Zeptejte se svého kněze 7: Desatero Božích přikázání  
Nedávno se na stránkách iDnes.cz objevil kvíz „Biblické postavy a příběhy v každodenním životě“. Sedmá kvízová otázka byla: „Kdo dostal od Hospodina na kamenných deskách Desatero přikázání, které je základem křesťanské etiky?“ Správná odpověď byla „Mojžíš“. Tato otázka ale vychází z mylného předpokladu. Desatero přikázání, které bylo podle bible vytesáno do kamene, není základem jakékoliv etiky.

Ikona této série článků: zobrazení Boha na drachmě z 5. století před naším letopočtem. (Foto: Arthur B. Cook, Kredit: Eickenberg en.wikipedia)
Ikona této série článků: zobrazení Boha na drachmě z 5. století před naším letopočtem. (Foto: Arthur B. Cook, Kredit: Eickenberg en.wikipedia)

Omyl redaktorů iDnes ve zmíněném kvízu je o to vtipnější, že sami na tento zlozvyk 1. dubna upozorňovali: Lidé sdílejí informace bez toho, aby si přečetli původní zdroj. Některé omyly se kvůli této zkratce v šíření informací staly tradicí a vytlačily původní správnou verzi. Domněnka, že desatero přikázání, které dal Bůh Mojžíšovi, má něco společného s morálkou, je jednou z nich.

 

 

Opovážím se tvrdit, že jen málokdo ví, co je obsahem desatera přikázání, které bylo podle Bible uloženo na kamenných deskách do archy úmluvy. Nemyslím to, že existuje mnoho nepřesností v překladu kapitoly Exoudus 20 (velmi dobře zpracované zde), ani to, že katolíci vyměnili výslovný Boží zákaz jakéhokoliv zpodobňování Boha za přikázání „Nevezmeš jména Božího nadarmo“. Myslím tím to, že jediná přikázání, která podle Bible dal Mojžíšovi Bůh, která byla vytesána do kamene, která nesou označení „desatero přikázání“ a která byla uložena do archy úmluvy, zní takto:

 

 1. Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující.

 2. Nebudeš si odlévat sochy bohů.

 3. Budeš dbát na slavnost nekvašených chlebů. Sedm dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, ve stanovený čas v měsíci ábíbu; neboť v měsíci ábíbu jsi vyšel z Egypta.

 4. Všechno, co otvírá lůno, bude patřit mně, i každý samec z prvého vrhu tvého stáda, skotu i bravu.

 5. Osla, který se narodil jako první, vyplatíš ovcí; jestliže jej nevyplatíš, zlomíš mu vaz. Vyplatíš každého svého prvorozeného syna. Nikdo se neukáže před mou tváří s prázdnou.

 6. Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš; i při orbě a při žni odpočineš.

 7. Budeš slavit slavnost týdnů, prvních snopků pšeničné žně, a slavnost sklizně na přelomu roku.

 8. Třikrát v roce se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, ukáže před Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. Vyženu před tebou pronárody a rozšířím tvé pomezí. Nikdo nebude žádostiv tvé země, když se půjdeš třikrát v roce ukázat před Hospodinem, svým Bohem.

 9. Nebudeš porážet dobytče tak, aby krev mého obětního hodu vytekla na něco kvašeného. Nebudeš přechovávat přes noc do rána nic z oběti při slavnosti hodu beránka.

 10. Prvotiny raných plodů své role přineseš do domu Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléku jeho matky.“

 

Třicet metrů vysoké zpodobnění Boha v lidské podobě z mastku, Cristo rendor, Rio de Janeiro (Kredit: Nico Kaiser, Wikipedia)
Třicet metrů vysoké zpodobnění Boha v lidské podobě z mastku, Cristo rendor, Rio de Janeiro (Kredit: Nico Kaiser, Wikipedia)

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Napiš si tato slova, neboť podle těchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu.“ A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. (Exodus 34:14-28)

 

 

Abych nebyl obviněn z vytrhávání veršů z kontextu, projdu v rychlosti kapitoly Exodus 19-34, které zahrnují obě verze: Bohem vyslovené přikázání sepsané do knihy smlouvy, ze kterých vzniklo přeskupením a úpravami tradiční katolické desatero (Ex 20) a do kamene tesané „biblické“ desatero (Ex 34:14-26). Tučně jsou zvýrazněna místa, která podporují mé tvrzení. Pro méně časově obdařené doporučuji číst pouze tučně vytištěné pasáže. Pro ty, kteří mají času více, doporučuji můj text pro kontrolu číst paralelně s textem Bible. Mé shrnutí berte pouze jako inspiraci, na co si dát v bibli pozor. Čtení těchto kapitol mi osobně přišlo velmi zábavné (minimálně ve srovnání se zbytkem Bible). Velmi vtipná mi přišla například představa, jak v kapitolách Ex 25-30 diktuje Bůh Mojžíšovi podrobnosti typu kolik poutek má být na plachtě stanu a kam dát zvonečky na oděv svého bratra, nebo že kněží musí nosit spodky, aby se zakryla nahota jejich těla, když se budou (zády k publiku) klanět k oltáři. Čtením všech zmíněných kapitol se člověk ponoří do barbarské mentality lidí té doby. Vřele doporučuji všem lidem bez ohledu na vyznání pro pobavení a poučení.

 

Shodou okolností dnes je tomu přesně 600 let od upálení Mistra Jan Husa (6. 7. 1415), který mimo jiné hlásal, že Bible by měla být přeložena, aby si v ní mohli číst všichni lidé, nejen kněží. Překlady jsou dnes dostupnější, než kdy dříve a navíc s moderními možnostmi vyhledávání: Bible kralická (1579), Bible kralická (1613), Bible, překlad 21. století a Český ekumenický překlad, ze kterého jsem čerpal.

 

Exodus 19 vypráví, jak židovský národ po 40 letech putování po exodu z Egypta dorazí k hoře Sinaj, která je popisována jako sopka (16 a 18). Bůh zahalený v kouři na vrcholu hory promlouvá pouze k Mojžíšovi a opakovaně zakazuje přístup ostatních svědků k hoře pod pohrůžkou smrti ukamenováním či zastřelením (13 a 21). Výjimku pro vystoupení na horu Sinaj Bůh udělil Mojžíšovu bratrovi Áronovi.

Slavné zpodobnění Boha v Sixtinské kapli: Stvoření Adama, Michelangelo (Wikipedia, veřejné dílo)
Slavné zpodobnění Boha v Sixtinské kapli: Stvoření Adama, Michelangelo (Wikipedia, veřejné dílo)

Exodus 20: Mojžíš je sám na hoře spolu s Bohem a ten mu sděluje přikázání. Všimněte si, že o kamenných deskách není nikde ani zmínky. Bůh zakazuje zpodobňování Boha a klanění se tomuto zobrazení (4-5). Bůh, který sám sebe označuje za žárlivého (žárlivě milující je chybný překlad, Boží žárlivost implikuje existenci jiných bohů a vychází z reality polyteismu semitského národa), bude stíhat vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení (5). Často se připomíná, že sedmý den musí člověk odpočívat a to i jeho děti, otroci a dobytčata (10), ale to, že Bůh přikazuje šest dní člověku pracovat, se vynechává (9). V jedenáctém verši se připomíná, že Bůh věří, že vesmír stvořil v šesti dnech. V sedmnáctém verši je připomenuto, že žena je mužovým majetkem. Exodus 2-17 byl transformován do katolického desatera.

 

 

V 18. až 21. verši rozmlouvá Mojžíš s lidem (takže zřejmě na chvíli sešel s hory). Lid se bojí Boha/sopky (18-19), Mojžíš jim říká, že je dobře, že se bojí – strach zajistí, že lidé přestanou hřešit (20). Pak se vrací Mojžíš zpět na horu a Bůh pokračuje v diktátu přikázání. Znovu připomíná, že si ho člověk nemá zpodobňovat (23). A pak se pouští do popisu detailů, jak správně obětovat (24-25) a připomíná, že člověk nesmí vystupovat po stupních k oltáři, aby neodhaloval nahou zadnici (26).

Exodus 21 je pokračování Božího monologu: Velkou část této kapitoly věnuje Bůh, jak nakládat s otroky (2-11 a 20-21 a 26-27). Zatímco hebrejský otrok může sloužit pouze po šest let od chvíle, kdy si ho otrokář koupí, tak otroci z jiných národů či děti přistěhovalců jsou, podle Boha, majetkem Hebrejce-otrokáře na doživotí (to Bůh říká v Leviticus 25:44-46). Bůh taky uvádí výjimku z tohoto pravidla – pokud se hebrejský otrok zamiluje do „doživotní“ otrokyně a nebude chtít po šesti letech služby odejít od své ženy a svého dítěte, které jsou majetkem otrokáře (4), tak si může nechat veřejně propíchnout ucho šídlem a stát se „dobrovolně“ doživotním otrokem (6). Dále nám Bůh připomíná, že ženy jsou majetkem, se kterým se může obchodovat. Prodej dcery do otroctví ošetřují verše 7 – 11. Poté následují pravidla právního systému, která dobře shrnuje oko za oko, zub za zub (12-37). Upozornil bych na pravidlo, že když někdo zlořečí svému otci či matce, tak musí zemřít (17). U 20. verše se Bůh vrací k otrokům – pokud někdo zmlátí otroka tak, že otrok zemře, tak musí být usmrcený pomstěn (20). Pokud ale zmlácený otrok zemře až po jednom dnu, tak nebude pomstěn, protože otrok je majetkem otrokáře a ten si s ním může nakládat, jak uzná za vhodné (21), tedy pokud mu nevyrazí oko nebo zub (26 - 27). A zase máme připomenutí toho, že ženy jsou majetkem mužů (22).


Exodus 22
je pokračováním výkladu práva Bohem. Zajímavý je například 16. verš, kde Bůh říká, že za manželku si člověk vezme ženu, kterou připraví o panenství (monogamii a sex až po svatbě Bůh začal vyžadovat až v modernějších dobách). Pokud někdo ženu pouze defloruje, ale otec mu ji nechce dát za ženu, tak někdo zaplatí otci plné věno (16). Za zmínku stojí i následující verš: „Čarodějnici nenecháš naživu“, jehož důsledky v modernějších dějinách zachycuje historické drama Kladivo na čarodějnice.

28. verš (Ex 22:29. v jiných verzích Bible) je rekapitulace z Exodu 13:2 a znamená, že člověk má obětovat svého prvorozeného syna Bohu v zápalné oběti. Bůh je ale milosrdný a nabízí vykoupení této oběti zaplacením 5 šekelů stříbra kněžím (Numeri 16:15-16). Toto pravidlo je potvrzeno i v desateru přikázání. V tom, které dal Mojžíšovi Bůh (Ex 34:20).

 

Exodus 23 dokončení právního výkladu, který přechází v návod na provádění slavností (14-19), jak správně obětovat dobytčata (18) a že se nesmí vařit kůzle v mléce jeho matky (19). Bůh pak říká, které národy Hebrejci zničí (23 a 27-30).

 

Exodus 24: Mojžíš se poté vrátil a vyprávěl lidu všechna právní ustanovení (3) a poté zapsal všechna Hospodinova slova (4) do knihy smlouvy (7), ale nevytesal nic do kamene! Mimo to máme další popis zápalné oběti, při které Mojžíš pokropil krví býků oltář (6) a lid (8) se slovy: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov.“ (8). Z předchozího vyplývá, že text Exodus 20-23 je obsahem smlouvy Boha s Izraelem (a ne desaterem). Bůh nařizuje, že má Mojžíš vzít na horu Árona, jeho syny a dalších 70 kněží. S Bohem se bude bavit zase pouze jen Mojžíš. Ostatní se nesmí přiblížit! (1-2). Všichni spatřili Boha stojícího na nebeském safíru (10), nato začalo těchto 73 mužů jíst a pít (11). Bůh poté pozval Mojžíše na další soukromý rozhovor a přislíbil mu, že mu dá kamenné desky – zákon a přikázání, které mu napsal (12). Tady se konečně objevuje zmínka o kamenných deskách a přikázáních. Stále ještě nevíme obsah těchto kamenných desek. Mojžíš přijal Boží pozvání (15) na horu, která je opět popisována jako sopka (17) a 40 dnů strávil uprostřed oblaku na jejím vrcholu (18).

V kapitolách 25 až 27 Bůh velmi podrobně a do nejmenších detailů diktuje, jak má Mojžíš co udělat. Jak má vypadat schrána svědectví (25:10-22), do které budou později uloženy kamenné desky desatera přikázání. Jak má vypadat stůl, na kterém bude schrána stát (25:23-28) a co všechno na něm bude stát (25:29-30). Jak má vypadat sedmiramenný svícen (25:31-36) s příslušenstvím (25:37-40). Jak bude vypadat stan (celá 26. kapitola), ve kterém bude stůl se schránou. Jak má vypadat oltář (Exodus 27:1-8), jak má vypadat nádvoří před stanem (27:9-19) a že se na nádvoří bude svítit (20). Bůh vybral Mojžíšova bratra Árona a jeho syny ke správě stanu setkávání (21).

 

V 28. kapitole Bůh říká, že Áron mají být hlavními knězi (1). Dále se Bůh dopodrobna zaobírá tím, jak má vypadat Árónovo roucho (2-8), jak má být ozdobeno (9-30), jak bude vypadat Áronova říza (31-32) a jak bude zdobena (33-34) a že zlaté zvonečky jsou nezbytné, pokud nechce Áron zemřít (35). Bůh dále oznamuje, že Áron bude nosit zlatý květ na turbanu (36) připevněný fialovou šňůrkou (37). Áronovi synové budou nosit suknice se šerpami (39-40) a Áron a jeho synové budou nosit lněné spodky (42), aby svou nahotou nepohoršovali, když budou přistupovat k oltáři, což je provždy platné nařízení pro něho i pro jeho potomky (43).

 

V 29. kapitole Bůh pokračuje v podrobném popisu. Tentokrát jak má Mojžíš vysvětit Árona a jeho syny na kněze. V podstatě Áron poté co bude oblečen v celé kněžské nádheře (4-6) popsané v předchozí kapitole, bude politý olejem (7). Potom následuje přesný výčet, které části obětních zvířat mají být spáleny jako oběť a co všechno má být pomazáno jejich krví (včetně lalůčku Árónova ucha). Dým z páleného tuku a orgánů obětních zvířat je líbivá oběť pro Hospodina (13 a 18). Bůh také v tomto dlouhém soukromém monologu Mojžíšovi říká, že po 7 dnů bude obětní hostina pouze pro Mojžíšem vybrané (31-35) a vše, co z hostiny zbyde, bude obětováno jako zápalná oběť, aby to nesnědl plebs (34). Každý den má být obětován býček (36) a dva jednoroční beránci (38-39) s přílohou (40). Takto se má obětovat u vchodu stanu setkávání po všechna pokolení (42). Po této slavnosti bude Bůh přebývat ve středu Izraelců, které vyvedl z Egypta (45 a 46).

 

Exodus 30 se vrací k popisu rituálních potřeb: Oltář k pálení kadidla (1-6), kdy se má kadilo pálit (7-8) a že se na něm nemá pálit nic jiného (9). Všemohoucí poté pokračuje popisem, kolik kdo má platit za nástup do služby, aby ho nestihla pohroma (12-16). Že se všichni musí umývat, když budou přicházet ke stanu setkávání, aby nezemřeli (19-20). Pak Bůh zase velmi přesně nařizuje, jak připravit olej svatého pomazání (23-25), co všechno se jím má pomazat (26-33), a jak připravit kadidlovou směs (34-38).

 

V 31. kapitole Bůh připomíná, že vše, co Mojžíšovi předkové uměli a předali dalším generacím, se naučili od něj (2-6) a teď je načase, aby tu moudrost Hebrejští řemeslníci použili k udělání všeho, co Bůh přikázal v předchozích kapitolách (6-11). Pak Bůh připomíná, že kdo nedodrží den odpočinku, musí zemřít a že dodržování dne odpočinku je pro Izraelce věčnou smlouvou (13-16).

 

Zpodobnění Boha na hoře Sinaj, Jean-Léon Gérôme (Kredit: Graham Phillips Website)
Zpodobnění Boha na hoře Sinaj, Jean-Léon Gérôme (Kredit: Graham Phillips Website)

31:18 Když (Bůh) přestal k Mojžíšovi na hoře Sinaj mluvit, dal mu dvě desky svědectví; byly to kamenné desky psané Božím prstem. Takže teprve teď (poté, co byl Mojžíš 40 dnů na hoře) dal Bůh Mojžíšovi přikázání na kamenných deskách. Obsah desek je stále neznámý.

 

Exodus 32 v této kapitole končí nudný Boží monolog a dostáváme se do tábora Izraelitů. Lidé požadují po Áronovi, aby jim udělal boha (1). Áron souhlasil a ze zlatých náušnic ulije zlatého býčka (Baal, semitský bůh plodnosti byl často zobrazován jako býk) a lidé se chystají na slavnost (4-6). Toho, co se odehrává v táboře, si všiml Vševědoucí a řekl Mojžíšovi, aby sestoupil s hory (7, 8). Zatímco Hospodin se chystá spustit svůj hněv na lidi (10), tak ho Mojžíš prosí, aby je ušetřil (11) a zkouší ho přesvědčit pomocí techniky „co si o tom Egypťané pomyslí“ (12-13). Bůh nakonec uznal, že se unáhlil a nebude na Izraelitech provádět násilí (14).

 

V 15. verši se potvrzuje, že Mojžíš má kamenné desky popsané Bohem. Ty ale roztříští poté, co zjistí, že Izraelité skutečně sešli z cesty, tak jak mu to předtím Bůh říkal (19). (Stále nevíme, co na tyto desky boží prst napsal!) Mojžíš tedy spálí zlatého býčka a rozemele ho na prach, ten nasype do vody a dá ho pít Izraelcům (20). Po krátké rozpravě s Áronem (21-24) svolává všechny své příznivce (26) a nařizuje jim: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího“ (27). Celkem zabili Léviovci tři tisíce mužů. „Hospodin udeřil na lid, protože si dali udělat býčka, kterého zhotovil Áron“ (35). Zde stojí za povšimnutí, že Bůh ušetřil Árona této hromadné bratrovraždy, přitom právě Áron je ten, kdo by podle mě měl nést hlavní díl zodpovědnosti za vyhotovení zlatého býčka. Zde se přímo nabízí kacířská otázka, jestli Árona místo Boha neušetřil Mojžíš. Áron stále zůstává hlavním knězem…

Ve 33. kapitole vyzývá Bůh Mojžíše, aby vyrazili na cestu do země, která oplývá mlékem a medem (3), ze které předtím Boží posel vyžene Kenaance, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce i Jebúsejce (2). Bůh byl stále naštvaný a tak se rozhodl, že nepůjde v jejich středu, protože jinak by je musel vyhladit (5). Mojžíš tedy postavil stan za táborem a tam se setkával s Bohem a mluvili spolu tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem (11), i když o kousek dále Hospodin říká „Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu“ (20).

 

Konečně se dostáváme k 34. kapitole, která začíná: „Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vytesej si dvě kamenné desky jako ty první, já na ty desky napíšu slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztříštil” (1). Upozornění: druhé kamenné desky budou stejné jako ty první, napsané Božím prstem.

Mojžíš tedy vyrobil dvě kamenné desky a vystoupil na horu Sinaj (4), kde v oblaku sestoupil Hospodin (5).

Zde konečně Bůh diktuje text, který Mojžíš 40 dnů a nocí zapisuje na desky (28), (i když Hospodin v prvním verši 34. kapitoly říká, že je znovu napíše sám).

 

Bůh otec, Giovanni Battista Cima (Kredit: The Courtauld Institute of Art, Somerset House, Strand, London, veřejné dílo)
Bůh otec, Giovanni Battista Cima (Kredit: The Courtauld Institute of Art, Somerset House, Strand, London, veřejné dílo)

Exodus 34:10-13: Nekonečně milosrdný a spravedlivý žárlivý Bůh pravil „Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo; neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň. Bedlivě dbej na to, co ti dnes přikazuji. Hle, vypudím před tebou Emorejce, Kenaance, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce. Dej si pozor, abys neuzavíral smlouvu s obyvateli té země, do které vejdeš, aby se nestali uprostřed tebe léčkou. Proto jejich oltáře poboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte a jejich posvátné kůly pokácíte.“ Po tomto úvodu následuje desatero přikázání, které jsem uvedl na začátku mého textu (14-26). Teprve teď se konečně dozvídáme, co stálo na těch prvních kamenných deskách, které dal Bůh Mojžíšovi a co stojí na kamenných deskách, která jsou ve schráně Hospodinovy smlouvy. Text uvedený v úvodu (Exodus 34:14-26) je jako jediný v bibli označený jako desatero přikázání (Exodus 34:28).

 

 

Nechám na čtenáři, aby nyní sám posoudil, jestli je tedy desatero přikázání vytesané do kamenných desek skutečně základem křesťanské etiky, jak předpokládají například redaktoři iDnes.

 

Tento text samozřejmě vzbuzuje spoustu otázek. I kdyby se verš Ex 34:28 doopravdy vztahoval k textu psanému před 14 kapitolami a ne k desateru přikázání, na které navazuje, tak celý zbytek rozebírané části Bible ukazuje na Boží posedlost oběťmi a velmi přesně prováděnými rituály se zcela konkrétními rituálními předměty. V příštím díle přidám nejpravděpodobnější sekulární vysvětlení tohoto textu, které vychází ze studia historie, starých písemností a archeologie. Nicméně už nyní bych diskutující s teologickým rozhledem poprosil o zodpovězení těchto otázek:

 

 1. Jsou pasáže v bibli uvedené jako monolog Boha skutečně Boží slova, nebo si některé pasáže lidé vymysleli?

 2. Jak rozeznáme to, co Bůh skutečně řekl od toho, co si vymysleli lidé s primitivní etikou blízkou radikálnímu křídlu islámského státu?

 3. Vztahuje se zákaz vaření kůzlete v mléce jeho matky i na telecí na smetaně, nebo ještě šířeji na obalování kuřecích řízků ve vejcích?

 4. Je Bůh neměnný? Nebo se mění pohled lidí na Boha, zatímco Bůh je neměnný? Je dnešní pohled na Boha už ten konečně správný? Podle čeho to víme?

 5. Ve starém zákoně Bůh na mnoha místech zakazuje své zpodobňování. Je někde v novém zákoně tento zákaz zrušen? Myslel Ježíš vážně, když říkal: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.” (Mat 5:17-18)?

 6. Bůh opakovaně říká, že za nedodržení sabatu čeká člověka smrt. Například v Numeri 15:35 vyžaduje Hospodin ukamenování muže, který o sabatu (=v sobotu) sbíral dříví. Změnil Bůh názor na tuto problematiku? A ještě jednou je Bůh neměnný?

 

Zdroje: Samozřejmě nejsem první, kdo upozorňuje na rozporu mezi „tradičním církevním desaterem“ a textem označovaným v bibli jako desatero. Jako první v novodobé historii na tento rozpor údajně upozorňuje Goethe. Další autoři s odkazy jsou shrnuti zde, podrobnější informace (berte ale s nadhledem) najdete zde. Samozřejmě nejlepší je jít přímo ke „zdroji“ a uvedené pasáže si najít přímo v bibli (odkazy výše), případně ukažte svému knězi problematické části Bible a nechte si vysvětlit, jak to máte správně chápat.

Autor: Jan Špaček
Datum: 06.07.2015
Tisk článku

Související články:

Historie boha 1     Autor: Jan Špaček (10.11.2013)
Zeptejte se svého kněze 1: Vznik duše     Autor: Jan Špaček (31.03.2015)
Zeptejte se svého kněze 2: Velikonoční speciál     Autor: Jan Špaček (06.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 3: Neurobiologie a duše     Autor: Jan Špaček (15.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 4: Duše na věčnosti     Autor: Jan Špaček (29.04.2015)
Zeptejte se svého kněze 5: Reakce čtenářů na články o duši     Autor: Kolektivní práce (10.05.2015)
Zeptejte se svého kněze 6: Chyba v Pascalově sázce     Autor: Jan Špaček (20.06.2015)Diskuze:

Desatoro

Imrich Kovacs,2015-07-21 18:50:28

To, čo ste hore uviedli, ako text Desatora v Biblii, nemá nič spoločné s Desatorom. Veci netreba komplikovať len preto, aby sme vyzerali múdri. Treba si nalistovať Exodus 20 kapitolu, prečítať si ju a nabudúce sa ozývať vtedy, ak naozaj mám čo povedať. Tu je text Desatora z Biblie, z 20. kapitoly druhej knihy Mojžišovcej:

"Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. 3
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 4 Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, 6 milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.

7 Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.

8 Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! 9 Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, 10 siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! 11 Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.

12 Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

13 Nezabiješ!

14 Nescudzoložíš!

15 Nepokradneš!

16 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!

17 Nepožiadaš dom svojho blížneho,

ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!

Odpovědět

A je to!

Čestmír Berka,2015-07-12 22:20:20

http://ekines.cz/2015/07/09/adventisticke-upresneni-veroucneho-bodu-o-stvoreni-symptom-zmeny-kurzu-cirkve/

Odpovědět


Již KAREL věděl, že to je pouhý produkt vlastnictví výrobních prostředků a monopolu na tisk dluhů.

Josef Hrncirik,2015-07-15 06:46:51

Odpovědět

Dogma zamrzlo v jazyku a jevech starověku a způsobu jejich vysvětlení.

Josef Hrncirik,2015-07-10 08:10:15

Nové jevy ve společnosti a fakta z pozorování přírody nezná, ani pro ně nemá "Slovo", natož myšlenku či využití. Musí současně bojovat proti novému poznání i proti doslovné starověké interpretaci dogmatických textů. Zůstane izolované od současnosti filtrem jediného starověkého pohledu na svět a společnost. Nezná slova pro popis množství a chování např. veličin: energie, informace, HDP, dluh, úrok, akcie, demografický přetlak, sféry vlivu, ZHN... .

Odpovědět


Re: Dogma se spokojuje s nejstarším vysvětlením. Nové nehledá.

Josef Hrncirik,2015-07-10 08:21:07

Naopak hledání nových vysvětlení brzdí (počínaje autocenzurou) či až aktivně trestá kalcinací (žíháním do konstantní hmotnosti). Prostě ideově a mocensky chce ovládnout společnost a tvrdí, že zvítězilo tj. dějiny skončily (definitivní porážkou a eliminací nepřátel). K tomu slouží např. ÚSTR a jeho služebníci.

Odpovědět

Znovuobjevení teorie dvou polí

Vít Kopecký,2015-07-09 19:58:57

Vězte, že vše je pole! Protože, ale základní geometrie pole je 2v1 (to už věděli naši předci), + a -, Jin a Jang, Noc a Den, Zlo a Dobro, jsou ta pole 2. MUSÍ to tak být. Je to harmonické! Kain a Ábel, Cyril A Metoděj - všude jsou důkazy. Už je nelze přehlížet. Oficiální věda si s tím neví rady, tak to přehlíží a tvrdí, že dělají důležitější práci.
Že ta pole musí být dvě je vidět všude. Vše je v rovnováze! Teplo a Chlad, Blízko a Daleko, Levá a Pravá. To je ono! Naši předci to věděli. A protože byli chytří (to jenom my se dnes odkládníme od pravé cesty) pochopili pravdu) a věděli že je dobré žít v souladu s těmito dvěma poli! V Noci chodili spát, ve Dne pracovali, bavili se a žili. Chodili i Blízko i Daleko, dívali se Dolů, ale i Nahoru, chodili do Leva i do Prava - vše v souladu s Polem! Je třeba znovu oživit tuto cestu aby tak harmonie měla zase volnou cestu k rozvinutí.
Jak věděli, že Pole jsou dvě, že MUSÍ být dvě? Proč by jinak byla Noc a Den, Zlo a Dobro, Dole a Nahoře, Sucho a Mokro? Vždy dva. A to je důkaz!
Pracuji na revoluční matematice k těmto polím, je to složité, nebudu odhalovat detaily aby mě oficiální věda nezastavila předčasně, ale chci dokázat, že 1+1=2 a že +1 a -1 jsou opaky téhož. Víc toho neřeknu, bojím se aby mě nezastavili, ale přijďte na mé přednášky, kde již podhalím víc z tohoto revolučního objevu.
Nasssásim Haramíno a spol mně podobných

Odpovědět


Re: elementární informace ať již y pozorování či z popisu má nutně duální charakter

Josef Hrncirik,2015-07-10 08:36:30

je to nastavení vyhýbky mezi 2 stavy, ev. až nastavení celé série vyhýbek. Symbolicky nejlépe 0; 1 . Na ně lze pak aplikovat logické operace součtu a násobení. Mám pocit že nakonec stačí i jen operace xor a rozlišení 2 stavů a tím lze principiálně umožnit vysvětlit možnosti veškerého pozorování a vyhodnocování.

Odpovědět


Re: Re: elementární informace ať již y pozorování či z popisu má nutně duální charakter

Vít Kopecký,2015-07-10 15:22:28

Za mne to byl vtip... asi spíš pokus o vtip (když to čtu s odstupem, mám strach aby to někdo nezačal brát vážně) a ukázku jak jde za 10 minut vygenerovat základ nesmyslu s použitou rétorikou esoteriků a objevitelů té jediné pravdy.... :-)

Odpovědět


Re: Znovuobjevení teorie dvou polí

Vít Kopecký,2015-07-10 15:28:51

TOTO BYLO MYŠLENO JAKO VTIP!!!!
Pokus o ukázku mixu rétoriky, obecných pravd a dalšího pro vytvoření nějaké obecné "pravdy".....

Odpovědět


Pozdě

Milan K,2015-07-11 06:44:55

Z role proroka se již nevyvlečete ...

Odpovědět

zajímavá lidská vlastnost

Jiří Kolumberský,2015-07-09 12:04:01

Je opravdu s podivem, že na tomto serveru, který by měl být vědecký, se vyskytne v diskusi tolik iracionálně uvažujících lidí. Mně osobně příjde seriál "Zeptejte se svého kněze velice zdařilý". Nejlepší jsou protiargumenty iracionálů, od úplných zmatených blábolů přes citace z bible až po ublížené "pravdoláskové" o urážení náboženského "cítění".
Já osobně se pohybuji napříč téměř všemi přírodními vědami + matematikou a logikou a mám rád "záhady", ale lpět na jasném bludu a ještě fňukat, že realita uráží mé právo být iracionální, no to je síla. Ale obraťme list, za dvě až tři desítky let v Evropském Chalífátu už podobná diskuse, jako je ta dnešní, ani nebude možná. Náboženská nevědomost opět zvítězí.

Odpovědět


Re: zajímavá lidská vlastnost

Jan Špaček,2015-07-09 13:33:11

To co jste napsal bude platit, (jen) pokud se lidé nenaučí do té doby kriticky myslet.

Odpovědět


Re: Re: zajímavá lidská vlastnost

Ondi Vo,2015-07-09 18:55:08

Určíté procento lidí to má tak v hlavě "zdrátováno", že nejsou schopni rationálního úsudku. To bylo, je a bude i budoucnu. Nehledě na fakt, že náboženství nabízí spoustě lidí jednoduché odpovědi na jejich otázky. Například otázku "jak to, že někdo onemocní?", lze zodpovědět "bůh miluje a křížkem navštěvuje".

Jestli budem mít v Evropě za dvě generace kalifát je velmi pravděpodobné, protože moto evropských politiků je řešení přelidnění v islámských státech importem invazorů. Každý z těch mladých má doma rozvětvenou rodinu, které přijede záhy za ním do Evropy. Nejde tedy o časově omezenou pomoc, třeba dětem, starcům a ženám z krizových oblastí, ale import mladých božích bojovníků.

Odpovědět


Re: Re: Re: zajímavá lidská vlastnost

Milan K,2015-07-11 06:49:56

Trošku populismu nikdy neuškodí :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: zajímavá lidská vlastnost

Radka Sladká,2015-07-11 09:23:22

Myslíte populismus evropských politiků vůči jejich budoucím muslimským voličům?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: zajímavá lidská vlastnost

Milan K,2015-07-11 20:19:04

Vzhledem k vaší specifické formě diskuze prosím nejprve, než budeme pokračovat, definujte, co pro vás znamenají jednotlivá slova, která jste napsala, a poté tato slova v kontextu celé uvedené věty.
Děkuji.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: zajímavá lidská vlastnost

Radka Sladká,2015-07-12 06:54:39

Sám jste troll :-)Já jsem ještě včera ani nevěděla, co to slovo znamená. Lidi vždycky u druhých nejvíc naráží na svoje vlastní vlastnosti. ( třeba dvě upovídané paní, které nedovedou naslouchat ) Pokud si dobře pamatuji, rozvíjela se tu zajímavá diskuze na téma škodlivost náboženství. Kterou jste systematicky nabourával. Dělal jste to velmi šikovně. Chytal jste se všech nepodstatných slovíček, jen aby se nemohlo diskutovat o tom zajímavém. A taky děláte ještě něco, co se mi nedaří v mysli identifikovat. Ale výsledek je ten, že je všechno strašně zamotané. Možná asi říkáte tak komplikované (a přitom nesprávně ) věci a tou složitostí odvádíte pozornost a síly protidiskutujícího od logického vlákna diskuze. ta složitost překrývá naprostou nelogičnost vašich příspěvků. A fakt je ten, že se na vás musím vždycky vyspat, abych zase byla schopna rozplést další sekvenci ve vašem zašmodrchaném vláknu. Co z toho máte ? :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zajímavá lidská vlastnost

Milan K,2015-07-12 08:07:20

Děkuji vám za další kritické hodnocení.
I když nemám potuchy, vzhledem k, cituji "Vy si snad myslíte, že existuje nějáká obecná definice čehokoliv. Neexistuje", co tím vy, ve vašem světě, myslíte.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zajímavá lidská vlastnost

Radka Sladká,2015-07-13 06:30:07

:-)

Svět máme stejný, jenom ty pojmy chápeme každý po svém. Ale už jste pochopil, že si tak úplně nerozumíme a to je dobrý začátek. Čímž mi vlastně rozumíte možná víc, než komukoliv jinému o kom předpokládáte, že když něco říká, víte co tím přesně myslí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zajímavá lidská vlastnost

Milan K,2015-07-13 07:00:36

Jestliže jsou spínače bezpečnostního systému odpojeny nebo poškozeny, může docházet k neočekávanému chování stroje, které může vést k vážnému zranění. Proto:
• Nemanipulujte s bezpečnostními spínači
• Kontrolujte denně funkčnost bezpečnostních spínačů a vyměňte jakékoliv vadné spínače dříve, než začnete traktor používat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zajímavá lidská vlastnost

Radka Sladká,2015-07-13 08:29:12

Vpravo, nahoře, katastrofa, blízko, skvělý...

Odpovědět

Vědecký objev

Jan Kment,2015-07-08 18:33:52

tohoto článku spočívá v konstatování, že si text bible protiřečí, resp. je logicky neuspořádaný. Ale tohle je přece vlastností každého mýtu. A koneckonců to souvisí s určitou poetičností, která mu dává emocionální sílu, bez ohledu na logickou průzračnost a dokonce často právě navzdory ní.
Vědátoři by už měli konečně pochopit, že prožitek, to jediné, co ze života opravdu máme, je jedinečný, neopakovatelný a tudíž vědecky nepodchytitelný, protože neopakovatelné je nepřístupné experimentu :-) ! Bohužel neopakovatelné je to jediné, co skutečně žijem. To opakovatelné je v našem životě spíše druhotné...

Odpovědět


Re: Vědecký objev

Jiří Kos,2015-07-09 16:34:14

V čem vidíte tu "poetičnost" a "emocionální sílu"? Ve vraždění svých bližních, ba nejbližších, v obětování, tj. bezdůvodném zabíjení, nevinných "božích" tvorů? To je tedy skutečně síla. Neměl byste se jít přihlásit do nějakého vraždícího islámského komanda? A to právě "bez ohledu na logickou průzračnost a dokonce právě navzdory ní"?
A nesvádějte laskavě svojí osobní krutost a bezohlednost na "všechny mýty". Některé jsou totiž (na rozdíl od těch biblických) skutečně poetické a dokonce logicky průzračné.

Odpovědět

Bible není o historii

Hvězdička Maličká,2015-07-08 15:57:25

Ve Starém Zákoně je ukryto již dávné vědění
i z oblasti vědy,což je již dokázáno vědecky.Zvonečky,poutka i spodky mají zcela jiné významy,než jak je chápeš současnou naučenou myslí,slepou rozumářskou myslí.Rozumovat rozumem umí výhradně jen Otec.Ty se máš naučit vlastním chybováním Rozumovat srdcem,tedy
s Láskou bezpodmínečnou.

k otázkám:
1.)Špatně položená otázka.Jestliže poznáš sám sebe vpravdě,poznáš-li Boha vpravdě,pak
znáš vpravdě všechny,porotože již znáš jejich Podstatu.Pak také víš,kdo z nich ještě spí
pro svou rozdělenost.Pak zjistíš,že není možné,aby Boží slova pocházela od někoho jiného,navíc se dají vždy ověřit.Boží slovo je aktuální stále,před tisíci lety i nyní.
Pomocí abstraktní inteligence můžeš vidět srdcem,že je snadno přenosné na různé situace v každém čase.

Slovo je zrcadlo srdce.
Tam,kde je chudoba srdcí,
v nichž je citu málo nebo příliš,
srdce nepochopí pak proroctví
neboť jen půli Srdce Boha vidí.
To jest Soudem i Spravedlností,
"uzřít" celým srdcem Boží Slovo,
"uzřít" celým srdcem i stará proroctví.
-
2.)Poznáním sebe samého vpravdě,rozhovory s Bohem,ověřováním.Až poznáš sám sebe vpravdě,
až potom velmi snadno rozeznáš,co Bůh skutečně řekl a stále zpívá,prostřednictvím všeho a všech.
Tím,jak postupuješ do svého nitra,budeš vidět,jak se význam Slova mění.Je univerzální.Ono se nemění význam Slova,ale mění se tvůj postoj-vhled-obraz.Boží Slovo je Živé.To,co platí pro Starý zákon,různá proroctví,mnohá Písma,platí i pro Korán-dají se překládat.Podle toho poznáš pravost slov.

např.:
Izajáš 65
3 Je to lid, jenž neustále do očí mě dráždí:
Obětují v zahradách, na cihlách kadidlo pálí,
*překlad:3Je to přetvářka,jenž mne v mysli trápí:
Opouštějí duši(psýché)-Lásku,na falešném jáství (lidských osobnostech) chtějí stavět
hluboký citový a duchovní vztah,

4 vysedávají v hrobech, nocují v tajemných skrýších, jedí maso z vepřů a ve svých nádobách mají polévku ze závadných věcí.
*překlad:4 pohodlně žijí v nevědomosti,vnitřní nejistotu maskují lží a překrucováním slov,posilují sexuální chtění,nevědomost,lhostejnost,tupost,sobeckost,žravost a ve vědomíjim chybí kontrola nad myšlenkami, pocity a stavem mysli.

Korán
3:131 A bojte se ohně pekelného, připraveného pro nevěřící,
*překlad:
A nebudete se sebou příliš spokojeni,pro strach ze sebe (lásky a špatného svědomí)
a pro vaše pečlivě utajované pocity méněcennosti,se zakryjete "maskami" agresivity,
strach z trápení špatným svědomím patří na duchovní cestě nevědomým.
-
3.)ad. Nebudeš vařit kůzle v mléku jeho matky.,se dá velmi snadno přeložit:
*Nezvládneš přetvářet obsahy vlastní mysli sexualitou,tedy dětinskou představou o rodinném štěstí,ale vzdáš se(obětování=odevzdání) sexuality pod mým vedením ve prospěch své rodiny i potomků.
=>k pochopení skutečné Lásky bez sexu-sexuality

4.)Bůh je Celek,jehož jsou všechna srdce součástí.Učí se chybováním.Replay.Pohled člověka na Božství se mění jen vlastním sebepoznáním.Dnešní pohled na Boha je snad nejzdegradovanější jaký tu možný vůbec byl.To proto to vědět nemůžeš,protože neznáš sám sebe vpravdě.Celé dějství je vlastně o návštěvě vlastního nevědomí v Nicotě,podsvětí.

5.)Bůh je vším a všemi,tak která podoba je ta,která by Boha vystihla?Nový zákon je zfušovaný,přesto se dá v "obraze" číst.Podstata původního příběhu je o "ukřižování Lásky",a tím i "ukřižování"možnosti znovuzrození-probuzení.Ale co je nejdůležitější,
vychází z jednoho pravého evangelia,známého pod názvem Tomášovo evangelium,které je z Pravdy.

6.Sabat není o dni sobotě,ale znamená: "svět okolo Ní","mír v Ní",v plodu,v úrodě.
Sobota je bohyní Půlnoci,tedy smrti a znovuzrození.

Například nekvašený chléb znamená Podstatu,Pravdu.

Svátek nekvašených chlebů-Pesach
Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi:
„Toto je nařízení o hodu beránka: Nebude z něho jíst žádný cizinec.Ale bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán.Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude. Musí být sněden v témž domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete.
Tak to bude dělat celá izraelská pospolitost. Jestliže by u tebe pobýval host a chtěl by připravit Hospodinu hod beránka, nechť je u něho obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět přistoupit a tak učinit a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neobřezanec jej jíst nebude. Stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta,
který bude pobývat mezi vámi.“
Všichni Izraelci učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Právě v ten den vyvedl Hospodin Izraelce seřazené po oddílech z egyptské země. “
— Bible, Exodus 12:43-51

Ono Otec to řekl dost jasně,jak z toho kolotoče ven.Na hostinu je zván každý.Jak jinak může srdíčku pomoci uvidět,co nevidělo?Jak jinak mu má pomoci dostat se z kola ven?
překlad:

"Můžeš počítat s Mou pomocí a radami jako přítele na hostině rozjímání pokud:Nebude na ní žádostivost a nejistota.Rozjímání slouží k navázání nových kontaktů(známostí s Otcem),jimiž vyléčíš své neduhy,budeš-li bez hrubého chování(násilí,zbaven sexuální touhy ,nebo-li bude sjednocena mužská a ženská energie v tvém nitru).
Nové vidění světa ani potíže nebude rušit rozjímání.Jen v sobě samém musíš spálit žádostivost.Ovládnutím sexuálního chtění,odhalí se něco,co bylo pro všechny
dříve důležité.
Takto si budou vytvářet osud,jistotu,vnitřní život boží bojovníci.
Jestliže by u tebe přebýval přítel a chtěl by se zúčastnit
rozjímání s Hospodinem,nechť je zbaven své hrubosti-sexuální touhy každý,ona by jej
rozptylovala,aby mohl vstoupit do Mého soukromí,a tak rozjímat,jen tak může odhalit vlastní nevědomost(může se ptát) bez přetvářky krásy a bez zakrývání špatností-v upřímnosti.Ale žádný,kdo nemá sjednocenu mužskou a ženskou energii v sobě samém,se
na hostině rozjímání nenají(zůstane hladov).
Jen takto budou muset odhalit svou vlastní nevědomost všichni a ve vzájemné toleranci,která bude pobývat mezi vámi."

*k ukamenovávání:

např.Deuteronomium 21:21A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře.
Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se.

překlad:
21.A tak ho všichni moudří,plodné mysli,pochopí v mnohém ke svému užitku,a když ovládnou hněv a naleznou soucit ve svém srdci,aby společně nalezli příčiny důsledků,a tím zemře vlastnost,kterou nepotřebuje.
Tak rozložíš chudobu srdce(zlo),jež se stala zkušeností pro všechny.Ať se to dozví určitě všechen Boží lid ke svému poučení.
(pozn.podoba s Toltéckým učením není náhodná)

Můj příběh osobní zkušeností a vědomé komunikace s Bohem začal více
než před 7 lety.Mám i pro tebe 7 klíčů od "domova",Otcovo Slovo:
1.Chudoba srdce je zlo.
2.Zlo dělá zlo.
3.Zlo umí ublížit,
4.no opravdu umí ublížit srdce.
5.Sebelítost je největší zlo.
6.To Já mám na všechno a na všechny vliv.
7.To Jám mám největší orgasmus a erekci.

Nikdo jiný tě nedokáže vyvést z labyrintu a závislostí,tedy " otroctví egyptského"(falešného ega)než ten,který tě tím otrocvím provedl z lásky k tobě -Božský Otec.Bez lásky ve svém srdci je člověk otrokem vlastní naučené a slepé mysli.Takový otrok si myslí,že myslí.Neumí číst,nevidí,neslyší,nedokáže rozlišit svou chudobu srdce,nerozliší dobré od zlého.To,že je krmeni medem a smetanou,si neuvědomuje.

"Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré."
smetana=nedostatek citu,
med=touha po sebeuspokojení a snaha užívat si příjemných stránek života


Hořící keř je alegorií,která představuje likvidaci skrytého uvnitř člověka.
V tomto případě se jednalo(a stále ještě u většiny jedná)o pudovou složku psýché
a o její likvidaci pod vedením Božského Otce coby Navigátora.Likvidace je smrt
falešného ega.Smrt však znamená vnitřní proměnu,protože smrt neexistuje.Proměna
může nastat jen porozuměním(pochopením),tedy osvícením.Vidění a zkušenosti z více
úhlů pohledu vede k soucitu(nikoliv lítosti nebo sebelítosti).
Mojžíš není historickou osobou.Mojžíš představuje Vedení,představuje tu část Vědomí,
která vytažena z vody,tedy z emocionálních vlivů.

Učil mne Otec číst,tedy vidět, sedm let.K dispozici je "slovník" podle kterého
si může každý člověk Písma ověřovat.Písma nejsou návodem jak má člověk
otevřít své srdce(skálu),to jediné sám by měl chtít.Chtít " životu" tady porozumět
s láskou v srdci.Vše pochází z Lásky,Matky.Láska má mnoho podob,i ty máš nalézt v sobě samém tu pravou-perlu,drahokam,kámen mudrců,svatý grál.

Odkaz od Otce pro všechny lidi dobré vůle:Každý může Otce poprosit
s pokorou srdce o milost smrti a milost rozumu.
Velmi dobře si jsem vědoma významu prosby.Mnozí z nás mají děti,i vy jste je učili,že když něco chtějí,mají poprosit a nebát se zeptat,když něčemu nerozumí.Mnozí přijdou milostí o mnohé,tím však nesmírně zbohatnou.Proto sem také mnohá srdce přišla.
Srdce=Vědomí=Duch a Duše.Bůh je kombinací,Dva v Jednom.

*Nesesmilníš.-Marně dodružují knězi celibát,když páchají smilstvo.Odsuzují
homosexuály,ale sami dělají to samé-duchovně,tedy v slepé mysli.Kdy to kdo viděl,aby Duch s duchem uzavřel sňatek.Toto mystérium přináleží Duchu(Otci) a Duši(Matce).
*Nepokradeš.-Kradla a okrádá nejen církev.Okrádá člověka v mysli o Matku,
kterou všichni společně v myslích zabili.Tím si podřízli možnost sebepoznání
a návratu.Mnozí vědci si přivlastňují prý své objevy pro slávu a peníze.To proto,že neznají sami sebe vpravdě.Věda přece není závislá na vědcích,ona je zde od Počátku.Bude zde s člověkem i bez něj.Člověk má použít vědu ke svému sebepoznání a sebepoznání všech.
-
11Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů.“(Iz 14, 11 (Kral, ČEP)).
překl.:11Do chudoby srdce(vědomí) spadly tvé názory a mysl,poznávání jiných rovin(jiných stavů vědomí) nepůjde podle tvých plánů v klidu a míru.Uspořádáš si vlastní sexuální vztahy(pudové) jako přípravu na Nový život,tvá "maska" jíž ukazuješ druhým,bude rozložena pro znovuzrození v jiné vyšší rovině.

12Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit“.Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy! (Iz 14, 12 (Kral, ČEP)).

překl.:12 Jak sis zranitelné v mysli,příslibe(naděje) Intuice,Dítě Znovuzrození!Jak sis přinuceno vstoupit do nevědomí, falešné ego-"masko"!A ve vědomí falešné mysli sis říkalo:"Vstoupím do duše,silou svůj egoismus povýším nad city,pohodlně navážu přátelství s duchovním světem v emocionálním chladu(bez citů).Vstoupím do tajemství vzestupů duchovních myšlenek a symbolů,odhalím svou žádostivostí symboly Nejvyššího a Jeho Sílu působení.Nyní jsi osamoceno ve své chudobě srdce,city padly na pudovou rovinu!

*Padající hvězda je zlým symbolem pro mysl falešného jáství,tedy materialistický život(ztráty,finanční problémy),no je požehnáním pro citový a duchovní život.

PS:Uvědom si,že každé srdce,tedy i to tvé je součástí Boha.Jako buňka tvého těla
je součástí toho těla.Jen s tím rozdílem,že Bůh tě zná.Znáš ty Boha-Bohyni?
Znáš!Jen v hlubokém spánku sis na Otce-Matku zapomnělo,bez nich by ses ani nenajedlo.

Před odesláním tohoto příspěvku,jsem text dala přečíst mému třináctiletému synovi.
Textu srdcem rozumí.Mám manžela,čtyři děti,vnoučata,..Před sedmi lety si mysleli
svoje,dnes si jsou Otce vědomi také,některé z dětí s Ním komunikují a další,až přijde čas,už ví,jak na to,aby vědomě navázaly spojení s Božským Otcem kdykoliv a kdekoliv,
bez potřeby změn stavu vědomí(hypnózy,regrese,mrákoty,..)

Odpovědět


Re: Bible není o historii

Hvězdička Maličká,2015-07-08 16:04:10

Propojený vesmír a nové pojetí vakua
https://www.youtube.com/watch?t=39&v=ryHZXRIW9wQ

Realita je utvořená z pixelů
https://www.youtube.com/watch?v=n2K9uU0l6xQ

Hmotnost určená geometrií květu
https://www.youtube.com/watch?v=U0NLh9CqJYI

Nassim Haramein 2010 CZ titulky 1/6
https://www.youtube.com/watch?v=9p_AVKG7vhk

Nassim Haramein 2010 CZ titulky 2/6
https://www.youtube.com/watch?v=Q5HmH1A_kz8

Nassim Haramein 2010 CZ titulky 3/6
https://www.youtube.com/watch?v=EkzgV511O34

https://www.youtube.com/watch?v=7nG3wzFNm-4
https://www.youtube.com/watch?v=ZVbgAAFOrwU

Nassim Haramein 2010 CZ titulky 6/6
https://www.youtube.com/watch?v=AAbHBy-iGg0

Nássim poznal,že Starý zákon je zcela o něčem jiném,než jak byl dosud prezentován,náchází v něm potvrzení svého vědeckého poznání,no mé srdce díky Otci přišlo na to samé,jen z psychologického(duchovního) hlediska,což je také vědní disciplina.Přitom jedna druhou nevylučuje,ba naopak.IQ+EQ,dva v jednom těle,
půl na půl,už víš jak je spojit?

Odpovědět


Re: Bible není o historii

Radka Sladká,2015-07-09 08:49:01

Hvězdičko, kam se na vás hrabe překladač googlu. Ale jsem taky od fochu, takže klobouk dolů :-)

Odpovědět


Re: Bible není o historii

Jiří Kos,2015-07-09 16:36:54

Některé hvězdičky jsou skutečně tak maličké, že jsou až bezvýznamné.

Odpovědět


vždy stačí chápat alegoricky

Josef Hrncirik,2015-07-10 08:41:29

typografii, stránkování, interpunkci, písmena, slova, věty, odstavce, kapitoly, knihy, police, knihovny, archivy, lidi, národy, jazyk. Dogma pak něma problema.

Odpovědět

Aspoň nějaký přínos pro něvěřící :-)

Richard Kocman,2015-07-08 15:56:11

http://byznys.lidovky.cz/cirkev-se-vyplati-tvrdi-pruzkum-v-rakousku-vycislili-jeji-ekonomicky-prinos-1xp-/doprava.aspx?c=A150703_170116_ln-doprava_pave

Odpovědět

Hmotný × nehmotný informatický svět

Bohumír Tichánek,2015-07-08 15:08:35

K hmotnému a nehmotnému informatickému světu:
Možnostmi k posuzování je například poměr zlatého řezu:
- v Euklidově prostoru nestanovitelný (1+√5)/2,
- v geometrii zrakové perspektivy racionální 3:2.

Má taková odlišnost význam? Člověk nevycházející, již předem, ze svého dávno upevněného názoru, spíš docení matematiku jako prostředek posuzování. Ernst Mach mi připadá velmi rozvážný - svět jako hmota anebo jen jako informace.

Odpovědět

Jeden dotaz

Petr Mikulášek,2015-07-08 09:19:06

Cestou na autobus jsem si všiml na kostelnické nástěnce, že 1.7. vyměnili srandovní heslo "Kostel spojuje lidi dobré vůle" za novější "Bůh je v každém chrámu páně". Rád bych se proto zeptal věřících, co to nové heslo vlastně znamená. Moje myšlenky jsou:

1) Bůh od 1.7.2015 není všudypřítomný a člověk za ním teď musí šmatlat až nahoru na kopec?
2) Bůh dřív býval všude mimo kostelů a od 1.7.2015 konečně zlepšili pokrytí?
3) Faráři se považují za bohy a od 1.7.2015 odmítají cestovat?
4) Je to normální marketingový blábol?

Odpovědět


Re: Jeden dotaz

Richard Kocman,2015-07-08 12:40:45

Moc Vám nerozumím. Věta V1 "Kostel spojuje lidi dobré vůle" a V2 "Bůh je v každém chrámu páně" není v rozporu a důvodem bude zcela určitě vůle občas hesla vyměnit.

1) Nic takového, že Bůh není všudepřítomný V2 neříká, pouze že je i v chrámu páně.
2) Nic takového, že Bůh dříve v chrámu V2 neříká.
3) Tato věta je už zcela nelogická.
4) Netuším jak taková věta může být marketingovým blábolem. člověk věřící to ví, nevěřícímu je to jedno.

Spíš se mi zdá, že Váš příspěvek není myšlen upřímně, ale spíš jako takové popíchnutí s přáním sklidit co nejostřejší reakci nějakého věřícího a pak si nad tím mnout ruce, jak se Vám ho povedlo rozdovádět.

Ach jo, to je někdy diskuze.

Odpovědět


Re: Re: Jeden dotaz

Petr Mikulášek,2015-07-08 14:08:49

Nechci rozjíždět flame, jenom bych opravdu rád věděl, jestli to má hlubší smysl, než "Se Sovětským svazem na věčný časy". Asi to nebude vzkaz čistě pro věřící, který by nebyl určený nevěřícím. Přespokládám, že to by ho hodili někam do kostela nebo na kostel. A marně přemýšlím, co tím chtěli katolíci říct...

Obvykle se dává veřejně na vědomí nějaká změna stavu, ty mohly být dvě, buďto redukce pokrytí (jen na kostel), nebo rozšíření pokrytí (i do kostela). proto tyhle dvě alternativy.

Třetí verze je naopak logická, katolická církev přece hlásí, že jako jediná zastupuje boha na Zemi a činí to ústy farářů a jejich nadřízeých, ne? Tak logicky musím zvážit i možnost škrtů v rozpočtu a omezení návštěv u věřících, spojený s odvozem umírajícího k poslednímu pomazání na dvoukoláku...

A vám ještě neřekli, že posláním křesťana je šířit evangelium? A přesvědčit někoho, kdo už v JK věří, aby uvěřil v JK je stejně těžký, jako nalít do pětilitrovýho kbelíku plnyho vody dalších 5l vody. Dá se tak očekávat pokus o oslovení nekatolíků. Jak jinak, než pomocí reklamy a marketingu?

Paradox je, že když se člověk veřejně zeptá, jestli toto sdělení veřejnosti má hlubší smysl, je mu odpovězeno:
"Spíš se mi zdá, že Váš příspěvek není myšlen upřímně, ale spíš jako takové popíchnutí s přáním sklidit co nejostřejší reakci nějakého věřícího a pak si nad tím mnout ruce, jak se Vám ho povedlo rozdovádět." Můžete ten dotaz rovnou ignorovat, nebo napsat "nevím".

Odpovědět


Re: Re: Re: Jeden dotaz

Richard Kocman,2015-07-08 14:57:14

Ale vždyť jste určitě inteligentní člověk, sám přece musíte vidět, že Vaše příspěvky obsahují poměrně slušnou dávku ironie a naopak z nich není cítit moc respektu k víře ostatních diskutujícím.

Na něco se začnete ptát, po odpovědi druhé strany učiníte jednostranný závěr, trochu okořeníte mírnými invektivami a pak konfrontačně položíte další dotazy a rekurzivně můžeme pokračovat...

Nezlobte se, ale pokud je cílem série diskuze s věřícími, pak je potřeba mít k druhým a k jejich názoru respekt.

Pokud vyrazíte jako vědec zkoumat kmeny v deštném pralese a chcete se o nich něco dozvědět, asi jim nebudete dávat v každé druhé větě najevo, že Vaše úroveň poznání je trochu jinde.

Je asi jedno kdo z nás a z jakého pohledu je na výši, ale respekt by ta měl být oboustranný.

A co se týče Evangelizace. Rozhodně ji neprovádím tak, že řeknu otevřete si sešity a napište si tuto sérii výroků, tady je důkaz a kdo tomu nevěří je...

Snažím se svědčit svým chováním a přístupem k ostatním (což ale neznamená, že se mi to vždy daří.). Na otázky víry se pak snažím odpovědět upřímně, ale s důrazem na to, že nemám patent na pravdu a je to můj subjektivní pohled.

Odpovědět


Re: Re: Re: Jeden dotaz

Richard Kocman,2015-07-08 14:59:45

Pokud Vás odpověd na Váš dotaz skutečně tak zajímá, doporučuji vyrazit na faru a kněze / faráře se slušně zeptat, zajisté Vám rád odpoví. Nejsem vševědoucí, abych tušil jaký přesný důvod vyvěšení za tím stojí.

Ale možná už jen to, že Vás zaujal je cílem :-)

Odpovědět


Re: Jeden dotaz

Ondi Vo,2015-07-08 15:13:51

Zaručeně 4.

Kostely "žijí" z návštěvnosti. Po bohoslužbě se vybírají "ofěrty", připomínaji se sbírky na to, či ono. Kostel je přece jen velká budova, která vyžaduje opravy a údržbu. Připomeňme si komunistický pendant kostelů - kulturní domy.
Prázdný kostel je promrhaný kapitál trpící na úbytě padající omítkou a děravou střechou.

Jen tak na okraj.
Do mnohých kostelů dorazila elektronika. Do automatu lze vhodit minci, která rozsvítí LEDku v napodobenině svíčky na určitou dobu. 1Kč = 1minuta. Pravé svíčky zapalovat je pak zakázáno a to z dobrého důvodu. Výsledky měření kvality vzduchu v kostelích během a po bohoslužbách vykazovaly nebezpečné koncentrace kancerogenních látek. No a taky to očadí vnitřek kostela, který se mění na ponurou místnost.

Odpovědět


Re: Jeden dotaz

Jaroslava Kropáčková,2015-09-08 15:50:22

Mně napadá veřejné přiznání, že je důležitější víra než monoteismus... Nahradit jím nabídku dobré společnosti se mi nezdá právě zdařilé...

Odpovědět

Otázka

Jan Kramata,2015-07-08 01:20:50

Jenom otázečka. Proč se tato série jmenuje zeptejte se svého kněze, proč se tedy autor sám neptá kněze, proč se bojí konfrontace? V zásadě nemám problém s tím, čím se autor zabývá, ale jakým způsobem vše prezentuje. Přeci mi neříkejte, že by žádný kněz nebyl ochotný s Váma na toto téma diskutovat. Jako katolický křesťan nad touto sérií pouze kroutím hlavou a řekl bych že zdaleka nejsem sám a dívím se Vašemu elementárnímu nepochopení křesťanské víry i judaismu. Každopádně po této sérii by byla vhodná i série "Zeptejte se svého imáma" potažmo "Zeptejte se svého rabína" ikdyž to je vlastně vcelku zbytečné, protože část této série se zabývá v podstatě judaismem, nikoli křesťanstvím. Samozřejmě mohlo by se pokračovat sérii o budhismu, hinduismu a samozřejmě když už to tady padlo i o ateismu, což by byla asi nejsilnější káva, pro obvzlášť otrlé.

Odpovědět


Re: Otázka

Jan Špaček,2015-07-08 07:12:23

Po 2. článku série jsem začal dělat rozhovor s katolickým knězem a molekulárním biologem Markem Orko Váchou. Pan Vácha měl přes semestr moc práce. Vyjádřil se, že teď o prázdninách bude odpovídat každodenně. Takže brzy se můžete těšit na rozhovor s ním.
Mám nápad - já jsem ateista a byl bych rád, kdybych mohl zodpovědět otázky katolíků, aby se vyjasnily případné nedorozumění, které běžní katoličtí křesťané můžou o mě mít. Nejste náhodou z Brna? Pojďme ten rozhovor udělat, když ne při osobním setkání, tak přes skype. Uděláme to bez jakýchkoliv pravidel a odkaz na záznam dáme do posledního (10.) dílu série.

Odpovědět


Hmotný svět?

Bohumír Tichánek,2015-07-08 09:07:36

Je svět hmotou - nebo stoprocentně obhajitelnými smyslovými zážitky (virtuální realitou)?
E. Mach váhal nad ateismem:
Smyslové zážitky jsou tvořeny tělesy × Tělesa jsou tvořena smyslovými zážitky.
*
Jedním z důvodů pochybností o světě hmoty je rozpor mezi geometrií a matematikou. Úsečky v geometrii jsou různých kvantit, a jediné kvality. V matematice mají však kvality dvojí - buďto délky racionální či iracionální. Tento rozpor navozuje pochybnosti.
*
Výpočet vzdálenosti mezi dvěma body někdy bývá bezvýsledný - bez konce.
Obávám se, že jen víra nabízí: matematicky neobhajitelná - nejsoucí vzdálenost vystihuje fyzikální veličinu našeho světa.

Odpovědět


Re: Hmotný svět?

Jan Špaček,2015-07-08 09:18:09

A která z vír je ta správná a jak to zjistíme?

Odpovědět


Re: Re: Hmotný svět?

Bohumír Tichánek,2015-07-08 11:30:23

Která víra?
Výhodou by mohla být víra v platnost matematiky. Euklidův prostor do hloubky zpracovala - dovolím si posoudit. Ale zůstává otázka, zda tento prostor vystihuje náš svět.
Po váhání nad geometrickými prostory s výskytem iracionalit pak vyzkoušet, ověřit odlišnou geometrii, která je neobsahuje.
Takovou, ve které se zavedené fyzikální kvadratické rovnice mění v lineární. Pythagorova věta s rovnicí kružnice, Newtonův gravitační výpočet, Einsteinův výpočet energie...

Odpovědět


Re: Re: Re: Hmotný svět?

Petr Mikulášek,2015-07-08 12:10:44

S touto vírou taky nemám problém. S tou má problém jenom křesťanství a prý jednu dobu byla zakázána papežským dekretem jako ďábelská pavěda... Ani se jim nedivím, důkaz sporem je moje oblíbená protikatolická zbraň hromadnýho ničení, která smete obvykle 3-5 citací z Bible jednou ranou :D

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Hmotný svět?

Richard Kocman,2015-07-08 12:30:30

Citace:

"Dnes už i mezi teology převládá názor, že otázka Boží existence se nedá řešit racionálně. Náš nejpopulárnější teolog učí na potkání, že vztah k Bohu je věcí volby, nikoli evidence. Důkaz Boha by znemožnil svobodné rozhodnutí pro víru, opakuje Halík po Kantovi. Proto se prý věřící ani ateisté nemohou dovolávat vědy. Halík z toho správně vyvozuje, že v dialogu věřících s ateisty nemůže ani jedna strana odmítat přesvědčení svých partnerů jako mylné. To se to pak dialoguje: Varujte se zraňující kritiky! Hledejte, co nás spojuje! Mírová koexistence v různosti nadevše! Pryč s monopolem na pravdu i s jejími pyšnými držiteli! Znáte to."

http://www.christnet.cz/clanky/5388/dukaz_boha_jako_prvni_priciny_je_nevyvratitelny.url

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Hmotný svět?

Petr Mikulášek,2015-07-08 13:31:50

Racionálně se dá řešit výrok. Pravda/nepravda, věřím/nevěřím.

Jestliže někdo přijde obecně s popisem "reality" pomocí sady výroků, můžu je anayzovat a rozhodnout se, jestli jim věřím, nebo ne.

A mám možnost si i říct, že budu tomu popisu věřit jenom část, nebo podmínit jeho přijetí např. souhlasem s 80% výroků a jejich logickou konzistentností.

Třeba já jsem na základě takovéto analýzy dospěl k tomu, že NEVĚŘÍM TOMU, JAK BOHA PREZENTUJE BIBLE. Popírá v ní totiž sám sebe. Text je logicky nekonzistentní a většina výroků v nich jde popřít s podporou jiných, jenom dosadit do souvislostí. Ale je psaná od začátku tak, aby se dala použít k manipulaci stáda, a to je ten hlavní důvod, proč pořád ůřežívá až do dnešních dnů.

S existencí nebo neexistencí boha to nemá nic společnýho.

Problém je jenom to, že pro křesťany Bůh=Bible. Zpochybněním Bible je u nich zpochybněný Bůh a naopak. U muslimů to samý s Koránem...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Hmotný svět?

Vít Kopecký,2015-07-08 14:51:30

Ale joooo, warum nicht? Ať je to věcí volby. Stejně tak je věcí volby zda jedinec chce dodržovat zákony.
Když chce věřící přijmout dobrovolně Boha - tak je tady otázka jakého má přijmout? Je jeden nebo je jich víc? Když jeden tak musejí být totálně zmatený, protože co náboženství to jinej fousatej - a ta náboženství se nedokáží mezi sebou domluvit! Když víc, tedy např. 1 náboženství = 1 Bůh tak když si vybere někdo např. křesťanství, musí přijmout Bibli - a ta je vnitřně zmatená, pokyny vedou k agresivitě, nesnášenlivosti, pýše atd atd - a věřící kř. se tak i chovají (logicky)!!
A to prostě není moje kafíčko. Takže ať to vezmu jak to vezmu s náboženstvím je to nějak na pikaču. A křesťanství tomu všemu ještě dělá dost mizernou reklamu.
Ale třeba na zemi existuje náboženský konstrukt, který je tak nějak "normální"...:-) křesťanství to podle mne ale není.

Odpovědět


Re: Re: Re: Hmotný svět?

Vít Kopecký,2015-07-08 12:53:02

Vždy´t to se právě děje a PROTO jsou ve vědě takové reálné výsledky jaké jsou! Vědecké postupy v sobě zahrnují ověřitelnost, revize a velmi dobře pracují se slepými uličkami.... nefunčkní jde prostě do kytiček.
Víra jako fenomén je k životu nutná. Když jdu na odběr krve, věřím, že s sebou neseknu, protože se mně to doposud nestalo. Nemám a nikdy asi nebudu v tomto případě mít k dispozici 100% informací abych mohl udělat jednoznačnou předpověď. Důležité, ale je, že když s sebou náhodou seknu, opravím svoji předchozí víru. Kdybych to neudělal tak a) vystavuji sebe a okolí riziku a b) okolí si bude myslet, že jsem idiot :-).
Tohle věřící neudělají, důkazy něpřijmou. Nevěřící naopak případné důkazy přijmou. Zjednodušuji... život bude v široké škále mezi těmito dvěma extrémy...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Hmotný svět?

Čestmír Berka,2015-07-08 14:24:34

není víra jako víra. Trust/believe. Věřit, spoléhat se, doufat, mít naději... není tak úplně zaměnitelné. Odběr krve je krátkodobá záležitost a výsledek víry, že neomdlím se dozvím v zápětí. Náboženská víra je většinou dlouhodobá a výsledek se nedozvíme, jelikož "mrtvý prd ví" a po smrti ani není kde urgovat splnění Slibu, který podle věřících dal v zastoupení Otce Syn,(a to vědí věřící naprosto jistě, protože se o tom píše v hezké knize, jejíž text jsou z části slova, která si desítky let pamatovali ti, kteří je údajně slyšeli a kterou inspiroval Duch Svatý- a ten by nekecal, protože pak by nebyl svatý)Vše tedy do sebe nádherně zapadá a všechna proroctví se splnila, což je důkaz, že to nejsou jen povídačky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Hmotný svět?

Milan K,2015-07-08 21:11:32

Já se o křesťany začal zajímat až co naši zastupitelé rozhodli, že se náš stát vyrovná s církvemi. A k mému podivu slyším třeba od kardinála Duky samá smířlivá a logická slova, dokonce jasnĕ odlišuje duchovní nemateliální rovinu od té naší materiální.
Jasnĕ, může to být vypočítavost. Ale tím se nezabývám, do hlavy mu nevidím.
Každopádnĕ jsem je dřív mĕl za "tak trochu divné", v nesmysly vĕřící, a to tímto padlo.
Pokud budou jejich autority dále takto pĕknĕ chlívkovat svou víru do nemateriální roviny, ze které se jen inspirují, nemůžu to kritizovat. A to proto, že v tu jejich definici nevĕřím. A stojím za tím, ať si každý vĕří v co chce. Důležité je, jak koná.

Odpovědět


Re: Re: Re: Hmotný svět?

Milan K,2015-07-08 21:28:54

Matematika, fyzika, astrofyzika je aktuálnĕ perfektnĕ probírána, vysvĕtlována, a hlavnĕ konfrontována pány Prof. Cejnarem, Prof. Podolským, RNDr. Křížkem, Škorpíkem v rámci vĕdeckých přednášek s diskuzí na závĕr, k dispozici ke shlédnutí na youtube kanálu LLionTV.

Odpovědět


Jen žádné experimenty. Achiles by mohl dohnat želvu.

Josef Hrncirik,2015-07-08 09:36:44

Odpovědět


Re: Otázka

Čestmír Berka,2015-07-08 12:50:15

Ptát se kněze?- málokterý najde odvahu odpovědět! Oni jsou zvyklí kázat a ne odpovídat.Na některé otázky ale odpovědi od knězů a teologů už jsou... jenže se mezi sebou často neshodnou, NEBO ODPOVÍ VYHÝBAVĚ. Stačí si přečíst odpovědi na otázky věřících, třeba na víra.cz Já tam našel potvrzení toho, že křesťanství je podmíněno HŘÍCHEM : "Prvotní hřích je podobný chybě, která mnoho zapříčinila, ale nakonec se stává pramenem mnohem silnějšího daru Božího. Bůh sám se stal člověkem. Díky chybě je nám Bůh ještě mnohem blíž. Proto se ve velikonočním exultet zpívá „o, šťastná vina“!" TO JE PROSTĚ BOŽÍ!!! :-d
Nebo si můžeme najít odpověď u nějaké uznávané autority:

“… Bůh má vládu nad životem a smrtí; na jeho rozkaz totiž umírají i hříšníci, i spravedliví. A proto, kdo na rozkaz Boží zabije nevinného, takový nehřeší, jako ani Bůh, jehož je vykonavatelem. A ukazuje, že se bojí Boha, poslouchaje jeho příkazů.”
(STh: II-II ot. 64 čl. 6 k 1)

“přirozenou smrtí umírají všichni spolu, jak vinní, tak nevinní; a takovou pak přirozenou smrt zavedla Boží moc pro prvotní hřích, podle onoho I. Král. 2: “Pán usmrcuje a oživuje.” A proto bez nějaké nespravedlnosti podle rozkazu Božího lze uložit smrt kterémukoli člověku, jak vinnému, tak nevinnému. Podobně také cizoložství je soulož s manželkou druhého, která je mu určena podle zákona Božího, Bohem daného: pročež ke kterékoli ženě kdo přistoupí z rozkazu Božího, není cizoložství ani smilství. A týž důvod je o krádeži, což je vzít cizí věc; cokoli totiž někdo vezme z rozkazu Boha, který je pánem všeho, nebere to bez vůle pána; čímž je krádež. A nejen ve věcech lidských, cokoli je od Boha rozkázáno, tím samým je povinné; nýbrž také v přírodních věcech, cokoli se děje od Boha, je jaksi přirozené, jak bylo řečeno.”
(STh: I-II ot. 94 čl. 5 k 2)

Odpovědět


Re: Re: Otázka

Petr Mikulášek,2015-07-08 14:11:32

"Bůh se stal člověkem..." Moment, netvrdil tady některý věřící, že bůh je neměnný? Jak se mohl stát člověkem a při tom se nezměnit? LOGIC ERROR

Odpovědět


Re: Re: Re: Otázka

Richard Kocman,2015-07-08 15:21:20

Pepíček hrál s kamarády mariáš. Nikdy nepodváděl, a přestože všechny esa už byla zahrána, tušil že vyhraje, protože měl ještě eso v rukávě.

Jak mohl mít eso v rukávě, bylo o něm známo, že nepodvádí a zároveň byla všechna esa už zahrána. LOGIC ERROR?

A nebo, ne? Třeba stačí mít trochu vetší přehled a tušíme, že "eso v rukávě" je český idiom?

Odpovědět


Re: Re: Re: Otázka

Čestmír Berka,2015-07-08 15:47:56

Hledat logiku u Boha? Ten je MIMO LOGIKU.http://www.stvoreni.cz/odpovedi/vubec-to-nedava-smysl/

Náš Bůh stvořil člověka ke Svému Obrazu - jako muže a ženu - na počátku stvoření. Časový horizont této události se pohybuje okolo 6000 let nazpět. Bůh stvořil první manželský pár - muže a ženu - v 6. Dni stvoření - mocí svého Slova. Muže stvořil z prachu země a ženu stvořil z mužova boku. Bůh stvořil člověka, aby obdělával a střežil Jeho stvoření a rozvinul jeho plný potenciál. Člověk byl bezhříšný, a tudíž dokonale šťastný. Byl stvořen k tomu, aby žil věčně - ve společenství Boha, Jeho svatých andělů, ostatních lidí a stvořené přírody.

Boha, ve kterého věříme - nikdo nestvořil. On je NESTVOŘENÝ Stvořitel. Nemá počátek ani konec své existence. Je nevystižitelný ... přesto jedná s člověkem a s každým živým tvorem tak, abychom Ho mohli poznávat a přijímat každý na své úrovni vnímání.

Bůh ve kterého věříme stvořil také tzv. bohy - což jsou andělské bytosti - které stvořil jako SLUŽEBNÉ duchy, kteří mají pomáhat v realizaci Božích plánů a záměrů. Bible říká, že část andělů se od Boha odvrátila a šli za nejmocnější Bohem stvořenou bytostí jménem Lucifer - dnes satan - bývalý nejmocnější archanděl - který svedl třetinu nebeských andělů do vzpoury proti Bohu a Jeho Synu Ježíši Kristu. Tito padlí andělé - jsou dnes démony - kteří se snaží zmást, okrást, oklamat a zahubit co nejvíce lidí ... aby nepoznali svého Spasitele Ježíše Krista ... Avšak dvě třetiny Božích andělů pomáhají v plánu spasení ... proti nim Satan a jeho démoni nic nezmohou.
Náš Bůh nezpůsobil zlo ... ale dovoluje ho, aby mohlo přijít JEŠTĚ VĚTŠÍ DOBRO !!

Odpovědět

Poděkování

Vít Kopecký,2015-07-08 00:20:15

Za toto téma děkuji! Děkuji, děkuji, děkuji!
Diskuze krásně ukazuje jak je naprosto zbytečné předkládat někomu kdo věří v Boha křesťanského racionální otázky. A jak je důležité býti ve společenství křesťanů obezřetný! Ve jménu víry by mohli i ublížit - to si opravdu myslím. Právě díky té jejich PÝŠE, že oni jediní vědí a zběř nevěřící je odpad hodný tak akorát pro pojídání zdechlin (viz odkaz na citace z Bible ohledně příkazů Pána jejich).
Myslím, že analýza Bible kritickým pohledem je velmi, velmi, velmi cenná. Už jenom proto, že je to takový lakmusový papírek věřících. A nebál bych se říci, že i víry jako takové - když je Bible slovo Boží a základ.
Taková sranda úvaha - podle toho co je v Bibli napsané by se mohlo zdát, že Bůh byl asi kašpar nebo v rauši když tam jsou takové na první přečtení jasné rozpory. Nebo je to myšlené vážně? Odpověď je tady díky křesťanům jasná - ať už to psal v rauši nebo s vyšinutou myslí nebo to tak myslel opravdu, Bible je Jeho slovo, je to základ křesťanské víry, návod a tudíž jako taková je myšlena vážně. Bohužel je vnitřně nekonzistentní, rozporuplná a kromě jiného také ponoukající k segregaci, kastování a elitářství....
Všichni víme co se stane když si někdo postaví dům na vnitřně nesoudržném podloží... A tak je to i s křesťanstvím: základ mizerný, výsledek mizerný - nečekejme proto od křesťanů zázraky ...

Odpovědět


Re: Poděkování

Jan Kramata,2015-07-08 01:26:29

Ano a přesně tyto reakce takové neprofesionální články vyvolají, nikoli diskuse samotná. Smutné číst, jaká zášť a zbabělost je v srdcích těchto morálních osvícenců. Však oni by židé mohli vyprávět, kterak se tito borci nadšeně vkrádali do jejich opuštěných příbytků a nenechali kámen na kameni. Počkat, vlastně nemohli...

Odpovědět


jó, Amorejci a jiní klatí

Josef Hrncirik,2015-07-08 06:54:47

Odpovědět


Re: Re: Poděkování

Petr Mikulášek,2015-07-08 07:13:35

Definujte "profesionální článek".

Podle mě, profesionálně napsaný článek má hlavu a patu. Autor si dává práci s vyhledáním a potverzením informací, všchno do sebe logicky zapadá a dává to smysl.

Profesionální naopak není, když někdo napíše článek, který nedává logický smysl. A protože v něm jsou rozpory, který nejdou vysvětlit, proloží to pomocí indexovaných sitací z bible. Tím to nabobtná a rozpory nejsou hned u sebe a hlavně, o Bibli se přece nedá pochybovat, takže bůh je laskavý a milující, i když krutě zabíjí jenom proto, že se blbě vyspal. S tím se přece dá argumentačně podložit cokoliv. Tam už to není o profi psaní, ale o profi manipulaci a vymývání mozků.

Odpovědět


Re: Re: Poděkování

Vít Kopecký,2015-07-08 12:11:35

Prosím a co by bylo správné? Zakázat myšlení? Zákaz otázek? Úvah? Cenzura, která určí co je kvalitní a co již ne? Že se ptám....
Osobně proti víře NIC nemám. V Bibli se říká: "konej podle Božího slova". A právě činy a postoje manifestují ideové zdroje. A to je pro mne v případě Bible a k tomu přimknutímu cirkusu problém. Podle mne je to slušně řečeno vyčůrané, vyčpělé, agresivní, pokrok brzdící atd atd.
Přesto se stále snažím - pokud je k tomu příležitost - nové informace začlenit do svého postoje a jsem připraven je na základě argumentů (důkazů) revidovat. Vy také?

P.S.: A ještě drobnost - i přes můj postoj - světe div s - lásku znám, cítím a dávám. A dovoluji si kromě toho tvrdit, že nejsem duševní mrzák, jsem lidská bytost a takříkajíc Vás kromě jiného i respektuji...

Odpovědět


Re: Poděkování

Petr Mikulášek,2015-07-08 09:00:41

Mám přesně stejný pocit.

Ač jejich bůh nabádá ke skromnosti, obalují svou duši pýchou na svou viru a dávají to ostatním pěkně sežrat. není v mým okolí větší pokrytcenad křesťany...

A nejen to, v té pýše jednají proti své vlastní víře, protože
- Pokud dostane křesťan facku na jednu tvář, má nastavit druhou. Pokud diskusi o jejich víře berou jako facku, proč trpělivě a poklidně nepokračují v dialogu, jak jim víra káže?
- Pokud vnímají nevěřící jako svoje nepřítele, proč tolik nenávisti, když mají milovat nepřítele jako sebe sama?
- Pokud nesmí brát jméno boha nadarmo, proč se jím ohání i ve věcech, který s bohem nemají nic společnýho (např. světský právo, politika,...)?
- Pokud je jejich mečem slovo, proč hned nemilosrdně používají nejostřejší meč na všechny, kdo s nimi hned nesouhlasí?

Odpovědět


Re: Re: Poděkování

Vít Kopecký,2015-07-08 12:18:44

Jo to je vono! A bohužel se jim nějak zatemní když to člověk transparentně slušně bez emocí sdělí a zdvořile se zeptá jak to tedy je....
No podle mne to za tím stále víc a víc směřuje k vyčpělosti této víry. Dokonce si trochu myslím, ale to spekujuli, že oni to sami tak nějak cítí, že je to vnitřně rozporné, ale lidská nevyspělost jim nedovoluje přiznat osobní chybu - protože to bolí každého... - a pak vznikne ta agresivita a útěk do mlh...

Odpovědět


Re: Poděkování

Palo Priezvisko,2015-07-08 09:38:29

veriaci su bezpochyby nebezpecni. krestania niesu o nic menej fanaticki ako vrazdiaci moslimovia, jediny rozdiel je to ucenie. takze staci krestanske ucenie trocha zmenit, resp. vratit sa ku korenom a po par rokoch spravnej masaze v kostoloch...

Odpovědět


Re: Poděkování

Richard Kocman,2015-07-08 12:20:43

Samozřejmě, že křesťané jednají proti své víře. Jsou stále lidé. Nejsou dokonalý. Nevím co diskuze ukázala. Ale pokud něco, je to spíše dobrá vůle si podiskutovat, jak si přál i autor článku. V příspěvcích nevidím nějaké projevy fanatismu ze strany věřících, pýchu nebo přezíraní.

Na druhou stranu od některých přispěvatelů z druhé strany vidím přinejmenším jistou míru arogance.

Odpovědět

Odpovědi na otázky

Rony Hetzer,2015-07-07 20:42:05

1. Bible je Boží slovo.
2. Vy to nepoznáte. Poznáte to pouze pokud v Něho uvěříte. Vtipné, že?
3. Tento zákaz se na Vás nevztahuje, pokud nejte žid, takže se tím nemusíte trápit.
4. Bůh se nemění, je stále stejný včera, dnes i na věky. Náš pohled na Něj zcela správný nbýt nemůže, protože nejme schopni ho plně pochopit, můžeme se tomu pouze přiblížit. To je to o co se snaží většina křesťanů.
5. Bůh tímto zákazem myslí zákaz uctívání obrazů a soch. Veškeré obrazy svatých atp. jsou modlářstvím.
6. Dodržování sabatu se vztahuje na židy. Pokud jste vy, nebo vaši předci nepřísahali dodržovat Mojžíšův zákon,tak se tím nemusíte trápit.

Na komentáře nebudu reagovat ani je číst. Pokud máte zájem o seriozní diskuzi, kontaktujte mě přes redakci.

Odpovědět

Desatero

Čestmír Berka,2015-07-07 14:40:49

v přikázání o weekendu zmiňuje, že mají dostat volno jak otroci, tak otrokyně ( prostě výčet všech, kterých se přikázání týká), ale podobný postup chybí u NEPOŽÁDÁŠ... nepožádáš manželky... je směřováno jen k muži! O tom, že by manželka nesměla požádat manžela bližní své se v Desateru nic neříká.
DEUTERONOMIUM je vůbec inspirující

5Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit. 6Řiďte se jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí vaši moudrost a rozumnost. Až uslyší o všech těchto pravidlech, řeknou: „Jak moudrý a rozumný lid! Jak znamenitý národ!“ 7A vskutku – který mocný národ má bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? 8A který mocný národ má pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám?

Já mám nejradši toto Boží ustanovení: 21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ať ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha!

Odpovědět


Re: Desatero

Tomas K,2015-10-16 03:54:00

Manželka mohla žádat leda tak prd, když neměla "právní" subjektivitu. Byla součást majetku muže stejně jako ten dům, otroci a dobytek. ;)

Odpovědět

Argumentace Grygarem je legrační

Čestmír Berka,2015-07-07 14:26:55

to je fakt zoufalství víry v obživlého židovského mladíka, narozeného ( podle G.) v roce cca 7 před Kristem v Betlémě nebo Nazaretu v létě či v září.

Jestliže jste existenci Boha přijal jako axiom, na kterém se staví to další, tak to další by už mělo být jako v matematice prokazatelné?
Grygar odpovídá:
Ano. Teologie je věda jako třeba astronomie nebo biologie. Metodologie je různá, ale formálně je to rovnocenné.

Turínské plátno, krvavá stigmata, neposkvrněné početí, zmrtvýchvstání, nanebevzetí, zázraky svatých… To vše nemáte problém přijmout?
Grygar odpovídá:
Nemám. Od té doby, co byla vynalezena kvantová mechanika, tak znám zázraky, proti kterým ty vámi jmenované vypadají docela jednoduše. Jen si zkuste představit, že třeba jeden foton může projít dvěma dírami současně.

Mimochodem, to, že Sisyfos nedovoluje diskusi o náboženských bludech je trnem v oku mnoha skeptiků: https://www.facebook.com/groups/admin.sisyfos/permalink/10152933632274109/ 935 příspěvků :-D

Představte si, že by pan Grygar byl mormon a ne katolík. Taky byste ho vy katolíci vytahovali jako autoritu? Jak může Grygar kritizovat kreacionisty ( je jich v ČR možná víc, než si tu myslíte)? Vždyť pokud platí evoluce ( podle něj ano), tak jsme bez Prvotního hříchu. Prvotní hřích totiž museli spáchat jen DVA první lidé- jestli to nebyl ADAM s EVOU, tak to podle křesťanů-evolucionistů byla v nějakém údobí evoluce člověka dvojice vegetariánských chlupáčů- kvůli jejichž nedisciplinovanosti musel Hospodin obětovat Syna! Bez HŘÍCHU prvních lidí ( opolidí)nemá smysl oběť Syna a nemá smysl ani oplodňovat lidskou samičku Duchem Svatým. Evolucí křesťanství ztrácí základ- Adama, Evu, jejich hřích. Ztrácí smysl Kristovo narození a jeho zabití.

Odpovědět


Evoluce a křesťanství

Jan Špaček,2015-07-07 14:38:44

S panem Grygarem bych si moc rád popovídal. Snad bude reagovat na mé e-maily, až zveřejním rozhovor s panem Markem Váchou (kde jsme se zatím zasekli na tom, které dogmata má katolická církev).
S tím co jste psal souhlasím. Z toho, co jsem se doposud o křesťanství dozvěděl, tak křesťané, kteří uznávají evoluci věří zhruba tomuto: Bůh v lidské podobě se sám sobě obětoval, aby se usmířil a odpustil lidem prvotní hřích, který se nikdy nestal, aby zachránil lidskou nesmrtelnou duši před peklem, které stvořil.

Odpovědět


Re: Evoluce a křesťanství

Milan K,2015-07-07 15:15:51

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Proc-verim-v-Boha.html

Odpovědět


důležitější než kvalita produktu je kvalita odbytu a nemožnost reklamace

Josef Hrncirik,2015-07-07 16:16:59

Odpovědět


Re: Argumentace Grygarem je legrační

Richard Kocman,2015-07-07 15:48:45

Nevím jak jsem víru přijal, to je skutečně Tajemství víry. Mohu jen říci, že jsem ji nezískal od rodičů (rodiče jsou k ní neteční a spíše skeptičtí). Není ani za tím nějaká bolestná životní událost a stalo se tak až v mé dospělosti, mým svobodným "rozhodnutím".

Víra není věda, nelze tedy dle mého říci, že když je vzat Bůh jako axiom, ostaní je jako v matematice prokazatelné. U mě to tak není, víra není věda. Ale nedá se říci, že bych nad tím nepřemýšlel a nesnažil jsem se zapojit rozum. Ale neberu to tak zákonicky :-) jako možná Vy, ale také srdcem (snad se od Vás nedozvím :-), že srdcem znamená na základě pseudonáhodných chemických reakcí v mém mozku... :-0).


"Turínské plátno, krvavá stigmata, neposkvrněné početí, zmrtvýchvstání, nanebevzetí, zázraky svatých… To vše nemáte problém přijmout?"

Turínské plátno není uhelným kamenem, ani katolická církev o něj neopírá svou víru. Může / nemusí být pravé.

Krvavá stigmata taktéž.

Neposkvrněné početí, zmrtvýchvstání, nanebevzetí. Ano v to věřím (ne, vědecky dokazuji, věřím).

Ale neveřím v křesťanského Boha protože to a to a to viz Váš dotaz výše...

Věřím v něj proto, že věřím, velmi zjednodušeně řečeno v existenci Nejvyšího Dobra, strůjce vesmíru atd. Proč věřím v křesťanského boha atd., to je na delší debatu. Ale můj pohled asi vykresluje nejlépe:

http://www.navrat.cz/k-jadru-krestanstvi-c-s-lewis/d-70307/

(čteno až po té co jsem uvěřil)

Jinak musím říci, že se mi s Vámi špatně diskutuje. Nemáto nic společného s tím jestli jste věřící / nevěřící, skeptik, či pokládáte všetečné dotazy. Osobně Vás neznám, ale s Vašich příspěvků čpí dle mého určitá arogance:

"to je fakt zoufalství víry"

"ani oplodňovat lidskou samičku Duchem Svatým"

A pokud přistupujete k naboženství jako ke sbírce náboženských bludů, pak Vás diskuze asi ani nezajímá a možná se i domníváte, že vaším silovým (arogatním) postojem docílete své pravdy jako pravdy, kterou "musí" každý přijmout. Je pak otázkou jestli kromě muslimských, křesťanských ... fanatiků neexistují fanatičtí nevěřící a ateištičtí.

Nevadí mi lidí s jinou vírou nebo bez víry, vadí mi intolerance, protože to značně omezuje možnost si těmito lidmi popovídat a téměř neumožnuje s nimi diskutovat o věcech kteří oni sami nezastávají.

Odpovědět


Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Čestmír Berka,2015-07-07 17:03:04

Mě skutečně diskuse s věřícími nezajímá. Nelze v ní totiž dojít k žádnému závěru- to, na čem se s jedním věřícím dohodnu, jiný zpochybní. Zvlášť křesťanství je značně gumové. Věřící vám vytkne, že vytrháváte věty z Bible ( častý "argument") aby po pár větách klidně argumentoval citací biblického verše a ještě se točil na tom, jak jsou slova v hebrejštině. Jeden věřící ( protestant) třeba tvrdil, že Desatero nejsou žádné příkazy či zákazy a že je to budoucí čas- že v BUDOUCNU nebudou lidé zabíjet, krást...aby po pár větách na otázku, jaký je jeho Bůh odpověděl, že Bůh mu to neumožňuje ZÁKAZEM zobrazení. To jsou fakt myšlenkové veletoče, čeho se věřící dopouštějí.
O Turínském plátně a dalších věcech nehovořím já, ale pan astronom! On, vědec, věří ve věci, ve které NEVĚŘÍ JINÍ KŘESŤANÉ. Argumentace Grygarem je opravdu zoufalství.
Brát něco srdcem je blbost, protože to, o čem mluvíte se neděje v srdci, ale v MOZKU. Takže je to prostě MOZKOVÁ ČINNOST, která je, kupodivu :-D chemicky a elektricky ovlivnitelná.
Tolerovat můžu člověka, ale ne bludy. Křesťanství jsou bludy, tak jako třeba scientologie.
Píšete: "možná se i domníváte, že vaším silovým (arogatním) postojem docílete své pravdy jako pravdy, kterou "musí" každý přijmout." - teď mi napište, jakou MOJI PRAVDU já tu prosazuji. Já jen pochybuji o historkách izraelských pastevců, které byly v Nikaji vybrány jako součást sbírky zvané Bible. Pochybuji, že pan křesťanský kvantový skeptik někomu odpoví, on se DISKUSI vyhýbá...jen zneužívá medií k propagaci katolictví. Na jednom záznamu na otázku věřícího na ateismus odpovídá, že mu KOMUNISTI dělali potíže. Označím někoho za komunistu...a už na jeho otázky odpovídat nemusím...takový pěkný křesťanský trik ;-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Richard Kocman,2015-07-07 18:56:29

"Brát něco srdcem je blbost, protože to, o čem mluvíte se neděje v srdci, ale v MOZKU."

Krásně jste to vystihl. Možná právě na tom Vám mohu ukázat, proč si myslím, že Váš přístup k diskuzi o Bibli není v pořádku.

v Bibli najdeme větu: "...tehdy si Ezau v srdci řekl..."

http://bible.kazani.cz/?q=srdce

A Vaši reakci pak asi nebude: ptát se co řekl, kdo to byl Ezau, kdy žil a hlavně jestli něco z těchto věcí má v kontextu Bible, Božího Zjevení nějaký smysl (což je samozřejmě až ten pravý smysl Bible).

Ale naopak možná tvrzení, v srdci není možné nic říkat, to věda již jednoznačně vyloučila a pokud to tato kniha tvrdí je to jistě blud...

A přitom každý znás ví, co obrad "v srdci řekl znamená", ale pokud by text studoval nějaký vědec z odlišné kultury a čistě na základě logiky, možná by tvrdil, že text lže...

Toho tvrdím že se dopouštíte. Věda je ze své podstaty "negativní". Vědecký zákon platí, jen když mi dokážeš, že tvá teorie je správná a nikdo jí tak nemuže popřít.

Víra ne. Na ní věda naroubovat nelze. A křesťané věří, že to byl dokonce záměr! Co je to za víru, kdyby šla jednoznačně dokázat?

(Moje výše zmíněné tvrzení je pouze připodobnění, pomůcka k tomu, abych Vám ukázal jak jsou naše dva pohledy odlišné, rozhodně se nejadná o připodobnění dokonalé, takže není nutné jej něják hluboce logicky rozporovat, věřím že tušíte jak to myslím...)

Křesťanství určitě z pohledu vědy gumové je. V matematice dokážu, že část výpočtu je špatně a ostatní se rozpadne jako domeček z karet. Křesťan si může říkat cokoliv, ale nikdy nevíte jestli v tom má guláš on, zda jste se dobře pochopili, nebo zda otázka nebo odpověd je smysluplně položena.

Katolicí mají pro tyto případy Katechismus, aby byli trochu méně gumový.

http://www.katechismus.cz/


Vaší pravdu? Třeba náboženské bludy, tedy že náboženství je blud.

Co si týče argumentace, vytrhávání věcí z kontextu a argumentací o komunistech. Ano někteří se tak chovat mohou, často jsou nešťastní, že někdo rozporuje jejich víru, nebo se domnívají, že na ně nekdo útočí, haní nebo je ponižuje a tak provadí protiútok, ve snaze opomenta dehonestovat.

Tím si asi každý věřící musí projít. I já jsem si tím prošel, ale má víra není postavená na jednon, dvou atd. článcích víry, ale na komplexu, který dle mého vytvářejí, a který mi dává smysl => (tedy trochu pateticky) Bůh je láska*.

(Prosím neoponovat mi, že jak je Bůh dle Starého Zákona tyran a, že láska je chemie v našich mozcích. Ne protože to nehci slyšet, ale protože oba tušíme, že by jsme neshodli a je to škoda času.)

Protože pokud láska a život není něco víc, jaký smysl má mít úctu, soucit k nějaké organické chemické reakci?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Čestmír Berka,2015-07-07 20:23:44

až ten pravý smysl Bible? Vždyť to je jen jeden z MNOHA náboženských textů jednoho z MNOHA náboženství. On si to v srdci samozřejmě neřekl - za prvé nikdo neví, co si Ezau řekl. - za druhé, vše se opravdu odehrává v MOZKU - to ale křesťanům připadá málo patetické ;-) Křesťané a ezoterici jsou prostě navyklí mlžit.

Láska a soucit? dle Lukáše, kapitola 14, verše 26 a 27. Zde se říká:

„Přichází-li někdo ke Mně a nemá-li v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano, také i svůj vlastní život, nemůže být Mým učedníkem.“

„Neboť ten, kdo nenese svůj kříž a nejde za Mnou, nemůže být Mým učedníkem.“

Možná proto Ježíš neřekl ( v Biblických textech) své matce "matko" ale jen "ženo"

Ona LÁSKA a SOUCIT je křesťanský vynález, že?
Jak mohou mít zvířata starost o mladé a nasadit i svůj život, když neznají katechismus :-D Já vím, že jsem organisovaný shluk buněk..a je mi to jedno! Ani vaše VÍRA by bez chemie neexistovala.

TA KŘESŤANSKÁ NADUTOST A PÝCHA, ŽE ONI JSOU JEDINEČNÍ

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Milan K,2015-07-08 08:28:50

Pěkně, pěkně jste je posoudil, křesťany a esoteriky.
A co teprve takoví sado-masochisté, školáci, židé, důchodci, zedníci a neopomeňme vědce a politiky :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Čestmír Berka,2015-07-08 11:28:14

dle Lukáše, kapitola 14, verše 26 a 27. Zde se říká:

„Přichází-li někdo ke Mně a nemá-li v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano, také i svůj vlastní život, nemůže být Mým učedníkem.“

„Neboť ten, kdo nenese svůj kříž a nejde za Mnou, nemůže být Mým učedníkem.“


Kristův sadismus a křesťanský masochismus. Dobře jste si vzpomněl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Richard Kocman,2015-07-08 12:14:26

Moc Vám nerozumím.

Verše od Lukáše jste nesprávně pochopil. Viz.

http://www.13ka.cz/files/PDF_kazani_archiv/kaz_2009-10-11.pdf

Ježíš Kristus právě naopak sadistický a zlý není, jen ten kdo se obětoval, aniž by musel.

Dále nevím, kde jste vzal myšlenku povýšenosti křesťanů nad ostatními. Netuším čím jsem se nad Vámi povyšoval, nepoužívám ani vzdáleně výrazy typu pohan, bezbožník, ale naopak jsem se od Vás několika urážek dočkal.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Petr Mikulášek,2015-07-08 12:55:35

Nic si z toho nedělejte, já vám taky nerozumím. Asi nemám výkladový slovník, kde je detailně popsáno, kterou negaci brát jako negaci a kterou ne a jak se mění logika v případě čtení Bible a jako nemoc z povolání aplikuju matematickou logiku...

„Přichází-li někdo ke Mně a nemá-li v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano, také i svůj vlastní život, nemůže být Mým učedníkem.“

Aplikujme Booleovu algebru

Rozložíme na výroky:
A="Přichází-li někdo ke Mně"
B="nemá-li v nenávisti ...",
C="nemůže být Mým učedníkem"

Negace výroků:
!A= "Nepřichází-li nikdo"
!B= "Má-li v nenávisti..."
!C= "může být..."

Vztah:
AB = C

De Morganovo pravidlo:
!(!A+!B) = C

Negace:
!A + !B = !C

"Nepřichází-li nikdo nebo má-li v nenávisti..., může být mým učedníkem."

Takže učedníkem může být jenom ten, kdo nepřijde, nebo kdo nenávidí. Ten Lukáš byl možná dobrý spisovatel, ale určitě špatný matematik.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Čestmír Berka,2015-07-08 14:03:08

jenže ta věta NENÍ lukášova- on cituje jistého židovského zbožnělého mladíka, syna bezpohlavního Hospodina. Hospodina,který pověřil Ducha Svatého, aby bez narušení hymenu oplodnil družku/manželku pana Josefa.

Stejně, jako není tahle věta matoušova: 34 Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. 35 Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. 36 Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině.

Vlastně se pánové zřejmě ani Lukáš a Matouš nejmenovali, a ani ta slova na vlastní slechy neslyšeli. Vlastně jsou to texty, které se líbily v Nikaji, když se rozhodovalo, co v Bibli bude a co se vynechá.

Bible má svá vlastní pravidla: když jsou v ní dvě tvrzení v rozporu, neznamená to, že jedno je nepravdivé ( v Bibli NEMŮŽE BÝT NEPRAVDA)...znamená to naopak, že pravdivá jsou obě, jak jsem slyšel od nejednoho kněze...

Třeba JK je z rodu Davidova ( židé tvrdí ale, že je Ježíš podvodník), ale není z rodu davidova biologicky, ale právně- po adoptivním otci Josefovi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Petr Mikulášek,2015-07-08 14:25:22

Jasně, Lukáš byl jenom zapisovatel a pak to muselo projít skrz cenzuru. Pardon, odbornou komisi.

Škoda, že si ta odborná komise zredukovala ten zákaz kvašení jenom na chleba a ne na ovoce... Zdá se, že ho konzumovali ve zvýšené míře, jinak by to nemohlo projít.

Beru to tak, že pokud bůh stvořil vesmír, sestavil jeho pravidla. A to včetně logiky. Pokud písmo odporuje jeho vlastním pravidlům, nemůže být jeho.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Čestmír Berka,2015-07-08 15:37:20

Ten, kdo to zapsal, říkejme mu tedy Lukáš, i když se zřejmě jmenoval jinak, to znal jen z doslechu - ty věci se staly v době, kdy byl ještě malej!

Před stvořením Adama byl zřejmě stvořen stenograf, který si zapisoval, jak Hospodin tvořil a co si Hospodin při tom myslel a jak se cítil ( někdy byl spokojen, jak to nakonec dopadlo, jindy byl zklamán). Pak stenografa převzal Syn, aby nám mohl zapsat, co si Ježíš Kristus ( nar. v roce 7 až 4 před Kristem, jak vypočítal astronom Grygar) myslel na poušti a o čem si povídal se sousedním spolupotrestaným na vedlejším kříži. Přeci to nemohl psát sám- ještě by ty zápisky někdo našel a hledal v nich chyby. Takže od JK nemáme vlastnoručně napsaný text, nemáme obrázek ( ale vypadal jak hippie- podle toho ho poznáme, až se vrátí...a podle kristusek)...ale katolíci uchovávají jeho předkožku v počtu sedmi kusů, z nichž nejméně dvě jsou pravé...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Petr Mikulášek,2015-07-09 09:18:22

Hm, to je pravda. Otevřel jste mi oči.

Do dneška jsem myslel, že nejstarší povolání je elektrikář, protože než stvořitel dořekl "budiž světlo", měli natahaný gáble. Teď vidím, že jsem se mýlil. Jako prvního stvořil ještě v nultým dni spisovatele, aby začal psát Genesis...

Odpovědět


Re: Argumentace Grygarem je legrační

Palo Priezvisko,2015-07-08 09:48:23

ze je sef skeptikov krestan, je najvacsi vtip vesmiru.

dufam ze raz dostane bludny balvan... najvacsi aky kedy niekomu dali. zasluzi si ho.

Odpovědět


Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Petr Mikulášek,2015-07-08 10:14:39

S tím vtipem souhlasím. Už jenom proto, že se právě na toto soustředí. Z jejich webu (důležitý jsem zvýraznil):

Oblasti našeho kritického zájmu

Klasickým skeptickým tématem jsou všechny okultní, ezoterické a paranormální názory, aktivity a jevy. Patří sem astrologie, keltománie, numerologie, tzv. ufologie, téma mimozemšťanů, proutkaření, poltergeisti, POSMRTNÝ ŽIVOT, kryptozoologie, PSEUDOHISTORIE, ZÁZRAKY, KREACIONISMUS. Dalším širokým tématem je parapsychologie s jejími četnými fenomény: spiritizmem, psycho- event. biotronikou, radionikou, i pseudovědeckým hledáním tzv. psychických sil. Důležitým tématem je tzv. alternativní, resp. nekonvenční medicína, jejíž šíření je vážnou hrozbou pro zdraví občanů. Nejvýznamnějšími směry v této sféře jsou homeopatie, clusterová medicína, akupunktura, biotronika, chiropraxe a desítky dalších, často kuriózních metod. Vyjadřujeme se i k jiným „alternativním“ oborům: ve školství k waldorfským školám, v zemědělství k tzv. ekologickému zemědělství. Upozorňujeme na významnou negativní roli našich médií v šíření iracionality...

http://sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1148731486

Odpovědět


Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Milan K,2015-07-09 06:41:23

Alespoň je vidět, pánové, že (ne)víte, o čem píšete.
Alespoň si zjistěte, co to znamená, být skeptik.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Petr Mikulášek,2015-07-09 10:21:52

Skeptik důvěřuje, ale prověřuje. Dokud si to neověří, tak v to neuvěří. Když to nemůže udělat přímo, jde na to oklikou. A žádný tvrzení pro správnýho skeptika není tabu.

Nemůžu přímo ověřit existenci boha. Ale můžu ověřit oklikou jednu z teorií, která ho popisuje (podobně, jako fyzik nevidí kvarky, ale má teorii, kterou vyvrátí nebo potvrdí na základě měření). Mám ale jeho popis v knize. Můžu ověřit, jestli ten obraz dává logický smysl a podle toho odvodit, jestli v knize popsaná forma boha může existovat nebo ne. A na základě této analýzy můžu směle prohlásit, že bůh ve formě prezentované křesťanstvím popírá sám sebe v několika desítkách atributů. Takže si pro sebe křesťanství dávám na seznam vyvrácených teorií. Není tam samo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Milan K,2015-07-09 11:11:16

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Milan K,2015-07-09 11:19:25

Bůh je neuchopitelný. V Bibli je jen jeho popis jeho vůle od mnoha lidí z mnoha generací (obecně řečeno), podle kterého rozhodně nelze soudit o existenci někoho/něčeho neuchopitelného.
Není tedy důvod, proč by skeptik nevěřil v Boha.
Zkuste ověřit nekonečnost vesmíru. Kdy Bůh je neuchopitelný, to jest daleko mimo to.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Petr Mikulášek,2015-07-09 11:57:20

Skeptický přístup:

A: "Bylo tam horko"
B: "Byla tam zima"
Skeptik: "Nevíme, jaká tam byla teplota, pokud nepoužijeme teploměr. Ale přežili jste to, takže nešlo o velký extrémy."

Křesťanský přístup:

A: "Bůh zničil Sodomu a Gomoru"
B: "Bůh seslal na lidi potopu"
C: "Kdo pohlédne na Hospodina, zaplatí to životem"
Křesťan: "Bůh odpouští a miluje všechny bez rozdílu a je nekonečně dobrý."

Nepotřebuju ověřovat nekonečnost vesmíru. Nechystám se s ním vytřít nekonečně velký zadek, abych zjstil, jestli dobře pasuje. Stejně tak neřeším boha, protože to bych stejně nevyřešil a ta informace není až tak podstatná.

Co prakticky potřebuju, je dělat v životě co nejlepší rozhodnutí. Ty může ovlivnit moje víra a moje (ne)znalost. Proto se snažím porozumět světu a řeším i víru v boha, protože víra je součástí světa kolem mě. A jelikož přijetí nebo nepřijetí náboženství/ideologie je velký rozhodnutí, který ovlivní podstatným způsobem lidský život a chování člověka, stojí za to se na náboženství i politický přesvědčení podívat důkladně a kriticky. Dřív, než člověk začne dělat zbytečný blbosti...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Milan K,2015-07-09 12:21:03

"Bůh odpouští" .. a to je právě ta víra :-)
Souhlasím, že se potřeba se na věci formující člověka podívat nejlépe dříve, než začne dělat zbytečné blbosti. Bez pochyb.
Ovšem než začnete kriticky zkoumat nějaké texty (kdy v Bibli i Koránu lze nalézt snad vše, takže "hodně štěstí") je nutné určit, co je dobré pro všechny. (aby bylo lépe)
A kdo to určí? Vy?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Petr Mikulášek,2015-07-09 13:06:40

"je nutné určit, co je dobré pro všechny"

To je snad jasný. Univerzální dobro přece neexistuje. Stejně jako univerzální zlo, co by ublížilo všem... Znáte jin a jang?

A jeden člověk, který rozhoduje sám za sebe, nepotřebuje absolutní hodnoty pro lidstvo. Stačí lokální optimum. Představte si, že vezete kamaráda autem na letiště a spěcháte. Před vámi je nepřehledný železniční přejezd a blikají na něm červený světla. Rozhodnete se přejet, nebo ne? Je lepší zničit auto, zranit se, zabít kamaráda a způsobit zpoždění 200 lidí, nebo zastavit a z mobilu přebookovat let na pozdější? A o tom to je...

"Souhlasím, že se potřeba se na věci formující člověka podívat nejlépe dříve, než začne dělat zbytečné blbosti."

Zbytečnou blbostí může člověk promarnit i svůj život. Touží-li někdo najit boha a pravdu o něm, je blbost se chytnout jedné teorie a slepě jí věřit. Musí o víře přemýšlet, hledat a ptát se. Jinak se snadno stane, že celý život hájí nesmysl. Je to jako když člověk hraje lodě. Odkrývá políčko po políčku a zjišťuje, že tady taky není...

A jink docela srondovní jsou i jiný formy víry. Slepá víra vegana, že nejedením masa zachrání zvířata, slepá víra ekoteroristy, že solární energie bohatě stačí,...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Argumentace Grygarem je legrační

Milan K,2015-07-09 14:47:07

Samozřejmě. A i o tomto, aby každý jednal sám za sebe, co nejvíce morálně, jsem slyšel ty katolické představené hovořit (k mému překvapení).
O promarnění života .... a co jiný pohled, a to např. pohled mnicha, který víře zasvětí celý svůj život, a dělá pro mnohé nepochopitelné a zbytečné činy? Myslíte, že není šťastný? A jste vy šťastnější?
Svět rozhodně není černobílý.
Veganství je filosofie, rozhodně ne motivovaná (pouze) ochranou zvířat (která je, jak píšete, spíše vtipem).
Ekoteroristé jsou zase čistě kapitalistický (ziskem motivovaný) výdobytek.
Kdy u všeho se samozřejmě najdou řadoví lidé, kteří mají daleko prostější důvody, než které jsem zmínil.

Odpovědět

půjčíme Vám desatero za 200 miliard

Josef Hrncirik,2015-07-07 13:51:20

Mohly vůbec bez desatera existovat a fungovat starověké říše?

Odpovědět


Re: půjčíme Vám desatero za 200 miliard

Petr Mikulášek,2015-07-07 14:07:28

Mohly.

Řecko s jeho pantheónem v čele s Diem (který nebyl jediný bůh, jenom šéfoval bandě specialistů) se bez prvního přikázání obešel celkem dobře.

A pak tady bylo plno náboženství který měly boha na zemi i bez desatera. Co třeba Egypt? Pyramidy rostly i bez nějakýho desatera a obětování býků, jenom pod dohledem božskýho faraóna. U Inků to ostatně bylo to samý v bledě modrým...

Odpovědět

Desatero

Richard Kocman,2015-07-07 13:16:48

Že "Desatero přikázání" nebude soubor vět, který jste sepsal výše je evidentní, viz komentáře ostatních...

Dále je možné si přečíst verše z Nového Zákona, kde Pán Ježíš říká o desateru nepřímo mluví a shrnuje ho:

"28 Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;
30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘
31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“
32I řekl mu ten zákoník: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho;
33a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.“
34Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ Potom se ho již nikdo otázat neodvážil."

http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=marek%2012,28-34

Což moc s Vašimi body nekoresponduje...

Jinak co se týče souboru Vašich článků "Zeptejte se svého kněze", musím se přiznat, že Váš konfrontační přístup mi není příjemný. Na druhou stranu oceňuji Váš zápal a snad i upřímnou touhu trochu hlouběji porozumět kořenům judaismu a křesťanství.

Domnívat se ale, že po stovkách/tisicíletích přepisů a překladů bude vše logicky do sebe zapadat... Naopak by bylo podezřelé kdyby tomu tak bylo...

Jako praktikující křesťan (zároveň ale hltám většinu článků zde na oslovi z astronomie a kvantové fyziky) možná ale nejsem tím pravým pro diskuzi s Vámi a uznávám, že Váš a můj přístup k:

víra vs. věda

je zásadně odlišný. Nesouhlasím s kreacionisty, kteří skrze svou víru vykládají vědu, ale ani s Vámi, jež se snažíte skrze vědu vykládat víru.

Jako Vy nám (věřícím) doporučujete "Zeptejte se svého kněze", doporučuji já Vám, zeptejte se člena českého klubu skeptiků Sisyfos a astrofyzika - Jiřího Grygara, který je mimochodem katolickým křesťanem. Možná by Vám na velkou většinu otázek odpověděl a řekl Vám, proč Váš stávající přístup nevede správným směrem.

https://www.youtube.com/watch?v=yci7yr-dxZE

Že Jiřího Grygara není osamocen, je možné doložit i na pohledu katolického duchovního Marka Váchy (kněze a přírodovědce).

http://video.aktualne.cz/dvtv/knez-marek-orko-vacha-krestanstvi-je-vzdycky-v-krizi/r~a49b7e1410f411e5a43f002590604f2e/

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/zivocisne-druhy-vymiraji-a-s-nimi-pujde-pryc-i-clovek-varuje-knez-marek-orko-vacha--1472860

Možná je to ten pravý kněz pro Vás, který Vám vysvětlí proč evoluce, Bible a křesťanský Bůh nejsou v rozporu.

Odpovědět


Re: Desatero

Jan Špaček,2015-07-07 13:28:00

S Markem Orko Váchou zrovna rozhovor připravuji. Už máme kus za sebou - v brzké době to dokončíme. Rozhovor s panem Váchou je plánovaný jako 10. a poslední článek ze série.
Pana Grygara jsem kontaktoval, ale ten mi neodpověděl.

Odpovědět


Re: Desatero

Ondi Vo,2015-07-07 13:41:28

Víte pane Kocmane - každý člověk má svůj názor. Ani naše názory se neshodují.

Takže PMSN lze vědu a náboženství snadno sjednotit pouze v ideologii Inteligentního Designu. To je taková suspenze neslučitelných představ.

Odpovědět


Re: Desatero

Petr Mikulášek,2015-07-07 13:56:07

"Dále je možné si přečíst verše z Nového Zákona, kde Pán Ježíš říká o desateru nepřímo mluví a shrnuje ho:"

Ta citace JK je zajímavý argument, ale evokuje několik otázek:

1. Jak ten zákoník znal správnou odpověď?
2. Mohl znát JK správnou odpověď ze stejnýho zdroje?
3. Měl JK zájem odpovědět tak, aby byl ten zákoník spokojený?
4. mohl JK uhodnout, jakou odpověď zákoník požaduje?

Odpovědi: 1. Mojžíš (základ jeho víry), 2. Ano (taky byl žid a vyrůstal v tom), 3. Ano (potřebuje jeho důvěru), 4. Ano (u věřícího obecně není těžký uhodnout, co chce slyšet, aby byl spokojený).

Závěr: Jedná se o argumentaci citováním autority (Mojžíše), v zájmu JK bylo citovat bez ověření starší tvrzení a odpověď je v souladu s tímto tvrzením. Takže tato citace není důkazem znění prvních dvou přikázání, ale toho, jak málo JK potřeboval, aby se lidi nevyptávali a mohl je tahat na vařené nudli. Prakticky vzato, od té chvíle pak mohl JK klidně začít lidem okolo vštěpovat pastafariánství a nikdo by se nezeptal, co jsou to ty špagety a jak můžou lítat.

Odpovědět

Václav Vilímek,2015-07-07 12:57:34

Díky autorovi.Obdivuji jeho trpělivost a smířlivost.

Odpovědět


Re:

Jan Špaček,2015-07-07 13:29:20

A díky Vám a dalším, že si najdete čas, abyste toto napsali do diskuse.

Odpovědět


Re:

Ondi Vo,2015-07-07 13:46:46

Připojuji se.

Náboženské ideologie stojí na legendách, ať ústních, nebo literárních. Zajisté není na škodu ty dostupné literární analyzovat a srovnávat.

Odpovědět


Re: Re:

Milan K,2015-07-07 18:30:15

Omyl. Na lidech :-;

Odpovědět


Re: Re: Re:

Ondi Vo,2015-07-07 18:57:32

Ano, ano, hlavně na lidech.

Kdysi tu na OSEL-ovi byl článek o psychice lidí - lidé věří spíš nějakému prohlášení, které jim příjde líbivé, které se víc souzní s jejich názory, než opaku. Jo to vlastně takový uzavřený kruh ve kterém se člověk lehce chytí do pasti, ve které se tvrzení vzájemně podporují.

Příkladem nemusí být jen náboženství, ale třeba i víra v UFOnauty, víra v nejrůznější spiklanecké hypotézy, ve škodlivost očkování proti nemocem, v účinnost homeopatických přípravků, v relikty Noemovy Archy na Araratu a td.

Odpovědět

oko za oko, zub za zub. Platba 30,- předem je ústavní a zákonná, jak kdy. Jak je tžo s vymahatelností kodifikovaného násilí? Co vytesal prst Chamurabbiho do stély smlouvy?

Josef Hrncirik,2015-07-07 10:20:07

Neznalost zákona neomlouvá. Cokoliv řeknete bude použito proti Vám.

Odpovědět

A opět

Milan K,2015-07-07 09:20:14

autor míchá duchovno s materiálnem, což je nesmysl.
Pane Špačku, víra od slova věřit.

Odpovědět


Re: A opět

Milan K,2015-07-07 09:21:44

* ne od slova, ale znamená věřit.
A věřit lze v cokoliv. V to, co je dokázáno, lze věřit také, slepě.

Odpovědět


Věřit a ověřovat

Jan Špaček,2015-07-07 09:50:56

Na věření není nic špatného. Člověk ale nesmí přestat ověřovat to čemu věří. Ve vědě to za Vás vždy rádi udělají vaši kolegové, pokud na to nemáte sílu sám.
Slepá víra je vždy špatná. Proto diskutujme o věcech, kterým věříme.
Snažte se zpochybnit všechno, ale nezametejte žádný důkaz, který se vám nehodí pod koberec!

Odpovědět


Re: Věřit a ověřovat

Milan K,2015-07-07 10:06:48

Ale jak chcete ověřit nějakého Boha? Nebo třeba to, co nějaký Bůh řekl?
Pokud zmiňujete vědu, pak i v ní mnoho věcí ověřit nelze (ale lze se třeba shodnout, že to tak je).
Snažit se zpochybnit všechno, s tím souhlasím. Ovšem právě že zdaleka vše nevíme/neznáme. Spíše toho víme "čím dál méně".

Odpovědět


Re: Re: Věřit a ověřovat

Jan Špaček,2015-07-07 13:23:25

Jak chci věřit v Boha? To je právě to - já odmítám věřit v to, pro co existuje tak žalostně málo důkazů. Kromě toho jak jsem uvedl v předchozím článku ( http://www.osel.cz/8301-zeptejte-se-sveho-kneze-6-chyba-v-pascalove-sazce.html ) - nedokázal bych si vybrat správného boha, ani kdybych připustil, že k víře důkazy potřeba nejsou.
Otázka teda je - komu chcete věřit? Mám věřit popům? Mám věřit knězům? Mám věřit farářům? Mám věřit mullahům? Mám věřit rabínům? Mám věřit guruům? Vzhledem k tomu, že na světě je mnoho božstev, které se navzájem vylučují, tak musíme vybrat nějaký postup, kterým si vybrat to správné náboženství...
Jaký jste si zvolil vy? Skočit po hlavě do středoevropské formy křesťanství a pak si zacpat uši a říkat - věřím!
Díky za odpověď

Odpovědět


oprava

Jan Špaček,2015-07-07 13:24:29

Pardon, nepozorně jsem si přečetl, co přesně píšete.

Odpovědět


Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Jan Špaček,2015-07-07 13:37:17

Platí, že když nemůžu něco ověřit, tak tomu odmítám věřit. Hlavně v případech, kdy existují lepší vysvětlení. (to by mohlo dobře propojit to, co jste napsal vy a to, jak jsem reagoval)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Milan K,2015-07-07 14:52:53

Na otázku rád odpovím. Nezvolil jsem žádné.
Nevěříte, že se ráno probudíte, než k tomu skutečně dojde (tj. ověříte to)?
Odmítáte věřit, že náš sportovec vyhraje medaili, než k tomu skutečně dojde (tj. ověříte to)?
Poměrně jasně jste v předchozích článcích a diskuzích vysvětlil, že se vám nelíbí subjektivně špatné jednání věřících. A proto vznikla tato série. Takže váš pohled na věc chápu. Je však elementárně špatné kritizovat víru. Kritizovat je nutné přímo konkrétní osoby, ty špatné činy konající, protože je to jejich vůle. Případně ty (jednání těch), kteří těm nebožákům "vymyli mozky", nebo dovedli nebožáky nebo např. prostředí do stavu to umožňující, apod....

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Jan Špaček,2015-07-07 15:13:55

Kdybych měl důvod předpokládat, že existují lepší vysvětlení (například bych věděl, že do Země narazí kometa), tak bych nevěřil tomu, že zítra vstanu. Teď je to velmi pravděpodobné na základě předchozích zkušeností, proto tomu věřím. Co se sportovců týká, tak bych asi taky spíš věřil, že vyhraje ten, kdo je lepší, než ten, kdo je náš. Na vítězství našeho bych si vsadil úměrně důvěře v jeho vítězství.
Věřící v křesťanského Boha podle vsází více, než svůj život (podle nich).
Dost slovíčkaření - věřit v Boha má jiný význam, než věřit v něco, co se dá ověřit. Víra v Boha je vztah se (simulovanou) nadpřirozenou osobou ve většině případů na světě. Proto také lidé reagují emocionálně, když se poukáže na fakt, že jejich kamarád je možná imaginární.
Teď jsem konkrétně kritizoval redaktory iDnes za zveřejňování mylných informací (kteří jsou v tom celkem nevinně, protože je to hluboko zažito v tradici). Nevím, o kolik více bych měl být konkrétnější.
Máte něco proti užívání MMS? http://technet.idnes.cz/mms-cds2-vselek-podvod-pseudoveda-dql-/veda.aspx?c=A150625_140702_veda_pka
Kdybyste se chtěl vyslovit proti tomuhle svinstvu, psal byste, že pan X1 dělá chybu, paní X2 dělá chybu, pan X3 dělá chybu, nebo byste shrnul jejich chybné počínání a dopustil se trochy abstrakce a řekl, že myšlenka zodpovědná za jejich chování je chybná?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Radka Sladká,2015-07-07 15:28:15

Anebo taky: na zlém činu se vždycky podílí minimálně dva. Ten, kdo ho páchá a ten, na kom je páchán. Pachatel do činu vnáší svou agresivitu a oběť svou slabost. Myslím, že víra má tu schopnost lidi oslabovat, protože jim brání v používání jejich nejsilnějšího nástroje, kterým je rozum. Proto je víra špatná.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Milan K,2015-07-07 15:40:48

Víra čistě prakticky zřejmě žádnou schopnost (např. hory přenášet) nemá.
Vždy je to o lidech. A jak jste psala, na zlém činu se podílí minimálně dva.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Radka Sladká,2015-07-07 15:51:40

Víra žádnou shcopnost nebo neschopnost nemá. Stejně jako např. nenávist. Oproti tomu nenávidějící člověk má větší tendence jednat špatně. Stejně tak i věřící člověk má tendence nebojovat se zlem, protože ho díky absenci přemýšlení nerozezná. Schopnost člověka věřit má velký podíl na jeho výsledné síle. Myslím, že panu Špačkovi je trnem v oku právě to, že lidi jsou schopni věřit = tedy nepoužívat rozum.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Petr Mikulášek,2015-07-08 09:50:20

Jenomže když hodnotíme něčí víru (v cokoliv), tak musíme rozdělit věřící na dvě skupiny:
1. Iracionální. Ti opravdu věří, že je nějaká myšlenka pravdivá a žijí podle ní.
2. Racionální. Ti opravdu věří, že je nějaká myšlenka schpná jim přinést prospěch a žijí podle toho.

Racionální se dají dál rozdělit na tři skupiny:
2a. Ti, kteří věří, že je víra ochrání, třeba před diskriminací ve věřící společnosti.
2b. Ti, co získají jednorázový prospěch a pak se na celou víru vykašlou. Například pokud si ateista chce vzít katoličku a ta trvá na svatbě v kostele. U nás na jihu Moravy je takových plno.
2c. Ti, kdo mají z víry trvalý prospěch. Například poslanec, který těží svou moc z víry lidí, že jim zařídí snížení daní.

Vždycky platilo a platí, že věřící skupiny 1 jsou tady hlavně proto, aby se věřící skupiny 2c měli dobře. A skupina 1 si to nechá nekriticky líbit, protože 2c přece zastupuje nejvyšší autoritu tohoto světa...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Stanislav Kaštánek,2015-07-08 00:46:26

Pro R.Sladkou: zlý čin lze páchat i na zvířatech, věcech, kulturním dědictví, přírodě. Víra neoslabuje dokonce ani ten nejsilnější nástroj, který se podle Nesesmilníš ani nemá používat. Před 100-150 lety byla naprostá většina lidí u nás křesťany, hlavně katolíky a počet dětí vysoký i přes 10.
Jaký máte názor jako žena na "Nepožádáš manželky bližního svého". Byl tu dotaz, že manželka by tím požadovat ( manžela bližní své) zakázáno neměla. A to tu máme ještě stav partnerství bez manželství a homomanželství partnerů.
Pořád čekám, že někdo napíše, jsem kněz, zeptali jste se a já odpovídám.
Poctivé rozbory bible slyšíme v kostele, ale je to přes kořeny nesené, moc se nepohneme dopředu jak aplikovat v dnešním světě velmi vzdáleném původnímu křesťanství vycházejícího ze židovství a doby kolem počátku letopočtu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Radka Sladká,2015-07-08 08:25:13

Zdá se, že svobodné ženy mohly požádat kteréhokoliv muže. A stejně tak muž mohl požádat kteroukoliv svobodnou dívku. A pak byla svatba a když ne, tak tučné odškodné. Vdaná žena požádat nemohla, protože tím by její milenec požádal manželku bližního svého. Proč by to bůh říkal výslovně, když to z toho jasně vyplývá ?

Jinak na citovaném Mojžíšově vraždění je hezké, jak vdané ženy museli pozabíjet, protože je nemohli požádat na rozdíl od těch svobodných, a zbůhdarma je živit nechtěli.

Co nechápu je, proč si polovina lidstva nechala takové zacházení tak dlouho líbit. Ale vlastně chápu. Vlastně spíš nechápu, proč se muži své od přírody dané nadvlády vzdali.

Měla jsem na mysli zlé činy vůči jiným lidem, ne zašlápnutí mravenečka :-)

Mám si to vyložit nějak osobně, že s ostatními mluvíte seriózně a se mnou o sexu? :-) Proč jste se se svým nástrojem neobrátil kupříkladu na pan Špačka?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Čestmír Berka,2015-07-08 12:10:04

Svobodné ženy nemůžou NIC, ale naopak: Deuteronomium 22:28 Když najde muž dívku, pannu, která není zasnoubena, a chytí ji, bude s ní ležet a budou přistiženi,

Deuteronomium 22:29 muž, který s ní ležel, dá otci té dívky padesát šekelů stříbra. Stane se jeho ženou, protože ji ponížil. Po celý svůj život ji nesmí propustit.

Ale i muži měli zvláštní pravidla:
Deuteronomium 23:2 Do Hospodinova shromáždění nevstoupí, kdo má rozdrcená varlata nebo uříznutý pyj.
Deuteronomium 23:11 Bude-li mezi vámi někdo, kdo by nebyl čistý pro noční výron semene, vyjde ven za tábor. Nevstoupí dovnitř do tábora.
Deuteronomium 23:14 Mezi svým nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly zase přikryješ. ..... A proč? No, protože 23:15 Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, chodí po tvém táboře, aby tě vysvobodil a aby ti vydal tvé nepřátele. Ať je tedy tvůj tábor svatý, aby u tebe nespatřil nic mrzkého a neodvrátil se od tebe.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Radka Sladká,2015-07-08 12:50:10

Vidíte a zrovna křesťané se několik století tvářili, že takové věci jaké popisuje jejich vlastní svatá kniha, snad ani nejsou :-)

Ale byla to velmi krutá doba :-( A zajímalo by mě,jestli se alespoň jednou v historii stalo, že nějáký mladík trávil svůj den na hanbě mimo tábor, anebo jestli podváděli úplně všichni :-)

Ale některá pravdila by zase naopak měla platit i dnes a škoda, že to kněží na svých kázácních nezdůrazňují.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Petr Mikulášek,2015-07-08 09:32:15

Víra není špatná, ale špatný je, jak ji lidi používají.

Kladivo je taky fajn na zatlokání hřebíků. Ale není zas tak moc fajn, když s ním chce člověk našroubovat matici na závitovou tyč.

Špatný je člověk, který bere svou víru jako jedinou a univerzální pravdu pro všechny lidi na světě a slepě podle ní jedná. A stejně špatný je člověk, který věří, aby získal výhody.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Milan K,2015-07-07 15:37:45

Reagoval jsem na větu "nemůžu něco ověřit, tak tomu odmítám věřit", děkuji za upřesnění.< br />
No, a víra v probuzení se, sportovní výkon je víra v materiální věc, kdy souhlasím s ověřováním (ovšem víra tam je - ověřovat každodenně vše je podle mě mimo lidské schopnosti).
Víra v duchovním pojetí v dědečka na mráčku je čistě nemateriální, materiálně to nijak nedokážete. Můžete tedy pouze věřit, nebo nevěřit. Podobně jako v existenci času :-)
V případě MMS proti jeho užívání nic nemám, uživatele vnitřně podporuji, fandím jim - evoluce :).
Chybu dělá pan X i paní Y, z různých důvodů - a dokud mají důvod (který bychom měli řešit), pak pokud by neměli MMS, "našli by si" něco jiného. Tj. je nutné kritizovat tyto jedince, jejich důvody. Ideálně pak toho jedince, jeho důvody, který jim to nebožákům vnuknul.
Kritizováním myšlenky ničeho nedocílíte. Najde se hromada lidí, kteří budou stát z různých důvodů (a opět jsou tu ty důvody, které je třeba řešit) v opozici.

Odpovědět


Kim Ir-sen a Ježíš

Jan Špaček,2015-07-07 15:46:49

Tak ještě jinak.
Většina lidí v Severní Korei věří, že Kim Ir-sen měl magické schopnosti. Bylo by podle vás špatné kritizovat jejich víru? Říct jim, že dynastie Kimů není Božská a poukázat na spoustu nesrovnalostí v jejich víře a ukázat důkazy, které jsou v rozporu s jejich vírou?
Paralela - někteří lidé věří, že Ježíš měl magické schopnosti. Je podle vás špatné kritizovat jejich víru, ukázat na rozpory...?

Odpovědět


Re: Kim Ir-sen a Ježíš

Milan K,2015-07-07 17:40:18

Ať si vĕří, že mél. Třeba mĕl. Ať si každý vĕří, v co chce. Zrovna v S. Koreji je to kult osobnosti, takže byste mél kritizovat prosazovatele režimu. Pokud dokážete, že to byl švindlíř, a nĕkdo přesto bude vĕřit dál, je slepĕ vĕřící - a i to má jistĕ kritizovatelný důvod (např. znovu ty prosazovatele režimu a třeba "jimi" provedené vymytí mozku).

Odpovědět


Re: Kim Ir-sen a Ježíš

Milan K,2015-07-07 17:40:21

Ať si vĕří, že mél. Třeba mĕl. Ať si každý vĕří, v co chce. Zrovna v S. Koreji je to kult osobnosti, takže byste mél kritizovat prosazovatele režimu. Pokud dokážete, že to byl švindlíř, a nĕkdo přesto bude vĕřit dál, je slepĕ vĕřící - a i to má jistĕ kritizovatelný důvod (např. znovu ty prosazovatele režimu a třeba "jimi" provedené vymytí mozku).

Odpovědět


Re: Re: Kim Ir-sen a Ježíš

Milan K,2015-07-08 13:12:13

Každopádně chápu, že kritizovat víru je jednodušší (ač, resp. možná proto, že je to nesmyslné) než kritizovat konkrétního člověka a jeho konkrétní činy a příčiny těchto činů.
Poměrně často to poslední dobou okolo sebe vidím s Islámem.
Žádná diskuze o tom, co koho k sebevražednému útoku vedlo (protože to "na dálku" posoudil nelze), zatímco zmínek o zlém Islámu je hromada.
Jako by Islám, podobně jako každá jiná víra, sám o sobě něco konal.

http://sysifos.cz/tisk.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1197017775&heslo=V%ED%3Ci%3E%3C/i%3Era

Odpovědět


Re: Re: Re: Kim Ir-sen a Ježíš

Petr Mikulášek,2015-07-08 14:31:24

Jenomže nikdo nezná konkrétního sebevražednýho atentátníka, krom jeho rodiny, která je na něj pyšná a jeho čin schvaluje. Chcete jim dát prostor v médiích, aby mohli oslovit další potenciální atentátníky? Není lepší upozornit, že je špatně zabíjet lidi a upozornit, že myšlenka, která k zabíjení vede, je špatná a nesmyslná?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Kim Ir-sen a Ježíš

Milan K,2015-07-08 15:22:04

Myšlenka špatná je, to je jasné. Na to snad, věřím, není potřeba upozorňovat.
Ale pokud přeci jen upozorníte, pak čeho tím docílíte?
Logické a tedy správné je řešit příčiny.
Proč se někdo oblékne do vesty a odpálí se?
Je naivní si myslet, že pouze proto, že věří, že půjde do nebe. No a navíc do hlavy nikomu nevidíte.
Existuje mnoho dokumentů, třeba Vice, nebo dokumenty Rosse Kempa, které ukazují odlišný pohled na mnoho i takových nebo podobných záležitostí. A je i logické, že příčinou takového jednání je spíše strádání, beznaděj, boj o moc, statky, .. nežli víra v Boha (i když i ta má s největší pravděpodobností v tomto svůj význam - takový, že se člověk nebojí zemřít, protože půjde do nebe, kde mu bude lépe - tak ale v tomto věřícím víru beztak neseberete, protože to je asi základní, nebo jeden ze základních kamenů).
Chcete-li léčit následek, musíte léčit příčinu.
A léčit příčinu je vždy o mnoho složitější. To chápu. A tak se do toho nikomu z nás nechce.

Odpovědět


Re: Re: Věřit a ověřovat

Ondi Vo,2015-07-07 13:54:55

Boha nelze pane Milane ověřit zrovna tak, jako nelze ověřit vodníka z Erbenovy Kytice. Obě bytosti existují pouze ve vědomí lidí, kteří se o nich od jiných dozvěděli.

Odpovědět


Re: Re: Re: Věřit a ověřovat

Milan K,2015-07-07 14:40:08

S první větou souhlasím. Druhá je v rámci Boha otázka, ale podle mě je tomu s nejvyšší pravděpodobností tak (kloním se k ateismu).
Jak to vidí věřící:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273035

Odpovědět


Re: A opět

Jan Špaček,2015-07-07 09:39:31

V tomto článku vycházím z předpokladu, že "bible je slovo Boží". Zde zrovna materiálno a duchovno nemíchám. Podle mě ten, kdo věří, že "bible je slovo Boží" tak by měl vědět, co je jejím obsahem.

Odpovědět


Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-07 09:56:50

Např. první a druhá otázka ...
V to, že text v Bibli je slovo Boží lze (zatím) pouze věřit.
V to, co Bůh řekl, a ve své většině i v to, co si lidé vymysleli (čas minulý - důkazy, důkazy), lze také (zatím) pouze věřit.
Takže jsou tyto otázky nesmyslné.
Nejsou pro ně argumenty. Pokud pouze věříte, argument (logicky) nemáte a ani nemusíte mít (právě proto je to víra).

Odpovědět


Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-07 13:20:55

Důkazy a argumenty tady jsou, jenom je neignorovat.

Budete věřit dávnýmu svědectví, který bylo zapsáno až o několik generací pozděj a odkazujícímu na nadpřirozený jev jenom proto, že jste u toho nebyl? I v případě, že v tvrzení jsou logický rozpory?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-07 14:32:17

Jsou? A kde, prosím vás?
Pokud jste u něčeho nebyl, můžete jen věřit, že se skutečnost udála tak, jak je vám nějak popisováno.
Logický rozpor nemá rozpor s vírou, nemá s ní "nic společného" (filozoficky můžu třeba i vrtěti psem).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-08 10:24:56

Když se tadu probíral Grygar, tak jsem mrkl na stránky Sysifa a našel tohle: http://sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1197017775&heslo=V%ED%3Ci%3E%3C/i%3Era

Doporučil bych, aby jsme se toho nadále drželi a rozlišovali "víru" a "důvěru". Jiank se nehneme z místa...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 11:09:46

Kde je krásně popsáno to, co zastávám, a co podporuje mé tvrzení, že je tato série článků nesmyslná: "Proto je správný názor většiny moderních skeptiků, že věda a víra jsou dvě zcela odchylné sféry, které se z principu nepřekrývají, a které proto mohou paralelně koexistovat"

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-08 11:47:52

"Víru v obecném smyslu lze definovat jako subjektivní přesvědčení o pravdivosti, správnosti určitého tvrzení nebo o existenci určitého fenoménu. Takové přesvědčení ovšem může, ale také nemusí odpovídat skutečnosti."

Ve vaší hlavě koexistují dvě reality. Jedna z nich může, ale nemusí být správná, ale vy ji automaticky a nekriticky berete jako správnou. Ale na světě to funguje tak, že člověk je nějakým způsobem motivovaný svou víru ověřovat, hledat důkazy i za cenu, že se ukáže nesmyslnost původní víry a svou víru nahrazovat věděním.

Jako dítě uvěříte, že děti nosí čáp. Pak zjistíte realitu, víra se ztratí a nastoupí vědění. Kdyby jste po tom ale nepátral a systematicky se vyhnul všem debatám a literatuře o sexu, budete žít do smrti bez orgasmu a bez dětí a lákat čápa na sušený žaby. Naštěstí je tady zvědavost, která nás žene do zkoumání světa a boří slepou víru v černobílýho opeřence, kterou nahrazuje povědomím o jiným "ptákovi"... A přinese i notnou dávku potěšení, a to nejenom z objevování.

Proč má existovat v jedné oblasti světa - náboženství - zákaz zkoumání reality, když jinde to jde? Protože věříte, že to nejde? Protože to řekla nějaká autorita? Jak víte že nejsou důkazy, když je ani nezkusíte najít? Nevadí vám vaše omezenost?

Já jsem svoje důkazy o nesmyslnosti křesťanství našel, ani to nedalo moc práce. Ale vím, že nevím nic o (ne)existenci boha a jeho případné formě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 12:22:03

"Proč má existovat v jedné oblasti světa - náboženství - zákaz zkoumání reality" >
Tak pro pořádek. Nikdy jsem netvrdil, že by měl být zákaz zkoumání reality náboženství.
Píšu o nesmyslnosti kritizování víry, a to je podstatný rozdíl.
Jaký má smysl kritizovat mou víru v elfy?
Pokud mi budou tito elfové přikazovat zabíjet, je to chyba elfů, a máme je kritizovat, nebo ještě lépe - chytit a zkoumat?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-08 14:45:01

Kritika víry neí nesmysl. Je to přece nutnost a vedle lenosti jeden z motorů pokroku. Věřit se dá v cokoliv, nejenom v boha a jinde kritika nevadí.

Dítě nemá informace, věří třeba tomu, že JK nosí v podobě mimina dárečky. Když se čtyřletý děcko v "A proč?" období najednou zeptá, jak všechny ty hračky dokázalo to mimino odtáhnout v pytli, mám mu říct, že jeho otázka je nesmyslná, protože mimino to prostě zvládne a zakázat pochybnosti? Nebo říct pravdu a kritizovat (zbořit) jeho dosavadní nesmyslnou víru?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 15:28:27

To, co uvádíte, je slepá víra (dítě nemá informace, věří..).
A tu zde neřešíme.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-09 09:21:28

Věřící nemá informace, že jeho vidění boha je to správný. Taky jenom slepě věří... Takže přesně to tady řešíme.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-09 11:23:38

Slepě věří ten, kdo věří v něco, co je již důkazně podpořeno, že je tomu jinak.
Zde řešíme víru, a ta nemá důkaz.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-09 12:00:58

Slepě věří ten, kdo nemá informace a nehledá je.

Kdo začne o víře uvažovat, klade si otázky a hledá odpovědi, ten nevěří slepě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-09 12:23:34

Mohl byste dělat (pokud ještě neděláte) statistika.
Informace neexistují > statistiky pojato > nikdo nemá informace a nehledá je

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-10 07:53:15

Statistika opravdu nedělám, i když do mé práce statistika taky patří.
K mé práci potřebuju logiku, soustředění, trpělivost, matematiku, abstrakci, hodně vědomostí, kritický myšlení a nedůvěru i sám k sobě. Bez toho by se dělat nedala...

Odpovědět


Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-07 13:06:34

Pane Milane, dovolte myšlenkový experiment.

Představte si, že stojíte jako obžalovaný před soudem. Čeká vás 0-10 let v base dle rozhodnutí soudce. Otázka zní, co je lepší.

a) Soudce věří ve vaši vinu, důkazy obhajoby bagatelizuje.
b) Soudce věří ve vaší nevinu, snaží se ignorovat důkazy od státního zástupce.
c) Soudce se snaží najít pravdu a rozebírá tvrzení obou stran, jak do sebe pasují (vaše alibi vs. svědectví), zabývá se třeba tím, že má vaši fotku z bankomatu 20km od místa činu v době, kdy se to podle svědka stalo apod.

Podle vás spravedlivý soud nemůže z principu existovat, protože soudce předem musí věřit nebo nevěřit ve vaši nevinu a podle toho soudit. I v případě, že vás v životě neviděl a v životě o vás neslyšel. Ve skutečnosti ale stačí, aby se soudce začal ve spise vrtat, kladl otázky a hledal odpovědi - "Svědkyně tvrdí, že pachatel byl oholený blonďák, Milan jhe černovlasý s plnovousem, který mu za ty dve týdny nemohl narůst. Věřím jí?" "Věřím panu Milanovi K., že by nedokázal rozstřelit z revolveru bezpečnostní kameru, když vyhrál před pěti lety soutěž ve střelbě?" Jenom tak si může udělat obrázek o tom, co se stalo a jak jste se toho (ne)účastnil.

A stejným způsobem jde zkoumat nejenom trestný čin, ale v podstatě cokoliv. Bibli nebo Korán nevyjímaje.

Odpovědět


Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-07 15:09:48

Avšak vámi uváděný experiment je jiný "definiční obor", než Bible, nebo Korán.
V tom vašem to je jasné.
V tom Bible, nebo Koránu důkazy neexistují - např. svědci jsou mrtví (pokud vůbec žili) (což samo o sobě stačí). A můj čin a soud jsou materiální rovina, zatímco víra materiální není. Takže v "pravdu" Bible, Koránu lze pouze věřit.

Odpovědět


Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-07 15:34:06

Co ještě kromě víry, je nemateriální ?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-07 15:53:59

Skřítci, elfové, obři, dále třeba matematika, literatura (ta nefaktická), vědecké teorie, ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-07 15:59:20

Takže v cokoliv z tohoto výčtu můžu věřit a bude to nekritizovatelné?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-07 17:51:49

Dokud nebude důkaz pro, nebo proti, pak ano. Ale ještĕ se také můžete domluvit s ostatními, a třeba i stanovit axiom.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-07 18:23:13

Takže, když bude vaše přítelkyně věřit, že není nutno si pro seskok z letadla brát padák, protože ji zachrání skřítkové, tak až do okamžiku, kdy se prokáže opak, je taková její víra pro vás přijatelná a nekritizovatelná?

S axiomem to nechápu? K čemu bude sloužit?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-07 18:52:58

Pokud to definujete takto, pak do toho spadá ještĕ podložená fyzika, biologie, apod., takže lze kritizovat chystaný čin. Ovšem víru ve skřítka zachránce nikoli.
A pokud tu drogu užiji také, může se stát, že skočíme v tandemu :-) .
Axiom k čemukoli, třeba jako základ celého oboru. Viz definice.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-08 08:37:35

Neříkám, že by to nebyl hezký seskok, ale přece jenom...

Proč musím kritizovat jen ten čin a víru ve skřítky, která k tomu činu přímo vedla kritizovat nesmím ? Z čeho takové pravidlo vyplývá? Všechno, co vede k nějáké špatnosti je možno obvinit, jenom víru zrovna ne? Proč?

Jste tak umanutý, až ztrácím schopnost přemýšlet a nezbývá mi, než bezhlavě mlátit, abych vás přesvědčila :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 10:29:18

Radka > Není nikde stanoveno, že nesmíte kritizovat víru.
Píšu, že kritizovat víru je nekorektní, nesmyslné. Proč, jsem již mnohokrát uvedl.
Je to snad člověk, kdo nějakou víru prosazuje (nebo přijímá), ne víra samotná, která se sama od sebe vnukává do našich hlav.
Víra je jenom prostředek. A kritizovat v této souvislosti prostředek, je nesmysl (v materiální rovině při stávce na železnici v této souvislosti také kritizujete vlaky a vagóny, nebo spíš - a logicky - dělníky a/nebo vedoucí představitele drah, státu (nebo celé dráhy těmi představiteli zastupované) kteří jsou původci toho, že doprava stojí?)?
Nebo při sebevražedném útoku islamistů je na vině Islám, který se vnukl do hlav a přikázal obléci si vestu a pak stisknout spoušť? .... nutno podotknout, že tento nesmyslný názor pozoruji vcelku hojně.


Petr Mikulášek > axiom jsem zmiňoval v souvislosti ne-nutnosti dokazování (viz výše mnou zmiňovaná matematika). Rozdíl mezi axiomem a dogmatem je jasný - viz definice.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-08 11:43:39

Víra filtruje informace o prostředí. Brání svobodnému zpracovávání těchto informací. Člověk je závislý na tom, že se prostředí přizpůsobí. Jak se mu může přizpůsobit, když nemá co nejpřesnější dostupné infomace o něm? Víra přímo vede k degeneraci lidského druhu.

Váš vlak je prostředek, který se podílí na nečem nedobrém. Víra se podílí taky, ale není to prostředek. Je to lidská vlastnost, která vede ke zlu, podobně jako třeba schizofrenie, výbušnost, bezcitnost, nepozornost, nezodpovědnost atd. Co může mít větší podíl na činech člověka, než jeho vlastnost? Takže stejně jako je korektní kritizovat nedostatek citů, je korektní kritizovat nedostatek zdravého rozumu, tedy víru.

I když samozřejmě sama o sobě víra ke zlu nestačí. Jen tiše přispívá svým dílem. A možná, že by váš atentátník odpálil svou nálož stejně, i kdyby byl islámský ateista. Protože, když se tak podívám na našeho hrdinu Jana Palacha, tak vidím, že někteří lidi prostě mají pocit, že za některé posvátné věci, jako kupříkladu demokracii, stojí za to umírat. KDyž nemám úctu k vlastnímu životu, jak pak mohu respektovat životy ostatních? Jak pak mohu chápat jejich potřebu žít ?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 12:40:10

Pokud někdo filtruje nějaké (ideálně vědecké) informace, pak to není víra, ale člověk (a případně jím vytvořené prostředky).
Jak se může vlak, resp. obecně nástroj sám o sobě na něčem podílet?
Podívejte se na definici víry. Jako nedostatek zdravého rozumu (obecně) definovaná není :-)
http://sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1197017775&heslo=V%ED%3Ci%3E%3C/i%3Era

Víra "tiše přispívá svým dílem" ... a zase, jak může víra přispívat? Víra je nějaká entita?
A vy nemáte účtu k vlastnímu životu a tak víte, že tedy nerespektujete životy ostatních. A vy jste nějaký univerzální model člověka, že to pak takto mají všichni?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-08 13:14:21

Máte velmi silné mentální schopnosti, asi není lehké porazit vás vašimi vlastními zbraněmi :-) Dochází mi síly. Kolik lidí už jste takhle asi udolal ? :-) A jak se asi cítili?

Nicméně, podílet je od slova podíl. Tedy jedna z částí. Tedy nikdy ne sám o sobě podílet. To opravdu nelze. Ale může se podílet spolu s ostatními věcmi.

Obecně uznávaná definice víry není pro tuhle diskuzi podstatná. Já se samozřejmě bavím o své definici :-) kdy víra je vlastnost. A ne produkt téhle vlastnosti. Proto může přispívat stejně jako jakákoliv jiná vlastnost.


Vy máte jeden velký problém. Vám není nic svaté :-) A je štěstí jakéhokoliv vědního oboru, že v něm nejste expert, protože kdyby bylo na vás, tak by se díky vám napřed 1000 let všichni vědci z oboru přeli a navzájem si dokazovali co lze a co nelze zkoumat a tvrdit a říkat a teprve pak by mohli začít něco opravdu dělat :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 13:30:31

Nechcete nebo neumíte vést https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse


A podíl je účast. A nezaznamenal jsem, že by se stávky železničářů účastnily lokomotivy (neb jsou to věci, nikoli živí tvorové s vůlí).
O své definici ... aha, tak to pak chápu.
Děkuji za váš soud, který následuje kdykoli, když nemáte čím argumentovat. Klasika :-) viz pravidla diskuze ... (vy samozřejmě máte nějaká vlastní :-D)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-08 16:17:09

A jak to víte, že lokomotivy nejsou živé? Jste sám lokomotiva, aby jste to mohl s jistotou tvrdit? A pokud jste lokomotiva a nejste živý, znamená to, že i všechny ostatní lokomotivy nejsou živé? Ha? Teď mluvte :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 17:15:00

Radko, co je živé a co není máme definováno pomĕrnĕ jasnĕ, ale chápu, že by si to také zasloužilo nĕjakou vaší definici :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-09 08:17:06

Vy si snad myslíte, že existuje nějáká obecná definice čehokoliv. Neexistuje. Vždycky je to sedm miliard subjektivních definic. Ta moje je ovšem na rozdíl od té vaší ta špatná :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-09 18:21:43

Když vy máte i pro definici svou definici, pak se s vámi nedá diskutovat.
V bĕžném svĕtĕ je definice jasná, a definic všeobecnĕ uznávaných je nepřebernĕ. Sežeňte si slovník naučný, pokud chcete pochopit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-10 08:42:33

Tak jestli se vám chce, tak mi můžete uvést alespoň jednu z toho nepřeberného množství uznávaných definic :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-10 09:00:21

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/internet

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-10 11:00:17

Děkuji :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-10 11:33:56

Tohle je definice z wikipedie v arabštině:
(odkaz nešel zkopírovat)
الشبكة العنكبوتية [1] أو الإنترنت (دخيلة) شبكة اتصالات عالمية تسمح بتبادل المعلومات بين شبكات
أصغر تتصل من خلالها الحواسيب حول العالم. تعمل وفق أنظمة محددة ويعرف

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-10 17:41:09

Slovy jinak napsaná, obsahově stejná. Normál.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-11 01:14:02

Čekal jste, že ta arabská definice bude pravým opakem té české? To nejspíš ne. Ale liší se v tom, na co klade důraz a co opomíjí. Liší se. Není stejná. Jen podobná a nejsou v rozporu.

Jiný příklad nějáké všeobecně uznávané definice?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-11 06:20:18

Podobná? Definice je jasná. To, že k tomu v jiné např. kultuře přidá i tato odlišnost, na tom nic nemění.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-11 09:28:23

Často používáte slovo jasný, ve významu, že je to jasné všem kromě mě. Ale argumenty chybí. Proč jste nevybral nějákou opravdu obecně uznávanou definici? U internetu sám musíte cítit, že sto kultur, sto různých pojetí. Vy mě šetříte :-) Tak nevím, jestl mi to má lichotit, nebo bych se měla urazit :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-11 20:14:18

Jste opravdu vtipná. Troly nekrmím. Takže to berte jak chcete, třeba jako lichotku (i když nevím, jak slovo lichotka osobně definujete). Čestně odstupuji. Dobrou chuť :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-09 10:27:02

Pozor, on není "život" jako "život"! Ty živý věci, se kterýma se při práci setkávám, naši formu života spolehlivě zahubí a při tom tam často nejsou ani organický molekuly :D

Vy jednou na těch svých definicích ošklivě uklouznete a rozbijete si nos.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-09 11:29:52

A vy budete shodou náhod někde poblíž a rychle a nenápadně stáhnete tu nohu zpátky.

Ale snad by bylo horší neuklounout a nic si nerozbít. Což se říká dobře, když ještě neteče krev.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-08 15:14:40

Víra je entita a zkoumat se dá úplně normálně. Krok za krokem si to projdeme.

1. Vy tady citujete definici víry, kterou jsem vám našel.
2. Tím ale sám dokazujete, že víra se dá definovat.
3. Definována je slovy. Tím je i popsána.
4. Co je popsáno slovy, o tom se dá mluvit.
5. O čem se dá mluvit, to se dá i kritizovat.

A pokud jde o chování víry, tak prokazatelně
a. Existuje, jinak by tolik lidí nenaletělo podvodníkům nebo duchovním.
b. Ovlivňuje chování a těla lidí. Proč se ve stejné situaci křesťan pokřižuje a ateista ne? Co placebo efekt?
c. Dá se zkoumat, dokonce i věřící mají svůj "vědní obor", najdděte si ve slovníku "teologie".
d. Pro věřící je to zcela legitimní a integrální součást jejich osobnosti.

A ještě bych rád upozornil, že stejně, jako "nemoc jej přinutila ulehnout s horečkou", dá se z pohledu češtiny napsat "víra jej přinutila jít ke zpovědi". "Víra" je totiž podstatné jméno a dá se normálně používat jako podmět ve větě. A tam může nahradit popisný tvar. Místo "Věřící, ovlivněný svou vírou, udělal ..." se dá ekvivalentně použít "víra jej donutila udělat..."

Zkrátka, jenom vy věříte, že víra jako taková se nedá zkoumat...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Radka Sladká,2015-07-08 16:13:48

Můžete víru kritizovat, ale není to korektní :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 17:00:54

Jasnĕ, že víru lze definovat. Jen jestli si nepletete kritiku s tlacháním, nebo filozofickou rozpravou.
Prozkoumejte a zkritizujte nehmotného elfa, ve kterého duchovnĕ vĕřím.
A pak popište, co vám to přineslo :-)
Aha,takže chování víry ... já tedy mám za to, že to je chování lidí ...
Vĕří nĕkdo konkrétní, bez toho nĕkoho víra není. Nebo se ta entita snad vznáší okolo a sedne na nékoho jiného?
Teologie vychází z dogma, které pokud neuznáváte, nejste v jejím "definičním oboru".
Pokud si zadefinujete, že Bůh je, pak se jej jako neuchopitelnou bytost můžete snažit zkoumat a kritizovat. A zase dejte vĕdĕt, co vám to přineslo.
Pokud v existenci Boha nevĕříte, nemůžete ho zkoumat, maximálnĕ tak na nĕj náhodnĕ narazit.l

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-09 09:41:59

Shodou okolností jsem nedávno četl rozsudek NSS. Taky, všechno v abstraktní rovině, řešilo se, jestli je informace dokumentem nebo dokument informací atd. Několik paragrafů šlo proti sobě, v argumentaci protistran tlachání o unijním právu a věcných záměrech k návrhům zákonů z minulýho století... Docela chaos, ale smekám klobouk před soudcem, jak z toho logicky vybruslil a ze soudce nižšího soudu udělal vola. A dokázal nejenom to, že se ministerstvo plete, ale i to, že logická diskuse na abstraktní téma může pozitivně ovlivnit život toho, kdo takovou diskusi začne.

Já jsem si pro sebe takhle nějak prošel Bibli. Závěr je, že nemá smysl v ni věřit. Přínosy pro můj život, i když nebyly při rozhdování vztay v úvahu:
- V neděli můžu spát až do oběda.
- Můžu se bez výčitek nacpávat i týden před velikonocema.
- Klidně si spravým oko pohledem na hezkou slečnu a nechám si o ní zdát bez pocitu viny
- Žádná sexuální frustrace kvůli normálnímu chování
- Jsem kamarád se svým tělem
- Není problém s plánováním rodiny, antikoncepci mi nikdo nezakazuje
- Ke koupání v rybníku nepotřebuju plavky
- O víkendu jsem nemusel nesmyslně omezovat manželčinu sestřenici, když byla u nás na návštěvě a chtěla se opalovat nahoře bez
- ...

Ale někteří holt nepřemýšlí, co čtou. Ty to pak zase obohatí jiným způsobem - stačí uvěřit a nemusí ani po přečtení začit myslet, udělají to za ně jiní, kteří jim rádi budou řídit život a ještě mají naději na "lepší budoucnost"...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-09 11:27:38

Já ovšem nepíši o knize - Bibli, ale o Bohu.
Bible je na stejné (materiální) úrovni jako třeba román.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3273035

Bůh je nemateriální.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-09 09:55:08

"Pokud v existenci Boha nevĕříte, nemůžete ho zkoumat, maximálnĕ tak na nĕj náhodnĕ narazit."

Ok. Narazil jsem na knihu. Tvrdí se o ní, že popisuje boha. PROZKOUMAL JSEM TEDY TU KNIHU a zjistil jsem, že to tvrzení neodpovídá skutečnosti a kniha boha nepopisuje. Shodou okolností je kniha základem náboženství. Vím, že popis boha v tomto náboženství, založený na té knize, je nesmyslný. Takže to náboženství pro mě ztrácí smysl.

Můj předchozí názor na boha ani mou předchozí víru to nijak neovlivnilo.

Btw. Musím uvěřit Mein Kampfu, abych mohl prohlásit, že rasová nadřazenost Árijců je pitomost? Musím věřit v dělnickou revoluci, abych poznal, že je nesmysl volit komouše? A věří katolík v létající špagetové monstrum, aby mohl prohlásit, že neexistuje a že pastafariánství je blud? Věří muslim v JK, že prohlašuje o křesťanech to, co prohlašuje?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-09 11:36:55

... "kniha boha nepopisuje"...
Jak to můžete vědět? Vy Boha znáte?
Já tedy ne, nikdy jsem s ním nehovořil, neviděl ho, tak si rozhodně neodvážím soudit, zda je jeho čistě materiální popis správný, zvláště pak, když je neuchopitelný, zatímco Bibli psali zcela uchopitelní, materiální lidé.
To, že rasová nadřazenost árijců je pitomost vím i bez Mein Kampfu. Ovšem z pohledu autora nadřazeni jsou. A přesně takto je vysvětlovaná Bible. V kontextu doby, v kontextu autora.
Dnes, vy, nebo já, si z toho můžeme/nemusíme vzít to, co sedí pro dnešní dobu, inspirovat se. Takto to vysvětluje třeba kardinál Duka, a s tímto ve své logice nelze mít problém.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-09 12:18:56

Jsou jevy, který nejsou prozkoumaný, třeba tzv. temná hnota. Na dnešní technologické a znalostní úrovni je neuchopitelná. Je k nim spousta teorii, který se na ni dívají každá jinak. Paralelní vesmíry, další dimenze,... Ani já, ani vy jsme temnou hmotu neměřili. Ale můžeme brát jednu teorii po druhé a ověřovat je. Pokud se teorii podaří nějakým způsobem vyvrátit, nevíme, jak temná hmota vypadá. Ale víme, že to není, co já vím, třeba oblak gluonů. A nemusí jít jenom o měření, může jít i o simulaci nebo výpočet, kterým se ukáže nesmyslnost té teorie.

Stejně tak je náboženství teorie o tom, co je bůh zač. Jedna teorie je Judaismus, další je Islám, další Křesťanství, ... Nic nám nebrání tuto teorii podrobit myšlenkové simulaci, na jejím základě namodelovat "boha" a srovnat tento model s realitou. Problém křesťanství je, že podleněj bůh namodelovat nejde. Jak třeba může na sebe brát různý podoby, když je neměnný? Jak může kontinuálně trvat na tom, že zabije všechny, kdo ho spatří, a při tom Adam, Eva, Noe, Lot, Mojžíš,... přežili? Jak může být člověk stvořen k jeho obrazu, při tom ale zakazuje svoje zpodobňování a každý, kdo má syna, ho takto přímo zpodobnil? A proč každý, kdo někdy vidělnějakýho člověka, nezemře?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-09 12:39:15

Je rozdíl mezi vědou a vírou. Viz definice, kterou "jste mi našel".
Představení věřící jasně uvádí, že Bible je kniha, kterou nelze brát slovo od slova, ale v rámci kontextu doby, autora a situace.
Pokud nechápete, co je kontext doby, autora a situace, pak je to těžké.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-09 13:16:09

To právě chápu. Proto ji beru stejně, jako "Staré řecké báje a pověsti" (mimochodem, ta knížka je hodně cenzurovaná, plný znění by bylo zajímavější).

Jenom nechápu, že ji jako vzor pro život berou hromadně lidi i v době, kdy víc než 99% dosplělých lidí v Evropě umí číst, Bible je dostupná i v jejich jazyce, zadarmo a momentálně není nelegální ji vlastnit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-09 14:29:02

No, jako vzor .... částečně ..spíše se z nich káže a cituje v patřičném "definičním oboru" dnešní doby.
Nikoli jako celku
Nikdo nemůže popřít (a ani jsem popření nezaznamenal), že Bible (i Korán) jsou napsány tak, že tam lze nalézt něco pro jakoukoliv situaci. (v ČR morální hodnoty, ale třeba i třeba psychoterapie, pomoc, atd..).
Do doby, dokud nezasahují do mých zájmů, mi to je jedno.
Samozřejmě, že mnozí demagogové argumentují "zlem", které se údajně v rámci víry koná (zákaz potratů, násilí okolo potratů, kamenování, z našeho pohledu nespravedlivé soudy, z našeho pohledu nespravedlivé postavení některých lidí, atd..), ale to je vždy záležitost nějaké (větší, či menší) skupiny lidí, a tito lidé ovlivňují tyto děje, tito lidé vybírají vhodné pasáže ze svatých knih pro obhajobu. Nikoli obecná záležitost nějaké víry (třeba křesťanské).
Ale samozřejmě je pohodlnější říct, že za to může nějaká víra jako celek, třeba aktuálně Islám.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-09 14:43:21

No ale třeba zrovna ty interupce jsou zajímavý téma. U křesťanů jsou zakázány, u židů v některých situacích vyžadovány. V tomto není bůh trojjediný, ale jenom dvojjediný. Takže neměnný a konzistentní v čase... Co o nich vlastně říká jeho třetí já?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-09 14:52:05

Vím já?
Každopádně dokud jsou u nás povolené, je mi to jedno.
A to je možná to třetí já, ale co já vím :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-08 08:33:07

Zapište si za uši, jak se liší axiom a dogma.

Axiom je nezpochybnitelný a evidentní, jako "po jedničce následuje dvojka". Je elementární, jasný, není důvod ani způsob, jak ho zpochybnit a je evidentní, že platí. Například "Po jedničce následuje dvojka." Schválně, zkuste matematicky dokázat, že to platí (v dekadické soustavě a v klasické algebře). A přece víme, že platí.

Dogma je podepřeno jenom tvrzením nějaké autority. Třeba když strana tvrdí, že Kim je věčný prezident. Nepochybuje se o tom, protože to tak prostě je a šmitec (nebo kulka či oprátka). Jiný příklad dogmatu: "JK vstal z mrtvých. Napsali to jeho kamarádi, tak je to pravda. Že měl jiný tělo a jiný hlas, to je jenom malý nepodstatný detail a nemusíme se jím zabývat..."

Víra nestojí na axiomech, ta stojí na dogmatech. Velká část populace (řekl bych drtivá většina) křesťanský dogmata neuznává.

---------------------

A pokud jde o dogma: Strana říká: "Všichni si budou rovni, všichni budou mít všechno dohromady a zavládne blahobyt."

Víme však, že člověk
- nebude dobrovlně pracovat bez motivace. Proč by se dřel, když všechno má?
- vezme si víc, než skutečně potřebuje. Co když dojdou zdroje?
- nebude pomáhat ostatním, má permanentní pocit, že mu taky nikdo nepomáhá.

Logický závěr je:
a) Zdroje se spotřebují větším tempem, než pojede jejich výroba. Padne idea blahobytu.
b) Zavedou se tresty, plánování a dozorci, kteří nbudou produkovat zdroje, ale budou hlídat, Ti musí dostat větší moc, než ostatní a pdane rovnost.

Straníci nemají rádi, když se v tom někdo vrtá. Iracionální straníci totiž opravdu věří v rovnost a jsou vzteklí, když je někdo probudí ze sna. Ti racionální, co víru používají pro vlastní prospěch (snahu dostat se k moci a něco si bez práce urvat co nejvíc) vás za pochybování označí za třídního nepřítele a pošlou do Jáchymova, protože jste hrozba pro jejich zájmy...

A přece se to dogma, hlásaný autoritou, dá zkoumat a vyvrátit. A je v zájmu společnosti komáry a jejich blud vyhubit, než plebs upadne do otroctví parazitů.

Proč by to mělo být jinak s křesťanstvím, když taky duchovní parazitují(Exodus 13:2 Obětuj svého prvorozeného syna Bohu v zápalné oběti, nebo zaplať 5 šekelů stříbra kněžím (Numeri 16:15-16)), dělí lid na vyvolený a plebs (kap. 29: vše, co z hostiny zbude, bude obětováno jako zápalná oběť, aby to nesnědl plebs (34)). Plynule to přešlo do křesťanství ve formě desátků a odpustků. A když se jeho jménem vraždí pochybovači (odborně řečeno kacíři - Hus apod.).

Odpovědět


Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-08 08:06:14

V čem? Spravedlnost je podle vaší definice přece taky nematerální. A podle vaší logiky, protože při pádu letadla v Locketrbie zemřeli všichni svědci výbuchu, nemělo se pátrat po příčinách katastrofy a svést to na boží trest za kdoví co.

A když podle vás jdou zkoumat materiální věci a jdou zkoumat i nemateriální věci (matematika, literatura), tak nechápu, proč část fantasy literatury vyjmete z tohoto zkoumání.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 10:53:31

Mícháte materiální a nemateriální rovinu.
Pád letadla v Locketrbie je materiální věc, a tu opět materiálně vyšetřujeme.
Spravedlnost je nemateriální námi stanovený rámec, a podle tohoto rámce posuzujeme skutečnost (materiální), ale i úmysl (v současném pojetí nemateriální).
Je ale fakt, že existují lidé, kteří to rovnou svedou na trest boží ... případně na druhé straně na Islám, atp. ... což je podle mě nekorektní.
No a rámec spravedlnosti kritizovat můžete. Ovšem nic tím nedosáhnete (viz tlachání v hospodě o politice). Něčeho dosáhnete pouze osobním prosazením změn toho rámce, diskuzí (korektněji spíš silou). Ale jste to vždy vy, kdo je středem, vy máte volbu, i volbu neuznávat danou spravedlnost (třeba proto, že se příčí vaší morálce).
Pokud někdo začne prosazovat rituální obětování dětí, budete kritizovat to obětování, nebo toho, kdo jej prosazuje?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-08 11:10:19

Spadlo letadlo, to je materiální věc. Ale určitě se v té době vyrojila spusta teorií (samozřejmě nemateriálních), jako u ztracených Malajzijců. Vyšetřovatelé pracovali na základě (nemateriálních) doměnek, který potvrzovali neb vyvraceli do doby, než našli důvod - (nemateriální) víru pár debilů, díky které vznikla zcela materiální bomba.

Vaše materiálně-nemateriální rozdělení světa je blbost, ono se to prolíná a materiální svět zkoumáme skrze nemateriální teorie, úvah a myšlenky. Takže bych vás rád požádal, aby jste od toho nesmyslnýho dělení upustil. Držme se dělení
"víra" (bez důkazu) x "důvěra" (s důkazem)
"realita" (něco, co vnímá víc lidí stejně) x "blud" (něco, co existuje v hlavě jednoho člověka a nikdo jiný to nezná)


A k obětování dětí - kritizoval bych obojí. Kdybych kritizoval jenom myšlenku, kterou to obhajuje, najde si jinou a bude děti zabíjet dál. Prostě by za čas přišel s jiným zdůvodněním a on sám by byl pořád morálním člověkem, jednajícím v rámci své víry. Kdybych kritizoval jenom toho člověka, mohl by jiný psychopat usuzovat, že obětování dětí je dobrý nápad, ale blbě bylo podtřezávání a bude lepší je zaživa upalovat. Proti zlu a blbosti se musí bojovat komplexně.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 12:52:23

"našli důvod ..víru pár debilů, díky které vznikla zcela materiální bomba"
Aha, takže ta víra je nějaká entita, a dá se najít. To jsem netušil :-)
Svět rozhodně nedělím na materiální a nemateriální. Svět je čistě materiální.
Vy snad neovládáte vaše činy? Dere se vám do hlavy ta entita víra a nutí vás konat zlé věci? A když ne vám, tak jiným lidem?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-09 09:59:15

Jo. Třeba tady v té diskusi je nějaký Milan K., který věří, že myšlenku z knihy nejde kriticky hodnotit do chvíle, než té myšlence člověk zcela uvěří.

A jeho víra ho nutí vymýšlet čím dál zoufalejší myšlenkový konstrukce na svou obhajobu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-09 11:48:07

Máte v tom zmatek.
Stále píšu, že nelze (korektně) kriticky hodnotit víru.
O myšlenkách z knihy jsem psal, že "Kritizováním myšlenky ničeho nedocílíte", nikoli, že to nejde.
Co nelze, je zkoumat a kriticky hodnotit víru / Boha, pokud v její/jeho existenci nevěřím.
Je zcela logické, že pokud v existenci něčeho/někoho nevěřím, tak to něco/někdo prostě pro mě není, neexistuje, nula, nic, ...a tak není, co zkoumat, nebo kritizovat (zkoumejte a kritizujte elfy) ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-09 13:42:33

Tak znovu:
1) Boha nemůžeme zkoumat přímo. Ani jeho existenci, ani jeho vlastnosti. Na tom se shodneme.
2) Boha lidem prezentuje náboženství. Náboženství prokazatelně existuje, jsou jich dokonce desítky.
3) Náboženství (obecně) je nějaká teorie, která popisuje fungování světa a roli Boha/ů v něm.
4) Teorii lze zkoumat a vyvrátit, a to i myšlenkovým experimentem.
5) Teorii nemusím věřit (resp. nesmím se jí nechat ovlivnit), když ji objektivně zkoumám.
5) Vyvrácením teorie popisující objekt se objekt nemění.
6) Víra se z náboženství stane tím, že jednotlivec začne věřit tomu, co náboženství hlásá.

Takže pro člověka - věřícího tady máme řetěz VÍRA (jeho přesvědčení) -> NÁBOŽENSTVÍ (teorie popisující svět) -> BŮH (něco abstraktního). Prostřední článek se dá bez problémů kritizky zkoumat a bez něj se celý řetěz rozpadne. Bez ohledu na (ne)existenci boha, nemá smysl vyznávat náboženství, jehož smysluplnost byla vyvrácena.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-09 18:15:20

No vidíte, a hnedle u bodu 3 se vám to sype.
Kdepak jste přišel na to, že náboženství je teorie?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-10 08:19:31

A není to evidentní?
- Teorie něco popisuje v abstraktní rovině, vytváří nejakou představu něčeho. Chcete zpochybnit, že náboženství popisuje interakci boha se světem, jeho projevy atd.?
- Na danou věc můžu mít několik teorií nezávisle na sobě. Stejně, jako máme několik náboženství. Chcete zpochybnit, že existuje několik náboženství, popisujících různě jednu realitu (0-n bohů)?
- Teorie sjednocuje pohled na věc u několika lidí. Chcete zpochybnit, že představa bohů u křesťanů je synchronizovaná a jiná, než třeba u hinduistů (kteří jsou ovšem synchronizovaní mezi sebou)?
- Teorie může vznikat tak, že si ji vymyslím. Chcete zpochybnit , že Guru Jára si vymyslel teorii odháčkování?
- Teorie může vzniknout modifikací jiné teorie. Chcete popřít, že křesťanský popis vzniku světa pochází z judaismu?
- Teorii můžu vytvořit ve vlastní prospěch. Chcete popřít existenci sekt, co jsou v rámci teorie o bohu po majetku věřících?

Ono by se to dalo graficky vyjádřit jako strom:

REALITA
+- Náboženství A
+- Věřící A1
+- Věřící A2
+- ....
+- Věřící An
+- Náboženství B
+- Věřící B1
+- Věřící B2
+- ....
+- Věřící Bn
+- ...
+- Náboženství x
+- Věřící x1
+- Věřící x2
+- ....
+- Věřící xn

Realita je jenom jedna. Víra je individuální vnímání jednoho člověka. Ale mezi tím existují teorie a věřící se vždycky k nějaké přikloní a více méně jí věří. Samozřejmě si může vytvořit i vlastní, individuální teorii, pak je počet věřících 1.

Je na člověku, jestli nějaké teorii uvěří...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-10 11:38:04

Ne, evidentní to není. Neboť je to (teorie x náboženství) zcela něco jiného.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie
(http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/teorie)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Náboženství

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-10 12:59:27

Ahá, takže když vám někde na webu najdu definici počítače jako třech místností plných elektronek, chlezených trojicí leteckých motorů a počítající tři operace za sekundu, tak váš notebook přestane být počítačem? Nebo vás někdo odkáže na nějaký článek, který definuje savce jako živorodý a vy kvůli tomu popřete existenci ptakopyska? Už rozumím...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-10 17:54:17

Mám jedu takovou teorie (mám takové potuchy), že konspirujete s, nebo se inspirujete Radkou :-D
Rozdíl mezi teorií a náboženství je podle mě jasný, netřeba šaškovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-10 17:56:12

* jednu takovou teorii

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-13 07:06:05

Mám jedno takový pravodlo, kterým se řídím. A občas by možná neuškodilo ani vám: "Když se ti zdá, že se proti tobě všichni spikli, podívej se do zrcadla. Pravděpodobně tam uvidíš důvod."

Jak definujete náboženství?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-13 08:29:04

Děkuji za doporučení.
Beru obecnou definici.
Mými slovy je to široký systém postavený na dogmatu/dogmatech (exaktně nedokazatelném základu).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-13 14:17:25

Tak znovu:
1) Boha nemůžeme zkoumat přímo. Ani jeho existenci, ani jeho vlastnosti. Na tom se shodneme.
2) Boha lidem prezentuje náboženství. Náboženství prokazatelně existuje, jsou jich dokonce desítky.
3) Náboženství (obecně) je nějaký systém tvrzení, který popisuje fungování světa a roli Boha/ů v něm.
4) Systém obecně lze zkoumat a z jeho fungování vyvozovat závěry, a to i myšlenkovým experimentem.
5) Vlastnostem systému nemusím věřit (resp. nesmím se svou vírou nechat ovlivnit), když ho zkoumám.
5) Prokázáním nefunkčnosti systému tvrzení popisujícího objekt se reálný objekt nemění.
6) Víra se z náboženství stane tím, že jednotlivec začne věřit tomu, co náboženství hlásá.


Spokojen? Updatoval jsem stejnou věc do kódu, který používáte vy. Ať věc nazveme jakkoliv, podstata se nemění.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-13 14:34:48

1-3 .. jste popsal teologii.
4 až 6 .. každé samostatně pravda
Tedy píšete o zkoumání teologie?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-14 07:05:51

Ne, píšu o zkoumání náboženství coby konstrukce na základě často vyvratitelných, navzájem se popírajících dogmat ve stylu "Hledá se černý pes. Zvláštní znamení: je celý bílý."

Teologie je teoreticky věda, která by to měla dělat.

V praxi teologie nezkoumá projevy boha a nesmyslnost některých dogmat, ale snaží se je nekriticky udržovat při životě stůj co stůj.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-14 07:57:24

A co z toho budeme mít? .
Vždyť to nedává smysl. Dogma je ze své definice tvrzení, o kterém se nepochybuje.
Myslíte, že (pokud to vůbec lze) když vyvrátíte dogma, pak ho přestanou lidé přijímat?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-14 10:40:45

Dogma = obecně přijímaný tvrzení nějaké autority, nejsou pro ně důkazy.

Co měl Kolumbus z toho, že odmítl dogma o placatosti Země? Krom objevení Ameriky pro Evropany, ukončení středověku, míst v učebnicích,...? Jak jeho odmítnoutí dogmatu změnilo dějiny? Kolik lidí dneska věří, že je Země placatá?


Akorát je potřeba nějaká doba, aby se poznatek rozšířil (díky gramotnosti a multimédiím se zkracuje) a vždycky se najdou fanatici, kteří tu myšlenku ještě dlouho drží.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-14 12:33:43

Uvádíte nekorektní příklad.
Tvar planety je materiální, ověřit lze.
Bůh je nemateriální, jeho existenci neověříte.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-14 12:50:30

Ne. Uvádím příklad vyvrácení jednoho z dogmat, kterýmu kdys ivšichni ve společnosti věřili a který spoluvytváří konkrétní náboženství. Náboženství totiž nepopisuje jenom boha, ale i věci okolo včetně uspořádání světa (např v sociální oblasti tak dává legitimitu kněžím).

Nepotřebuju ověřit existenci boha, abych vyloučil náboženství, který ho popisuje. To jsou dvě naprosto odlišný věci.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-14 13:20:41

Náboženství, bavme se konkrétně třeba o Křesťanství, stojí na základním dogmatu a tím je existence Boha.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-15 08:20:35

Ale existuje několik náboženství. I křesťanství má několik forem - katolíci, evangelíci, husiti, mormoni, jehovisti, adventisti, a kdoví jaká šepleď ještě. A každý může mít to výchozí dogma trochu jiný. Na základě čeho člověk dojde k tomu, že je katolík a ne hinduista? Jakým způsobem volí a na základě čeho? Co ho přivede do pravoslavnýho kostela a ne do luteránskýho?

Řekl bych, že podle toho, co je mu myšlenkově nejbližší. To znamená, že o těch dogmatech přemýšlí a pokud se mu ekluje uctívání ikon vzhledem k přikázání "V jednoho boha věřiti budeš", nebude se pravděpodobně hlásit k pravoslavným. Je to tak?

Tady aplikujeme ten samý princip. Jenom ty rozpory hledáme ne na úrovni jedné větve v křesťanství, ale na úrovni celé víry a děláme to systematicky, ne jenom selektivně na jeden subjektivní atribut důležitý pro konkrétní osobu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-15 08:54:39

O dogmatech níže ..

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A opět

Petr Mikulášek,2015-07-13 14:24:38

A k tomu dogmatu - dogma je výrok autority, který je obecně přijímaný. Je úplně jedno, jestli se dá dokázat, nebo ne, furt je to dogma. Někdy k jeho vyvrácení jenom není vůle či odvaha, jindy to nedovoluje úroveň poznání či cena a složitost experimentu...

Odpovědět


Dogma

Milan K,2015-07-13 14:39:44

Ano. Ovšem poslední věta se netýká náboženství, neboť Boha/y jakožto nemateriální rovinu (alespoň tedy čistě exaktně) fyzicky dokázat nebo vyvrátit jaksi nelze ....
Nebo vy jste jiného názoru? (že by další prvek umělé zaměstnanosti? :-) )

Odpovědět


Re: Dogma

Petr Mikulášek,2015-07-14 06:59:56

To ale nemusí být automaticky pravda. Nábožesntví totiž není ani tak o bohu, ale o pohledu na svět, který podle věřících od boha pochází a je bohem ovlivněn. Tento vliv jde popsat (jinak by nebyla možnost předat jej dalším věřícím). Popis se děje výroky. A výrok můžu zkoumata přiřadit mu pravěpodonost od 0 do 1, popř. konstatovat, že momentálně nejde určit.

Podívejme se na váš výrok: "Žádná náboženská dogmata nejde zkoumat" (připomínám, že není součástí náboženství, takže zkoumat jde). Matematik by řekl: "Neexistuje žádné náboženské dogma, které jde zkoumat."

Důkaz sporem říká, že pokud existuje jediná situace, kdy platí, potom výrok neplatí obecně.

Opačný výrok je "Existuje alespoň jedno náboženské dogma, které jde zkoumat."

Není specifikováno náboženství, půjčme si tedy třeba... řeckou mytologii. "Zeus existuje na Olympu a metá blesky." Na Olympu ho nikdo nenašel, blesky jsou racionálně vysvětleny. Prozkoumány byly hned dva body tohoto výroku s negativním závěrem, tedy je přezkoumán a vyvrácen.

Máme náboženské dogma, které bylo racionálně vyvráceno. Původní výrok tak neplatí, ani kdyby jste na nose skákal a ušima se odrážel.

Součástí křesťanských dogmat je třeba pohádka o pekle pod Zemí, která byla vyvrácena. Nebo třeba ta o Zemi jako středu vesmíru... Nebo kreacionismus vs. evoluce. A co třeba stvoření světa před 6000 lety vs. karbonová metoda a výskyt fosilií v hlubších vrstvách sedimentu? Všechno se to týká křesťanských dogmat, který jde jednoduše posoudit a i školák ví, že jsou to jenom čísi fantazie a neznalost.

Odpovědět


Re: Re: Dogma

Milan K,2015-07-14 08:17:30

Jste si jistý, že rozumíte významu slova dogma?
Pochybovat o tvrzení, o kterém je v určité společnosti nepochybujte, nedává smysl ....

Odpovědět


Re: Re: Re: Dogma

Petr Mikulášek,2015-07-14 10:45:16

Svět není černobílý. O Putinovi se taky (oficiálně) nepochybuje, ale furt masakruje (neexistující) opozici...

Pochybovat se dá o čemkoliv. I o dogmatech, u těch by vlastně měla být pochybnost automatická, protože stojí jenom na něčím tvrzení.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Dogma

Milan K,2015-07-14 12:38:01

Pokud pochybujete o dogmatu, pak pro vás není dogmatem.
Jak chcete pochybovat o něčem, co pro vás neexistuje, to nechápu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Dogma

Petr Mikulášek,2015-07-15 08:45:10

Úplně normálně, jako o každým výroku. V obchodu taky platí, že zákazník má vždycky pravdu a jeho přání je dogma, o kterým by se nemělo pochybovat, pokud si chceme udržet jeho přízeň a jeho peněženku. Když tvrdí, že se mu líbí výrobek v modré barvě s kytičkama, OK, líbí se mu modrá s kytičkama, není problém aplikovat na kryt jinou barvu, je možný použít sítotisk - dostane to.

Ale pokud zákazník řekne, že chce nádrž na 100l kapaliny do prostoru 20x20x30cm, jde víra, že zákazník ví co chce a co dělá, poněkud stranou. Nebudu věřit, že do prostoru s objemem 12l nacpu 100l jenom proto, že to někdo řekl. To sorry, ale po tomhle budou následovat nějaký otázky - minimálně jestli je důležiější ten prostor, nebo množství kapaliny.

A stejně se dívám i na dogmata, který kdysi kdosi zapsal do knížek, nebo který si kdysi kdesi odsouhlasili nějací (církevní) papaláši... Jak je v tom rozpor, začnu se v tom vrtat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dogma

Milan K,2015-07-15 09:04:04

A pořád dokola. A čeho docílíte vrtáním se v dogmatu?
Pokud se v dogmatu vrtáte, tj. nevěříte v něj, pak pro vás neplatí.
K čemu je vrtat se v něčem, co pro vás neplatí/není/neexistuje?
Kdo chce věřit, věří.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dogma

Petr Mikulášek,2015-07-15 12:55:48

Toho, že nebudu nekriticky souhlasit s nesmyslama a nebudu pod jejich vlivem dělat nesmysly.

Křesťanský dogma pro mě neplatí, ale je to moje rozhodnutí. Nepřijal jsem je, na základě racionálního popření ostatních dogmat, který jsou součástí toho náboženství. A budete se divit, i věřící křesťan měl někdy v životě okamžik, kdy tomu dogmatu uvěřil. Ale než mu uvěřil, musel se s ním setkat, ztotožnit a přijmout ho jako pravdu. Do té chvíle ani pro něj neplatilo.

Křesťanský dogmata jsou a existují, řídí se jima nemalý procento lidí kolem mě a ovlivňuje tak nejenom jejich život, ale i můj. A některý ty omezení, co prosazují, mě vážně moc netěší.

Kdo chce věřit, ať si věří, ale ať tím neomezuje ostatní. Když věří, že vyhraje první ve Sportce, pokud se bude hodinu denně píchat vidličkou do oka, ať to klidně dělá. Pokud to oko bude jeho a nebude ostatní nutit, aby se taky píchali do oka. A ať kolem toho nemá blbý kecy, jak je bolest oka skvělá a že po příštím losování už (konečně) bude žít v blahobytu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dogma

Milan K,2015-07-15 13:21:24

Takže z toho budete mít něco pro sebe - nebudete nekriticky souhlasit s nesmyslama a nebudete pod jejich vlivem dělat nesmysly.
Super!
To toho docílíte ... lidstvo vám jako nanejvýš podstatnému jedinci bude vděčno :-)

Odpovědět


Re: A opět

Palo Priezvisko,2015-07-08 09:53:52

viera je presvedcenie bez dokazov. takze moja logika hovori jasne. kto veri, je hlupak.

Odpovědět


Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 10:58:28

Pak jsme všichni hlupáci.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Víra

Odpovědět


Re: Re: A opět

Milan K,2015-07-08 11:10:39

http://sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1197017775&heslo=V%ED%3Ci%3E%3C/i%3Era

Odpovědět

Josef Novák,2015-07-07 08:52:08

Určovat co je "pravé" a "původní" nemá podle mě smysl, ale podstatnější je to, co může společnosti a jedinci v současné době prospět. Z tohoto pohledu je "obvyklé" desatero účelnější a prospěšnější, nežli jakási, dnes víceméně abstraktní, pravidla obětování atd. Vždyť i současné občanské zákony (ať už si o nich myslíme cokoliv), nejsou ničím jiným než "desaterem" a nejsou neměnné, ale vytváří se podle potřeby společnosti - plní svůj účel v této době a v této společnosti, a bylo by absurdní lpět na nějakých "původních" zákonech. Celý článek se mi jeví jen jako bezúčelné prostocviky autorova ega.

Odpovědět


všeobecný přehled

Jan Špaček,2015-07-07 09:35:54

Souhlasím s Vámi, že je podstatnější to, co může společnosti prospět. Podle mě společnosti může prospět, když bude všeobecně vzdělaná a bude znát historii náboženství, které ji formovalo.
Vím, že je to pro Vás nepodstatné, ale co si myslíte vy? Je Exodus 34:14-28 podvrh? A jak poznáme, které části bible jsou podvrhy?
Podle mě je důležité, aby se lidé ptali, proč dal Bůh Mojžíšovi na kamenných deskách rituální přikázání (za jejichž nedodržení vyžadoval smrt na mnoha místech v bibli).
(více podrobností najdete tady v diskusi ctrl+F: "Jan Špaček,2015-07-07 06:36:00")

Odpovědět

Něco o známosti Bible

Daniel B.,2015-07-07 03:42:01

Pane Špačku,
když už chcete o Bibli psát, měl byste ji více znát. A trochu i chápat, jak byla napsána.

Pokusím se toto téma deseti přikázání uvést na pravou míru.

Nejprve pár úseků z Bible (zdůraznění vlastní):
Když s ním na hoře Sínaj domluvil, dal Mojžíšovi dvě desky svědectví, kamenné desky popsané Božím prstem.
Exodus 31,18

Mojžíš se vydal na cestu a sestupoval z hory. V ruce měl dvě desky svědectví, desky popsané z obou stran; byly popsány z jedné i druhé strany. Ty desky byly Boží dílo, to písmo bylo Boží písmo, vyryté na deskách.
Exodus 32,15-16

I stalo se, když se přiblížil k táboru a uviděl tele a tance, vzplanul Mojžíš hněvem, odhodil desky z rukou a roztřískal je pod horou.
Exodus 32,19

Hospodin řekl Mojžíšovi: Vytesej si dvě kamenné desky stejné jako ty první, a napíši na desky slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztřískal.
Exodus 34,1

Důležité je si uvědomit, že na druhých deskách bylo totéž, co na prvních. Deset přikázání skutečně obsahuje morální kodex. Nebudu teď tento úsek deseti přikázání citovat celý. Kdo chce, může si najít Deuteronomium 5,6-22.

Citace je z Deuteronomia 5,17-22:
Nebudeš vraždit! Nebudeš cizoložit! Nebudeš krást! Nebudeš vypovídat proti svému bližnímu falešné svědectví! Nebudeš žádostiv ženy svého bližního! Nebudeš dychtit po domě svého bližního ani po jeho poli, jeho otroku ani jeho otrokyni, jeho býku ani jeho oslu, po ničem, co patří tvému bližnímu. Tato slova promluvil Hospodin velkým hlasem k celému vašemu shromáždění na hoře z ohně, oblaku a husté temnoty a nic nepřidal. Zapsal je na dvě kamenné desky a dal mi je.

Je z Bible jasné, co bylo i na těch druhých deskách. Bible nebyla napsána nějak jednoduše, pane Špačku.
;)

Odpovědět


Re: Něco o známosti Bible

Daniel B.,2015-07-07 03:43:43

Tak nakonec bez zdůraznění... :)

Odpovědět


Díky

Jan Špaček,2015-07-07 06:36:00

Máte pravdu, že v Deuteronomiu to tak skutečně napsané je (akorát jediná drobnost, že tam chybí označení desatero přikázání, ale z kontextu je vidět, že se jedná o ty samé desky, o kterých se mluví v Exodu). Tyto rozbory hlouběji rozeberu v druhém díle. Evidentně se v bibli vyznáte více než já, co si myslíte o Exodu 34:14-28? Je to podle vás podvrh? Kdo byl podle Vás autorem zmiňovaných pasáží a kdy podle Vás byly sepsány? Věříte, že byl Exodus napsán před Deuteronomiem? Nebo byl Exodus napsaný až v Babilóně kolem 5. století před našim letopočtem a je inspirovaný Chamurapiho zákoníkem?
Jsou dvě možnosti jak k bibli přistupovat - buď budeme věřit, že je bible Slovo boží a budeme věřit, že Exodus napsal Mojžíš (jedna z Pěti knih Mojžíšových), pak z toho vyplývá, že Exodus psal Mojžíš dříve a všechny události měl v živé paměti, kdežto Deuteronomium psal později a v případech, kde se vyskytují protimluvy, můžeme toto zvážit a říct si, že je pravděpodobnější, že se spletl při vzpomínání si. Lidí, kteří věří tomuto pohledu je nejspíš (díky Bohu) v ČR málo, ale jsou takoví. Pro takové jsem psal tento článek.
Nebo přistoupíme k vyšší kritice a řekneme si, že bibli je možné zkoumat jako jiné historické dokumenty a na základě lingvistických analýz a jiných metod datovat jednotlivé pasáže a přiřazovat k nim autory. Pak zjistíme, že Exodus a zbytek Pentateuchu sepisovalo aspoň 5 autorů, docházelo k častým editacím a vkládání textu, tak aby odpovídal politickému diktátu. Pro ty, kteří se zajímají více o reálnou historii bible, připravuji druhý článek - a tam upozorním na Vámi uvedený rozpor.
Děkuji za komentář a těším se na Vaši reakci

Odpovědět


Re: Díky

Daniel B.,2015-07-07 09:50:23

Exodus 34:14-28 není podvrh. Zapisovatelem Mojžíšových knih byl Mojžíš.
V Deuteronomiu jsou dokonce dvě zmínky o desateru:

Přistoupili jste a stáli pod horou. Hora plála ohněm doprostřed nebes, byla tma, oblak a hustá temnota. Hospodin k vám mluvil z ohně. Slyšeli jste zvuk slov, ovšem podobu jste neviděli, nic než hlas. Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, Deset slov, a napsal je na dvě kamenné desky.
Deuteronomium 4,11-13

V té době mi Hospodin řekl: Vytesej si dvě kamenné desky, stejné jako ty první, a vystup ke mně na horu. Udělej si i dřevěnou truhlu. Napíši na ty desky slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztřískal, a vložíš je do truhly. Udělal jsem truhlu z akáciového dřeva a vytesal jsem dvě kamenné desky, stejné jako ty první. Vystoupil jsem na horu a ty dvě desky jsem vzal s sebou. On napsal na desky stejný zápis, jako ten první, Deset slov, která k vám Hospodin na hoře promluvil z ohně v den shromáždění. Pak mi je Hospodin dal. Vydal jsem se na cestu, sestoupil z hory a vložil jsem desky do truhly, kterou jsem udělal. Zůstaly tam, jak mi přikázal Hospodin.
Deuteronomium 10,1-5

Zpět k Ex 34:14-28.
Proč začínáte počítat přikázání tímto příkazem?

1. Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující.

Kontext toho textu je tento:
Dbej na to, co ti dnes přikazuji. Hle, vyženu před tebou Emorejce, Kenaance, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce. Měj se na pozoru, abys neuzavřel smlouvu s obyvateli země, do níž jdeš, jinak budou léčkou ve tvém středu. Naopak jejich oltáře strhněte, jejich posvátné sloupy roztřískejte, jejich posvátné kůly pokácejte. Nebudete se klanět jinému bohu, neboť Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivý.
Ex 34,11-14.

Takže tam je navíc:
1. Příkaz, aby Izrael dbal na to, co mu Bůh přikazuje.
2. Zákaz uzavírat smlouvy s domorodými národy.
3. Rozbít nástroje modloslužby.

To, o čem mluví Bůh, aby Mojžíš zapsal, se týká knihy smlouvy, ne desatera. Nebudu tu citovat ty úseky celé, můžete se sám podívat na kontext.

Dávejte pozor na všechno, co jsem vám řekl. Jméno cizích bohů nebudete připomínat, nebude slyšet ze tvých úst. Třikrát za rok mi budeš slavit svátek. Budeš zachovávat svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce ábíbu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Ať se nikdo neukáže přede mnou s prázdnou, budeš zachovávat i svátek žně prvotin z plodů svého díla, z toho co zaseješ na poli, a svátek sklizně na konci roku, kdy sklidíš z pole plody svého díla. Třikrát za rok se ukáže každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, před Panovníkem Hospodinem. Nebudeš obětovat krev mé oběti spolu s kvašeným. Nezůstane do rána tuk mé sváteční oběti. To nejlepší z prvotin své země přineseš do domu Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.
Ex 23,13-19

Hned v další kapitole je toto:
Potom vzal knihu smlouvy a přečetl lidu. Ten řekl: Všechno, co Hospodin promluvil, budeme plnit a poslouchat. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel podle všech těchto slov.
Ex 24,7-8

Myslím, že ve světle těchto textů, kdy odlišíme to, co bylo na kamenných deskách a to, co bylo v knize (svitku) zákona, je text z Ex 34. kapitoly srozumitelnější:
To nejlepší z prvotin své země přineseš do domu Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Hospodin řekl Mojžíšovi: Napiš si tato slova, neboť podle těchto slov jsem uzavřel smlouvu s tebou a s Izraelem. Byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chléb nejedl a vodu nepil a napsal na desky slova smlouvy, Deset slov.
Ex 34,26-28

Bible nebyla napsána jednoduše. Verš 27. a 28. mluví trochu o něčem jiném - smlouva knihy (svitku) zákona a text, který byl vytesán do kamene. To "vaše desatero" bylo součástí smlouvy zapsané v knize (svitku) zákona.

Přeji pěkný den

Odpovědět


Re: Re: Díky

Jan Špaček,2015-07-07 12:06:42

Díky za věcné komentáře. V příštím textu, kde se budu zabývat vyšší kritikou bible, na tyto vaše připomínky hned v úvodu odkážu.
Vaši připomínku jsem předpokládal, když jsem psal:
„I kdyby se verš Ex 34:28 doopravdy vztahoval k textu psanému před 14 kapitolami a ne k desateru přikázání, na které navazuje, tak celý zbytek rozebírané části bible ukazuje na Boží posedlost oběťmi a velmi přesně prováděnými rituály se zcela konkrétními rituálními předměty.“
Vy tedy věříte, že Bůh vyžadoval, aby mu byly dělány všechny ty oběti, přesně tak jak je popisováno v kapitolách Exodus 25-31?
Teď už trochu mimo téma, ale mohl bych Vás ještě poprosit, abyste mi řek, jestli věříte, že Mojžíš udělal to, co je popsáno v Numeri 31:13-18?
Tedy:
Mojžíš a kněz Eleazar i všichni předáci pospolitosti jim vyšli vstříc ven z tábora.
Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy.
Vytkl jim: „Cože jste nechali naživu všechny ženy?
Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma.
Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.
Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe.
A vzhledem k tomu, že se evidentně vyznáte, můžete mi tedy říct, je Bůh neměnný?

Odpovědět


Re: Re: Re: Díky

Milan K,2015-07-07 12:49:55

Jen si dovolím připomínku k otázce "je Bůh neměnný?"
Otázka je opět nesmyslná.
Bůh je nejvyšší "existence", navíc mimo materiální rovinu.
Tj. má neuchopitelnou úroveň. A tudíž nemá smysl se takto ptát.
Korektní otázka je: "věříte, že je Bůh neměnný?".
Kdy odpověď na tuto otázku nic nepřináší - je tedy zbytečné se takto ptát.
(Korektní je ptát se materiálně, např. je elektron neměnný?
http://www.osel.cz/8237-kdyz-se-elektron-rozdeli-na-dva.html)

Odpovědět


Re: Re: Re: Díky

Daniel B.,2015-07-07 13:21:25

Bůh jistě není posedlý obětmi. Abychom mohli porozumět Mojžíšovu zákonu, potřebujeme pochopit, proč ho Bůh dal. Ten zákon ukazoval na budoucnost, na smlouvu, která byla s člověkem uzavřena skrze krev Ježíše Krista.

Poněvadž Zákon má pouhý stín budoucího dobra, ne samu podobu těch skutečností, nemůže každoročně stejnými oběťmi, jež jsou stále přinášeny, nikdy učinit dokonalými ty, kdo s nimi přistupují.
Žd 10,1

Stín = předobraz.

A tak např. tento příkaz pro Izrael:
Nebudeš obětovat krev mé oběti spolu s kvašeným.
Ex 34,25

Představuje určitou duchovní skutečnost zjevenou v Nové smlouvě:
Vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.
1.Korintským 5,6-8

Zákon svými rituály ukazoval na duchovní skutečnosti, které jsou neviditelné (např. na upřímnost a opravdové srdce ve vztahu k oběti Beránka = Ježíše Krista).

Může z toho vzniknout otázka, co zákon přinášel Židům, když ukazoval na budoucnost. Měli z toho něco? Ukáži na jednu praktickou věc. Vidím, že izraelský národ během času tolik intelektuálně nedegeneroval. Předpisy, které měli, se týkaly mimo jiné hygieny, stravy, odpočinku,... A byly pro ně dobré. Bůh zaslíbil, že je požehná, když je budou zachovávat. Izrael během své historie až tak poslušný nebyl, přesto je na nich patrný vliv Božího požehnaní:

Židé jsou laureáty 175 Nobelových cen, muslimové jich mají sedm…

Každý podzim je ve znamení udělování Nobelových cen. Už jich bylo celkem uděleno na 850, z toho přes dvacet procent, resp. 174, získaly osobnosti židovského původu. Židů je momentálně asi 0,2 procent obyvatel naší planety, muslimů jsou více než dvě miliardy, přičemž Nobelovu cenu má jen sedm osobností z jejich řad, včetně Arafatovy Nobelovy ceny za mír.

Zdroj: http://olser.cz/8123/zide-jsou-laureaty-175-nobelovych-cen-muslimove-jich-maji-sedm/

Na vaši další otázku se pokusím odpovědět ve svém dalším komentáři.

Odpovědět


Re: Re: Re: Díky

Daniel B.,2015-07-08 00:30:03

Ano, Bůh je neměnný. A věřím všemu, co je v Bibli zapsáno, že se skutečně stalo.

Pane Špačku, rozumíte tomuto textu?

Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.“ Ježíš mu řekl: „ Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
Jan 14,8-10

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Díky

Jan Špaček,2015-07-08 08:21:59

Nevím, jestli rozumím správně tomu, co jste teď napsal (přece jen význam jedněch částí bible, jak jste sám ukázal, závisí na jiných úryvcích z bible). Ale chápu to tak, že chcete říct, že Bůh je neměnný, ale v NZ je akorát vtělený do Ježíše. Na neměnnost Boha se křesťanů ptám, proto, abych je upozornil na fakt, že jestli byl Bůh žárlivý, tak je žárlivý stále. Jestli byl Bůh pomstychtivý, tak je pomstychtivý stále. Jestli Bůh byl ochotný změnit (opakovaně svůj názor) na základě informací, které se dozvěděl od Mojžíše (Ex 32), tak nebyl vševědoucí a pokud je neměnný, tak není vševědoucí ani teď. Jestli je Bůh neměnný, tak je nyní takový, jaký byl popsán ve starém zákonu.

Jinak odmítám věřit, že Ježíš věděl to samé, co Bůh.
Pokud ano, tak proč neřekl lidem třeba o bakteriálním původu nemocí, které stvořil? (a namísto toho učí lidi, o démonech a zlých duších Lukáš 8:2, Marek 16:17)
Proč nepředal lidem informace, které by mohly ulehčit život miliónům - třeba místo zázraku přeměny vody na víno mohl přeměnit hlínu na antibiotika, proti kterým nezískají bakterie rezistenci.
Pokud Ježíš věděl to co Bůh otec, tak zamlčování spousty důležitých informací způsobil utrpení mnoha lidem. Pokud Ježíš dokázal transmutovat vodu na víno (což kromě transmutace prvků vyžaduje provádět složitou organickou syntézu) a pokud nedal lidem zázračné antibiotika, tak je svou nečinností zodpovědný za všechny úmrtí křesťanské populace během morových ran v Evropě. Proto nevěřím, že někdo věří, že Ježíš byl vševědoucí a informace lidem zatajoval. Nebo ještě lépe - mohl lidem dát nějaký radioaktivní reaktor, který by byl zázračně zkonstruován a byl by zdrojem ekologické energie. Mohl lidem říct o výrobě hnojiv, mohl lidem říct o DNA a původu druhů...
(zase na druhou stranu pokud Bůh dříve udělal potopu, aby zabil všechny lidi, tak nechat vymřít většinu lidí Evropy na mor je v souladu s jeho dřívější hrozivostí).
Má otázka tedy je - věříte, že Bůh v Ježíšově podobě znal to, co Bůh-otec, ale zatajil tyto informace lidem úmyslně (třeba z důvodu, že lidé ještě nejsou připraveni na radikální prodloužení života a zvýšení blahobytu)?
A ještě prosím ten komentář k Numeri 31:13-18 "...Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.
Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe."

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Díky

Daniel B.,2015-07-08 10:50:12

Položil jste více otázek, na které není krátká odpověď.
:)

Napsal jste:
... jestli byl Bůh žárlivý, tak je žárlivý stále ...

Boží žárlivost je jiná, než žárlivost lidská:
Neboť na vás žárlím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu.
2. Korintským 11,2

Pavel zde používá obraz vztah muže a jeho ženy jako vztah Krista a jeho církve (viz např. Efeským 5,31-32)

Boží žárlivost není sobecká, hledá dobro lidí. Bůh ve své spravedlnosti nemůže požehnat neposlušnost:
Nuže, Izraeli, co od tebe žádá Hospodin, tvůj Bůh? Jenom aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší a zachovával Hospodinovy příkazy a jeho ustanovení, která ti dnes přikazuji, aby ti bylo dobře.
Deuteronomium 10,12-13

Napsal jste:
Jestli byl Bůh pomstychtivý, tak je pomstychtivý stále.

Na více místech Bible čteme o postoji Boha k soudu nad člověkem. Bůh touží po tom, aby lidé činili pokání, aby je nemusel potrestat:

Ty teď, lidský synu, řekni domu izraelskému: Mluvili jste takto: Když na nás spočívají naše přestoupení a naše hříchy a my v nich chřadneme, jak přežijeme? Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, cožpak si přeji smrt ničemy? Vždyť jestliže se ničema odvrátí od své cesty, zůstane naživu. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest. Proč byste měli zemřít, dome izraelský?
Ezechiel 33,10-11

Zde vidíme, že Bůh dává čas k pokání:
Znám tvé skutky a tvou lásku, věrnost a službu, tvou vytrvalost a tvé poslední skutky, hojnější než ty první. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, do velkého soužení, jestliže se od jejích činů neodvrátí
Zjevení 2,19-22

Bůh touží po tom, aby lidé činili pokání, aby je nemusel soudit:
Tato jedna věc ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘. Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
2. Petrův 3,8-9

Napsal jste:
Jestli Bůh byl ochotný změnit (opakovaně svůj názor) na základě informací, které se dozvěděl od Mojžíše (Ex 32), tak nebyl vševědoucí a pokud je neměnný, tak není vševědoucí ani teď.

Odpověď je na delší příspěvek. Napíšu jen tolik, že se zde jedná o přímluvu, která dokáže odvrátit Boží soud. Nevím ani, jestli dobře chápete daný text - Ex 32. kap. Bůh nejedná na základě nových informací. Chci se vás zeptat, rozumíte tomuto?:

Lid země se dopouštěl útlaku, uchvátili lup, utiskovali chudého a nuzného a bezprávně utlačovali příchozího. I hledal jsem mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu zemi před mou tvář do trhliny, abych ji nezničil, ale nenalezl jsem. Vylil jsem tedy na ně své rozhořčení, skoncoval jsem s nimi ohněm své zuřivosti, uvalil jsem jejich cestu na jejich hlavu, je výrok Panovníka Hospodina.
Ezechiel 22,29-31

Napsal jste:
Pokud ano, tak proč neřekl lidem třeba o bakteriálním původu nemocí, které stvořil?

Nemoci přišly jako důsledek lidského hříchu. Chci říct, že člověk není "centrem vesmíru", kolem kterého se vše točí. Přesto má člověk pro Boha obrovskou cenu. Cenu něčeho můžeme určit podle hodnoty, která za to byla zaplacena. Za člověka byla zaplacena cena nejvyšší, Boží Syn se z lásky k Otci a z lásky k lidem nechal popravit, aby zaplatil cenu dluhu (hříchu). Oběti celého zákona ukazují na duchovní skutečnosti, které se naplnily v obětování Božího Syna.

Předpokládám, že věříte v to, že se člověk vyvinul ze zvířat a živé organismy z neživé hmoty. Pokud tomu tak je, že tomu věříte, na jakém základě si ceníte hodnotu člověka více než hodnotu např. nějakého kamene? Jakou má pro vás cenu lidský život?

Ježíš přišel kvůli něčemu mnohem důležitějšímu, než zlepšit kvalitu našeho pozemského života - i když i na tom mu záleží. Každý otec, který miluje své děti, chce, aby se děti měly dobře:
„Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb? Nebo mu podá hada, když ho požádá o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích!
Matouš 7,7-11

Na co se konkrétně ptáte ohledně komentáře k Numeri 31,13-18? Vidíte jako Boží nespravedlnost, když Bůh dal lidstvu soud potopy, když země byla plná násilí a všechny myšlenky lidí byly stále zlé - že při tom zemřely i malé děti hříšných lidí?

Odpovídám, zdá se mi, nedostatečně.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Díky

Petr Mikulášek,2015-07-09 10:07:38

To je potom jednoduchý.

Pokud je bůh všemohoucí, může svět zařídit tak, aby člověk nehřešil. Když mohl zařídit, že nejde čerpat vodu čerpadlem na povrchu z 50m hluboké studny, nebo že se do vesmíru nedostaneme po žebříku...

Pokud tvrdí, že se mu hnusí homosexualita, ať do plodu nevkládá "defektní" duše.

A pokud se mu zdá trestání moc, tak ať udělá revizi pravidel. Když stvořil tělo jak ho stvořil, proč dává restrikce i na jeho normální funkce, jako defekaci, močení, sexualitu,...?

Btw. Kočka má ovulaci vyvolanou během koitu. Proč má ovulaci žena i v případě, že je nesezdaná a nemůže tedy mít "legálně" koitus? Co tím sledoval?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Díky

Petr Mikulášek,2015-07-08 08:46:23

Nechápu, jak váš citát souvisí s neměnností boha.

Pokud se snažíte neměnnost boha naroubovat na JK, tak vězte, že JK se měnil. Narodil se jako mimino, musel se naučit chodit a mluvit, musel si projít pubertou (nebo mu snad mohly růst vousy bez aktivace varlat a bez testosteronu?),... Takže takový etalon neměnnosti aby člověk pohledal.

Odpovědět


Re: Díky

Petr Vana,2015-07-07 10:18:42

Tak hlavně pokud to chcete analyzovat, tak prosím vycházejte z co nejvíce starých a původních verzí, které jsou nejblíže k originálu. Analyzovat dnešní český pŕeklad bible je poněkud mimo. Na tom se už podepsalo spoustu autorů, kteří tamk přidali svůj pohled na věc.

Odpovědět

Asi vám...

Jan Kment,2015-07-06 20:42:24

Asi vám pane Špačku nějak špatně rozumím, ale když otevřu své vydání Kralické bible, najdu knihu Exhodus, kapitolu 20, jmenuje se: "Desatero Boží přikázání" + ještě dva další názvy, tak tam v té kapitole najdu cca 14 příkazů (spíš zákazů), některé se obsahově dost překrývají a tak bychom mohli počítat cca 10... Divné ovšem je, že taková ta praetická pravidla jako nezabiješ, nepokradeš mezi nimi jsou. Já nevím co nakonec dal Mojžíš do Archy a nemám energii to v bibli hledat, ale rozhodně něco, co se v bibli jmenuje Desatero přikázání, nějaká etická pravidla obsahuje.
Jinak bible je samozřejmě plná protimluvů a rozporů o to se nehádám. Sporná je i etická úroveň těch pravidel, když se zjevně vztahují pouze na souvěrce. Ale jsou tam, o to se hádám!

Odpovědět


Re: Asi vám...

Stanislav Kaštánek,2015-07-06 22:13:50

http://bible21.cz/wp-content/uploads/2010/12/BIBLE21.pdf
Celá bible ve formátu .pdf.
slova jako Nepokradeš, Nesesmilníš v textu vůbec nejsou.

http://gnosis9.net/download.php?soubor=67
Bible kralická ve formátu. pdf.
"Exodus 20
1 I mluvil Bůh všecka slova tato, řka:
2 Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.
3 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
4 Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani
těch, kteréž u vodách pod zemí.
5 Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců
na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,
6 A činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.
7 Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno
jeho nadarmo.
8 Pomni na den sobotní, abys jej světil.
9 Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
10 Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá,
služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých.
11 Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož
požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.
12 Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.
13 Nezabiješ.
14 Nesesmilníš.
15 Nepokradeš.
16 Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
17 Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho, ani
vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoli jest bližního tvého.
18 Veškeren pak lid viděl hřímání to a blýskání, a zvuk trouby, a horu kouřící se. To když viděl lid, pohnuli se a stáli
zdaleka.
19 A řekli Mojžíšovi: Mluv ty s námi, a poslouchati budeme; a nechť nemluví s námi Bůh, abychom nezemřeli.
20 Odpověděl Mojžíš lidu: Nebojte se; nebo pro zkušení vás sám Bůh přišel, aby bázeň jeho byla mezi vámi, abyste
nehřešili.
21 Tedy stál lid zdaleka; Mojžíš pak přistoupil k mrákotě, kdež byl Bůh.
22 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Tak povíš synům Izraelským: Vy jste sami viděli, že s nebe mluvil jsem s vámi.
23 Protož nevyzdvihujte ničehož ku poctě se mnou; bohů stříbrných a bohů zlatých neučiníte sobě.
24 Oltář z země uděláš mi a obětovati budeš na něm zápaly své, a pokojné oběti své, ovce své a voly své. Na
kterémkoli místě rozkáži slaviti památku jména svého, přijdu k tobě a požehnám tobě.
25 Jestliže mi pak vzděláš oltář kamenný, nedělej ho z kamene tesaného; nebo jestliže pozdvihneš železa na něj,
poskvrníš ho.
26 Aniž po stupních vstupovati budeš k oltáři mému, aby hanba tvá u něho odkryta nebyla."

Odpovědět


Re: Re: Asi vám...

Jan Kment,2015-07-06 23:25:55

A aj! Že by mi náboženství tak dokonale zakalilo rozum??? Odstavce 14. a 15. v textu nejsou? :-)

Odpovědět


Re: Re: Asi vám...

Libor Kiss,2015-07-06 23:52:44

"http://bible21.cz/wp-content/uploads/2010/12/BIBLE21.pdf
Celá bible ve formátu .pdf.
slova jako Nepokradeš, Nesesmilníš v textu vůbec nejsou."

No tak ja teda neviem, asi ste to hladali cez "Find", a tie slová tam naozaj nie sú :-) Zato ich preložili inak:
% - copy paste - %


Bůh promluvil všechna tato slova:
2„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu
otroctví.
3Neměj žádné bohy kromě mne.
4Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi
nebo ve vodách pod zemí. 5Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já
Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost
otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě
nenávidí, 6a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo
mě milují a zachovávají má přikázání.
7Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo
by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
8Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 9Šest dní budeš pracovat
a dělat všechnu svou práci, 10ale sedmý den je dnem odpočinku,
zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou
práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé
dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. 11V šesti dnech totiž
Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale
sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den
a posvětil jej.a
12Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin,
tvůj Bůh.
13Nezabíjej.
14Necizolož.
15Nekraď.
16Nelži o svém bližním.
17Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho
manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď
svému bližnímu vůbec nic.“

Odpovědět


Re: Re: Re: Asi vám...

Stanislav Kaštánek,2015-07-07 08:43:50

Ano, děkuji, překlady se liší. Ekumenický překlad bible vytištěný 1985, Exodus 20, str 81 uvádí Desatero :
8. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý..Ale sedmý den je den odpočinutí..
13: Nezbiješ,
14: Nesesmislíš,
15: Nepokradeš.
Kdysi jsem se v náboženství učil Desatero božích přikázání ( v bibli21.pdf je Deset přikázání).
1. V jednoho Boha věřiti budeš . Jedno z dalších přikázání : Pomni, abys den sváteční světil. ( Exodus 20 bible21.pdf vysloveně píše :Pamatuj na SOBOTNÍ den, aby ti byl svatý)

Odpovědět

Vybíraví

Bohumír Tichánek,2015-07-06 20:38:24

Věda jen nemnoho, velmi selektivně, čerpá ze starověkého poznání. Podobně vybíraví bývají i lidé, co sledují duchovní poznání.

Odpovědět


Re: Vybíraví

Palo Priezvisko,2015-07-08 09:55:56

to je pravda. dnes hostovi malokto ponukne svoje dve dcery, panny...

ci upali ovcu, aby zaprsalo

Odpovědět

Taktiež ďakujem

Andrej M.,2015-07-06 13:45:48

Súhlasím s názorom p. Slegla, krásne je vidieť, že nie "Boh" ale cirkev si prispôsobuje bibliu a učenie podľa aktuálnych potrieb a ako im to lepšie vyhovuje. Že súčasné desatoro nebolo v biblii tak napísané ako sa to teraz učí - nevadí, cirkev má jediná právo na pravdu.
Je len sprosté osočenie, že každý kto podrobne číta bibliu je jehovista, ako ju teda čítajú oficiálny teológovia - selektívne? (toto je vhodné - OK, toto sa mi teraz nehodí - radšej to nebudem spomínať). Aspoň je krásne vidieť, že náboženstvo je výmysel ľudí pre ľudí - nič viac a nič menej. Ono, však na tom nieje nič tajné, že biblia vznikla dohodou, ktoré spisy budú a ktoré nebudú zahrnuté do biblického kánonu - https://cs.wikipedia.org/wiki/Biblick%C3%BD_k%C3%A1non (admin prepáč), preto neexistuje žiadna pochybnosť o tom či to je Božie slovo, to by si asi ľudia nedovolili selektovať.
Som presvečený, že civilizácia sa posunie o stupeň vyššie, až keď sa ľudia prestanú vraždiť kvôli ideám a knihám vzniknutým v dobe úplne odlišnej od súčastnosti. Až vtedy môžu spolupracovať ako jeden celok - a nie ako teraz, keď sa formuje opozícia moslimovia vs. kresťania. Howgh.

Odpovědět


Re: Taktiež ďakujem

Marek Fucila,2015-07-06 14:52:33

Vďaka bohu, že kresťania nečítajú bibliu. :-) Tiež si čosi matne spomínam o nezobrazovaní boha, a tu je to aj rozoberané. Dobrý kresťan by mal zúriť pri spodobovaní Ježiša ako zúri dobrú moslim pri karikatúrach Mohameda. Rozdiel vnímam len v tom, že západná kultúra je civilizovanejšia napriek kresťanstvu, a že moderní kresťania sú skôr fanúšikovia viery, ako jej bigótni vyznávači. Česť výnimkám, blbcov je všade dosť.
Ja by som to presvedčenie o posune civilizáce nezdieľal. Potešilo by to, ale kým bude hlúposť cťou, a kým budú myšlienky "posvätné", dovtedy bude množstvo pomätenov diktovať svoju morálku. Aktuálny trend je tolerovať každú blbosť. A toleranciou sa nemyslí nebojovať s niekým za jeho názory, ale ani radšej nepolemizovať, aby nedošlo k urážke jeho "viery".

Odpovědět


Re: Taktiež ďakujem

Richard Malaschitz,2015-07-06 18:36:39

Ale história nas učí, že najviac mŕtvych je vtedy keď sa práve staré knihy a idey zahodia. Vtedy vzniknú nové knihy a nové idey (komunizmus, nacionalizmus, nacizmus, fašizmus) a vraždí sa v mene nich.

Odpovědět


Re: Re: Taktiež ďakujem

Ondi Vo,2015-07-06 21:03:34

Nezlobte se na mne, ale víc mrtvých při konfliktech umožňují zdokonalené smrtící mašiny.

Takoví Turci potřebovali kdysi pár dní na zavraždění tisícovky křesťanů, dneska stačí bác - jedna bomba - a dvě stě tisíc Japonců zahyne. Pochopitelně neselektivně, ženy, děti ... to by křesťané nikdy nedopustili ... nebo jó?
A co takhle ona zapomenutá korejská válka, taky lahůdka pro zbraně, pro napalm a pod.

Odpovědět


Re: Re: Re: Taktiež ďakujem

Vojtěch Kocián,2015-07-07 07:50:16

Druhá věc je koncentrace lidí. Dřív by byl docela kumšt sehnat 200000 lidí, kteří by mohli být pobiti.
V každém případě však nenáboženské ideologie jsou naprosto srovnatelné s těmi náboženskými. Druhá věc je, že k nejvíce konfliktům s nejvíce mrtvými dochází při střetu ideologií. Tedy je logické, že při nástupu nacismu bude počet mrtvých enormní stejně jako při náboženských výbojích, které však nebyly ani tak ideologické jako spíš dobyvačné (ostatně 2. světová válka byla o tomtéž). Ideologie je jen motor, který má přesvědčit lidi, aby šli bojovat. Pokud je na velkém území jednotná, není k boji důvod a pokud nějaký vládce/revolucionář bojovat chce, musí si důvod a zástupnou ideologii vymyslet a zpropagovat.

Odpovědět


Ideologie

Jan Špaček,2015-07-07 08:45:26

Nic nesmí být natolik svaté, aby se nad tím člověk nemohl zamyslet a položit odborníkům otázky, pro lepší pochopení (potom, co nastuduje základní skripta). Možná že se mýlí on, možná se mílí odborníci. Smysluplný závěr je možný udělat jen po posouzení argumentů a zvážení důkazů z obou stran.
Když člověk vyloučí jednu ideologii kvůli kritickému myšlení (a ne kvůli propagandě jiné ideologie), tak má mnohem menší šanci uvěřit jakékoliv jiné nové ideologii.
Cílem mé série článků není ani tak zpochybňovat křesťanství, ale ukázat lidem techniku kritického myšlení a nechat je ji aplikovat na vše, co je jim říkáno (včetně toho, co tvrdím já).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Taktiež ďakujem

Ondi Vo,2015-07-07 14:03:31

I na tu dobyvačnost je potřeba vojáků, kteří následují svého vůdce.

To funguje nejúčinněj, sestaví-li vůdce odpovídající ideologii. Třeba takovou o nadřazenosti své (nordické) rasy, nebo podřazenosti jiné rasy. Taková ideologie pak obsahuje zajisté i tvrzení, že území, na které má vůdce zálusk, patřilo vždy jeho rase a národu. Nejúčinnější ovšem bude, když takový vůdce do své ideologie přimíchá boha, respektivně boží plán, nebo boží vůli.

Odpovědět

Biblia

Richard Malaschitz,2015-07-06 12:59:53

Biblia samozrejme obsahuje prikázania tak ako ich poznáme. Napriklad Nepokradneš je Exodus 20:15. Ale to nie je tak doležité.

Dôležité je, že autor si neuvedomuje, že sa obracia iba na pomerne úzku skupinu kresťanov, ktorí sa volajú Svedkovia Jehovovi. Len oni berú bibliu doslovne. Este aj znamy evanjelicky farar Petr Pokorny ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Pokorn%C3%BD_(teolog) ), na svojej prednaske rozpraval, ze niektorym castiam biblie zrejme uz neveril ani Mojzis a dokonca citoval Salamuna, kde to bolo jasne. Dúfam, že sa tu nájde nejaký Jehovista, ktorý nadviaže s autorom nejakú komunikáciu. Ale nie je mi jasné prečo osel.cz chce vyvolávať nejakú polemiku s Jehovistami a ako to má súvisieť s celkovým poňatím webu.

K otázke či je Boh nemenný. Ako otec som dával svojim deťom rôzne príkazy a zákazy v závislosti od ich veku a schopností. Jednoduchý príkaz, že nemajú ísť na cestu platí inak keď majú 3 roky, 8 rokov a 14 rokov. To je dôvod prečo RKC vyslovene vychádza z apoštolskej tradície a nie z Biblie a prečo všetky evanjelické cirkvi tiež majú vlastné výklady Biblie.

Odpovědět


Re: Biblia

Marek Fucila,2015-07-06 14:41:18

OSEL = Objective Source E-Learning. Článok je podľa mňa objektívny pohľad na prezentovaný kódex. Ide k zdrojom.
Ako skeptik by som rád niekedy pochopil mechanizmus vzniku viery, respektíve neschopnosti jej zavrhnutia. Kresťanstvo stojí ako jeho prorok na vode. Základom je "písmo sväté" a "zjavenia". Biblia nie je ani len inšpirovaná bohom a zjavení tiež akosi ubúda. Čomu teda vlastne kresťania veria?

Odpovědět


Re: Re: Biblia

Ondi Vo,2015-07-06 16:13:37

Myslím si, že "mechanizmus vzniku viery" lze lehce odvodit od potřeby prvotně pospolné společnosti mít všeobecné akceptovaný a uznávaný řád, tedy zákony.

Každá společnost může bezkonfliktně fungovat jen tehdy, dodržují-li její členové základní pravidla chování, od nepokradeš a nezalžeš, až po nezabiješ. Problém je, jakou cestou donutit členy společnosti tato pravidla akceptovat a dodržovat. Nejlépe to funguje, má-li vůdce neochvějnou autoritu ve společnosti a tu lze získat u pověrčivé (primitivní, nevzdělané) společnosti relativně snadno výrobou (konstrukcí, vymyšlením) všemocné nadpřirozené bytosti. Samozvaný mluvčí oné vymyšlené bytosti tak posílí svou autoritu.

Pochopitelně se vždy ve společnosti najdou skeptici zpochybňující dané dogma a eventuálně usilující o svržení zrovna panující autority. Proto byly vymyšleny zákazy pro "nezasvěcené" diskutovat, ba jen přemýšlet, o podstatě a podobě oné vymyšlené všemocné bytosti. Všechny kultury mají tak svá posvátná místa, chrámy, nebo hory, kde ona nadpřirozená bytost sídlí, ale kam obyčejný (nezasvěcený) člověk nesmí pod hrozbou smrti vstoupit (kdo mne spatří, musí umřít).

Takovými "mechanizmy" je zabezpečena virtuelní existence oné nadpřirozené a všemocné bytostí před odhalením podvodu. Běžně jsou trestáni smrtí nemilosrdně ti, kteří se dopustí pochybností o její existenci a tím pochybnosti o tvrzeních a dogmatech hlásaných samozvanými zástupci onoho nadpřirozena.

Jsem přesvědčen, že náboženství mělo ve své době někdy před několika tisíci lety smysl. Stabilizovalo společenský řád, pomáhalo lidem snášet útrapy denního života příslibem pomoci "z hůry", příslibem života po smrti a při ztrátě milované osoby příslibem opětovného setkání. Náboženství rovněž podávalo "vysvětlení" přírodních úkazů, katastrov a nemocí. Stačilo věrně následovat a doslovně poslouchat svého náboženského vůdce a tím si zabezpečit své zdraví a majetek - bůh ochraňuje a pomůže v nouzi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Biblia

Marek Fucila,2015-07-06 18:01:19

Vidím to podobne. Ale skôr som myslel vieru konkrétneho jednotlivca. Neochota inak inteligentného človeka aplikovať argumenty (ktorým zdá sa aj rozumie). Sme všetci až tak ľahko naprogramovateľní?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Biblia

Ondi Vo,2015-07-06 19:25:59

Zastávám názor, že uršitá část populace je snadno ovlivnitelná, že je náchylná k davovému chování, davové psychóze a davové sugesci. Opakuji - určitá část populace.

Lidé jsou různí ve své schopnosti vnímání okolí a vyhodnocování datového vstupu lidských smyslů do mozku. Někteří dokáží zůstat objektivní, i když mnozí propadnou nějaké sugesci. Pro tuto část populace jsou například produkovány reklamní tabule, zářivé balení produktů, pestré katalogy cestovních kanceláří a pod. Z této části populace jsou rekrutovány oběti různých šarlatánů a "šmejdů". Pro tuto část populace jsou určeny "baťovy" ceny, protože vnímá 99,99 jako lákavější cenu, než rovných 100. Ten benefit jednoho halíře je zanedbatelný a obtěžuje, protože se pak musím zabývat jeho opětným utracení. Mnoho lidí si na pokladně ten halíř stejně ani nevezme.

Z toho vyplývá, si myslím, že k náboženství skeptický člen náboženstvím indoktrinované společnosti se automaticky začlení, neboť nechce "vyčnívat" a hledá bezpečí davu. Mimikry. To bych osvětlil třeba názory a argumentací mnohých v boha věřících typu "nás jsou miliardy, přece si nemyslíš, že se miliardy mýlí". Negativum takové společnosti je pak šíření pokrytectví a neupřímnosti.

Takže i když ne všeci, tak mnozí z nás jsou snadno programovatelní, si myslím.

Odpovědět


Re: Re: Re: Biblia

Jack Ketch,2015-07-06 21:36:58

S posledním odstavcem si dovolím nesouhlasit. Jediný smysl náboženství ať v minulosti nebo dnes vidím v legitimizaci parazitické třídy obyvatelstva. To zaručuje jeho věčný úspěch, protože se vždy najde dostek inteligentích a manipulativních jedinců, kteří vymění majetek a služby druhých za nějaké vyšší dobro, nebo něco podobného

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Biblia

Ondi Vo,2015-07-07 14:07:04

Jen bych poznamenal, že reaguji na otázku mechanizmu vzniku náboženství ... a to vznikalo kdysi dávno, asi u lovců mamutů. Pochopitelně lze naivitu a hloupost lidí lehce zneužít - a když tu ta možnost je, tak je využita. To je jen a jen lidské.

Odpovědět


Re: Re: Biblia

Richard Malaschitz,2015-07-06 18:28:32

Základom katolíckeho vyznania viery je Biblia a apoštolská tradícia - osobná skúsenosť apoštolov s Ježišom, ktorá je odovzdávaná ďalej. Rozhodne to nie je skúsenosť z nejakých zázrakov. Viera, ktorá by bola založená na jasnom dôkaze predsa už nie je vierou ale podloženým faktom.

Myslím, že zaoberať sa vnzikom ateizmu by bolo ďaleko zaujímavejšie.

Odpovědět

Děkuji

Radovan Slegl,2015-07-06 12:49:41

Děkuji autorovi, tohle je typ článků, pro které se na Osla vracím. Jasná fakta, citace a hlavně vyvracení zažitých informací typu jedna paní povídala.
Zde je vidět, že stokrát opaková lež se stává skoro pravdou, protože kdyby se udělal průzkum mezi lidmi o destaru, tak každý začne: Nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš...a ejhle.

Odpovědět


Re: Děkuji

Radka Sladká,2015-07-07 08:25:11

Taky se mi to líbí. Ani já jsem to nevěděla :-) Jak asi naše dnešní desatero bude působit za dalších 2000 let? :-)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz