Výhled evropské energetiky čtyři měsíce po začátku ruské invaze na Ukrajinu  
Zima už je dávno za námi a ruská invaze na Ukrajinu už trvá více než čtyři měsíce. Lze tak analyzovat dopady energetické krize, která nyní probíhá, a podívat se na možné scénáře budoucího vývoje.

 

Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny ve Francii za první polovinu roku 2022 ukazuje, že uhlí je využíváno minimálně a výroba elektřiny v tomto státě postavená na kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů je již nyní nízkoemisní (zdroj Energostat).
Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny ve Francii za první polovinu roku 2022 ukazuje, že uhlí je využíváno minimálně a výroba elektřiny v tomto státě postavená na kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů je již nyní nízkoemisní (zdroj Energostat).

V nedávném článku jsem se zabýval dopady poslední zimy a ruské invaze na Ukrajinu na evropskou a českou energetiku a příčinami energetické krize, kterou přinesly. Válka už probíhá přes čtyři měsíce a lze tak stále jasněji vidět nastoupené trendy. Zvláště charakteristické je to na Německu. Tam se jasně ukazují jejich základní charakteristiky. V diskuzích se zelenými aktivisty jsem zdůrazňoval, že v Německu v důsledku Energiewende nedojde k přechodu k nízkoemisní energetice, ale pouze k přeměně jedné kombinace fosilní a nízkoemisní energetiky na jinou. Předpovídal jsem, že dojde k odstranění nízkoemisních jaderných zdrojů a jejich náhrady obnovitelnými zdroji a náhradě uhelných zdrojů zemním plynem. Před událostmi letošní zimy a ruské invaze na Ukrajinu bylo možné zakrývat tuto realitu odvoláváním se na snižování emisí oxidu uhličitého v elektroenergetice v důsledku přechodu od uhlí k zemnímu plynu. Vzhledem k emisím metanu při těžbě a dopravě zemního plynu to sice nebylo úplně korektní, ale přinejmenším v grafech to vypadalo pěkně. Ovšem problémy s dodávkami plynu po začátku války Ruskem ukázaly jasně realitu Energiewende, kterou už nebylo možné zakrývat. Německo, Rakousko a další státy, které se zřekly jaderné energetiky se vracejí k využívání uhlí. Jako příklad států, které se k elektroenergetice právě díky využívání jaderné energie k uhlí vrací v minimální míře, lze uvést již zmíněnou Francii, Švédsko nebo našeho souseda Slovensko. I když třeba ve Francii, z důvodů, ke kterým se ještě vrátíme, možná v letošní zimní sezóně jeden uhelný blok znovu uvedou do pohotovosti.

 

 

Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny v první polovině roku 2022 v Německu ukazuje, že největším zdrojem zde je stále uhlí. Fosilní zdroje dodávají okolo 40 % vyrobené elektřiny (zdroj Energostat).
Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektřiny v první polovině roku 2022 v Německu ukazuje, že největším zdrojem zde je stále uhlí. Fosilní zdroje dodávají okolo 40 % vyrobené elektřiny (zdroj Energostat).

 

Abychom se podívali, jak se rozdíl mezi Francií a Německem projevuje v elektroenergetice na konkrétních číslech využijeme data Energostatu). Francie měla při výrobě elektřiny v první polovině roku 2022 podíl uhlí jen 0,9 % a z plynu 9,1 %, celkově tak měla z fosilních zdrojů jen 10 % elektřiny. V roce 2021 to bylo v první polovině roku 0,6 % elektřiny z uhlí, 6,6 % z plynu a celkově tak z fosilních zdrojů jen 7,2 %. V Německu se za první pololetí roku 2022 vyrobilo 31,1 % elektřiny z uhlí a 10,0 % z plynu. Celkově pak z fosilních zdrojů 41,1 % elektřiny. V první polovině roku 2021 byl podíl uhlí 26,7 % a podíl plynu 11,8 %. Celkově pak v této době bylo z fosilních paliv v Německu 38,5 % vyrobené elektřiny. Lze také připomenout, že fosilními palivy, zvláště zemním plynem, se v Německu intenzivně i vytápí. Naopak ve Francii je velký podíl vytápění elektřinou, plyn se tak v této zemi dominantně využívá pouze v oblastech průmyslu, kde není jeho nahrazení zatím možné.

 

Odchod od místních fosilních zdrojů jen v případě existence náhrady

V Německu se tak ukazuje, že Energiewende je spíše ve znamení přechodu od jednoho fosilního zdroje k jinému. Počítalo se, že místo domácího i dovezeného uhlí, se bude dominantně využívat dovezený plyn. I proto se budovaly plynovody Nord Stream I a II. Německo si tak vytvořilo extrémní závislost na ruském plynu. I z hlediska snižování emisí CO2 šlo o značně problematický krok. Při spalování plynu je sice produkce tohoto plynu poloviční, než je tomu u uhlí. Pokud však započteme úniky metanu, který je daleko silnějším skleníkovým plynem, při těžbě a dopravě zemního plynu, není přechod od uhlí k plynu velkou výhrou. Po invazi Ruska na Ukrajinu a nutnosti snížit závislost Evropské unie na fosilních zdrojích z této země, se tak Německo vrací k uhlí. Jasně se tak ukazuje, že plánovaná Energiewende je fosilní cestou. Pro nás je obrovský problém, že vysoké ceny elektřiny dané tím, že závěrnými elektrárnami právě v Německu jsou plynové, se přelévají z Německa i k nám. A naše obyvatelstvo opravdu není tak movité, jako to německé.


Německo sice inzeruje extrémní zvýšení snahy o výstavbu obnovitelných zdrojů. Větrné turbíny by například měly pokrýt 2 % území Německa. Jak se mu však bude reálně dařit nahrazovat fosilní zdroje obnovitelnými, a za jakou cenu, je otázka velmi otevřená. Při takovém pokrytí území Německa větrnými turbínami s výškou silně převyšující sto metrů už bude velmi často situace, že je bude vidět v každém směru. Je otázka, do jaké míry to dokážou obyvatelé akceptovat. Stejně tak budou odpor proti výstavbě nových větrných zdrojů zvyšovat i narůstající environmentální dopady tak intenzivního využívání větrníků. Už teď je hlavně v Bavorsku odpor místních komunit velký. Plánují se sice zákony, které by měly takový odpor společnosti překonat, ale jejich účinnost je nejistá. Stejně tak je otázka, jak se bude dařit budovat propojení vedení vysokého napětí ze silně centralizovaných mořských větrných farem k průmyslovým podnikům a aglomeracím na jihu Německa.


Podle mého názoru se cesta k nízkoemisnímu mixu založená pouze na obnovitelných zdrojích v Německu realizovat nedá. Stejně tak i v ostatních státech, které nemají tak specificky příznivé podmínky, jako třeba Norsko. To vůbec neznamená, že by obnovitelné zdroje nebyly velmi užitečnou a důležitou součástí energetického mixu. Měly by se však budovat v podílu a způsobem, který odpovídá geografickým a dalším podmínkám daného regionu. U nás to znamená zaměření na obnovitelné zdroje v decentralizované podobě. Vzhledem ke geografické poloze máme možnosti v této oblasti omezené. Využití biomasy už do značné míry začínají narážet na hranice, kdy začínají konkurovat produkci potravin a environmentální funkci krajiny. Už nyní se pro produkci bioplynu využívá nejen odpad, ale i speciální produkce třeba kukuřice. I v případě větrných turbín jsou naše podmínky omezené. Je třeba je efektivní využít, ale není příliš smysluplné turisticky a environmentálně významná území pokrýt větrnými turbínami, které navíc jen těžko mohou ekonomicky konkurovat velkým větrníkům na mořském pobřeží. Asi největší potenciál je tak ve využití fotovoltaiky, u niž je však velmi důležité zajistit její efektivní zapojení do sítě. Při využití evropských dotací v této oblastí musí být jednou z klíčových podmínek souběžný rozvoj akumulace a schopností regulace sítě. I výstavba nových obnovitelných zdrojů, přebudování sítě a posílení její schopnosti regulace potřebuje dost dlouhý čas. V tomto ohledu to nebude v odpovídajícím rozsahu o moc lepší situace, než je v případě výstavby nových jaderných zdrojů.

Modernizační fond je jen jedním ze zdrojů, které jsou dostupné pro podporu obnovitelných zdrojů u nás. Je třeba, aby se všechny tyto zdroje využily efektivně a reálně přispěly ke snížení emisí a zvýšení efektivity naší energetiky (foto Vladimír Wagner).
Modernizační fond je jen jedním ze zdrojů, které jsou dostupné pro podporu obnovitelných zdrojů u nás. Je třeba, aby se všechny tyto zdroje využily efektivně a reálně přispěly ke snížení emisí a zvýšení efektivity naší energetiky (foto Vladimír Wagner).

 

Nejen pro Německo tak v současné době platí, že by se mělo přistupovat k odstavování uhelných zdrojů pouze v případě, když už máme odpovídající nízkoemisní náhradu, která dokáže zajistit nejen celkovou výrobu elektřiny, ale také dodávky podle potřeby v každém okamžiku. Je tak potřeba si uhelné elektrárny i schopnost odpovídající těžby uhlí zachovat do doby, než bude k dispozici náhrada v jaderných a obnovitelných zdrojích.

 

Jaderná energetika

Podobnou situaci a problémy, které pociťujeme nyní, zažil západní svět už na začátku sedmdesátých let v dobách ropné krize. Tehdy státy OPEC snížily těžbu a vyhlásily embargo na vývoz ropy některým západním státům za podporu Izraele v Jomkipurské válce. Odezvou na tuto událost byla změna energetické politiky řady států. Francie tak realizovala svůj přechod k nízkoemisní elektroenergetice s využitím jaderné energetiky během zhruba dvaceti let.

Po současných událostech se tak přinejmenším Francie k intenzivnímu využívání jaderné energie doplněné obnovitelnými zdroji vrací. Problém, který zůstává a je potřeba jej řešit, je ztráta kompetencí, ke kterým v Evropské unii a USA v tomto oboru došlo.


V druhé polovině minulého století byly Evropská unie a USA v čele rozvoje jaderné energetiky. Dokázaly budovat jaderné bloky rychle a efektivně. Kvůli intenzivní kampani zelených protijaderných hnutí došlo k zastavení výstavby jaderných reaktorů a omezení výzkumu pokročilých jaderných technologií. Zároveň se projevovaly velmi intenzivní tlaky na ukončení provozu existujících jaderných bloků. Probíhaly tak souběžně dvě protichůdné tendence. Na jedné straně se ukazovalo, že životnost jaderných bloků je delší, než se původně předpokládalo. Zvláště v kritické oblasti poškození reaktorové nádoby neutronovými toky se dařilo vliv tohoto faktoru omezovat. Provozování stávajících bloků se tak dalo prodlužovat a v současné době lze u řady z nich uvažovat životnost dosahující i přesahující šedesát let. Na druhé straně však kampaň protijaderných aktivistů vedla k předčasnému uzavírání bezpečných reaktorů ve velmi dobrém technickém stavu. To lze pozorovat například v Německu, kde se poslední reaktory odstaví na konci tohoto roku.


V posledních měsících se sice i v Německu, zvláště v Bavorsku, objevily hlasy, aby se odstavování zbývajících jaderných bloků odložilo. Z technického a z bezpečnostního hlediska by to bylo možné, bloky jsou relativně nové a moderní, v provozu zatím okolo třiceti let. Problémy jsou spíše ekonomické, politické a právní. Provozovatelé s odstavením bloků počítali. Tomu přizpůsobili objednávku paliva, režim údržby i zajištění pracovních sil. Vyřešit by se tak musely dodávky nového paliva, zajištění potřebných povolení u jaderného dozoru i odpovídající údržba a pracovníci. Znamenalo by to tak odpovídající nejen finanční náklady. Ekonomicky by to mělo smysl v případě, že půjde o prodloužení provozu o deset či více let. To by však potřebovalo jasnou deklaraci a podporu politického vedení. Tedy nestačí diskuze o tom, že by se mohl provoz možná prodloužit o pár let, ale jasné rozhodnutí o jejich využívání nejméně desetiletí. To však nelze od současné německé vlády očekávat. Prodloužení provozu zbývajících bloků v Německu je tak velmi nepravděpodobné.


Mezi poslední tři fungující jaderné elektrárny v Německu patří i Isar v Bavorsku (zdroj E.ON Kernkraft GmbH).
Mezi poslední tři fungující jaderné elektrárny v Německu patří i Isar v Bavorsku (zdroj E.ON Kernkraft GmbH).

Velmi nejasný postoj k jaderné energetice ovlivnil velmi silně toto odvětví i ve zmíněné Francii. Zde je v posledních desetiletích neustálá kampaň proti jaderné energetice. Podpora tohoto odvětví a předpokládaná jeho budoucnost se tak často měnila. Vyhlašoval se odchod od jaderné energetiky, brzké snížení jejího podílu při výrobě elektřiny ze 75 % na 50 % a odstavování všech bloků po čtyřiceti letech provozu. Omezovala se tak i finanční a další podpora využívání jaderných reaktorů. To nevedlo k podpoře a investicím do dlouhodobého provozování stávajících bloků. A v současné době se tak zanedbání v péči o provozované bloky projevují velice negativně.

 

Došlo k několika problémům, které vedly k vynuceným neplánovaný odstávkám různých reaktorů. V poslední době byly spojeny s objevem nežádoucí koroze u některých svarů. Tyto problémy a jejich původ by měly být jasným poučením i pro nás. Je třeba jasně deklarovat, že chceme jaderné bloky v Dukovanech provozovat 60 let a o tyto reaktory odpovídajícím způsobem pečovat.

 

Nové jaderné bloky

V druhé polovině minulého století byly západní Evropa a USA na technologické špičce v rozvoji jaderné energetiky. Jak v budovaných reaktorech, tak i ve vývoji v oblasti rychlých reaktorů a uzavření palivového cyklu. Připomeňme, že právě i v současnosti odstavované reaktory v Německu jsou na špičkové technologické úrovni. Ve Francii se pak dostali daleko i ve vývoji rychlých sodíkových reaktorů, připomeňme projekty Phénix a Superphénix. Intenzivní kampaň zelených protijaderných aktivistů a následný odklon evropských politiků od strategické bezpečnosti a snahy o vědecký a technologický rozvoj k zelené ideologii, která zablokovala téměř všechen rozvoj jaderné energetiky a vedla k odchodu od jádra v řadě zemí, však situaci dramaticky změnily. V současné době je vrchol rozvoje jaderné energetiky v Rusku a v Číně, a to v oblasti reaktorů III. generace, malých modulárních reaktorů i reaktorů IV. generace (podrobněji je to popsáno například v přehledu současného stavu jaderné energetiky). V Evropě rozvoj jaderné energetiky zamrzl a ztratila se celá řada potřebných kompetencí. I to stojí za problémy s výstavbou nových zdrojů, ke kterým zde dochází.


Po rozpoutání války Ruskem a jeho chování k jaderným zařízením na Ukrajině je jasné, že není možné spolupracovat s tímto státem v jaderné oblasti. Jak bylo popsáno v předchozím textu, při cestě k uhlíkové neutralitě se nelze bez jaderné energetiky obejít. Evropská unie tak nutně potřebuje vybudovat vlastní produkci jaderných reaktorů III. generace, malých modulárních reaktorů i reaktorů IV. generace. Zásadní nutnou podmínkou je obnovení potřebných kompetencí v dané oblasti. Nejde pouze o jaderné odborníky, ale také třeba i stavaře a špičkové svářeče. Právě problémy se svary jsou ty největší, které zavinily zpoždění nejen při dokončování bloku Flamanville 3.


Pokud se podíváme na současnou situaci v oblasti reaktorů III. generace, tak tlakovodní reaktory této kategorie kromě Číny a Ruska nabízí francouzské firmy, firma Westinghouse a Jižní Korea. Jde o reaktory EPR, AP1000 a APR. Právě tyto modely se také účastní probíhajícího tendru na výstavbu bloku Dukovany 5. Připomeňme, že jednou z podmínek tohoto tendru je výkon bloku do hodnoty 1200 MWe. Tato podmínka vyplývá z dostupných kapacit chlazení pro společný provoz tohoto bloku z existujícími bloky v této lokalitě. Dále je třeba připomenout, že menší bloky lépe zapadají do české energetické sítě. Tuto podmínku splňuje reaktor AP1000. U reaktoru EPR, který má v případě nyní budovaných bloků výkon okolo 1700 MWe, bude nabízena menší varianta tohoto reaktoru. Stejně tak tomu bude i v případě jihokorejského reaktoru APR1400. Při výběru reaktoru EPR nebo APR se tak bude budovat první jeho zmenšená varianta. Pokud však povede současná situace k renezanci jaderné energetiky v Evropské unii i dalších oblastech, budou se určitě i zmenšené varianty těchto reaktorů stavět ve větším počtu.


K výstavbě nových jaderných bloků se chystá celá řada evropských států. Pro dosažení nízkoemisní energetiky a uhlíkové neutrality bude potřeba jich postavit poměrně velký počet, což znamená i vybudování dostatečné základny jaderného průmyslu. Pokud se podíváme na řetězce dodavatelů, tak jsou provázané a zastupitelné. České firmy by se tak mohly zapojit do budování všech tří zmíněných typů reaktorů III. generace. Podle mého osobního názoru by však možná bylo pro Evropskou unii nejlepší vybudovat a postavit svou renezanci jaderné energetiky na evropském základě bloků EPR. Což však neznamená, že by výběr dvou ostatních typů reaktorů nebyl možný a vhodný. Každý z nich má své výhody i problémy.


Pokud chce Česká republika přejít k nízkoemisní energetice, bude potřebovat realizovat nejen jeden blok v Dukovanech, ale i druhý nový reaktor v této elektrárně. Dva reaktory s výkonem okolo 1000 MWe by tak v konečném důsledku nahradily dosluhující reaktory VVER440. Stejně tak je potřeba realizovat dva velké bloky III. generace v Temelíně, které nahradí část současného uhelného výkonu. V Temelíně i Dukovanech je připraveno místo pro výstavbu velkých bloků III. generace. Pokud budou tyto bloky budovány s cílem zajistit dlouhodobě spolehlivé a levné dodávky elektřiny a pro tento cíl bude vybrán vhodný model financování, nepřinese čekání na malé modulární reaktory žádnou výhodu.

 

Malé modulární reaktory

V případě České republiky by velkým přínosem zavedení malých modulárních reaktorů bylo proniknutí jaderné energetiky do oblasti decentrálních zdrojů a také teplárenství. Ovšem tato možnost potřebuje splnění dvou klíčových podmínek. První je spojena s tím, že bude existovat komerční nabídka malých modulárních reaktorů. Druhou je nutnost existence specifického přístupu k licencování malých modulárních reaktorů, které by zohlednilo jejich specifické bezpečnostní parametry. Zatím musí splňovat stejné podmínky, jaké platí pro velké reaktory. Pokud proces licencování nevezme v úvahu jejich odlišné bezpečnostní parametry, nebude možné je využít jako náhradu středně velkých a menších fosilních elektráren a tepláren.


Je velice dobře, že se Česká republika zapojuje do vývoje i přípravy využití malých modulárních reaktorů. V Česku se pracuje na čtyřech různých projektech těchto zařízení. Dva projekty jsou zaměřeny na klasické typy reaktorů, které předpokládají využití stávajících palivových souborů VVER, jedná se o Teplátor a systém David. Dva další projekty ÚJV a.s. v Řeži jsou zaměřeny na inovativní typy. Jde o reaktor Energy Well chlazený tekutými solemi a vysokoteplotní reaktor HeFASTo chlazený héliem. Pokud se alespoň jeden z nich dostane do fáze prototypu, bude to velký úspěch. V každém případě však přispějí k získání potřebných kompetencí studentů, výzkumných organizací a českého průmyslu. Česká republika i firma ČEZ jsou zapojeny do řady perspektivních mezinárodních projektů malých modulárních reaktorů.


Právě zelené protijaderné organizace stály za současnou německou Energiewende, která vyžaduje intenzivní využívání fosilních paliv a v současné době hlavně uhlí. Na snímku je uhelná elektrárna Altbach (foto Felix Koenig).
Právě zelené protijaderné organizace stály za současnou německou Energiewende, která vyžaduje intenzivní využívání fosilních paliv a v současné době hlavně uhlí. Na snímku je uhelná elektrárna Altbach (foto Felix Koenig).

Firma ČEZ nedávno vyčlenila místo v areálu jaderné elektrárny Temelín nedaleko místa připraveného pro stavbu dvou velkých bloků i prostor pro výstavbu prvního prototypu malého modulárního reaktoru v Česku. Tato firma chce být mezi prvními v Evropě, které budou realizovat malý modulární reaktor. Výběr místa je dán tím, že jde o jadernou lokalitu a nepotřebuje specifický přístup při licencování. Právě k vypracování nového postupu povolování těchto zařízení by první realizovaný malý modulární reaktor mohl přispět. Zároveň by sloužil jak školící a přípravné zařízení umožňující široké uplatnění malých modulárních reaktorů v naší decentralizované energetice.

 

Je vysoce pravděpodobné, že výrobu malých modulárních reaktorů budou zajišťovat firmy, které dodávají velké reaktory III. generace a je důležité, aby se do příslušných dodavatelských řetězců zapojil i český průmysl.

 

Závěr

Už současná zima ukázala, a invaze Ruska na Ukrajinu to jen zvýraznila, že protijaderná kampaň zelených aktivistů učinila Evropskou unii extrémně závislou na fosilních palivech, které se dováží z velké části právě z Ruska. Místo dlouhodobého bezpečného zajištění energetických potřeba a rozvoje vědy a průmyslu, se důraz kladl na ideologické zelené cíle a krátkodobé ekonomické parametry. I u nás se spojili ideologičtí protijaderní zelení aktivisté a lobbisté, kterým jde pouze o jejich soukromý krátkodobý zisk, v intenzivní kampani proti jaderné energetice.

Autor článku v roli speakera na Konferenci o energetice. Foto si dovolila k článku dodat Redakce.
Autor článku v roli speakera na Konferenci o energetice. Foto si dovolila k článku dodat Redakce.

 

V současné době vyhlašují opět zelení aktivisté anticenu Ropák. Už od počátku se ji organizátorům podařilo totálně zdiskreditovat. Na přelomu století byli touto cenou oceňováni hlavně ti, kteří se snažili dokončit výstavbu alespoň prvních dvou bloků v jaderné elektrárně Temelín a snažili se o využívání jaderné energetiky. Už tehdy jsem například v tomto příspěvku psal, že se v budoucnu ukáže, že pohledy těch, kteří anticenu Ropák dostali, jsou daleko správnější a ekologičtější, než je tomu u těch, kteří jim cenu přisoudili. V případě Temelína i důležitosti jaderné energetiky pro nízkoemisní energetiku se to plně potvrdilo. Psal jsem, že se může v budoucnu ukázat, že hlavními viníky toho, že se lidstvo nedokáže s růstem emisí včas vypořádat, budou právě zelení protijaderní aktivisté. Nečekal jsem, že vývoj energetiky v Německu na pozadí vývoje nejen ve Francii mou předpověď potvrdí až tak brzy. Je třeba připomenout, že srovnání výsledků dvou možných rozdílných scénářů rozvoje elektroenergetiky, tedy snahy o dosažení nízkých emisí s využitím jaderné energetiky a založené pouze na obnovitelných zdrojích, budeme mít možnost porovnávat i v budoucnu opět na příkladech Francie a Německa.


Velice smutné je, že ani po současných událostech, které jasně ukazují, jak hluboce se v případě potřeby jaderné energetiky mýlily, jaký rozvrat tato hnutí v evropské energetice způsobila, když místo podpory cesty k uhlíkové neutralitě ji vlastně brání, u nich nenastala žádná sebereflexe. Neustále tak proti jaderné energetice intenzivně bojují. Je otázka, jestli i nyní se jim podaří rozvoj jaderné energetiky zablokovat. Nebo se podaří jejich odpor překonat a Evropa zopakuje úspěch Francie při přechodu k nízkoemisní energetice z poslední čtvrtiny minulého století. Sebereflexe a přechod k racionálnímu pohledu na energetiku založenému na vědeckých a technických znalostech nejsou příliš vidět ani u evropských politiků, i zde převládá čistá zelená ideologie. Jako příklad může v tomto případě sloužit i boj proti zařazení jaderné energetiky do taxonomie udržitelných zdrojů energie. Uvidíme, jestli se podaří i za těchto nepříliš příznivých podmínek nakonec energetickou bezpečnost, ekonomickou a sociální únosnost i nízké emise zajistit.

Datum: 28.06.2022
Tisk článku

Související články:

Co je třeba vědět před uzavíráním uhelných elektráren?     Autor: Vladimír Wagner (20.01.2021)
Elektrárna Moorburg – symbol Energiewende     Autor: Vladimír Wagner (28.01.2021)
Německo plánuje nahradit uhelné bloky spalováním lesů     Autor: Vladimír Wagner (02.04.2021)
Je opravdu pro Česko plynová varianta mixu lepší než jaderná?     Autor: Vladimír Wagner (23.07.2021)
Jak se postavit k posledním varováním IPCC o hrozbě globálního oteplování?     Autor: Vladimír Wagner (22.08.2021)
Realita projektu Paks II     Autor: Vladimír Wagner (02.10.2021)
Dal se současný hrozivý vývoj v evropské energetice předpovídat?     Autor: Vladimír Wagner (05.10.2021)Diskuze:

Jediné problémy s dodávkami

V. Novák,2022-07-01 10:49:19

plynu po začátku války Ruskem si způsobila EU svými sankcemi.

Odpovědět


Re: Jediné problémy s dodávkami

Ondřej Glac,2022-07-01 12:32:32

Zaplať Pánbůh že někdo chápe, co s penězi od nás Rusové dělají. Jasně nám řekli, co chtějí udělat s námi, a proti tomu jsou nějaké problémy s plynem úplný čajíček.

Odpovědět


Re: Re: Jediné problémy s dodávkami

V. Novák,2022-07-01 14:26:22

Nevím co kdo chápe nebo nechápe - ale pravda je taková, že jediné problémy s dodávkami plynu jsme si způsobili sami. Léta nás kdekdo straší, že Rusové nám mohou ublížit tím, že nám přestanou dodávat plyn - a teď tedy EU rozhodla, že ublížíme Rusům tím, že ji zabráníme dodávat nám plyn.
Mám-li být otevřený, logiku toho kroku dokážu chápat jen v kontextu cimrmanovského "trestání učitele učitelem".

Odpovědět


Re: Re: Re: Jediné problémy s dodávkami

David Oplatek,2022-07-03 12:04:18

Urychlí to Green Deal a lidé ještě nadšeně zatleskají. Celá věc je myslím úplně jasná.

Odpovědět


Re: Jediné problémy s dodávkami

Pavel 1,2022-07-01 15:54:20

Jediné problémy s dodávkami plynu před začátkem války rusácko způsobilo neplněním nasmlouvaných kapacit a vydíráním.

Odpovědět


Re: Re: Jediné problémy s dodávkami

V. Novák,2022-07-01 18:00:41

Opět lžete, PavloPavle. A už se nemíním zdržovat vyvracením vašich lží - prostě je budu jen konstatovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Jediné problémy s dodávkami

Pavel 1,2022-07-02 19:38:13

Takou míru sebekritiky bych od tebe, nováku, nečekal. ALe nic jiného ti nezbývá, fakta o cenách rusáckého plynu a plnění rusáckem nasmlouvaných kapacit zásobníků, tě usvědčují. Místo toho by stačilo, kdybys místo zvracený svých lží, jak jsi správně napsal, dělal něco jiného.

Odpovědět

Petr Pavlata,2022-07-01 00:21:58

"Když pravda uráží, pak lžeme a lžeme, dokud nezapomeneme, že nějaká pravda je. Ale ona pořád je. Každou lží si děláme u pravdy dluh, a ten se dříve či později musí splatit."

Odpovědět


Re:

Petr Nováček,2022-07-01 01:19:13

„Víte, proč lež stále vyhrává a nikdy nevyhraje? Na poslední chvíli ji předhoní pravda.“

Odpovědět


Re: Re:

V. Novák,2022-07-01 10:50:01

"Pravda je to, co zvítězilo" ((C) Jan Masaryk)

Odpovědět


Re: Re: Re:

Max Karas,2022-07-01 11:50:47

Ano, to potvrzuje, že lež nemůže být nikdy vítěz, protože pokud zvítězí, zároveň se tím stává pravdou :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

V. Novák,2022-07-01 14:27:12

Dotáhl jste tu úvahu dál než jsem se kdy odvážil...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Pavel 1,2022-07-01 15:55:56

Ty ses odvážil hodně hluboko.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Ondřej Glac,2022-07-03 10:10:23

Celá tato myšlenková konstrukce (vůbec nevím, jestli má co společného s J. Masarykem) se netýká reality, ale jen jejího určitého konkrétního myšlenkového modelu. V reálu totiž neexistuje žádný "konec", který předpokládá slovo "zvítězilo".
Podobně jako používáme pro popis nějaké reality matematické modely (číslo, geometrický útvar...), používáme v jazyce zvláštní strukturu - příběh. Ten má na začátku zápletku, která pak graduje do konfliktu a výsledkem může být vítězství (příběh připouští i jiné možnosti - především smír, jinak happy end).
Přitom ale hodně záleží na tom, jaký úsek reality jsme si "vysekli" a jakým příběhem ho popisujeme.
Pravda jako to, co zvítězilo - to by mohlo odkazovat k pragmatismu (vitězství střídavého proudu nad stejnosměrným apod.)
Tady se naznačuje pokleslý hospodský žargon "voni nám lžou". Na to se dá říct asi to, že kdo chce znát pravdu, místo do hospody si zajde do vědecké knihovny. Komu vyhovuje ublížené kňučení, ať si ho užívá.

Odpovědět

Zajímavé je,

Pavel Slavík,2022-06-30 21:05:24

že zelená snaha je prezentovaná jako válka mezi dobrem a zlem. Někdy v tom směru, někdy v opačném.
Ve skutečnosti je to trochu jinak: zelený zdroj by logicky měl mít přednost, protože teoreticky nic nedrancuje a ani nikoho neozáří. U jádra se vyžaduje přepracování paliva, úložiště a likvidace po ukončení životnosti. Další fosilní zdroje, co něco vypouštějí prostě nemají přednost před těmi, které nic nevypouštějí.
Trochu mi to připomíná nepříčetný jekot kolem výkonu vysavačů s Dysonem v čele. Přitom zrovna Dyson ječel hlavně proto, že energeticky úspornější je mikrofiltr, a to se mu nehodilo.
Takže bych investoval do výzkumu a vývoje a neječel.
Zdražení je hlavně problém Putin a spol. a na tom i my sami máme svůj podíl.

Odpovědět


Re: Zajímavé je,

Vladimír Wagner,2022-06-30 21:23:51

Pokud však posoudíte podle reálných enviromentálních dopadů a "drancování", jak píšete, jaderné a obnovitelné zdroje v průběhu celého životního cyklu, tak ty jaderné na tom nejsou hůře. Pokud je tedy posoudíte fakticky a ne teoreticky (ideologicky), tak jsou stejně zelené.

Odpovědět


Re: Zajímavé je,

Pavel Slavík,2022-07-03 22:37:18

Obávám se, že žádná myslitelná nehoda v solární nebo větrné elektrárně nemá potenciál zamořit rozsáhlá území na opravdu hodně dlouho. Možná to bude ten hlavní problém jaderné energie + fakt, že jaderná technologie stále považuje za dobrý nápad, mít reaktory pod vysokým tlakem, bez pasivní bezpečnosti a bez plánu na snadnou likvidaci.
Řekl bych, že zde je šance modulárních reaktorů, kde je likvidace dána principem, že se to celé odveze k likvidaci. Pokud u toho bude pasivní a násobná bezpečnost, pak se ten postoj asi může o dost změnit.
Jinak do doby, než bude termojaderná energie, bude lidstvo v energetickém středověku, kdy bude drancovat zdroje, místo toho, aby vše bylo recyklováno do posledního atomu. Jak to bude nutné pro dlouhodobé přežití ve vesmíru, kde těžba čehokoli z neznámého zdroje, může nést větší rizika než recyklace.

Odpovědět


Re: Re: Zajímavé je,

Vladimír Wagner,2022-07-03 23:00:28

Pane Slavíku, pokud se vezme celý životní cyklus (u jaderných zdrojů i s těmi nehodami), tak jsou enviromentální i další dopady na jednotku vyrobené elektřiny jaderných a obnovitelných zdrojů srovnatelné. Pokud vezmeme počet obětí, tak havárie vodních zdrojů jsou oproti jaderným v počtu obětí daleko horší. Nevím, co myslíte termínem opravdu velmi dlouho, ale právě nyní začalo otevírání pro trvalý návrat nejsilněji zasažených oblastí u elektrárny Fukušima I. Ono ta doba revitalizace a rekonstrukce oblastí zasažených cunami v oblasti zasažených i havárií jaderné elektrárny a mimo její vliv není zase tak rozdílná. Rekonstrukce a revitalizace některých oblastí, které byly zasaženy pouze cunami ještě také nejsou dokončeny. Ano, z hlediska postižených lidí je to hodně dlouho, a nemíním dopady na ně nějak zlehčovat, ale obnova sídel či oblastí po různých přírodních či sociálních kolapsech trvá podobně dlouho.

Odpovědět


Re: Zajímavé je,

D@1imi1 Hrušk@,2022-06-30 21:40:40

Nikoliv, není to válka mezi dobrem a zlem. Je to válka mezi od reality odtrženými emocemi a rozumového chápání reality.

A pokud jde o zdroje - měly by mít přednost především zdroje stabilní a dobře regulovatelné. Takové, které za sebe nepotřebují trvalou zálohu. Na jakou barvu je natřete, není moc důležité. Zelená samozřejmě ničemu nevadí. Ve svojí firmě byste taky dal přednost spolehlivému zaměstnanci, který je vždy v 8 ráno na pracovišti před nespolehlivým nádeníkem, který do práce příjde, jenom když zrovna potřebuje vydělat nějaké peníze.

Odpovědět

Nežádoucí koroze u svarů

Pavel Slavík,2022-06-30 20:55:50

aneb proč by reaktor neměl být pod tlakem. :-)

Odpovědět

Zelení

Mojmir Kosco,2022-06-30 15:56:37

Svůj postoj dávají jasně a dlouhodobě najevo. I tento postoj je důvodem , že v rámci politické reprezentaci v ČR a Francii jsou zastoupení minimálně . Ptejte se těch v ČR všechny parlamentní strany ve Francii a Německu nevím ,které dlouhodobě tvrdí že Jádro prosazují. Zelení nemají výkonnou ani zákonodárnou moc a to dlouhodobě, aby zabránili stavbě JE v Česku.Ve Francii ani Německu nevím.

Ve skutečnosti jsou postoje s odkazem na "zelené" důkazem neschopnosti lobbistů a politických stran snažící se o výstavbu JE a slouží jako hromosvod v rámci až dětských výmluv. My nemůže - to zelení brání, My se tak snažíme ale ti hrozní zeleni .Už dávno by to tady stálo a měli by jste elektřinu za pakatel , kdyby ti zelení ....

Odpovědět


Re: Zelení

Vladimír Wagner,2022-06-30 16:27:25

I vy přesně ukazujete, že popisuji situaci přesně. Potvrzujete, že se u nás nepostupuje tak, aby se energetika rozvíjela na technických, znalostních a strategických základech a politici o ní rozhodovali racionálně. Ale čistě podle toho, která kampaň aktivistů a lobbistů je úspěšnější. A souhlasím s vámi, že zelení aktivisté jsou s lobbisty typu Šnobra extrémně úspěšní a schopní všeho.

Odpovědět


Re: Re: Zelení

Mojmir Kosco,2022-06-30 22:16:49

Jen pár čísel schválení Energiewende 2010 Německo zastoupení zelení - 8,99% Hlavní politická síla CDU/CSU 42%
Evropský parlament 2012 emisní povolenky Zelená frakce - 8% Hlavní politická síla Evropská strana lidová – Evropští demokraté40% ?
Počet lobbistů registrovaných při evropském parlamentu s tématem jádro 81 z toho většina pro jaderné (75%)

Odpovědět


Re: Re: Re: Zelení

Vladimír Wagner,2022-07-01 08:48:49

Pane Koščo, když jsem psal, že zelení aktivisté jsou všeho schopni, tak jsem měl na mysli hlavně oblast manipulace a pokřivování reality. A váš příspěvek tento můj názor na ně plně potvrdil. O tom, jak to bylo s Energiewende v Německu, jsme už spolu několikrát diskutovali, takže ode mě dobře realitu znáte. Přesto píšete stále nesmysly, o kterých víte, že jsou mimo realitu a nejsou pravdivé.
Takže hlavně pro ostatní fakta (vy je znáte). Německý odchod od jádra (i v té době už byl některými označovaný jako Energiewende, ten pojem je z roku 1980) nastolila a začala realizovat německá vládní koalice SPD (Gerhard Schroder) a Zelených (Joskha Fisher), která se k moci dostala v roce 1998. Takže Energiewende probíhá v Německu už od začátku tohoto století a tato koalice nastavila i termíny odstavování jaderných bloků od roku 2009 po rok 2022. V roce 2009 se k moci dostala jiná koalice (kancléřkou se stala Merklová). Ta viděla, že se náhrada jaderných zdrojů OZE včas nezdaří a proto rozhodli odstavování jaderných bloků zpomalit a posunout. V září 2010 tak byl vyhlášen nový program a rozvrh odchodu od jaderné energie, kde za možnost prodloužení fungování některých reaktorů firmy přistoupily na dodatečnou jadernou daň. To byl program a dohoda, kterou vy nyní označujete za začátek Energiewende. V roce 2011 po událostech ve Fukušimě se vše vrátilo k původním termínům odstavování bloků podle rozvrhu Energiewende ze začátku století.
Zelení aktivisté nejsou jen zelené politické strany.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zelení

Max Karas,2022-07-01 11:13:46

Já tomu už zase nerozumím. Německo je samostatný stát, ať si dělá, co chce, ať si třeba vypnout všechny elektrárny. A když bude nějaký problém, tak je odstřihneme a je klid. Pokud není, tak proč? Že tu jsou nějaké smlouvy? Asi ano. Ale problém přeci není v Německu, ale v tom, že jsme podepsali něco, co je pro nás krajně nevýhodné. Jinými slovy - kdo a proč podepsal takové smlouvy, že si Německo může přenášet své trable na nás? Upravte podmínky a máme klid. Pokud podmínky upravit nejdou, je potřeba nechat s sebou mlčky zametat. Ale tohle je přeci směšné. Podobných odborných textů můžete napsat třeba několik denně, pokud vidím dobře, jiný dopad, než nula, to mí nebude, protože to vůbec na nás nezáleží. Proč nevoláte po úpravě smluv, které nám znemožňují si řešit situaci po svém?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zelení

Pavel Slavík,2022-07-03 22:42:41

Cvoci v Německu měli mít blackout už mockrát. Rozhodně podle českých expertů, kteří tomu rozumí mnohem lépe. Asi proto tam mají Siemens a my máme německý VW.
O volném trhu EU jste slyšel ? ... takže asi nebudete moci jen tak něco střihat.
Německu, které nám přeprodává ruský plyn bych ale věřil možná více než ČEZu. Němci se řídí sice svými, ale pravidly. :-) V Česku se obvykle zákony moc nedodržují, což se zjistí tak po čtyřech a více letech, kdy dostanete pravomocný rozsudek. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zelení

Max Karas,2022-07-03 23:43:22

Tak nějak jsem to myslel. Pokud jsem podepsali smlouvy o volném trhu, tak co si kdo stěžuje? Když to vše víme a přesto tam zůstáváme, asi je to pro nás výhodnější včetně všech problémů, které to s sebou nese.

Odpovědět


Re: Zelení

D@1imi1 Hrušk@,2022-06-30 16:32:40

Za emisní odpustky, pokutování spalovacích motorů a zavírání stabilních zdrojů elektřiny v Německu nemohou zelení? Vážně?

Jedna věc je neschopnost současných politiků dostavět Temelín a Dukovany, druhá věc jsou škody, které zelení způsobili zcela cíleně. A kdyby zvítězil zelený aktivismus, neměli bychom ani ty dva bloky v Temelíně.

Odpovědět

Náhrada škody za odmítání jádra od zelených.

Radim Polášek,2022-06-29 17:16:50

Evidentně zelení aktivisté a vůbec všichni zelení, co se týká jádra, výrazně škodili naší společnosti a dále škodit budou.
Chtělo by to například to zelené sabotování společnosti opřít o konkrétní údaje, o kolik peněz připravili svou činností zelení každého občana České republiky i jiných států EU. A třeba to dát k soudu a zkusit dosáhnout takového soudního verdiktu, aby zelení aktisté a propagandisté jednotlivým občanům vytvořenou škodu nahradili a zaplatili.

Odpovědět


Re: Náhrada škody za odmítání jádra od zelených.

Petr Vojvodik,2022-06-30 06:23:16

Jim je to jedno. Jsou jedna ruka s politiky eu a čr.

Odpovědět

Jádro vyžaduje

Mojmir Kosco,2022-06-29 11:44:00

Především mír.Jak ukazuje válka je jaderná elektrárna jedním ze strategických cílů útoku.A žádné smlouvy neplatí...Rusko jasně deklaruje a to opakovaně že ČR patří do jeho sféry vlivu což v případě pádu UK a Pobaltí vede k přímému útoku na Slovensko a nás. A jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice,Dukovany a té
Temelín jsou prostě prvotním cílem.

Zeleně zaměřené strany vždy a jasně deklarovali svůj postoj k JE,ale jejich volební výsledky ve Francii do 10 mandátů, v Německu v vroce 21 historicky úspěch 15% předtím do 10%.Francie již nejméně 10 a dýl vykřikuje že se k výstavbě vrátí.V Německu postoje jednotlivých stran neznám.U nás všechny parlamentní strany , dlouhodobě říkají že jádro podporují . Takže obviňovat Evropské zelené jsou proti jádro je nesmysl vždy to tvrdili.obvinujte ty kteří dlouhodobě mají většinu v parlamentech a křivě Vám lžou že jádro podporují.

Odpovědět


Re: Jádro vyžaduje

Vladimír Wagner,2022-06-29 12:34:24

Právě i události na Ukrajině ukázaly, že válečné operace se zaměřují dominantně na úplně jiné objekty, než jsou jaderné elektrárny. Škody způsobené v této válce na Ukrajině v souvislosti s jadernými objekty jsou totálně zanedbatelné oproti šíleným škodám a utrpení, které zde válka způsobila.
Dále se jasně ukazuje, že obranný potenciál a odolnost daného státu jsou dominantně dány jeho energetickou, technologickou a průmyslovou základnou. V tomto směru se jasně ukazuje, že rozvrat energetiky v Evropské unii způsobeny evropskými politiky masírovanými zelenou ideologií dramaticky ohrozil její schopnost se bránit.
O problematice zelených aktivistů už jsme mnohokrát diskutovali. A vy velice dobře víte, že potenciál blokovat jadernou energetiku a energetiku rozvrátit u Greenpeace, ... opravdu nezávisí na tom, kolik zelených poslanců je v daném parlamentu. Jaderná energetika svou dlouhodobostí a velkými počátečními náklady je extrémně závislá na strategickém uvažování a dlouhodobé vizi. Souhlasím, že nejen naši politici se téměř výhradně zaměřují na krátkodobé cíle s rychlým ziskem a neustálý boj o moc. Takže jejich podřízení okamžitým náladám společnosti dominuje. A právě zelení aktivisté umí perfektně ve spolupráci se spekulanty zaměřenými na rychlý finanční zisk destruktivní nálady ve společnosti vyvolávat. Jako příklad může sloužit i odkaz, který jsem dal už v článku: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/221562248420013/

Odpovědět


Re: Re: Jádro vyžaduje

Miroslav Gretschelst,2022-06-29 23:54:34

Toto mě velice zajímá. Já, dokud jsem ještě pracoval, nemohl jsem si dovolit jezdit po republice protestovat proti zeleným kampaním a organizovat stejně smýšlející. Pracoval jsem od nevidím do nevidím, abych udržel rodinu nad hranicí nouze a udržel si svoje zaměstnání. Dnes, jako invalidní důchodce už vůbec nemám pomyšlení na nějaké politické angažování. Stejně dneska moje děti pracují na doraz. A vedle nás tu existují nátlakové organizace, které jakoby zvládají svoje akce "zadarmo", vedle svých náročných profesí ještě se dokáží politicky organizovat a aktivisticky vystupovat. Nejde mi to dohromady. Nevěřím, že takové akce lze provozovat bez nákladů případně jen s minimem nákladů. Jsem hluboce přesvědčený, že jsou to akce silně ziskové. A tady mi chybí to nejdůležitější: Kdo to všechno financuje a jaké z toho má zisky. Pokud nedojde k rozkrytí tohoto "ekonomického zázraku" enviromentalistů, budou podle mne škodit do úplného zničení západní demokracie. Považuji za nutné zveřejnění jejich skutečného "účetnictví", bez kterého většina lidí nepozná, že jde ve skutečnosti o parazitování na společnosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Ondřej Glac,2022-06-30 08:01:46

Myslím si, že hodně zjednodušujete. Pracovat "od nevidím do nevidím" - určitě takoví lidé jsou, ale zdaleka ne všichni. Zajděte si v jedenáct dopoledne do supermarketu a uvidíte, že spousta lidí tímto způsobem nefunguje. Samozřejmě, někdo žije v pronájmu, kvůli práci musí mít rodina dvě auta a skutečně bojuje, aby neskončil v nouzi. Jiný zdědil po rodičích zateplený dům ve městě, auto nepotřebuje - pokud má práci, která není časově tak náročná, proč by se něčemu nevěnoval dobrovolně?
Prostě myšlenka, že když se něco dělá, tak to musí být za velké peníze, mi přijde scestná. Leckdy se za velké peníze neudělá nic, jindy se za hubičku povede hodně moc (v pozitivním i negativním).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

V. Novák,2022-07-01 10:55:41

Rodina, která vlastní dvě auta, není blízko pádu do nouze.
Připomínáte mi slohovou práci holčičky z miliardářské rodiny, která měla psát o chudých lidech. Začala "Ti lidé byli opravdu strašně chudí. I jejich komorník, všichni sluhové, kuchař, řidič a oba zahradníci byli strašně chudí!..."

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Ondřej Glac,2022-07-01 12:46:56

Dvě auta na rodinu na vesnici nepovažuju za rozežranost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Max Karas,2022-06-30 08:23:05

A co by se asi tak stalo, pokud by se to Vaše "účetnictví" zveřejnilo? Myslím, že vůbec nic, více méně nemáte žádné nástroje, jak se bránit. A kromě toho si nemyslím, že byste měl pravdu. A také trochu nechápu, proč musíte tak zuřivě pracovat od nevidím do nevidím, abyste udržel rodinu nad hranicí nouze a musí tak činit i Vaše děti, když dnes šikovný člověk může vydělat až nesmyslně hodně, stačí se podívat, co dnes mají obyčejní zedníci nebo elektrikáři. Když už jsem nějakého sehnal, ceny okolo 1000 za hod nejsou výjimkou, za den práce si účtují klidně 5-10 tisíc. Partnerka má přes 35 čistého a to dělá obchodní referentku. Děti si už od patnácti vydělávají na brigádách a mají peněz, že nevědí, co s nimi. V rámci sportu a koníčků se u nás nudí a tak se třeba v pátek seberou a letí na víkend na skály do Itálie. V zimě to byl týden na Kanárech... Nezávidím jim to, ale beru to pouze jako příklad toho, co jsem psal dříve.

A také ve svých úvahách vůbec nezohledňujete, že by někdo mohl svůj boj vést dobrovolně a z vlastního přesvědčení, protože se mu současný stav a směřování společnosti nelíbí. Já bych je v řadě věcí klidně podpořil. Ne proto, že by mi za to někdo platil, ale protože třeba zákaz vjezdu do měst považuji za správný, nelíbí se mi, jak místo zeleně jsou parkoviště a nelíbí se mi současný konzumní přístup. Vy na svůj názor právo máte, ale oni také. A máme demokracii, vzpomeňte si. Mají stejné právo bojovat za své názory a přístupy, jako Vy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Miroslav Gretschelst,2022-07-03 22:08:08

1) Nejde o MOJE účetnictví, přečtěte si ještě jednou příspěvek, na který reagujete. A pokud k němu máte přístup, nespekulujte, co by se stalo, ale zveřejněte ho. A samo sebou ne v diskusi na Oslu, nejde mi o vzájemné fackování se.
2) Jak jste došel k názoru, že "musím tak zuřivě" pracovat od nevidím do nevidím? Opět jste nečetl příspěvek, na který reagujete nebo jste usoudil, že takovým vylepšením mě dostatečně zostudíte? Nebo jste přehlédl jste minulý čas v mém příspěvku? A o zuřivosti jsem se rozhodně nezmiňoval.
3) Když dnes šikovný člověk může vydělávat až nesmyslně hodně, chcete tím říci, že to platí pro každého nebo alespoň pro většinu? A vůbec, co to znamená podle vás "šikovný člověk"? Může to být člověk neomalený, který se nestydí zneužívat své momentální výhody? To tedy není můj vzor. A vůbec, já nejsem ani elektrikář, ani zedník. A rozhodně nesouhlasím s tím, že by taková byla většina lidí.
4) Vaše partnerka má přes 35 tisíc čistého. A co z toho plyne pro ostatní? Moje žena nemá ani dvacet! A opět okolo sebe nevidím převahu žen s platem vaší partnerky.
5) Děti (předpokládám vaše) si od patnácti vydělávají na brigádách tolik peněz, že nebí co s nimi. Z tohoto vašeho tvrzení mám usoudit, že většina dětí od patnácti neví co s těmi hromadami peněz? Taky si trochu zaspekuluji: vaše děti tedy mají vlastní byt, ne-li domek a před ním módní auto na baterky? Moje rozhodně ne a ani ve svém okolí převahu takových dětí nevidím. Stačí si poslechnout informace o zoufalém hledání bydlení od mladých rodin a jejich zadlužování hypotékami pomalu na celý život.
6) Já ve svých úvahách nezohledňuji, že by někdo mohl vést svůj boj dobrovolně a z vlastního přesvědčení. S tím naprosto souhlasím. Je mi líto těch, kteří fungují jako užiteční idioti (prý slovy V.I.Lenina). Mnozí ještě procitnou, ale mnozí se ze studu za to, jak byli naivní, budou držet své mantry až do úplného konce. Nechci se jimi zabývat. A jak vy zohledňujete naopak lidi staré, kteří už nemají sílu na nějaký boj a kteří jsou a budou ožebračováni o prostředky, které během svého aktivního života do společnosti vložili a ta se jim nyní odvděčuje chudobou na stáří a žvaněním o záchraně přírody?

Odpovědět


Re: Jádro vyžaduje

Petr Nováček,2022-06-29 13:39:48

Konflikt na Ukrajině není typická válka, dokonce ani jedna ze stran té druhé válku nevyhlásila. Okolo jedné JE se akorát střílelo v administrativní budově. V samotných budovách reaktorů se vůbec nestřílelo. Rusové by jednoduše mohli zničit elektrickou síť v celé Ukrajině. Stačilo by pár raket na rozvodny, popřípadě pár raket na elektrárny. To se ale nestalo. Rusové na velkou vzdálenost útočí jen na kasárna, sklady paliv, sklady zbraní a munice a několikrát zasáhli i měnírny u železnice, aby zvýšili spotřebu pohonných hmot.
Například NATO v Iráku i ve Srbsku hned z úvodu války zničilo rozvodny, Rusko to neudělalo.

Odpovědět


Re: Re: Jádro vyžaduje

Ondřej Glac,2022-06-30 08:08:26

Nejsem vojenský expert, abych věděl, jak jednoduché je zničit elektrickou síť na Ukrajině. Ale rozhodně nesouhlasím s tím, že Rusové na velkou vzdálenost útočí jen na kasárna, sklady paliv a to, co vyjmenováváte. Máme doložené třeba útoky na civilní cíle, a je jich opravdu dost.
Možná NATO někde zničilo rozvodny, ale nebouralo města. Rusové totiž útočí především na menší vzdálenost, ale je to víceméně v režimu demoliční výměr.

Odpovědět


Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Petr Nováček,2022-06-30 10:36:03

Co se týče útoků na civilní cíle pomocí raket, tak se několikrát stalo, že raketu ukrajinci sestřelili a zbytky dopadly na civilní cíle. Popřípadě byl výbuch munice v objektu tak silný, že poškodil i okolní objekty. Nebo hořely nějaké bytovky a potom se zjistilo, že to byla kasárna. Rusové těch raket moc nemají, takže s nimi neplýtvají na civilní cíle.
Co se týče dělostřelců na kratší vzdálenost, to je jiná, tam mají munice hodně, takže na frontové linii srovnávají se zemí jednu obec za druhou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

V. Novák,2022-07-01 11:00:34

V tom se ovšem neliší od druhé strany, která při ústupu postupuje von Mansteinovou metodou - zničit vše, co by se mohlo Rusům hodit. Zjevně už nepočítají s návratem.
A podle rozhovorů s lidmi v Mariupolu, stříleli hlavně Azovci - není divu, pro ně je Mariupol město zrádců, z 90% ruskojazyčných, které museli v roce 2015 dobýt a udržovat represemi.
Stačí dát do googlu patrick lancaster mariupol a najdete reportáže. Tedy ten, kdo chce, je snadno najde...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Ondřej Glac,2022-07-01 12:37:23

Stačilo pár měsíců, aby proruským trollům otrnulo. Tak oni si "Azovci" dovolili střílet... Oni si dovolili drze se bránit, místo aby se v klidu nechali popravit a předali svou zem Velkému Vůdci, který ji nutně potřebuje k dobytí Evropy.
Že vás hanba nefackuje!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

V. Novák,2022-07-01 14:52:09

Manipulujete dobře, ale na mě to neplatí. Psal jsem o tom, že Azovci stříleli na MĚSTO a jeho OBYVATELE - jak OBYVATELÉ dosvědčují. Dosvědčují i to, že Azovci stříleli na UPRCHLÍKY, kteří se pokoušeli dostat ven z města humanitárními koridory otevřenými milicí DLR. A také, že drželi několik stovek rukojmích v závodě Azovstal jako živé štíty.
Nečekám, že byste zrovna vy byl ochoten dovědět se něco, co nepatří do vaší bubliny - ale třeba si někdo jiný zadá do Googlu "patrick lancaster mariupol" a poslechne a přečte si nezcenzurované reportáže z města Mariupolu z doby dosud probíhajících bojů a těsně po nich. Ruské dotazy i odpovědi jsou překládány do anglických titulků - a pokud mohu posoudit, tak přesně a bez českotelevizních "ztrát v překladu".
Styděl bych se, kdybych se dobrovolně stal zmanipulovaným hlasatelem Jediného Povoleného Názoru.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Pavel 1,2022-07-01 16:00:38

Není divu, vzhledem k tomu jak hluboko máš zastrčenou hlavu. Skrz filtr svěrače covidového strašpytla puťky můžeš dosvědčit jakýkoli blábol, bublino.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Malomestak Veliky,2022-07-01 12:55:20

Patrick Lancaster jezdil po Mariupolu s ruskými vojáky a humanitárními pracovníky, kteří dávali civilistům nezbytné jídlo, takže bych tu uvažoval nějaké zkreslení. Ty rozhovory jsem viděl. Ale nic bych z toho neusuzoval. Pravda je vždycky trochu jinde. Je jasné že ne všechny civilní oběti způsobili přímo Rusové. Ale na druhou stranu, nebýt té invaze, střílet by se nezačalo. A upřímně, pochybuju že obklíčená armáda bude snižovat svoje šance na přežití ve městě střílením civilistů, kteří (ti co přežijí) je za to půjdou udat... atd. atd.. Bohužel, první obětí války je pravda :(

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

V. Novák,2022-07-01 15:03:05

P.L. jezdil po Mariupolu i sám jen s kameramanem a řidičem, bez milicionářů DLR a vojáků a sám vozil konkrétním lidem, většinou babkám a dědkům pomoc. Nebo zařizoval nabití mobilu a zprávy o příbuzných, které se mu podařilo vypátrat.
Když do vašeho domu vletí dělostřelecký granát, tak obvykle můžete určit z které strany. Těžko ale určíte baterii, natož obsluhu děla. Když vám do auta našije dávku kulomet - tak už ne vy, ale svědci zjistí, odkud se střílelo - ale těžko půjdou střelce zatknout nebo jen ztotožnit. A, mimochodem, v té době dosud armáda (ani Azovci) nebyla obklíčená - to nastalo později, když Rusové obklíčili v přístavu "morpěchy" - námořní pěchotu, (která se chovala jakžtakž vojensky) a zatlačili do Azovstali Azovce, kteří se chovali v souladu se svými tradicemi a svým znakem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Mirek Sintak,2022-07-02 12:43:45

Nevím jak Lancaster obhajuje vojenské akce Ruska na cizím území. Zabíjení civilistů. Mluvil jste někdy s nějakými uprchlíky z Ukrajiny s ženami a dětmi? Zaútočilo Rusko na Ukrajinu nebo je to naopak? Proč nejsou Ruskou stranou pozváni novináři z jiných zemí, kteří se mohou pohybovat v Ukrajinské části? Ani Al Jazeera tam není....Jinak o Lancasterovi viz zde: https://www.bbc.com/news/blogs-trending-40647061. Za peníze v Praze dům!

Meziváleční levicoví aktivisté také byli v SSSR a psali obdivné články v době, kdy umíraly miliony na hladomor a tisíce byly zavirany do táborů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Malomestak Veliky,2022-07-01 12:57:36

víc munice kterou můžou házet kde chtějí mají nakonec stejně pořád Rusové. A podle toho se chovají.
P.S. tohle je už totálně mimo téma článku

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Pavel 1,2022-07-01 16:02:13

tak proč tady o těch z prstu vycucaných blábolech točíš.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Malomestak Veliky,2022-07-01 18:35:27

Krmil jsem trotla. Souhlasím, někdo by to tu měl promazat :( a uznávám, že informace z bezprostřední války jsou z principu zkreslené na obou stranách.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Petr Nováček,2022-07-01 22:40:59

Co se civilistů v Mariupolu týče, tak ti museli trávit několik týdnů ve sklepích paneláků. Ukrajinská armáda si v horních patrech paneláků udělala střílny a rusové na paneláky pálili z tanků. Není pravda, že by ukrajinská armáda držela ve sklepích civilisty jako živé štíty, pouze jim neřekla, že existují nějaké humanitární koridory a oni se neměli jak dozvědět o jejich existenci. V Azovstalu ve skutečnosti bylo pár set civilistů, nicméně to byly pravděpodobně rodiny vojáků.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jádro vyžaduje

Pavel 1,2022-07-01 16:22:22

Čímže chceš říct, že ty tisíce zničených domů a celá města srovnaná se zemí o infrastruktuře nemluvě, způsobily rusácké sestřelené rakety. To valim oči nad takovou trapností. Bláboly o tom jak rusáci střílí jen na vojenské cíle a nebyl by pro ně problém ě zničit rozvodou síť by po tom co se dělo v Sýrii můžeš vykládat jen těm co žerou seno. O tom co v současnosti rusáci předvádějí na Ukrajině nemluvě. Ty "přesné" rusácké rakety fungují na principu "odpal a doufej, že poletí na správnou světovou stranu" a co zasáhne už není důležité. Po měsících sypání bomb podle hesla "ich mnogo, tak snad nějaká trefí" na civilisty v Sýrii a na Ukrajině je evidentní, že přesné a bodové zásahy klíčové energetické infrastruktury (byť se jedná o nepohyblivé cíle), je pro rusáky sci-fi.

Odpovědět


Re: Jádro vyžaduje

V. Novák,2022-07-01 14:37:11

Rusko na žádnou jadernou elektrárnu nezaútočilo, resp. nezaútočilo na ni tak, aby hrozilo poškození.Záporožskou JE v Eněrhodaru obsadili Rusové bez výstřelu, vytvořili obranný koridor a obsluhu požádali, aby pokračovala v práci. Což se stalo. Načež nějaký oddíl - a není známo zda ukrajinské armády, nacibatalionu nebo teritoriální obrany (zvané též terbat) obsadil sousední školicí středisko a začal na elektrárnu střílet, naštěstí jen z ručních zbraní, neb jiné neměl. Rusové odpověděli několika výstřely z tanků, budova začala hořet a oddíl se stáhl.
Z toho udělal starosta Eněrhodaru, že Rusové stříleli na elektrárnu a zapálili ji. Poté, co to novináři rozhlásili do světa (a vám vštípili jak houseti matku), své tvrzení odvolal.

Odpovědět

Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-29 09:33:54

Já nevím, pocity mám smíšené. Ve všem máte pravdu, ale říkám si, na co je tolik energie vlastně potřeba? A nemohu se zbavit dojmu, že se s ní extrémně plýtvá. A celkově mi svět přijde nesmyslně rozežraný. Řeší se tu nedostatky elektrické energie, ale zároveň se tu staví světelné parky, pořádají festivaly světla, řeší se světelný smog, protože všude svítí vše, obrovské komplexy obchodních center nebo skladů jsou přesvícené, každá druhá domácnost má doma bazén, kde běží čerpadlo 24/7, všude jsou klimatizace, dnes snad už ani tráva nejde posekat, aniž by sekačka či nůžky byly na elektřinu, koloběžky, kola. Každá stupidita (pračka, myška, sušička, kávovar...) je pořád zapnutá a přihlášená k wifi nebo datům, v zimě všude vánoční světýlka, řetězy... Podle mne mají lidi peněz dost a klidně bych to vše ještě dvakrát třikrát zdražil. I teď mají lidé tolik peněz, že nevědí, co s nimi, stačí se podívat kolik stojí vstupenka do stále plných akvaparků nebo na zábavní komplex na Dolní Moravě. Kde je jaká bída, když si rodiny mohou dovolit 3000 za vstup na "rozhlednu"? Víte, kolik stojí lanovka na Sněžku? A podívejte se, kolik lidí to utrácí. O dopravních kalamitách třeba v Adršpachu nebo n horách, kde autem přijede tolik turistů, že se tam nevejdou, se píše každou chvíli. Opravdu nevidím důvod, proč toto vše. A to samé se týká dopravy. Dříve se na auto půl života šetřilo, bylo jedno v rodině a vytahovalo se na víkendy když bylo hezky. Dnes má každý člen rodiny vlastní auto a jak to dopravou vypadá, to vidíme všichni. Proč? Proč by si každý měl každý den vozit zadek v autě? Cestování je tak levné, že se vyplatí za prací dojíždět i značné vzdálenosti, nebo jezdit na výlety 150-200 km na otočku, což, podle mě, s sebou nese negativa jako jsou vylidňování vesnic a okrajových částí republiky a následně přelidnění větších měst se všemi negativy. I na vesnicích, které znám, přešli ze zahrádek a králíků na na anglické trávníky. Dokud bude benzin tak levný, jako je, nikdo nemůže očekávat třeba zlepšení veřejné dopravy a s tím spojené zlepšení života mimo město, protože právě ta doprava je v mnoha případech limitem. Společnost by se měla zamyslet, o co jí vlastně jde a kam chce směřovat. On blahobyt, ke kterému jsme se dostali, je příjemný, ale je to cesta do pekla. Osobně bych benzín i elektřinu klidně ještě několikrát zdražil, zavedl bych limit na osobu, který by byl levný, ať se dá žít, ale po překročení toho limitu klidně platit několikanásobek. A co mě se týká, nechci nové zdroje elektřiny, ani levnou dopravu. Zatím to vede jen k zlenivnění lidí a zhoršení života. Máme více a více věcí a více a více luxusu, ale kvalita života těžce trpí, stejně tak trpí příroda.

Odpovědět


Re: Proč tolik energie?

Pavel Ondrejovic,2022-06-29 11:02:50

Vo vseobecnosti ludia nechcu zit v podmienkach "stredoveku" (co je zhruba to si zeleni a ich vsemozne odrody predstavuju ako ideal).

t.j. ano, tu energiu treba.

Odpovědět


Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-29 13:25:31

Promiňte, ale co je tom, že někdo nemá klimatizaci, nebo nebo má normální kolo a ne elektrokolo, za středověk? Co je za středověk na tom, že auto musí mít na ovládání všeho displeje a motorky a milion asistentů? Co je středověk na tom, že pračka vydrží 20 let a 5, jako většina dnešních spotřebičů, co se podělá chvíli po záruční době? Co je za středověk na tom, že lednička a myčka nemají wifi?

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Pavel Ondrejovic,2022-06-29 22:45:16

Samozrejme, kazdy si moze racionalizovat svoje nazory.

Ukazky z Vasho textu:
"
...
Podle mne mají lidi peněz dost a klidně bych to vše ještě dvakrát třikrát zdražil.
...
Cestování je tak levné, že se vyplatí za prací dojíždět
...
přešli ze zahrádek a králíků na na anglické trávníky
...
Osobně bych benzín i elektřinu klidně ještě několikrát zdražil
...
"
(Takto vytrhnute z kontextu je to samozrejme brutalnejsie, ako ste to pisali, ale ide o celkovy duch a nie o konkretne zalezitosti.)

Kapitola sama o sebe je "plytvanie"... OZE povazujem za radovo vacsie plytvanie, ako prkotiny, ktore kolu oci Vam.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-30 08:41:28

Kapitola sama o sebe je "plytvanie"... OZE povazujem za radovo vacsie plytvanie, ako prkotiny, ktore kolu oci Vam.

Ale jo, souhlas. Já ale reagoval především na to, že je obrovská spotřeba a energie málo. Podle mě se energií plýtvá na zhola zbytečné a ne nezbytné věci, takže v první řadě bych omezil spotřebu a pak se teprve zabýval dalšími zdroji. A jinak, než razantním zdražením, toho nedocílíme, protože, jak ukázaly třeba úsporné žárovky, pokud přijdete s novou a lepší technologií, lidé ji nepoužijí na šetření, ale za stejné peníze, co již platí, si toho pořídí více. Dokud existují projekty jako https://www.lichterhausen.de nebo dokud budou mít lidé v zimě nasvětlené celé domy a balkony světelnými řetězy, rampouchy a dalšími nesmysly, dokud budou kolem dokola nasvětlené všechny sklady, oc a jiné komerční prostory a dokud budou na každý druhý dům ve městě svítit mohutné reflektory, prostou pro zdražování je dost a nevěřím, že je elektrické energie málo.

Odpovědět


Re: Proč tolik energie?

David Oplatek,2022-06-29 11:17:19

Pardon. Máte v tom úplný guláš, příčiny a následky mimo, nesouvisející skutečnosti.

Pouhé jedno auto mi ušetří okolo 2 měsíců života ročně. Minus náklady. Vám bych přál, abyste jeden rok žil pouze na MHD. Pokud chcete nařizovat, nejdřív si to zkuste sám na sobě. Úplně prve bych ale začal pořízením si 5členné rodiny.

Odpovědět


Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-29 13:21:41

To je možné, já Vám to neberu. Ale právě to, že život začal být závislý na autech a individuální dopravě, je špatné. Jak byste to dělal 50 let zpět? A také se žilo. Jinak pětičlennou rodinu mám (letos je dětem 18 let) a právě proto přesně vím, o čem píšu. Včetně těch zbytečných cest. Vše o pohodlí a lenosti. Moji rodiče měli jedno auto, jezdilo se s ním na víkendy na chalupu, a také jsme žili velmi spokojeně. Veřejná doprava dnes rozumně využívat nejde, ale jedním z důvodů je i nárůst dopravy osobní. Až lidé přestanou mít na auta a benzín, veřejná doprava se zlepší, jak ji začne využívat více lidí. Ostatně zrovna zítra plánuji výlet na kole a asi si zajedu autem cca 150km tam, tam si dám 50-60 km kolečko a zase 150km zpět. A do Krkonoš jezdíme i na jednodenní výlety, je to levnější, než tam spát. Dělám to, ale tento koncept je absolutně špatný. Ostatně stačí se podívat na Kokořínsko. Před rozmachem aut super turistická oblast, ale s nástupem individuální dopravy se začaly z Prahy preferovat jednodenní výlety a vše tam zaniklo a zpustlo, protože lidé přijeli, prošli se a zase zmizeli. A veřejná doprava je strašná, ale těžko chtít lepší, když ji skoro nikdo nevyužívá. A takto je to postupně se vším. Někde jsem četl (Osel, Vesmír, Živa... ? i o negativním dopadu rozmachu domácích bazénů na veřejný život. Vše je spojeno se vším. Uvědomuji si, co píšete, ale přesto si myslím, že přístup k energiím a k autům by měl být dramaticky omezen a redukován. Pokud k Vašemu životu je auto tak nezbytné, je něco špatně, žijete společensky špatný život. Chuť ke změně z Vaší strany bude asi nulová, neb Vám to tak vyhovuje (a já to chápu), ale právě proto je potřeba na to takto tlačit a dosáhnout toho, že všechny ty znaky blahobytu nad základními potřebami budou nedosažitelné. Myslete si co chcete, ale já prostě se současným životním stylem nesouhlasím. A že to nemá vztah k tématu a vzájemně to nesouvisí? Právě naopak. Vše to souvisí se stále vzrůstající spotřebou a potřebou nových a nových zdrojů. On všechen ten "blahobyt" totiž "žere" čím dál více.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč tolik energie?

D@1imi1 Hrušk@,2022-06-29 14:50:48

Ale už ty Vaše staré dobré časy fungovaly díky technologické civilizaci. Bez dostupné stabilní energie by ty časy byly mnohem, mnohem tvrdší. Nejspíš by lidé neměli čas ani sílu na nějaké výlety.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-29 15:46:18

Ano, a samozřejmě si uvědomuji, že za 100-200 let budou nové technologie a že o dnešní době se bude mluvit jako o pravěku a nikdo nebude chtít žít tak, jak se žije dnes. Ale je to nezbytné? Proč by měl být nějaký pokrok za každou cenu? Já v tom nevidím rozdíl. My nechápeme, jak mohli žít 200 let zpět, za 200 let nebudou chápat, jak jsme mohli žít dnes. A přesto dnes je dnes a žijeme celkem v pohodě a blahobytu. Je současný život tak špatný, že je potřeba pokroku za každou cenu? Jasně, vždy to může být lepší. Ale je to nutné? Bude život opravdu kvalitnější s 5G a internetem věcí a big data a facebookem... ? Co je k životu opravdu potřeba? Fakt je konzumní společnost dobrý koncept?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

David Oplatek,2022-06-29 15:50:59

Tvor, který se přestane vyvíjet, zanikne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-29 16:27:45

No ale nechcete mi tvrdit, že plýtvání, rozežranost a ničení životního prostředí je vývoj vedoucí k lepším zítřků a prosperitě, že ne? A pak je také otázka, co tím vývojem myslíte. Je vývoj stále větší a větší konzumnost a spotřeba, a nebo by vývoj byl naopak přechod od materialismu k duchovnu? To, co se děje nyní, není vývoj ale úpadek.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

David Oplatek,2022-06-29 16:50:37

I úpadek je vývoj. Člověk není racionálně myslící tvor, to už zjistili před nedávnem i v ekonomii. Bere, dokud může. Duchovno je pouze jedno z mnoha požitků (navíc značně povrchním, ale dejme tomu) a uvědomte si, že pro polovinu lidstva je ovládání auta nebo stvoření dítěte stropem toho, co můžou se svým intelektem dosáhnout. Mezích tohoto přemýšlejte.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Radim Polášek,2022-06-29 17:29:01

tak většina lidí se živí normální prací. A dojíždí víc než 10 kilometrů. A potřebuje, aby v té práci byli třeba za 10 - 20 minut a ne za 2 - 4 hodiny. To akorát za Rakouska Uherska bylo přijatelné, aby dělníci chodili do práce třeba pěšky 4 hodiny tam a 4 hodiny zpátky. Dneska kvůli 8 hodinám práce někde ve fabrice být každý den 12 - 16 hodin pryč z domova je nepřijatelné. Případně být v práci z cesty pěšky nebo na kole unavený tak, že to v práci vadí. Ani cesta hromadnou dopravou není vždycky řešení, pokud linky nejedou přímo, ale nějakou zoufalou oklikou a sbírají po vesnicích lidi.
Neboli pro hodně lidí to auto vychází jako nezbytné. A pokud nebude, budou na tom tratit i lidi, protože buď utratí na cestu do práce mnohem víc času nebo budou muset vzít horší a hůř placenou práci blíž domovu. Taky stát na tom bude hůř, protože lidi budou muset opouštět pozice s náročnou a dobře placenou práci nějakého specialisty a vzít hůř placenou a jednoduchou práci blíž domovu. Objeví se tak nedostatek kvalifikovaných specialistů a stát bude snížením platů přicházet o daně a odvody.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-29 18:09:03

Jak to napsat - máte pravdu v popisu současné situace. Problém je, že tato situace byla zapřičiněna právě tím, co popisujete. Takto se budeme pohybovat v kruhu. Je potřeba reorganizace celé společnosti a to právě včetně rovnoměrného rozmístění pracovních příležitostí po celém území. Není přeci možné třeba v Čechách soustředit vše do Prahy a vylidnit venkov. A opět je to kruh - na venkově nechtějí lidé být a mladí odchází, protože tam nic není. Ani práce, ani kultura, ani školy... Ale to tam není a nebude, protože lidé odchází. Takže osobně považuji za nutné snížit mobilitu lidí a zároveň i nadále zdražovat život ve velkých městech, aby jak lidé, tak i firmy byli donuceny žít i jinde, než jen v okolí velkých měst. Až na vesnicích nebudou mít na to, aby si jezdili nakupovat do okresních měst do supermarketů, opět se tam třeba otevřou malé obchůdky, co dají práci místním. A je toho hodně. Zdražte dopravu nějakým podstatným způsobem, aby se přestalo vyplácet dovážet maso, zelenina a ovoce a opět to bude mít jen přínos, když si lidé nebudu moci dovolit jablko z druhého konce světa, ale koupí si od českého sadaře. Vy jste jen pohodlný a líný. Když máte tak skvělou a odbornou práci a nechcete dojíždět, tak se za ní přestěhujte. Dobrovolně to nikdo neudělá, ale zdražení aut, phm a energií je dobrý začátek.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

D@1imi1 Hrušk@,2022-06-29 19:21:34

Vždyť to je přece nesmysl! Dříve lidé žili na vesnicích proto, že se věnovali zemědělství. Přítomnost zemědělců a jejich rodin na sebe nabalovala další profese. Dnes je zemědělství natolik efektivní a zjednodušené, že se mu věnuje pár procent obyvatelstva. Nikdo ostatní na vesnici žít nepotřebuje! Takže pokud zdražíte dopravu, lidé se nastěhují do megapolí za prací a vesnice se ještě více vylidní. Jestli opravdu chcete, aby se lidi vrátili na venkov, zakažte spalovací motory v zemědělství a zalidnění venkova nastane do pár let. Jaj...

A zapomeňte na nějaké výlety na Kokořínsko! Od rána do večera budete orat brázdu nebo budete 16 hodin denně dělat manuální práci v továrně na textil a vdechovat při tom dráždivý prach. :))

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-29 19:25:58

Nepsal jsem vesnice, ale venkov. Toto se týká nejen vesnic, ale i městeček typu Sedlčany, Česká Lípa, Liberec, Tanvald...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

D@1imi1 Hrušk@,2022-06-29 19:43:29

Nechápu Vás. Když se zdraží doprava, zdraží se všem. Tedy i firmám. Firmy se proto z venkva sestěhují do velkých aglomerací, ale spíše rovnou zaniknou. A lidé půjdou za prací do velkých měst. Zalidnění venkova zdražením dopravy je nesmyslná úvaha, efekt by byl zcela opačný.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-29 22:25:08

Ale ne :-) Je obrovské množství místních firem podnikajících třeba jen v rámci regionu. A pokud bude drahá doprava, nebude se vyplácet třeba i jen vývoz základních matriálů, ale začne dávat ekonomický smysl postavit fabriku na zpracování u nás. Proč máme třeba vyvážet surové dřevo a dovážet dřevěné výrobky z něj? A podobný zpracovatelský závod by jistě byl v Praze, ale dal by práci regionu :-) To samé mléko - vyvážíme za pár korun mléko a dovážíme mléčné výrobky? A fabrika by opět nebyla v Praze. Ale dost jsme odbočili od tématu, omlouvám se. Už to nebudu pitvat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

D@1imi1 Hrušk@,2022-06-30 00:58:21

To by platilo, kdyby se doprava zdražila globálně - hlavně ta mezinárodní. Greendeal ale poveden ke zdražení dopravy uvnitř EU, zatímco na mezikontinentální dopravu nebude mít žádný vliv. Takže naše dřevo se bude nadále levně vozit do Číny, ale naši ekonomiku a průmysl udusí greendeal, takže bude výhodnější vyrábět věci v Číně, nikoliv v EU.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-30 10:00:01

I tak se třeba to dřevo musí převézt někam k moři do přístavu. O produktech, které se převáží jen v rámci EU, ani nemluvím. Třeba by to mohl být jeden z prvních kroků proti globalizaci :-) Od výroby, až po dovolené. Zrovna teď jsem byl zase na horách a tam pusto a prázdno. Krásný letní den a nikde nikdo. Prodeje zájezdů do zahraničí trhají rekordy a v Česku to pustne a zaniká. A pokud už nějaký turista přijede, tak na otočku, protože třeba v Krkonoších jsem z Prahy za hodinu a půl, v Českém Ráji za 40 minut a cesta je za pár korun. Tady se mluví o nouzi a bídě a lidi si létají na Eurovíkendy. Nechápu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

D@1imi1 Hrušk@,2022-06-30 12:15:50

Nezohledňujete tožiž hlavně dvě věci:

1. Zelená transformace energetiky a dopravy teprve začala. Spalovací motory ještě nebyly zakázány, jen zatíženy pokutami. A stabilní zdroje elektřiny, které byly vybudovány v minulosti, ještě nedosloužily. Naše společnost funguje díky nim.
2. Párty zatím ještě pokračuje, protože náš stát má zatím ještě velký prostor se pořádně zadlužit. A v posledních několika letech toho využívá důkladně, v podstatě se naše ekonomika dostala na šikmou plochu.

Obojí je neudržitelný stav, příjde náraz do zdi (pokud dřív nezačne 3. světová).

Zkuste mi prosím napsat na e-mail ;-) Mám ho na gmailu a je to (moje jméno).(moje příjmení) akorát že místo těch speciálních znaků jsou normální písmena.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-30 17:02:38

Tak to je snad jasné. Akorát že kdyby se přitvrdilo teď uměle, tak až nastane krize, nebude to takový šok, jako když pojedeme i nadále jakoby nic. Jinými slovy - už teď by bylo potřeba společnost zvykat a připravovat novou společenskou koncepci, ne o tom jen mluvit a čekat na náraz.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

D@1imi1 Hrušk@,2022-06-30 17:11:49

Kdo má rozum, už se připravuje sám. A novou společenskou koncepci političtí zločinci už připravují také. Napište mi prosím na ten mail ;-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč tolik energie?

V. Novák,2022-07-01 11:08:10

Veřejná doprava u nás je skvělá. Ta pražská je přes všechny Hřiboviny pravidelně vyhodnována jako jedna z nejlepších - a hodnotí to organizace organizací MHD.
Jen MHD umožňuje závisloušům na autech pohybovat se městem ve svých miláčcích - tomu pánovi prý auto zachránilo léta života - no, pokud mu vyhovuje život v dopravních zácpách, jeho věc. Mně zachraňuje MHD 2 hodiny denně. Mohu si něco přečíst, naklepat pár řádek do notebooku, prohlídnout si hezký holky - a občas se podívat na tu popojíždějící (občas) plechovou frontu vedle.

Odpovědět


Re: Proč tolik energie?

D@1imi1 Hrušk@,2022-06-29 11:58:05

Pane Karasi, o tom všem by se dalo zajímavě diskutovat, ale zkuste vymyslet jinou platformu než tento článek. Je to totiž hlavně o Vašich osobních hodnotách a postojích k moderní civilizaci, ale o energetice jen okrajově. A k tomu, co píšete:

- Máte potřeby zbytné a potřeby nezbytné. Řekněme, že 50% toho, co lidé u nás dělají nebo co kupují, ve skutečnosti nepotřebují.
- Ve společnosti neexistuje rovnost příjmů a tím pádem někteří budou mít vždy větší nadbytek než druzí. Ti bohatší budou vždy utrácet za to, co nepotřebují, zatímco ti chudší budou větší část příjmů vynakládat na základní potřeby. Abyste tento problém vyřešil, musel byste zavést socialismus. Socialismus ale moc nefunguje, zkoušeli to.
- Bez energií klesne životní úroveň všem. Ti bohatší budou mít tak akorát, ti chudší budou hladovět a mrznout.

Jinak na Váš problém existuje jedno řešení. Mnoho států světa má krásnou přírodu bez turistů. Jen tam není zdravotní, sociální systém, dopravní obslužnost a pracovní příležitosti. A ze stejných důvodů tam bývá o dvacet let nižší věk dožití. Můžete prodat svoje statky v ČR a začít tam nový, ale statisticky mnohem kratší život.

Odpovědět


Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-29 13:32:08

Jen stručně - socialismus nefunguje, ale kapitalismus také ne. A upřímně - to, co se teď předvádí v EU, nemá od socialismu moc daleko. A co se týká energetiky, tak máte pravdu, o té to je jen okrajově. Ovšem pouze z hlediska stavby nových zdrojů. Při razantním snížení spotřeby byste ty nové zdroje nepotřebovali a ty, co jsou, by produkovaly přiměřeně nižší množství emisí. Místo toho, abyste řešili, jak s co největším užitkem využívat stávající, přemýšlíte nad tím, jak i nadále udržovat zbytečné plýtvání.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Ondřej Glac,2022-06-30 08:13:38

Pane Karasi, neměníme komára za velblouda? Hlavními žrouty energie přece nejsou elektrokola a bazény. Máme výrobu oceli, betonu, skla a dalších materiálů... Nakonec nevím, jestli v té době, o které píšete jako o "méně rozežrané", nebyla ta spotřeba vyšší. Nepíšu o žádném středověku; ale vezměte si třeba ty cesty na chatu - proč potřeboval běžný člověk dva domy?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Max Karas,2022-06-30 10:38:56

Máte pravdu. Ale o tom přeci řeč není. Jednak se spotřeba domácností nasčítá (jak je to dlouho, co probíhala kampaň i na téma StandBy spotřebičů a počítalo se, kolik by se ušetřilo, kdyby se vypínalo úplně a ne jen do pohotovostního režimu, který nějaký ten watt žere?) a jednak podstata mých příspěvků se týkala cen a možností domácností. Dokud budou lidé energií plýtvat i na ne úplně nezbytné věci, tak ta energie není drahá a prostor pro další růst cen zde je.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Malomestak Veliky,2022-07-01 10:07:01

> Máte pravdu. Ale o tom přeci řeč není

nerad se sem cpu, ale pokud vím, tak článek je o energetice. Nikoliv o rozežranosti domácností. Na tohle téma jsem se s vámi tady už hádal. Za mě je vývoj lepší než stagnace, kosmické lodi ke hvězdám lepší než návrat na stromy. S tím nesouhlasíte, tak asi už nevím o čem diskutovat.

Na druhou stranu nechápu, proč stále zdůrazňujete že v tom žijete a nechcete začít od sebe, jako byste byl oběť. Nikdo za vás nic nevyřeší. Ležení na zádech a čekání na záchranu od ostatních ("společnosti", "státu", "unie") a zároveň lpění na vlastní pohodě (výlety autem a jiné věci které je snadné odřeknout si) je přeci úplně to nejhorší, co člověk může udělat. Dnes vyšlo hezké, optimistické video o budoucnosti lidstva na kanálu Kurzgesagt, doporučuju https://www.youtube.com/watch?v=LEENEFaVUzU

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik energie?

Ondřej Glac,2022-07-01 12:44:16

Pane Karasi, je to přesně o tomhle. Vy říkáte, že nepotřebujeme budovat další zdroje, protože domácnosti mohou něco ušetřit. Já říkám, že spotřeba domácností nemusí být tak důležitá, protože průmysl potřebuje energie daleko víc. Cena pro domácnosti je jiné téma, může se nastavit výš nebo níž, ale pokud průmysl potřebuje energii, pak se musíme bavit o tom, jak ji zajistit - nebo jak se bez ní obejít. Ale to opravdu nebude o režimu StandBy nebo o bazénech, ale jestli chceme mít chodníky, stavět a opravovat budovy, vyrábět stroje atd.
Moje spotřeba energie není zdaleka jenom to, co vidím na elektroměru. Potřebuju taky vytápěné a klimatizované obchody, vytápěnou kancelář, školu, úřad a nemocnici, elektřinu pro soustruhy a žárové zinkování... ne jenom doma přiškrtit regulaci a v práci si otevřít okno.

Odpovědět

Rusko se nakonec ukázalo jako bezpečnostní hrozba

Josef Skramusky,2022-06-29 08:43:12

Děkuji za, jako obvykle, velmi kvalitní článek.
"Po rozpoutání války Ruskem a jeho chování k jaderným zařízením na Ukrajině je jasné, že není možné spolupracovat s tímto státem v jaderné oblasti." Děkuji také za tuto větu.
Budiž poučením do budoucna, že bezpečnostní složky nejsou čučkaři, ale že možná doporučují vyřazení některých zemí z tendrů proto, že mají více informací než my ostatní a měli bychom jim minimálně naslouchat, když nějaký stát označují za bezpečnostní hrozbu.

Odpovědět


Re: Rusko se nakonec ukázalo jako bezpečnostní hrozba

Pavel 1,2022-07-03 13:19:38

Těm co chtěli naslouchat a také aktivně naslouchali bylo ROKY jasné, že rusko JE bezpečnostní hrozba, se kterou se prostě žádné strategické obchody a svazky navazovat nedají. Problém je, že většina těch, kteří tvrdili přesný opak, naslouchat nebudou ani teď. Šok z rusácké agrese odezněl, a jedinci s hlavami zadělanými v dětství rudou ideologií před zprávami o rusácké bestialitě na Ukrajině strkají hlavu do písku a jsou s to rusácko dokonce omlouvat, hledat výmluvy a kydat špínu na západ ve stylu "v USA mlátí černochy". Stará ideologická vesta je jim prostě bližší než kabát z faktů.

Odpovědět

Solar

Ivo Brabec,2022-06-29 08:14:30

S článkem naprosto souhlasim. Chtěl bych si jen postesknout nad situaci, kdy stát efektivně blokuje vytvareni menších distribuovaných zdrojů na střechách rodinných domu limitem instalovaného výkonu 10kW. Myslím, ze je mezi lidmi hodně takových, kteří by rádi investovali do vlastní elektrárny a třeba i přispěli par kW do sítě ale současná legislativa to neumožňuje.

Je jasne, ze z pohledu stability sítě a nároků cele ekonomiky to nebi řešení, ale kdyby se z rovnice odebrala nutnost řešit spotřebu elektřiny mnoha domácnosti a to do jistě míry i v zimě, určitě by to pomohlo.

Odpovědět


Re: Solar

David Oplatek,2022-06-29 10:12:15

Situace je mnohem složitější, nejde jen o vyhlášky a zákon. Doplnil bych: další brzdou jsou asi celosvětově unikátní distribuční poplatky (kdy může nastat situace, že ze sítě odebíráte a zároveň do ní dodáváte, elektroměr se pak při vyváženém stavu nehne a vy platíte vlastně za distribuci 2x), ČEZ teď navyšoval poplatky u nově zřízených přípojek kolem 1500 Kč za ampéru, pokud chcete do sítě dodávat.

Vůbec se nebavím o tom, že vyřízení FVE na dotaci jsou další tisíce komínem, podmíněné nesmyslnými požadavky (nelze se dodatečně odchýlit od projektu, tj. nelze měnit po celou dobu garantované funkčnosti parametry elektrárny, připojení ohřevu vody pro přebytky/TUV neexistuje, atd. - vše se to bere jako porušení smlouvy, následuje pokuta, vrácení dotace, soud...), na vše je potřeba razítko a certifikace, u kterého se napakuje kupa lidí apod. Nakonec zjistíte, že dotace pokryje vlastně jen ta razítka a možná trochu práci pár montérů. No a celých 10 let nebo jak dlouho se třesete, aby stát nepřišel a nesebral vám to.

Střídač/MPA jednotka mívá problém s přesměrováváním energie do sítě (viz ten případ s elektroměrem), neptejte se mě, proč to dělá, prostě tak funguje (i když patrně špatně).

Přebytky nelze přeprodávat jako soukromník například sousedovi v rámci sdílené elektrické sítě. Zavřeli by vás. Potřebujete na to koncesi, razítka, IČO, tunu peněz - všechna ta kolečka pro konvenční elektrárnu.

Více než 10 kW nelze ani pro soukromý ostrovní systém (možná to bude 30 kW, ale nejsem si tím 100% jist). Opět na to potřebujete koncesi.

Pomíjím to, že pokud byste chtěli něco takového postavit svépomocí (což stále zatím lze), budete na vše potřebovat kolaudační = revizní razítko nějakého technika. Jinak pápá s pojišťovnou (ale tady je to asi OK).

Hasiči mají problém s hašením panelů na střechách a baterií ve sklepě. Pokud vám jednou chytne barák, můžete počítat s tím, že to hasit odmítnou a shoří vám to nakonec úplně všechno. Proto je třeba počítat s umístěním těchto věcí vedle RD, což realizaci dále prodražuje a komplikuje, případně úplně znemožňuje, pokud jste si s velkým kraválem koupili 1m2 zahrady za 1500 Kč a máte mimo dům tak maximálně prostor na pár rajčat.

Vůbec nehovořím o nutnosti střídač/MPA měnit po zhruba 5 - 10 letech. Baterie a panely musíte často recyklovat na vlastní náklady, to jsou další poplatky.

Celkově jsou to však starosti kolem. Nutno hlídat, zda mám dost šťávy, nutno plánovat spotřebu, nutno lítat kolem toho, aby to fungovalo aspoň tak, jak má. Člověk má v životě tolik věcí na starosti a stát mu přidává další, na jednoho jedince je toho vážně příliš.

Představa, kolik úsilí, čas, peněz a prostředků stálo vyrobit a postavit elektrárny a celou distribuční síť, vyladit ji aby fungovala tak bezpečně, jako nyní, v kontrastu toho, že přijde pár pošahaných pražáků vyřvávat na ulici, že je to všechno špatně, je, řekl bych, frustrující a ke zvracení.

Nicméně ostrovní systém je asi jediné řešení v téhle pošahané době. Když půjde vše podle plánu, půl milionu Kč mi příští rok vyletí z portmonky jen tak. A přitom stačil antoníček, pár kabelů a nic z těch hov*n nahoře bych řešit nemusel.

Odpovědět


Re: Re: Solar

David Oplatek,2022-06-29 10:23:41

*MPPT jednotka (nikoli MPA, degenerace z práce)

Odpovědět


Re: Re: Solar

Miroslav Fiala,2022-06-30 07:32:57

Vesměs souhlas, jen doplním: Dotace na soláry jsou zlodějina-plně funkční systém vyjde levněji bez dotací. Celé je to jednoduchá skládačka. Plus a mínus snad rozliší každý a měniče mají tisíc ochran proti přepólování, na sled fází, přetížení, přepětí a podobně.

Hasiči Vám neodmítnou hasit dům, to je dost blbá fáma, prostě mají postupy na hašení zařízení pod napětím. Je to běžná praxe.
Panely samy nehoří, spíš hoří střecha pod nimi (sklo, kov, gumové těsnění)
LFP (LiFePO4)baterie běžné pro domácí elektrárny nehoří, i při vážném mechanickém poškození začnou dýmit ale nevznítí se, Li-Ion v autech jsou jiné, u těch to hrozí.
Panely i baterie kupujete s již uhrazeným recyklačním poplatkem, navíc z nich brzy může být ceněná druhotná surovina.

Odpovědět


Re: Re: Re: Solar

David Oplatek,2022-06-30 09:45:06

Dovolím si s tím hašením úplně nesouhlasit (švára je prof. hasič). Hasičárny nebývají často vybavené práškovou hasicí "náplní" a zařízením, vodou to hasit nesmíte. Pokud svítí zrovna slunce, lítají tam po celou dobu docela velké výkony. Místní h. jen zajišťují okolí aby nehořelo. Pro přímé hašení hořícího obj. musí tak jezdit často až ti z okresu, pokud máte štěstí. Hasiči bývají značně podfinancovaní co se výbavy týče, s raketovým nárůstem rozšíření FVE jejich stávající "práškové kapacity" nestačí a bude to vážný problém. Ty miliardy jsou potřeba jinde, např. na dotovaném jízdném nebo na platech školních asistentů s vychozenou základkou. Tak rozhodli čeští voliči.

K těm dotacím ještě: navrhuji si své řešení a už jsem na 300 tisících, bez kabeláže a konzolí a zařízení na ohřev vody. Stavba svépomocí a nějaké to razítko. Pod firmou je to komplet v plné palbě za 550k, s dotací 300k. Cenově to vlastní vychází o něco dráž, ale je to bez nervů a to je k nezaplacení. Ostrovní systém má nevýhodu v tom, že se špatně časově oddělují náklady na vytápění, jsou to spojené nádoby.

K recyklaci: Měl jsem za to, že se to musí likvidovat jako nebezpečný odpad (baterie jsou pravda "volně" k odkupu).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Solar

Miroslav Fiala,2022-06-30 13:53:12

Fotovoltaické systémy lze bezpečně hasit vodou při dodržení následujících zásad [DIN VDE 0132]:

Vzdálenost 1 m mezi hasičem a elektrickým zařízením pod napětím
Vzdálenost 1 m při hašení rozptýleným proudem u proudnice C podle DIN 14365
Vzdálenost 5 m při hašení plným proudem u proudnice C podle DIN 14365
U jiných proudnic dodržovat vzdálenost podle údajů výrobce
V České republice byl proveden experimentální požár a následně vypracován metodický list s taktickými postupy zásahu při požáru fotovoltaických elektráren.

https://m.tzb-info.cz/fotovoltaika/11554-pozary-fotovoltaiky-a-riziko-urazu-elektrickym-proudem

Co se cen týče, možná máme odlišné požadavky na typy komponent, jiné domy.

Za mě panely jsou spousta kovů a skla, žádná katastrofa... Navíc životnost dalece přesahuje 25 let, podle testů si dlouhodobě zachovají přijatelný výkon, stejně tak nové baterie s životností 3-6000 cyklu

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Solar

David Oplatek,2022-06-30 18:00:22

Papírově ano, ve skutečnosti je to zpravidla tak jak píšu.

Odpovědět

David Oplatek,2022-06-29 07:42:14

Tak ja vam nevim. Politiky, kteri o tom rozhoduji, si tam dosazujeme my. Asi to lidi chteji a neni vuci tomu takovy odpor. Fialuv nahled na vec byl jasny uz pred volbami a pak sestavil vladu. K volbam do EP slo 15 % volicu.

Skoda, ze p. Wagner nema vice prostoru v mediich. Vim o nem jen z Osla...

Mozna by to chtelo jen vytrvat do "valorizovaneho" vyuctovani za energie na konci roku, at to pociti uplne kazdy, zatim jede chlastacka dal, ucet roste a hostinsky cepuje.

Odpovědět

Blackout

Richard Vacek,2022-06-29 07:09:18

Dokud nedojde k pořádným blackoutům, tak lidé nepochopí, že nějaký problém s energií vůbec existuje. Evropa se pomalu mění z místa, kde vznikalo to nejvyspělejší, v místo, které nic nenabízí a je pro svět zdrojem problémů.

Odpovědět


Re: Blackout

Petr Vojvodik,2022-06-29 07:36:20

Evropa prožírá aktiva která měla. Stává se z ní ocas světa.

Odpovědět


Re: Blackout

Petr Vojvodik,2022-06-29 07:36:21

Evropa prožírá aktiva která měla. Stává se z ní ocas světa.

Odpovědět

Tento článek mě přiměl k registraci na osel.cz ...

Petr Kasan,2022-06-28 23:51:25

... a to proto, abych poděkoval autorovi za tento článek. Před rokem by vzbudil vášně zastánců "zelené energie za každou cenu", stovky diskusních příspěvků pod ním... Teď ho beru také jako test, kolik aktivistů bylo schopno - po událostech posledních měsíců - svůj názor zkorigovat, vytáhnout si hlavu ze zadní části těla.
Jsem přesvědčený, že cesta k "fusion" vede přes "fission", jakkoliv to zní divně: potřebujeme ty věci chápat, zkoumat, studovat, provádět experimenty, posouvat do praxe, poučit se z chyb, vylepšit, zkusit něco nového, posouvat hranice... Ne mít z nich strach, ze zlých neviditelných paprsků smrti, které mě mohou zabít, a proto je třeba je zrušit, zakázat, zapomenout, trestat všechny, kdo o nich mluví... Ta první cesta je pokrok. Ta druhá - tmářství.

Odpovědět


Re: Tento článek mě přiměl k registraci na osel.cz ...

Petr Vojvodik,2022-06-29 04:14:55

Řešení je jednoduché, ať se zelení odpojí od entsoe. Udělají si ostrovní provoz. V zimě zkolabují. Baterie a vodík jsou takové šidítko, navic pekelně drahé.
Navic pojišťovny, což jsou chytré finanční domy budou koukat, jak zahoří tu solár, tu vodík.
Stale platí rovnice výroba se musí rovnat spotřebě 365/24.
Nikola Tesla by nás hnal bejkovcem. Stabilita sítě je to nejdražší na celém systému.
Jak píšu, investovat do stabilních zdrojů ee je investice na delší horizont, nežli lehkoživky politici a podnikatelé vidí.
Jaderné štěpení je cesta, ale finanční model nevychází.
U aneutrotické fúze to bude dtto. Pokud se povede protonborová fúze možná.
Helium 3 dostat z Měsíce v množství desítek tun bude obrovský technický oříšek.
Kouknete co musí udrzovat Němci za elektrárny. Je to drahé a neefektivní. Mají 130 GW instalovaných OZE. A to dodává teď ráno 10 GW. Ranní špička u nás byla před cca 14 dnypři pražském brownoutu 9 GW.
Jsou to data z entsoe.https://app.electricitymap.org/zone/DE

Odpovědět

Milan Bačík,2022-06-28 18:43:15

Jaký je výhled znovubnovoení provozu ve Francouzských JE? Nikde se mi nepodařilo najít přehledný seznam.

Odpovědět


Re:

Petr Vojvodik,2022-06-29 04:18:56

Dle mne se nevyplatí provozovat. Tak je odstavili?
Až zkolabují dotované oze, tak pak je nahodí.

Odpovědět

Pane Wagner, hezký článek

Petr Vojvodik,2022-06-28 18:42:09

Bohužel jak píšete, evropští politici jsou nakloneni na zeleno.
Bohužel to má duvody a těmi je soukromý byznys firem, které zastupují.
Vetrníky slunečníky mate rychle zrealizované a pak pomocí dotací vydelávají energopodnikatelům, kteří korumpují politiky. Jádro stavíte cca 10 let a je ti mrtvá investice.
U jádra nevychází rychlá návratnost jako u techto nestabilnich lehkoživek.
A protože máme hromadu instalovaných zdrojů, tak stabilní zdroje mají méně na údržbu a zdrazuji.
Entsoe energetika je čím dál méně efektivní až zkolabuje.
Je to vymakaný finanční tunel.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz