Epidemie v Česku – jasná data o dramatických dopadech  
Opatření proti epidemii v Česku nejen kvůli politikům úplně zkolabovala. Zároveň je možné i pro Českou republiku přímo porovnat vliv epidemie na počet úmrtí. I tato data z Českého statistického úřadu, která jsou nyní k dispozici, jsou drastickým obviněním současného chaosu, který vyvolávají politici a právníci.

Už na začátku podzimu jsem popisoval selhání nejen politiků, které umožnilo odstartování podzimní vlny epidemie COVID-19 u nás. Už tam jsem na datech evropského projektu Euromomo, který sleduje statistiku úmrtí v zúčastněných evropských zemích, ukazoval jasné píky dokumentující navýšení počtu úmrtí proti předchozím letům u států, které jarní vlnu epidemie nezvládly. Šlo třeba o Belgii, Švédsko, Itálii, Španělsko, Velkou Británii a další. Naopak v případě Finska, Dánska i Česka, které první vlnu epidemie zvládly, se žádný přebytek úmrtí v dané době oproti předchozím letům neobjevil. I srovnání počtu úmrtí s COVID-19 a přebytku úmrtí jasně ukazovala, že spolu korelují, většinou byl přebytek úmrtí vyšší, což se dá vysvětlit tím, že některá úmrtí nebyla doprovázená testy a zjištěním vlivu koronaviru.

 

Jak to vypadá reálně s úmrtími na COVID-19 v Česku?

Upozorňoval jsem tak, že pokud všichni proti šíření viru nezakročíme, tak i u nás bude spousta mrtvých a zatím malý počet úmrtí na COVID-19 dramaticky poroste. Nejen v diskuzi byla řada lidí, kteří tvrdili, že vlastně nikdo neumírá na COVID-19. Prohlašovali, že počet úmrtí vykazovaný ve statistikách Ministerstva zdravotnictví nic neznamená a že ve statistice úmrtí z Českého statistického úřadu se to neprojeví. Lidé umírají pouze s koronavirem a jen ti, kteří by stejně zemřeli i bez něj. Jako příklad těch, kteří celou dobu stále epidemii bagatelizují, může sloužit pan P Vychodil z diskuzí na Neviditelném psovi. Ten tvrdil, že se na průběhu počtu úmrtí epidemie a úmrtí na COVID-19 neprojeví. Dokonce se o tom se mnou vsadil.

Znění sázky bylo toto: „Pokud bude v počtu úmrtí České republiky v druhé polovině 2020 jasně viditelný pík (zvýšení počtu úmrtí) oproti minulým letům, tak bych měl od pana Vychodila dostat láhev archivního vína. Pokud se současná epidemie v počtu úmrtí v druhé polovině tohoto roku neprojeví, tak ji bude mít on u mě.“

 

Týdenní počty úmrtí v daném týdnu roku. Modré značky ukazují počty v roce 2020 a červené pak střední hodnotu z předchozích let. Rok má necelých 53 týdnů, větší číslo je přesah do dalšího roku. Data jsou převzata z ČSÚ.

Týdenní počty úmrtí v daném týdnu roku. Modré značky ukazují počty v roce 2020 a červené pak střední hodnotu z předchozích let. Rok má necelých 53 týdnů, větší číslo je přesah do dalšího roku. Data jsou převzata z ČSÚ.

 

O této sázce jsem psal v článku na začátku října. To jsem ještě doufal, že se přece jen začne česká společnost chovat alespoň trochu racionálněji a nárůst počtu úmrtí bude sice znatelný, ale nebude tak extrémní, jak nakonec vidíme v grafu týdenních úmrtí postaveném na datech Českého statistického úřadu (ČSÚ). I v době, kdy denní počet úmrtí na COVID-19 stoupl na hodnotu až 250 denně, neuznal pan Vychodil, že by mohl sázku prohrát. Odvolával se na to, že teprve data Českého statistického úřadu o celkovém počtu úmrtí ukáží. Podle něj se neměla epidemie v těchto datech projevit. Když jsem jej nedávno upozornil, že nyní už ČSÚ data o úmrtích za minulý rok publikoval a je v nich vliv epidemie jasně viditelný (viz zmíněný graf), tak prohlásil, že jej nevidí. Zároveň prohlásil, že v roce 1980 byl celkový počet úmrtí vyšší. V roce 2020 se tak podle něj neděje nic zvláštního, co by opravňovalo k opatřením. A sázku neprohrál.

 

Vývoj ročního počtu zemřelých v Česku od vzniku Československa. Jeho průběh je silně závislý na tom, jak je počet obyvatel a jak silné ročníky se dostávají do věku zvýšené pravděpodobnosti úmrtí (zdroj ČSÚ).

Vývoj ročního počtu zemřelých v Česku od vzniku Československa. Jeho průběh je silně závislý na tom, jak je počet obyvatel a jak silné ročníky se dostávají do věku zvýšené pravděpodobnosti úmrtí (zdroj ČSÚ).

 

Své závěry postavil na grafu ukazujícím vývoj celoročního počtu úmrtí. Je pravdou, že v roce 1980 zemřelo nejvíce lidí v poválečné historii Česka. Ovšem počet zemřelých je silně dán tím, jak početné jsou populační ročníky, které dospívají do věku, kdy se běžně umírá. A právě sedmdesátá a osmdesátá léta jsou obdobím, kdy do tohoto věku dospívaly silné populační ročníky. I z grafu je vidět, že rok 1980, na rozdíl od roku loňského, nevybočoval příliš z počtů u roků okolních.

Pana Vychodila jsem využil jako dost typický příklad těch, kteří zavírají oči před realitou a fakty. Udělají si nějaký ideologický názor, v daném případě, že na COVID-19 se neumírá a umírají jen ti, kteří by stejně zemřeli. Na počátku epidemie pochopitelně mohlo jít o akceptovatelnou hypotézu. Ovšem, jak přibývala data i počty mrtvých, začala být stále více v rozporu s fakty. Její příznivci museli stále více zavírat oči až se v podstatě dostali do imaginárního světa mimo realitu. Jen díky tomu ve svém popírání nebezpečných dopadů epidemie a boji proti opatření zpomalující její šíření mohou pokračovat. Problém je, že podobně se nechovají jen diskutéři v internetových diskuzích, ale i velmi známe osobnosti. Nejznámějším příkladem je bývalý president Václav Klaus se svým IVK.

 

Srovnání počtu úmrtí v prvním týdnu roku v jednotlivých letech. Je vidět, že i v těchto datech se epidemie dramaticky projevila. (Zdroj ČSÚ).

Srovnání počtu úmrtí v prvním týdnu roku v jednotlivých letech. Je vidět, že i v těchto datech se epidemie dramaticky projevila. (Zdroj ČSÚ).

 

Podívejme se nyní na data o úmrtí podrobněji a rozeberme, co nám říkají. Vidíme, že přebytek úmrtí v datech ČSÚ velice dobře kopíruje průběh vývoje úmrtí na COVID-19 z dat Ministerstva zdravotnictví. Jen je dlouhodobě zhruba o 30 % vyšší. Vývoj tohoto rozdílu poměrně velice dobře kopíruje vývoj průběhu epidemie. To znamená, že je nepravděpodobné, že by to bylo způsobeno odložením nebo zanedbáním prevence či odkladné péče. V takovém případě by byl nárůst počtu úmrtí vůči průběhu epidemie časově posunutý. Jsou tak dvě možnosti. Část pacientů podlehne zhoršení zdravotního stavu způsobeného infekcí doma a nejsou identifikováni jako smrt na COVID-19. Dalším případem mohli být pacienti, kteří COVID-19 překonali, nejsou už infekční, ale oslabení z nemoci způsobilo úmrtí kvůli jiným zdravotním problémům. Stejně tak se může projevit přetížení zdravotního systému a tím i zhoršení péče o jiné nemocné. V každém případě všechna tato nadbytečná úmrtí jdou za epidemií a tím i za jejím nezvládnutím.

 

V grafu je týdenní přebytek počtu úmrtí v roce 2020 oproti průměru z předchozích let (červeně), počet identifikovaných úmrtí na COVID-19 (modře) a rozdíl mezi přebytkem počtu úmrtí a identifikovanými počty úmrtí na COVID-19 (zdroj ČSÚ, MZV).

V grafu je týdenní přebytek počtu úmrtí v roce 2020 oproti průměru z předchozích let (červeně), počet identifikovaných úmrtí na COVID-19 (modře) a rozdíl mezi přebytkem počtu úmrtí a identifikovanými počty úmrtí na COVID-19 (zdroj ČSÚ, MZV).

 

To, že stejné trendy budou pokračovat i v tomto roce, je vidět i ze srovnání počtu úmrtí v prvním týdnu roku 2021 a předchozích let. Je vidět, že v tomto roce je toto číslo dramaticky vyšší. Zároveň je zajímavé se podívat, ve kterých věkových kategoriích se nadbytečná úmrtí objevují. Na grafu převzatém z ČSÚ je vidět, že jasně viditelné a značné navýšení úmrtí v prvním týdnu ledna 2021 oproti minulým letům je vidět i pro věkovou kategorii 40 až 64 let. Počet úmrtí ve věkové kategorii 15 až 39 let je relativně malý, ale i tak je počet v prvním týdnu ledna 2021 jasně vyšší, než tomu bylo v předchozích letech, a i tam je vliv epidemie patrný.

 

Úmrtí v prvním týdnu daného roku v různých věkových kategoriích. Je vidět, že ve věkových skupinách se silně projevuje epidemie. Jasně je vidět i ve skupině 15 až 39 let. (Zdroj ČSÚ)

Úmrtí v prvním týdnu daného roku v různých věkových kategoriích. Je vidět, že ve věkových skupinách se silně projevuje epidemie. Jasně je vidět i ve skupině 15 až 39 let. (Zdroj ČSÚ)

 

Kritici dat, které jsou využívány pro sledování epidemie, říkají, že počet pozitivně testovaných neříká nic o počtu nemocných a závisí na počtu testů. To je pravda a je to velice pěkně vidět i z toho, že lze jasně pozorovat, kdy byl víkend nebo svátek. Přesto počet úmrtí na COVID-19 velice dobře s jistým zpožděním kopíruje průběh nově pozitivně testovaných. Poměr počtu úmrtí ku časově posunutému počtu nově pozitivně testovaných (pro vyhlazení vlivu pracovního týdne bylo využito průměrování přes 20 dní) vychází dlouhodobě stabilně okolo 1,8 %. Není to nijak udivující, podobné číslo se dostane, když se celkový počet úmrtí na COVID-19 podělí počtem identifikovaných infikovaných. Když pak počet infikovaných přenormujeme a posuneme v čase, lehne si poměrně dobře na průběh denního počtu úmrtí, viz příslušný graf. Pochopitelně je vše ovlivněno nejistotami daných dat, ale z počtu infikovaných lze poměrně slušně předpovědět budoucí počet úmrtí.

 

Denní počty mrtvých a přenormované klouzavé počty nových infikovaných ukazují, že počet identifikovaných infikovaných je dobře korelován s počtem úmrtí (zdroj data MZV).

Denní počty mrtvých a přenormované klouzavé počty nových infikovaných ukazují, že počet identifikovaných infikovaných je dobře korelován s počtem úmrtí (zdroj data MZV).

 

Celkový počet úmrtí v datech Ministerstva zdravotnictví už se blíží 19 tisícům, pokud vezmeme v úvahu, že reálně je to ještě o 30 % více, zemřelo už u nás vlivem epidemie přes 24 tisíc našich spoluobčanů. A v současné situaci, kdy zase řada politiků bojuje za rychlé rozvolnění i v situaci, kdy u nás nastupuje britská varianta koronaviru, je jasné, že další tisíce lidí ještě na nemoc COVID-19 zemřou.

 

Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Schopnost Belgie v opatřeních proti epidemii narušily také politické rozbroje a složitý organizační systém rozdělení moci (zdroj Euromon).

Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Schopnost Belgie v opatřeních proti epidemii narušily také politické rozbroje a složitý organizační systém rozdělení moci (zdroj Euromon).

 

Úspěšné a neúspěšné strategie, jak čelit epidemii

U nás nejen politici katastrofálně selhali, takže nejen v počtu mrtvých na nás epidemie dopadla opravdu dramaticky. Podívejme se na situaci jinde ve světě, abychom měli srovnání. Obecně se ukazuje, že úspěšné z pohledu šíření epidemie, počtu mrtvých i nutnosti a délky opatření a ekonomických dopadů jsou státy, které zareagovaly rychle a razantně. I když je jasné, že ekonomické dopady se pořádně poznají až v dlouhodobějším horizontu a jsou závislé na celé řadě dalších faktorů, které nesouvisí s efektivitou opatření proti epidemii.

Jasně se ukazuje, že nejlepší výsledky mají státy, které okamžitě zareagovaly a jejichž občané byli ochotni ve velké míře striktně respektovat příslušná protiepidemická opatření. Tedy nošení roušek a další hygienická opatření, povinnou karanténu a jistou míru elektronického sledování při chytré karanténě. A také přísné uzavření oblastí, ve kterých se epidemie více rozjela. Není divu, že to byly hlavně východoasijské země, které se setkaly s dřívějšími epidemiemi. Jejich občané neměli problém s nošením roušky, tu využívají i bez epidemie, a také v případě nutnosti i striktně vyžadovanými karanténními opatřeními. I když jde o státy, kde je vysoká hustota obyvatelstva i relativně velký počet starších lidí, a mají tak daleko složitější pozici, než je tomu u jiných, je tam infikovaných i mrtvých relativně velmi malý počet. Jako příklad lze jmenovat Japonsko, Jižní Koreu, Tchaj-wan, Vietnam a další. Podobně úspěšná byla Austrálie a Nový Zéland, i když zde pomohlo i to, že mají relativně malou hustotu obyvatel a jde o státy obklopené mořem.

 

Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Dánsko se vypořádalo s oběma vlnami relativně velmi dobře (zdroj Euromon).

Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Dánsko se vypořádalo s oběma vlnami relativně velmi dobře (zdroj Euromon).

 

Velice špatně na epidemii zareagovaly Spojené státy i Evropská unie. Zde se dramaticky projevilo to, že se nedala rychle nastavit a koordinovat jednotná pravidla, která by dokázala efektivně bránit šíření epidemie. A USA, stejně jako Česko, byly extrémně postiženy tím, že zde probíhal permanentní velice ostrý volební boj. Politické elity se tak nevěnovaly ničemu jinému, než politickému boji a snaze využít téma epidemie k výhře ve volbách a porážce politického protivníka.

I v Evropě pak byly státy, které dokázaly epidemii čelit poměrně dobře. K těm jsme v první vlně patřili i my. Rychle jsme zavedli potřebná opatření a dodržovali je. Takže nemocných bylo minimum a úmrtí také. Srovnání postupu různých zemí a jejich výsledky v průběhu první vlny jsem popsal v letním článku. Velmi špatně dopadly státy, které zpočátku koketovaly s volným průchodem viru a promoření populace. Příkladem může být Velká Británie nebo Švédsko, i když u toho druhého byla karanténní opatření doporučena a docela dobře obyvatelstvem dodržována. Všechny státy, které s volným průchode viru koketovaly a spoléhaly na dosažení kolektivní imunity promořením, nakonec ucukly a zatáhly za záchranou brzdu. Kolektivní imunita se neprokázala ani v brazilském městě Manaus, kde při první vlně onemocnělo největší procento obyvatel. Na podzim minulého roku tam však přesto nastala druhá vlna.

 

Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Finsko se vypořádalo s oběma vlnami relativně velmi dobře (zdroj Euromon).

Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Finsko se vypořádalo s oběma vlnami relativně velmi dobře (zdroj Euromon).

 

Z výsledků první vlny se některé státy poučily, přes léto všechna opatření nerozvolnily a včas dokázaly reagovat i na podzimní vlnu. Dokázaly tak úspěšně čelit i druhé vlně. Mezi takové státy patří například Finsko nebo Dánsko, které tak ani druhou vlnu v počtu úmrtí téměř nezaznamenaly. Na rozdíl od sousedního Švédska, které sice na podzim sáhlo i k zákazům a nařízeným omezení. To sice s již zmíněnou odpovídající ochotou obyvatelstva dobrovolně protiepidemická opatření dodržovat pomohlo snížit počet úmrtí, ale Švédsko i druhou vlnu v počtu mrtvých zaznamenalo. Je třeba říci, že Švédsko i Finsko mají výhodu v nižší hustotě obyvatelstva. Jejich srovnání ukazuje jasně, jaký je rozdíl mezi státem, který přistoupil k rozhodným opatřením proti epidemii a státem, který sice opatření také uplatňoval, ale laxněji.

 

Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Švédsko i díky razantnějším plošným opatřením na podzim zvládlo druhou vlnu o něco lépe, než to bylo v té první. (zdroj Euromon).

Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době. Švédsko i díky razantnějším plošným opatřením na podzim zvládlo druhou vlnu o něco lépe, než to bylo v té první. (zdroj Euromon).

 

Očkování – světlo na konci tunelu

Pochopitelně vzniká otázka, kde je to světlo na konci tunelu. Tím by mělo být očkování. Je řada lidí, kteří brojí proti očkování, stejně jako dalším opatřením proti epidemii a prosazují volné promoření. Zmíněn už byl Václav Klaus. Dalším příkladem je třeba Tomáš Guttmann, který už v prosinci tvrdil, že v Česku i dalších zemích, včetně Izraele, už je promoření téměř dokonáno a očkování nemá smysl. Základním problémem a rizikem volného promořování je kromě možnosti přetížení zdravotního systému a velkému počtu úmrtí i riziko vzniku velkého počtu mutací, z nichž některé mohou být nebezpečnější. Už dnes nám dělají problémy britská nebo jihoafrická varianta.

 

Počet nově identifikovaných nakažených v Izraeli (zdroj Worldometers).

Počet nově identifikovaných nakažených v Izraeli (zdroj Worldometers).

 

Ve většině zemí očkování teprve začíná. Nejdále se dostal Izrael, který má zhruba 9 milionů obyvatel. První dávku už obdržely zhruba 4 milióny a druhou už 2,8 milionů. Izrael na rozdíl od nás přistoupil na podzim k tvrdé uzávěře a snížil dramaticky počet infikovaných. Po rozvolnění sice opět zaznamenal nárůst počtu nakažených, ale čelit další vlně už mu pomáhá naočkování hlavně rizikových skupin. I přes značně problematičtější situaci, která je způsobována silně ortodoxními skupinami, tak zatím nepřekročil počet úmrtí na COVID-19 v této zemi 6 tisíc a počet nakažených hlavně v rizikových skupinách i počet mrtvých klesá. Zároveň se ukazuje, že očkování funguje a počet nemocných, a zvláště vážnějších případů, dramaticky poklesl. Izrael tak v nejbližších týdnech ukáže, zda jsou naděje vkládané v očkování oprávněné. Pomalu plánuje rozvolnění, které by však bylo pro řadu činností podmíněno právě očkováním konkrétního člověka.

 

Počet úmrtí na COVID-19 v Izraeli (zdroj Worldometers).

Počet úmrtí na COVID-19 v Izraeli (zdroj Worldometers).

 

 

Závěr

Další země, která je na cestě intenzivního očkování, je Velká Británie. Zde se přísná opatření spojují se zmíněným intenzivním očkováním a také ochranou před přivezením nových mutací koronaviru ze zahraničí. Evropská unie v efektivním opatřením proti šíření epidemie zaspala a pozadu je také v očkování.

Téměř nejhorší nejen v Evropské unii je Česká republika. Na číslech v předchozí části jsem ukázal k čemu to vede. Doposud jsem předkládal fakta, teď si dovolím prezentovat svůj názor, proč tomu tak je. Základním problémem je, že čeští politici nemají žádnou snahu řešit reálné problémy, ale pouze jediný cíl, kterým je politický boj. Jedinou jejich motivací je získat voliče, nějakým způsobem očernit politického soupeře a vyhrát volby.

Opatření proti epidemii jsou vždy omezující a nepopulární. Každá jejich reálná sestava není ideální a úplně spravedlivá. Vždy se tam dají najít napadnutelné prvky a nikdy se jich nelze úplně zbavit. Problém nastává, jestliže se vládní a opoziční politici nesnaží o spolupráci, ale napadají jednotlivé části opatření, aby získali skupinu voličů postiženou daným opatřením, i když je jim jasné, že bez opatření se epidemie rozběhne. Je dost nepravděpodobné, že budou občané dodržovat protiepidemická pravidla, když je různí politici i právníci neustále napadají.

Zvláště jasně je to vidět na tanečcích okolo nouzového stavu. Opozici je jasné, že nelze bez nouzového stavu nebo jiné formy zákona, který v principu povede ke stejným opatřením, epidemii čelit. Přesto bojuje proti němu a hlásá, že jej nepodpoří, s podtextem pro voliče postižené opatřeními, že by je zrušila. Pokud komunisté nouzový stav podpořili, mohla opozice takto získávat postižené voliče bez rizika, že by se opatření proti epidemii reálně uvolnila a epidemie se nekontrolovaně rozjela. Když komunisté odmítli nouzový stav podpořit, nemohla opozice najednou hrát na dvě strany. Výsledek následné bitvy všech stran o voliče bez ohledu na přeplněné nemocnice a mrtvé tak můžeme vidět v současné době. Tato bitva se vede přes televizní tiskovky, twitterová vyhlášení a napadání i další nástroje sociálních sítí.

Druhým faktorem, který dovršil chaos a kolaps společnosti, jsou právníci. Mám stále větší dojem, že v případě našeho právního systému jde stále méně o to, aby pomáhal funkčnosti společnosti, poznání reality a dosažení spravedlnosti. Stále více jde o to, aby se pomocí právních kliček, nepřesnosti a neurčitostí v konkrétních zákonech či vyhláškách i jemnosti v konkrétním vyjádření dosáhlo čehokoliv nebo i jen čistě exhibice konkrétního právníka. Zásadou se stalo, že svoboda spočívá v tom, že je možné dělat vše co chci, a je úplně bez zodpovědnosti. Právníci tak napadali každé opatření a každou jeho formulaci často v protikladu proti sobě. A to bez ohledu na to, jestli způsobí rozvrat a spoustu úmrtí.

Už v letním rozboru jsem psal o manželích Záhumenských, kteří v této oblasti excelují. Další vidle do chodu společnosti hodil ústavní soud zrušením částí volebního zákona těsně před volbami a v době epidemie. Toto spolu s  právními tanci okolo ústavnosti či neústavnosti nouzového stavu spolehlivě zaručí, že má epidemie volnou ruku až do říjnových voleb a další stovky mrtvých. Každý právník pak musí využít možnosti exhibovat a prezentovat nejméně tři různé a protichůdné právní názory.

Nedávno jsem psal, že politici ideologii a volebnímu boji obětovali energetiku a ani přeplněné nemocnice a stovky zbytečných úmrtí denně je nepohnou k tomu, aby se místo volebního boje snažili o spolupráci při reálných a efektivních krocích proti epidemii. Jak u epidemie, tak v energetice, vytvářejí politici a právníci společně představu, že reálná fakta a přírodní zákony nejsou podstatné. Že se podřídí tomu, jaké bude vítězství v politickém a ideologickém boji, či jaký se nakonec prosadí v právní bitvě právní názor. A že jen správný ideologický či politický pohled a právní názor určuje, jaké jsou ty přírodní zákony. Že lze změnu přírodních zákonů či vymizení epidemie vydemonstrovat nebo vysoudit. Ovšem to není pravda a společnost, která se začne takovou představu realizovat, neskončí moc dobře.

Datum: 17.02.2021
Tisk článku


Diskuze:

Vojtěch Klusáček,2021-02-19 22:29:12

Vlastně až do očí bijící je nepoměr mezi úsilím a prostředky vynaloženými do represivního na jedné a do vědecko-technického řešení na straně druhé, zejména do jediného kauzálního, očkování. EU celkově na vývoj vakcín předala firmám přímo a nepřímo kolem 2,3 mld. euro, přepočteno na podíl naší republiky kolem 1,5 miliardy korun. Za objednané vakcíny samotné plánuje republika vynaložit kolem 3,5 miliardy; v součtu to dělá cca 5 miliard místních peněz.

Za první lock-down náklady dosáhly nějakých 400 miliard korun, celkové vyšplhají někam k bilionu. Den lock-downu stojí republiku odhadem 5 miliard. Na vakcínu, jediné kauzální a účinné řešení pandemie, dáváme prostředky o dva řády nižší než na represi a její důsledky.

Řekne se, OK, co už s tím teď, vakcíny jsou vyvinuté, musíme prostě počkat, až nám je dodají. Skutečně musíme trpělivě a trpně čekat a tu dobu nelze ovlivnit? Maximálně se věc prezentuje, že poukud si připlatíme, maximálně "předběhneme ve frontě", dostaneme vakcínu na úkor jiných Skutečně? Opravdu je kapacita výroby jednou daná, neměnná, spadlá shůry? Jedná se o přece průmyslovou výrobu známou technologií, arciť novou, sotva zavedenou, ale známou. A pro průmyslovou výrobu známou technologií platí víc jak pro co jiného, že za peníze v Praze dům. Proskočilo médii, že Čína zakupuje licenci na vakcínu od BioNTecu, za bratru 135 milionů dolarů, přepočteno něco přes 3 miliardy korun. Tento týden zahajovala provoz továrna Pfizeru/BioNTecu v Marburgu, německá vláda zainvestovala a firma zřídila. Cena bohužel nezveřejněna, zřízení samotné trvalo 2,5 měsíce. Takže licence na mRNA vakcíny, licenční výroba nebo pobočné závody, zkrátka rozšíření výrobní kapacity je k mání. Nechají si to zaplatit, za poměrné vysoké peníze, odhadem pro potřeby této republiky za vysoké jednotky až nízké desítky miliard místní měny, nicméně lze a realizovatelné je to v horizontu jednotek měsíců.

Proč se nevolá po mobilizaci dostupných finančních prostředků k nákupu licencí, zřizování licenčních závodů k výrobě vakcín, rozšiřování výrobních kapacit? Proč se všechno točí kolem represe, zpřísňování lock-downu, disciplinace lidí - a na vakcínu se pasivně čeká, až co firmy dodají. Tak jaksi samy od sebe. Kdyby to mělo stát deset dvacet, třicet miliard v korunách, proti tomu co stojí lock-down jsou to pořád drobné. Tomu pořád nerozumím.

Odpovědět


Re:

Petr Bartoš,2021-02-20 13:10:06

Presne to same take nechapu. Proc se vakcina nezacne vyrabet i jinde? Nedava to smysl. Skoro jako by nikdo o reseni problemu nestal.

Odpovědět

Měsíc trvající pokles nakažehých

Oldřich Medvědovič,2021-02-19 22:14:19

Právě dnes jsem dostal odkaz na dosud nevysvětlený každotýdenní pokles nakažených/zemřelých. V průměru se jedná o více než 15%. pokles týdně, celosvětově. Zdroj WHO týdenní statistiky Covid.

Odpovědět

TOP SEKRET

Jará Šustr,2021-02-19 14:05:25

Vyjádření nejmenovaného státního "zaměstnance".
Sdílejte než to smažou. Mám to od kamaráda.
https://www.youtube.com/watch?v=ZJn-of6nTvE&ab_channel=PetrBorsk%C3%BD

Odpovědět

Reflexe

Jakub K.,2021-02-18 10:57:33

Vážený pane inženýre,
opět igonrujete problematiku úmrtí s covidem a na covid. Ač tato problematika je naprosto jasně popsána na oficiálních stránkách mzcr. Nevím, zda je to účel, nebo Vaše nedbalost, či jakási forma vytěsnění. Každopádně se tím Vaše tvrzení stávají vcelku nedůvěryhodná.
Aktuální data ze stránek mzcr.cz zahrnují všechny zemřelé s pozitivním testem, viz. https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19--vysvetleni-pojmu - zde je to naprosto jasně napsáno.
Data o úmrtí kdy jedinou příčinou byl covid a či významně přispěl, stále nejsou k dispozici - https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/doc/zemreli-COVID-19-metodicky-rozbor.pdf - ZDE DOPORUČUJI SE PODÍVAT NA GRAF NA STÁNCE 7, KDE JE JASNĚ VIDĚT, ŽE TÝDENNÍ VÝKYVY POČTU ZEMŘELÝCH V NĚKTERÝCH MĚSÍCÍCH V LETECH 2016-2018 SE ZNAČNĚ LIŠÍ OD PRŮMĚRU ZA LÉTA 2011 A 2019, JSEM ZVĚDAV, JAK V TOM GRAFU BUDE VYPADAT COVID.
A dále byste se měl seznámit s problematikou stanovení příčiny smrti - https://www.uzis.cz/res/file/covid/covid-19-pokyny-who-certifikace-klasifikace-pricina-umrti.pdf , která opravdu není jednoduchá.
Pan ministr Blatný (který má předběžné výsledky, dle LPZ, ale UZIS je nechce pustit, otázkou je proč) se nechal na podzim slyšet, že přímo jedinou příčinnou smrti je covid max. u 40% případů.
K 31.12.2020 zemřelo v ČR v souvislosti s covidem 11932, tzn. covid přímo zabil, do konce roku, 4773 lidí.
Jen připomenu, že na podzim jsem v diskuzi na Oslu tvrdil, že přímo na covid do konce roku nezemře více jak 6500 lidí. Měl jsem tedy pravdu já, nikoliv Vy!
Bylo by také se dobré podívat na ty Vaše exponenciální grafy z listopadu a skutečný průběh počtu zemřelých, který od 17.11. začal klesat, tedy se Vaše předpovědi nevyplnily. Od nového roku opět stoupá o tom žádná. Ale v úvodu Vaše článku byste měl napsat, že jste se také mýlil.
To co se nám dále hezky ukazuje, je, že covid v podstatě zabíjí jen lidi 65+, tedy není důvod zavírat celou populaci doma, stačilo by ochránit rizikové a to je jasně vidět, kdo to je - staří a nemocní.

A jak jsem psal dříve, absolutní počet nadúmrtí má vypovídací hodnotu, ALE nelze absolutní počet nadúmrtí automaticky připisovat covidu, naopak si velmi dobře dovedu představit, že to mohou způsobovat proticovidová opatření - stres, izolace, nedostatek pohybu, zanedbaná prevence a jiná onemocnění atp., kdo kdy léčil seniora velmi dobře ví, jak jsou křehcí a že duševní rozpoložení také hraje velmi výraznou roli v jejich vůli k životu.
Toto opravdu není triviální otázka, ale problematika velmi záludná.

Dovolím si ještě názor: nejsem si vědom, že by se v někdy v lidské historii společnost dobrovolně uvrhla do krize, ohrozila vlastní budoucnost, prosperitu, společenské vazby a vzdělání kvůli starcům, tím nijak neodmítám solidaritu, ale i ta má své meze a není možné uvrhnout se do ekonomické a společenské záhuby kvůli nemoci, jakých po světě lítá nespočet.
Údajně jsme ve válce, ve válce se bojuje a umírá. Moji předci v poslední válce trpěli a umírali kvůli svobodě a demokracii a takových lidí bylo spousty. Svoboda a demokracie něco stojí, pamatujme na to! Svět je nebezpečný, vždycky byl a bude. Nelze uctívat infatilní pseudojistoty. Hezky o absurditě současné situace mluví Stanislav Komárek.

Je naprosto mimo jakýkoliv koncept demokracie pokud kritizujete právníky, kteří se snaží poukázat na neústavnost některých kroků neschopné vlády v čele s bezcharakterním psychopatem, nebo opozici, která opakovaně žádala protiepidemický zákon a selektivní řešení - k současné situace opravdu není adekvátní měsíce držet nouzový stav a zákaz vycházení. A jak vidíte, tak lockdown nefunguje a Švédsko ho nikdy nemělo a jsou na tom lépe.

Odpovědět


Re: Reflexe

Vladimír Wagner,2021-02-18 11:49:57

Pane Jakube K. do titulku jste napsal slovo, které byste měl reflektovat v první řadě Vy. Víte, zdá se mi dost za hranou etiky i jen reagovat na člověka, který mrtvé vlivem epidemie označí za starce, kvůli kterým se nemá cenu nijak omezovat. Dost drsně jste to dával najevo v minulé diskuzi a zmínka o tom je i teď. Umřelo docela dost lidí, které jsem znal, a kteří ještě hodně mohli pro společnost udělat.
Ale přesto. Zopakuji, co jste v minulé diskuzi napsal k tématu (nyní jste totiž své předchozí tvrzení překroutil, abyste vykličkoval z toho, že se ukázalo nepravdivým). Tedy cituji Vaši predikci:
"Do konce roku nezemře oproti průměru více jak 6000 lidí navíc a až odezní hysterie bude z COVID-19 běžná respirační infekce, která se ve vzácných případech může nehezky zvrhnout (ostatně jako spousta jiných infekčních onemocnění)."
Nyní už jsou známá fakta z ČSÚ, která prezentuji i v článku. A ty jasně ukazují, že mrtvých navíc oproti průměru z předchozích let bylo v roce 2020 mnohem více, konkrétně ten počet dosáhl hodnoty okolo 18 000, tedy třikrát více, než jste tvrdil Vy.
Srovnání dat z ČSÚ a MZV, jasně ukazuje, že data MZV vliv epidemie nepřeceňují, ale spíše podceňují.
I ve věkové kategorii pod 65 let se jasně ukazuje vliv epidemie (viz data ČSÚ) a řada klíčových pracovníků v řadě oborů je přes 60 let. Nikde ve světě se nenašel způsob, jak oddělit a ochránit rizikovou skupinu.
Nakonec ještě k exponenciální předpovědi. Ta pochopitelně platí jen v případě, pokud neděláte protiepidemická opatření a po nich jsem třeba vyzýval ve všech svých článcích. A pokud se k opatřením přistoupí a jsou účinná, tak se pochopitelně exponenciální růst zlomí.
Pochopitelně můžete mít různý názor na to, jestli, kvůli čemu a které skupiny obyvatel lze obětovat a nechat zemřít. To lze považovat v jistém ohledu za racionální. Ovšem zavírat oči před jasnými daty a fakty a schovávat se do imaginárního světa mimo realitu, jak to děláte Vy, je iracionální.

Odpovědět


Re: Re: Reflexe

Jakub K.,2021-02-18 14:18:10

Dobrá tedy, opět jste se vyhnul přímé reakci a opět používáte argumentum ad personam a hrajete na city. Reagujete na příspěvek od konce a argumentaci stavíte na jednom slově. A navíc mi vkládáte do úst, že chci někoho obětovat. To jsem nikde nenapsal. Napsal jsem, že by se selektivně měli chránit ohrožené skupiny a že nelze obětovat budocnoust státu kvůli seniorům, tedy že nelze zavřít celý stát a poslat ho do ekonomické a společenské krize. Důsledky si snad každý dokáže domyslet, a obávám se, že nesmyslná opatření nás mohou uvrhnout do daleko větších a déledobějších problémů, než sama nemoc.
Stařec, neboli senior je pouze konstatování faktu, na covid umírají v podstatě jen lidé 65+ plus, tedy senioři, česky starci, navíc většinou polymorbidní.
Já na rozdíl od Vás bezdůvodně neurážím politiky a právníky, kteří žádají ústavnost a demokratické fungování státu.

1) https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19--vysvetleni-pojmu:
" Úmrtí

Uvedená statistika počtu úmrtí osob (dále jen „počet úmrtí“) vychází z datového zdroje ISIN (Informační systém infekčních nemocí, ISIN) a obsahuje úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na přítomnost původce onemocnění SARS-CoV-2 (metodou PCR), bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo dříve, než byly v databázi ISIN označeny za vyléčené.

Není zde zohledňována příčina smrti, která je vykazována lékaři prostřednictvím Listu o prohlídce zemřelého, neboť tyto informace je nutné vyhodnotit a validovat podle mezinárodních doporučení a standardů ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Vyhodnocení těchto úmrtí z pohledu statistiky příčin smrti je zvláště v případě COVID-19 složitým procesem s ohledem na častý souběh mnoha dalších zdravotních komplikací. Zároveň informace zjištěné ze systému Listu o prohlídce zemřelého jsou běžně zpracovávány až za delší časové období zpětně a nelze je průběžně s daty z ISIN kombinovat.
V počtu úmrtí průběžně zveřejňovaných z Informačního systému infekčních nemocí jsou zahrnuty:

osoby, k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace i mimo ni,
osoby, které byly jako pozitivní označeny až na základě testování provedeného po smrti,
osoby, k jejichž úmrtí došlo z jiných příčin, než je COVID-19, včetně vnějších příčin (tyto případy však jsou velmi málo četné).

V počtu úmrtí průběžně zveřejňovaných z Informačního systému infekčních nemocí nejsou zahrnuty:

osoby, které zemřely s klinickými příznaky onemocnění COVID-19, u nichž však nebyl původce onemocnění COVID-­19 potvrzen laboratorně,
osoby, u nichž došlo ke zotavení z onemocnění COVID-19 a zemřely později z jiných příčin

S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování.

Více informací o metodice a zpracování dat o zemřelých v souvislosti s onemocněním COVID-19 je k dispozici zde.

Pokyny pro správnou certifikaci úmrtí dle WHO na LPZ jsou uvedeny zde. "

2) Ano splet jsem se, do konce roku 2020 zemřelo o 20 000 lidí více než je průměr za léta 2011-2019. Nicméně stále platí, že osob které prokazatelně zemřeli, dle tvrzení ministra zdravotnictví, jen a pouze v důsledku covidu k 31.12.2020, je méně než 6000.

3) Váš exponenciální model, strašení, skoro se mi chce říct poplašná zpráva, nevyšel, žádné ale už mě nezajímá - v době, kdy jste to psal, lockdown už běžel.

4) Nemůžete tvrdit, že oněch 18/20 000 lidí zabil covid. K takovému tvrzení nejsou podklady a jasně to vyplívá z dříve uvedených odkazů. Nepřímo zabíjet nemusí jen covid, ale i jiné faktory. Byť s covidem spojené, ale které nutně nemuseli nastat, tedy za ně mohou být odpovědná lidská rozhodnutí, nikoliv patické působení viru.
5) Zda covid bude běžné respirační onemocnění se ještě uvidí.
6) Co jsme ochotni zaplatit, za devastaci státu - ekonomiky, občanských svobod, demokracii a ústavnost je naprosto legitimní politická otázka.

Odpovědět


Re: Re: Re: Reflexe

Míla Křížek,2021-02-19 13:02:47

Pořád argumentujeme tím, co uvádí MZCR. Osobně jsem oficíálním covidovým statistikám od začátku moc nevěřil a čekal jsem, až bude dostupný jediný skutečně neovlivněný údaj, kterým je právě celkový počet zemřelých "navíc". Musím říct, že to číslo (kolem 20tis. lidí) mi celkem vyrazilo dech.

Je pravda, že drtivá většina těch lidí jsou důchodci, čili pro stát je to vlastně celkem výhodné... Nicméně jsou mezi nimi i relativně mladí lidé, od těch 50+ nemoc považuji za celkem dost rizikovou.

Máte pravdu v tom, že se nedá říct, že by ty lidi zabil přímo covid. Stejně tak mohli umřít na to, že jim nebylo všas poskytnuto jiné onemocnění, sám znám jeden takový případ, kdy pacientovi bylo sdělno, že na by-pass bude muset čekat a on mezi tím zemřel. V případě, že by tu covid nebyl, tak by se to dost možná nestalo. Taky mohli umírat na infarkty z vyděšení, páchat sebevraždy, atd.

Ale v tom je právě ten hlavní problém. Tahle nemoc není tak katastrofální, aby nás všechny vybila. Ale je natolik katastrofální, aby převálcovala náš zdravotní systém. A já se ptám, co byste teda navrhoval. Přestat úplně léčit pacienty s covidem. Prostě to buď ten pacient rozdýchá, nebo má smůlu? Nebo zavézt věkovou hranici, kdy ještě léčit a kdy ne? Jakou zvolíte? Pokud takto nehumánní být nechcete, zkuste tedy navrhnout nějaké přijatelné řešení. Neřešit nic, to je z mého pohledu už prokazatelně špatně. Budeme mít spoustu mrtvých v důsledku pandemie (ne nutně, že by je zabil covid) a pro člověka bude rizikové jít i na operaci slepého střeva. Navíc nechat se operovat od doktora který slouží svou 24. hodinu v náročném dni, z toho bych měl velké obavy.

Ze všech možných předkládaných řešení jsem od začátku byl pro totální lockdown, jsem téměř přesvědčen o tom, že kdyby se opravdu dodržoval (což v téhle zemi znamená, že by se to muselo skutečně vymáhat), tak by stačily 3 týdny a pak by přijatelný stav mohl relativně dlouho vydržet jen za pomoci nedrastických opatření. A nevěřím tomu, že by ty 3 týdny stály víc peněz než půl roku v tomhle režimu. Celá ta logika se systémem PES je postavená na tom, že se budeme držet na hraně. Zlepší se to, povolíme a zákonitě se to musí zase zhoršit. Teoreticky by se mohl PES chovat lépe, až začne léto, kdy se zdá, že se virus přeci jen hůř šíří. Každopádně zavádět tvrdý lockdown po téměř půlročním útlaku, který nikam nevede, to vidím jako velice komplikované. I tak si ale myslím, že k němu nakonec dojde, jen mu bude muset předcházet mnohem větší katastrofa než ta, které jsme byli zatím svědky.

Na závěr bych chtěl říct, že článek tento článek mi přijde poměrně pravdivý a objektivní. Stejně tak si ale vážím vaší diskuze, člověka to nutí se zamyslet. Jen by myslím šlo vynechat ty osobní útoky a prostě jen diskutovat fakta. Někdo ty fakta vidět nechce, někdo je vidí, ale chápe je jinak a někdo zase vidí úplně jiná fakta. Já momentálně vidím jen samá nepříznivá fakta.

Odpovědět


Re: Re: Reflexe

Pavel Aron,2021-02-20 18:03:37

Pane Wagnere, nezlobte se ale s vaší interpretací situace a dat moc nesouhlasím. Sleduji ten vývoj velmi podrobně. Porovnám vývoj v jednotlivých státech s tím jaká mají opatření a moje závěry jsou v rozporu s tím co píšete vy.
V první řadě při podrobném srovnávání zjistíte, že mezi vývojem a opatřeními v jednotlivých státech budete jen těžko hledat korelaci natož kauzální souvislost.
Ten příklad o kterém píše pan Jakub K tedy Švédsko je do očí bijící.
Ani Finsko nemá příliš přísná opatření a přesto mají lepší výsledky.
U nás naopak opatření přísná, pravda ti co je nařizují se jimi sami neřídí a máme momentálně jednu z nejhorších situací pokud jde o čísla.
Nikde jsem nečetl rozbor rozdílu v metodikách vykazování mezi jednotlivými státy. A to může hrát dost velkou roli.
Dále se nikdo nezabývá nárůstem úmrtí z důvodu zhoršené dostupnosti zdravotní péče jak u akutních případů tak u prevence. Dále podíl stresu na tom, jak lidé mohou podlehnout nákaze či jim zhorší průběh. Ty měsíce po které jsou lidé uzavřeni doma a vláda jim například v zimě dost znesnadňuje pohyb na horách určitě k odolnosti imunitního systému neprospívá. Je přeci absurdní tvrdit, že lidé, kteří si ve vlastním automobilu vyjedou na běžky nebo s dětmi pekáčují na sjezdovce přispívají k šíření viru. Přesto se nám toto snaží vláda a média namluvit. Jsme velkým odpůrcem vládních nařízení, tedy těch absurdit. Nosím roušku přesněji poslední dobou respirátor aniž by mě k tomu někdo nutil. Dodržuji hygienu a myslím že ti zcela postačuje.
Jak mám věřit vládě, jejíž premiér je jedním z největších podnikatelů ve zdravotnictví a jeho poradce a bývalý ministr Prymula podniká přes svou dceru ? Obávám se, že nejen naše vláda koronavirus pouze zneužívá k omezení demokracie a svobody. Proč asi Klaus Schwab a další najednou tak píší o tom, že Covid je vlastně příležitost k velkému restartu ? K prosazení nové ekonomiky ? Je to na dlouhé psaní, píšu o tom často a mám k tomu dost relevantních podkladů.

Odpovědět


Re: Reflexe

Petr Bartoš,2021-02-18 14:26:11

Clovece, jasnou souvislost mezi pocty nakazenych a mrtvych by z grafu nevidel jen slepy a nebo ignorant. Cist umit, takze slepy nejste.

Odpovědět


Re: Re: Reflexe

Jakub K.,2021-02-18 16:00:35

Jistě, všechno je jasné, jako ty mrazáky mrtvol. Stejnou souvilost byste viděl, kdyby ste do grafu vynesl přísnost vládních opatření. Pak bych mohl tvrdit to samé o slepově vůči vražednosti vládních opatření.
Trochu zdravé skepse zde: https://video.aktualne.cz/dvtv/drastickym-opatrenim-vlady-chybeji-data-predpovedi-uzis-jsou/r~cdea8e2a71e911eb9a61ac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_content=b-video&utm_term=position-2&utm_campaign=Aktualne

Odpovědět


Re: Re: Re: Reflexe

Petr Bartoš,2021-02-18 17:28:28

LOL. 1) Mrazaky musela nektera krematoria instalovat. Proc? No podivejte se na graf umrtnosti, je v clanku.
2) Ano graf umrtnosti by kopiroval i graf vladnich opatreni (pokud by takovy graf existoval). Jenze by ho kopiroval v negativu! Protoze docela sedi, ze cim prisnejsi opatreni, tim mene nakazenych a tim mene mrtvych.
3) To ze neco popirate neznamena, ze to neexistuje. Ano chapu, ze mate tak velky strach, ze musite popirat zjevna fakta, ale muze vam pomoci psycholog, nebo mozna psychiatr.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Reflexe

Jakub K.,2021-02-18 22:25:36

Ne, já právě strach nemám vůbec a štvou mě lidé, kteří ho mají. Tento virus mě s největší pravděpodobností nezabije. Tento virus má smrtnost okolo 1% s tím, že prakticky zabíjí jen seniory. Tento virus má naprosto neadekvátní mediální pozornost a neexistuje virus v historii lidstva, který by se takto masivně kdy testoval. Pokud máte alespoň minimální vědecku průpravu, tak moc dobře víte, že současný počet nadúmrtí nelze přičítat pouze působení viru, ale také chování lidí. Které je velkou částí způsobeno, tím, jak se virus veřejně prezentuje a slovo hysterie je naprosto na místě. Veřejně se neustále prezentují počty testovaných, zemřelých atp., aniž by se také prezentovala míra nejistoty těchto dat a jejich alternativní vysvětlení, také se tyto čísla nedávají do souvislostí s epidemiemi minulými, stejně tak s minoritními, ale pravidelnými závažnými důsledky jiných onecomění. A to je problém. Covid sensu lato je naprosto vytržen z kontextu.
Nejvíc se bojím toho, až jednou přijde (otázkou je kdy, nikoliv zda), opravdu závážná inf. nemoc a lidé pod vlivem kauzy "covid" nebudou věřit veřejným sdělením. A bude to opravdu závažná choroba a lidé se budou chovat jako teď. To bude problém. A pak bude krev, těch kteří zemřeli, na rukou plašičů typu Flégrů a Wágnerů. Jak se jednou ztratí důvěra veřejnosti, těžko jí získat zpět... Pánové si neuvědomují, že svým plašením činí medvědí službu lidem pro epidemie budoucí a to je jediný důvod proč mám potřebu se vyjadřovat a ty "absolutní" čísla trochu zpochybňovat.
Doporučuji články a mluvené slovo od Tomáše Fürsta...

Odpovědět

Martin Zeithaml,2021-02-18 09:57:51

Vláda - všechny návrhy opozice, byť sebelepší jsou špatné. My máme lepší.
Opozice - všechny návrhy vlády, byť sebelepší jsou špatné. My máme lepší.
Komunikace téměř žádná a netýká se to jen Covidu, tento trend je tu už léta, bez ohledu na to kdo je u moci. Pak se schvalují špatné zákony, které se s každou vládou mění.

Odpovědět

Španělská chřipka 1918-1920

Zbyněk Vychopeň,2021-02-18 08:29:46

Je to spíš pro zajímavost a budoucí porovnání s následky Covidu.
Dostala se ke mně studie s hrubým odhadem počtu obětí španělské chřipky v Českých zemích.
Použili více metod na základě kterých se rozsah úmrtí na španělskou chřipku pohybuje od 44000 do 82000 lidí. Počet obyvatel byl tehdy 9,6M
Dolní hodnota jsou odhady podle matričních záznamů.
Horní hodnota je podle příčin umrtí na nemoci spojované s chřipkou z let 1914-1917.
Nadúmrtí za roky 1918-1920 bylo 73956 osob vůči průměru z let 1914-1917.

https://www.czso.cz/documents/10180/123310412/13005320q3_182-196.pdf/1e4ad689-4901-42a4-91ae-c40c02c23947?version=1.1

Odpovědět

Dotaz

Dan Dvorak,2021-02-18 00:36:44

Co je na tom pravdy? Přišel mi mail a v něm se praví, že pan premiér vlastní investiční fond, který mu spravuje pán J.Janov. Pan premiér měl do fondu vložil 5 miliard korun "na rozjezd". Tento fond, pod správou pana Janova, koupil společnost Future Live. Na tom není nic špatného, jenže ona společnost Future live, vlastní společnost Vidia diagnostic. Společnost Vidia Diagnostic vlastní 18 odběrových, testovacích míst v ČR. Tedy 18 z celkových asi 300 odběrových míst. Jenže, ředitelem Vidia Diagnostic je Marcel Toporčák. A ten vlastní společnost Medicon, a ta má pod sebou těch zbývajících cca 280 odběrových míst. Nejspíš tedy pan premiér vlastní a ovládá 300 testovacích míst. Pokud za jeden test je účtováno VZP 1500 kč, a za jeden měsíc byl v ČR uděláno cca 15 miliónů těchto testů. 15miliónů krát 1500 Kč je 22,5 miliard českých korun za 1 měsíc. Mně to připadá podezřelé- proto se tu ptám, je tato zpráva hoax?

Odpovědět


Re: Dotaz

Pavel Aron,2021-02-20 18:06:12

To jsou naprosto přesná fakta. Nejprve jsem to četl s trochou nedůvěry a nakonec jsem si dal tu práci a veškeré podklady si dohledal. Dalo to sice dost práce a prohledávání údajů z obchodního rejstříku a zjišťování těch personálních vazeb ale je to tak a mám teď uložený ten původní text mnou doplněný o odkazy.

Odpovědět

Shrnutí a podivení :-)

Ondřej Almássy,2021-02-17 21:14:49

Ano, dopady covidu jsou nejhorší od 2.SV, to je bez diskuze
- únor 2020 - opozice se ptá jak je na tom ČR z hlediska opatření a zásob roušek - je slušně poslána do prdele Babišem a Vojtěchem
- březen 2020 - Babiš odmítá ustanovit krizový štáb, protože by ho řídil Hamáček, nakonec podlehne a vyhlásí opatření a nouzový stav
- duben 2020 - šijeme roušky a ještě se tím chlubíme, přestože tím spíš ukazujeme jak nám vládnou diletanti
- květen 2020 - vypadá to dobře, Babiš tvrdí že na případnou 2. vlnu se připravíme
- červen 2020 - rozvolňujem, na 2. vlnu jsme připraveni tvrdí Babiš
- červenec, srpen 2020 - vše je v pohodě Babiš jede do zahraničí a ve svém Čau lidi varuje před varovači před druhou vlnou
- září 2020 - rozjíždí se druhá vlna, ale budou volby takže Babiš tvrdí, že je všecko v pohodě přestože čísla říkají úplně něco jiného
- říjen 2020 - čeká se na volby, po nich se začnou dělat opatření, ale už je pozdě druhá vlna se naplno rozjíždí
- listopad 2020 - druhá vlna v plném proudu a Babiš se omlouvá, prý udělal chybu
- prosinec 2020 - budou vánoce a tak se uvolňuje protože Babiš to celé prý zvládne
- leden 2021 - už to zase jede, Babiš už změnil Čau lid na Nadzar parchanti, ale vzhledem k tomu že inteligentní část populace nezaměstnaná u státních organizací už ho nechápe od března 2020, je mu to k ničemu, zvlášť poté co se už totálně zesměšnil i před svými pologramotnými voliči
- únor 2021 - Babiš už naštval i Zemana a ten doporučí KSČ, aby mu už nepomáhala a Babiš to tedy svede na opozici.

Celou dobu měl Babiš volnou ruku k přípravě pandemického zákona na základě kterého mohl vyhlašovat opatření do alejůja ( jak ho k tomu nabádá opozice od dubna 2020 - 10 měsíců )
Celou dobu měl možnost se připravit na očkování, celou dobu měl možnost rozjet trasování a chytrou karanténu, vždyt je to přeci skvělý manažer a všechno zvládne ( tedy až na pandemie, výstavbu dálnic, výběr daní, udržení vyrovnaného rozpočtu, udržení souvislého projevu delšího než tři slova a rozhodování bez porady s věštkyní ) nedokázal nic, přestože měl pohodlnou většinu s KSČ a nohsledy z ČSSD. Po 11 měsících opatření a SRANÍ na jakoukoli dohodu či snahu o domluvu s opozicí řekně že opozice bude moci za mrtvé když neschválí nouzový stav.

Je proto s podivem, že pan Wagner 17.2.2021 dokáže usoudit, že za bezprecedentní počet mrtvých můžou všichni politici ( v létě 2020 tvrdil, že jen opozice ) a to, že lidé žijící na území ČR (poté co jim je mezi červnem a říjnem několikrát ze strany vlády tvrzeno, že je všechno v pohodě, vše funguje a na vše jsme připraveni a poté od listopadu do ledna tvrzeno jak je všechno strašné ) opatření nedodržují.

Chápu, že se zajimá o jíné věci viz jeho skvělé články a kniha o Fukušimě, nebo jeho přednáška z 11.1. na KS ČAS ( nechci bejt štoural, ale pár lidí tam roušku taky nemělo :-) ) ale tvrdit tohle v únoru 2021 je opravdu k podivu.

Osobně se domnívám, že epidemii nejlépe zvládli tam, kde jsou vládní politici ochotni komunikovat s opozicí i s obyvateli dané země a hlavní vinu na naší situaci "Best in Covid" nese náš zmatený československý nevzdělaný a hulvátský brepta, který se není schopen domluvit s nikým a jím vyhlášená opatření už nidko nemůže brát vážně, neb mu nerozumí. Až daleko za ním jsou další vládní pomatenci stylu Havlíček a Hamáček a až někde v poslední řadě ostatní parlamentní politici nebo dokonce právníci.

Odpovědět


Re: Shrnutí a podivení :-)

Vladimír Wagner,2021-02-17 22:06:14

Pane Almássy o Vašem charakteru a přístupu k diskusi a jiným lidem hodně ukazuje to, že diskuzi odstartujete osobním napadením a osočením autora článku. Musím tak pro ostatní dát vysvětlení. Nahrávání přednášky pro online vysílání a záznam na KS ČAS proběhlo ve velmi omezeném počtu lidí, kdy účastníci (organizátoři) seděli daleko od sebe a hlavně od přednášejícího. Roušku si přednášející či konkrétně mluvící na danou dobu sundal. Ano před přednášením jsem si i já respirátor odložil a nasadil jej po přednášení.
A teď k Vašemu příspěvku. Ano, těsně po první vlně jsem pochválil vládu za rychlé omezení příjezdu ze zahraničí a omezení hromadných akcí a to, že nedala na opozici, která toto kritizovala. První vlnu, a to je jasné i z prezentovaných dat, jsme opravdu zvládli velice dobře. Za to, že na začátku léta začala v rámci předvolebního boje vládní reprezentace soutěžit s opozicí, kdo bude více volat po rychlém rozvolnění a neuplatňování žádných hygienických opatření, už jsem je ostře kritizoval.
Víte, já jsem ANO a Babiše nikdy nevolil, stejně jako jsem nikdy nevolil ČSSD, KSČM či SPD. Ale na rozdíl od Vás netrpím politickou zaslepeností. A snažím se o racionální posouzení situace. Bohužel pozoruji, že ani vůči epidemii a ani ve vztahu k energetice, což jsou oblasti, které sleduji, nepostupuje žádný z politických subjektů racionálně a se snahou řešit problémy. Naopak se čistě soustřeďují na zneužití těchto témat k politickému boji. Bez ohledu na to, jaké to bude mít dopady na lidi a společnost.

Odpovědět

Lepší popis grafov

Z Z,2021-02-17 17:54:49

Bolo by vhodné lepšie popísať jednotky vynášané do grafov.
"Odchylka od středního počtu úmrtí v dané době"
"Odchylka" meraná ako?
V akých jednotkách?

Odpovědět

Manipulace

Tomáš Krása,2021-02-17 14:40:22

Pane Wágnere
věnujte se raději energetice, kde máte můj respekt za odborný a nezaujatý pohled.

Tady jste zjevně zaujat a demagogicky manipulujete data pro podporu svého názoru.

"Úmrtí v prvním týdnu daného roku v různých věkových kategoriích. Je vidět, že ve věkových skupinách se silně projevuje epidemie. Jasně je vidět i ve skupině 15 až 39 let. (Zdroj ČSÚ)"

Stačí se podívat na data ČSÚ za první týden ve skupině 15-39
2011 - 55
2012 - 53
2013 - 48
2014 - 54
2015 - 41
2016 - 42
2017 - 51
2018 - 44
2019 - 32
2020 - 35
2021 - 48

A výběr pana Wágnera do grafu jen od roku 2018 (roky předtím se poněkud nehodí).

Jak statisticky významné / vypovídajicí jsou rozdíly v jednotkách na takto malých číslech už nechám na někom se statistickým vzděláním.

Odpovědět


Re: Manipulace

Čestmír Berka,2021-02-17 14:52:55

"Stačí se podívat na data ČSÚ za první týden ve skupině 15-39" - tak to jste to panu Wágnerovi pěkně nandal ( ironie). Proč se, člověče, takhle zesměšňujete?

Odpovědět


Re: Manipulace

Josef Nýč,2021-02-17 15:49:47

pane Krása, to co uvádite je vytržené a už vůbec vaše poznámka by se spíše hodila na vás, ale
budiž - jinak pan Wagner nemá opravdu zapotřebí demagogie

Odpovědět


Re: Manipulace

Vladimír Wagner,2021-02-17 16:19:14

Pne Kráso, použil jsem graf ze stránek ČSÚ, takže tím byl dán výběr nejbližších roků. Ano, mohl jsem vytvořit svůj vlastní obrázek s více předchozími roky, ale daný obrázek je podle mě dostatečně ilustrativní. S tím, že všechny věkové kategorie, kromě nejnižších dvou jsou vizuálně i statisticky dostatečně průkazné snad souhlasíte. To, že počet úmrtí je ve věkové kategorii 19 až 39 let malý je zmiňováno v článku. Pokud se podíváte na data, která uvádíte, tak vidíte, že je zde docela silný sestupný trend. Ten je dán tím, že tento interval opouštěly silné populační ročníky a dostávaly se do něj slabé. Velice pěkně je to vidět na grafu stáří české populace: https://www.czso.cz/staticke/animgraf/cz/ . Hodnota z roku 2021 z tohoto trendu docela vyskakuje. Souhlasím s Vámi, že pochopitelně je statistická nejistota vysoká a je to na její hraně.
Takže bych teď prosil, abyste mi vysvětlil, kde je ta demagogie. Jakým způsobem toto upřesnění ovlivní můj závěr, že i v prvním týdnu ledna se umírání na COVID-19 projevuje velice silně ve statistických datech o přebytku mrtvých. A nejsou to jen staříci se smrtí na jazyku.
A také bych byl rád, co s předkládaných dat vyvozujete Vy? Podle Vás se na COVID-19 neumírá? Ve statistických datech ČSÚ to vidět není? Umírají jen ti přes osmdesát, kteří by stejně umřeli? Jsou toto Vaše názory? A myslíte, že je data podporují?

Odpovědět


Re: Re: Manipulace

Z Z,2021-02-18 00:03:31

V článku je konkrétne:
Je vidět, že ve věkových skupinách se silně projevuje epidemie. Jasně je vidět i ve skupině 15 až 39 let.

No ja som teda pri čítaní na ten graf pozeral dosť dlho aj pozrel na zvislú os, že ide o pár "kusov", pod "jasne vidieť" a ešte v tejto konkrétnej skupine, by som si predstavoval niečo výrazne iné. A ešte je to tam pre istotu dva krát, aj pod obrázkom, že práve pre túto skupinu to je "jasne vyššie" a "jasne vidieť". Zbytočne to znižuje dojem z kvalitného článku. Môže ísť v počtoch len o náhodné autonehody či úrazy. Okrem toho pri takýchto malých číslach môže ísť aj o to, na ktorý deň v týždni v ktorom roku pripadol Nový rok - oslavy, výber dovoleniek a pod.

Odpovědět


Re: Re: Manipulace

Tomáš Krása,2021-02-18 00:19:10

Předkládáte hypotézu že "epidemie se silně projevuje ve věkové skupině 15-39 a dokládáte to grafem.

Ten graf je manipulativní neboť si vybírá jen data 2018-2021.
Data 2011-2017 se vám nehodí neboť hypotézu nepodporují.

Za celý rok 2020 není v této skupině viditelný počet nadúmrtí.
To je statisticky mnohem významnější než data za jeden týden.

Silný sestupný trend ze třech čísel jednoho týdne - to nemyslíte vážně.
To si můžu vybrat 16. týden 2017-2020 a prohlásit to za vzestupný trend.
(Mírný sestupný trend je na ročních datech této skupiny. Jestli je daný demografií nebo něčím jiným neumím bez bližšího zkoumání posoudit).

Je možné že za dalších tak minimálně 5 týdnů (aby to mělo vůbec nějakou výpovídací schopnost) tam už třeba bude vidět signifikantní počet nadúmrtí i v této skupině - ale zatím to tam fakt není.

Ve skupině 65+ je počet nadúmrtí statisticky zcela jasný - ale to jsem nikde nerozporoval.

Za poněkud neprůkazné považuji statistiky kolik z těch nadúmrtí je
- na covid
- "s kovidem" (Blatný přiznal v TV i autonehody do statistik covidu)
- na opatření proti covidu jako zanedbanou lékařskou péči jiných diagnóz
- nebo nošení nedostatečně často měněných roušek a respirátorů (bakteriální infekce dýchacích cest)
To se asi těžko někdy spolehlivě dozvíme.

Takže ano - podle mne se v kategorii 15-39 na covid (zatím) neumírá.
A pokud se takové případy najdou (jednotlivě se patrně najdou) tak jde o statisticky nevýznamný počet.
(Stejně jako by se daly v minulosti urcitě najít i jednotlivá úmrtí na jiné respirační choroby).

Odpovědět


Re: Re: Manipulace

Tomáš Krása,2021-02-18 00:28:33

A omlouvám se za zkomolení jména čárkou.
Příspěvky nelze bohužel zpětně editovat.

Odpovědět

Několik poznámek

Viktor L.,2021-02-17 12:40:34

Na prvním místě děkuji panu Wagnerovi za text. Je příjemné v tom babylonském zmatení poslední doby číst hlas racionality a rozumu.

K datům o počtu úmrtí si troufnu nadhodit - a vy těm datům bezvýhradně věříte? Kdybychom měli být skutečně nekompromisní, co se týče přístupu, pokusil bych se alespoň nějak nezávisle ověřit, jestli počty úmrtí jsou reálné nebo je tu nějaké zkreslení. Může být, že tu stavíme závěry na něčem, co je zčásti fikce.

K chaosu a právnickým bitvám - to je prostě vlastnost tohoto systému. Osobně ji vnímám pozitivně, musíme se s tím naučit žít. Ostatně, když se nad tím zamyslíte, všechny ty právnické a politické exhibice mají jen minimální reálné dopady. Je to z naprosté většiny mediální divadlo pro veřejnost.

K důvěře v systém - myslím, že nikdo, kdo ví, jak systém doopravdy funguje, v jeho instituce nikdy žádnou důvěru v pravém slova smyslu nevkládal. Systém na to není nadesignovaný a je to tak dobře. Demokratický systém má za úkol zabránit tyranii, a v tomto směru funguje. Efektivita rozhodování a akceschopnost, to je něco, pro co nebyl vytvořen, dokonce byl vytvořen právě tak, aby takový nebyl - svoboda jednotlivce a jeho osobní odpovědnost za vlastní osud, ne státní ochrana každého občana před vším, co se může naskytnout.

Co se týče vzdělanosti, vůbec nemám strach. Úder, jaký zažijeme v této dekádě ze strany AI, bude o řády větší proti efektům jednoho roku online (polo-)výuky.

Odpovědět


Re: Několik poznámek

Josef Nýč,2021-02-17 14:09:59

prosím, nejsem proti vzdělání, naopak ale není to vše... dnes už zemřelý tchán měl hospodářství
a měl realitu tvrdou,potvrzenou prací a svým přírodě šetrným hospodařením a životem velmi nelehkým
a hodně mi otevřel oči... a tak to,že mám vzdělání a široký rozhled mi nestačilo

Odpovědět


Re: Několik poznámek

Zdeněk Kratochvíl,2021-02-17 21:14:36

Pominu teď, že leckde je ta online výuka docela v pohodě. K věci však je, že ač nasazení AI není bez obav, tak by nám přece jenom vládla ta I, byť jenom A. To by byl zásadní pokrok!

Odpovědět

Porovnání s dalšími zeměmi

Florian Stanislav,2021-02-17 11:38:22

https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&country=IND~USA~GBR~CAN~DEU~FRA~CZE~Europe~ISR~PRT®ion=World&casesMetric=true&interval=smoothed&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=total_cases&pickerSort=desc

Portugalsko a Izrael klesají, u nás covid roste. Průměr je 35% pozitivních testů od ledna 2021
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Odpovědět


Re: Porovnání s dalšími zeměmi

Josef Nýč,2021-02-17 14:03:54

nezlobte se, ale o Portugalsku jste mimo, z přímých zpráv katastrofa a v Izraeli se uvolní a zase
trochu utáhne

Odpovědět


Re: Re: Porovnání s dalšími zeměmi

Florian Stanislav,2021-02-18 09:51:06

Kastrofa v Portugalsku možná byla, u nás je.
Portugalsko, radikální pokles na všech grafech včetně akutních úmrtí. U nás nejvíc akutních případů v nemocnici za celou dobu covidu.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Počet úmrtí na 1 milion ČR 1 748, Portugalsko 1 538, Izrael 595

Odpovědět


Re: Porovnání s dalšími zeměmi

Čestmír Berka,2021-02-17 14:59:49

"Portuguese health authorities say that some 43% of the country's overall COVID-19 infections and 44% of all related deaths were recorded in the first month of 2021. " - ano, Portugalsko klesá...ze závratných hodnot...: The German armed forces, the Bundeswehr, have sent a 26-person team to Portugal to provide assistance for the next three weeks. That team includes eight doctors. Fifty ventilators, 150 infusion pumps and 150 hospital beds were also sent to Lisbon on board an A400M military cargo plane after Portuguese Health Minister Marta Temido asked Germany for help last week."

Odpovědět

politikaření

Josef Nýč,2021-02-17 11:34:38

Nemá pravdu ten, kdo vyčítá panu Wagnerovi politikaření. Pouze reaguje. To politikaření začalo už
v loni, když jsme měli první informace. Už tehdy paraziti ... promiňte... politici si honili
trika, chovali se, že se jich to netýká, zlehčovali. Po té to má dopad na celkový stav. Nejdříve
můžeme opět poděkovat Číně. Potom lidem,jimž záleží na korytech a požitcích z toho plynoucích.
A bohužel v tom je jádro celého stavu společnosti. Politici za nic nezodpovídají, jen do všeho
kecají - od leva doprava a zpět. A jestli tady někdo bude bulíkovat, že jinde je líp, tak jinde
je ještě hůř. Mně osobně nezáleží na hospodách, divadlech, ale na učitelích, zámečnicích,
lékařích, podnikatelích a živnostnících a vůbec sféře, která hospodám a divadlům umožňuje provoz.
Ne obráceně. A jestli to někdo navydýchá, jeho věc

Odpovědět


Re: politikaření

Ivan Polák,2021-02-17 13:51:45

Naprosto přesné. Jen pro úplnost bych dodal, že krásně dokumentovaný tzv. popírač reality, pan Vychodil, je pořád kamarád nás všech. Nepřátelé jsou politici, kterým je úplně jedno co je a co není pravda. Když jim dokážete, že lžou, nemají z toho ani tu nejmenší psychickou újmu, leda snad když je tím přímo zesměšníte. Je pravda vůbec nezajímá, je zajímá jen účinek toho co řeknou na jejich potenciální voliče.
A úplně největším nepřítelem demokracie jsou přímé TV přenosi z parlamentu.

Odpovědět


Re: Re: politikaření

Ivan Polák,2021-02-17 13:52:42

přenosy - ach jo.

Odpovědět


Re: Re: politikaření

Josef Nýč,2021-02-17 14:01:26

Víte, některé politiky jsem mohl sledovat od začátku a jejich řeči. A potom v parlamentu jim asi
vyměnili mozek a ty přenosy jen ukazovaly celý vývoj... ach jo ... a opakuje se to v celé historii
civilisace

Odpovědět

Jará Šustr,2021-02-17 11:20:27

Víte, že z těch grafů je možné vyčíst obraty farmaceutických firem a kde vzala vrchní třidička léků na Karibik.

Odpovědět

I když opozice

Mojmir Kosco,2021-02-17 10:44:40

má námitky umožnila výkonné moci rok vyhlašovat v nouzovém stavu všechna opatření. Tyto opatření jsou standartní v rámci Evropy. Horší až trestuhodné jsou represivní zásahy (které nejsou) . Hoteliér nebo restauratér vlekař dovolenkář na Zanzibaru( doplňte ) by mohl dostat jako fyzická osoba alespoň veřejně prospěšné práce nejlépe v nemocnici. Takže nikoli politici ať vládní nebo opoziční můžou za současný stav ,ale společnost ,která trvale odmítá a z odpůrců dělá hrdiny TV zprávy (kde a jak hrdinský cokoli otevřel případně spustil.)
Statistika(ČR) je určitě v pořádku , porovnání s okolím kulhá z důvodu neexistence jednotné metodiky (zásadní chyba WHO). Takže lze brát trendy . A ty jsou tam kde se dají ověřit (tj v demokratických zemích nebo alespoň důvěryhodných stejné. Zavedení opatření - pokles i prudký , překonání bariery virem (doporučuji přednášky na youtube prof.Flegra jak to vir děla ) nárůst i prudký nové opatření.
Očkováni doufám že bude účinné a to i v případě že vakcína nebude přesně na daný kmen (i když u chřipky to nefunguje).
Ale pesimista ve mne říká že půjde tou samou cestou jako předešlá opatření a vir ho zdárně překoná.
Rád bych věděl a zatím to není zodpovězeno - původ viru a vliv viru na jednotlivé lidské populace. K původu viru s 95%+ je to přírodní zmutovaný vir a v tom případě je jasný nárůst nemocných v počátku (nová verze) i rychlý úbytek nakažených v kulturním dosahu původního viru jedná se o novou mutaci (která rychle vytřídí citlivé jedince ale na populaci nemá vliv (přirozená imunita) v případě že by to byla pravda - šel bych do čínské vakcíny. V případě že byla vyšlechtěna(neříkám že vytvořena) ,aby například nesla přesný lék proti rakovině určitě bych do čínské vakcíny nešel.(vojenský výzkum - například s cílem zničit ekonomiku citlivé populace tomu nechci věřit)
Taky by mne zajímala citlivost jednotlivých populací (něco jako vpád spalniček do Ameriky)Na to by současná statistika mohla dát odpověď (počet nakažených obyvatel s asijským kořeny kontra jiné populace s důvodů přirozené imunity.

Odpovědět


Re: I když opozice

Jakub K.,2021-02-19 09:38:36

Již u SARSu byla popsána rozdílná vnímavost k viru způsobená polymorfismy v genech pro ACE2 receptor. Bližší informace si a praktický dopad dále neznám, ale článků na to se od jara minulého roku rojí stále více, ovšem s těmi "asi", "možná", "předpokládáme", "bylo by dobré se ještě podívat na" atakdále.

Odpovědět


Re: I když opozice

Eva M,2021-02-19 10:16:12

(pardon za vstup, ale
-- "společnost , která trvale odmítá" - domnívám se, že se "společnost" cítí "napálena" - bylo jí předloženo několik verzí, které se tvářily "zaručeně" - a nebyly...namísto zlepšení se situace vždy jen zhoršila... svým způsobem té nedůvěře není divu;
-- "původ viru" - a není to jedno? i přírodní virus může být zneužit, a to jak "biologicky" - kdo je schopen v tomto binci rozlišit přirozené a "umělé" události? -
tak i ekonomicky, mediálně, atd. atd.)

Odpovědět

Covid

Jaromil Jarecký,2021-02-17 10:37:36

Ten naprostý diletantismus vlády je otřesnej.
Čau lidi, to fakt podělal, spolu se svetrem a dalšími - korýtka jsou hluboká a nechce se od nich ...

Odpovědět

Vážený pane Wagnere,

František Kalva,2021-02-17 10:28:21

v zásadě lze s vámi a vašimi závěry souhlasit, až na jeden podstatný detail. Vláda vedená hysterickým premiérem vyhlašuje své kroky pouze a jen na základě ohlasů na sociálních sítích, přičemž si patrně v tichosti její jednotliví šíbři výrazně přilepšují na státních zakázkách na koupi zdravotnického materiálu, proto tak zoufale obhajovala nouzový stav. Nikdo nezpochybňuje, že nouze zde opravdu nastala (tedy až na prof Klause a podobné experty na fšecko), nicméně prokaučovat naprostou ignorancí nadšení celého národa z jara, kdy skoro každý, kdo měl šicí stroj šil roušky, přestože primární odpovědnost za jejich nedostatek byla zcela evidentní (jen pro info zdůrazňuji prodej materiálu čínské straně spolu se zamítnutím debaty v PS), jen proto, že se blíží volby, je odsouzení hodný počin, stejný jako následné odmítání jakkoliv pozitivních návrhů opozice, protože je to přece opozice, o žalostných schopnostech loutek na postu ministra zdravotnictví snad není nutné psát. Nicméně mne nejvíc zaráží vaše snaha hodit odpovědnost nejen na opozici (to je m.j. asi jediný majstrštych PR ANOfertu, který zoufalí trolíci tak rádi opakují) ale hlavně na právníky. Přiznám se, že podobný pokus bych od exaktního vědce neočekával, už jen proto, že vy a vaši kolegové zákony, hlavně ty přírodní, prostě ctít musíte. Ovšem totéž očekávám i od politické reprezentace všech barev a na všech stupních. Takže pokud se vláda pokusí obejít základní zákon, tedy Ústavu, může to mít podobně devastující účinky, jako měl pokus o obejití fyziky v Černobylu a vůbec nezáleží na tom, že na první pohled bude menší úmrtnost na Covid. Čeká nás daleko horší dlouhodobá prognóza v podobě rozvrácených rodin živnostníků, zdevastovaných státních rozpočtů a firemních krachů, které se mnohdy promítnou i do statistiky sebevražd, jen je po letech nikdo nebude spojovat s psychickým stavem tehdejšího premiéra.

Odpovědět


Re: Vážený pane Wagnere,

Vladimír Wagner,2021-02-17 22:18:01

Už v článku jsem psal, že bohužel se v současné společnosti a tady teď i u Vás začínají zaměňovat přírodní zákonitosti a právní zákony. A dokonce se vyhlašuje nadřazení právních (a dokonce i čistě právního názoru jednoho konkrétního právníka) nad těmi přírodními. To bude mít opravdu devastující dopady na společnost. Jak už jsem psal jinde. Právě státy, které dokázaly přistoupit k rychlým a razantním opatřením a dokázaly striktně vyžadovat dodržování karanténních opatření, docílily nejen malého počtu obětí, ale i daleko menších ekonomických dopadů.

Odpovědět


Re: Re: Vážený pane Wagnere,

František Kalva,2021-02-18 21:48:54

Obávám se, že jste vedle, jak ta jedle. Navíc metoda přiřknout svému oponentovi nějaký názor a ten pak vyvrátit je také již dost zprofanovaná. Takže, nevím kde jste sebral představu, že i já preferuji jakési nadřazení právní konstrukce nad přírodním zákonem. Tento jev je bohužel poslední dobou velmi populární, najmě u jistých tzv. progresívních kruhů ovlivňujících i bruselskou agendu, bohudík já mezi ně nejen nepatřím, ale naopak neopominu příležitost ke kritice. Pokud to z mých příspěvků nevyplývá, je to patrně tím, že zde jsem se vyjadřoval k vnitrostátní politice a krokům vládní koalice. Ovšem i jakkoliv nezodpovědná vláda se musí řídit právním rámcem Ústavy a kritizovat právníky za poukaz na protiprávnost a protiústavnost vládních kroků je přinejmenším zpozdilé. Není pak divu, že vás někteří považují za příznivce ANOfertu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Vážený pane Wagnere,

Vladimír Wagner,2021-02-18 22:25:58

Pane Kalvo, Vy zase předvádíte ten typický ideologizující postoj, který opozice rozpoutala a který bohužel u nás spolu s populistickým chováním vlády přispěl k té katastrofě okolo epidemie. Tedy ti, kteří dodržují epidemiologická opatření a nosí roušky jsou podle některých Babišovi ovčani a nositelé Babišových náhubků. A ti, kteří kritizují samoúčelné zneužívání neujasněnosti v zákonech (které jsou dány tím, že nikdo nemohl čekat příchod takové epidemie) k tomu, aby se napadalo každé epidemiologické opatření a exhibovalo, jsou označování za příznivce ANOfertu. Takové politické nálepky, které někteří hromadně rozdávají, dramaticky přispěly k polarizaci společnosti a devastaci atmosféry v ní.

Odpovědět

osudová chyba v testování

Dan Kroupa,2021-02-17 09:52:31

Dle mého soudu (snad i fundovaného - jsem lékař) - odtartovala tzv. druhou vlnu pandemie v česku skuteřnost, že po nástupu dětí do škol v září měli pediatři doporučení (a také se jím řídili), že tzv. nachlazené děti mají jen nechat doma a nestestovat. Tohle se mezi veřejností v podstatě vůbec neví a také se o tomu vůbec nemluví. Je to ale fakt. Zažil jsem to na vlastní kůži, když naše dvě 15-ti leté slečny vyrazily 2. záři na prvního ročníku střední školy (každá do jiné). Za týden byly obě nachlazené a za 2 týdny polovina jejich spolužáků ve škole chyběla. Opakovaně jsme žádali našeho pediatra o testy na Covid a opakovaně se oháněl výše zmíněný doporučením. Třetí týden jsem byli již ženou "nachlazení" začátkem října pozitivně testovaní. Ani to však nevedlo k testů našich dcer ! Teprve po intervenci hygieny v plovině října k testům došlo.
A tohle se dělo všude. Protože s ženou již nejsme úplně mladí, tak jsem měli příznaky a testy jsem prodělali. Ale spousta mladých rodičů měli Covida bez příznaků a vesele jej donesla na pracoviště - a komunitní přenos byl na světě - lockdown nelockdown.
A terpve nyní se uvažuje o testech pro školáky ! Ale skutek opět utek.
Naprostý diletantismus.

Odpovědět


Re: osudová chyba v testování

Jaromil Jarecký,2021-02-17 10:25:11

Naprosto souhlasím s popsaným - přesně moje (konkrétně známých) zkušenost. Žádost o testy - nic, opakovaně - nic.

Odpovědět


Re: osudová chyba v testování

František Kalva,2021-02-17 10:36:25

Jen přidám poznatek z naší širší rodiny - právě přes děti se Covid dostal mezi seniory, kde páchá svá zvěrstva. Je to i proto, že nachlazené děti bylo nutné někam "odložit" když rodiče musí do práce a tato praxe je v naší kotlině dlouhodobě zakotvená. Plus další problém s Hygienou, tedy institucí, malý vnouček mého bratrance to roznesl do celé rodiny, ti si naordinovali karanténu soukromě. Kdy myslíte, že se jim Hygiena při trasování ozvala? Přesně devátý den, přičemž neopomněli vyhrožovat co se stane ......
Diletantismus je slabý výraz.

Odpovědět

Nevěřím

Jará Šustr,2021-02-17 09:36:04

Pochybuji.

Odpovědět

Petr Sanov,2021-02-17 09:29:21

Dění kolem covidu plně odráží celkový stav naší společnosti. Bohužel se řítíme do stále většímo marasmu a je nám asi souzeno blbostí politiků a části populace si to vyžrat až do dna.
Excelentní charakteristika stavu je popsaná zde:
http://casopisargument.cz/?p=34320

Odpovědět

pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Eva M,2021-02-17 09:23:45

"přece jen začne česká společnost chovat alespoň trochu racionálněji " --

-- no, když se člověk vrátí k celé té historii od začátku...

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/rozhovor-ciupek-epidemiolozka-hygiena-koronavirus-nemoci-spalnicky.A200630_556644_brno-zpravy_vh

dr žaloudík, dr pirk - oba respektovaní odborníci, "koronaparty" v Německu (a známý popsong "koronavirus je spravedlivý"), "švédský model", "pražský stůl" pod politickou záštitou...

"vědci: koronavirus nemutuje......ééééé teda vlastně mutuje"
"roušky textilní -- ééé teda vlastně kupované "zdravotnické" -- ééé teda vlastně respirátory, ale musí být neprodyšně utěsněné a sundávejte to pod vývěvou!!"
"bezpečný kontakt je 1,5 m a 15 min -- ééé teda vlastně virus přeskočí během vteřiny!"


"po prodělání infekce vzniká solidní nejméně 3měsíční imunita..........ÉÉÉ TEDA VLASTNĚ (?????)"


Já sice chápu, že bylo logické si od počátku říci, že vědci melou nesmysly a politici jsou podrazníci jako vždy (konec ironie), ale mnoho lidí (cca 1-3 miliony - dle různících se odhadů - už je poměrně velké číslo, plus příbuzní a známí...) k tomuto závěru došlo až v posledních měsících....

Vtip z Ostravska: "dotaz na hygienu: mohu jet narvanou MHD do práce, tam se s kolegama převlíct ve společné šatně, fárat s nimi, sprchovat se ve společných sprchách, odjet narvanou MHD..? -- "Ale ovšem, proč byste nemohl? -No a můžem si pak dát společně u stánku pivo- To nemůžete, dostal byste koronavirus a umřel"


Mno a pak zde máme novinky:

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/izrael-covid-birtska-mutace-deti.A210216_180722_zahranicni_mama

https://cnn.iprima.cz/slovensti-ucitele-hlasi-vedlejsi-ucinky-po-ockovani-nektere-skoly-neotevrely-19272?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=416511&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=92sLeYYAk7q-202102170609


Myslím, že spílat obyvatelstvu ("společnosti") není úplně fair.

Odpovědět


Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Petr Sanov,2021-02-17 09:30:20

Evo vašel psaní mi připomíná reakci špatně vyvorané myši.

Odpovědět


Re: Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Eva M,2021-02-17 10:36:31

to je možné, nicméně trvám na tom, že na celém průběhu se velmi podepsaly názory odborníků (včetně změn a oprav vedoucích ke zhoršení, nikoli ke zlepšení, a nelogičností)

Odpovědět


Re: Re: Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Jan Novák9,2021-02-17 12:33:07

Na to aby se člověk mohl zachovat realisticky musí mít inteligenci a selský rozum zároveň, jinak není schopen zhodnotit situaci. Když má jenom jedno zhodnotí ji špatně, když nemá ani jedno nedokáže situaci zhodnotit vůbec a musí se spoléhat na to co mu kdo řekne. Pokud se situace (a tím i rady) změní a nebo je z různých zdrojů více protichůdných rad, je v pr...

Takovým lidem u nás chybí autoritativní zdroj informací. Pak jsou zmatení a klidně shrnou protichůdné věci do jedné věty. Jako třeba stát nás omezuje a málo řeší covid. Historicky byla jejich útočištěm církev jako zdroj absolutní autority.

U nás většina lidí nemá dostatek důvěry a respektu k vládě a zároveň nejsou schopní zhodnotit situaci, což vede k tomu že své chování nezmění. Opatření jsou pak neúčinná.
Opatření jsou jako omezení rychlosti. Značka nikomu nezabrání jet dvakrát tak rychle a vybourat se, ani nezajistí bezpečný průjezd povolenou rychlostí pokud je náledí. Je jenom doporučením jak SNÍŽIT (ne odstranit) riziko za "průměrných" okolností které se můžou kdykoliv změnit. To je otázkou statistiky, neplatí "dám si masku a jsem v bezpečí". Platí: "dám si masku a snížím riziko o 40%" ale 60% stále zůstává. U Britské varianty je to i víc.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Eva M,2021-02-17 12:46:54

- "musí se spoléhat na to co mu kdo řekne" -- :)) pardon, Vy v této záležitosti nejste nucen spoléhat se "na to, co Vám řekli"?

Jinak důvěra v to, že Vám někdo poskytuje správná doporučení, zpravidla vychází z toho, že se osvědčují. :) jistě, lze na tom založit i taktiku "podrazím až s odkladem".

:)) Z Vaší odpovědi vyvozuji, že máte něco do činění s vládou, toť asi vše, nač se dá relativně spolehnout :))

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Jan Novák9,2021-02-17 13:07:35

Fantazii máte opravdu nadprůměrnou, to musím uznat. Chápu že s takovou fantazií nějak třídit a hodnotit informace je opravdu problém - napřed by bylo potřeba odlišit informaci od fantazie.
Pokud jsou si pro vás všechny zdroje rovny a nedokážete posoudit jejich význam (jak už jsem napsal dříve) tak máte samozřejmě pravdu a o tom jsem právě psal.

Nic si z toho nedělejte, pokud to nechápete nechte to tak. Změna asi není možná tak jako tak.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Eva M,2021-02-17 13:12:03

ale copak já, ale vypadá to, že na té vládě to nějak zvorali s tím posouzením významu zdrojů....
taky se mějte

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Eva M,2021-02-17 16:59:39

PS mrkněte se třeba k tomu prof šerému na twitter...píše: "Zajímalo by mě, kdy konečně dojde vedení tohoto státu, že plošná opatření nebudou nikdy fungovat dokud se budou používat antigenní testy pro bezpříznakové, budou se PCR pozitivní lidé pouštět z karantény mezi negativní bez neg testu, nebude se trasovat a dostatečně testovat.".....

... což je režim, ve kterém se jede někdy od půlky prázdnin.

Dokážete posoudit, zda má pravdu ten Šerý nebo architekti tohoto uspořádání?
Já ne.
Jsem odkázaná na to, co mi kdo řekne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Eva M,2021-02-17 17:27:52

PS a teď si představte, že renomovaný profesor z oboru tvrdí, že "používat antigenní testy pro bezpříznakové" je nesmysl, a copak se nám chystá??

Ano, plošné antigenní testování ve školách a dokonce v zaměstnání

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/testovani-zdarma-ve-firmach-ma-zelenou-rozbehne-se-do-brezna-142841#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=suSEm6MqA5m-202102171623&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

No tak jestli toto je ukázka důvěryhodného opatření... nemělo by se toto nějak vyjasnit mezi odborníky, nejradějí předem?

a jedeme dál, močálem černým....

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Čestmír Berka,2021-02-17 15:20:08

Všude je to stejné, paní Evo. Vzpomeňte si, jak se v Německu divili, že Češi nosí roušky ( nosili je proto, že ti, co udělali kampaň "Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mne" neměli nic společného s Babišem. Kdyby to vyhlásila vláda, nadšení pro roušky by nebylo. A ty roušky neměl NIKDO - na You Tube jsou záběry z dubna z Lipska, jak ministryně obrany vítá Antonov s 10 miliony roušek z Číny. V německém tisku jsou příběhy lidí, kteří dříve obchodovali s modely a drony a nyní pro Němce sháněli v čínských továrnách roušky a dokonce jim držel palce německý ministr zdravotnictví. Včera se v německém tisku psalo o tom, že nakoupili miliony nekvalitních respirátorů jak čínských, tak německých. V NYT vyšel článek o tom, jak americká firma nakoupila stroje, zaměstnala 1400 lidí...na skladě má nyní 30 milionů respirátorů...a nemůže je prodat a stojí před krachem: Can’t Find an N95 Mask? This Company Has 30 Million That It Can’t Sell.

Health workers are still being forced to ration protective masks, but small U.S. manufacturers can’t find buyers, and some are in a danger of going under.

Odpovědět


Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Tomáš Hluska,2021-02-17 11:21:35

Ono taky záleží, koho od začátku posloucháte. Jestli nasloucháte kardiologovi, tak je jasné, že Vaše informace ohledně epidemie nebudou moc přesné. Přesto se daly najít relevantní informace už na jaře.
Nicméně, opakuji, že koronavirus je nový a těžko jsme o něm mohli něco/všechno vědět. S tím mutováním jsme si to vysvětlili už vedle. Co se týče roušek a bezpečného kontaktu, tam je změna daná hlavně novými mutacemi.

Odpovědět


Re: Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Eva M,2021-02-17 11:44:28

Dobrý den, nemluvím (pouze) o sobě (já jsem si po náhodném povzdechu patrně veterináře v jakési internetové diskuzi na jaře "snad to nebude jako PRRS" našla informace o viru PRRS jako "epidemiologicky nejhorší hypotetické možnosti" - podotýkám z hlediska šíření, nikoli z hlediska např. dlouhodobých účinků, a pouze jako možnost)

- mluvím o celkovém dopadu na tu naši "otřesnou společnost,která z nejasných důvodů ignoruje odborná, spolehlivá a konzistentní doporučení našich osvědčených odborníků".

"Koronavirus je nový a těžko o něm můžeme něco/všechno vědět" mělo zřetelně zaznívat po celou dobu - namísto ujišťování "nemutuje to - vakcína to řeší - nejméně 3 měsíce imunita - atd atd."

Jinak kdesi jsem teď zahlédla poměrně závažné otázky - co se bude dít, pokud bude u dítěte ve škole detekován koronavirus, třída do karantény, rodina do karantény, pracoviště rodičů do karantény (když tu navíc máme tu "bleskově přeskakující" mutaci/mutace)?
Zatím se o tom nikde nemluvilo....

(podotýkám, že mne osobně se tento problém netýká - jen pro ilustraci, jak věci pokračují...)

Odpovědět


Re: Re: Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Jan Novák9,2021-02-17 12:51:41

Že je coroavirus nový a že se o něm málo ví zaznívalo zřetelně po celou dobu, a vyplývá to i z podstaty věci - vědci nejsou vševědoucí, na to musíte ke knězi.

V Austrálii to řeší tak že výskyt jednoho nemocného hodí do karantény celé dvoumilionové město - a Covid se jim podařilo úspěšně potlačit. Hranice jsou uzavřené a kdo je překročí jde automaticky do karantény.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: pal-nepal-pal-nepal (slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám...)

Eva M,2021-02-17 13:09:05

Nikoli, prakticky s jistotou byly předkládány expertní i "expertní" názory, které se později ukázaly být mylnými, přičemž dosti zhoršily situaci.

Dle mého úsudku značná část populace dospěla k závěru, že jsme za "bodem, odkud nemá smysl se snažit vracet" - ovšem jen na základě "prodloužení křivky" dosavadního vývoje, nikoli zhodnocení všech možností.... přičemž je docela možné, že tento závěr je správný.

:)) tak na druhé straně se může ocitnout/patrně ocitne v karanténě a se zavřenými hranicemi celá 10milionová ČR, inu, i v tomto se nechme překvapit, :)) jako obvykle nepříjemně

:)) tedy samozřejmě vlády+pár dalších by se to netýkalo...

Jo, Austrálie a Nový Zéland...
https://www.bbc.com/news/world-asia-53259236

Odpovědět

Rozhodnutí ÚS

Julius Šuman,2021-02-17 09:03:50

Pane Wagnere, nezlobte se, ale kazíte si články tím, že do věcného popisu podloženého daty a grafy taháte politické agitky, své domněnky a subjektivní politické postoje.

Jak prosím rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení přepočtu mandátů po volbách do poslanecké sněmovny ovlivní další vývoj epidemie? Opravdu to, že nebude použita D'hondtova metoda nějak zaručí stovky mrtvých?

Máte podloženo nějakým sociologickým průzkumem, že lidé nedodržují opatření proto, že opozice napadá vládní opatření? Co když je nedodržují i proto, že opatření nejsou srozumitelná (resp. není vysvětlováno, jak opatření pomáhají tlumit epidemii a lidé mají pocit, že jsou ta nařízení nesmyslná), jsou chaotická a často se mění a nejsou vymáhaná?

Lidé podle Vás nedodržují opatření proto, že opatření různí právníci napadají (takto to skutečně píšete). Navrhoval byste tedy zakázat žaloby na vládních opatření v době nouzového stavu? Pokud ne, tak lidé v našem právním systému prostě mají možnost opatření žalovat, tak je jasné, že v 10 milionech jedinců se najde někdo, kdo žalovat bude. Když to nebude právník, tak se najde nějaký hospodský, který nějaké opatření u soudu napadne. Pokud ano, tak Vám to přijde rozumné dát vládě možnost vyhlásit jakékoliv opatření bez možnosti soudního přezkumu? Nebude to vládu svádět propašovat do těch opatření věci, které s epidemií nesouvisí?

A poslední poznámka - ačkoliv si také myslím, že opozice se dopustila v posledním jednání o nouzovém stavu velké chyby, svádět na to truchlivý vývoj epidemie nelze. Vláda měla 8 měsíců nouzového stavu a měla po celou dobu ve sněmovně většinu (papírově ne, ale fakticky jí s podporou komunistů měla). Po celou tu dobu vláda vyhlašovala opatření, řídila zdravotnický systém, měla možnost připravit systém očkování včas, měla možnost posílit hygienické stanice a trasování, měla možnost dotáhnout chytrou karanténu do použitelného stavu, měla možnost řídit policii k tomu, aby kontrolovala opatření, měla možnost poslat pacienty z Chebu do 10km vzdálené nemocnice, atd. Do ničeho z toho jí nemohla opozice mluvit. Opravdu je tedy měla opozice místo kritiky vládě tleskat? K čemu by to prosím pomohlo?

Odpovědět


Re: Rozhodnutí ÚS

František Kalva,2021-02-17 10:43:28

Opozice velmi konzistentně hlasovala PROTI nouzovému stavu od prvopočátku. Zařadit komunistickou partaj mezi opozici je po jejím dosavadním provládním angažmá v pozici tiché koalice dost extravagantní. Spíš to působí jako další politický atak PR ANOfertu před podzimními volbami s nadějí, že to slabomyslnější část populace spolkne.

Odpovědět


Re: Re: Rozhodnutí ÚS

Jan Novák9,2021-02-17 13:12:12

Spíš naopak. Komunisti si nechtějí snižovat už tak nízkou oblibu spojením s ANOfertem. Potřebují se před volbami odlišit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Rozhodnutí ÚS

František Kroupa,2021-02-17 18:57:00

Nevím jestli takto komunisté uvažují. Ale socdem určitě ano, oficiálně se o tom u nich mluví, a je to z jejich strany totální nepochopení jak aktuální situace, tak hlavně stavu ve společnosti.
Ať se bavím s kýmkoliv z "běžných lidí", pak nikdo nerozumí tomu, jak nyní může tzv. opozice licitovat s nouzovým stavem, házet vládě klacky pod nohy, politikařit, atd. - přesně jak to popsal autor článku. Naopak každý by ocenil, kdyby se všichni sjednotili a šli příkladem. Ruku v ruce s tím se projevuje Česká televize - místo jednoznačné podpory opatření, což bych očekával, útočí proti vládě. Samozřejmě nepřímo, zvaním všelijakých alternativců, Fialů, Bartošů, Pekarových, Rakušanů - z těch nikdy nic pozitivního nevypadlo, jen že to vláda dělá špatně a oni by to dělali úplně jinak, ale vláda je neposlouchá.
Ještě dva názory:
Chybou je, že vláda represivně nevymáhá nařízená opatření, viz třeba hory. Tam se opravdu nemusí nezbytně jezdit. Nechat vlekaře praktikovat všelijaké finty, to je špatně. U sousedů to dělají jinak a jde to. Samozřejmě že zavření hor by neznamenalo okamžitý konec šíření koronaviru, ale bylo by to jedno z opatření k jeho snížení. Stejně jako zákaz hospod nebo shromažďování u výčepů, což paní Eva asi nechápe.
Druhý názor. Podle mne došlo k totálnímu rozvratu státní správy, na čemž se pracovalo okamžitě od posledního převratu. Viz Havlova nepolitická politika, občanská společnost, evropanství atd. Efekt je ten, že se nedá žádné významnější rozhodnutí přijmout bez významných komplikací, vláda nemůže pořádně vládnout, úředníci se bojí, protože udělat sebemenší chybičku, tak na ně okamžitě vletí vyškolení vlčáci atd., atd.
Pak tady máme krmelec zvaný Senát, ten považuji pro naši zemi za zcela neužitečný, a dále Ústavní soud. O něm jsem si naivně myslil, že to bude esence toho nejspravedlnějšího, nejneomylnějšího atd. No a on vyhlásí, že je v pořádku, když majitel hotelu zkoumá politické postoje svých hostů, a podle nich se rozhoduje, jestli je ubytuje nebo ne. Okamžitě mě napadlo, že by třeba také mohl odlišovat správnou a špatnou národnost, jak to dělali Němci.
Omlouvám se, nějak jsem se rozjel.

Odpovědět


Re: Re: Re: Rozhodnutí ÚS

František Kalva,2021-02-17 19:59:54

Podle posledních náznaků a neucelených informací je to trest za to, vláda odmítla komunistům přivézt ruskou vakcínu, asi už měl někdo slíbenu pěknou provizi. A nechce ji povolit pravděpodobně proto, že jsou stále ještě určujícím faktorem registrace u Evropské lékové agentury, či jak se ta organizace se zkratkou EMA jmenuje. Toto jediné hlasování zařadilo najednou KSČm do proklínané opozice, která může za všechny lapsy a neschopnost Babiše domluvit se s kýmkoliv. Jinak máte plnou pravdu, že jedním z faktorů je již předvolební boj o hlasy, zvlášť když se elektorát všech tří, donedávna koaličních partají překrývá.

Odpovědět


Re: Rozhodnutí ÚS

Ivan Polák,2021-02-17 14:08:22

Pane, vy jste jednoznačně politik. Přečtěte si, co jsem o nich napsal výše. A pan Wagner má stoprocentně pravdu, i pokud jde o tahanice kolem volebního zákona.

Odpovědět

Politikaření začalo už mnohem dříve.

Radim Polášek,2021-02-17 08:54:13

Podle mne ten problém, ono politikaření nezačalo s covidem, ale začalo ve své tvrdé podobě o mnoho let dříve antibabišistickou kampaní opozice. Těm lidem se "povedlo" mnohaletou propagandistickou kampaní jako své voliče vyetablovat obrovskou spoustu lidí, kteří ihned, jakmile uslyší či přečtou slova jako "Babiš", "Agrofert" , "řepka", "kobliha" a podobné, tak jim stoupne tlak na 200, okamžitě vypnou mozek a najedou, já se s tím setkávám třeba v internetových diskuzích, na papouškování všech těch propagandistických antibabišovských nesmyslů.
Přirozeně jak takoví lidí potom mohou dodržovat příkazy a nařízení babišovy vlády,když mají do hlavy v první řadě vtištěné ty antibabišovské nesmysly? Jsou to z velké části ti, co je nedodržují. A díky těm lidem, co to nedodržují, jsme na tom s covidem tak špatně. A jednotlivé opoziční strany už tak daleko, mají už tolik antibabišovských voličů, že si nemůžou dovolit jakýmkoliv způsobem s Babišem souhlasit a jakýmkoliv způsobem mu pomáhat, protože by tyto voliče v příštích volbách ztratily a volby prohrály. Musí nyní za každou cenu jít proti vládě, i kdyby na covid umíralo ještě mnohem víc lidí než nyní umírá.
A to je podle mne důvod, proč jsme s covidem tam, kde jsme, protože na těch opatřeních zas tak toho moc převratného a odlišného od jiných států vymyslet nelze.Možná jsou nějaká ta opatření špatně, ale v součtu jsou jednoznačně dobře.

Odpovědět


Re: Politikaření začalo už mnohem dříve.

František Kalva,2021-02-17 10:44:38

Koblížek ?

Odpovědět


Re: Re: Politikaření začalo už mnohem dříve.

Tomáš Hluska,2021-02-17 11:15:44

Babiše nevolím a nemám rád, ale pan Polášek má do jisté míry pravdu. Kdykoli se člověk přizná, že dodržuje opatření, hned je z něho volič Babiše. Ostatně sám jste to dokázal nejlépe.

Odpovědět


Re: Re: Re: Politikaření začalo už mnohem dříve.

Čestmír Berka,2021-02-17 14:05:48

Mám stejnou zkušenost. Poslední roky jsem volil Piráty, i když jsem nevěřil, že přesáhnou 5 %. Pirátskou stranu sleduji na FB, s něčím souhlasím, s něčím ne. Ovšem, jakmile mám odlišný názor nebo něčí nesmysl, napsaný v diskusi vyvrátím fakty,protože ta jsou pro mne důležitější, než loyalita nastoupí tato reakce: "Koblihu?". Někdy píšou : "Prchale"?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Politikaření začalo už mnohem dříve.

František Kalva,2021-02-17 20:06:13

Jistě pánové, za váš názor se nemusíte stydět, ale prosím předložte jeden jediný příklad rozumného, odpovědného vládnutí za celou dobu co je Babiš v politice. On zásadně jedná impulsivně a podle současných reakcí na sociálních sítích a navíc jsou všechna rozhodnutí tzv. cinknutá, t.j. přinášejí výhody jen jemu a jeho podnikům. No a pokud s mým pohledem nesouhlasíte máte jedině možnost Járy Cimrmana : Můžete nesouhlasit, můžete i protestovat, ale to je to jediné, co se s tím dá dělat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Politikaření začalo už mnohem dříve.

Jiri Coupek,2021-02-19 16:28:34

Proč pak voliči opozice, svým popíráním ekonomie jen umožňují vědomě ten stav prodlužovat.

Ze světa víme, že tvrdé dodržované restrikce se dají po 14-21 dnech uvolnit a opět žít.

Odpovědět

Jiný pohled

Jindřich Kuchař,2021-02-17 08:43:58

Pane Wagnere, děkuji za zajímavé články. Dovolím si ale vyslovit jiný pohled, přičemž je mi jasné, že mě za to mnozí ukřižují:
Počet zemřelých na coronavirus není vše. Je podle mého třeba do našeho uvažování jak "řešit" kovid přidat i další otázky. Pokud chceme očkovat, je třeba mít za co vakcíny kupovat - zvláště pokud virus mutuje a bude třeba očkování pravidelně opakovat. Pokud chceme mít funkční JIP a ARO, je třeba kupovat přístroje, léky, platit lékaře atd. A tyto peníze nevznikají na tiskárně, ani v zavřeném holičství. Možná by při rozšíření infekce nastal spontánní lockdown, ale zatím jsem tuto situaci v Bělorusku nebo Brazílii nezaznamenal.
Další otázkou je, jaký dopad bude mít dlouhodobá absence žáku ve školách - dálková výuka docházku ani náhodou nenahradí. Nebudou za 20 let chybě lidé, co budou vyvíjet nové očkovací látky? Jaký bude mít dopad na obyvatelstvo, pokud je část téměř rok bez příjmů - nezaplacené hypotéky, osobní bankroty, ...
A poslední pohled - koronavirus podle mého tvrdě podkope důvěru ve stát a jeho instituce. Tři roky zpět bylo nemyslitelné zavírat hranice, dnes to jde z hodiny na hodinu - a soud nezasáhne. Před rokem bylo nemyslitelné zakázat vycházení - dnes se to dělá běžně a nikdo nezasáhne. Vláda vyhlašuje nouzový stav - nikdo nezasáhne. V nemocnicích se provádí selekce pacientů - nikdo nezasáhne. Já to vnímám tak, že ty nezcizitelná lidská práva, o kterých bylo ještě nedávno zakázáno vůbec diskutovat byla zcizena a nevadí to soudům, policii, novinářům. Jsem zvědavý, co to bude znamenat pro společnost do budoucna

Odpovědět


Re: Jiný pohled

Martin Jahoda,2021-02-17 09:03:56

To není zase tak jiný pohled. Bohužel, kdyby se při první vlně dodrželo uzavření ekonomiky a cestování do srpna, tak jsme tady měli někdy kolem 17. srpna posledních pár případů. Jsem pro dodržovat omezení ale nejsem si jistý, že zavření škol a obchodů to zachrání. Když vidím jak se dělají garážové chlastačky, studenti a školácí se stejně scházejí kde se dá....
Jedna věc je vymýšlet opatření a druhá věc je zajistit jejich dodržování.
A jak chcete lidi donutit něco dodržovat, když i ti co to kážou to nedodržují. To je pak výsměch všem co se o něco snaží.
Mimochodem, pořád čekám na ty slíbené roušky do každé rodiny z loňska.... Zatím se snažím pomocí 3d tiskárny, vyvinout masku s elektronickým UVC filtrem. Jak se pravilo v jednom vtipu, pesimista se učí rusky, optimista anglicky a realista střílet. Zde platí, že optimista věří, že ho vakcína zachrání, pesimsta, že ho nezachrání nic a realista se snaží něco dělat aby to nechyt Tak aspoň tu masku jako zbrň, kdyby se to s těma vakcínama něják nepovedlo...

Odpovědět


Re: Re: Jiný pohled

Jan Novák9,2021-02-17 12:37:31

To máte starou verzi vtipu, dnes by to bylo spíš pesimista se učí čínsky (nebo arabsky), optimista rusky (nám kulturně nejblíž z možností které vypadají že mají budoucnost) a realista se učí zásady elektronického boje :-)

Odpovědět


Re: Jiný pohled

Tomáš Hluska,2021-02-17 11:13:31

Jak si můžete v jedné větě stěžovat na lockdown a opatření a zároveň na to, že se selektují pacienti v nemocnicích? Ti pacienti se selektují jen proto, že jsou nemocnice přetížené. Fakt si tím doktoři nekrátí volnou chvíli.
Opravdu neplatí nepřímá úměra, že zachráníme buď životy, nebo ekonomiku. Naopak, čím lépe státy zvládají epidemii, tím líp si vedou i ekonomicky.
https://twitter.com/MaxCRoser/status/1347465566525689859
Všechno, na co si anti-rouškaři stěžují jde na jejich triko - omezení ekonomiky, omezení zdravotní péče, omezení školní výuky.

Co se týče těch ukradených svobod - jestli jste si nevšiml, jsme ve výjimečné situaci. To je jako byste si během WWII stěžoval, že nemůžete mít večer zahradní párty na oslavu narozenin.

Odpovědět


Re: Re: Jiný pohled

Jindřich Kuchař,2021-02-17 13:12:13

Obávám se, že jste mě nepochopil. Ja si netěžuji na lockdown, ani na selektování v nemocnicích. Jen jsem poukázal na to, že co bylo ještě nedávno absolutně zapovězené, nad čím se odborníci (elity) pohoršovaly a pokud by někdo něco takového navrhoval, byl by zadupán do země, to se dnes běžně děje. Pokud chcete argumentovat vyjímečnou situaci, pak se nabízí otázka - kdo určí jestli je situace ještě běžná, nebo už vyjímečná. Kdo rozhodne, jestli opatření odpovídají vyjímečnosti nebo jsou už mimo rámec?
Podle mého jsme teď v situaci, kdy obecně (kverulanti budou vždy) panuje shoda na tom, že opatření jsou potřeba, ale zároveň je zřejmé, že potřebná opatření často porušují zákony (a nebo si ten zákon musíme vyložit tak ohnutým způsobem, že to bije do očí). Což z mého pohledu povede v budoucnu k dalšímu snížení důvěry ve stát a jeho instituce, což dříve či později někdo zneužije nějakou revolucí

Odpovědět


Re: Re: Re: Jiný pohled

Čestmír Berka,2021-02-17 14:47:43

Jaká opatření konkrétně porušují zákony? To, že někdo má pocit, či názor, nic neznamená. Nouzový stav je podle zákona, který s pandemií na celém světě (!) nepočítal. Důsledným dodržováním předpisů se dá úspěšně stávkovat. Problémem není nouzový stav a opatření, ale to, že nouzový stav má k dispozici "Babiš" - a Babišovu vládu prostě musí opozice prudit za každou cenu.
Státu se u nás musí ze zásady odporovat, nevěřit mu a zpochybňovat ho. Táhne se s námi i minulost, protože ani Babiš, ani ministr vnitra nechtějí být obviňováni z totalitních manýrů a tak ministr vnitra lidi "prosí" a policie se bojí vynutit dodržování nařízení. Předevčírem jedna paní či slečna psala ve FB skupině Čechů a Slováků ve Španělsku, že by ráda z hrozného ČR do Španělska: Ahoj, mam praci online a chci se odstehovat z toho chaostanu tady v CR.
Premyslim o Malaze, a proto se chci zeptat, jsou tam otevrene sluzby? Na plazi s rouskou nebo bez? Sportovani venku s rouskou nebo bez?
Dekuji.
Dostalo se jí odpovědi od lidí, co tam dlouhá léta žijí:
"bavi me, jak si vetsina lidi v CR mysli, ze zbytek sveta nema zadne omezeni nebo mensi

Odpovědět


Re: Re: Re: Jiný pohled

Čestmír Berka,2021-02-17 14:48:59

bavi me, jak si vetsina lidi v CR mysli, ze zbytek sveta nema zadne omezeni nebo mensi

Odpovědět


Re: Jiný pohled

Vladimír Wagner,2021-02-17 17:31:34

Pane Kuchaři, ale doufám, že i z článku je vidět, že roční zkušenost ukazuje, že i ekonomicky to nejlépe zvládají státy, které razantně zatáhly za brzdu, dodržují karanténní opatření a zavedly chytrou karanténu. Ono je lépe, když Vám lidé neonemocní a nemusíte tak platit jejich pobyt na JIP a v nemocnici, než si volným průchodem epidemie na ten pobyt na JIP a v nemocnici vydělávat. Státy, jako Japonsko, Jižní Korea, Austrálie nebo Nový Zéland měly daleko kratší dobu omezenu školní docházku i další aktivity. Souhlasím s tím, že přesunutí výuky online je závažný problém. Ale řeči o tom, že kvůli tomu nebudou v budoucnu vzdělaní odborníci prostě neberu. Víte v Česku byly zavřené vysoké školy, přesto je řada ikon naší vědy i kultury z této generace. Osobně si myslím, že daleko horší dopady bude mít současná reorganizace Rámcových vzdělávacích programů, kde byly na základní škole vyřazeny zmínky o Newtonových zákonech a místo podstaty a příkladu přeměn energie se budou žáci učit, které zdroje energie jsou zelené. Potlačení racionálního pochopení fungování světa se budou učit ten správný pohled a nálepky.
Vy si opravdu myslíte, že nejen zdravotní dopady, ale i ekonomické, budou menší v Brazílii nebo v Bělorusku, než třeba ve Finsku, Dánsku, a to nemluvím o Austrálii nebo Jižní Koreji?
Víte, já si nemyslím, že by byl problém volnější využití zákona při nečekané krizové situaci, aby se zabránilo velkým zdravotním dopadům a škodám, ale naopak, katastrofou se ukazuje neschopnost čelit pandemii kvůli právnímu purismu a exhibicionismu právníků a politiků. Považuji za přímo šílené, že ze stávajícího jsme se nedokázali poučit. A stále nemáme schopnost na podobnou situaci efektivně reagovat. Pokud přijde něco horšího, tak nás epidemie během politických třenic a soudních tahanic vybije.

Odpovědět

Je to marný, je to marný, je to ...

Petr Klíma,2021-02-17 07:50:59

Děkuji za realistický článek s depresivním koncem ...

Odpovědět

epidemie

Josef Nýč,2021-02-17 06:16:48

Dobrý den. Měl jste a máte úplnou pravdu. Vím o mnoha lidech, kteří pravidla dodržují a chápou.
Ale také jsou tací, pro které svoboda je nenosit roušku, že nepomůže a mají plné právo - ohrožovat
ostatní, neboť jejich svoboda je víc než těch druhých. Měl jsem známého, který slovně útočil na
rouškaře a že podporují Babiše apod. No (promiňte ten cynismus) už je od něj pokoj. Prý to bylo
rychlé. Když mi někdo řekne, že rouška nepomáhá, tak je opravdu na hlavu. Na argumenty, že je mají
lékaři, řeknou, že jsou speciální.Těch argumentů si vymyslí. Přitom dodržovat pravidla není
složité. A co se týče Klause (nemá mou úctu) pčidal se jen k dalším tajtrdlíkům - tedy tzv.
umělcům a šaškům. Každý má právo na názor, ale ať neohrožuií ostatní. Není vůbec žádnou zárukou.
že to přežijí. A nepřeji ani těmto ignorantům( přeloženo do lidové řeči blbům) prožít tuto nemoc
s těžkými následky. A může se díky těmto lidem opakovat léta po 1. válce a nebo hůř časy středo-
věké zdecimovaného obyvatelstva. Nevím komu budou hrát, prodávat, radit atd.

Odpovědět

Další země

Richard Vacek,2021-02-17 06:12:53

Jak se umíralo v řadě dalších zemí je vidět v odkaze, který je měsíčně aktualizován. A je tam zároveň vidět i to, že nadúmrť je v řadě zemí podstatně vyšší, než úmrtí na covid.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html

Odpovědět


Re: Další země

Čestmír Berka,2021-02-17 14:12:41

10 měsíců starý článek v NYT?

Odpovědět


Re: Re: Další země

Richard Vacek,2021-02-17 15:05:26

Před 10 měsíci vznikla první verze článku. Poslední aktualizace před týdnem, ale to byste se tam musel podívat,

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace