Další kosmologické objevy Webbova vesmírného teleskopu  
V první polovině roku 2023 se podařilo rozšířit počet zajímavých kosmologických pozorování Vesmírného dalekohledu Jamese Webba. Velmi rychle roste počet pozorovaných galaxií z doby do 600 milionů let od začátku rozpínání vesmíru. Lze tak studovat průběh reionizace. Stejně tak se rychle zvětšuje počet pozorovaných supernov Ia, které jsou klíčové pro pozorování průběhu rozpínání našeho vesmíru.

+Na obrázku pořízeného kamerou NIRCam (zaměřena na blízkou infračervenou oblast spektra) je okolo 20 000 galaxií. Jde o oblast mezi souhvězdími Ryb a Andromedy. Pozorovaný kvasar J0199+2802 je ve středu snímku (zdroj NASA).
Na obrázku pořízeného kamerou NIRCam (zaměřena na blízkou infračervenou oblast spektra) je okolo 20 000 galaxií. Jde o oblast mezi souhvězdími Ryb a Andromedy. Pozorovaný kvasar J0199+2802 je ve středu snímku (zdroj NASA).

Už během prvního roku činnosti Webbova vesmírného teleskopu se podařila celá řada zajímavých objevů. Informoval o nich článek z počátku roku. Vesmírný dalekohled pracuje v infračervené oblasti spektra, která je díky kosmologickému rudému posuvu klíčová pro zvýraznění a možnost pozorování extrémně vzdálených objektů. Ty jsou díky konečné rychlosti světla i ty s největší vzdálenosti v čase od nás a nejblíže Velkému třesku. Realizovaná pozorování tak umožňují studovat raný vývoj vesmíru a evoluci objektů v něm, hvězd, galaxií i kup galaxií. A lze předpokládat, že v řadě případů povedou získaná data ke změně našich modelů evoluce různých vesmírných objektů. Jako příklad může sloužit pozorování velmi hmotných galaxií velmi brzy po začátku rozpínání našeho vesmíru, které je popsáno v únorovém článku na Oslovi.

 

Jak probíhal proces reionizace?

Po oddělení záření od hmoty v raných stádiích rozpínání vesmíru, která znamenala konec tepelné rovnováhy hmoty a záření, vzniklo zhruba 400 tisíc let po začátku jeho rozpínání reliktní záření. Fotony tohoto záření už neměly dostatečnou energii, aby ionizovaly atomy plynu, který vyplňoval prostor vesmíru. Elektrony byly zachyceny ionty, plyn se tak stal neutrálním a atomy neutrálního plynu velmi efektivně pohlcovaly fotony s vlnovou délkou v oblasti viditelného spektra. Takové fotony tak proletí před pohlcením jen velmi malou vzdálenost a vesmír tak byl neprůhledný. Objekty, které v té době existovaly, tak nebyly a nejsou pozorovatelné. Zhruba 200 milionů let po začátku rozpínání začaly vznikat nové hvězdy a galaxie. Ty jsou velmi intenzivními zdroji záření v oblasti viditelného a ultrafialového světla. Dochází tak postupně k ionizaci plynu nacházejícího se v mezihvězdném a mezigalaktickém prostoru. Plyn se stává ionizovaným, dostatečně horkým a pro světlo průhledným.

Průběh procesu reionizace. Po vzniku prvních hvězd a galaxií jejich světlo začíná ionizovat okolní plyn. Pro světlo průhledné oblasti ionizovaného plynu se postupně zvětšují, až se stane průhledným celý vesmír (zdroj NASA).
Průběh procesu reionizace. Po vzniku prvních hvězd a galaxií jejich světlo začíná ionizovat okolní plyn. Pro světlo průhledné oblasti ionizovaného plynu se postupně zvětšují, až se stane průhledným celý vesmír (zdroj NASA).

Ionizace plynu se tak postupně rozšiřuje z oblastí nových hvězd a galaxií, ve vesmíru tak vznikají a postupně se rozšiřují bubliny, ve kterých se vesmír stává průhledným. Popsaný proces pak probíhá až do doby, než se celý vesmír stane průhledným a období reionizace se dovrší. Úplné zprůhlednění vesmírného prostoru bylo dokončeno zhruba miliardu let po začátku jeho rozpínání.

 

Webbův vesmírný dalekohled je ideální nástroj pro pozorování procesu této reionizace. Pozorování quasarů, galaxií a supernov v období mezi 200 až 900 milióny let po Velkém třesku a jejich interakce s plynem v jejich okolí ukazuje průběh procesu ionizace. Detailní záběry galaxií a jejich okolí umožňuje poznat stav plynu, který je obklopuje. Na takové studium je zaměřena vědecká spolupráce EIGER (Emission-line galaxies and Intergalactic Gas in the Epoch of Reionization). Kromě fotografie galaxií je důležité získání spekter daných objektu a jejich okolí. Emisní čáry produkované právě plynem v okolí pozorovaných galaxií dávají informace o jeho stavu a míře jeho ionizace. V daném případě se využívaly čáry dvakrát ionizovaného kyslíku O III a různé vodíkové čáry. Zmíněné emisní čáry plynu byly vyvolány velmi intenzivním světlem kvasaru J0100+2802, na který se Webbův teleskop zaměřil. Jde o nejsvítivější kvasar mezi těmi s rudým posuvem větším než z > 6, který osvětlil plyn okolo galaxií, které byly mezi kvasarem a dalekohledem. Tyto galaxie, kterých bylo dohromady 117 (tým se zaměřil na 59 z nich), jsou velmi mladé s velmi aktivní produkcí hvězd s velkou hmotností a tím i velkým počtem supernov. Tým EIGER se zaměřuje na období ke konci éry reionizace, kdy prostředí sice nebylo úplně průhledné, ale už nebylo temná. Kombinuje pozorování kvasaru z Webbova teleskopu a velkých pozemních observatoří.

Velmi vzdálené galaxie vzniklé dříve než 900 milionů let po Velkém třesku pozorované skupinou EIGER s využitím Webbova vesmírného teleskopu. Detailní zkoumání jejich spekter umožňuje zkoumat i emisní čáry ionizovaného plynu a tím i jeho vlastnosti (zdroj NASA).
Velmi vzdálené galaxie vzniklé dříve než 900 milionů let po Velkém třesku pozorované skupinou EIGER s využitím Webbova vesmírného teleskopu. Detailní zkoumání jejich spekter umožňuje zkoumat i emisní čáry ionizovaného plynu a tím i jeho vlastnosti (zdroj NASA).

S využitím pozorovaných velmi vzdálených galaxií bylo možné určit rozměry bublin horkého ionizovaného plynu na velikost poloměru okolo dva miliony světelných let. To je zhruba vzdálenost od nás ke galaxii M31 v souhvězdí Andromedy. Během následujících stovek milionů se bubliny rozšiřovaly a postupně spojovaly, až vyplnily celý vesmír a udělaly jej průhledný. Ukazuje se, že svítivost těchto galaxií k ohřátí a ionizaci plynu postačuje.

Výsledky publikované ve dvou článcích (zde, zde a zde) jasně dokládají, že pomoci Webbova teleskopu lze průběhu reionizace studovat.

 

Pozorování prvních galaxií

Už ve zmíněném přehledovém článku se popisovalo, že právě Webbův teleskop je ideální nástroj na pozorování těch nejvzdálenějších a tím i nejranějších galaxií s extrémním rudým posuvem. V rámci programu JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey) se daří dramaticky zvyšovat počet pozorovaných galaxií, které existovaly v době, kdy rozpínání vesmíru probíhalo méně než 900 milionů let. Právě v době mezi 500 až 850 milióny let probíhala nejintenzivnější fáze popisované reionizace, kdy intenzivní ultrafialové záření velmi hmotných hvězd ohřívalo a ionizovalo plyn v okolí vznikajících galaxií.

Fotografie pole pro zkoumání velmi vzdálených galaxií JADES. Je vidět více než 45 000 galaxií (zdroj NASA).Fotografie pole pro zkoumání velmi vzdálených galaxií JADES. Je vidět více než 45 000 galaxií (zdroj NASA).

Před vypuštěním Webbova dalekohledu bylo známo jen okolo tuctu takových galaxií, nový dalekohled už jich nalezl tisíce a další rychle přibývají. Zatímco dříve bylo možné tyto galaxie vidět pouze jako extrémně malé skvrnky bez struktury, nyní už je možné vidět velké skupiny nově vzniklých velmi masivních hvězd. Lze tak pozorovat kolébky hvězd a formování galaxií i jejich vývoj právě v raných stádiích existence vesmíru. Zajímavou otázkou k řešení je, jak se tvorba hvězd rozjíždí a proč v některých případech dochází k zastavení intenzivní tvorby hvězd. V jiných případech mohou naopak nově vzniklé intenzivně svítící hvězdy vytvářet v okolním materiálu rázové vlny a rozjíždí se další intenzivní tvorba nových hvězd.

 

Pozorování kupy galaxií RX J2129, která svou obrovskou hmotností vytváří gravitační čočku kolosálního dalekohledu. Na pozadí blízkých galaxií kupy (bílá barva) pozorujeme obrazy velmi vzdálených galaxií s velkým rudým posuvem (oranžová barva). Některé několikrát. V detailu jsou ukázány tři obrazy vzdálené galaxie, ve které vybuchla supernova AT 2022riv (zdroj NASA).
Pozorování kupy galaxií RX J2129, která svou obrovskou hmotností vytváří gravitační čočku kolosálního dalekohledu. Na pozadí blízkých galaxií kupy (bílá barva) pozorujeme obrazy velmi vzdálených galaxií s velkým rudým posuvem (oranžová barva). Některé několikrát. V detailu jsou ukázány tři obrazy vzdálené galaxie, ve které vybuchla supernova AT 2022riv (zdroj NASA).

Pro jejich přiblížení lze využít gravitační čočkování s využitím kup galaxií, které leží mezi námi a velmi vzdálenými galaxiemi.

 

Pozorování supernov Ia typu

V některých případech se daří pozorovat velmi vzdálené galaxie pomocí gravitační čočky tvořené kupou galaxií v podobě několika relativně vzdálených obrazů. Je to dáno tím, že „čočka“ tohoto velkého kosmického teleskopu nemá ideální tvar a zaostření. Proto jsou obrazy deformované a zmnožené. V únoru tak byl publikován přehled pozorování supernovy Ia typu, která vybuchla v polovině roku 2022. Její mateřskou galaxií vidíme právě pomocí gravitačního čočkování kupou RX J2129 v souhvězdí Vodnáře jako tři její poměrně vzdálené obrazy. Kupa se nachází ve vzdálenosti 3,2 miliardy světelných let od nás. Světlo z těchto různých obrazů prochází různými částmi kupy a jeho dráha se liší. Začátek výbuchu supernovy tak byl u třech různých obrazů odlišný.


V našem případě je ukázaný snímek zhruba 1000 dnů poté, kdy se supernova objevila u prvního obrazu. Je tak vidět právě jen u tohoto detailu. Na obrázcích detailu ostatních dvou zobrazení, u kterých světlo ze supernovy přiletělo o 1000 a 680 dnů dříve, už supernova vidět není. Výbuch supernovy tak astronomové mohli pozorovat hned třikrát v různém čase. I tento případ ukazuje obrovský potenciál Webbova teleskopu pro zvýšení počtu a kvality pozorování supernov Ia typu, které jsou klíčové pro určování vzdáleností ve vesmíru a průběhu jeho rozpínání.

 

Skupina sedmi pozorovaných galaxií, které pozorujeme v době, kdy od Velkého třesku uplynulo 650 milionů let. Galaxie jsou gravitačně vázány a tvoří zárodek budoucí kupy galaxií (zdroj NASA).
Skupina sedmi pozorovaných galaxií, které pozorujeme v době, kdy od Velkého třesku uplynulo 650 milionů let. Galaxie jsou gravitačně vázány a tvoří zárodek budoucí kupy galaxií (zdroj NASA).

Formování kup galaxií

Webbův teleskop umožňuje studovat nejen tvorbu prvních hvězd a galaxií, ale zaměřuje se i na vznik a evoluci prvních kup galaxií. Pomocí gravitační čočky tvořené známou kupou galaxií Pandora (Abell 2744) pozoroval Webbův teleskop sedm galaxií s rudým posuvem z = 7,9, což odpovídá tomu, že je pozorujeme v době, kdy bylo stáří našeho vesmíru pouhých 650 milionů let. Kupa Abell 2744 je složená a využívá se i ke studiu původu temné hmoty a jejího chování v průběhu srážek kup galaxií (podrobněji viz ve starším článku na Oslovi).


V nedávném článku se ukazuje, že těchto sedm galaxií je gravitačně vázáno a jsou zárodkem vytvářející se kupy galaxií. Podařilo se změřit relativní rychlosti těchto galaxií, které je okolo tisíc kilometrů za sekundu. Celá hmotnost systému i s plynným haló byla odhadnuta na hodnotu přesahující 4×1011 hmotností Slunce. Získaná data umožnila potvrdit, že jde o gravitačně vázaný systém. Zároveň lze modelovat jeho budoucí vývoj. Ukazuje se, že jde o zárodek kupy galaxii, který má potenciál vytvořit v budoucnu extrémně masivní kupu podobnou té, kterou známe ze souhvězdí Vlasy Bereniky. Rodící se kupa galaxií, která dostala označení A2744-z7p9OD, je tou nejvzdálenější doposud pozorovanou. Da se předpokládat, že se pomocí Webbova teleskopu podaří pozorovat celá řada takových zárodků budoucích velkých kup galaxií a podaří se pochopit proces jejich zrodu a evoluce.

Vzhledem k tomu, že je tvorba kup velmi silně ovlivněna temnou hmotou, může toto studium přispět k vyřešení záhady jejího původu.

 

Závěr

Popsaných několik případů pozorování pomocí Webbova vesmírného dalekohledu ukazuje jeho obrovský potenciál pro rozvoj našich kosmologických představ a poznání raného vývoje našeho vesmíru, vzniku prvních hvězd, galaxií a kup galaxií. Zatímco dříve jsme pozorovaly pouze desítky extrémně vzdálených galaxií z doby průběhu reionizace, nyní jsou jich už tisíce. Stejně tak roste počet pozorovaných supernov 1a typu. A lze očekávat, že v tomto případě přeroste poměrně rychle kvantita v novou kvalitu. Velké statistiky pozorování umožní hledat různé korelace a evoluci zkoumaných objektů. Zlepšení znalostí o vlastnostech supernov Ia typu by mohlo výrazně zpřesnit metodiku určování vzdáleností s jejich pomocí. To je klíčové pro studium průběhu rozpínání našeho vesmíru a pochopení temné energie. Můžeme se tak těšit na zásadní průlomy v našich kosmologických znalostech.

 

První rok práce Webbova teleskopu jsem popsal v přednášce na Štefánikově hvězdárně na Petříně

Datum: 26.06.2023
Tisk článku

Související články:

Webbův teleskop je k nezastavení: Galaxie z vesmíru starého 235 milionů let     Autor: Stanislav Mihulka (05.08.2022)
První rok práce Vesmírného dalekohledu Jamese Webba     Autor: Vladimír Wagner (22.01.2023)
Pozorování velmi masivních galaxií krátce po Velkém třesku mění pohled na jejich evoluci     Autor: Vladimír Wagner (26.02.2023)
Šmírování vzdálené mladičké dozrávající exoplanety     Autor: Dagmar Gregorová (07.04.2023)
Lehká membránová zrcadla pro velké vesmírné teleskopy     Autor: Dagmar Gregorová (28.04.2023)Diskuze:

online data standartních svíček

David Pešek,2023-06-28 11:03:50

dobrý den, mám dotaz, mám ho často, snad mi to někdo laicky vysvětlí, díky. Máme standartní svíčky, supernovy Ia (pro osla výborná shoda názvu :-)), u kterých dokážeme určit vzdálenost podle magnitudy a měřit rychlost vzdalování podle rudého posuvu. Ale, jak lze určit že se svíčky vzdálenější nyní vzdalují rychleji, když pozorujeme minulost, a vychází že se v minulosti vzdalovaly rychleji. Jak lze z pozorování stanovit že se rychlost vzdalování zvyšuje, událost supernovy netrvá tak dlouho aby byla změna rychlosti vzdalování měřitelná na konkrétní svíčce. Je snad nějaký model s kterým se data srovnají kdyby se vesmír rozpínal konstantní rychlostí nebo kdyby zpomaloval rozpínání? může nepřesnost v srovnávání magnitud ovlivnit výsledné zrychlování/zpomalování rozpínání? díky za upřesnění

Odpovědět


Re: online data standartních svíček

Vladimír Wagner,2023-06-28 12:03:48

Dobrý den pane Pešku, v daném případě je to, co měříme, kosmologický rudý posuv a relativní jasnost objektu. Pokud známe absolutní jasnost objektu (tak tomu je v případě supernov Ia typu) můžeme určit vzdálenost světelného zdroje. Protože je rychlost světla konstantní, známe zároveň přesně čas, kdy bylo světlo vyzářeno. Pokud změříme velký počet supernov v různých vzdálenostech a podíváme se pak na to, jak se měnil rudý posuv v čase (i vzdálenosti), můžeme vidět i to, jestli se měnil v souladu s konstantním průběhem rozpínání prostoru nebo se rozpínání v průběhu času měnilo.

Odpovědět


Re: Re: online data standartních svíček

Vladimír Wagner,2023-06-28 12:10:09

Jen pro upřesnění. V daném případě mluvíme o vzdálenosti, kterou uletělo světlo, které objekt vyzářil, a které jsme zaznamenali na Zemi.

Odpovědět

Hehe...

Many More,2023-06-27 23:17:57

Zábavné. Jednak tím, jak je Všehomír laskavý a shovívavý, že nás takhle nechá nahlížet pod jeho sukně a zároveň i tím, že zjevně začátek jeho sukní je nejspíš ještě mnohem, mnohem vzdálenější :-)

Odpovědět

Temný věk

Vít Výmola,2023-06-27 15:43:57

Popis temného věku v článku se mi nezdá správný, tedy alespoň jsem takový výklad nikdy neslyšel. Mám za to, že po rekombinaci se vesmír naopak stal téměř zcela průhledným. Ostatně, kdyby tomu tak nebylo, nepozorovali bychom žádné reliktní záření. Temný věk nastal poté, co se ono volně se šířící reliktní záření posunulo rozpínáním vesmíru mimo viditelnou oblast a nadále byl vesmír "temný", protože zkrátka nebyly žádné zdroje světla. To se změnilo až opětovnou reionizací.

Odpovědět


Re: Temný věk

Vladimír Wagner,2023-06-27 22:49:48

Pane Výmola, dané věci nerozumíte, pokusím se vám ji vysvětlit. Do vzniku reliktního záření (oddělení záření od hmoty) mělo záření možnost předávat svou energii hmotě, tedy mohlo být pohlcováno a vyzařováno a hmota i záření zůstávaly v termodynamické rovnováze (měly stejnou teplotu). Pokud teplota poklesla tak, že fotony záření už neměly dostatek energie na ionizaci či excitaci atomů, nemohlo už záření interagovat s hmotou a udržovat se v termodynamické rovnováze s ní. Nejen vodíkové atomy mají většinu čar ve viditelné oblasti spektra, takže teplota záření i hmoty musela pro vznik reliktního záření klesnout tak, že záření bylo v oblasti vlnových délek větších než viditelného světla. Vesmír tak byl vyplněn neutrálními atomy a reliktním zářením o vlnové délce, která neionizovala a neexcitovala atomy. Nastala doba temna. Pro reliktní záření bylo prostředí průhledné. Temným obdobím se tato éra nazývá proto, že bylo prostředí neprůhledné pro viditelné a ultrafialové světlo. Každý zdroj světla byl vidět jen do velmi malé vzdálenosti (z pohledu vzdáleností vesmírných), protože fotony viditelného světla relativně brzy potkaly neutrální atom, byly pohlceny a ionizovaly ho.
V okamžiku, kdy začaly vznikat první hvězdy a vysílat intenzivní ultrafialové a viditelné záření, začalo být jimi prostředí intenzivně ionizováno. Ionizovaný plyn už intenzivně nepohlcuje viditelné záření a prostředí se tak pro ně stává průhledným. To je ten proces reionizace a zprůhlednění vesmíru, který se ve článku popisuje a pozoruje Webbovým teleskopem.

Odpovědět


Re: Re: Temný věk

Pavel Pesek,2023-06-30 23:08:06

Dobrý den pane profesore. Musím se přiznat, že i mě není zřejmé, proč by měl ionizovaný plyn pro světlo průhledný. Nerozporuju, co říkáte, jen mi to není jasné. Na ionizovaném plynu přece dochází k roztylu světla, protože je elektricky vodivý. Bude to rozptyl na volných elektronech a protonech, které vznikly ionizací z vodíkových atomů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Temný věk

Vladimír Wagner,2023-07-01 09:23:06

Dobrý den pane Pavle Pešku. Máte pravdu, že jak na neutrálních atomech tak na elektronech v plazmatu dochází k rozptylu. U neutrálního atomu je to Rayleighův rozptyl a u volných elektronů Comptonův rozptyl v limitně nízkých energiích fotonů, tedy Thomsonův rozptyl. Připomeňme, že účinný průřez Thomsonova rozptylu je 0,665 barnů. Rayleighův rozptyl závisí na frekvenci světla (energii fotonů), ale pro nízké frekvence (energie fotonu) je jeho účinný průřez (pravděpodobnost) nižší než u Thomsonova rozptylu.
Rozhodující však je, že účinný průřez fotoefektu je o několik řádů vyšší, velmi rychle totiž roste s poklesem energie. Pochopitelně v procesech a průběhu závislosti tohoto účinného průřezu na energii se projevují diskrétní hodnoty vazebné energii jednotlivých slupek v elektronovém obalu.

Odpovědět


Re: Temný věk

Many More,2023-06-27 23:14:13

Ne snad, že bych chtěl příliš zabředávat do detailů, ale nejsem si úplně jist tím, že reliktní záření je svou povahou shodné s tím, co označujeme za viditelné záření :-)

Odpovědět

Otázka

Pavel Gašperík,2023-06-27 09:35:00

Dobrý deň .
Mám takúto otázku ako laický nadšenec týchto článkov . Dávnejšie sa objavila aj tu na Oslovi , ale aj v iných článkoch informácia , že niektoré galaxie sa môžu pohybovať nadsvetelnou rýchlosťou (2c pri modeli Einstein-de Sitterov model) . Kedže v tomto článku je zmienka , že rýchlosť svetla je konečná , či môžu pozorovania Webbovho dalekohladu "vidieť" aj takéto galaxie ?

Odpovědět


Re: Otázka

Vladimír Wagner,2023-06-27 11:01:57

Tady je třeba odlišit dva jevy:
Prvním je pohyb galaxie (jiného objektu) v prostoru. V tomto případě nelze dosáhnout rychlosti větší, než je rychlost světla ve vakuu (rychlosti světla může dosáhnout pouze objekt s nulovou klidovou hmotností).
Druhým je rozpínání prostoru, které způsobuje vzdalování objektů od sebe. Toto vzdalování může překročit rychlost světla a to nejen dvakrát, ale i vícekrát. Víme že jsou v našem vesmíru objekty, které se od nás vzdalují díky rozpínání prostoru rychlostí větší než rychlost světla. Takové nemáme šanci uvidět nebo se k ním dostat (jsou za horizontem). Nemůžeme totiž dosáhnout rychlosti pohybu větší než rychlost světla a vyrovnat a překonat rychlost vzdalování rozpínáním prostoru.
Jedinou možností by bylo, pokud by se rozpínání vesmíru změnilo na smršťování, ale nejsou představy o tom, jak by k tomu mohlo dojít.
V populární literatuře často není vysvětlen rozdíl mezi těmito dvěma jevy a někdy se zaměňují, což vede ke zmatku a nepochopení. Doufám, že se mi to povedlo osvětlit.

Odpovědět


Re: Re: Otázka

Pavel Gašperík,2023-06-27 14:09:45

Ďakujem za odpoveď .

Odpovědět


Re: Otázka

Florian Stanislav,2023-06-27 19:50:45

Pokoušel jsem se to laicky chápat tak, že při inflaci byla rychlost rozpínání těžce nadsvětelná a vesmír dosáhl za 1E-35 s velikost 32 miliard světelných let. Po inflaci byla podsvětelná. Inflace skončila za zlomky sekund a průhlednost vesmíru pro viditelné světlo začala sotva miliardu let po Velkém třesku.
V mém textu ( po opravě překlepů)
https://www.osel.cz/12807-jak-byl-vesmir-velky-kdyz-byl-maly.html
"Dráhu od sféry (po inflaci) 32 miliard sdělných let do současnosti 46 miliard světelných let urazí světlo rychlostí světla za 14 miliard let. Rozpínání vesmíru tedy probíhá těsně pod rychlostí světla. Tím je odstraněn paradox, že rozpínání bylo (po inflaci) rychlejší, než rychlost světla. Pro celou dobu existence vesmíru vychází rychlost rozpínání jako dráha/ čas, zde 46,5 miliardy světelných let/13,8 miliardy let = 3,3 krát rychlost světla. Tato trojnásobná rychlost světla platí jako průměr za celou dobu od Velkého třesku. Zahrnuje tedy i dobu do 10-35 [s] kosmické inflace, kdy rychlost rozpínání prostoru byla obrovská, kde 4,4E+26 /1E-35 = 4,4E+61 [m/s]. To je 1,47E+53 krát víc, než rychlost světla."
Inflace skončila za zlomky sekund, průhlednost pro reliktní záření vznikla asi za 380 000 let po Velkém třesku a průhlednost vesmíru pro viditelné světlo začala 900 milionů let let po Velkém třesku.
Závěr žádný nemám a netrápí mě to, vypsal jsem jen slepenec čísel. I někteří astronomové říkají, že možná vesmíru neporozumíme nikdy.

Odpovědět


Re: Re: Otázka

Vladimír Wagner,2023-06-27 23:17:55

Pane Floriane, ten váš text je úplný nesmysl. Ostatní upozorňuji, že článek pana Floriána, ze kterého cituje, vyšel 1. dubna. Není úplně férové dávat aprílový text pod seriózní článek v červnu. To opravdu nemusí každému dojít, že jde o apríl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Otázka

Florian Stanislav,2023-06-27 23:45:11

Reagoval jsem na pana Gašperíka.
Úplný nesmysl není, "Pro celou dobu existence vesmíru vychází rychlost rozpínání jako dráha/ čas, zde 46,5 miliardy světelných let/13,8 miliardy let = 3,3 krát rychlost světla. Tato trojnásobná rychlost světla platí jako průměr za celou dobu od Velkého třesku. Zahrnuje tedy i dobu do 10-35 [s] kosmické inflace, kdy rychlost rozpínání prostoru byla obrovská"
Psal jsem rozpínání vesmíru. Ne pohyb tělesa v prostoru, který rychlost světla nepřekročí.
Vy píšete :"Druhým je rozpínání prostoru, které způsobuje vzdalování objektů od sebe. Toto vzdalování může překročit rychlost světla a to nejen dvakrát, ale i vícekrát. "

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Otázka

Vladimír Wagner,2023-06-28 08:00:26

Pane Floriane, to, co píšete, je také nesmysl. Protože vidím, že to netvrdíte v rámci opožděného aprílu, tak se vám to pokusím vysvětlit. Rychlost vzdalování galaxií není míra rozpínání vesmíru, závisí nejen na míře rozpínání, ale i na vzdálenosti objektů. Pokud vezmeme dostatečně malou vzdálenost, můžeme vždy najít rychlost menší než rychlost světla. Zároveň je tato rychlost vzdalování a tím i kosmologický rudý posuv, kterým ji můžeme určovat, definována pro daný okamžik. To je i důvod, proč pomocí určování rudého posuvu objektu v různé vzdálenosti můžeme určovat průběh a změny rozpínání v čase. Opravdu nemá smysl definovat tuto rychlost jako podíl dráhy a času a už vůbec je nonsens započítávat do toho období vývoje vesmíru, kdy daná galaxie či hvězda, o jejichž rychlosti vzdalování uvažujeme, ještě vůbec neexistovaly.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Florian Stanislav,2023-06-28 08:39:18

Dobře, vzdalovat se mohou objekty, které existují.
Co se tedy vzdalovalo v době inflace nebudu řešit. Prostor existoval, ten se rozpínal, čas existoval (?), když víme, že inflace proběhla do 1E-35 s ? Hmota existovala.
Neplatila současná fyzika. Jaká platila se asi nemá cenu dohadovat.
Děkuji a nebudu už zdržovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Florian Stanislav,2023-06-28 11:35:20

Píšete :"Opravdu nemá smysl definovat tuto rychlost jako podíl dráhy a času.."
Dobře, nemá smysl počítat od okamžiku Velkého třesku, ale od okamžiku viditelného vesmíru , to je 900 milionů let po Velkém třesku a počítat s dnešním poloměrem pozorovatelného vesmíru 46 miliard světelných let.
Průměrná rychlost jako celková dráha / celkový čas má smysl vždycky, tedy 46 miliard světelných let / 13,8 miliard let, je víc než 3x rychlost světla. Rozpínání prostoru se zrychluje, takže z průměrné rychlosti plyne jedině to, že nyní LZE NAJÍT NĚKTERÉ OBJEKTY , které se vzdalují rychleji, než rychlost světla.
Pozorovatelný vesmír má poloměr 46 miliard světelných let. Jak píše Váš článek, pozorovat světlo bylo možno od 900 milionů let po Velkém třesku po reionizaci. 900 milionů let je pradávno po inflaci, tedy platí klasická současná fyzika.
Nehledě na to, že poloměr 46 miliard světelných je dán tím, že se započítává rozpínání ( prostoru ) vesmíru právě rychlostí překračující ( nyní) rychlost světla.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Pavel Pesek,2023-06-30 23:37:28

Pane profesore, jestli dovolite, tohle me take neni jasne. Rozpinani prostoru pokracuje i nyni. A u objevu webova teleskopu nejvzdalenejsich galaxii se psalo, ze v soucasne dobe jsou za hranici horizontu udalosti, protoze se prostor mezi nami a tou galixii mezitim rozepnul. Ale udelejme takovy myslenkovy experiment. My ted vidime, ze se od nasvzdaluje nejakou velkou, ale podsvetelnou rychlosti, to rika rudy posun. Kdyz bychom se k ni vydali rychlosti stale podsvetelnou, ale vetsi, nez se od nas vzdaluje, tak se musime zacit priblizovat. A po dostatecne dlouhe dobe bysme se meli spojit. Pokud od te galaxie vidime svetlo, je stale v nasem horizontu udalosti. Pokud ne, meli bychom v nejaky okamzik pozorovat, ze zapadla za horizont. Ale v tu chvili bychom zaroven meli videt, ze ma rychlost svetla. Cili me to neni jasne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Pavel Pesek,2023-07-01 00:20:48

Cili chci rict - inflace prostoru, pokud stale trva, tak me vede ke sporu. Ja si dokazu predstavit, ze inflace nastala v okamziku, kdy jeste neplatily dnesni fyzikalni zakony. Ale pokud inflace prostoru trva i dnes - jak se to pise v komentari u toho objevu webova teleskopu velmi vzdalene galaxie, ze je tato galaxie v soucasne dobe za horizontem udalosti, tak tomu proste nerozumim. Pokud rudy posuv ukazuje, ze se vzdaluje podsvetelnou rychlosti, musi jit se vratit, a to take podsvetelnou rychlosti. Jedine, ze by ta galaxie neustale zrychlovala - ale prece mohu zrychlovat take, tim neprekracuju rychlost svetla. Pouze kdyby ta galaxie se zacala vzdalovat rychlosti svetla, tak uz ji nedozenu, ale to je spor, ona se take nemuze pohybovat rychlosti svetla. Pardon, mozna jsem v predchozim komentari pouzil misto podsvetelna konecna, je totiz uz pozde.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Pavel Pesek,2023-07-01 00:32:56

A jeste si prosim predstavte, ze tu galaxii pri tom pronasledovani musim stale videt. To je totiz duslekek toho, ze ted jeji zareni vidim. Kdybych ted postavil raketu a vydal se k ni, tak jak budu zrychlovat, jeji rudy posun se bude zmensovat az se preklopi modry posun. V tuto chvili se k ni zacinam priblizovat, sice pomalu, ale priblizovat. A stale vidim jeji zareni. A pokud by zapadla za horizont ja v rakete prestal videt jeji zareni, musela by se pohybovat rychlosti svetla pryc od rakety. Ale to je spor.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Vladimír Wagner,2023-07-01 10:14:14

Pane Pavle Pešku, nevím, jestli přesně rozumím všem vaším otázkám, ale pokusím se odpovědět. Nejdříve bych upozornil, že mícháte pojem inflace a "normálního" rozpínání vesmíru. Inflace je extrémně rychlé rozpínání, které předpokládáme na počátku vesmíru a potřebuje exotickou fyziku. To, co probíhá už nejméně mikrosekundu od začátku rozpínání vesmíru není inflace, ale normální rozpínání. A teď k vaší otázce. Máme dva jevy. Jeden je rozpínání vesmíru (které způsobuje kosmologický rudý posuv) a které může způsobovat vzdalování objektů ve vesmíru s rychlostí větší než rychlost světla. Druhý je vlastní pohyb objektu ve vesmíru, který způsobuje Dopplerův posuv a jeho rychlost nemůže být větší než rychlost světla.
Kosmologický posuv frekvence a Dopplerův se sčítají a námi pozorovaná hodnota frekvenčního posuvu je výsledkem tohoto součtu. Pokud chceme pochopit jak to je s rychlostí vlivem rozpínání a rychlostí pohybu, musím si uvědomit ještě vliv času a konečné rychlosti světla. Takže, to světlo, které k nám dorazilo, bylo vyzářeno v minulosti a neznamená to, že by už jeho zdroj nemohl být za horizontem. To, jak se pro nás budou objekty ponořovat za horizont událostí nebo se z něj vynořovat, závisí na tom, jak bude rozpínání probíhalo a bude probíhat v budoucnu. Pokud by se třeba zastavilo, tak se postupně budou objekty, které se za horizont zanořily, z pod něj vynořovat. U objektu, který nyní pozoruje Webbův teleskop (pokud by fungoval milióny či miliardy let), by se jeho rudý kosmologický posuv postupně zvětšoval a zvětšoval, až bychom jej přestaly vidět (zmizel by nám za horizont).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Pavel Pesek,2023-07-02 00:19:41

Pane profesore, ale jak se da rozlisit pohyb, ktery podleha limitu maximalni rychlosti svetla od rozpinani, ktere mu nepodleha? Udelejme zase myslenkovy experiment. Mejme dva hmotne body v nejake vzdalenosti od sebe (vzdalena galaie a my) a tyto body se od sebe vzdaluji. Jak urcim rychlost vzdalovani, ktere podleha limitu, a rychlost vzdalovani dane rozpinanim prostoru? Domnivam se, ze to nejde odlisit, ze projevy jsou uplne stejne. Kdyz to nejde rozlisit, musi to byt to same. Cili na oba plati limit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Pavel Pesek,2023-07-02 00:37:58

A nebo mel pravdu Einstein a existuji skryte parametry.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Vladimír Wagner,2023-07-02 11:04:52

Pane Pavle Pešku, Pohyb tělesa v prostoru a rozpínání prostoru jsou odlišné jevy, které jsou dány a popsány přesně definovanými veličinami (žádné skryté parametry). Myslím, že se situace, kdy je jasně oddělen pohyb s omezenou rychlostí a vzdalování při rozpínání bez tohoto omezení dá vysvětlit na klasicky využívané analogii s nafukovaným balónkem a pohybujícími se beruškami na jeho povrchu. Berušky mají omezenou rychlost, které jsou schopny dosáhnout. Pokud však máte budete do balonku foukat dostatečně silně, tak se berušky v jisté vzdálenosti od sebe na povrchu balónku budou vlivem jeho rozpínání od sebe vzdalovat rychlostí větší, než je jejich maximální rychlost pohybu. Jen bych ještě zdůraznil, že jde o analogii pomáhající rozpínání vesmíru vysvětlit, nejde o popis rozpínání vesmíru.

Odpovědět

Jan Strapina,2023-06-27 07:29:45

Dík za nové informace a přeju hodně dalších uspěšných pozorování!!!!!!!

Odpovědět

Hehe...

Many More,2023-06-26 23:08:49

ano, asi takhle nějak by mohl vypadat malý kousek toho sakra velkýho vesmíru :-)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz