Co říkají jazyky a genetika o evoluční historii lidstva?  
Do dnešního dne se už objevily stovky vědeckých studií, které se zabývají evolucí lidských populací. Co je zpracovat všechny dohromady?
Khoisan. Kredit: Ian Beatty / Wikimedia Commons.
Khoisan. Kredit: Ian Beatty / Wikimedia Commons.

Koho by nezajímala stará rodinná historie? V posledních desetiletích se vyrojilo mnoho fylogenetických studií lidských populací. Probírají evoluci moderních lidí zepředu, zezadu, detailně, i méně podrobně. Co ale říkají všechny takové studie dohromady? Pavel Duda a Jan Zrzavý z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovali celkem 257 fylogenetických stromů, které pocházejí ze 200 vědeckých studií, publikovaných v posledních cca 25 letech. Z nich vytvořili fylogenetický supertree (čili strom stromů) lidských populací, který sahá více než 100 tisíc let do minulosti. Výsledky jejich studie uveřejnil prestižní časopis Scientific Reports.

 

Pavel Duda
Pavel Duda na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kredit: PřF JU.

Duda a Zrzavý potvrdili, že evolučně nejstarší ze všech dnešních lidských populací jsou afričtí lovci-sběrači Khoisani (někdy nazývaným Křováci nebo Hottentoti), kteří jakž takž přežívají v suchých oblastech jihu Afriky. Evropané jsou si podle tohoto supertree blízcí s etniky Blízkého východu a severní Afriky. Dnešní obyvatelé Austrálie a Papui–Nové Guineje jsou dávnými migranty z Afriky, zatímco většina obyvatel jihovýchodní Asie a Oceánie dorazila mnohem později z východní Asie. Nejbližšími dnešními příbuznými amerických indiánů jsou původní obyvatelé východních oblastí Sibiře, například Jukagirové a Ketové, což ukazuje na příchod lidí do Ameriky přes dnešní Beringovu úžinu. 
Evoluční vztahy některých lidských etnik zůstávají z různých důvodů nejasné. To se týká například obyvatel Andamanských ostrovů v Bengálském zálivu anebo Malgašů z Madagaskaru. Duda a Zrzavý také zjistili, že historie jazyků příliš nesedí na evoluční historii lidských populací. Geny a jazyky k sobě mají blízko, jejich evoluce ale neprobíhají v naprostém souladu.

 

Malgaši z kmene Antadroy. Kredit: Woodlouse / Wikimedia Commons.
Malgašové z kmene Antadroy. Kredit: Woodlouse / Wikimedia Commons.


OSEL: Podle čeho jste do vaší studie vybírali lidské populace?
Duda: Snažili jsme se vybírat tak, abychom pokryli všechny oblasti světa a současnou jazykovou diverzitu lidstva. Každá významná jazyková rodina je v naší studii zastoupena. Množství a kvalita dat však není pro všechny populace stejná. Na světě stále existují rozsáhlé oblasti, kde je lidská genetická diverzita nedostatečně zmapovaná. Jsou to těžko přístupné oblasti jako Amazonie, střední Afrika nebo Nová Guinea, ale také oblasti, kde odběr a čtení genetických vzorků komplikuje negativní postoj původních obyvatel a hrozící soudní žaloby. Z toho důvodu jsou jednou z nejméně zmapovaných území světa Spojené státy americké. Původní Američané „bílým“ vědcům z pochopitelných důvodů nedůvěřují a pro některé z nich je odběr genetických vzorků neslučitelný s jejich náboženským přesvědčením. Můžeme jenom doufat, že se jejich postoj časem změní a že pochopí, že jim genetici mohou naopak pomoci bojovat za jejich práva, jak ukázal nedávno uzavřený případ Kennewického člověka.

Andamanci na snímku z roku 1875. Kredit: Pitt Rivers Museum, Oxford.
Andamanci na snímku z roku 1875. Kredit: Pitt Rivers Museum, Oxford.

OSEL: Co považujete za nejzajímavější objev nebo zjištění, které z vaší studie plyne?
Duda: U metaanalýzy (čili analýzy analýz) jako je tato se o „objevu“ v pravém slova smyslu vlastně mluvit nedá. Studie je užitečným shrnutím všeho, co víme a nevíme o fylogenezi lidstva. Zároveň odhaluje oblasti světa, kde konflikt mezi genetickými a lingvistickými daty nebo mezi různými typy genetických dat vede ke k narušení struktury fylogenetického stromu.
Možná nejzajímavějším zjištěním je, že konflikt mezi dílčími evolučními stromy, založenými různých typech dat, není zdaleka tak velký, jak by se dalo čekat. Člověk je poměrně mladý druh, naše populace nejsou omezeny žádnými reprodukčně izolačními mechanismy, a zároveň můžeme migrovat na velké vzdálenosti. Proto by bylo možní předpokládat, že výsledný fylogenetický strom lidských populací, založený na různých typech genetických a lingvistických dat a na různých analytických metodách, bude velmi špatně rozlišený, ale není tomu tak. Výsledný fylogenetický strom je, když si odmyslíme několik těžko zařaditelných populací, velmi dobře rozlišený a jeho struktura odráží biogeografické i jazykové oblasti světa.


OSEL: Jaký je váš názor na postavení záhadných Andamanců a Malgašů?

Duda: Malgašové vlastně až tak záhadní nejsou. Předkové Malgašů dopluli na Madagaskar z Indonésie někdy v 9. století našeho letopočtu, později se však smísili s obyvateli východní Afriky. Jazykově jsou Malgašové příbuzní dnešním Indonésanům. Malgaština patří do rodiny takzvaných austronéských jazyků, do které patří například taky malajština nebo havajština. Indonéské kulturní dědictví je dodnes patrné v Malgašské kultuře, ať už jsou to vahadlové kánoe indonéského typu, metalurgické techniky nebo třeba xylofon. Geneticky jsou ale dnešní Malgašové bližší bantuským populacím v Mosambiku, Tanzánii a Keni. Není proto divu, že se Malgašové vzpírají jednoznačnému zařazení do struktury fylogenetického stromu a skáčou mezi jihovýchodní Asií a východní Afrikou v závislosti na tom, kterému typu dat přiřadíme větší váhu.

Ketové v roce 1914. Kredit: Fridtjof Nansen / Wikimedia Commons.
Ketové v roce 1914. Kredit: Fridtjof Nansen / Wikimedia Commons.

S Andamanci je to složitější. Je to populace, která není snadno zařaditelná antropologicky, lingvisticky, ani geneticky. Andamanci mluví izolovanými jazyky s nejasnými příbuzenskými vazbami k ostatním jazykům světa. První genetické analýzy ukázali, že ačkoli jsou Andamanci příbuznější Asiatům, než Afričanům, zaujímají v rámci jižní a jihovýchodní Asie izolované, primitivní postavení. Zřejmě patří k nejstarším obyvatelům této části světa. Podle jedné hypotézy jsou jazyky Andamanských ostrovů příbuzné jazykům, kterými se mluví ve vnitrozemí Nové Guinei. Naše analýza spolu s nedávnou analýzou genomických dat ukazuje, že by na tom mohlo něco být. Andamanci jsou příbuzní ostatním izolovaným populacím v jihovýchodní Asii, malajským a filipínským negritům a papuáncům, což naznačuje, že Andamanci jsou vlastně pozůstatkem dávné lidské migrace, která vedla ke kolonizaci Indonésie, Melanésie a Austrálie před více než 50 tisíci lety.


OSEL: Jak pracné bylo dát dohromady genetická data a jazyky?

Duda: Nejvíce pracné je sjednocení názvosloví lidských populací. Etnografie na rozdíl od biologie nemá sjednocenou nomenklaturu (etnografie stále čeká na svého Carla Linného.) Pro většinu lidských etnik existuje více označení, která se dělí na takzvaná endonyma a exonyma. Etnika jinak nazývají sama sebe (endonyma) a jinak je nazývají jiní (exonyma). Pro příklad není třeba chodit daleko. Lidem, kteří sami sebe nazývají Deutsche, my říkáme nepříliš hezky Němci (ti co jsou němí, co neumí mluvit), zatímco jiní jim říkají méně pejorativně Germans a tak dále. Jazyk je často nazýván jinak, než populace, která jím hovoří a v publikovaných fylogenetických stromech vedle nesčetných etnonym vystupují také názvy lokalit, například vesnic, kde byly odebírány genetické vzorky. Zjistit, které etnikum se skrývá pod názvem vzorku v genetické analýze, může být zdlouhavá detektivní práce, ale bez sjednocení názvosloví lidských populací nemůžeme dát dohromady informaci o příbuzenství, založenou na různých datech.


OSEL: Dá se odhadnout, kdy asi vznikly lidské jazyky?

Duda: Podle současných odhadů sahá vznik jazyka hlouběji než kořen fylogenetického stromu současného lidstva. Ze srovnávacích morfologických i genetických analýz plyne, že ani neandrtálcům nic nebránilo v tom, aby mluvili. Z toho lze odvodit, že schopnost mluvit měl nejspíš i společný předek anatomicky moderních lidí a neandrtálců, před více než půl milionem let.

 

OSEL: V čem je postavení Khoisanů tak výjimečné?

Duda: Khoisani představují nejstarší fylogenetickou linii současného lidstva. Lidé se de facto dělí na Khoisany a zbytek. K oddělení této linie od zbytku lidstva došlo před zhruba 100–120 tisíci lety. Podotýkám, že anatomicky moderní lidé, jak je definujeme podle morfologických znaků v paleontologickém záznamu, se objevili někdy před 150-180 tisíci lety. Khoisani pro nás představují cenné okno do naší dávné historie, protože bazální postavení ve fylogenezi lidstva se alespoň u některých z nich kombinuje s lovecko-sběračským způsobem života. V tomto světle je velmi zajímavá i otázka původu jejich unikátních jazyků, které se vyznačují přítomností zvláštních souhlásek (takzvaných mlaskavek) a velmi komplexní gramatikou a fonemikou.
To samozřejmě neznamená, že by se Khoisani vyvíjeli po více než 100 tisíc let v naprosté izolaci nebo že by byli prvními lidmi, kteří osídlili jižní Afriku. Khoisani se například smísili s nově příchozími bantuskými zemědělci, jako jsou Xhosové, Zuluové nebo Damarové a navzájem se ovlivnili také kulturně. Jedna khoisanská populace, Khweové, žijící v oblasti výběžku Caprivi v severovýchodní Namibii, vycházejí v naší analýze buďto jako sesterská skupina zbytku jihoafrických Khoisanů nebo jako sesterská skupina zbytku lidstva. Vzácné mitochondriální haploskupiny, přítomné v jejich genomech a nepřítomné v genomech ostatních khoisanských populací naznačují, že by Khweové mohli být pozůstatkem ještě staršího, snad předkhoisanského osídlení této části světa.


OSEL: K čemu je taková fylogeneze lidstva dobrá?

Duda: Kromě ukojení naší touhy zjistit, „jak to bylo“, lépe popsat lidskou (pre)historii, je fylogeneze cenným nástrojem pro takzvaný kross-kulturní výzkum. Informace o příbuzenství v kombinaci s příslušnými analytickými metodami umožnuje zkoumat obecné vztahy mezi prostředím a kulturou nebo mezi různými kulturními fenomény.
S využitím fylogeneze a etnografického záznamu můžeme také rekonstruovat evoluci kultury. Klasičtí antropologové jako Edward Burnet Tylor nebo James George Frazer navrhli řadu hypotéz o vývoji kultury, o tom, jak se lidské společnosti vyvíjí od divošství přes barbarství k civilizaci, od matriarchátu k patriarchátu a podobně. Kombinace fylogenetického stromu, založeného na genetické a jazykové informaci a etnografických dat, které tito antropologové a jejich žáci shromáždili nám dává možnost jimi navržené hypotézy explicitně testovat. Takto jsme náš supertree využili k rekonstrukci evoluce náboženství. Konkrétně jsme zkoumali, jak jsou fundamentální prvky náboženství, jako je šamanismus, víra v posmrtný život nebo víra v boha, staré a jak jsou sebou navzájem podmíněné. Celkem nepřekvapivě se ukázalo, že Tylor měl nakonec pravdu v tom, že základním (nejstarším) prvkem náboženství je animismus, který podmiňuje skoro všechny ostatních prvky náboženství. Takovéto a podobné studie umožňuje znalost fylogenetických vztahů a aplikace evolučně-biologických metod.

Literatura
Scientific Reports 6: 29890.

 


 

Poznámka

Animismus (z lat. anima, duše) je víra v existenci nesmrtelné, samostatné duše a duchovních bytostí. Tato teorie o původu náboženství vznikla na konci 19. století a jejím tvůrcem byl Edward Burnett Tylor. Víra v existenci  duše vznikla proto, že si člověk nedokázal vysvětlit rozdíl mezi tím, co se mu zdálo ve snech a lidmi „opravdovými“, rozdíl mezi mrtvým a živým tělem a tyto protiklady šlo  vysvětlit vírou, že člověk má samostatnou duši, která stojí mimo každodenní zkušenost a mimo hmotný svět. Animistický model je podle Tylora pouze minimální definicí, jelikož z víry v duši vznikla víra v duchy a duchovní bytosti. Zpočátku to vedlo k polyteismu, který později vyústil v monoteismus.

Datum: 17.12.2016
Tisk článku

Související články:

Jak vzniklo lidské chování?     Autor: Redakce (08.02.2014)
Otázky kolem nového druhu člověka Homo naledi     Autor: Stanislav Mihulka (15.09.2015)
Geny po neandertálcích nám škodí     Autor: Josef Pazdera (09.01.2016)Diskuze:

poznamka len tak, alebo tomu aj autor verí?

Tomi Lee Trnik,2016-12-22 19:50:41

"" Poznámka
Animismus (z lat. anima, duše) je víra v existenci nesmrtelné, samostatné duše a duchovních bytostí. Tato teorie o původu náboženství vznikla na konci 19. století a jejím tvůrcem byl Edward Burnett Tylor. Víra v existenci duše vznikla proto, že si člověk nedokázal vysvětlit rozdíl mezi tím, co se mu zdálo ve snech a lidmi „opravdovými“, rozdíl mezi mrtvým a živým tělem a tyto protiklady šlo vysvětlit vírou, že člověk má samostatnou duši, která stojí mimo každodenní zkušenost a mimo hmotný svět. Animistický model je podle Tylora pouze minimální definicí, jelikož z víry v duši vznikla víra v duchy a duchovní bytosti. Zpočátku to vedlo k polyteismu, který později vyústil v monoteismus.""


TÚTO poznamku ste sem dali len tak,
alebo tomu aj autor verí?
(osobne sa mi nepozdáva,)
PS: pri písani eseje o tom či EXiSTUJE OBJEKTíVNY ZMYSEĽ ŽiVOTA,
ma napadlo iné vysvetlenie (myslím si že vedeckejšie;)
ak by to niekoho zaujimalo, tak ho najde [2] http://trnik.blog.sme.sk

Odpovědět


Re: poznamka len tak, alebo tomu aj autor verí?

Jan Novák9,2016-12-23 12:06:20

Tady se probira veda, a ve vede kazdy autor usiluje o to, aby psal to co vi, ne to cemu veri.

Odpovědět


Re: Re: poznamka len tak, alebo tomu aj autor verí?

Tomi Lee Trnik,2016-12-24 15:18:43

pokial si to sam neoverite, tak tomu ci tym co to tvrdia mozte len verit,)
peace

Odpovědět

Tobska katastrofa

Richard Malaschitz,2016-12-20 08:51:48

Z článku vyplýva, že Tobskú katastrofu (pred 74000 rokmi) museli prežiť minimálne dve nezávislé skupiny ľudí: Khoisani a ostatní.

Odpovědět

Kdo se pověsí hned zamlada,

Josef Blecha,2016-12-19 19:58:00

nikdy nezestárne. Velmi jednoduchý, dostupný a levný prostředek.

Odpovědět

Přípravky

Josef Šoltes,2016-12-19 11:26:41

Pokud mi někdo ukáže fungující přípravek prodlužující život o 200 až 300 %, dám mu za celoživotní dávku klidně milion. Nicméně nic takového neexistuje. Protože lidí, kteří podobný grál hledají, jsou tuny a nic nenachází. Pořád všichni umíráme max po stovce.

Odpovědět


Re: Přípravky

Dalis Dobrota,2016-12-19 16:23:45

No to jste z levného kraje. Kdybyste nakoupil za 10.000 přípravků, tak byste některé z nich našel. A teď se pochlubte vy, jaké užíváte přípravky a jakou mají účinnost.

Odpovědět


Re: Re: Přípravky

Z Z,2016-12-19 17:59:05

Čo tak ísť so svojimi "prípravkami" spamovať niekam inam, kde ti to viac "zožerú"?

Odpovědět


Re: Přípravky

Realita Viktor,2016-12-19 17:08:36

Šoltes

Kristus dáva človeku večný život a to bez zásluh a zdarma - ako dar. Jediná podmienka je uveriť a to práve tomu.

Ako vidíš, tak nemusíš za to platiť nič a máš to navždy.

Odpovědět


Re: Re: Přípravky

Jan Novák9,2016-12-23 12:08:58

Takze papezove a vubec knezi neumiraji? Ze jsem o tom jeste neslysel!

Odpovědět


Re: Přípravky

Petr Kr,2016-12-19 18:54:14

Milion by stačil, kdyby vám to nepřidalo víc než pár měsíců. Pokud cena bude min. 500,- na měsíc, musíte přitlačit. Ale lepší je to u kuřáků. Ti přestanou kouřit, ušetří tak nejmíň 2000,- měsíčně, takže je to nestojí nic, prodlouží si život a mají za pár desítek let milion. Ale to udělá jen 2% kuřáků a to je 0,6% populace. Takže nic moc, ale mám se svojí radou lepší úspěch než pan D.Dobrota. To asi proto, že těm lidem opravdu pomáhám.

Odpovědět


Re: Přípravky

Dalis Dobrota,2016-12-19 19:28:14

Když máte milióny, tak máte služebnictvo. Můžete to vyzkoušet na nich a oni vám řeknou esi to funguje.

Odpovědět

nostratické jazyky

Martin Smatana,2016-12-18 22:10:39

Keď už tu máme takýto pekný článok, zaujímala by ma genetická príbuznosť používateľom neuznávanej nostratickej jazykovej nadrodiny, už len vzhľadom na to, že by do nej mali patriť tak bieli Európania a Kaukazania, "šikmookí" Ugrofíni, Turci a Mongoli, ale aj tmaví Dravidi.
Ja viem, že by som si mohol z Wikipédie vytiahnuť, ktorá haploskupina chromozómu Y je zastúpená u nositeľov vyššie vymenovaných jazykov, ale zaujíma ma pohľad profesionálov.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nostratic_languages

Odpovědět


Re: nostratické jazyky

Pavel Jetušek,2016-12-21 00:17:09

Obávám se, že na jazykovou klasifikaci do "vyšších" taxonů zatím nelze příliš spoléhat. Je tam příliš mnoho informačního šumu (mohu rozvést, chcete-li, ale zatím jen stručně: vnější a vnitřní inovace, obecná fonologická tendence k erozi forem).
Nadto je skutečně nutné si uvědomit, že geny a jazyky mohou "putovat" nezávisle na sobě: různé etnické skupiny náležející jazykově jednoznačně do téže rodiny mohou být dosti odlišné geneticky. Například Afroameričané jsou jazykově výrazně romanizovanými Germány, ale jistě se budou na první pohled výrazně lišit od typického Islanďana. A zatímco u samojedských Něnců je podíl N1 (Y-DNA) 97%, u Estonců je to 41%, přitom jde jazykově v obou případech jednoznačně o mluvčí uralských jazyků. Finové, u nichž je podíl N1 zhruba 63%, jsou na první pohled dosti odlišní od Selkupů.

Odpovědět


Re: Re: nostratické jazyky

Martin Smatana,2016-12-21 22:17:18

To, čo ste uviedli, mi je už dávno jasné, pri takýchto štúdiách sa musí možnosť miešania národov brať do úvahy. Príkladom sú aj naši južní susedia hovoriaci ugrofínskym jazykom a pritom s významným podielom haploskupiny R1a a zanedbateľným podielom haploskupiny N. A my na Slovensku sme tiež svojho času po tatárskom vpáde v 13. storočí mali štvrtinu populácie nemeckého pôvodu - Nemci prišli na pozvanie kráľa Bela IV., aby osídlili spustošené územia. A zostali po nich nemecké názvy obcí a miest, nemecké slová v našej bežnej reči a haploskupiny R1b a I (tá je zrejme až praeurópska).

Mne išlo o to, že ak medzi "nostratické" jazyky patria napríklad indoeurópske, dravidské, altajské, semitské, aké sú potom vzťahy medzi predmetnými haploskupinami patriacimi pôvodným len minimálne premiešaným "nostratickým" národom.

Je taký jeden pán, Cyril Hromník, postrach historikov. Dlhé roky žil v Južnej Afrike, kde prichádza do styku z prisťahovalcami z Indie, zrejme aj dravidského pôvodu, a vymyslel teóriu, podľa ktorej Slovania vznikli z Dravidov. Snaží sa to dokázať dosť krkolomnými hrami so slovanskými a dravidskými slovíčkami. A mňa by teda zaujímalo, aké sú vzťahy medzi haploskupinami pôvodných Slovanov a pôvodných Dravidov.

Ono je jasné, že ak sme my všetci potomkovia jednej migračnej vlny z Afriky, tak sme si príbuzní. Ide o to, do akej miery a kedy nastalo rozštiepenie na jednotlivé vetvy.

Odpovědět


Re: Re: Re: nostratické jazyky

Pavel Jetušek,2017-01-08 21:33:05

Omlouvám se za odmlku, měl jsem mnoho jiných povinností. Bohužel vycházíte z problematických předpokladů. Tvrdíte, že "nostratické" národy byly "minimálne premiešané". Jak jste na tohle ale přišel? Jejich patri- i matrilineární DNA naopak vykazuje stopy mnoha míšení, které spíše odporují jednotnému jazykovému původu, než že by ho potvrzovaly. Nemohu proto jednoduše určit, jaká haploskupina by mohla být ona "nostratická", je to (alespoň podle mě) nesmysl. Srovnejte si, prosím, nejbližší předchůdce "drávidské" haploskupiny L s nejbližšími předchůdci té "indoevropské". Uvidíte stopy míšení nejen na úrovni běžných jazykových rodin, ale i "makrorodin" a jejich hypotetických předků. A mimochodem, ani existence "altajské" jazykové rodiny nebyla dosud (a je vážná otázka, zda někdy bude, protože srovnávací jazykověda takto hluboko zatím proniknout nedokáže, narážejíc na "šumovou bariéru") prokázána.

Odpovědět

Základním náboženstvím je animismus

Dalis Dobrota,2016-12-18 01:58:43

I nejstarší lidi věřili na posmrtný život. Dodnes lidi věří tomu, že čas nemohou zastavit. Jen kvůli záměně slovíček. Ano, je pravda, že stáří nejde vrátit zpátky. Ale nic vám nebrání už zamlada se chránit proti stárnutí, tak jako chráníte proti stárnutí plot nebo vaše auto. Léky proti stárnutí nejsou léky proti stáří. Ale jsou něco jako prezervativ. Ochrání před všemožnými nemocemi, i před předčasně narozenými dětmi. Lék proti stáří neexistuje. Ale nikdo vám nezakázal ochranu proti stárnutí. Jak to souvisí s článkem? Že lidi jsou stejně blbí jak před 100.000 lety. Kupují si různé předměty a nekoupí si delší mládí, i když už 50 let to je na prodej. Protože nestíhají, tak jako v době kamenné. Až budu mít peníze, tak si užiju. Ale protože je nemám, tak si neužiju ani ve stáří a zemřu. V dnešní době můžete koupit téměř všechno. Ale mládí, to nejcennější v životě, koupit nelze. Lze jen odříkat si a platit si ochranu proti stárnutí a nemít na to, abyste žili plnohodnotný život. Je to tak?

Odpovědět


Re: Základním náboženstvím je animismus

Richard Palkovac,2016-12-18 08:24:39

Z cisto materialistickeho hladiska to tak nie je, lebo po smrti Vam bude uplne jedno, co ste si "uzil" a co nie. Nehovoriac o tom, ze kazdy si zije tak ako chce, aj ked vacsina to nedokaze upne chapat. Tak napriklad ten, co si cely zivot len setri a nic si nedopraje, je stastny, ked to moze robit. Ked sa raz rozhodne, ze prestane setrit a zacne si uzivat, zisti ze jeho zivot uz nedava zmysel a nie je to tym, ze je uz starsi, jednoducho je to clovek, ktoreho tesi setrit, nadobudat (napriklad peniaze a majetok).

Z nematerialistickeho hladiska (rozne nabozenstva), ale moze byt pravda, ze zivotne skusenosti (zazitky, vedomosti, poznanie) nas obohacuju a tieto mozu siahat az "za hrob", pripadne do dalsieho zivota.

Odpovědět


Re: Re: Základním náboženstvím je animismus

Milan Krnic,2016-12-18 09:43:05

Přesně tak. I z pohledu kauzality je jediný plnohodnotný život ten šťastný, zcela nezávisle na čemkoli jiném.
Přenos do dalšího života se nápadně podobná modernímu neodarwinismu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Základním náboženstvím je animismus

Jiří Novák,2016-12-18 11:52:26

Přenos do dalšího života... Pánové včera sledovali Atlas mraků? :-)

Ještě bych zmínil syntézu obého (šetření a užívání si). Tím je, aspoň pro mě, praktická ochrana přírody, což si užívám a zároveň tím vzniká/uchovává se hodnota pro budoucí generace. Podobně může fungovat věnování se všelikým vědám, starání se o děcka na táboře, výtvarné umění, budování firmy... prakticky cokoli, co děláte rádi a tvoříte/uchváváte tím hodnoty, které se dají využívat/rozhojňovat v budoucnu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Základním náboženstvím je animismus

Milan Zolman,2016-12-18 16:44:22

Máte velikou pravdu. Jenom uplatněním toho co říkáte v praxi si člověk potvrdí jak je to pravdivé. Nepotřebujete k tomu nic víc nežli chuť. Jakmile uspíme to nejcennější co máme - mozek jsme staří.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Základním náboženstvím je animismus

Milan Krnic,2016-12-20 13:27:06

Nesledoval jsem. O přenosu do dalšího života není z pohledu modernímu neodarwinismu pochyb (geny), to samé z pohledu některých náboženství, takže o čem je řeč?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Základním náboženstvím je animismus

Jiří Novák,2016-12-21 10:20:51

Jenže biologie o koze (geny) a náboženství o voze (reinkarnace). Nemá smysl směšovat to dohromady. Já teda vím že v postmoderně se látá všechno dohromady bez přemýšlení a vůbec beze smyslu. Ale to pak jakákoli diskuse nemá cenu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základním náboženstvím je animismus

Milan Krnic,2016-12-21 12:48:42

Kde míchám dohromady biologii a náboženství? Konkrétně, prosím, nevím o tom.

Odpovědět


Re: Základním náboženstvím je animismus

Libor Tomáš,2016-12-18 15:37:27

Mel byste nejake leky proti starti / starnuti k dispozici? Googlil jsem a vypadly mi jenom nejake doplnky stravy.
Na druhou stranu si neumim predstavit k cemu by bylo strasit tady treba do 200. Decka jsem vychoval, s vnoucaty pomohl, na nejakou dovolenou taky zajel takze co tady dal (krome psani na Osla)? Tim ze umrete navic usetrite zdroje pro potomky. Smrt je prirozena soucast procesu nezbytna pro dalsi vyvoj. To co neumiralo, vyhynulo pred miliardama let.

Odpovědět


Proti degeneraci. Re: Re: animismus

Dalis Dobrota,2016-12-19 03:59:34

Proti stárnutí to jsou ty potravní doplňky. Lék proti stárnutí nikdy nebude. Přípravky proti stárnutí kupuje méně jak 0,5% populace, takže se vůbec nevyplatí registrovat je jako lék. Rusi to udělali a došly jim peníze. Navíc se léky nedají kupovat v internetové obchodě a posílat poštou. Prodraží se to asi o 30% na distribuci lékárnama a na studiích na lidech.

Ty přípravky prodlužují život asi na 200%, maximálně na 300%. Takže jestli máte 50 let a užíval byste je až do 85 let, tak váš výhled by byl do 120 let. Jak byste chtěl žít do 200 let? Vždyť byste to celou dobu musel platit. Jak přijdou nemoci, budete si muset začít kupovat jiné léky a pochybí vám peníze. To nejsou žádné potravní doplňky z Walmarku za 250 Kč. Na druhou stranu jestli na to máte a zkusil byste je, tak by vás to donutilo. Protože po vysazení všechny ty degenerativní nemoci propuknou zase v plné síle, záněty se zhorší. Chyběla by vám síla a vitalita. Stýskalo by se vám po povznesené náladě.

Odpovědět


Re: Proti degeneraci. Re: Re: animismus

Z Z,2016-12-19 11:16:42

Ty přípravky prodlužují život asi na 200%, maximálně na 300%.

A tomuto ako máme veriť prečo?
Pretože to tvrdí výrobca "prípravkov"?
Tých 200 % je skadiaľ?
Klinické štúdie na to asi logicky neexistujú, takže si to asi výrobca "vycucal z prsta".

Prodraží se to asi o 30% na distribuci lékárnama a na studiích na lidech.

Takže vlastne robíš reklamu nejakým, ešte ani na ľuďoch netestovaným, drahým "prípravkom".

Odpovědět


Re: Re: Proti degeneraci. Re: Re: animismus

Dalis Dobrota,2016-12-19 16:35:16

Věřte si čemu chcete. Klidně si můžete koupit přípravky, které prodlužují život na 120 až 130%. To je vaše zodpovědnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proti degeneraci. Re: Re: animismus

Z Z,2016-12-19 17:51:40

A keď si tie "prípravky", ktoré predávaš, od teba kúpim, dáš mi na tých 200 % aj nejakú záruku?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proti degeneraci. Re: Re: animismus

Dalis Dobrota,2016-12-19 19:26:04

Dej zálohu 10.000 Kč a poskytnu ti záruku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proti degeneraci. Re: Re: animismus

Z Z,2016-12-19 19:58:48

Pošli mi tie "prípravky" na dlh a ja ti dám záruku, že ti na svoje 150 narodeniny pošlem 10 milión Kč:-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proti degeneraci. Re: Re: animismus

Dalis Dobrota,2016-12-19 20:42:09

Co bych z toho měl? Však já tam má dost hloupáků, co kupujou přípravky proti bolestem zad a kloubů. Na zlepšení zapomětlivosti, proti lámavosti kostí. Proti řídnutí vlasů a hučení v uších. Na vysoký tlak a dýchavičnost. Proti impotenci a neplodnosti, kolik jich je!. Starých a nemohoucích je dost. Přijďte za pár let, rád vás obsloužím.

Odpovědět


Re: Re: Základním náboženstvím je animismus

Z Z,2016-12-19 11:28:20

To musíš ísť na e-shop dílera Dalisa Dobrotu, čo tu v nesúvisiacom článku "nenápadne" spamuje so svojimi prípravkami:-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Základním náboženstvím je animismus

Libor Tomáš,2016-12-19 23:35:40

Ano, uz jsem zmineny eshop navstivil a opravdu se jedna o ruzne vitaminy a doplnky stravy. Zazraky od toho cekat nelze. No co do duchodu to nejak doklepu a pak uz to rychle utece.

Odpovědět


Re: Základním náboženstvím je animismus

Milan Zolman,2016-12-18 16:32:53

Ano máte pravdu. A hlavně stárnutí není ani tolik o skutečném věku. Znám mnoho mladých - starých, již svojí náturou.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakceZásady ochrany osobních údajů webu osel.cz