Zákon je ten istý aj evanjelium Ježiša Krista je to isté. To, že si výklad interpretujú náboženstva po svojom, aby teda vo svojej podobe mohli existovať je už iná otázka.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Jaroslav Pokorný,2015-07-20 13:35:41

Zjevně to pan Šoltes špatně vyjádřil. Ale vy jste to napravil. Biblické texsty jsou, ano, stále stejné, jen se musejí neustále nově a nově interpretovat, aby je bylo možno hlásat i v současné době. Sv. JP II. to řekl přesně: "Jestliže se učiní nový vědecký objev, není nutno přepisovat Bibli, ale nově ji vyložit!"
S takovým přístupem ovšem můžete používat i kuchařskou knihu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Viktor Abc,2015-07-20 14:58:00

Učenie Ježiša Krista nie je žiadne náboženstvo, ktoré si výklady upravuje tak, aby vo svojej podobe mohlo existovať. Evanjelium Ježiša Krista je každému zrozumiteľná radostná správa o hotovom spasení, ktoré je vybojované Bohom a to spasenie je jedine z milosti skrze vieru, bez zásluh a zdarma - je to dar. Podmienkou pre uplatnenie milosti je uveriť práve tomu, čo nám oznamuje. Žiadny vedecký objav to nezmení, keďže objavia len to, že nič nevedia a že pred nimi stoja ďalšie objavy, ktorými vyvrátia práve to, čo obavili a tak dookola.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Josef Šoltes,2015-07-21 09:34:50

Co se změnilo? Viz třeba toto: http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/604248

Sinajský kodex je 1600 let starý a obsahuje mnoho částí, které stávající bible prostě neobsahuje a naopak. Pak se také hodně změnilo v překladu. Překlad z některých jazyků nedokáže postihnout veškeré významy takže je nutná transkreace, což ovšem bibli značně mění, že? Nechápu, jak tu někdo může tvrdit, že bible je pořád stejná.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Ondi Vo,2015-07-21 11:33:44

Jestli to není tím, že obsah bible je pobožnými považován za výroky boha samotného ... no a bůh neumí česky, nebo slovensky. Ani anglicky, italsky, rusky, řecky ...

Jeho výroky musely být tedy kreativně překládány z jednoho jazyka do druhého a tím je tu podobnost problémů těm při stavbě babylónské věže. Jeden uživatel bible nerozumí jinému uživateli bible, vznikají odrůdy a varianty náboženských ideologií a jejich fanatičtí zastánci vedou proti sobě vyhlazovací války.

Nejlepší by asi bylo hodit všechny bible do stoupy a vydávat ji jen v původním jazyce a ten vyučovat v hodinách nábožky a zavést pro křesťany onen jazyk - křesťanštinu - jako oficiální, aby se za generaci stal mateřštinou všem křesťanům.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Viktor Abc,2015-07-21 23:46:28

Čo nového, alebo čo iné učí od toho čo učia terajšie preklady? Snáď nechcete tvrdiť, že je tam napísané iné evanjelium Ježiša Krista ako to, čo je napísané v terajších prekladoch. Ak je tam to isté evanjeliu, tak aký problém? Je to len veľmi stará kópia Biblie.

Odpovědět


Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Milan K,2015-07-20 11:19:17

Myšlenku odpadní DNA jsem mnohokrát z vědeckých kruhů zaznamenal, a myslím si, že to je nesmysl.
Příroda netvoří nic zbytečně. Vše má nějaký účel. Dokonce i tato série článků :-D

Odpovědět


Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Palo Priezvisko,2015-07-20 13:15:40

mysliet si mozes cokolvek, ale pravdepodobne nemas pravdu

Odpovědět


Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Milan K,2015-07-20 14:38:15

A nějaký příklad toho, co vytvořila zbytečně?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Palo Priezvisko,2015-07-20 14:58:38

https://www.youtube.com/watch?v=cO1a1Ek-HD0

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Milan K,2015-07-21 09:53:18

To je klasika :-)
A žirafa nefunguje?
Nebo ten nerv neplní funkci?
Nedokonalost neznamená zbytečnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Palo Priezvisko,2015-07-21 11:23:34

ale ano, zbytocne neefektivne riesenie dane evoluciou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Milan K,2015-07-21 14:29:28

zbytečně neefektivní neznamená zbytečné

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Josef Chmel,2015-07-21 11:37:50

Prohlížeč, operační systém i počítač na kterém jste napsal příspěvek obsahují takových nedokonalostí hodně a fungují ... Chcete tím říci že inženýři, kteří je navrhli, naprogramovali nebyli inteligentní?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Palo Priezvisko,2015-07-21 14:56:31

urcite neboli superdokonali, aby boli schopni stvorit svet :D dokonala bytost akou je akoze boh robi taketo primitivne skolacke chyby? uz sa uvedomte.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak evoluční lháři přistupují k faktům:

Milan K,2015-07-22 07:53:17

Aha, takže vy věříte v to, že Bůh je dokonalá bytost, a že neexistuje evoluce ... pak s to vysvětluje :-)

Odpovědět

Palo Priezvisko,2015-07-20 10:06:45

opat raz diskusia ukazala aku velku poruchu logiky maju veriaci :)

Odpovědět


Re:

Viktor Abc,2015-07-20 11:51:58

Určite by som mal poriadnu medzeru v logike, ak by som s istotou tvrdil, že vykopaná kostra z bicykla nemá svojho tvorcu. Je tak? Je! A určite by ste mi to vytkol, takúto hlúposť tvrdiť.A o koľko väčšiu medzeru v logike by som mal, keby som s istotou tvrdil, že vykopaná kostra zo zvierat a to nehovorím o celej zložitosti organizmu zvierat a ich vzájomných vzťahov, čo je neporovnateľne zložitejšie ako nejaká kostra z bicykla, taktiež nemá svojho tvorcu.

To by ste mi nevytkol ako ešte väčšiu hlúposť?

Odpovědět


Re: Re:

Palo Priezvisko,2015-07-20 12:09:52

s veriacimi je tazko diskutovat, z dovodu http://www.growjob.com/clanky-personal/mentalni-mor-vlastni-neobjektivita/

Odpovědět

jaroslav mácha,2015-07-20 02:04:08

Odpovědět

Pár alternativ s evolucí

jaroslav mácha,2015-07-20 02:03:36

1)Bůh stvořil svět tak, aby vypadal, že proběhla evoluce (Heinlein,Job). Tak si vytřídil nestydaté šťoutaly.

2)Žadné náboženství nemá pravdu, jsou to lidské výtvory. Jediná pravdivá je kniha přírody, tu Bůh stvořil. Jenže organizmy s vlastnostmi nových druhů vznikají dál, třeba Primula kewensis- a proměny druhů jsou vidět i v čase lidského života, vyšlechtěné odrůdy nebo dvakrát silnější včelstvo.

3)Bůh při Big Bangu stvořil vesmír tak, aby k evoluci muselo dojít. Nevyvratitelné.

Odpovědět


Re: Pár alternativ s evolucí

Edmond Dantes,2015-07-20 06:50:47

1) Nic nevypadá tak, že by proběhla evoluce. To je jen ve vašich hlavách. Život z neživého nevzniká, tudíž se žádná ryba nikdy nemohla proměnit v gazelu, protože se vám nemá co vyvíjet. A podobnost není důkazem příbuznosti. Že má trabant a mercedes 4 kola a volant neznamená, že se mercedesy vyrábí z trabantů. Stejné koncepty a vzorce jsou důkazem společného stvořitele, nikoliv vývoje jednoho z druhého. - Rovněž ve zkamenělinách nemáte žádný zachycený vývoj.

2) Všechna náboženství mají pravdu v jediné věci. A sice, že tento svět byl stvořen. Je to pochopitelné, neb jsme vyšli z Edenu, z Adama a Evy. Ti věděli, že existuje Stvořitel, řekli to svým dětem, ti zase svým a tak dál. Časem, jak se lidé rozprchli po světě, došlo k různým dezinterpretacím, avšak prazáklad je správný. Bůh existuje - a stvořil tento svět. Ke stejnému ději došlo i po potopě. Noe a jeho synové věděli, že existuje Bůh Stvořitel.

3) Bůh netvořil žádnou krvežíznivou evolucí. Bůh nepokusničí. Ve svém Slově nám říká, že na počátku bylo všechno velmi dobré. Také nám Boží Slovo říká, že smrt v původním stvoření být neměla, že to je cizí prvek, a že vešla do světa s lidským pádem. Evangelium Ježíše Krista nám nabízí ŽIVOT s velkým Ž a vysvobození z tohoto padlého údělu! To je ta dobrá zpráva pro člověka. Evoluční ideologie je pravým opakem tohoto evangelia. Smrt je v této ďábelské nauce konstruktivní prvek, zmar, utrpení, nemoci, degeneraci a neštěstí evolucionisté vydávají za tvůrčí síly. Těmito ohavnostmi berete lidem naději, svádíte je do záhuby věčné smrti a degradujete Boží dar lidského života na kupu hnoje, jakési pofidérní hmotné přirozenosti. Potíž je v tom, že se všechny evolucionistické, takzvané "přirozenosti" vyznačují tím, že je nikde přirozeně nepozorujeme. Za to si ponesete před Bohem odpovědnost!

Odpovědět


Re: Re: Pár alternativ s evolucí

Ondřej Almássy,2015-07-20 07:42:51

Edmonde, zkuste se místo vyvraždování nevěřících, pálení čarodejnic a znásilnování malých chlapečků trochu vzdělat, pak se Vám v hlavě nebudou míchat takovéhle nebezpečné halucinace.

Stejně nechápu jak si může někdo vymyslet takovou svini jako je bůh a ještě o tomto konstruktu tvrdit, že je hodný a milující, teda chápu, dříve lidé nebyli tak útlocitní a lidští, bohužel podstata všech církví ( víra je nepodstatná ) je jenom u uchvácení moci a svým násilnických, zlostným a záštiplných chováním jsou jen poplatné době svého vzniku.

Vám však asi nic vysvětlovat nemá cenu, tak jen vyjádření Boba Hendersona k nevíře křestanů ve špagetové monstrum : „Je mi líto, že křesťané shledávají víru, že Létající špagetové monstrum stvořilo vesmír, jako „nesmyslnou“, ale, opravte mě, jestli se mýlím, křesťané věří, že vesmírná židovská zombie, která byla svým vlastním otcem, může nechat člověka žít věčně, pokud budeme jíst symbolicky její maso a telepaticky jí řekneme, že ji přijímáme za svého pána, čímž nás ona oprostí od zla, které je v podstatě lidstva schované proto, že jakousi ženu, která vznikla z žebra, přemluvil mluvící had, aby snědla jablko z magického stromu. A oni si myslí, že představa, že úbytek pirátů způsobil globální oteplování, je směšná?“

Odpovědět


Re: Re: Re: Pár alternativ s evolucí

Viktor Abc,2015-07-20 10:54:07

Ten tvoj vývratok na adresu Boha je produktom bezbožnosti a to presne tej bezbožnosti ktorej produktom je aj vraždenie, upaľovanie, znásilňovanie, kradnutie, hromadenie majetku ,cudzoložstvo, smilstvo atd. Boh totiž povedal nezabiješ, necudzoložíš, nepokradneš atd. a povedal dokonca miluj aj svojho nepriateľa. Ak si porušil jedno z toho, porušil si všetky. Tak o čo si ty lepší ako tí čo zabíjajú, znásilňujú, kradnú ak robíš to isté? A ty sa opovážiš na adresu Stvoriteľa - Boha povedať takéto niečo a pritom chodíš po zemi, ktorú stvoril, dýchaš vzduch a užívaš si života ako sa len dá a Boh ťa necháva žiť a aby si mal čo do huby.

Používaš argumenty, ktoré sú produktom tej istej bezbožnosti, ktorou oplývaš aj ty sám a používaš tie argumenty na to, aby si pošpinil meno Stvoriteľa živého Boha? Za každé slovo sa budeš zodpovedať! Ja ťa nesúdim, ale bude ťa súdiť Boh, proti ktorému tak ohavne bojuješ.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pár alternativ s evolucí

Palo Priezvisko,2015-07-20 13:20:15

je mi ta luto, ak nezabijas len koli rozkazom z doby bronzovej

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pár alternativ s evolucí

Ondřej Almássy,2015-07-21 10:29:31

1. Proč Vy ty svoje nesmysly nehlásáte pod skutečným jménem, diskutovat s anonymy mě moc nebaví.

2. Kašlu Vám na nějaké hloupé konstrukty s bohem, destaero mám úplně jiné, není tam nic o uctívání nějaké idee, která nahání prachy do rukou jejich hlasatelům a nutí vyvraždovat, znásilňovat, podceňovat ženy a podobně.

Až nebudete mít za zády ty stamiliony mrtvých, zničené národy, zničené generace žen, zničenou vědu na 1000 let, tak bych se možná Vaší pohádkou zabýval, samozřejmě jen jako pohádkou.

BTW: Já chápu, že jste zřejmě jenom srabík, který se bojí smrti, ale mě uvědomění, že jsem jenom jeden z druhů životní formy (domnívám se že pouze nositel pohybujícího se biotopu pro bakterie, když už tedy chcete slyšet nějký smysl existence života člověka ) a moje existence je konečná, bez souvislosti s tím jak se chovám nebo nechovám ( asi když budu žít zdravě tak bud žít déle ) nedělá problém. Prostě až už tělo nebude moct fungovat umřu, přestane fungovat mozek a srdce a potom budu postupně rozložen mikroorganismy.

Je to skvělý a je to fajn, a dennodenním údivem mě naplňuje pouze fakt, že něco tak krásného jako vesmír s miliardami miliard hvězd, planet a galaxiií exituje a že mohu mít na nanozlomek jeho času jeho součástí.

Takže nebojte se smrti, je to normální věc ! :-D

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pár alternativ s evolucí

Petr Mikulášek,2015-07-21 10:55:53

Btw., jsou dva druhy nesmrtelnosti.

1) Genetická nesmrtelnost, to je předání genů potomkům. V přímým rozporu s "nesesmilníš". Katoličtí faráři a podobná šepleď se práva na posmrtný život tohoto typu vzdali, v rozporu s písmem.

2) Memová nesmrtelnost. Žijete dálve vzpomínkách lidí a v historii. Třeba takový J. Hus je díky tomu, že mu vzali život trýznivou smrtí, nesmrtelný. Werich, Šimek a Burian zase dokážou člověka bavit i po své fyzické smrti...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pár alternativ s evolucí

Viktor Abc,2015-07-22 00:22:53

Kresťania nemajú za chrbtom to, čo ateisti tvrdia, lebo kresťanom je ten, kto nasleduje Krista, ktorý učil milovať aj nepriateľa, neísť mečom. Lebo tí, čo toto robili v mene Krista,teda opak toho čo učil Kristus je jasné že neboli kresťanmi hoci sa vydávali za jediných pravých Božích bojovníkov. Práve títo a to formou náboženstva pálili národné Biblie, aby sa ľuďom nedostala v zrozumiteľnej forme, práve takí prenasledovali pravých kresťanov, ktorí zvestovali pravé evanjelium Ježiša Krista a poukazovali na zvrátenosť ich učenia, tak boli prenasledovaní, zabíjaní - upaľovali. My vieme kto to je a aké má meno.

Evanjelium Ježiša Krista je radostná správa. Kto jej uverí, tak sa raduje a nie bojí zo smrti. Vie, že už teraz žije naveky s Bohom a ten život už nikdy nekončí a s tou radosťou sa podelí aj s ostatnými, aby aj oni uverili. Telesná smrť je len okamih, no život v Kristu je večný.

Problém u ateistu je ten, že po telesnej smrti nikde neutečie do nejakej neexistencie ako si to predstavuje, ale vstane pri poslednom súde a bude súdený Bohom a to podľa svojich skutkov. Možno je pripravený zomrieť a utiecť zo sveta, no spravodlivému Bohu neutečie. Vstane z mŕtvych aj keď tomu neverí a nepraje si to a bude súdený podľa svojich skutkov mierou spravodlivého Boha.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pár alternativ s evolucí

Petr Mikulášek,2015-07-21 10:49:11

Nevím jak vy, já nezabíjím z principu. Neberu život, když ho neumím vrátit. Je smutný, že vy, nemít svou knížku (nebo mít jinou knížku), by jste tady po nás střílel na ulici z mašinkvéru.

Odpovědět


Re: Re: Pár alternativ s evolucí

Petr Mikulášek,2015-07-20 14:13:09

" Život z neživého nevzniká, tudíž se žádná ryba nikdy nemohla proměnit v gazelu, protože se vám nemá co vyvíjet."

Ryba je živá, gazela taky. Takže vývoj gazely z ryby by nebyl přeměna neživé věci na živou.

"Že má trabant a mercedes 4 kola a volant neznamená, že se mercedesy vyrábí z trabantů."

Tak tak, ale mají společnýbo předka - první auto s benzínovým spalovacím motorem. Rozdělilo se to na jedno-a dvoutaktní motory. Trabant se přizpůsobil výrobním technologim na východě, Mercedes na západě. Materiál (atomy) jsou u obou výrobků pochopitelně fyzicky jiný, ale ten rozdíl je i mezi Trabantem a Trabantem.

"Smrt je v této ďábelské nauce konstruktivní prvek, zmar, utrpení, nemoci, degeneraci a neštěstí evolucionisté vydávají za tvůrčí síly."

Smrt ale není konec. Smrt jedné zebry znamená potravu pro tři lvíčata a nespasenou vegetaci, která se nažere jiná zebra. Takže je ulovení zebry lvem dobro, nebo zlo? A z čího pohledu?

"Bůh netvořil žádnou krvežíznivou evolucí."

Ok, ale potom bych mel otázku. Kdo pak stvořil predátory - od ještěrů a obojživelníků, pavouků,... až po psovitý a kočkovitý šelmy nebo kosatky? Kdo je naprogramoval k lovu? A kdo tak donutil organismy, který jsou jejich potravou, používat mimikry, úkryty,...?

"Potíž je v tom, že se všechny evolucionistické, takzvané "přirozenosti" vyznačují tím, že je nikde přirozeně nepozorujeme. Za to si ponesete před Bohem odpovědnost!"

Úplně klidně. Já jsem si masožravce, mrchožrouty a všežravce ani nevymyslel, ani nevyrobil. Zebrám pruhy nemaluju, orlům jsem oči netunil. A zvížata jsem neprogramoval tak, že mají omezenou dobu života. Říkáme jenom to, co vidíme.

Odpovědět

Poděkování

Standa Osel,2015-07-19 21:13:32

Děkuji pane Špačku za tento článek, za Vaši trpělivost, pečlivost, věcnost, logické uvažování a vytrvalost.

Přeji Vám, ať se Vám daří.

Děkuji a souhlasím.

"To, že chápu motiv těchto lidí, ale neznamená, že chci žít ve společnosti lidí, která odmítá realitu a nahrazuje ji nejrůznějšími legendami, na nichž (částečně) staví své rozhodování."

Odpovědět


Re: Poděkování

Edmond Dantes,2015-07-19 21:53:00

Jediná legenda je evoluční mytologie na základě které svádíte lidi do záhuby. Žádná evoluce se nikdy nekonala, nekoná a nikdy konat nebude. Člověka - muže a ženu, stejně jako celou živou přírodu stvořil Živý a Věčný Bůh.

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“ (Izajáš 5:20)

Odpovědět


Re: Re: Poděkování

Ondi Vo,2015-07-20 01:02:31

Víte jak vznikli bohové, vodníci, jezinky a jiné pohádkové příšery?
Jsou to produkty lidské fantazie motivované strachem z neznáma a nebo vnitřním tlakem potřeby fabulace. Je to vlastně velmi prosté.

Odpovědět

Tak bych řekl nekonečný vesmír,

Karel Rabl,2015-07-19 20:45:33

popírá růžového jednorožce, protože růžový jednorožec žije v ohraničeném prostoru a čase tedy s námi.

Odpovědět

Evoluční víra

Edmond Dantes,2015-07-19 20:10:27

“Navíc důkazní břemeno vždy leží na člověku, který předkládá pozitivní tvrzení: když mi někdo řekne, že kolem Jupiteru obíhá balíček solených arašídů, tak je jeho povinností mi to dokázat a ne mou povinností to vyvracet.“


Přesně tak. Důkazní břemeno vždy leží na člověku, který tvrdí, že neživá hmota může samovolně obživnout a protože miliardy let fouká větříček a svítí sluníčko, tak se změní na člověka (muže a ženu). Kde můžeme pozorovat vznik života bez předchozího života?

Nuže, Špačku, důkazní břemeno je na vás. Jinak mě vyzýváte jen ke slepé a naivní víře.


Kde vznikají mnohobuněční z jednobuněčných ?? Kde to můžeme pozorovat DNES ? Proč má VĚŘIT, že za devatero horami a devatero řekami se tohle stalo, ale dnes se to nikde neděje! ?

Nuže, Špačku, důkazní břemeno je na vás. Ukažte jak z jednobuněčných tvorů vznikne plnohodnotný mnohobuněčný tvor!Kde můžeme pozorovat vaše miliardy let tvořící evoluci ? Byl jste u toho ?
Kdo to viděl ? Kdo to zaznamenal, abych tomu nemusel jenom věřit.

Byl jste u toho jak se tohle:


http://apod.nasa.gov/apod/image/0406/hills_spirit.jpg

Mění v tohle:

http://www.kubikfoto.cz/pic_snimky/3228_priroda_cr_ii__a.jpg


Kolik vám je roků ? Jste alespoň nějakou tu miliardu let starý ???


Jakou jinou možnost mám, než jen vaším báchorkám a nepozorovatelným a neviditelným procesům VĚŘIT ???


Jste schopen v laboratoři něco z výše uvedeného experimentálně zopakovat. Jak hluché začne slyšet, slepé vidět, neživé obživne ? Kde se to děje dnes ?

Odpovědět


Re: Evoluční víra

Jakub Matouš,2015-07-19 22:09:20

Věda skutečně tak funguje že je třeba důkaz, pro přijetí tvrzení. Z toho logicky vyplývá že co bylo považujeme za oficiální vědecké informace mají důkazy. Je jen vaše škoda že jste si je nenašel a pan Špaček vám nemusí dokazovat (protože tak učinili jiný předním).
Měl by jste se zamyslet taky co je život: samo replikující se protein, který jde stvořit v laboratoři, či virus, který se ale sám množit neumí.
V další otázce jste se ptal kde vznikají z jednobuněčného organismu více buněčný. Na to vám musím otázat slyšel jste někdy o vajíčku? (pokud skutečně ne. Jde o jedinou buňku z které se nakonec vyvine celí jedinec.
Váš hlavní problém je že nedokážete si představit delší časový úsek (podle vaší reakce máte problém i s delším časovým úsekem než je jeden lidský život.)
Trochu vám s tím pomůžu: představte si že každý den na jedno místo přinesete kámen za deset let budete mít na tom místě kopeček za sto let už to bude kopec, za tisíc let už to bude hora a za 10 000, 100 000, či 1 000 000 let velehora na místě, kde původně nebyl ani kámen. Když dokážete pochopit že v miliardách generací se promítne miliardy změn a tak se z původního proteinu, který se dokáže sám kopírovat, s občasnou chybou a tím že chyba, která se ukáže jako výhoda se bude víc kopírovat, se nakonec stane třeba veverka, houba nebo vy.
Pokud vám nestačí důkazy že je země miliardy let stará a radši věříte knize že je stará jen 6 tisíc let. Tak zkuste vyvrátit že svět nevznikl dnes ráno před probuzením.

Odpovědět


Re: Re: Evoluční víra

Edmond Dantes,2015-07-19 23:41:56

Neptal jsem se na samoreplikující protein, nýbrž na živou buňku bez předchozího života. Nemáte nic. Jo a v laboratoři !? Snad u toho nebyl snad nějaký inteligentní vědec, který ten protein nebo virus z jiného viru dával dohromady. Fuj! Jak ohavně kreacionistické. Na prvotní zemi nebyl žádný vědec. Měl byste dát prostor vašemu evolučnímu větříčku, sluníčku bleskům, třeskům a pleskům. A ukázat co umí.


Vaše vajíčko není vznik mnohobuněčného tvora, neboť samotné by bez předcházejícího mnohobuněčného tvora neexistovalo. V evoluční ideologii nebyli na počátku žádní mnohobuněční tvorové, takže z nich nemohlo vzniknout žádné vajíčko (mimochodem s programem) pro růst a vývoj dospělého mnohobuněčného jedince. Počáteční materiál máte tedy jen v prostých jednobuněčných tvorech, ze kterých se, pochopitelně za devatero horami a devatero řekami, kdysi kdesi vytvořili tvorové mnohobuněční. To se však dnes již nikde neděje. Odkazovat se na vajíčka, která by bez předcházejícího mnohobuněčného tvora neexistovalo, je LEŽ! Hodna evolučních lhářů, demagogů a šarlatánů. Mnohobuněční dnes nevznikají, jak postuluje evoluční ideologie do minulosti, tudíž není důvodu přijímat, že se toto dělo kdysi a vy proto vybízíte jen k víře a žádné důkazy nemáte.
¨

„Váš hlavní problém je že nedokážete si představit delší časový úsek (podle vaší reakce máte problém i s delším časovým úsekem než je jeden lidský život.“)

Je mi zcela lhostejné, co bych si měl, podle vás, představovat. Oháníte se DŮKAZY, tak je předložte! Představy a bujná evolucionistická fantazie nejsou důkazy. Stejně bych mohl říci já, že si neumíte představit všemohoucího Boha.


„Když dokážete pochopit že v miliardách generací se promítne miliardy změn a tak se z původního proteinu, který se dokáže sám kopírovat, s občasnou chybou a tím že chyba, která se ukáže jako výhoda se bude víc kopírovat, se nakonec stane třeba veverka, houba nebo vy.“

Jo jen to nikde nemůžeme pozorovat. Proces je pro člověka nepozorovatelný, protože to potřebuje vaše fantasmagorické miliony let.

Pak je ovšem otázka jaký je rozdíl mezi vírou pro člověka neviditelné a nepozorovatelné dlouhodobé procesy a vírou v neviditelného Boha ???

Nemáte nic. Žádné důkazy, jen lži, povzbuzování k "představivosti" a víru v údajný konstrukční potenciál dlouhých věků, což je vaše deus ex machina.

Zde se to však vaším neviditelným a nepozorovatelným procesům nějak nepovedlo:
http://apod.nasa.gov/apod/image/0406/hills_spirit.jpg

Odpovědět


Re: Re: Re: Evoluční víra

Palo Priezvisko,2015-07-20 10:28:32

ty si iba nedokazes predstavit, ze su fyzikalne deje ktore este nepozname. pred 500 rokmi sa nepoznalo skoro nic a vsetko im pripadalo zazracne. dnes 99.9% z toho je vysvetlene. daj tomu este par desiatok/stoviek rokov skumania a budeme pravedpodobne vediet aj ako vznikol zivot z anorganickej hmoty. ok? si to schopny pochopit?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Evoluční víra

Edmond Dantes,2015-07-20 11:19:19

„ty si iba nedokazes predstavit, ze su fyzikalne deje ktore este nepozname.“


muhehehehehe. Když jich nepoznáte, pak je nemáte a pak nemám jinou možnost než vašim nepoznaným tajemstvím pouze věřit. Vy se ale holedbáte důkazy, vědou a vyšší přidanou hodnotou pravdivosti vaší mytologie nad vírou v Boha. A já bych rád, abyste mi tedy nabídl něco lepšího než víru. Nějaké VĚDĚNÍ, nějaké DŮKAZY! Kde je máte ?

A vy se na mě vytasíte "s nepoznanými fyzikálními ději" ? He, to je legrace.
Nuže proč bych měl vašim "NEPOZNANÝM FYZIKÁLNÍM DĚJŮM" VĚŘIT ???

Jak mi vědecky dokážete to, co jste ještě nepoznal a co nikdo nepozoroval a neumí napodobit v laboratoři ? Co potom představuje tu vyšší hodnotu pravdivosti vaší báchorky nad křesťanskou vírou ???

Odpovědět


Re: Re: Re: Evoluční víra

Jakub Matouš,2015-07-20 12:14:38

Důkazů je spousta každý den na ČT2 a prima ZOOM dávají tucet dokumentů který jsou buď přímo o evoluci, nebo jí podporuji. To že stále popíráte evoluci a dokonce jí považujete jako pekelný nástroj. Jasně značí že není na světě důkaz, který by vás přesvědčil a jakákoliv dodávání důkazů je jen ztráta času.

Proto by jste měl zamyslet jestli dokážete vyvrátit (na první pohled absurdní teorii) že svět nevznikl dnes ráno.

Všemohoucí bůh to přeci musí dokázat.

A pokud si nemůžeme být jistý že existovalo včera, jak si můžeme být jistý že vznik svět před 6000 lety. takže zbývá jen jediná možnost zkoumat důkazi, které ať je neuznáváte ukazují nato že je naše planeta stará 4 a půl miliardy let.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Evoluční víra

Edmond Dantes,2015-07-20 12:45:50

Žádné důkazy nemáte. Jen žvásty a třesky plesky. Na to, co jsem se ptal, jste neodpověděl. Život z neživého nevzniká, mnohobuněční jakbysmet! Tudíž se žádná evoluce nemohla konat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Evoluční víra

Jaroslav Pokorný,2015-07-20 14:09:12

Pravda samozřejmě je taková, a evolucioniosté si nabíhají na vlastní vidle, že vznik života z neživého (dosud) nijak prokázaný nebyl. Evoluční teorie - docela dobře - vysvětluje, jak se to živé vyvíjelo a vyvíjí.

Úplně ale stejně věřící nejsou schopni vysvětlit, kde se tu vzal (nějaký) Bůh, jak vypadá, jaké má vlastnosti, jak stvořil Svět (tedy Vesmír), proč by ho měl tvořit ... atd., atp.

Zatímco věda se opírá o skutečnosti objektivně ve Světě zjišťované, náboženská víra stojí především na na emocích a pak na textech starých knih které jsou v rozporu s těmi vědecky zjišťovanými informacemi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evoluční víra

Viktor Abc,2015-07-20 15:59:02

Boh bol vždy a nemá počiatok. Potom je nezmysel sa pýtať odkiaľ sa vzal. Aké má vlastnosti vieme. Ako stvoril vesmír taktiež vieme. Prečo ho stvoril je jasné - aby sa oslávil Stvoriteľ - Boh vo všetkom. Tu je zmysel toho všetkého , aby sa takto oslávil Boh v Kristu Ježišovi a pripravuje si pre seba nové stvorenie v Kristu Ježišovi, ktoré ho bude s nekonečnou vďačnosťou naveky oslavovať Boha.

Vesmír z ničoho? Veď to ani rozprávka nepozná. Život samovoľne z neživého? Nech to vedci najprv zrealizujú vo svojich labolatóriach, keď teda majú plnú hubu dôkazov a odvolávajú sa na ne. Nech to najprv skúsia tak, že zoberú nejakú pinzetu a poskladajú atómy a molekuly, vytvoria DNA a naprogramujú bunku, nech zoberú nejakú kľuku a naštartujú život a nech sledujú ako sa vyvíja v mnohobunečný organizmus, alebo nech naopak nasimulujú evolučný nezmysel v nejakej polievke. Keď nemajú toľko času ako evolúcia, tak nech to urýchlia svojou inteligenciou a keď náhodou vznikne život, tak nech narobia mutácie. Že to nedokážu je zrejmé, no tvrdiť že je to fakt, tak toto dokážu. Predsa manipuláciou a zmenou informácii hotovej DNA dokážu robiť skoky v čase a to také, čo sa ani pomyselnej evolúcii nesnívalo. Ak by hypoteticky človek dokázal vytvoriť svojou inteligenciou a to zmenou DNA nový druh, tak načo potom evolúciu. Potom musí pripustiť aj Božiu inteligenciu na stvorení života a všetkých druhov rastlín a živočíchov. Takže z toho sa evolucionisti nevymotajú!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Evoluční víra

Marek Nereca,2015-07-20 16:07:26

Pekny dokaz dlhorocnej evolucie je bludivy nerv zirafy.
http://paulech.blog.sme.sk/c/353655/Bludivy-nerv-zirafy.html

Odpovědět


Re: Evoluční víra

Palo Priezvisko,2015-07-20 10:23:54

a ako vznikol boh? vznikol sam a existoval vzdy? ok. tak aj biologicky zivot vznikol sam a existoval vzdy. ja tomu verim a nemusim nic dokazovat :P a ked tomu nebudes ty verit, skoncis v biologickom pekle :P

Odpovědět


Re: Evoluční víra

Petr Mikulášek,2015-07-20 10:42:10

"Kde vznikají mnohobuněční z jednobuněčných ?? Kde to můžeme pozorovat DNES ? Proč má VĚŘIT, že za devatero horami a devatero řekami se tohle stalo, ale dnes se to nikde neděje! ? "

Řeknu vám to asi takhle (změna pár slov v první větě):

"Kde vznikají ženy z mužova žebra ?? Kde to můžeme pozorovat DNES ? Proč má VĚŘIT, že za devatero horami a devatero řekami se tohle stalo, ale dnes se to nikde neděje! ? "

Odpovědět

Proč je důležitý smysl bytí ?

Ondřej Almássy,2015-07-19 15:04:33

Nikdy jsem tomu nerozuměl, proč někomu dělá problém usoudit, že smysl života žádný není, že není žádný smysl existence jakéhokoli živočicha či rostliny, nemluvě o planetách hvězdách a podobně. Resp. smysl je a je jediný tedy život samotný, případně jeho reprodukce.

Otázkou jak se zde kidstvo objevilo, se dostatečně zabývá věda a mě osobně příjde dost zbytečná.

Možná jsem debil, ale zatím jsem v životě nepoznal ani nezažil nic o čem by se dalo říct, žře je to věc mezi nebem a zemí a všekeré problémy kterým jsem čelil či historie lidstva se mi zdají jasné a pomocí vědy čím dále prodrobnějí prozkoumané.

Církve chápu jako nástroj pro ovládání lidí, bez rozdílu, osobně je mi jedno zda někdo nazývá tu hloupost, ve kterou věří Bůh, Alláh či Jehova, k ničemu jinému než k ovládání věřících bůh ani církve neslouží.

Prostě neznám žádnou otázku, s jejíž řešením by mě pomohla hloupá instituce jako je víra či nedejbože církev.

Nejvíce mě vytáčí když se někdo snaží tvrdit, že působení jakýchkoli církví bylo někdy ku prospěchu, vždyt je to přeci naprosto obráceně.

Odpovědět


Re: Proč je důležitý smysl bytí ?

Viktor Abc,2015-07-19 16:13:29

Poskládali ste tu písmenká ku písmenkám v slová a vety a aby to dávalo určitý zmysel a vyjadrili tak svoju myšlienku, že nič nemá zmysel? Vo svojom vyjadrení ste sami proti sebe. Potom načo sa snažíte dávať zmysel tomu čo píšete, načo sa vyjadrujete ak všetko nemá zmysel. Ak nič nemá zmysel, tak logicky nemá ani zmysel veriť rôznym teóriám, ktoré popierajú Stvoriteľa – Boha a bojovať za ne.

Boh existuje a tak má zmysel hľadať pravdu a Pravda je v jeho Slove. Potom všetko dostáva zmysel a pre neho a jeho slávu je tato nádhera a je tu aj človek, ktorému je taktiež dané si to uvedomovať a žasne nad touto krásou, ktorá je len odrazom nádhery Stvoriteľa - Boha. Človek má oslavovať Stvoriteľa - Boha a nie hmotu, náhodu, evolúciu, ako keby to bol Boh. No niekto Stvoriteľa - Boha chce poprieť a nahovoriť ľuďom, že to všetko nemá zmysel a tak veria samoorganizujúcej hmote a náhode.

Odpovědět


Re: Re: Proč je důležitý smysl bytí ?

Ondřej Almássy,2015-07-19 16:39:26

Já netvrdím, že nic nemá smysl, já jen ten smysl vyidím v samotném bytí. To je vše. Možná pokud někdy narazím na otázku na kterou si nebudu moci odpovědět resp. spíš vypracovat hypotézu, která je ověřitelná a zkoumatelná třeba začnu uvažovat o berličce víry, ale zatím jsem ji nepotřeboval.

Kdyby církve nebyli plné vrahů a násilníků, kdyby katolická církev nezotročila lidstvo a nezpomalila jeho vývoj o tisíc let ani by mi nevadilo že pár nezvídavých lidí věří v takovou pitomost jako je bůh, ale bohužel ta zvěrstva co tady církve páchali a páchají ( a tím nemyslím debilizaci svých členů ) jsou natolik šílená, že mě to nenechává chladným.

Pokud máte potřebu v něco věřit, věřte si, ale opovažte se mi mluvit do toho v co já si něveřím, nebo se nedej bože považovat za někoho kdo může kázat o morálce či dokonce lásce, když máte v zádech stamiliony umučených a mrtvých lidí.

Oproti církvím je nacismus i stalinismus růžovoučký jako ten neviditelný jednorožec, ve kterého "věřím" já :-D

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč je důležitý smysl bytí ?

Heda Zvedavá,2015-07-19 18:40:20

Nieje nič krajšie, ako vidieť zmysel v samotnom bytí :)

Odpovědět


Re: Re: Proč je důležitý smysl bytí ?

Palo Priezvisko,2015-07-20 10:35:00

nam literarne texty davaju zmysel presne rovnakym sposobom ako pocitacu pocitacovy kod... musis byt na to usposobeni, aby ti davala zmysel konkretna informacia. tak ako pocitacom zatial nic nepovie shakespeare, tak ludom neda zmysel prelozeny strojovy kod v procesore. zmysel je subjektivna zalezitost

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč je důležitý smysl bytí ?

Ondřej Almássy,2015-07-21 20:57:42

tak pokud to podáte takhle tak je ten smysl krásně vidět ve funkčnosti jednotlivých organismů, nebo si myslíte, že beze smnyslu by mohli fungovat ? A ten smysl který je v tomto příkladě roven funkci stejně jako ve větě či v díle, či ve strojovém kódu ( tim zřejmě myslíte dvokjovou soustavu, která mě osobně teda smysl dává, ale nešť ) protože vše může existovat i ledabile a nahodile, ale právě ta nevěřící evoluce dokázala ten smysl a funkčnost organismům skvěle vytvořit. Tak skvěle, že toho žádný bůh ani nemůže být schopen, protože by tím potvrzoval nelogičnost svého jednání např. tím, že dopustil změnu biotopu a vymření některých druhů, samozřejmě je to možné vysvětlit, tím, že si bůh hraje nejen s lidmi ale i zvířaty a rostlinami, ale to mi zas nesedí do jedinečnosti člověka, v tom že sem poslal ježíše, tady je smnozřejmě možné že takového vyslance měla spousta živočisných druhů, ale asi to nezjítíme, co ? :-D

Odpovědět

co je Život?

Milan Kašecký,2015-07-19 08:49:45

Hledání smyslu života je základní potřebou člověka. Týká se mazání chleba, vztahů, práce, hvězdné oblohy … Problém věda vs. víra, je pouze snahou zjednodušit naše komplexní prožívání života. Vědu, chápeme-li ji jako produkt logického myšlení, limituje samo poznání, že rozum sám je omezen, neboť rozum není jediný způsob našeho prožívání světa. Víru, chápeme-li ji jako víru v Někoho, limituje právě její vztahovost k druhé osobě, kdy právě vztah nás vede k naprosté otevřenosti pro druhé. Stejným způsobem můžeme uvažovat nad láskou, uměním, bolestí, humorem… Každý způsob prožívání světa má nekonečné možnosti rozvíjení, žádný sám o sobě však nemůže náš život naplnit celí, jinak se nestává smyslem, ale okupantem jiného prožívání. Protiklady neslučujeme tím, že zvolíme jen jednu stranu, ale přijmutím a pohybem v napětí mezi protiklady, vzniká právě život. Odstraňte napětí a tento neživot můžeme nazvat jen smrtí.

Odpovědět

Už samotný titulek je blbě!

Edmond Dantes,2015-07-18 22:46:47

„Zeptejte se svého kněze“


Nikoliv. Zeptejte se Božího slova! Zkoumejte Bibli. To je daleko lepší. Kněz nebo teolog může být jen poradce, jejichž nejrůznější názory mnohých z nich, můžeme vzít v potaz a zamyslet se nad nimi. Ne všechny názory teologů a knězů musejí být pochopitelně mylné. Hlavní důraz a rozhodující slovo, ke kterému názoru se přiklonit, je však najít pro takové názory podporu v Bibli.

Příklad: Najděte mi v Bibli frázi "nesmrtelná duše". A zkuste najít pravý opak, to jest, že lidská duše umírá!

To je to, na co se máme ptát. Správná rada tedy zní: Zeptejte se své Bible!


Špačkové vyvrací všelijaké nesmyslné názory kněží a teologů a domnívají se, že vyvrací křesťanství a Bibli. To je však omyl. Každý si totiž bude před Bohem stát sám za sebe a na posledním soudu se nebudete zodpovídat svému knězi, nýbrž Bohu!


„Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den ZKOUMALI PÍSMA, zda je to všechno opravdu tak.“ (Skutky 17:11)

Odpovědět


Re: Už samotný titulek je blbě!

Heda Zvedavá,2015-07-18 23:01:42

Dobre, poďme teda skúmať Bibliu.
A ktorú? Ktorý preklad? Ktorú verziu? Mám si vybrať? Ktorá je tá ,,pravá,,?

Odpovědět


Re: Re: Už samotný titulek je blbě!

Jan Rehak,2015-07-18 23:22:34

Je dobre riesit to cim blizsie zdroju. O to sa snazila Jeruzalemska Biblia, u ktorej vyskumnici zistovali vtedajsie zvyky a podla nich prekladali a zaroven veci narocnejsie na preklad vysvetlili vo vysvetlivkach.

Odpovědět


Re: Re: Re: Už samotný titulek je blbě!

Heda Zvedavá,2015-07-19 17:06:11

Takže ideálne by som sa mala naučiť hebrejsky.

To však nič nemení na tom, že Biblia, ktorá sa sama vyhlasuje za Slovo Božie, bola napísaná a ďalej ovplyvňovaná ľuďmi, ktorí sú omylní.
Je plná rozporov, dá sa vysvetliť ako sa komu zachce, rôzne rozprávky vyhlasuje za Pravdu, atď.
Vziať si z nej inšpiráciu, prosím, ale brať ju ako to, za čo sa vydáva, je nielenže nelogické ale aj potencionálne nebezpečné.

Odpovědět


Re: Re: Už samotný titulek je blbě!

Viktor Abc,2015-07-19 10:20:51

Skúste tou, ktorú máte po ruke.

Odpovědět


Re: Už samotný titulek je blbě!

Ondi Vo,2015-07-19 16:10:04

Milý pane Dantesi, ten titulek, kterým pan Špaček obdařil tohle velmi zdařilé a důležité pojednání s tématikou analýzy textů bible pod motem "co tím chtěl vlastně básník říci?", je docela zdařilý. Vystihuje podstatu biblických textů, které byly a jsou účelově interpretované.

Z vašeho příspěvku čiší přímo zloba, podle mého názoru neodůvodněná. Nikdo vám váš pohádkový svět zabydlený nadpřirozenými bytostmi nebere.

Odpovědět


Re: Re: Už samotný titulek je blbě!

Edmond Dantes,2015-07-19 19:51:30

Špaček lže, až se mu od klávesnice práší. Je to demagog. Jak jsem již jasně doložil.
Všichni evolucionisté jsou lháři. To není nic divného, je to stejná krevní skupina.

Odpovědět


Re: Re: Re: Už samotný titulek je blbě!

Ondi Vo,2015-07-20 00:56:58

Přiznám se, že mi vaše příspěvky vyráží dech. Nevím pochopitelně, jestli si děláte pouze srandu a nebo to myslíte vážně.
Co by jste si jako řešení problému lživých evolucionistů představoval, nebo navrhoval? Snad ne "skotské střiky" svěcenou vodou?

Odpovědět


Re: Re: Re: Už samotný titulek je blbě!

Petr Mikulášek,2015-07-20 10:53:43

To, co tu předvádíte, je čistá, destilovaná nenávist. Udělal jste si z pana Špačka nepřítele a nic nedbáte, že ta vaše Bible vám káže nepřítele milovat tak, jako sám sebe.

Jediný, kdo tady lže, jste VY. Lžete, že žijete podle bible, protože jinak by jste nemohl takhle útočit na lidi kolem vás. Je ve vašem zájmu přestat lhát sám sobě, věříte-li skutečně, nebo skončíte ve věčném zatracení...

Odpovědět

Edmond Dantes,2015-07-18 19:29:47

Pan Špaček je mistrem demagogie. Humorné je, že prostřednictvím Michajáše Bůh řekl králi pravdu. Jenže ten ji nechtěl slyšet. Raději uvěřil lži pochlebujících proroků. Vidění, které měl Michajáš, zřejmě mělo toto znázorňovat. To asi podobné, jako pan Špaček uvěřil evolučním lžím. Gól je v tom, že si v ní rochní a naparuje se, jaké má "vědecké poznání", ale samozřejmě, že "za všechno může Bůh".

Ve třináctém verši 1. královské 22 je navíc psáno:
„Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého.“

Což zřejmě dokresluje celkovou atmosféru a skutečný zájem krále o pravdu. Navíc nelhal Bůh, nýbrž nějaký duch, který byl v zástupu. Avšak celkově jde jen o to, co chtěl král slyšet a nikoliv o to, co skutečně Hospodin říkal. P. Špaček a všichni evolucionisté jsou na tom stejně.


Jeremiáš 4:10 je úplně mimo mísu, neb dojem, že by Bůh podvedl svůj lid, zde pronáší prorok. Nikoliv Bůh.

A Tes. 2:11 je docela dobře možné o evoluční ohavnosti. Opět "vydal" neznamená aktivní oklamání, nýbrž uvolnění cesty, touhy lidského srdce, slyšet to, co vám bude lechtat uši. Nikoliv vaší opravdovou touhu po pravdě. Bůh tedy odjímá ochranou ruku, neb jste nechtěli milovat pravdu, která by vás mohla zachránit, ale našli jste zalíbení v nepravosti. EVOLUČNÍCH LŽÍCH! - Vaše volba, nikoliv volba Boží. Bůh vám jen nebrání.„Když budeme ale brát bibli doslovně, tak ty, jež ho nemilují, tak utopí...“

Další Špačkův žvást. Bůh je neutopil proto, že by Boha nemilovali. Nýbrž proto, že na celé zemi propuklo násilí a každý úmysl lidského srdce byl ZLÝ! Zlo je destruktivní a všechno ničí. Bůh zničí zlo, což především znamená, jeho pachatele. Včetně všech evolučních lhářů, kteří si na lžích postavili svoji živnost a svádějí lidstvo do záhuby.Poslední poznámka, věčné peklo není - je to falešná nauka. A mrtví lidé nežijí po smrti. Neexistuje žádná "nesmrtelná duše". Lidé nemají "nesmrtelnou duši". Existuje vzkříšení z mrtvých, které přijde v určitém okamžiku v budoucnosti.

Odpovědět


Re:

Heda Zvedavá,2015-07-18 22:25:19

Pre mňa je zase humorné, že každý veriaci príde s inou alebo inak pozmenenou rozprávkou, ktorou sa oháňa ako s Pravdou.

Odpovědět


Re: Re:

Edmond Dantes,2015-07-18 22:32:56

Pravdu musí hledat každý sám. A i kdyby se snad v některých detailech člověk mýlil, alespoň musí mít dobré svědomí sám před sebou, že se věcem snaží dobře porozumět a že si nelže do kapsy. Špaček a jemu podobní jsou plytcí a povrchní. Pravda Božího Slova je vůbec nezajímá. Jde jim jen o to, aby si potvrdili to, co chtějí slyšet. A takto vykonstruované lži ve svých myslích dále šíří.


Za to si ponesou před Bohem odpovědnost !

Odpovědět


Re: Re: Re:

Heda Zvedavá,2015-07-18 22:39:58

Ako môzte súdiť Špačka a ,,jemu podobných,,?
Vy vidíte do ich svedomia? Asi ťažko...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Edmond Dantes,2015-07-18 22:55:04

Čtu jejich lži a demagogii. To mi stačí.

Zde rozbor jen jeho tří řádků a jeden příklad za všechny. Jak Špaček lže, až se mu od klávesnice práší.http://kreacionismus.cz/comment/reply/1472/163126

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Edmond Dantes,2015-07-18 23:00:41

A zde ještě dodatek:

http://kreacionismus.cz/comment/reply/1472/163128

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Heda Zvedavá,2015-07-18 23:18:48

No to vidím, ze Vám stačí málo...
Vy si asi tak trochu neuvedomujete, že si vytvárate svoj subjektívny obraz o človeku na základe nejakej tej subjektívne vyloženej rozprávky, ktorú si bohviekto vycucal bohvieodkiaľ a ktorú pokladáte za Pravdu.

Odpovědět


Re:

Palo Priezvisko,2015-07-19 02:20:48

za uroven vasho fanatizmu by sa nemuseli hanbit ani moslimski teroristi :)

Odpovědět


Re: Re:

Pavel Ouběch,2015-07-19 20:16:33

Každý věří, čemu chce a co si vybere.
Někdo věří ve svobodu a lásku, kterou pro něj představuje Bůh, jiný v reklamní slogany supermarketů, "úžasný" svět celebrit a potentátů.
Každý dle svého gusta.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Palo Priezvisko,2015-07-20 10:38:06

laska je evolucne vyvinuta mozgova chemia, nic viac. musi byt prijena, inak by sme to nerobili. preto je prijmny aj prijem potravy, sex, socializacia... pretoze su to evolucne vyvinute a overene mechanizmy prezitia

Odpovědět

Matematiku vyhodnotit

Bohumír Tichánek,2015-07-18 12:26:54

Píše se jen o víře, jistě patří k mnoha lidem, ale je zde také duchovní poznání. Kdy člověk přijímá ty poznatky, které si ověřil. Atd.
1) Nadále je stěží pochopitelné, že náš svět - svět hmoty, má vysvětlovat nauka zaplněná podivností:
Úsečky v geometrii jsou jediné kvality. Ale matematika je poměřuje dvěma kvalitami - racionální a iracionální. Ovšem v jejich geometrickém provedení nic neupozorňuje na takovou dvojakost. Pro Euklidovu i další geometrie je to v pořádku. Pak se nabízí závěr: Svět není tvořen těmi prostory, které mají obsahovat matematické iracionality.
2) Maja tvrdí, že naše smyslové zážitky jsou iluzí. Vystihnout zrakovou perspektivu vyžaduje: dát na 2 osy kartézského prostoru proměnné x a y, ale umocněné na druhou. Pak výpočetní iracionality zmizí.
Přístup dle (2) sděluje svět jako virtuální realitu, svět zážitků.
To však není přístup pro ateistu, ten bude dbát své víry, že svět stvořený pro naše zážitky není.

Odpovědět


Re: Matematiku vyhodnotit

Bohumír Tichánek,2015-07-18 17:24:41

Dvě možnosti chápal Ernst Mach - jistotou jsou smyslové zážitky, ale co může být za nimi? Možnosti:
http://www.tichanek.cz/clanky/ne-euklides.html

Odpovědět

Víra

Josef Šoltes,2015-07-18 12:14:38

Jsem realista. A přesto, dovedu si představit víru ve vyšší moc a pravděpodobně v ni i věřím či v ni doufám. Však vyšší bytosti, jiné dimenze apod. připouští i věda. Ale co nechápu je, že někdo obhajuje staromódní styl víry a v podstatě nedovoluje úpravu svých názorů, i když mu byly logicky vyvráceny. Máte pocit, že vás za to Bůh odmění?

V Bibli jsou velmi časté příběhy naznačující, že člověk si má pokud možno pomoci sám a Bůh mu pak možná přispěje svoji troškou do mlýna. Zatvrzelé trvání na logikou a fakty vyvrácených dogmatech mi přijde přísně v rozporu právě s těmito biblickými návody a pravidly. Chtěl by Bůh po někom, aby věřil a popíral fakta jen ve prospěch své víry? Copak lidmi napsaná kniha (byť údajně jde o slovo boží přepsané lidskou rukou) nemůže obsahovat chyby? Copak při přepisu toho „slova božího“ nemohlo dojít k nepochopení? Jak bychom my jako lidé mohli pochopit přání samotného Boha? Věříte, že bychom při pokusu o toto pochopení neudělali chybu?

Diskuse na tato témata bývá zbytečně polarizovaná a emocionální. Podívejte se do svého nitra a tam najdete, co hledáte. Nenajdete to nikde jinde, jinde můžete najít pouze částečnou pomoc, jak ve svém nitru najít to, co hledáte. Ale nikdo vám neřekne, co to vlastně hledáte...

Odpovědět


Re: Víra

Josef Šoltes,2015-07-18 12:23:24

Ještě bych dodal jeden logický řetězec. Předpokládejme existenci Boha. Je dokonalý a absolutní (musí takový být, je to bůh). Pak abychom ho pochopili, museli bychom se dostat na jeho úroveň, tedy stát se bohem sami. To je ovšem nemožné, proto je nutné o všem, co bylo o Bohu napsáno, pochybovat, protože jak můžeme věřit, že je to správné? Jak můžeme věřit, že to pisatel pochopil správně? A jelikož je nutné o všem pochybovat a nic nelze považovat za skutečnou pravdu, pak je nesmysl věřit bez pochybností.

Odpovědět


Re: Re: Víra

Jan Rehak,2015-07-18 13:07:51

Myslim, ze zakaz upravy logicky vyvratenych nazorov je nezmysel a taka viera je odsudena k zaniku (aj ked je mozno otazka, ci to dotycny vnima ako vyvratenie a ci jedna strana nehovori o koze a druha o voze).

To plati aj o tych vyvratenych dogmach a trvania na nich. Co ale viem, tak su dogmy take, ze sa prakticky nedaju vyvratit, lebo im chyba vedecky skumatelna vazba na nas svet. Je Boh jeden? Existuje Boh ako tri osoby? Je Boh dokonaly? Je Boh pre cloveka plne neobsiahnutelny? Alebo viac z tohto sveta: moze davat sviatostne rozhresenie iba knaz alebo biskup?

Ludmi napisana kniha moze obsahovat chyby. K nepochopeniu mohlo tiez prist, preto maju katolici 2 zdroje viery: Bibliu a Tradiciu.

Ci by sme mohli pochopit prianie sameho Boha - o tom je prave viera, ze verime, ze vdaka prorokom a potom Jezisovi dokazeme pochopit aj "nieco viac" a verime, ze sme v tom nespravili chybu. Ze Boh je laska a zijeme pre lasku.
Ze Boha uplne nepochopime, to je aj katolicka dogma.

Suhlasim s tym, ze je nezmysel verit bez pochybnosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Víra

Josef Šoltes,2015-07-18 13:15:07

Problém je, že věřící často podrobují logiku tradici, místo aby tradici podrobovali logickému zkoumání. Lidé jsou prostě příliš hierarchičtí, aby se dokázali oprostit od různých nesmyslů. A jsou příliš inteligentní, aby v tom neviděli rozpor a tak si vymýšlí různá ospravedlnění a logika pak slouží víře a ne naopak, jak by to mělo být.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Víra

Jan Rehak,2015-07-18 14:34:09

Aj podrobovanie celej viery logickemu skumaniu sa robi (a to aj na vacsej urovni ako jedneho cloveka).

Snazil sa o to uz Tomas Akvinsky vo svojich sumach. Logicky tam odovodnuje niektore casti viery a ukazuje dovody, preco by to tak malo byt a co by bolo zle, keby to tak nebolo. Je to sice cele zalozene na jeho filozofii, ale aj o tom to je. Po Tomasovi Akvinskom pokracuju dalsi.

O akych nezmysloch hovorite a preco su to podla vas nezmysly?
--------
(Poznamka pod ciarou: podla mna ma logika sluzit vede, nie veda logike*. Je to len osobny nazor postaveny na komunikacii s logikmi, kde vidim iba riesenie logiky pre logiku a nic z toho. S takym postupom by sa veda vratila par tisic rokov dozadu a tam sa zastavila, lebo by sme stale nemohli vyjadrit dnes uplne zrejme zaklady matematiky)

*plati aj pre ine discipliny

Odpovědět


Re: Re: Víra

Viktor Abc,2015-07-18 16:02:58

Viera nepozná pochybnosti. Ak pochybujem o niečom, tak tomu neverím. Ako potom môžem nasledovať Božie Slovo, ak v neho neverím - neverím že je Pravdou a pochybujem o ňom?

Boh podmieňuje spásu človeka vierou v to, čo nám oznamuje - jeho Slovo - vieru v evanjelium Ježiša Krista. Nie je možné hovoriť, že milujem Boha a súčasne pochybovať o tom čo nám hovorí. V podstate týmto z Boha robím klamára: 1Ján 5:10 Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoctvo sám v sebe. Kto neverí Bohu, ten ho urobil lhárom, pretože neuveril svedoctvu, ktoré vysvedčil Bôh o svojom Synovi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Víra

Josef Šoltes,2015-07-18 16:55:17

Víra v boha nezná pochybností. S tím jediným by se dalo souhlasit. Že Bůh existuje, v to se rozhodně dá věřit bez pochybností. Ale o všem ostatním už je pochybovat nejen dovoleno, ale dokonce nutno, neb člověk je tvor nedokonalý a tudíž si nikdy nemůže být ničím jist. A údajné „boží slovo“ nenapsal Bůh, takže těžko z něj můžete činit lháře. Vaše argumentace kruhem je dost šílená. Protože někdo napsal, že je nutno věřit tomu, co je psáno, neznamená, že je to přece pravda... Tyhle části Bible vznikly ve středověku, aby se církvi lépe ovládaly masy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Víra

Viktor Abc,2015-07-18 19:46:59

Ovládať masy a zneužívať meno Ježiša Krista nejakou inštitúciou, ktorá sa necháva nazývať jedinou pravou cirkvou Kristovou sa dá iba vtedy, ak sa prekrúti zmysel evanjelia Ježiša Krista – radostnej správy, ktorá tým pádom prestane byť radostnou. Rozdiel v učení Krista a náboženstva je priepastný. Náboženstvo učí, čo všetko má človek urobiť – aké skutky od narodenia až po smrť, aby bol možno že spasený, ak teda to všetko splní. Necháva teda veriaceho v neustálych pochybnostiach o svojom spasení a následne sa veriacemu predkladá všetko to, čim podmieňuje spásu. No a takto to funguje. Náboženstvo teda ponúka spasenia za zásluhy. To je základ pre ovládanie más, aby celý systém mohol fungovať a takto náboženstvo vplýva na celý svet. Preto sa vytvoril celý systém záslužných skutkov, tradícii, rôznych nariadení, spovedí, očistec atd. a náboženstvo je tým živené.

No pravé kresťanstvo nie je náboženstvo, pretože učí, že Boh už urobil všetko pre naše spasenie a dokončil to dokonalé dielo milosti a povedal – dokonané je! Spasenie človeka je teda hotové Bohom a nie zásluhami človeka a tak tu už nie je žiadny priestor pre fungovanie takého niečoho akým je náboženstvo, ktoré je zmesou klamstva, márnych tradícii, rôznych ustanovení človeka. Jedinou podmienkou pre uplatnenie milosti je uveriť práve v to, čo nám Boh oznamuje – v evanjelium Ježiša Krista. To je všetko! Život, ktorý bude nasledovať, už bude vychádzať z nového človeka narodeného z ducha – z Boha, ktorý z nekonečnej vďačnosti svojím životom oslavuje jedine Boha.

Kresťanstvo učí: Ef2 8Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť...

Človek nie je dokonalý, ale Boh je dokonalý! Ak je Boh dokonalý a všemocný, tak prečo by nedokázal zaznamenať svoje slovo, ktoré vyriekol a to presne v tom zmysle ako ho vyriekol, lebo iba to je Božie Slovo a iba to je Pravdou. Prečo by nemohol zjaviť túto pravdu a to komu chce a kedy chce. Prečo by nemohol aj zykryť túto Pravdu pred niekym, ktorého nechce. Všetko čo sa z jeho Slova uberie, alebo pridá je podvod a klamstvo. Preto existuje Biblia a z Božej moci sa zachovala až do dnešných dní. Je ako originálna bankovka, podľa ktorej sa dá zistiť falzifikát. Ak by neexistoval originál, tak sa nedá zistiť ani falzifikát.

Viera v Božie Slovo, to nie je veriť v nedokonalú vedu človeka, ktorej poznatky sa neustále menia a kritický pohľad je teda na mieste. No Božie Slovo je Pravdou a to čo je Pravda sa nemôže stať po čase nepravdou, meniť sa, alebo niečo k tomu pridávať. To robia náboženstvá, aby vo svojej podobe mohli existovať a priživovať sa na skreslení pravdy. Učenie Ježiša Krista sa nemôže vyvíjať, lebo to učenie je dokonalé ako je Boh dokonalý. Ak nepochybujem, že Boh existuje, tak by som nemal pochybovať ani o jeho Slove, teda o tom čo povedal. Všetko sa dá spochybniť, no aj tak pravda ostane pravdou. No a pravdou je to, čo Boh hovorí o svojom Synovi. Buď tomu verím a svojím životom oslavujem Boha, alebo pochybujem o tom, teda neverím a tak z Boha robím klamára.

Odpovědět


Dubito, ergo cogito, cogito, ergo sum.

Josef Hrncirik,2015-07-19 09:14:35

Vše ostatní je ztráta kontaktu s realitou (zpětné vazby).
Amen

Odpovědět

Věda a víra - co je spojuje

Pavel Ouběch,2015-07-18 10:12:43

V obou případech, ve vědě i ve víře se jedná o kontinuální – v čase rozprostřený - proces poznávání a osvojování si znalostí a poznávacích technik.
Často převládá představa, že věřící jednou uvěří a pak má do konce života „vystaráno“. Ale tak to není. K víře patří i pochybnosti. Bez kontinuálního aktivního úsilí víra bledne, ztrácí se a snadno může zmizet. Nestačí mechanické opakování modliteb nebo naučených úkonů, to víru neznamená ani neobnoví. O víře je nutné přemýšlet a neustále hledat pravdu.
Stejně je to i s vědou. Pokud by věda přestala hledat pravdu, už by to nebyla věda.
Na to navazují dva fenomény. Jedním je tajemství, druhým je shoda.
Věda i víra se bez tajemství neobejdou.
Kdyby nebylo tajemství ve vědě, věda by neměla co zkoumat a zanikla by.
Pokud by nebylo tajemství ve víře, lidé by věděli vše o Boží existenci, ztratili by svobodu věřit či nevěřit, měli by jistotu. Víra, jejíž nezbytnou součástí je svobodné rozhodnutí každého si ji zvolit, by zanikla. (Z téhož důvodu jsou nesmyslné a naivní snahy některých teologů a filosofů hledání důkazu existence Boha. Takový důkaz existovat nemůže a pro zachování víry ani existovat nesmí.)
Tajemství znamená hledání pravdy – ve vědě i ve víře. Často jde o snahu nalezení správného významu faktů, ve vědě doložených experimentem, v záležitostech víry většinou svědecky.
Shoda je základním nástrojem poznání ve vědě i ve víře.
Například ve fyzice existují dva základní modely, kterým se také říká modely shody. Jedním je standardní model elementárních částic, druhým je kosmologický standardní model.
Výklad Nového zákona a Bible vůbec formuluje především církev rovněž jako model shody.
V obou případech shoda znamená, že danému modelu (výkladu, interpretaci faktů) věří většina profesionálů - odborníků. Modely shody (výklady, interpretace) se v čase s růstem poznání konzistentně mění – ve vědě i ve víře. (Ve víře například viz 2. vatikánský koncil.)

Vzájemné obohacení:
Věda z pohledu víry zkoumá Boží dílo a tím do určité míry i Boha samého. Co může být pro věřícího krásnější a pro teologa zajímavější?
Víra hledá odpovědi na otázky, na které věda odpovědět nemůže. Proč existuje svět takový, jaký je? Proč je dobré být i v nedokonalém světě dobrý? Proč existuje ve světě harmonie? (Z pohledu fyziky symetrie.) A mnoho dalších.

Z výše uvedeného je zřejmé, že harmonie existuje nejen v přírodě, ale i mezi vědou a vírou. Abychom ji objevili, je nutné „investovat“ jen dobrou vůli a úsilí.

Odpovědět


Re: Věda a víra - co je spojuje

,2015-07-18 10:22:38

Pokud, jak píšete, k víře patří i pochybnosti, pak se nejedná o víru, ale o hledání názoru. Skutečná víra nemá žádné pochybnosti - od toho je to víra - naprostá, totální, nepochybující... a mnohdy zcela zcestná.

Odpovědět


Re: Re: Věda a víra - co je spojuje

Jan Rehak,2015-07-18 11:52:44

Viera ma aj pochybnosti. Precitajte si o biblickom Jobovi, ktory je niekde spominany ako prorok pohanov.

Niekto pochybnosti povazuje za nutne (!), ako sa pise tu:
http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Pochybnosti-a-krize-viry-John-Powell.html

Odpovědět


Re: Věda a víra - co je spojuje

Jaroslav Pokorný,2015-07-20 14:24:41

"Stejně je to i s vědou. Pokud by věda přestala hledat pravdu, už by to nebyla věda."


Dovolil bych si podotknout, že věda žádnou pravdu nehledá. Věda se snaží zjistit, jak tento Svět funguje. Tedy snaží se zjistit objektivní skutečnosti.

Odpovědět


Re: Re: Věda a víra - co je spojuje

Heda Zvedavá,2015-07-22 12:11:46

Podľa toho, čo si predstavujete pod pojmom ,,objektívne,,.
Podľa mňa, objektívna skutočnosť je nepoznateľná. Veda pracuje s konsenzuálnymi skutočnosťami - t.j. s tým, na čom sa subjekty zhodli, že to tak je, a to v mojom chápaní neznamená objektívne.

Odpovědět

:/

Palo Priezvisko,2015-07-18 01:19:20

takto trapit a zosmiesnovat postihnuteho cloveka, mi prijde nemoralne

Odpovědět


Re: :/

Jan Rehak,2015-07-18 01:29:54

Nezda sa mi byt postihnuty, aj ked to vidim v niecom inak (mozno len nesikovne odpovedal).

Alternativou k dohadom o existencii Boha su dohady o tom, ci nas zivot ma zmysel alebo nie. Ten sa tiez tazko dokaze a ked zmysel niekto nevidi, tak ho posielaju na psychiatriu.

Odpovědět


Re: Re: :/

Heda Zvedavá,2015-07-18 09:54:30

Okrem žitia, život iný zmysel nemá, to je jednoduché a jasné.
Na psychiatriu sa ľudia skôr dostanú, keď žijú v bludnom presvedčení o nejakom ,,vyššom,, zmysle, ktorý ich ale nie a nie uspokojiť...

Tiež som si vravela, čo zrovna tohto pána viedlo k tomu, aby urobil rozhovor...

Odpovědět


Re: Re: Re: :/

Jan Rehak,2015-07-18 11:44:24

A naco je potom dobre to zitie?

O psychiatrii hovorim v pripade, ked chce niekto napriklad skocit z mosta. Mozno preto, ze ho nechala frajerka a on uz zmysel nevidi. Ostatne, ked to cele zmysel nema, tak naco to predlzovat?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: :/

Heda Zvedavá,2015-07-18 15:19:57

Jakže načo?
No veď to vravím, na žitie. Iná šanca už nebude. To Vám nestačí :) ?

Znova, veď to vravím, ak niekto za svoj zmysel života pokladá svoju frajerku, ktorá ho v tom sklame, tak môže skončiť na psychiatrii.
Ked to celé nemá zmysel, tak načo to predlžovať? Dobrá otázka.
Odpoveď - viď prvý odsek.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: :/

Jan Rehak,2015-07-18 16:00:27

Na zitie? A cim sa teda lisi to, ked clovek skoci z mosta a ked robi nieco ine? Ak zivot nema zmysel, tak nicim a odpoved "na zitie" nema vyznam. Preto mi taka odpoved v tomto kontexte nestaci ;-).

O 4 prispevky nizsie pisem, preco som tu otazku formuloval tak, ako som ju formuloval. Ci sa clovek prikloni skor k tomu, ze je to tu beznadejne utrpenie alebo to ma nejaky zmysel (to vnimaju skor veriaci).
U beznadejnej existencie plnej utrpenia ma skor napadne ten clovek skakajuci z mosta - nechce dalsie utrpenie a nic by to podla neho nemalo zmenit. U niekoho, kto vidi nejaky iny ciel taku moznost nevidim.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: :/

Heda Zvedavá,2015-07-18 17:41:32

Tak ešte raz, život má jediný zmysel - žiť ho. Prečo? Lebo iný život už nebude!
Neviem ako Vy, ale ja, kým zhebnem, čož je beznádejne krutá realita, si to tu chcem užiť, ako to pôjde. Len pre ten samotný subjektívne vnímaný pôžitok. Len pre tú srandu. Hrať sa, len pre tú hru samotnú. Atď.
Je to kruté, je to beznádejné, svet je plný utrpenia, čo už, tak to chodí.

Odpovědět


Re: Re: :/

Palo Priezvisko,2015-07-18 11:56:09

zmysel z pohladu vesmiru nemame(resp nic tomu zatial nenasvedcuje). zmysel je subjektivna zalezitost. podobne je to aj s hodnotou. pre mna nejaky nahodny konkretny clovek 10tis km daleko nema hodnotu. pre mna maju hodnotu moji blizky a ti ktorych povazujem za dolezitych. plati to samozrejme aj opacne.

Odpovědět


Re: Re: Re: :/

Josef Šoltes,2015-07-18 12:18:26

Já to vidím jinak. Smysl z pohledu vesmíru máme. A to přinést a objevit něco nového. Něco, co tu ještě nebylo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: :/

Palo Priezvisko,2015-07-18 15:38:54

ale to je iba subjektivny zmysel... i keby v tomto momente vsetky zive na planete zem zaniklo, nic sa nezmeni. dokonca ani nam byt to nevadilo, lebo by sme uz neexistovali

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: :/

Josef Šoltes,2015-07-19 12:09:34

Tak jsem asi věřící člověk, protože si myslím, že smysl má činit i něco, co může být k ničemu. Možná na ten smysl totiž přijdete cestou.

Osobně mi přijde velmi přitažlivá teorie vesmírného vědomí, kdy vesmír poznává své já a sám sebe prostřednictvím nedokonalých stvoření, která se po své smrti opět stávají jeho součástí :-) Je to zřejmě pro někoho zcela absurdní teorie, ale ve světle stávajících vědeckých poznatků mi dává celkem solidní smysl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: :/

Palo Priezvisko,2015-07-19 12:43:38

mysliet si mozete cokolvek, ale nieje to pravda :)

Odpovědět


Re: Re: Re: :/

Jan Rehak,2015-07-18 12:22:40

Nemyslim z pohladu vesmiru, skor myslim naopak - z pohladu cloveka sameho. Teda nie "mam zmysel pre hviezdny prach, ktory je miliardy svetelnych rokov daleko?", ale skor "zijem na to, aby som niecoho dosiahol?" (tym nemyslim nutne jednu velku vec, moze to byt aj kopec malych).

Co sa stretam s ateistami (nemyslim agnostikmi), tak po dlhsej debate sa u vacsiny z nich da ich nazor na zivot vyjadrit ako "zivot kazdeho je utrpenie bezo zmyslu a beznadejna snaha robit pokroky v prospech ludstva, co ludstvu aj tak na nic nebude, co este viac prehlbuje beznadej".
Teda nevidia zmysel zivota ani seba samych, ani celeho ludstva.

Ti praktizujuci nabozenski zalozeni to beru skor tak: "zivot ma za ciel dostat sa k Bohu (=laske). Na to, aby sme sa k nemu priblizili, potrebujeme aj my prejavovat lasku ostatnym okolo nas".

Presne na zaklade toho som formuloval otazku, ci ma zivot zmysel.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: :/

Palo Priezvisko,2015-07-18 16:57:14

a ja ako ateista hovorim, ze objektivny zmysel zivot nema, ale ma zmysel subjektivny - vyvinuty evolucne. to je ta chut na sex, potomstvo, zdroje, poskupina socializacia, laska a podobne...
tieto fyzicke potreby ma kazdy, ich naplnanie je prijemne, preto ma zmysel ich robit. cely zivot. drtiva vacsina ateistov co poznam maju stastne slobodne zivoty.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: :/

Jan Rehak,2015-07-19 21:34:56

Ma zivot zmysel iba kvoli naplnaniam potrieb, ktore su prijemne? Takze hedonizmus?

Nie vsetko je prijemne - co s tym? Napriklad taka vernost nieco stoji a je moznost bud si sam sebe obmedzit slobodu alebo z toho moze byt manzelka mierne povedane vykolajena. V tom zmysle ja vnimam slobodu - hoci mozem robit vsetko, vela toho z nejakeho dovodu nerobim.

Ak je stastim cloveka dobre sa najest a mat potomstvo, potom o stasti ateistov v tomto zmysle nepochybujem. Akurat si myslim, ze stastie je (aj) o inom.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: :/

Heda Zvedavá,2015-07-19 23:42:10

Všetko ľudské konanie je motivované napĺňaním nejakých potrieb.
To, že nieje všetko príjemné je preto, pretože nemôžeme mať všetko. Takže kto si zvolil vernosť manželke pred neverami (pričom slobodu ja osobne neodvodzujem od počtu partnerov), dal prednosť naplneniu nejakých iných potrieb, ktoré mu maju priniesť iný zisk (napriklad: rodinnú, sociálnu, vzťahovú ,,istotu,, , a iné, často dosť zvláštne veci, ktoré si ale samozrejme nemusí uvedomovať).
Je to zištné, je to vypočítavosť a je to normálne.

Takže ak niečo nerobíte, tak preto, že sa Vám to neoplatí.

Ak by ste náhodou chceli zájsť do extrémov, prečo napríklad niekto len tak nevraždí, tak okrem toho, že by sa mu to neoplatilo, tak preto, že človek má v sebe zapísané nejaké prirodzené vnútorné ,,morálne,, cítenie, myslím si.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: :/

Palo Priezvisko,2015-07-20 10:44:15

i ta vasa viera je iba naplnenie nejakych potrieb.. mat pocit kontroly nad situaciou, zmyslu zivota, chapania sveta. viera je jednoduche, i ked falosne, "riesenie" mnohych ludskych potrieb.

Odpovědět

Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-17 23:17:29

RK: Bůh nemůže stvořit zlo, Bůh je Dobro a zlo je Boží absencí.

Ak je Boh všadeprítomný, ako môže niekde absentovať?

Odpovědět


Re: Komentár

Viktor Abc,2015-07-17 23:32:50

Boh je aj všemohúci, takže môže.

Boh nestvoril tmu, ale svetlo. Tam, kde nie je svetlo, tam je tma. Tam kde nie je Boh – Božie Slovo je tma, beznádej a prázdnota. Boh nestvoril zlo, ale on je dobro a spravodlivosť a tam kde nie je Boh, tak tam je zlo - tma a prázdnota. Ak sa Boh vzdiali, tak je tam tma - prázdnota - beznádej - smrť.

Odpovědět


Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-17 23:43:37

Je všadeprítomný, ale zároveň môže aj niekde absentovať, pretože je všemohúci. Takže ak tomu dobre rozumiem, Boh môže naraz na jednom mieste zároveň byť aj nebyť?

Píšete, že ak sa Boh vzdiali, tak tam je tma. Ak sa ale vzdiali, to znamená, že už tam nieje, takže tým pádom nieje všadeprítomný. Nemôže predsa byť tam, kde nieje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Komentár

Z Z,2015-07-18 09:27:01

V zmysel článku - idete na to ľudskou logikou. Je to vysvetliteľné božskou logikou, no tá je pre vás nepochopiteľná:-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Komentár

Z Z,2015-07-18 09:28:06

Preklep "V zmysle".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-18 09:44:33

Pre koho je božská logika vysvetliteľná? Na akom prinicípe pracuje božská logika?
Ak sa niečo nedá vysvetliť ľudskou logikou, tak treba slepo veriť tomu, čo je napísané v Biblii, ktorá sa vydáva za božie slovo, ktorú ale písali ľudia, u ktorých, ak by ich aj inšpitoval Duch Svätý, sa nedá zaručiť, že niečo zle nepochopili alebo to nezkreslili alebo neklamali?
Alebo na akom?

Vašu reakciu ste mysleli ironicky alebo vážne :)?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Z Z,2015-07-18 10:02:50

Myslel som, že smajlík pomôže, asi nestačil.
Na ten "argument" ma inšpirovalo z článku:

Chápu, že to nechápete, lidé nemají intelektuální kapacitu na to, aby pochopili Boha.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-18 10:39:37

To bude tým, že ak niečomu nerozumiem, alebo si niesom istá, nechcem si čokoľvek domýšlať (teda aspoň sa o to snažím si nedomýšlať :) a tak sa radšej spýtam :).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Palo Priezvisko,2015-07-18 12:09:09

podla smajlika by si to nemal mysliet vazne, ale podla prispevkov myslis

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Z Z,2015-07-18 12:18:41

Myslel som to ironicky vážne:-)
Je to jeden zo spôsobov obrany veriacich, keď sa dostanú argumentačne do úzkych:
"Si príliš sprostý na to, aby si pochopil naše sväté knihy." či "to je v príncípe niečo nepochopiteľné" a podobné úniky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Komentár

Jan Rehak,2015-07-18 11:58:37

Vsadepritomny z mojho pohladu znamena, ze sa pred nim neschovas (co neplati u mohamedanov - tam cez Ramadan Allah v noci nevidi).

"Vsade" je teda myslene na urovni priestoru a casu, ale duchovna tma je v dusi, ktora nezabera priestor.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-18 15:10:47

Neviem, ako ste na to prišli, ale zaprvé, duša a duchovno pravdepodobne neexistuje, a za druhé, ak by aj existovala, všetko, čo v našom vesmíre existuje, musí zaberať nejaký priestor.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Jan Rehak,2015-07-18 15:48:45

Asi vnimate inak slovo "existovat".
Z fyziky by som sa asi opytal, aky priestor zabera kineticka energia pohybujuceho sa telesa. To snad nikto nepredpoklada, ze ta energia neexistuje.

Neviem o tom, ze by aj tie najvacsie myslienky v historii zaberali priestor.

A co logika? Existuje logika? Ak nie, tak som rad, ze suhlasite, ze existuje ;-).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-18 18:11:59

Asi hej.
Vychádzam z predpokladu, že keď je vesmír časopriestorový, tak všetko, čo v ňom existuje, musí zaberať nejaký priestor a čas. Aj napríklad častice.
Myšlienky si laicky viem predstaviť ako časopriestorové. Ako výboje energie v ľudskom mozgu.
Kinetickú energiu si takto predstaviť neviem, a logika - existuje, ako myšlienka :).

Nezabudnime na bod č.1, že duša a duchovno pravdepodobne neexistuje. (Aby teda mohla existovat tá tma, Božia absencia v ľudskej duši).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Jan Rehak,2015-07-18 20:02:23

Hmm, tak zrovna s casticami to aspon podla doterajsich pozorovani neplati. Elektron sa povazuje za bodovy naboj, hoci sa mu da vypocitat relativisticka velkost. Ludia od teorie superstrun mu priraduju strunu Planckovej dlzky.
Pocitat jeho velkost je z mojho pohladu podobne divne, ako keby som vypocital moju vlnovu dlzku (podla mojej hmotnosti).

Ale nie k tomu - ak logika moze existovat ako myslienka, tak preco by rovnako ako myslienka nemohla existovat dusa, Boh alebo cokolvek, na co si clovek zmysli?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-18 20:45:58

Ok. O tomto s Vami asi ďalej nejak zmysluplne diskutovať nemôžem, pretože sa v tom nevyznám.
Vychádzam zo svojich laických predpokladov.
Povedala by som, že energia je závislá na hmote (ktorá existuje v priestore), ak nie rovno, že energia rovná sa hmota.
Čo si o tom myslíte?

Že logika existuje ako myšlienka som myslela tak, že existuje len tá myšlienka o logike. Existuje ten výboj energie v mozgu, ktorý je do vedomia preložený ako - logika.
Ak si teda zmyslim na nejakého toho ružového jednorožca, tak existuje ten výboj v mozgu, ale neznamená to, že ten jednorožec existuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Jan Rehak,2015-07-18 23:11:26

Tie laicke predpoklady som chcel prave vyvratit. Ze sa vo fyzike pouziva casopriestor urcite same neznamena, ze vsetko fyzikalne existujuce musi zaberat priestor. A ani to, ze ten priestor vyzera nejak "rozumne pozorovatelne" - my vnimame nech 4 dimenzie (1 je trochu specificka), ale niektore teorie modeluju svet s poctom dimenzii 10 alebo aj 26, takze aj nieco v nasich dimenziach bezrozmerne moze mat v dalsich dimenziach nenulove rozmery.

Neslo mi o to, ci sa energia rovna hmote (nerovna, dokonca to miesa jablka s hruskami). Energia je vlastnost, hmota tu vlastnost ma. Skor mi islo o to, ze nie vsetko musi zaberat priestor a cas. Ta energia ziaden nezabera.

Ja myslim, ze aj vsetko pozorovane je len o vybojoch v mozgu. Cim sa lisi vyboj v mozgu "ruzovy jednorozec" od vyboju v mozgu "vidim cloveka"? Niecomu sa mozno da verit viac, niecomu menej (rozhodne to ten oklamatelny mozog), ale aj mozog sa da kompletne oklamat (halucinogeny).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-19 00:07:49

No a práve preto, že niečomu sa dá veriť viac, nevidím dôvod prečo sa s vierou prikláňať k niečomu, čo je menej pravdepodobné.
Človeka, narozdiel od jednorožca môžem vnímať aj zmyslami.
Telo, narozdiel od duše tiež.
Hej, možno som zdrogovaná a všetko sa mi len zdá :).
Osobne nič z toho stopercentne nevylučujem :) ale poznávať môžem jedine tými poznávacími prostriedkami a metódami, ktorými disponujem.
Jednoducho, nemám sa čím iným riadiť. Takže prečo teda veriť na toho jednorožca :)?

Neviem, čo z toho, čo ste napísali, je natoľko pravdepodobné, že sa to vedecky berie ako ,,fakt,, , a čo z toho sú (zatiaľ) len teórie.

Energia ako vlastnosť hmoty.
To znamená, že stále platí, že energia závisí od hmoty (ktorá existuje v priestore).
Bez hmoty nieje energia.
Sú neoddeliteľné.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Jan Rehak,2015-07-19 02:21:04

A otazka je - preco je to menej pravdepodobne?

Cloveka sa zmyslami da vnimat, kineticku energiu uz priamo nie. Nekonecny vesmir z principu nie ani so ziadnymi pristrojami (a aj tak ho predpovedaju niektore fyzikalne teorie).

Preco verit na toho jednorozca, to som neriesil - skor riesim to, ze to nie je mozne vylucit. Niekto tu nizsie to riesil, ze otazka nestoji ani tak na tom, ci Boh (=laska) je, ale ci chceme, aby bol.

Na striktne materialnej rovine s tym asi bude problem, ale tou sa zase nevysvetli ani sloboda volby. A laska bez slobody volby nemoze byt (z principu - potom sme len stroje). To ma aj dalsie dosledky ohladne moralky, ktora bez slobody straca zmysel. A stracaju zmysel aj tresty, mozno trochu funguje izolacia.

Pri slove "fakt" u vedy sa vzdy zasmejem. Kedysi bol "fakt", ze Zem stoji a vsetko obieha okolo nej. Potom sa Galilei snazil presadit zmenu, ale po zisteni jeho argumentacie sa zdalo, ze sa musi mylit, kedze neargumentoval spravne. Nakoniec sa k tej jeho teorii pristupilo. A potom prisiel Einstein a povedal, ze pravdu mali vlastne aj geocentristi a pravdu mal aj Galilei.

Ze je elektron bodovy naboj, s tym sa v modeloch pocita (lebo sa s bodom dobre pocita), ale nase merania maju len obmedzenu presnost. Vieme, ze je mensi ako nejaka stale sa zmensujuca hranica. Je teda fakt, ze je bodovy? Vedci sa zhoduju ze ano, ale nikto nevie. Z principu maju pristroje obmedzenu presnost, takze bodovost v zivote neukazu.

Ze vnimame 1+3 dimenzie, to beru ludia ako fakt a ukazuju na to niektore odvodenia vo fyzike. Tie vyssie dimenzie su zatial len teorie, ktore opisuju krajsie nieco, co je momentalne kostrbate.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Josef Šoltes,2015-07-19 12:20:09

Vybíráte si hraniční poznání vědy, které je vždy nepřesné a nejedná se o fakta, ale teorie, byť často již experimentálně prověřené. Nic z toho ovšem nerozporuje přesnost ani pravdivost vědy. Pokud věda něco prohlásí za fakt, tak proto, že k tomu má jasné důkazy. Galileo a stejně tak Einstein neprohlašovali fakta. Oni vyhlásili své teorie a snažili se je podpořit fakty. Dnes lze myslím nadevší pochybnost prohlásit, že Země obíhá kolem Slunce. Myslím, že žádným žonglováním s dimenzemi, vnímáním ani ničím jiným nedosáhnete toho, aby to bylo jinak, proto se jedná o fakt. To o čem se bavíte výše jsou čistě teorie a jako takové jsou sice součástí vědy, ale stále jde pouze o teorie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Jan Rehak,2015-07-19 13:44:36

Hlavne, veda nema moznost nieco experimentalne preverit alebo prehlasit za fakt. Ma moznost iba vyvracat.

Co su jasne dokazy? Pri pohlade na oblohu kazdy vidi, ako sa hviezdy hybu. Moze sa spravit aj milion experimentov, vzdy bude vysledok rovnaky. To sa lisi od mnohych narocnejsich experimentov, kde vysledok v casti pripadov vyjde inak.

V dnesnej dobe nie je problem si zvolit si taku vztaznu sustavu, ze sa ja nehybem a cely svet sa toci okolo mna ;-). Vyjdu z toho trochu komplikovanejsie pohybove rovnice, ale to nie je prakticky problem.

Zonglovat s dimenziami naozaj nie je treba, lebo Slnko ovplyvnuje Zem a aj Zem ovplyvnuje Slnko ;-). Pre velmi siroku predstavu - v pripade dvojhviezdy obiehaju 2 hviezdy okolo spolocneho taziska - to sa snad da predstavit. Teraz si predstavme, ze sa jedna z tych hviezd bude zmensovat. Stale budu obiehat okolo taziska, ale to sa bude priblizovat hviezde s vacsou hmotnostou. Ale napriek zmensovaniu budu stale obiehat okolo toho taziska obidve. A tak nejak to je aj so Zemou a Slnkom (hoci tu je planet na uvazenie viac a pohyb bude komplikovanejsi).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-19 18:24:47

Akože prečo je to menej pravdepodobné?
Pretože podľa všetkých dostupných poznávacích prostriedkov a metód sa to tak javí.

Kinetickú energiu nemôzme poznať zmyslami ale za to rozumovými metódami áno.
Teórie sú len teórie.

Že sa nedá nič úplne vylúčiť, na tom sa zhodneme.
Nechápem otázke, ktorá je položená tak, či chceme aby bol Boh.

No áno, slobodná vôľa podľa podľa všetkého neexistuje. Láska je chémia a výboje v mozgu. Alebo nejaký princíp, ktorý si vytvára ľudská myseľ. Áno, sme živé stroje.

Neviem, či ste si všimli, ako som sformulovala vetu o vedeckých faktoch a teóriach. Tak si ju ešte raz prečítajte.

Že naše merania majú len obmedzenú presnost. Áno, ale je to jediné, podľa čoho sa môžme momentálne riadiť, len tým, čím disponujeme.

Snívanie o niečom ,,nadprirodzenom,, , môže byť príjemné a v určitom zmysle aj prínosné, ale ak by ste v tomto svete chceli obísť materiálnu, hmatateľnú, dostupnými poznávacími prostriedkami poznateľnú realitu, tak by to bola zbytočná škoda.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Jan Rehak,2015-07-19 21:04:31

"podľa všetkých dostupných poznávacích prostriedkov a metód sa to tak javí."

Vazne by ma zaujimalo, na zaklade coho sa moze javit ako menej pravdepodobny prinajmensom ten Aristotelovsky Boh - prvy hybatel. Vsimnite si, ze sa tu este nehovori o roznych nabozenstvach, o Biblii a ani o tom, co viac by mal ten Boh robit (niekto ma tendenciu povazovat Boha alebo ludi za stroje a z toho podla mna nemoze vyjst nic rozumne).

Tak skuste rozpisat:
1. ake prostriedky ste pouzili a ako ste ich pouzili?
2. neskumali ste nieco ine, ako bolo zadane?
3. celkovo nesuhlasim s pouzivanim pravdepodobnosti pri jednorazovom opise stavu. Ak sa to opakuje alebo moze opakovat, tak tam pravdepodobnost x% nieco hovori o pomere, v akom sa daju ocakavat nejake vysledky, keby sa to uskutocnovalo "velmi dlho". Ale ak je to cokolvek, co uz raz je/nie je a hotovo, tak tam mi dava zmysel len 0% a 100%. Ak s tym nesuhlasite, tak mi skuste na jednorazovom opise stavu vysvetlit rozdiel medzi 0%, 1%, 49%, 50%, 51%, 99% a 100%. Pekna na taky opis stavu je napriklad nekonecnost vesmiru, tak mozete uviest priklady na tom a pre tento ucel si vymysliet experimenty.

"Teórie sú len teórie."

Prave neviem, ze kedy sa z nich maju stat fakty.

Ak slobodna vola neexistuje, tak suhlasite s tym, ze v tom pripade neexistuje ani moralka?

Vetu o vedeckych faktoch a teoriach som nenasiel, tak si ju tazko znovu precitam.

Ano, nase merania su jedine, cim sa mozeme riadit. Ale ked predpovedame bodovy naboj, pozorovania s tym sedia, ale k takej velkosti sa NIKDY nedostaneme, tak co s tym? Mam vam to spominat ako fakty alebo ako teorie?

Nadprirodzeno tu nie je na to, aby sme obisli zmyslami poznatelnu realitu. Je tu na to, aby sme aj vdaka nemu mohli zit vsetci nejak lepsie. Napriklad tym sirenim lasky aj medzi neveriacimi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Jan Rehak,2015-07-19 21:09:35

K "tendencii povazovat Boha alebo ludi za stroje" som nemyslel nutne stroje v zmysle slobodnej vole, ale v zmysle chovania sa podla priamociarych predstav vyskumnika. Nam davali robit v nasich 13 rokoch dotaznik na sexualnych partnerov a drogy a vyslo z neho, ze chalani sexuju uz priemerne 5 rokov a uz vystriedali niekolko partneriek :-). Mozete tusit, ze to uplne tak pravda nebola.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-19 22:46:07

No podľa tých dostupných poznávacích prostriedkov a metód :).
Všímam si :). Neviem, aký je to Aristotelovský Boh :). Nevylučujem existenciu ničoho :).

1.rozum, zmysly, atď :)
2.nerozumiem :)
3.moc nerozumiem, ale opakovane sa mi to javilo, že boh skôr neexistuje, ako áno.

(p.s.: ak chcete so mnou viesť nejaké odbornejšie debaty, tak už ste si dávnejšie mohli všimnút, že ste na nesprávnom mieste :)

To je Váš problém, že neviete, kedy sa z teórií stávajú fakty. Ak chcete poznať nejaký fakt, tak si ho trebárs overte.

Ja za to nemôžem, že ste tú vetu nenašiel.

Podľa toho, čo si predstavujete pod pojmom morálka. Podľa mňa existuje niečo ako prirodzené morálne cítenie.

Ďalej zase, nevyznám sa do bodových nábojov.
Mimochodom, existencia boha je poznateľná len pre ľudí, čo sa vyznajú do bodových nábojov, do astronómie, a podobne?

Pre šírenie lásky medzi kohokoľvek nepotrebujem žiadne nadprirodzeno. Stačí mi to prirodzeno ( nemyslím prirodzenie :D, sory, to je sranda :))

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Jan Rehak,2015-07-19 23:51:03

Aristotelovskeho Boha som tam opisal. Aristoteles si vsimol, ze vsetko ma svoju pricinu. Tak povedal, ze ked pojdeme po tych pricinach vzad, tak sa dostaneme k prvej a tu nazval Bohom. Tym to koncilo - nic viac, nic menej.

1. Rozum a zmysly ako?
2. Ci ste obrazne povedane neskumali nieco ine. U ateistov totiz dost casto vidim, ako si namodeluju nutne neexistujuceho boha, ktory robi co mu prikazu, potom mu to prikazu a povedia, ze nesplnenie je dokaz neexistencie lubovolneho boha.
3. Tak praveze aj vo vede sa javi hocico, preto ma zaujima charakter toho "javenia"

Ad p.s. - skor vidim, ze argumentujete (asi vam blizkym) casopriestorom, tak nim argumentujem tiez.

"To je Váš problém, že neviete, kedy sa z teórií stávajú fakty." - ak to vyzadujete a neviete to ani popisat, tak to sa mi zda byt este horsie

Overit fakt? Ako? Ako viem, ze data interpretujem spravne? Ake presne mam data?

Ad bodove naboje - tam mi islo akurat o to, co teda beriete ako fakt. Z istych dovodov budeme mat vzdy nepresnosti. Co s nimi? Mozeme bodovost prehlasit za fakt podla vasej interpretacie, ked ju nikdy neodmeriame?

Moralne citenie - ako moze mat stroj moralne citenie? Snad mozeme stroj zovseobecnit na PC. Citi ako nemoralne, ked zmrzne? Citi ako moralne, ked to spocita rychlo? Ved len nasledoval instrukcie programatora, on nic nevedel a nemohol sa rozhodnut. Kde je teda moralka?

"Mimochodom, existencia boha je poznateľná len pre ľudí, čo sa vyznajú do bodových nábojov, do astronómie, a podobne?"

SKor sa podla mojich pozorovani poznatelnost vylucuje s ludmi, co si myslia, ze vsetko vedia.

K laske by som napisal to, co k moralke vyssie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-20 00:47:00

Možno pvá príčina, možno náhoda. Netuším a preto nič nevylučujem.
Ako Aristoteles vedel, že bol nejaký začiatok? Nemuselo náhodou niečo zapríčiniť aj tú prvú príčinu? Či ona bola len tak bez príčiny?...
Toto berte ako otázky čo sa mi len tak vynorili, ale predpokladám, že sa tým už nejakí filozofi zaoberali :).

1.tak, ako som toho schopná.
2.akože myslíte, či som vopred nemala nejakú predstavu boha, ktorá samozrejme nemohla byť naplnená, pretože o bohu sa nedá nič vedieť, takže všetky moje predstavy boli len rozprávky, ale skutočný boh je niečo iné? Určite som mala aj nejaké predstavy, subjektivite sa nevyhnem, ale mala som aj otvorenú ,,myseľ,, natoľko, nakoľko som toho schopná.
3.javenie sa - na základe dostupných poznávacích prostriedkov (nezda sa Vám, že sa už točíme v kruhu? Mne hej).

Ja niečo vyžadujem?
Nechápem, akože aby ste si prečítali tú vetu o teórii a faktoch, či čo?
Ja to nevyžadujem, nemusíte si ju čítať, ak nechcete, samozrejme, o nič nešlo, len o to, čo vyplývalo z jej formulácie :).

Ja neviem, ako si máte overiť fakty, a ako máte vedieť, či to interpretujete správne. Predsa podľa seba, tak, ako ste toho schopný.
Nič viac vedieť nemôžte. Len to, na čo prídete svojim rozumom a svojimi zmyslami. Budete mať svoju pravdu. Nemôžete poznať objektívnu pravdu. Znova sa točíme v kruhu.

Chápete, že ja tej bodovosti nerozumiem :)?
Čo s nepresnosťami? No keď Vás to baví, tak ich skúmajte, ale nezabúdajte pri tom aj na ostatný život :). Moja rada :).

Ako môže mať ,,stroj,, morálne cítenie. Kde sa vzal, tu sa vzal, nejaký mechanizmus, ktorý funguje tak nejak, že keď vidím násilie, v mojom mozgu sa dejú veci, chemické reakcie a výboje, ktoré moje vedomie interpretuje ako pocit odporu, strachu, atď.
Stroj zovšeobecniť na pc nemôžem, pretože ešte som nepočula o tak dokonalom pc, ako je ľudské telo.

No takže ja ani zdaleka všetko neviem a ani pri najlepšej vôli som existenciu boha zatiaľ nedokázala objaviť.

K láske by som napísala tiež to, čo vyššie o morálke. A už som to tu raz písala. Pekný večer.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Jan Rehak,2015-07-20 10:15:01

Uplne najdolezitejsie z prispevku vynimam a davam na zaciatok:

"Stroj zovšeobecniť na pc nemôžem, pretože ešte som nepočula o tak dokonalom pc, ako je ľudské telo."

Co je dokonale na ludskom tele, ked (podla vas) iba prenasa elektricke signaly? Veriaci by povedal, ze tam je ta dusa; filozof by mozno hovoril o ludskej esencii (=ved je to clovek!). Aj veriaci a aj filozof by ale tym okamzite pripustili, ze clovek nie je stroj.

A ina otazka - v com je teda ten PC nedokonaly?

-------------------------------------------------------------
Tu idu tie menej dolezite ostatne casti:
Aristoteles pri prvom hybatelovi vlastne so zaciatkom nepocital. Uvazoval tak, ze ak tam nie je nekonecny retazec, tak je tam urcite ten (doslova) prvy hybatel. Na druhu stranu, ak tam je nekonecny retazec, tak tam musi byt nieco, co udrzuje ten pohyb a to prehlasil za toho hybatela. Ukazoval to na priklade, ze aj ked maju ludia stale deti a tie deti maju deti a tak to ide dalej a dalej, stale su zavisli na slnku, ktore vychadza a zapada. Teda hoci je retazec nekonecny, da sa vztiahnut k slnku. A u slnka a vsetkemu dalsiemu by pristupoval podobne.

Prva pricina musi byt bez priciny (uz preto, ze je to prva pricina).

2. Preto som sa pytal, ako presne to prebiehalo.
3. Ja sa snazim len zistit, ako presne to prebiehalo. Toto nie je tocenie v kruhu, akurat snaha nieco zistit, hoci sa branite. Asi ako ked som sa bavil ja (J) s mamou (M):
M: Spravila som vyborne maso
J: Ako si ho spravila?
M: No kupila som ho a potom som ho pripravila.
J: A podla akeho postupu si to robila?
M: Podla nejakeho, co ma napadol.
J: Ako si ho po kupe upravovala?
M: Vsak som hovorila, ze som ho pripravila!
J: A co si tam dala?
M: Hocico, co som nasla
J: ...

Je to tocenie v kruhu? Mam moznost sa dozvediet odpoved na moju otazku polozenu uz na zaciatku?

Ohladne vyzadovania - pytali ste sa, ci je nieco fakt. Tak sa pytam, podla coho posudite, ze je konkretna vec fakt. Sedi to s nasimi teoriami, ale nikdy to presne neodmeriame. Vzdy sa moze stat, ze sa najde pripad, kedy to nesedi. To iste aj u bodovosti.

Ak mame roznu interpretaciu faktu, tak ju chcem proste "zladit", aby som vedel, co za fakt povazujete vy a aby som vam neargumentoval o fakte, hoci podla vas fakt prakticky nemoze byt. Alebo je nim len nieco, co povedia pri spolocnej debate stari rodicia a aj rodicia. Alebo je tam ina podmienka.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-20 12:44:03

Slovo stroj, ste použili Vy. Ja som to doplnila o prívlastok ,,živý,, a bolo to myslené OBRAZNE.

Dobre, aj slovo ,,dokonalé,, niej moc užitocné, a bolo myslené tiež obrazne. Osobne to slovo nemám príliš v láske. Pretože mi pripadá docela absurdné. Môžem povedať, že nič nieje dokonalé, ale aj, že všetko je dokonalé, tak, ako je. Preto aj porovnávať, že niečo je viac dokonalé, a niečo menej, je blbosť.

Nemám nič proti slovíckarčeniu, naopak, niekedy ma baví, ale musíme si potom vyjasniť, čo máme na mysli.

Povedala by som zjednodušene, že aj keď telo tiež ,,iba,, prenáša elektrické signály, alebo čo, tak že medzi ním a pc vidím značný rozdiel, napríklad v jeho fantastickej zložitosti a schopnostiach. Stačí to takto?

Pri alternatíve so začiatkom - buď tam bolo niečo, čo to spustilo (skadiaľ sa to však vzalo? a vzalo sa to tam bez príčiny, náhodne? ), alebo sa to samo spustilo bez prvej príčiy, náhodne.
Pri alternatíve bez začiatku - prečo by tam musel byť hýbateľ? Prečo by sa to nemohlo hýbat samovoľne?

Pripadá mi, že tá náhoda sa zo žiadnej verzie nedá vypusťiť ( zaujimavý je ale paradox, že aj mne pripadá, že všetko, čo existuje má nejakú príčinu), a ďalej mi tam nesedí tá dualita, tá oddelenosť - hýbateľ vs. to, čím je hýbané.
Ten priklad s tými deťmi sa mi zdá dosť krátkozraký ( alebo ho teda chápem nesprávne). K čomu by vztiahol nejaký vesmírny šuter, čo si len tak letí vesmírom? K niečomu hej, ovplyvňuju ho zrejme nejaké iné telesá zakrivením priestoru. Ale z toho mi skôr pripadá, že všetko sa nejak navzájom ovplyvňuje, než vztiahnuť niečo k jednej veci.

2.aha, ako presne to prebiehalo?
to Vám mám opisať celý svoj život?
Prosím Vás, ak niečo chcete vedieť, dajte mi konkrétnejšiu otázku. A ja zvážim, či sa mi na ňu chce odpovedať.
Aha, že sa niečomu bránim? A čomu? A prečo o tom neviem :)? Jedine Vám vravím, že sa mi nechce rozpisovať tu, ako PRESNE moje poznávanie prebiehalo. Eventuelne som ochotná odpovedať len na konkrétnejšiu otazku. Čo môžem k tomu zatiaľ povedať, je, že to, čo som vnímala zmyslami, som spracovávala vo svojom rozume tak, ako som toho bola schopná. Niečo som videla, niečo som počula, niečo som čítala, niečo som cítila, atď. a potom som pekne všetky tieto subjektívne vnemy spracovávala.

Stačí takáto odpoveď? Ak nie, spýtajte sa bližsie.

Myslím, že som konštatovala, že vo vede sa niečo označí za fakt, keď sa to tak javí na základe všetkých dostupných poznávacích prostriedkov a metód. A to, čo ste mi písali o elektrónoch, či o dimenziách, tak nakoľko v tom niesom vzdelaná, nevedela som, čo z toho vedci považujú za fakt a čo za teóriu.

Ja osobne považujem veci za fakt len subjektívne, a prikláňam sa k niečomu ako k faktu, keď mi to podľa mojich dostupných poznávacích prostriedkov príde ako pravdepodobnejšie ( už som ako papagáj). Tak nejak.
Takže ,,fakt,, môže byť vrámci obmedzenej ľudskej schopnosti poznania. Niečo, čo sa tak evidentne javí. A keď ma niečo zaujíma, a chcem vedieť, či je to fakt, tak zohľadňujem aj iné, vonkajšie stanoviská, ale nakoniec sa mi to aj tak vsetko zomelie v tej mojej subjektívnej hlave. Riadim sa podľa toho, čo vnimam. Nemám sa čím iným riadiť.

A Vaša interpretácia faktu?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Jan Rehak,2015-07-20 15:05:14

S tym obraznym myslenim nemam problem, ja som to len opisal a ziadal vysvetlenie.

Rozdiel medzi PC a clovekom v zlozitosti a schopnostiach?
Takze ak spravime dost zlozity PC, tak to bude prvy krok k cloveku? (Podla mna to o zlozitosti nie je. Spravit hocico zlozitejsie dokaze kazdy. Opacny smer uz chce genia)

Schopnosti?
1. Co viac zvladnu elektricke signaly v mozgu ako elektricke signaly v tranzistoroch?
2. Co postihnuti a stari; v bezvedomi? Su stale ludmi, ked tie schopnosti nemaju alebo stracaju? Ake najmensie schopnosti su teda treba na to, aby bol clovek clovekom?

Pri alternative so zaciatkom - preco by sa hybatel musel odniekial vziat? Filozofi to beru ako nehybneho hybatela. Ich uvaha je, ze ak je nieco nehybne, nemenne, tak to bolo a je to stale - bez zaciatku a konca. Ak sa ma nieco hybat, tak to potrebuje hybatela.
Filozofi verili, ze z nicoho nemoze vzniknut nieco.

Pri alternative bez zaciatku - hybat samovolne? To minimalne grecki filozofi nikde v prirode nevideli - vzdy videli, ze je treba dodavat energiu. Preto predpokladali hybatela.

Vesmirny suter je myslienkovo dost daleko od zlatisteho disku viditelneho na oblohe. Kazdopadne aj podla relativne modernejsich teorii (vseobecna teoria relativity) tu nie je len zakrivenie priestoru, ale su predpovedane aj gravitacne vlny, kvoli ktorym sa ma pohyb telesa casom spomalovat. Gravitacne vlny sa zatial nepodarilo preukazat - to akurat tak, ze to udrzovanie pohybu nepatri len do antiky.

Nejde mi o opis celeho zivota - akurat to, co sposobi, ze si niekto mysli nieco o mensej pravdepodobnosti tej moznosti (napriklad).

Moja interpretacia faktu je, ze je to (v mojom vnimani) to, co sa da zistit zo zdrojov, ktorym verim a ak neexistuje priamo protireciaci argument alebo argument znizujuci kredibilitu zdrojov alebo nutnosti splnenia niektorych predpokladov. Je to ale fakt iba v mojom vnimani, preto pre mna nedava zmysel pytat sa niekoho, ci je nieco fakt.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Komentár

Heda Zvedavá,2015-07-20 17:29:50

Rozdiel - áno, NAPRÍKALAD (AJ) v tom, okrem veľa iného, viďte, že píšem (veľmi) ZJEDNODUŠENE alebo aj obrazne.
Vy vidíte rozdiel v človeku oproti stroju, ze človek má dušu, alebo nejakú esenciu, ja to tak nevidím.
Vám síce záleží na slovíčkach, ale len na niektorých.
Ja sa koľkokrát radšej vyjadrujem zjednodušene a obrazne, pretože mi pripadá, že na definitívnom význame slov sa často ľudia aj tak nezhodnú, jazyk je ošemetná vec :). Ale áno, ako som už písala, niekedy ma baví aj slovíčkarcenie, vyjasnenie si pojmov.

Čo sa týka tej aristotelovskej a inej filozofie. To tu asi teraz nerozriešim.

Čo spôsobí, že si niekto myslí niečo o menšej pravdepodobnosti nejakej možnosti?
Podľa mňa všetko, čo doteraz zažil, všetko, čo ho doteraz ovplyvnilo.
Napadlo ma, že riadiť sa podľa toho, čo mi na základe môjho poznania pripadá čo najviac pravdepodobné, je ochranný mechanizmus života. Keby som napríklad chcela spochybňovať niektoré vysoko pravdepodobné veci, javiace sa ako fakty, nech už si pod tým slovom predstaví kto chce, čo chce, napríklad, že človek po chvíli bez kyslíka umrie, a chcela to otestovať na vlastnej koži, tak by to mohlo dopadnúť viete asi ako.

Zdroje, ktorým veríte. To máte to isté...Prečo veríte zrovna tým zdrojom, a nie nejakým iným? Za to, že ste to Vy tak vyhodnotili, že neexistuje priamy protirečiaci argument, nemusí to znamenať, že naozaj neexistuje :).

Odpovědět


Re: Re: Re: Komentár

Josef Šoltes,2015-07-19 12:13:35

To víte, kvantový bůh.

Odpovědět


Re: Re: Komentár

Petr Mikulášek,2015-07-20 11:23:21

Nejenom to. Bůh je
- Všudypřítomný, ale může někde chybět, protože je všemocný.
- Všemocný, ale nemůže svou moc uplatnit na jednom místě, protože musí být všude.
- Vševědoucí, ale neví všechno, protože je všemocný a ůže si to zařídit.
- Všemocný, ale nemůže udělat co chce, protože je věševědoucí a zná následky.
- Všudypřítomný, ale může někde chybět, protože je vševědoucí a ví, že někde není potřeba.
- Vševědoucí, ale nemůže vědět všechno, protože misí být všude najednou.

A tak stvořil křesťany, by mu vysvětlili, jak to s ním a s jeho roztrojenou osobností vlastně je... :D

Odpovědět


Re: Komentár

Jan Novák9,2015-07-18 03:08:50

Bůh stvořil svět a svět obsahuje zlo, takže zlo definitivně stvořit může.

Pokud je utrpení známkou pekla, pak protože tento svět obsahuje víc utrpení než štěstí, tento svět je součástí pekla. Protože tento svět je součástí pekla, náš Bůh je zlý.

Člověk se zrodí do světa už se smrtelným hříchem = nespravedlnost. Každý kdo se narodí je nakonec zabit po dlouhodobém mučení stářím a nemocemi, smrtí blízkých lidí atd. A to všechno po tom co mu bylo v mládí ukázáno jak svět může být krásný aby mu to bylo co nejvíc líto. Peklo jako vyšité.

Bůh trvá na tom aby ho lidé velebili i když je mučí, "koho pánbůh miluje, toho s křížkem navštěvuje" = mentalita otrokáře.

Odpovědět

Pane Špačku

Viktor Abc,2015-07-17 23:11:58

Žid 11:1 A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.

Je potom jasné, že keď to už vidím, tak nepotrebujem vieru.

Videli ste pane Špačku ako vzniká život z neživej hmoty, alebo je to len vaša viera, že je to tak? Ak to tvrdí veda aj bez dôkazov, tak čo je to za vedu?

Simulovali sa podmienky, pri ktorých sa predpokladá vznik života a dôkazy žiadne. No to nebráni vede a jej zástancom tvrdiť a pokladať to za fakt, že život vznikol náhodou, bez úmyslu a bez zmyslu.

No keď sa to tak nedarí, tak skúšajú zachytávať signály až je to smiešne, vysielajú družice k planétam, aby snáď tam našli nejaký dôkaz podľa nich tak bežného života vo vesmíre, ktorý podľa nich vznika náhodou kade tade, len sú potrebné podmienky a čas. Dúfajú, že budú mať príležitosť povedať – aha vidíte, život je aj tu, aj tam hen a to aj bez Stvoriteľa – Boha. No nejak to nevychádza a tak ostáva im len viera.

Odpovědět

Iny vyklad

Richard Malaschitz,2015-07-17 22:42:20

"RK: Trestem pro lidi nevěřící v Boha bude absence Boží přítomnosti. Bůh nehodlá trávit věčnost s těmi, kdo ho nemilují."

Toto je trochu matuce. Nie je totiz dolezite, ci v Boha verime alebo neverime. Dolezite je, ci ho milujeme. Mozeme v Boha neverit, ale mozeme chciet aby existoval a milovat ho. Pan Halik ma mimochodom o tom celu knihu: http://www.martinus.sk/?uItem=135062

Preto je vlastne tato cela seria clankov na Osel.cz tak trochu zbytocna, pretoze sa snazi najst odpovede na nespravne otazky.

Odpovědět


Re: Iny vyklad

Viktor Abc,2015-07-17 23:21:25

Ako môžem niekoho milovať, keď v neho neverím? No dá sa veriť, že existuje Boh no ignorovať Božie Slovo. Teda tu nejde o vieru, že Boh existuje, ale o vieru, že Božie Slovo je Pravdou a nasledovať ho. To je prejavom lásky k Bohu, keď nasledujeme jeho Slovo, ktoré je Pravda a život!

Odpovědět

Zase v reakcii

Jan Rehak,2015-07-17 22:08:36

Clovek nemusi popriet vedecke dokazy, aby mohol uverit v pravdivost niektorej z foriem viery. Viera sa vyjadruje o niecom inom ako veda. To uz som pisal u niektoreho predchadzajuceho clanku.

V zivote sa ale neriadime len podla vedecky dokazanych tvrdeni. Dokaz slobody alebo vernosti je principialny nezmysel, vedecky dokaz o existencii lasky sa nim zda byt tiez a ludia sa napriek tomu zenia a vydavaju. Pritom podla Occamovej britvy je jednoduchsie to zanedbat, kedze tu lasku ani nevieme dokazat (vieme o chemii, ale je to laska?).
A ked tu mame krestanstvo ako nabozenstvo lasky, ktore veri, ze sme pre lasku a aj Boh je laska, tak to je rozbite Occamovou britvou zo vsetkych stran.

Argument tym, ze nejakych ludi je vacsina na svete? To uz rovno argumentujte, ze ich je vacsina, tak musia mat pravdu a budete na rovnakej urovni.

To o dokaznom bremene je z pohladu logiky nezmysel. Domnievam sa, ze kazda formulacia o tomto svete sa da napisat aspon dvomi sposobmi, z ktorych prave jeden bude negacia. Vyvracia nejaka mnozina realii tohoto sveta (aj neobjavenych) moznost existencie Boha? Ak nie, tak musite pripustit, ze sa veriaci nemylia. Ak ano, tak to je predsa ten hladany dokaz neexistencie Boha a dava to zmysel.

Ak by mal casovy servis medzi Zemou a Marsom velky vyznam pre zivot miliard ludi, tak by som sa skoro vsadil, ze bude aj snaha dokazat jeho ne/existenciu. Sice kusok po kusku, ale islo by to.

Uz v minulom prispevku som pisal o nekonecnosti vesmiru. Pomerne vela ludi tvrdi*, ze je vesmir nekonecny, ale to z principu nikdy nedokazu. Zda sa mi divne, ze si tu nikto neutahuje z vedcov hovoriacich o nekonecnom vesmire rovnako ako z neviditelneho ruzoveho jednorozca. Alebo ti su snad dost vazeni a funguje argument autoritou? O co je ten argument lepsi?

*) bolo mi tu napisane, ze keby sa dokazal opak, tak by od toho vedci ustupili. Ja myslim, ze ani veriaci by nemali problem ustupit, keby sa dokazalo, ze Boh neexistuje. Ale dokazalo, nie len ze niekto povie, ze podla Occamovej britvy zamieta nekonecny vesmir a tak je nekonecny vesmir nevedecky nezmysel. Tiez by asi nestacil argument od niekoho, kto velmi netusi, o com rozprava - ale to by tiez nestacilo u toho nekonecneho vesmiru.

Odpovědět


Re: Zase v reakcii

Josef Šoltes,2015-07-18 13:09:15

Problém je, že vědecký přístup vyžaduje důkaz existence. Ne důkaz neexistence...

Odpovědět


Re: Re: Zase v reakcii

Jan Rehak,2015-07-18 14:06:31

Presne k tomu sa vyjadrujem, ze nie je nejaka "kanonicka forma".

Takze podla vedeckeho pristupu sa ma dokazovat existencia nekonecneho vesmiru alebo existencia konecneho vesmiru? Vidite, ze ide v obidvoch pripadoch o dokaz existencie? Co by sme mali podla vedeckeho pristupu prijat dovtedy?

Teraz si predstavte, ze niekto dokaze, ze nekonecny vesmir z nejakeho dovodu nie je mozny. Nestacil by taky dokaz neexistencie nekonecneho vesmiru?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz